ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ – Innastu Bekenna Hrudayakke Raama Lyrics

I was sent this lyrics by Mr. Rajaman in our whatsapp satsangha group. I listened to this song maybe 100’s of times and each and every time it filled my eyes with tears. A very touching song on our Lord Rama composed by  Sri Gajanana Sharma.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||
ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ನೀನಿಷ್ಟದಂತೆನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಒಳಿತಿನೆಡೆ ಮುನ್ನೆಡೆವ ಮಾನವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನಿನ್ನೆಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಸು ರಾಮ|
ನಾಳೆಗಳು ಪುಣ್ಯಗಳ ಹದಿಯಾಗಲಿ ರಾಮ|
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸಿವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಸುವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣು ಕಳೆದರು ನಿನ್ನ ಕನಸು ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ಹರಣಕೆ ನಿನ್ನ ಚಾರಣ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಕೌಸಲ್ಯೆಯಾಗುವೆನು ಮಾಡಿಲಲಿರು ರಾಮ|
ವೈದೇಹಿಯಾಗುವೆನು ಒಡನಾಡು ರಾಮ|
ಪಾದುಕೆಯ ತಲೆಯಲಿಇಡು ಭಾರತನಾಗುವೆ ರಾಮ|
ಸಹವಾಸ ಕೊಡು ನಾನು ಸೌಮಿತ್ರಿ ರಾಮ|
ಸುಗ್ರೀವನಾಗುವೆನು ಸ್ನೇಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಹನುಮನಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಶಬರಿಯಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮರಣಕೊಡು ನಾ ಜಟಾಯೂವು ರಾಮ|
ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನಿಡು ನಾ ಅಹಲ್ಯೆಯು ರಾಮ|
ನಾ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣುಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನೊಳಿಹ ರಾವಣಗೆ ಸಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣೀರ ಕರೆಯುವೆನು ನನ್ನತನ ಕಲೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕರಗುವೆನು ನಿರ್ಮೋಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಋತ ನೀನೆ ಋತು ನೀನೆ ಶೃತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಮತಿ ನೀನೆ ಗತಿ ನೀನೆ ದ್ಯುತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಆರಂಭ ಅಸ್ತಿತ್ತ್ವ ಅಂತ್ಯ ನೀ ರಾಮ|
ಪೂರ್ಣ ನೀ ಪ್ರಕಟ ನೀ ಆನಂದ ರಾಮ|
ಹರ ನೀನೆ ಹರಿ ನೀನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ|
ನಗುರಾಮ ನಗರಾಮ ಜಗರಾಮ ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

English Translation Coming Soon…..

Listen to the song kids singing here in youtube, will bring tears of bhakthi. God bless the kids and their parents.

22 responses to this post.

 1. Posted by Annapurna on December 11, 2019 at 10:06 am

  Beautifully sung by the kids. All the very best to them 😊👌

  Reply

 2. Posted by Manasa on March 3, 2019 at 9:03 am

  You can also listen to this song at:https://youtu.be/kV7UZ71OOM4

  Reply

 3. I heard this song so many times. I would like to have the meaning in english or sanskrit or malayalam for better understanding of the song.
  May God Bless the two children with good health and all happiness in life. Also, a hearty congratulations to their parents for encouraging their children to sing such wonderful songs.

  Reply

 4. Posted by Kumudha on July 23, 2018 at 11:31 am

  I heard this too many times… So pleasant feeling indeed the wordings used to express takes us deep to Lord Rama… Amazing

  Reply

 5. Posted by ugmadhu on January 12, 2018 at 4:53 pm

  @ Ms Ramya

  Regarding the contact details and address of the Kengeri branch of Sri Guruguha Sangeetha Maha Vidyalaya, there are two branches.

  The branch where my daughters are learning is across the Dr.Vishnuvardhan Road.

  Since I cannot put the contact details of Vidwan Smt Vasuprada Nagendra here, can you please send a mail to my my mail ID or a message to my contact number.

  In the reply message or mail, I can send the contact details of the Music Guru..

  My contact details are:

  Phone number +91 99452 19287

  mail ID: ug.madhu.rao@gmail.com

  Reply

 6. Posted by ravishankar on November 23, 2017 at 8:17 am

  Super

  Reply

 7. Posted by Nagu on October 28, 2017 at 1:44 pm

  Super agi haadidira makla good… keep it up

  Reply

 8. Posted by Nagu on October 28, 2017 at 1:44 pm

  Super agi haadidira makla good… keep it up

  Reply

 9. The lyrics for the song (as sung by my daughters Mahathi & Pranati) in English language script:

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  (First Charanam)
  ninnishtadhanthenna ittiruve rAma
  nannishtadhanthella kottiruve rAma
  kashtagaLa kodabEda enalare rAma
  kashta sahisuva sahane kodu nanage rAma
  kashta sahisuva sahane innashtu rAma
  kashta sahisuva sahane ninnashtu rAma
  raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma
  raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  (Second Charanam)
  oLithinade munnadeva manava kodu rAma
  seLathakke sigadhanthe sthirathe kodu rAma
  ninnegaLa pApagaLa sonneyAgisu rAma
  nAlegaLu punyagaLa hAdhiyAgali rAma
  nanna bALige ninna hasiva kodu rAma
  nanna thoLige ninna kasuva kodu rAma
  kaNNu kaLedaru ninna kanasu kodu rAma
  nanna haraNake ninna charaNa kodu rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  (Third Charanam)
  kousalyeyAguvenu madilaliru rAma
  VydhEhiyAguvenu odanAdu rAma
  pAdhukeya thaleyalidu bharathanAguve rAma
  sahavAsa kodu nAnu soumitri rAma
  sugrIvanAguvenu snEha kodu rAma
  hanuma nAguve ninna sEva kodu rAma
  hanuma nAguve ninna sEva kodu rAma
  shabariyAguve ninna bhAva kodu rAma
  raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  (Fourth Charanam)
  madilalli maraNa kodu nA jatayuvu rAma
  mudiyalli adiyanidu na ahalyeyu rAma
  nA vibhishaNa sharanubhAva kodu rAma
  nannoLiha ravaNage sAva kodu rAma
  kaNNIru kareyuvenu nannathana kaLe rAma
  ninnoLage karaguvenu nirmOha kodu rAma
  ninnoLage karaguvenu nirmOha kodu rAma
  raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  (Fifth Charanam)
  Rutha nIne Ruthu nIne sRuthi nIne rAma
  mathi nIne gathi nIne dhyuthi nIne rAma
  Arambha asthithva anthya nI rAma
  pUrna nI prakata nI ananda rAma
  hara nIne hari nIne brahma nI rAma
  hara nIne hari nIne brahma nI rAma
  guri nIne guru nIne arivu nI rAma
  guri nIne guru nIne arivu nI rAma
  raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma
  nagu rAma naga rAma jagarAma rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  rAma rAma rAma rAma
  rAma rAma rAma rAma
  rAma rAma rAma rAma

  Reply

  • Posted by Subramanian on July 25, 2017 at 3:21 pm

   So awesome….can you also write the meaning for the lyrics along with the english translation?. We will be able to understand the depth of this song even more after learning the meaning.

   Reply

   • Sorry for my delayed reply message to your message for English Translation.

    Just now I saw your message and I will send the meaning of that entire song by the end of this week as I need to work on it to extract exact meaning without compromising the gist of each line of the song.

 10. I know Kannada although I am a Tamilian from Chennai and I was moved when I heard the lyrics.. But, I can’t read kannada! Could you please use English script so that I can read the lyrics.

  Reply

  • The lyrics for the song (as sung by my daughters Mahathi & Pranati) in English language script:

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   (First Charanam)
   ninnishtadhanthenna ittiruve rAma
   nannishtadhanthella kottiruve rAma
   kashtagaLa kodabEda enalare rAma
   kashta sahisuva sahane kodu nanage rAma
   kashta sahisuva sahane innashtu rAma
   kashta sahisuva sahane ninnashtu rAma
   raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma
   raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   (Second Charanam)
   oLithinade munnadeva manava kodu rAma
   seLathakke sigadhanthe sthirathe kodu rAma
   ninnegaLa pApagaLa sonneyAgisu rAma
   nAlegaLu punyagaLa hAdhiyAgali rAma
   nanna bALige ninna hasiva kodu rAma
   nanna thoLige ninna kasuva kodu rAma
   kaNNu kaLedaru ninna kanasu kodu rAma
   nanna haraNake ninna charaNa kodu rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   (Third Charanam)
   kousalyeyAguvenu madilaliru rAma
   VydhEhiyAguvenu odanAdu rAma
   pAdhukeya thaleyalidu bharathanAguve rAma
   sahavAsa kodu nAnu soumitri rAma
   sugrIvanAguvenu snEha kodu rAma
   hanuma nAguve ninna sEva kodu rAma
   hanuma nAguve ninna sEva kodu rAma
   shabariyAguve ninna bhAva kodu rAma
   raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   (Fourth Charanam)
   madilalli maraNa kodu nA jatayuvu rAma
   mudiyalli adiyanidu na ahalyeyu rAma
   nA vibhishaNa sharanubhAva kodu rAma
   nannoLiha ravaNage sAva kodu rAma
   kaNNIru kareyuvenu nannathana kaLe rAma
   ninnoLage karaguvenu nirmOha kodu rAma
   ninnoLage karaguvenu nirmOha kodu rAma
   raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   (Fifth Charanam)
   Rutha nIne Ruthu nIne sRuthi nIne rAma
   mathi nIne gathi nIne dhyuthi nIne rAma
   Arambha asthithva anthya nI rAma
   pUrna nI prakata nI ananda rAma
   hara nIne hari nIne brahma nI rAma
   hara nIne hari nIne brahma nI rAma
   guri nIne guru nIne arivu nI rAma
   guri nIne guru nIne arivu nI rAma
   raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma
   nagu rAma naga rAma jagarAma rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   rAma rAma rAma rAma
   rAma rAma rAma rAma
   rAma rAma rAma rAma

   Reply

   • Posted by meeraghu on July 20, 2017 at 7:37 pm

    What an amazing daughters you have, their voice is mesmerizing. Thanks for sharing the lyrics. I will post it on my main page.

   • Thank you very much for your wishes and blessings to my daughters Mahathi and Pranati !!

    Both are learning music from Smt. Vasupradha Nagendra at Sri Guruguha Sangeetha Mahavidyalaya in Kengeri, Bangalore.

   • Posted by meeraghu on August 18, 2017 at 8:19 am

    Awesome, they will be great singers.

   • Posted by Ramya on November 9, 2017 at 7:43 am

    Hi Madhu,

    I stay near to kengeri and would like to and want to learn music. It would be of great help if you can provide me a landmark or complete address for Sri Guruguha Sangeetha Mahavidyalaya in Kengeri, Bangalore.

    Thanks and Regards,
    Ramya

 11. Posted by Mrs Geethanath on June 22, 2017 at 7:41 am

  Madam rumba dhanyavadagalu.very very heart touching keerthana

  Reply

 12. Posted by Pramodini, Bangalore on June 8, 2017 at 3:03 am

  Namaste, ramadevara hosa haadige tumba dhanyavadagalu. Haage evattu(8th june’17-jyeshta shukla chaturdashi) mulabagilu sri SriPadarajara Aradhane. Dasa pitamaha yendu kareyuva Sri Sripadaraja gurugalege namana.

  The following stotra in honor of Sripadaraja was composed by Vyasaraya:

  Tham vande narasimha theertha nilayam Sri vyAsarAja poojitham
  DhAyantham manasa nrusimha charaNam SrIpAdarAjaram gurum.
  Pada Vakya Pramatabhyam Vikreedana Visharadam
  LakshmiNarayana Muneem Vande Vidya Gurunmama.

  From Pramodini, Bangalore.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: