Archive for June, 2017

Narasimha Nembo Devanu Lyrics – Shorter Version

Narashima2

I have posted the complete lyrics in an earlier blog post, however the shorter version was what my Mysore Ajji taught us. We are learning this song as part of our weekly group and so decided to post the shorter version.

The full lyrics is posted at the below link:

ನರಸಿಂಹ ನೆಂಬೋ ದೇವನ ನಂಬಿದಂಥ ನರರಿಗೆಲ್ಲ ವರವ ಕೊಡುವನು ||

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎನುತಲಿ ಅಸುರ ತನ್ನ ಸುತಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸೆಂದನು
ನರಹರಿಯ ನಾಮವನ್ನು ನಲಿಯುತಾರೆ ಬರೆಯುತಿರಲು
ಎಡದ ತೊಡೆಯಲಿರುವ ಶಿಶುವ ಬಡೆದು ಧರೆಗೆ ನೂಕಿದನು ನರಸಿಂಹ ||೧||

ಕಟ್ಟಿ ಕಂಭವನ್ನೇ ಉರುಳಿಸಿ ಅಸುರ ತಾನು ಪಟ್ಟದಾನೆ ಕೈಲಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ
ಹರಳು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹುಲಿಯ ಬೋನಿನೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು
ಯತನವಿಲ್ಲದೆ ಸುತನ ಕರೆದು ಶಕ್ತನಾಗಿ ತಾನು ನಡೆದ ನರಸಿಂಹ ||2||

ನಿನ್ನ ದೇವರಿದ್ದ ಎಡೆಯನು ಅಸುರ ತಾನು ಸುತಗೆ ಕರೆದು ತೋರಿಸೆಂದನು
ಎನ್ನ ದೇವರಿಲ್ಲದಂತ ಎಡೆಗಲುಂಟೀ ಲೋಕದೊಳಗೆ
ಕಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುವನೆಂದು ಕೈಯ ಮುಗಿದಿ ತೋರಿದನು ನರಸಿಂಹ ||3||

ವಜ್ರಕಂಭವನ್ನು ವದೆಯಲು ದೇವ ತಾನು ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನು ತಾಳಿದ
ಕಟಕಟೆಂಬ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡಿ ನಖಗಳಿಂದ ಕರುಳಬಗೆದು
ಕರುಳ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ಕಂದಭಕ್ತ ನಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನರಸಿಂಹ ||4||

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಚರಿತೆಯ ಉದಯ ಕಾಲ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಂಥ ಮನುಜಗೆ
ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನು ಪುತ್ರಸಂತಾನಗಳನು
ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಷುವ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯ ನರಸಿಂಹ ||5||

Narasimha nembo Devanu Nambidanta Nararigella Varava Koduvanu ||

Om Namaha Shivaaya Yenutali Asura Tanna Sutage Baredu Torisendanu

Narahariya Naamavannu Naleyuthare Bareyutiralu

Yedada Todeya liruva Shishuva Badedhu Dharegey Nookidanu Narasimha || 1||

Katti kambhavanne Urulisi Asura Tannu Pattadaane Kaili kollisi

haralu maneya Maadi Suttu Huliya Boninolage bIttu

Yatanavillade Sutana karedu Shaktanagi tanu nadeda Narasimha || 2||

Ninna DevariadYedeyanu asura Tannu Sutage karedu thorisendanu

Yenna DevariIlladanta Yedegaluntee Lokadolage

Kambhadalii Iruvanendu Kaiya Mugidi toridanu Narasimha ||3||

Vajrakambhavannu Vodeyalu deva thanu UGRA Kopavannu Taalida

Katakatemba Dhvaniya Maadi Nakhagalinda karulabhagedu

Karula maale yanne dharisi Kandha Bhakta nappikonda Narasimha ||4||

Lakshmi Narashima chariteya Udaya Kaala ucharisi dantha manujage

Ashtaa aishwaryagalanu Putrasantaanangalanu

Kottu rakshishuva namma Purandara Vittala Raya Narasimha ||5||

You tube link.

Aloo Channa Chat – Potato Chickpeas Salad

With all the traveling and work, it has become hard to follow any diet. Since this week I was not going to travel, I decided to at least focus on some healthy eating. We had a huge can of chickpeas, and so decided to prepare this yummy salad as I call. It took less than 10 minutes to put this dish together. You can definitely prepare this as a starter for many of your get together.

Ingredients:

 • 2 potatoes boiled and peeled
 • 2 cups soaked chickpeas – I used canned, washed and drained
 • Red chilli powder to taste
 • Chat masala powder to taste
 • Tamarind and Date chutney from store
 • Green chutney from store
 • Bhel mixture from store
 • Finely chopped onions, and cilantro

Procedure:

 • Boil potatoes, and chop them. You can also microwave and chop them into bite size.
 • I also microwaved the chickpeas so they are a little soft
 • Put the potatoes, chickpeas, onion in a bowl
 • Give a good toss.
 • Add both chutneys, red chilli powder, chat masala powder and cilantro.
 • Serve by topping the Bhel mixture.

P.S: You can definitely skip onion and add tomatoes and cucumber and carrot.

Raya Baro Thande Thayi Baro English Lyrics

I posted the lyrics for this song very soon after I started this blog in 2008. Since than many of you asked for the lyrics in English, and I kept postponing the same. However, this Saturday we had Satsangha at my Sister Suma’s place and I was once again asked to post the lyrics in English. I typed and kept it ready to post it yesterday for Father’s Day, however was completely per-occupied and forgot to push the publish button. So, without any further delay for all the devotees of our Beloved Rayaru, one of my favorite songs on our beloved Rayaru.

You can find the lyrics in Kannada at the following link:

ರಾಯ ಬಾರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಾರೋ

Raya baro tande tayi baro nammanu kaya baro |

mayigala madisida raghavendra raya baro ||

vandipa janarige mandara taruvantha  kundada bhishtava salisutirpa  raya baro |
kumdada bhishtava salisutirpa sarvagna mandana matige raghavendra raya baro ||1||

aarumuru elu nalku entu granthada sarartha toridi sarvarige nyayadinda  raya baro|
toridi sarvarige nyayadinda sarvagna surigalarasane raghavendra raya baro || 2||

rama padambhuja sadbhrunga krupanga  bhramaka janara manabhanga  raya baro|
bhramaka janara manabhangava madida dhimantarodeyane raghavendra raya baro ||3||

bhusura charitane bhusura vandyane  shri sudhindraryara varaputra raya baro|
shri sudhindraryara varaputra varayogi deshikarodeyane raghavendra raya baro ||4||

bhutalanathana bhitiya bidiside pretatva kaledi mahishiya  raya baro|
pretatva kaledi mahishiya maha mahima natha guru jagannatha vithala baro thande thayi baro || raya baro ||

Listen to part of Raya Baro song here at youtube:

Doddapatre Fritters or ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಬೋಂಡಾ

It is raining bondas at my place. Just kidding. No, to be correct it is raining Doddapatre  or ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, I mean it is growing like crazy all over the pots. And so I decided to prepare this yesterday for Father’s Day, but was unable to do so. And since it rained heavily today, prepared and since it was not in the blog, clicked a few pictures to share with you all and have a digital memory.

Ingredients:

 • 1/2 cup gram flour or besan
 • 1 tsp red chilli powder
 • A pinch of asafoetida or hing
 • A pinch of Turmeric or haldi powder
 • Salt to taste
 • Oil for deep frying
 • Whole Doddapatre  or ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ  leaves, washed and dried.

Method:

Put the gram four in a bowl. Mix the red chilli powder, turmeric, hing, and salt. Slowly add water, mixing simultaneously with a spoon until you get a smooth batter of medium thickness.

Put oil in a wok and set over medium heat. When the oil is medium hot, dip the leaves in the batter and drop them in the oil, one by one. The batter was a little thick when compared to other bonda’s I prepare since these leaves are very tender.

Click on the pictures to see a bigger image.

 

 

 

Fry both sides until the fritters turn crisp and golden. Use a slotted spoon to remove fritters and drain the excess oil on kitchen paper. Server hot with hot hot Tea.

 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ – Innastu Bekenna Hrudayakke Raama Lyrics

I was sent this lyrics by Mr. Rajaman in our whatsapp satsangha group. I listened to this song maybe 100’s of times and each and every time it filled my eyes with tears. A very touching song on our Lord Rama composed by  Sri Gajanana Sharma.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||
ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ನೀನಿಷ್ಟದಂತೆನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಒಳಿತಿನೆಡೆ ಮುನ್ನೆಡೆವ ಮಾನವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನಿನ್ನೆಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಸು ರಾಮ|
ನಾಳೆಗಳು ಪುಣ್ಯಗಳ ಹದಿಯಾಗಲಿ ರಾಮ|
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸಿವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಸುವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣು ಕಳೆದರು ನಿನ್ನ ಕನಸು ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ಹರಣಕೆ ನಿನ್ನ ಚಾರಣ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಕೌಸಲ್ಯೆಯಾಗುವೆನು ಮಾಡಿಲಲಿರು ರಾಮ|
ವೈದೇಹಿಯಾಗುವೆನು ಒಡನಾಡು ರಾಮ|
ಪಾದುಕೆಯ ತಲೆಯಲಿಇಡು ಭಾರತನಾಗುವೆ ರಾಮ|
ಸಹವಾಸ ಕೊಡು ನಾನು ಸೌಮಿತ್ರಿ ರಾಮ|
ಸುಗ್ರೀವನಾಗುವೆನು ಸ್ನೇಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಹನುಮನಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಶಬರಿಯಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮರಣಕೊಡು ನಾ ಜಟಾಯೂವು ರಾಮ|
ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನಿಡು ನಾ ಅಹಲ್ಯೆಯು ರಾಮ|
ನಾ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣುಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನೊಳಿಹ ರಾವಣಗೆ ಸಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣೀರ ಕರೆಯುವೆನು ನನ್ನತನ ಕಲೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕರಗುವೆನು ನಿರ್ಮೋಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಋತ ನೀನೆ ಋತು ನೀನೆ ಶೃತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಮತಿ ನೀನೆ ಗತಿ ನೀನೆ ದ್ಯುತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಆರಂಭ ಅಸ್ತಿತ್ತ್ವ ಅಂತ್ಯ ನೀ ರಾಮ|
ಪೂರ್ಣ ನೀ ಪ್ರಕಟ ನೀ ಆನಂದ ರಾಮ|
ಹರ ನೀನೆ ಹರಿ ನೀನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ|
ನಗುರಾಮ ನಗರಾಮ ಜಗರಾಮ ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

English Translation Coming Soon…..

Listen to the song kids singing here in youtube, will bring tears of bhakthi. God bless the kids and their parents.

Shree Raghavendra Satsangha Pictures– May 21st @ Maryland

As promised, I am updating all of you on the Satsangha we had on May 21st, Sunday. It was just an amazing experience to host for the 2nd time at my place.

We started promptly at 10.30 AM. We started with Shree Vishnu Sahasranama and later covered all the songs mentioned on the Satsangha web site. The entire home filled with chanting of Shree Raghavendra, and that was such a humbling experience. I also used technology to make sure my parents could join and listen through whatsapp. Mom and Dad later told me they were reciting along with us. A humbling experience and amazed and glad about the latest and greatest in technology. I wanted to post the pictures immediately but Like I said I have been traveling quite a lot, and as soon as we finished the satsangha I traveled to Minneapolis for work.

Ms. Rekha came early in the morning to help me cook. Lalitha Aunty stayed back to helped us clean. Thanks so much Rekha and Aunty. And of course, I couldn’t host this without the support from my Husband Raghu. Like my brother always says “Your beloved Raghavendra is looking down upon you from up there, and your husband Raghavendra is with you helping on earth” How appropriate right?

We prepared food items this time instead of pot luck. Items we prepared are listed below:

 1. Two kosambaris – Moong Dal and Channa Dal
 2. Two Palyas, Vegetables – Potato capsicum and Semebandnekayi Palya
 3. Rayara Kootu
 4. Rasam
 5. Plain dal – Thove
 6. Hayagreeva
 7. Mango Chitranna
 8. Rice
 9. Papad and Sandige
 10. Majjige
 11. Lemon Panaka

Please find attached the Satsangha Pictures for 2017.
 

 

 

%d bloggers like this: