Updated:ತುಲಸೀ ಹಬ್ಬವಿವಾಹ ಉತ್ವಾನ ದ್ವಾದಶಿ – Uthwana Dwadashi/Tulasi Habba – November 8th/9th 2019

ತುಲಸೀ ಹಬ್ಬವಿವಾಹ ಉತ್ವಾನ ದ್ವಾದಶಿ – Uthwana Dwadashi/Tulasi Habba – November 8th in USA and November 9th in India
Last year’s pictures:

 

Close up of our little Tulasi Plant:

IMG_1920
Lighting of Agarbathi:

IMG_1906

Aaruthi for Tulasi.
IMG_1912

Tulasi Pooje Preparation 2013:IMG_2807

IMG_2814

Uthwana Dwadashi – Tulasi Habba or Tulasi Pooje is celebrated a fortnight after Deepavali. It signifies the day Tulasi married Lord Vishnu. On this day, Tulasi katte is decorated like a bride. Amla trees are planted along with the tulsi plant.

Pooje to be done in the evening.

What’s Tulasi?

In most Hindu homes, you find a Tulasi plant growing out of a Tulasi katte . Tulasi is considered to be a holy plant and is worshiped every morning. Tulasi has medicinal value and is often used as a herb in curing the common cold and cough.

So what’s Tulasi Habba?
Tulasi came out of the ocean during Amrita Manthan as a younger sister of Lakshmi. She too was devoted to Lord Vishnu and wanted to marry him. But Lakshmi who was already married to him did not like the idea and cursed her to become a plant. Thus the tulasi plant was born. But the all merciful Lord Vishnu took pity and fulfilling her wish declared that when he will be in the form of a saligrama, found in most temples and madhwa houses, she will remain close to him in the form of a tulasi leaf. Therefore even today a saligrama will have a tulsi leaf along with it. In front of every Hindu home there will be a tulasi katte in which a plant grows round the year.
Although the prayers are offered to Tulasi everyday by watering the plant in the morning and lighting an oil lamp before it in the evening, on Kartik Shukla Dwadashi there will be an annual Tulasi Pooja in the evening when the tulasi katte will be beautifully decorated with clay lamps.

Attached below is a screen shot of the Tulasi Vivaha Slokas and Procedure as printed in the Uttaradi Matta Panchanga. If you click on the image a bigger picture will display which has the words very very clear.

tulasi-vivaha-sloka

Here is the link for all the Tulasi slokas at this weblog.

1. Slokas

2. Daily Tulasi Pooja Procedure

3. Tulasi Sankeerthaney Lyrics and Audio

4. Devaranama on Tulasi – ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ

5. Vrundavanadevi Namo Namo Lyrics

6. Tulasi Pooje Songs

51 responses to this post.

 1. Posted by Sindhu on November 11, 2019 at 6:08 pm

  Hi Meera. I see fresh coconut that you have for nevedhya to offer it in the Pooja. How do you grate it? What do you use to grate it? Nice Tulasi Pooja pics.

  Reply

  • Posted by meeraghu on November 11, 2019 at 6:09 pm

   We have hand held grater. I also break it into large pieces and grate using the normal grater. Thanks Sindhu.

   Reply

 2. Posted by Shanthi Sethuraman on November 8, 2019 at 3:48 am

  Thanks for sharing Tulasi Pooja and slogams. We would celebrate Tulasi Pooja Karthikai Month Sukalabaksha Duvathasi, you have celebrated one month in advance. we would get blessings from Tulasi by seeing / viewing your awesome pictures.

  Reply

 3. Posted by Shruthi on November 7, 2019 at 11:17 pm

  Very very informative thank you so much I really need all the madhwa sampradaya puja nidhi vidhana

  Reply

 4. Posted by Srinivasan K on November 7, 2019 at 10:35 pm

  Thulamma baramma belakku kodu ellarige

  On Thu, 7 Nov 2019, 20:51 Kalpavriksha Kamadhenu, wrote:

  > meeraghu posted: “ತುಲಸೀ ಹಬ್ಬವಿವಾಹ ಉತ್ವಾನ ದ್ವಾದಶಿ – Uthwana Dwadashi/Tulasi > Habba – November 8th in USA and November 9th in India Last year’s pictures: > Close up of our little Tulasi Plant: Lighting of Agarbathi: Aaruthi for > Tulasi. Tul” >

  Reply

 5. Posted by Vathsala Lakshman on November 7, 2019 at 7:04 pm

  Thanks. Very useful details, explicatory of even the mythological aspects. K.LAKSHMAN.

  On Thu, Nov 7, 2019 at 8:51 PM Kalpavriksha Kamadhenu wrote:

  > meeraghu posted: “ತುಲಸೀ ಹಬ್ಬವಿವಾಹ ಉತ್ವಾನ ದ್ವಾದಶಿ – Uthwana Dwadashi/Tulasi > Habba – November 8th in USA and November 9th in India Last year’s pictures: > Close up of our little Tulasi Plant: Lighting of Agarbathi: Aaruthi for > Tulasi. Tul” >

  Reply

 6. Hi Meera
  Can you please post where you purchased the tulasi plant in US and how you take care of it,especially in fall/winter. Your plants look so healthy and full.

  Reply

  • Posted by meeraghu on November 27, 2018 at 3:11 am

   We had it from many years, and stored the seeds so we could replant again and again. It was given to me by my Sister.

   Reply

 7. Posted by siriguppi tulasi on November 20, 2018 at 11:35 am

  Hi ,
  Thank you so much for the posts they are very useful for me im recently married and i am madhwa .. i follow your blog … Hope you post more information and madhwa traditions and their customs .

  Reply

 8. Posted by shashikala on November 16, 2015 at 2:30 am

  Dear Meera
  Your TULSI Habba pictures takes me to nostalgia. My mother used to celebrate every year in the evenings inviting ladies for arishina kukma and offering them milk and kosumbari along with tambula, By the time we used come from office the ambiance created by the deepa and agarbatthi smell. Still i remember the songs sung by her
  used to be very beautiful. Your blog takes us to remember each and every past things in life
  Shashikala

  Reply

 9. Posted by shashikala on November 16, 2015 at 2:17 am

  Dear Meera
  Very nice pictures i am very glad that you are celebrating each and every festival in US and the basic information you are giving is very nice . Though we think we know something about the festival you will enlighten us with some special information for which i do not want miss your blog.
  Shashikala

  Reply

 10. Posted by Lakshmi Venkatesh on November 21, 2014 at 10:12 pm

  Hi,

  Thanks for posting this very useful information. Also, please let me know importance of using “nalli chettu” during Utthana Dwadashi

  Reply

 11. You have posted a wonderful article on the details/significance of this habba. I may have visited your site a long time ago but somehow forgot about it. As I was looking for maavinakayi chitranna recipe today, this blog popped up and I am so glad it did! My mother celebrated uttvana dwadashi in a big way (like they did every other festival!) and she invited lots of women for thambula in our backyard where the tulasi katte was. My father helped decorate it with lights etc. I have fond memories of it all and seeing your article brought back all those memories. I celebrate big habbas like Dasara (typical Mysore style), Gowri/Ganesha, Varalaxmi vrata etc. but had not been doing these smaller ones. Given that you are in the eastern US as I am ( I am an IT professional too) and you are celebrating these smaller festivals, I am inspired to do it too. Your blog is very inspiring in terms of slokas etc. as I sing and like learning new songs/hymns/slokas etc. Sorry for the long rant, just got too excited about this post.

  Reply

 12. Posted by Geetha Garlapad on November 13, 2013 at 4:49 pm

  Hi Meera,

  Thank you for posting information about tulasi marriage.I am following your blog from few months and am very happy to know the correct way of doing pooja.I have few doubts about tulasi vivah:
  1.I don’t have tulasi plant but I kept silver tulasi plant in puja mandiram.so planning to do pooja to silver tulasibrindavan.Can you please tell me how to do puja.
  2.Can you translate the tulasi vivaha procedure attachment in english.

  Thanks again Meera.

  Reply

 13. Posted by vidyavenu on November 12, 2013 at 5:09 pm

  When can I do the pooja a if I miss on tulasi habba day

  Reply

 14. Hi Meera! In our family, we perform aarthi with amla fruits. We also place amla twigs near Tulasi plant and perform puja

  Reply

 15. Posted by krishnajyothsna on November 25, 2012 at 12:20 am

  Hi, this is jyothsna, i am looking for rangoli to draw on thulasi habba. please send me the link. as today is thulasi habba

  Reply

 16. ರಚನ: ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

  ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ರತ್ನಾಕರೀ

  ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರ ಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ |
  ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲ ವಂಶ ಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
  ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 1 ||

  ನಾನಾ ರತ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಭೂಷಣಕರಿ ಹೇಮಾಂಬರಾಡಂಬರೀ
  ಮುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಲಂಬಮಾನ ವಿಲಸತ್-ವಕ್ಷೋಜ ಕುಂಭಾಂತರೀ |
  ಕಾಶ್ಮೀರಾಗರು ವಾಸಿತಾ ರುಚಿಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
  ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 2 ||

  ಯೋಗಾನಂದಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯಕರೀ ಧರ್ಮೈಕ್ಯ ನಿಷ್ಠಾಕರೀ
  ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲ ಭಾಸಮಾನ ಲಹರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಕರೀ |
  ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರೀ ತಪಃ ಫಲಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
  ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 3 ||

  ಕೈಲಾಸಾಚಲ ಕಂದರಾಲಯಕರೀ ಗೌರೀ-ಹ್ಯುಮಾಶಾಂಕರೀ
  ಕೌಮಾರೀ ನಿಗಮಾರ್ಥ-ಗೋಚರಕರೀ-ಹ್ಯೋಂಕಾರ-ಬೀಜಾಕ್ಷರೀ |
  ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರ-ಕವಾಟಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
  ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 4 ||

  ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯ-ವಿಭೂತಿ-ವಾಹನಕರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಭಾಂಡೋದರೀ
  ಲೀಲಾ-ನಾಟಕ-ಸೂತ್ರ-ಖೇಲನಕರೀ ವಿಙ್ಞಾನ-ದೀಪಾಂಕುರೀ |
  ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶಮನಃ-ಪ್ರಸಾದನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
  ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 5 ||

  ಉರ್ವೀಸರ್ವಜಯೇಶ್ವರೀ ಜಯಕರೀ ಮಾತಾ ಕೃಪಾಸಾಗರೀ
  ವೇಣೀ-ನೀಲಸಮಾನ-ಕುಂತಲಧರೀ ನಿತ್ಯಾನ್ನ-ದಾನೇಶ್ವರೀ |
  ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷಕರೀ ಸದಾ ಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
  ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 6 ||

  ಆದಿಕ್ಷಾಂತ-ಸಮಸ್ತವರ್ಣನಕರೀ ಶಂಭೋಸ್ತ್ರಿಭಾವಾಕರೀ
  ಕಾಶ್ಮೀರಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿನಯನಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶರ್ವರೀ |
  ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ-ಕಪಾಟ-ಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
  ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 7 ||

  ದೇವೀ ಸರ್ವವಿಚಿತ್ರ-ರತ್ನರುಚಿತಾ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣೀ ಸುಂದರೀ
  ವಾಮಾ-ಸ್ವಾದುಪಯೋಧರಾ ಪ್ರಿಯಕರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾಹೇಶ್ವರೀ |
  ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಕರೀ ಸದಾ ಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
  ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 8 ||

  ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲ-ಕೋಟಿಕೋಟಿ-ಸದೃಶೀ ಚಂದ್ರಾಂಶು-ಬಿಂಬಾಧರೀ
  ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿ-ಸಮಾನ-ಕುಂಡಲ-ಧರೀ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ-ವರ್ಣೇಶ್ವರೀ
  ಮಾಲಾ-ಪುಸ್ತಕ-ಪಾಶಸಾಂಕುಶಧರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
  ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 9 ||

  ಕ್ಷತ್ರತ್ರಾಣಕರೀ ಮಹಾಭಯಕರೀ ಮಾತಾ ಕೃಪಾಸಾಗರೀ
  ಸರ್ವಾನಂದಕರೀ ಸದಾ ಶಿವಕರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶ್ರೀಧರೀ |
  ದಕ್ಷಾಕ್ರಂದಕರೀ ನಿರಾಮಯಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
  ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 10 ||

  ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸಾದಾಪೂರ್ಣೇ ಶಂಕರ-ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ |
  ಙ್ಞಾನ-ವೈರಾಗ್ಯ-ಸಿದ್ಧಯರ್ಥಂ ಬಿಕ್ಬಿಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತೀ || 11 ||

  ಮಾತಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀದೇವೀ ಪಿತಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
  ಬಾಂಧವಾ: ಶಿವಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವನತ್ರಯಮ್ || 12 ||

  ಸರ್ವ-ಮಂಗಲ-ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ-ಸಾಧಿಕೇ |
  ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 13 ||

  Reply

 17. Meera avare,

  very beautiful blog with informative posts. i like that you post things at the right time. very useful. pooja vidhana, shlokagaLu, maaDbekaada bhakshyagaLu, even aarti haaDu, yaavdannu biTTilla neevu. this is a one stop shop for a religious event! tumba thanks 🙂

  Reply

 18. Posted by bhavana on November 18, 2012 at 11:34 pm

  I will send you 2 songs to sing on Tulasi Habba.

  Reply

 19. Lakshmi Cursing Tulasi was new concept I think we celebrate it as lakshmi itself. I have a blog u can also read them for intresting things on Tulasi pooja
  http://hprakesh10.wordpress.com/tag/tulasi-pooja/

  Reply

 20. Posted by asha galgali on November 7, 2011 at 5:27 am

  Thanks for the details about tulasi habba. It was very helpful for me.
  thanks a lot

  Reply

 21. Posted by ananya on August 4, 2011 at 3:54 am

  plz reply i m really cnfused

  Reply

 22. Posted by ananya on August 4, 2011 at 3:40 am

  my dadi told me that one should not wash hairs on dwadashi,i wanna know why and what if its really important to wsah hair on some day like if its your wedding day or something else,plz honest replies

  Reply

 23. Posted by k.usha on November 26, 2010 at 5:06 am

  hai meera,
  thank you very much for your kind information
  usha

  Reply

 24. Posted by Name on November 18, 2010 at 1:33 am

  Meera avarige namaskaragalu

  Nimma e blog baravanige inda nimage kanditha punya labhisuvudu. Indina kaladali dharmada acharne yinda tappisikoludake nepa heluva janara madye, america dalidu, working women agi Dharma palisuva nimmanthavaru prashamsaniya.

  Ithicege nanage Madhawa sampradayakke parichaya vayithu. Nimma blog ninda Haayagreeva Sampada Stotra padedu dhanyanade.

  Neevu Tulasi bage kotiruva mahitigu, mutta davaru kotta mahithige vithyasa vide. Please visit http://www.sumadhwaseva.com/ You will find a pdf on Tulasi Vivaha.

  Igina kaladalii namma tiluvalike hear say inda . Hinde Guru galinda gnana padeyuthiddaru. Hinde gnanakagi vidyabyasa madidere, iga hotte padigagi jana vidya bhyasa maduthidare.

  Nanu nimage idu thilisuva karana nimage Dharama dalli asakati untu matte neevu thilidu nallaku ganarige thilisuvarendu. Dhanyavadagalu

  Reply

 25. Posted by Prema on November 16, 2010 at 4:19 am

  Hello Meera,

  Can i request you to let me know the significance of using ‘Gooseberry’ for arathi?

  Reply

 26. THANKS FOR SENDING THE TULASI HUA POOJA SLOKAS.

  I WISH U HAPPY THULASI HUBBA.

  Reply

 27. Posted by gayathri on October 31, 2009 at 2:17 am

  Hey…

  Thanks for posting and also educating on why the festival is celebrated….

  Reply

 28. Posted by Shilpa on October 30, 2009 at 10:38 am

  Thank you so much. Great job. God Bless You.

  Reply

 29. Posted by meeraghu on November 11, 2008 at 11:35 am

  Hi Arathi,
  I am glad you tried Hayagreeva.I haven’t yet posted the kootu recipe. I sure will soon.

  Reply

 30. Posted by arathi on November 11, 2008 at 11:17 am

  hi meera

  Thanks for the reply looking forward to ur rangoli post to draw in pooja room ( especially in madhwa family) . i tried hayagreeva recipe, was very good btw i didnt find kootu recipe .
  arathi

  Reply

 31. Posted by Anu on November 10, 2008 at 7:10 pm

  Thanks for posting this info. It is very informative and very useful and I am glad I found what I was looking for.

  Reply

 32. Posted by meeraghu on November 10, 2008 at 8:09 am

  Hi Arathi,
  I am glad the information you found here was useful. Yes, I am planning on posting all those details, just not sure how to show drawing rangoli, I guess it should be a video which can be viewed at youtube.

  Reply

 33. Posted by arathi on November 10, 2008 at 7:41 am

  hi meera,
  today again i came across ur blog and found ur Tulasi habbabad visheshate and pooja vidhana, sloka etc really very informative, today being tulasi habba i am also doing it here in sharjah , can u please post dina nityada rangoli ( like padma shankha chakra astha dala ets ) and also show how to put it lol! thanks in advance keep up the good work god bless u .

  Reply

 34. Thanks for the information. A very informative post indeed.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: