Archive for August 10th, 2020

Shri Krishna Ashtotra – 108 names In Kannada, Sanskrit and Meaning

I have posted the Shri Krishna Ashtotra – 108 names In English here. Recite this tomorrow as you are offering Lord Krishna either Tulasi or flowers or Manthrakshate on a plate. Women usually don’t recite Om, in that case replace Om with Shree.

 

Shri Krishna Ashtotra – 108 names In English

If you find it tough reciting these 108 names, you can also just say Om Krishnaaya Namaha or Shree Krishnaaya Namaha 108 times.

Just remember our Lord is very forgiving, he needs just our Bhakthi.

Posted below the same in Kannada

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಯೇ ನಮಃ || 10 ||

ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತ ಚಕ್ರಾಸಿಗದಾ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಖಾಂಬುಜಾ ಯುದಾಯುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಕೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದಗೋಪ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮುನಾವೇಗಾ ಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರ ಪ್ರಿಯನುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂತನಾಜೀವಿತ ಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದವ್ರಜ ಜನಾನಂದಿನೇ ನಮಃ || 20 ||

ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ನಟನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಚುಕುಂದ ಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಕವಾಗ ಮೃತಾಬ್ದೀಂದವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || 30 ||

ಓಂ ವತ್ಸವಾಟಿ ಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೃಣೀ ಕೃತ ತೃಣಾ ವರ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮಳಾರ್ಜುನ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ತಲೋತ್ತಾಲ ಭೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಮಾಲ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ || 40 ||

ಓಂ ಇಲಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯದೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತವಾಸನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚ ಲೋದ್ದರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ || 50 ||

ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಂದಾವನಾಂತ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತುಲಸೀದಾಮ ಭೂಷನಾಯ ನಮಃ || 60 ||

ಓಂ ಶಮಂತಕ ಮಣೇರ್ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ನರನಾರಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಚಾಣೂರ ನಮಃ
ಓಂ ಮಲ್ಲಯುದ್ದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರವೈರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ || 70 ||

ಓಂ ನಾರಾಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನ ಕರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲಶಿಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದುರಾಕ್ರೂರ ವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತಾಯ ನಮಃ || 80 ||

ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇಣುನಾದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರ ವಿದ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಣಾಸುರ ಕರಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಟಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾತ್ರೇ ನಮಃ || 90 ||

ಓಂ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಧಸಾರಧಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಾಮೃತ ಮಹೊಧದಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಳೀಯ ಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯ ರಂಜಿತ
ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ನಭೋಕ್ರ್ತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾನವೇಂದ್ರ ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || 100 ||

ಓಂ ಪನ್ನಗಾಶನ ವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಲಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಸಕ್ತ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಾಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೀರ್ಧಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಧಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ರುಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ || 108 ||

 

And the meaning:

1) Om Krishnaya Namah – Dark-Complexioned Lord
2) Om Kamalanathaya Namah – Consort Of Goddess Lakshmi
3) Om Vasudevaya Namah – Son Of Vasudev
4) Om Sanatanaya Namah – The Eternal One
5) Om Vasudevatmajaya Namah – Son Of Vasudev
6) Om Punyaya Namah – Supremely Pure
7) Om Lilamanusha Vigrahaya Namah – Assuming Human Form To Perform Pastimes
8) Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah – Wearing Shri Vatsa And Kausthubha Gem
9) Om Yashodavatsalaya Namah – Mother Yashoda’s Loving Child
10) Om Hariye Namah – The Lord Of Nature

11) Om Chaturbhujattachakrasigada Namah – Four Armed One Carrying Weapons Of Disc,Club,Conch
12) Om Sankhambujayudayujaya Namah – One Who Holds The Sudarshana-Cakra, A Sword, Mace, Conch-Shell, Lotus Flower, And Various Weapons
13) Om Devakinandanaya Namah – Son Of Mother Devaki
14) Om Shrishaya Namah – Abode Of Shri (Lakshmi)
15) Om Nandagopapriyatmajaya Namah – Nanda Gopa’s Loving Child
16) Om Yamunavegasamharine Namah – Destroyer Of Speed Of River Yamuna
17) Om Balabhadrapriyanujaya Namah – Balram’s Younger Brother
18) Om Putanajivitaharaya Namah – The One Who Took The Life Of Demoness Putana
19) Om Shakatasurabhanjanaya Namah – Destroyer Of Demon Shakatasur
20) Om Nandavrajajananandine Namah – The One Who Is Bringing Joy To Nand And People Of Braj

21) Om Sachchidanandavigrahaya Namah – Embodiment Of Existence, Awareness And Bliss
22) Om Navanitaviliptangaya Namah – Lord Whose Body Is Smeared With Butter
23) Om Navanitanatanaya Namah – The One Who Dances For Butter
24) Om Muchukundaprasadakaya Namah – The Lord Who Graced Muchukunda
25) Om Shodashastrisahasreshaya Namah – The Lord Of 16,000 Women
26) Om Tribhangine Namah – The One Who Has Threefold Bending Form
27) Om Madhurakritaye Namah – Charming Form
28) Om Shukavagamritabdindave Namah – Ocean Of Nectar According To Sukadeva (Shuka)
29) Om Govindaya Namah – One Who Pleases The Cows, The Land And The Entire Nature
30) Om Yoginampataye Namah – Lord Of The Yogis

31) Om Vatsavaticharaya Namah – The One Who Goes About Caring For Calves
32) Om Anantaya Namah – The Endless Lord
33) Om Dhenukasurabhanjanaya Namah – The Lord Who Beat Up The Ass-Demon Dhenukasura
34) Om Trinikrita Trinavartaya Namah – Lord Who Killed Trnavarta, The Whirlwind Demon
35) Om Yamalarjunabhanjanaya Namah – The Lord Who Broke The Two Arjuna Trees
36) Om Uttalottalabhetre Namah – The Lord Who Broke All The Big, Tala Trees (Killing Dhenuka)
37) Om Tamalashyamalakritiye Namah – Lord Who Is Blackish Like A Tamala Tree
38) Om Gopagopishwaraya Namah – Lord Of The Gopas And Gopis
39) Om Yogine Namah – The Supreme Master
40) Om Kotisuryasamaprabhaya Namah – One Who Is As Lustrous As A Million Suns

41) Om Ilapataye Namah – The One Who Is The Master Of Knowledge
42) Om Paramjyotishe Namah – One With A Supreme Light
43) Om Yadavendraya Namah – Lord Of Yadav Clan
44) Om Yadudvahaya Namah – Leader Of Yadus
45) Om Vanamaline Namah – One Wearing A Sylven Garland
46) Om Pitavasane Namah – One Wearing Yellow Robes
47) Om Parijatapaharakaya Namah – One Who Removes Parijath Flower
48) Om Govarthanchalodhartreya Namah – Lifter Of Govardhan Hill
49) Om Gopalaya Namah – Protector Of Cows
50) Om Sarvapalakaya Namah – Protector Of All Beings

51) Om Ajaya Namah – The Conqueror Of Life And Death
52) Om Niranjanaya Namah – The Unblemished Lord
53) Om Kamajanakaya Namah – One Generating Desires In Worldly Mind
54) Om Kanjalochanaya Namah – One With Beautiful Eyes
55) Om Madhughne Namah – Slayer Of Demon Madhu
56) Om Mathuranathaya Namah – Lord of Mathura
57) Om Dwarakanayakaya Namah – The Hero Of Dvaraka
58) Om Baline Namah – The Lord Of Strength
59) Om Brindavananta Sancharine Namah – One Who Loiters About The Outskirts Of Vrindavana
60) Om Tulasidama Bhushanaya Namah – One Who Wears A Tulasi Garland

61) Om Syamantakamarnerhartre Namah – Who Appropriated The Sysmantaka Jewel
62) Om Naranarayanatmakaya Namah – The Selfsame Nara-Narayana
63) Om Kubja Krishnambaradharaya Namah – One Who Applied Ointment By Kubja The Hunchbacked
64) Om Mayine Namah – Magician, Lord of Maya
65) Om Paramapurushaya Namah – The supreme one
66) Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namah – One Who Expertly Fought The Wrestlers Mushtika And Chanura
67) Om Sansaravairine Namah – Enemy Of Material Existence
68) Om Kamsaraye Namah – Enemy Of King Kamsa
69) Om Muraraye Namah – Enemy Of Demon Mura
70) Om Narakantakaya Namah – Destroyer Of Demon Naraka

71) Om Anadi Brahmacharine Namah – Beginning Less Absolute
72) Om Krishnavyasana Karshakaya Namah – Remover Of Draupadi’s Distress
73) Om Shishupalashirashchhetre Namah – Remover Of Shishupal’s Head
74) Om Duryodhanakulantakaya Namah – Destroyer Of Duryodhana’s Dynasty
75) Om Vidurakrura Varadaya Namah – Destroyer Of Demon Naraka
76) Om Vishvarupapradarshakaya Namah – Revealer Of Vishwasrupa (Universal Form)
77) Om Satyavache Namah – Speaker Of Truth
78) Om Satya Sankalpaya Namah – Lord Of True Resolve
79) Om Satyabhamarataya Namah – Lover Of Satyabhama
80) Om Jayine Namah – The Ever Victorious Lord

81) Om Subhadra Purvajaya Namah – Brother Of Subhadra
82) Om Vishnave Namah – Lord Vishnu
83) Om Bhishmamukti Pradayakaya Namah – One Who Bestowed Salvation To Bhishma
84) Om Jagadgurave Namah – Preceptor Of The Universe
85) Om Jagannathaya Namah – Lord Of The Universe
86) Om Venunada Visharadaya Namah – One Expert In Playing Of Flute Music
87) Om Vrishabhasura Vidhvansine Namah – Destroyer Of Demon Vrishbasura
88) Om Banasura Karantakaya Namah – The Lord Who Vanquished Banasura’s Arms
89) Om Yudhishthira Pratishthatre Namah – One Who Established Yudhisthira As A King
90) Om Barhibarhavatamsakaya Namah – One Who Adorns Peacock Feathers

91) Om Parthasarathaye Namah – Chariot Driver Of Arjuna
92) Om Avyakta Namah – The Unmanifested
93) Om Gitamrita Mahodadhaye Namah – An Ocean Containing Nectar Of Bhagwad Gita
94) Om Kaliya Phanimanikya Ranjita Shri Padambujaya Namah – The Lord Whose Lotus Feet Adorn Gems From Hood Of Kaliya Serpent
95) Om Damodaraya Namah – One Tied Up With A Rope At The Waist
96) Om Yajnabhoktre Namah – One Who Consumes Sacrificial Offerings
97) Om Danavendra Vinashakaya Namah – Destroyer Of Lord Of Asuras
98) Om Narayanaya Namah – The One Who Is Lord Vishnu
99) Om Parabrahmane Namah – The Supreme Brahmana
100) Om Pannagashana Vahanaya Namah – Whose Carrier (Garuda) Devours Snakes

101) Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namah – Lord Who Hid Gopi’s Clothes While They Were Playing In River Yamuna
102) Om Punya Shlokaya Namah – Lord Whose Praise Bestows Meritorious
103) Om Tirthakrite Namah – Creator Of Holy Places
104) Om Vedavedyaya Namah – Source Of Vedas
105) Om Dayanidhaye Namah – One Who Is Treasure Of Compassion
106) Om Sarvabhutatmakaya Namah – Soul Of Elements
107) Om Sarvagraha Rupine Namah – To All-Formed One
108) Om Paratparaya Namah – Greater Than The Greatest

 

And now in Sanskrit.

1 ॐ कृष्णाय नमः।

2 ॐ कमलनाथाय नमः।
3 ॐ वासुदेवाय नमः।
4 ॐ सनातनाय नमः।

5 ॐ वसुदेवात्मजाय नमः।

ॐ पुण्याय नमः।

7 ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः।

8 ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।
9 ॐ यशोदावत्सलाय नमः।
10 ॐ हरिये नमः।
11 ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः।
12 ॐ सङ्खाम्बुजायुदायुजाय नमः।
13 ॐ देवकीनन्दनाय नमः।
14 ॐ श्रीशाय नमः।
15 ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः।
16 ॐ यमुनावेगासंहारिणे नमः।
17 ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः।
18 ॐ पूतनाजीवितहराय नमः।
19 ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः।
20 ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः।
21 ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
22 ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः।
23 ॐ नवनीतनटनाय नमः।
24 ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः।
25 ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः।
26 ॐ त्रिभङ्गिने नमः।
27 ॐ मधुराकृतये नमः।
28 ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः।
29 ॐ गोविन्दाय नमः।
30 ॐ योगिनांपतये नमः।
31 ॐ वत्सवाटिचराय नमः।
32 ॐ अनन्ताय नमः।
33 ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः।
34 ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः।
35 ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः।
36 ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः।
37 ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः।
38 ॐ गोपगोपीश्वराय नमः।
39 ॐ योगिने नमः।
40 ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः।
41 ॐ इलापतये नमः।
42 ॐ परंज्योतिषे नमः।
43 ॐ यादवेंद्राय नमः।
44 ॐ यदूद्वहाय नमः।
45 ॐ वनमालिने नमः।
46 ॐ पीतवसने नमः।
47 ॐ पारिजातापहारकाय नमः।
48 ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः।
49 ॐ गोपालाय नमः।
50 ॐ सर्वपालकाय नमः।
51 ॐ अजाय नमः।
52 ॐ निरञ्जनाय नमः।
53 ॐ कामजनकाय नमः।
54 ॐ कञ्जलोचनाय नमः।
55 ॐ मधुघ्ने नमः।
56 ॐ मथुरानाथाय नमः।
57 ॐ द्वारकानायकाय नमः।
58 ॐ बलिने नमः।
59 ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः।
60 ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः।
61 ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः।
62 ॐ नरनारयणात्मकाय नमः।
63 ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः।
64 ॐ मायिने नमः।
65 ॐ परमपुरुषाय नमः।
66 ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः।
67 ॐ संसारवैरिणॆ नमः।
68 ॐ कंसारयॆ नमः।
69 ॐ मुरारयॆ नमः।
70 ॐ नाराकान्तकाय नमः।
71 ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः।
72 ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः।
73 ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः।
74 ॐ दुर्यॊधनकुलान्तकाय नमः।
75 ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः।
76 ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।
77 ॐ सत्यवाचॆ नमः।
78 ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः।
79 ॐ सत्यभामारताय नमः।
80 ॐ जयिनॆ नमः।
81 ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः।
82 ॐ विष्णवॆ नमः।
83 ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः।
84 ॐ जगद्गुरवॆ नमः।
85 ॐ जगन्नाथाय नमः।
86 ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः।
87 ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः।
88 ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः।
89 ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः।
90 ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः।
91 ॐ पार्थसारथये नमः।
92 ॐ अव्यक्ताय नमः।
93 ॐ गीतामृत महोदधये नमः।
94 ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः।
95 ॐ दामॊदराय नमः।
96 ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।
97 ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः।
98 ॐ नारायणाय नमः।
99 ॐ परब्रह्मणॆ नमः।
100 ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः।
101 ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराकाय नमः।
102 ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः।
103 ॐ तीर्थकृते नमः।
104 ॐ वॆदवॆद्याय नमः।
105 ॐ दयानिधयॆ नमः।
106 ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः।
107 ॐ सर्वग्रह रुपिणॆ नमः।
108 ॐ परात्पराय नमः।

॥ इति श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

%d bloggers like this: