Archive for August, 2020

Tandu toramma ninnaa magana

Mr. Ramakrishna from Bangalore has shared a wonderful song on Lord Ganesha for the upcoming festival. Lyrics below in Kannada and English. Thanks so much Ramakrishna Avare. Lord Ganesha bless you abundantly.

ಹರಿಃ ಓಂ

ಗಣೇಶನನ್ನು ಕರೆದು ತಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ತಾಯಿ ಗೌರಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :

ತಂದು ತೋರಮ್ಮ ನಿನ್ನಾ ಮಗನ
ತಾಯೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿಯೇ ಬೇಗ ||ಪ||
ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಂತೆ
ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆವನಂತೆ
ವಿನಾಯಕನೆಂಬ ಹೆಸರಂತೆ
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಂದ್ಯನಂತೆ ||೧||
ಆನೆಯ ಮುಖವಂತೆ
ಆಕಾಶ ತತ್ವವಂತೆ
ಆರುಮುಖನ ಸೋದರನಂತೆ
ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವನಂತೆ ||೨||
ಕುಶಾಗ್ರ ಮತಿಯಂತೆ
ಕುಂಭಾಸಿ ವಾಸನಂತೆ
ಕರುಣೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ
ಕರುಣೇಶವಿಠಲನ ದಾಸನಂತೆ||೩||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Harih Om

Prayer to Goddess Gouri Devi to bring Ganesha for us to have his Darshan:

Tandu toramma ninnaa magana
Taye Umamaheshvariye bega||pa||
Vidyege adhipatiyante
Vighnagala Kalevanante
Vinayakanemba hesarante
Vishvakkella vandyanante ||1||
Aneya mukhavante
Akasha tatvavante
Arumukhana sodaranante
Arivannu needuvanante ||2||
Kushagra matiyante
Kumbhasi vasanante
Karuneya murtiyante
Karuneshavithalana dasanante||4||

Srikrishnarpanamastu

Gowri Ganesha Festival Preparation & Recipes

Ganesha_6

This year Gowri Ganesha Festival is celebrated on August 21st and 22nd 2020.

So, this post is to help all of you prep for this festival and get the blessings of Gowri and Ganesha.

Gowri Habba Preparation:

gowri-pooje

 • Prep for all the pooja items like Haldi, Kumkum, Mantrakshate, Gejje Vastra.
 • Make sure you have Rangoli, if you don’t have the dry powder, use Kundan Rangoli, a chalk and draw. If even that is not available, take some printouts and use them. I have used a combination of all of them as seen below. Draw small feet of Lord Ganesha from the front door.
 • Make sure you have camphor, Agarbathi and also soaked cotton for Mangalaruthi.
 • Buy all the ingredients required for the Maradha Bhagina. The  two posts which have already been published are linked below:
 • Buy fruits, Coconut, Banana leaves, Mango leaves, Betel leaves and nuts.
 • Buy plenty of flowers.
 • If you are performing Panchamruta abhisheka, buy all items required for that.
 • A list of all food items which can be prepared is added at the end of this post.

Ganesha Habba Preparation:

 • All pooja items as listed in Gowri Habba.
 • In addition to all fruits, flowers get lots of garike and leaves for Lord Ganesha.
 • The key food items made are 21 Modaka, 21 Kadabu and 21 Chakkali. Recipes listed all the way at the end.
 • Offer Gejje Vastra. Usually fancy ones are offered here. 16 strings or some times 21 strings.

Food Items for Gowri Ganesha Festival:

 

Kosambari ಕೋಸಂಬರಿ

 1. Cucumber Kosambari

 2. ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಕೊಸಂಬರಿ – Channa Dal Kosambari

ಚಟ್ನಿ Chutney

 1. Channa Dal or Kadale Bele Chutney

 2. Coconut Chutney

 3. Pudina or Mint Chutney

 4. Mint Mango Chutney – ಫುದಿನಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ

Bonda – ಬೋಂಡ ಭಜ್ಜಿ Bhajji

Ambode

 1. Heerekayi Bonda

 2. Red and Green Capsicum Bonda or Fritters

 3. Aloo Methi Pakoda

 4. Ambode

 5. Bombai (Aloo) Bonda

 6. Sabhudani Vada – Gluten Free

ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು- Sweet Dishses

Ganesha_2

 1. Badam Poori

 2. Kayi Kadabu

 3. Dry Coconut kadabu

 4. Coconut Burfi

 5. Mango Rasayana or seekarane

 6. Pineapple Kesaribath

ಪಾಯಸ – Payasa – Kheer

IMG_0974[1]

 1. ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ – Vermicelli Kheer

 2. Evaporated MilkyWay ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ – Vermicelli Kheer

 3. Gasgase or Poppy seeds Payasa

ಸಾರು ಹುಳಿ ಕೂಟು – Rasam Sambar Kootu

 1. Hesaru Bele Thove

 2. Ridegourd Thove

 3. Sweet or Sihi Kootu

 4. Sandige Huli Recipe

 5. ರಾಯರ  ಕೂಟು – Spicy Kootu Made in Sree Raghavendra Swamy Mutt

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಅಡಿಗೆಗಳು – Yogurt Based Dishes

 1. Majjige Huli

 2. ಹಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ – Hasi Majjige Huli

 3. ಬೂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ  – Winter Melon Majjige Huli

ಗೊಜ್ಜು – Gojju

 1. Gojju

 2. Cucumber Gojju

Gowri-Ganesha Festival – August 21st and 22nd

Pooja preparations:

img_6711

Gejje Vastra and Flowers getting ready to be offered to God.

Ganesha_8

flowers-gejjevastra

Fruits and coconut for Lord Ganesha:

fruits-for-ganesha

Kadabu, Modaka and Idli for Lord.

Ganesha_2

kadabu-for-ganesha

After the morning pooja and naivedya.

img_6721

Close up of the Lord.

img_6714

IMG_2021

Evening Pooje.

img_3351IMG_2050

Chakkali prepared by my Husband for the Lord.

IMG_2042

Mangalaruthi and evening naivedya chakali for the Lord to request him to come home every year.

IMG_2057

The Ganesha festival falls on the fourth day Bhadrapada Masa. That’s why we say “Bhadrapada Shulkada Chauthi Aamdu”. Swarna Gouri Vrata and Ganesha Festival is celebrated on August 21st and 22nd. In USA some are doing the festival on 21st itself. So, check your local calendars.

As always, check your closet temple to find the correct dates.

An idol of Gowri made of clay is brought two days before the Ganesha festival. Gowri is an incarnation of Parvathi. Gowri Habba, also called as Swarna Gowri Habba is celebrated one day before Ganesha Festival.

The Legend:

Goddess Gowri, while taking shower, created Ganesha out of the mud of and placed him at the entrance of the house. She told him not to allow anyone to enter while she went inside for a bath. Lord Shiva returned home and was stopped by Ganesha at the gate. Shiva became angry and cut off Ganesha’s head. When Gauri came to know of this she was grieved.

Lord Shiva ordered his servants to cut off and bring to him the head of any creature that might be sleeping with its head facing north. The servants went on their mission and found only an elephant in that position. Lord Shiva then joined the elephant’s head onto the body of Ganesha.

Mr. Lakshmisha P, had left a comment here that he had the pdf files for the Swarnagowri vratha puja & katha. Attached below are the links for both the pdf files he has provided.
Thanks so much Me. Lakshmisha for all the support and also the time you have taken to convert this into pdf.

We used to sing at the top of our voice “Ganesha bhanda, kai kadubu tinda, chikka kerele edda, dodda kereli bidda”.

img_0175

Lord Ganesha is not just worshiped on this day, but is worshiped first in all occasions since he is considered to be the remover of all obstacles, one who brings good luck on new activities or endeavors.

As always links for several resources songs, lyrics and stotras are posted on this blog.

P.S: If you would like to get email updates on when new articles are added, you can subscribe by clicking on the left hand side on the “RSS Feed“. It will take you to a new page, and you can enter your email ID.

And here comes the link which has colorful and many designs for drawing Rangoli

And can any festival be complete without authentic dishes? Here are some recipes posted in this blog:

bale-yele-oota

In case you see the moon on this day, here is the sloka you are supposed to say:

ಚೌತಿ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಅಪವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ

ಸಿಂಹಃ ಪ್ರಸೇನಮವಧೀತ್
ಸಿಂಹೋ ಜೌ0ಬವತಾ ಹತಃ |
ಸುಕುಮಾರಕ ಮಾರೋದಿಃ
ತವಹ್ಯೇಷ ಸ್ಯ್ಮಮಂತಕಃ ||

Simha prasenamavadith
simho jambhuvatha hathah |
sukumaraka marodhihi
thavahyesha syamanthakaha ||

P.S: The above sloka in Kannada is exactly as it is in the Uttaradi Matta Panchanga. Rather than taking a picture, I typed in the words. The English translation is done from the Kannada sloka to the best of my knowledge.

As always no food is prepared with onion or garlic.

 

Kosambari Dosa


What do you do when you have almost 2 cups of Kosambari leftover? You can’t throw it away because of all the good ingredients you have in there like Moong dal, Channa dal, coconut, cucumber, green chillies. We had so much food prepared for Shree Krishna Janmasthami that the entire two varieties of Kosambari was untouched.

We do eat Kosambari a lot at my house, but with all the food that we had, no one touched it. So, I remembered once in my in-laws house they had mentioned grinding it and making dosa. I decided to give it a try and it turned out delicious.

Very simple, add all the Kosambari and 2 tsp rice flour to a mixer jar, grind it and make delicious dosas. Since it already had all the ingredients, I didn’t even add salt to it.

Next time you have leftover Kosambari try this recipe.

Serve with chatni or chatni powder.

2020 Shree Krishna Pooja Pictures

Hope you all had a wonderful and joyous Shree Krishna Jayanthi/Janmasthami. The festival was on a Tuesday, so I took a day off.

My daughter joined us this year, so the festival and food items were definitely more special.

My own blog helped in getting all the links for songs, food items and recipes.

Food prepration like you see were items such as:

  • Moong dal Kosambari
  • Channa dal Kosambari
  • Avalakki
  • Sweet Avalakki
  • Mosaru Avalakki
  • Kesari Bath
  • Thengolu
  • Om Pudi
  • Shankar Poli
  • Chakli
  • Rava Laddoo
  • Besan Laddoo

Lots of fruits, coconut, Abhisheka for the lord was also performed.

Missed mom very much, I am sure this year we will miss her for each and every festival. Every time I told her I hadn’t even taken food or water she used to be so upset. She kept saying, at least have milk and fruits.

Some pictures from this year. Prepared three Tulasi Mala for our Lord. Recited the Ashtotra, my Husband did Tulasi archane and daughter did sliver flowers archane. It was nice to have the blog and all the songs in one place.

Next is Gowri and Ganesha festival. Will post all links and recipes as we approach the festival.

May Lord Krishna Bless us all. Jai Shree Krishna!

Shri Krishna Ashtotra – 108 names In Kannada, Sanskrit and Meaning

I have posted the Shri Krishna Ashtotra – 108 names In English here. Recite this tomorrow as you are offering Lord Krishna either Tulasi or flowers or Manthrakshate on a plate. Women usually don’t recite Om, in that case replace Om with Shree.

 

Shri Krishna Ashtotra – 108 names In English

If you find it tough reciting these 108 names, you can also just say Om Krishnaaya Namaha or Shree Krishnaaya Namaha 108 times.

Just remember our Lord is very forgiving, he needs just our Bhakthi.

Posted below the same in Kannada

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಯೇ ನಮಃ || 10 ||

ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತ ಚಕ್ರಾಸಿಗದಾ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಖಾಂಬುಜಾ ಯುದಾಯುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಕೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದಗೋಪ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮುನಾವೇಗಾ ಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರ ಪ್ರಿಯನುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂತನಾಜೀವಿತ ಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದವ್ರಜ ಜನಾನಂದಿನೇ ನಮಃ || 20 ||

ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ನಟನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಚುಕುಂದ ಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಕವಾಗ ಮೃತಾಬ್ದೀಂದವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || 30 ||

ಓಂ ವತ್ಸವಾಟಿ ಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೃಣೀ ಕೃತ ತೃಣಾ ವರ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮಳಾರ್ಜುನ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ತಲೋತ್ತಾಲ ಭೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಮಾಲ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ || 40 ||

ಓಂ ಇಲಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯದೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತವಾಸನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚ ಲೋದ್ದರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ || 50 ||

ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಂದಾವನಾಂತ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತುಲಸೀದಾಮ ಭೂಷನಾಯ ನಮಃ || 60 ||

ಓಂ ಶಮಂತಕ ಮಣೇರ್ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ನರನಾರಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಚಾಣೂರ ನಮಃ
ಓಂ ಮಲ್ಲಯುದ್ದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರವೈರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ || 70 ||

ಓಂ ನಾರಾಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನ ಕರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲಶಿಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದುರಾಕ್ರೂರ ವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತಾಯ ನಮಃ || 80 ||

ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇಣುನಾದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರ ವಿದ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಣಾಸುರ ಕರಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಟಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾತ್ರೇ ನಮಃ || 90 ||

ಓಂ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಧಸಾರಧಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಾಮೃತ ಮಹೊಧದಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಳೀಯ ಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯ ರಂಜಿತ
ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ನಭೋಕ್ರ್ತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾನವೇಂದ್ರ ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || 100 ||

ಓಂ ಪನ್ನಗಾಶನ ವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಲಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಸಕ್ತ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಾಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೀರ್ಧಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಧಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ರುಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ || 108 ||

 

And the meaning:

1) Om Krishnaya Namah – Dark-Complexioned Lord
2) Om Kamalanathaya Namah – Consort Of Goddess Lakshmi
3) Om Vasudevaya Namah – Son Of Vasudev
4) Om Sanatanaya Namah – The Eternal One
5) Om Vasudevatmajaya Namah – Son Of Vasudev
6) Om Punyaya Namah – Supremely Pure
7) Om Lilamanusha Vigrahaya Namah – Assuming Human Form To Perform Pastimes
8) Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah – Wearing Shri Vatsa And Kausthubha Gem
9) Om Yashodavatsalaya Namah – Mother Yashoda’s Loving Child
10) Om Hariye Namah – The Lord Of Nature

11) Om Chaturbhujattachakrasigada Namah – Four Armed One Carrying Weapons Of Disc,Club,Conch
12) Om Sankhambujayudayujaya Namah – One Who Holds The Sudarshana-Cakra, A Sword, Mace, Conch-Shell, Lotus Flower, And Various Weapons
13) Om Devakinandanaya Namah – Son Of Mother Devaki
14) Om Shrishaya Namah – Abode Of Shri (Lakshmi)
15) Om Nandagopapriyatmajaya Namah – Nanda Gopa’s Loving Child
16) Om Yamunavegasamharine Namah – Destroyer Of Speed Of River Yamuna
17) Om Balabhadrapriyanujaya Namah – Balram’s Younger Brother
18) Om Putanajivitaharaya Namah – The One Who Took The Life Of Demoness Putana
19) Om Shakatasurabhanjanaya Namah – Destroyer Of Demon Shakatasur
20) Om Nandavrajajananandine Namah – The One Who Is Bringing Joy To Nand And People Of Braj

21) Om Sachchidanandavigrahaya Namah – Embodiment Of Existence, Awareness And Bliss
22) Om Navanitaviliptangaya Namah – Lord Whose Body Is Smeared With Butter
23) Om Navanitanatanaya Namah – The One Who Dances For Butter
24) Om Muchukundaprasadakaya Namah – The Lord Who Graced Muchukunda
25) Om Shodashastrisahasreshaya Namah – The Lord Of 16,000 Women
26) Om Tribhangine Namah – The One Who Has Threefold Bending Form
27) Om Madhurakritaye Namah – Charming Form
28) Om Shukavagamritabdindave Namah – Ocean Of Nectar According To Sukadeva (Shuka)
29) Om Govindaya Namah – One Who Pleases The Cows, The Land And The Entire Nature
30) Om Yoginampataye Namah – Lord Of The Yogis

31) Om Vatsavaticharaya Namah – The One Who Goes About Caring For Calves
32) Om Anantaya Namah – The Endless Lord
33) Om Dhenukasurabhanjanaya Namah – The Lord Who Beat Up The Ass-Demon Dhenukasura
34) Om Trinikrita Trinavartaya Namah – Lord Who Killed Trnavarta, The Whirlwind Demon
35) Om Yamalarjunabhanjanaya Namah – The Lord Who Broke The Two Arjuna Trees
36) Om Uttalottalabhetre Namah – The Lord Who Broke All The Big, Tala Trees (Killing Dhenuka)
37) Om Tamalashyamalakritiye Namah – Lord Who Is Blackish Like A Tamala Tree
38) Om Gopagopishwaraya Namah – Lord Of The Gopas And Gopis
39) Om Yogine Namah – The Supreme Master
40) Om Kotisuryasamaprabhaya Namah – One Who Is As Lustrous As A Million Suns

41) Om Ilapataye Namah – The One Who Is The Master Of Knowledge
42) Om Paramjyotishe Namah – One With A Supreme Light
43) Om Yadavendraya Namah – Lord Of Yadav Clan
44) Om Yadudvahaya Namah – Leader Of Yadus
45) Om Vanamaline Namah – One Wearing A Sylven Garland
46) Om Pitavasane Namah – One Wearing Yellow Robes
47) Om Parijatapaharakaya Namah – One Who Removes Parijath Flower
48) Om Govarthanchalodhartreya Namah – Lifter Of Govardhan Hill
49) Om Gopalaya Namah – Protector Of Cows
50) Om Sarvapalakaya Namah – Protector Of All Beings

51) Om Ajaya Namah – The Conqueror Of Life And Death
52) Om Niranjanaya Namah – The Unblemished Lord
53) Om Kamajanakaya Namah – One Generating Desires In Worldly Mind
54) Om Kanjalochanaya Namah – One With Beautiful Eyes
55) Om Madhughne Namah – Slayer Of Demon Madhu
56) Om Mathuranathaya Namah – Lord of Mathura
57) Om Dwarakanayakaya Namah – The Hero Of Dvaraka
58) Om Baline Namah – The Lord Of Strength
59) Om Brindavananta Sancharine Namah – One Who Loiters About The Outskirts Of Vrindavana
60) Om Tulasidama Bhushanaya Namah – One Who Wears A Tulasi Garland

61) Om Syamantakamarnerhartre Namah – Who Appropriated The Sysmantaka Jewel
62) Om Naranarayanatmakaya Namah – The Selfsame Nara-Narayana
63) Om Kubja Krishnambaradharaya Namah – One Who Applied Ointment By Kubja The Hunchbacked
64) Om Mayine Namah – Magician, Lord of Maya
65) Om Paramapurushaya Namah – The supreme one
66) Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namah – One Who Expertly Fought The Wrestlers Mushtika And Chanura
67) Om Sansaravairine Namah – Enemy Of Material Existence
68) Om Kamsaraye Namah – Enemy Of King Kamsa
69) Om Muraraye Namah – Enemy Of Demon Mura
70) Om Narakantakaya Namah – Destroyer Of Demon Naraka

71) Om Anadi Brahmacharine Namah – Beginning Less Absolute
72) Om Krishnavyasana Karshakaya Namah – Remover Of Draupadi’s Distress
73) Om Shishupalashirashchhetre Namah – Remover Of Shishupal’s Head
74) Om Duryodhanakulantakaya Namah – Destroyer Of Duryodhana’s Dynasty
75) Om Vidurakrura Varadaya Namah – Destroyer Of Demon Naraka
76) Om Vishvarupapradarshakaya Namah – Revealer Of Vishwasrupa (Universal Form)
77) Om Satyavache Namah – Speaker Of Truth
78) Om Satya Sankalpaya Namah – Lord Of True Resolve
79) Om Satyabhamarataya Namah – Lover Of Satyabhama
80) Om Jayine Namah – The Ever Victorious Lord

81) Om Subhadra Purvajaya Namah – Brother Of Subhadra
82) Om Vishnave Namah – Lord Vishnu
83) Om Bhishmamukti Pradayakaya Namah – One Who Bestowed Salvation To Bhishma
84) Om Jagadgurave Namah – Preceptor Of The Universe
85) Om Jagannathaya Namah – Lord Of The Universe
86) Om Venunada Visharadaya Namah – One Expert In Playing Of Flute Music
87) Om Vrishabhasura Vidhvansine Namah – Destroyer Of Demon Vrishbasura
88) Om Banasura Karantakaya Namah – The Lord Who Vanquished Banasura’s Arms
89) Om Yudhishthira Pratishthatre Namah – One Who Established Yudhisthira As A King
90) Om Barhibarhavatamsakaya Namah – One Who Adorns Peacock Feathers

91) Om Parthasarathaye Namah – Chariot Driver Of Arjuna
92) Om Avyakta Namah – The Unmanifested
93) Om Gitamrita Mahodadhaye Namah – An Ocean Containing Nectar Of Bhagwad Gita
94) Om Kaliya Phanimanikya Ranjita Shri Padambujaya Namah – The Lord Whose Lotus Feet Adorn Gems From Hood Of Kaliya Serpent
95) Om Damodaraya Namah – One Tied Up With A Rope At The Waist
96) Om Yajnabhoktre Namah – One Who Consumes Sacrificial Offerings
97) Om Danavendra Vinashakaya Namah – Destroyer Of Lord Of Asuras
98) Om Narayanaya Namah – The One Who Is Lord Vishnu
99) Om Parabrahmane Namah – The Supreme Brahmana
100) Om Pannagashana Vahanaya Namah – Whose Carrier (Garuda) Devours Snakes

101) Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namah – Lord Who Hid Gopi’s Clothes While They Were Playing In River Yamuna
102) Om Punya Shlokaya Namah – Lord Whose Praise Bestows Meritorious
103) Om Tirthakrite Namah – Creator Of Holy Places
104) Om Vedavedyaya Namah – Source Of Vedas
105) Om Dayanidhaye Namah – One Who Is Treasure Of Compassion
106) Om Sarvabhutatmakaya Namah – Soul Of Elements
107) Om Sarvagraha Rupine Namah – To All-Formed One
108) Om Paratparaya Namah – Greater Than The Greatest

 

And now in Sanskrit.

1 ॐ कृष्णाय नमः।

2 ॐ कमलनाथाय नमः।
3 ॐ वासुदेवाय नमः।
4 ॐ सनातनाय नमः।

5 ॐ वसुदेवात्मजाय नमः।

ॐ पुण्याय नमः।

7 ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः।

8 ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।
9 ॐ यशोदावत्सलाय नमः।
10 ॐ हरिये नमः।
11 ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः।
12 ॐ सङ्खाम्बुजायुदायुजाय नमः।
13 ॐ देवकीनन्दनाय नमः।
14 ॐ श्रीशाय नमः।
15 ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः।
16 ॐ यमुनावेगासंहारिणे नमः।
17 ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः।
18 ॐ पूतनाजीवितहराय नमः।
19 ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः।
20 ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः।
21 ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
22 ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः।
23 ॐ नवनीतनटनाय नमः।
24 ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः।
25 ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः।
26 ॐ त्रिभङ्गिने नमः।
27 ॐ मधुराकृतये नमः।
28 ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः।
29 ॐ गोविन्दाय नमः।
30 ॐ योगिनांपतये नमः।
31 ॐ वत्सवाटिचराय नमः।
32 ॐ अनन्ताय नमः।
33 ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः।
34 ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः।
35 ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः।
36 ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः।
37 ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः।
38 ॐ गोपगोपीश्वराय नमः।
39 ॐ योगिने नमः।
40 ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः।
41 ॐ इलापतये नमः।
42 ॐ परंज्योतिषे नमः।
43 ॐ यादवेंद्राय नमः।
44 ॐ यदूद्वहाय नमः।
45 ॐ वनमालिने नमः।
46 ॐ पीतवसने नमः।
47 ॐ पारिजातापहारकाय नमः।
48 ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः।
49 ॐ गोपालाय नमः।
50 ॐ सर्वपालकाय नमः।
51 ॐ अजाय नमः।
52 ॐ निरञ्जनाय नमः।
53 ॐ कामजनकाय नमः।
54 ॐ कञ्जलोचनाय नमः।
55 ॐ मधुघ्ने नमः।
56 ॐ मथुरानाथाय नमः।
57 ॐ द्वारकानायकाय नमः।
58 ॐ बलिने नमः।
59 ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः।
60 ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः।
61 ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः।
62 ॐ नरनारयणात्मकाय नमः।
63 ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः।
64 ॐ मायिने नमः।
65 ॐ परमपुरुषाय नमः।
66 ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः।
67 ॐ संसारवैरिणॆ नमः।
68 ॐ कंसारयॆ नमः।
69 ॐ मुरारयॆ नमः।
70 ॐ नाराकान्तकाय नमः।
71 ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः।
72 ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः।
73 ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः।
74 ॐ दुर्यॊधनकुलान्तकाय नमः।
75 ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः।
76 ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।
77 ॐ सत्यवाचॆ नमः।
78 ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः।
79 ॐ सत्यभामारताय नमः।
80 ॐ जयिनॆ नमः।
81 ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः।
82 ॐ विष्णवॆ नमः।
83 ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः।
84 ॐ जगद्गुरवॆ नमः।
85 ॐ जगन्नाथाय नमः।
86 ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः।
87 ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः।
88 ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः।
89 ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः।
90 ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः।
91 ॐ पार्थसारथये नमः।
92 ॐ अव्यक्ताय नमः।
93 ॐ गीतामृत महोदधये नमः।
94 ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः।
95 ॐ दामॊदराय नमः।
96 ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।
97 ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः।
98 ॐ नारायणाय नमः।
99 ॐ परब्रह्मणॆ नमः।
100 ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः।
101 ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराकाय नमः।
102 ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः।
103 ॐ तीर्थकृते नमः।
104 ॐ वॆदवॆद्याय नमः।
105 ॐ दयानिधयॆ नमः।
106 ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः।
107 ॐ सर्वग्रह रुपिणॆ नमः।
108 ॐ परात्पराय नमः।

॥ इति श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Shree Krishna Janmasthami – August 11th 2020

Shree Krishna Janmasthami this year is celebrated on Tuesday August 11th 2020. Please check your local calendars for the correct date.

2019-krishna-closeup2

I have posted several posts for many years now, and this one has all the links for easy access to you all. Hope you all have a wonderful celebrations and get the blessings from our Lord Krishna. Click on the links below to get all information. May Lord Krishna bless us all.

 1. Pooja preparation Tips and Tricks
 2. Simple and easy mantras to chat during Shree Krishna Janmashtami
 3. Pooja Details
 4. All recipes
 5. All Lyrics

2020 Sree Raghavendra Swamy Uttara Aaradhane Pictures

From Mantralaya – Sree Raghavendra Swamy Poorva Aaradhane Pictures. Shree Prahalada Rajaru was decorated as Rama with bow you can see. We saw online videos as well.

From my home. Dad did Saligrama Pooje, Mritika Brindavana Pooje and also Abhisheka. Tied Tulasi Mala for all Rayaru photos from our garden.


I will post pictures I received from other Rayaru temples also soon. It was amazing seeing how grand the celebrations were in all places.

Guru Sarvabhowma Ki Jai.

Now that Aaradhane is over, next to Lord Krishna Janmashtami.

2020 Sree Raghavendra Swamy Madhya Aaradhane Pictures

From Mantralaya – Sree Raghavendra Swamy Poorva Aaradhane Pictures. All four sides of the Brindavana was decorated. Beautiful see our beloved Rayaru.

From my home.Guru Sarvabhowma Ki Jai.

2020 Sree Raghavendra Swamy Poorva Aaradhane Pictures

From Mantralaya – Sree Raghavendra Swamy Poorva Aaradhane Pictures

From my home. It was quite emotional doing Rayaru Seva this year. As you all know Mom was one of the greatest devotee of Rayaru. When I was upset on Rayaru when she was in hospital, she kept telling me “Rayaru Mahanubhavaru, Yake Avara mele kopa Meera”. She came in my dream also and asked me not to be upset on Rayaru and it was time for her to go.

Anyone of us was sick, had trouble, or anything not working according to plan, you could count on Mom to do Rayaru Seva. And she diligently visited 4TH T block Mutta and offered her thanks. Almost every month she used to perform Kanakabhisheka for Rayaru at the mutta. Rain or shine she had to go see Rayaru every Thursday.
Every year, as soon as I performed day 1 Seva, I used to do a video chat and show her my Pooja room. She used to be so happy and always asked me to not overdo, and not restrict food too much. While doing Seva I eat just 1 meal, no coffee, no tea, no fruits, just lunch at noon and nothing else.

This year, all those memories came back as soon as I finished day 1 Pooja. My dad was with me and he did Saligrama Pooje, and Panchamrutha Abhisheka for God and Rayaru. Tulasi and Kanakambara from our own garden. I tied the garland with both Tulasi and Kanakambara.

As my extended family I thought of sharing with you all my thoughts today. I need your blessings and positive thoughts to get strength to bear the loss.

Lets all pray together to Rayaru to cure COVID from this world.

Guru Sarvabhowma Ki Jai.

%d bloggers like this: