Archive for December, 2020

Sri Gurusarvabhaumara Sevaphala Lyrics Audio

A completely new song which I myself hadn’t heard and found in a book. I tried different tunes, came up with my own, used Google translate to write down the lyrics. Each and every line is just heart touching. 

Hopefully, we all get a chance to visit Mantralaya in 2021. 


 

ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಸೇವಾಫಲ


ಇವರ ಸಂದರ್ಶನ ಸ್ವರ್ಗವ ಕಂಡಂತೆ ।
ಇವರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ।
ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ।
ಇವರಿಗೆ ನಾಮಮುದ್ರೆ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ ಕುಸುಮ ।
ಇವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಅನಂತ ಮಹಾಸೇವೆ ।
ಇವರಿಗೆ ಧೂಪಾರ್ತಿ ಸುರಗಣತೆ ಪ್ರಭಾವಾರ್ತಿ ।
ಇವರಿಗೆ ಏಕಾರ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಹರಿಗಾರ್ತಿ ।
ಇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅನಂತ ಯಜ್ಞಫಲ ।
ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಪನೆ ಅವಭೃತಕೇ ಸಮವು ।
ಇವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರ್ತಿ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣವು ।
ಇವರಿಗೆ ಪಾದೋದಕವು ಪರಮ ಪಾವನವು ।
ಇವರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಫಲವು ಕೈವಲ್ಯವು ।
ಇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರಘುಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರನು ।
ಕನಕಾದ್ರಿ ವಿಠಲನು ವಿವರದಿ ಸೇವೆಗೊಂಡು ।
ಇವರ ದ್ವಾರ ಅನಂತ ಫಲವೀವ ।।

Śrī gurusārvabhaumara sēvāphala

ivara sandarśana svargava kaṇḍante।

ivara pradakṣiṇe viśva pradakṣiṇe।

ivarige abhiṣēka sura sarvarige snāna।

ivarige nāmamudre gandhākṣate kusuma।

ivarige vastrālaṅkāra ananta mahāsēve।

ivarige dhūpārti suragaṇate prabhāvārti।

ivarige ēkārti sarvatra harigārti।

ivarige naivēdya ananta yajñaphala।

ivarige hasta prakṣālpane avabhr̥takē samavu।

ivarige maṅgaḷārti tāmbūla dakṣiṇavu।

ivarige pādōdakavu parama pāvanavu।

ivara mantrākṣate phalavu kaivalyavu।

ivara antaryāmi raghupati rāmacandranu।

kanakādri viṭhalanu vivaradi sēvegoṇḍu।

ivara dvāra ananta phalavīva।।

Duhkha Harana Stotram Lyrics and Audio

This year 2020 has been a tough year not just for us who lost our dear ones, but the entire world. Today, being the last day of 2020, I hope 2021 brings some relief for all of us from COVID and any other challenge we are facing. This Stotra is exactly the one we need to pray to our beloved Rayaru to remove all our sorrow and give us strength to bear the challenges we definitely will face no matter what.

I learnt this also today, typed the lyrics in Google translate and have posted below. The lyrics are tough, forgive for any mistakes.

ಶ್ರೀಪತಿ ಬೋಧ ವಿಬೋಧಕ ಬಾಧಕ ಬಾಧಕ ಸಾಧಿತ ಸಾಧನ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೧।।

ರಾಜ ಮುಖೀರತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಲೋಲು ಪಚಿತ್ತ ತಯಾ ವ್ಯಚರಂ ಬಹು ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೨।।

ಘಟತಾಂ ಮೇ ಕಥ ಮಸ್ಯ ದುರಾ ಚರಣಂ ಚರಾತೋ ಹಿತ ಕೃದ್ಭುವಿ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೩।।

ವೇದ ಪುರಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಕೃತೋ ಮೇ ನಾನ್ಯ ಸ್ತತ್ವಂ ಪಾತಾ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೪।।

ದ್ರಾಗಿಷ್ಟ೦ ದಾಸ್ಯಸಿ ಭಕ್ತೇ ಭ್ಯ ಸ್ತ್ವ ಮಿತಿ ತ್ವಾಪಂ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೫।।

ಯದ್ಯಪಿ ದಯಾಲುರಿತಿ ವಿಖ್ಯಾತ ಸ್ತಹೀ೯ದೃಕ್ಪ೦ ಮಾಮುದ್ಧರ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೬।।

ನ ಮಮೋದ್ಧಾರ್ತ ಚೇತ್ತ್ವ೦ ಭುವಿ ತೇ ದಿವಿಜ ದ್ರುಮ ಯಶಃ ಕಿಂ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೭।।

ಮಾಯಾಪಾಶನಿಬದ್ಧೋ ನಾಹಂ ಜಾನೇ ವಿವೇಕಲವಮಪಿ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೮।।

ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತ ವಿರಚಿತ ಮಷ್ಟಕಮೇತಪಠತಾಂ ಸಕಲಂ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೯।।

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ವಧೂತ ಪಂಡಿತ ಕೃತ್ ಶ್ರೀ ಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಪ್ರದೇ ।
ದಶಸ್ತೋತ್ತ್ರಪಠಲೇ ದುಃಖ ಹರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ।।
ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ।।

 

Śrīpati bōdha vibōdhaka bādhaka bādhaka sādhita sādhana bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।1।।

rāja mukhīrati sambhrama lōlu pacitta tayā vyacaraṁ bahu bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।2।।

ghaṭatāṁ mē katha masya durā caraṇaṁ carātō hita kr̥dbhuvi bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।3।।

vēda purāṇa virud’dha kr̥tō mē nān’ya statvaṁ pātā bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।4।।

drāgiṣṭa0 dāsyasi bhaktē bhya stva miti tvāpaṁ bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।5।।

yadyapi dayāluriti vikhyāta stahī9dr̥kpa0 māmud’dhara bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।6।।

na mamōd’dhārta cēttva0 bhuvi tē divija druma yaśaḥ kiṁ bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।7।।

māyāpāśanibad’dhō nāhaṁ jānē vivēkalavamapi bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।8।।

kr̥ṣṇāvadhūta viracita maṣṭakamētapaṭhatāṁ sakalaṁ bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।8।।

iti śrī kr̥ṣṇā vadhūta paṇḍita kr̥t śrī madrāghavēndra tantrē pratyakṣa sid’dhapradē। daśastōttrapaṭhalē duḥkha haraṇa stōtraṁ।। nāma tr̥tīyōdhyāyaḥ।।

Shree Raghavendra Mangalastakam ( GuruGatha) by Sri Suvidyendra Theertharu

Tomorrow being Pushya Nakshatra and Thursday, I wanted to learn at least a few new songs on our beloved Rayaru, rare ones and post the audio. I learnt this new Mangalastakam composed by Sri Suvidyendra Theertharu. I will post the lyrics soon, hopefully you will be able to listen to this in the meantime.

It is called GuruGatha ಗುರು ಗಾಥಾ .

According to WIKIPEDIA, GATHA ಗಾಥಾ is a Sanskrit term for “song” or “verse”, especially referring to any poetic metre which is used in legends. The word is originally derived from the Sanskrit/Prakrit root gai, which means, to speak, sing, recite or extol, cognate to the Avestan term gatha.The stanzas of the Prakrit dialects of Ardhamagadhi, Sauraseni and Pāli are known as gathas as opposed to shlokas and Sutras of Sanskrit and Dohas of Apabhramsha.

In contemporary Buddhist practice as popularized (and derived from the Zen and Theravādin traditions) by Zen Master Thich Nhat Hanh, a gatha is a verse recited (usually mentally, not aloud) in rhythm with the breath as part of mindfulness practice, either in daily life, or as part of meditation or meditative study.

https://www.definitions.net/definition/gatha

Pushya Nakshatra and Thursday – December 31st 2020

IMG_2687

The common interpretation of Pushyaarka Yoga is the combination of Pushya Nakshatra and Thursday or Sunday.This common interpretation is when moon entering Pushya nakshatra on Thursday  or Sunday is PushyArka yoga .

December 31st 2020 is Pushya Nakshatra and Thursday. And also last day of 2020. 

Raghavendra Mutta says “On this Holy day one should Recite or Chant Guru Stotra ( Raghavendra Stotra)s, Singing songs will bring happiness and prosperity in your life.”

The significance of this day is also mentioned in Rayara Stotra – 27th Stanza.

Screen Shot 2015-04-21 at 6.27.06 PM

Screen Shot 2015-04-21 at 6.28.01 PM

Anyone who recites this holy Sri Raghavendra Stotram 108 times with intense devotion, on the occasion of solar/lunar eclipse or the combination of Sunday with the star Pushya, will be relieved of all evil influence, e.g., haunting etc. (27)

You can find more details about this great day below in the link:

To find lyrics on Rayaru, please visit this page:

The Raghavendra Stotra to be recited is posted here:

Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/

kangalidyatako kaveri rangana nodada Lyrics

This is my all time favorite song and surprised I have not posted the same. Especially when I listen to this song sung by none other than our Pt. Bhimsen Joshi Avaru.

Composer : Sri Sreepada Rajaru
Ankita: Srirangavittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ||ಪ||

ಜಗಂಗಳೊಳಗೆ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ
ರಂಗನ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳ ನೋಡದ || ಅ.ಪ||

ಎಂದಿಗಾದ ರೊಮ್ಮೆ ಜನರು
ಬಂದು ಭೂಮಿಯಲಿ ನಿಂದು
ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ
ಆನಂದದಿಂದಲಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ||1||

ಹರಿ ಪಾದೋದಕ ಸಮ ಕಾವೇರಿ
ವಿರಜಾ ನದಿಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ
ಪರಮ ವೈಕುಂಠ ರಂಗ ಮಂದಿರ
ಪರ ವಾಸುದೇವನ ನೋಡದ ||2||

ಹಾರ ಹೀರ ವೈಜಯಂತಿ
ತೋರ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವ ಧರಿಸಿ
ತೇರನೇರಿ ಬೀದಿಲಿ ಬರುವ
ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ ರಾಯನ ನೋಡದ ||3||

Kaṅgaḷidyātakō kāvēri raṅgana nōḍada

kastūri raṅgana nōḍada ||pa||

jagaṅgaḷoḷage maṅgaḷa mūruti

raṅgana śrīpādaṅgaḷa nōḍada || a.Pa||

endigāda rom’me janaru

bandu bhūmiyali nindu

candra puṣkaraṇi snānava māḍi

ānandadindali raṅgana nōḍada ||1||

hari pādōdaka sama kāvēri

virajā nadiya snānava māḍi

parama vaikuṇṭha raṅga mandira

para vāsudēvana nōḍada ||2||

hāra hīra vaijayanti

tōra muttina hārava dharisi

tēranēri bīdili baruva

śrīraṅgaviṭhala rāyana nōḍada ||3||

ನೀಲ ಘನ ನೀಲ ಜೋ ಜೋ – NIla Ghana NIla JO Jo Audio

The lyrics for this amazing lullaby or lali song was posted by Mr. Lakshman on Aug 17, 2012. And a video link was provided by Ms. Bhanava Damle.

ನೀಲ ಘನ ನೀಲ ಜೋ ಜೋ – NIla Ghana NIla JO Jo Lyrics

The audio I listened all had just 1/2 of the lyrics. So, I decided to learn the song and record the same. It’s quite easy to learn and can be recited easily.

 

Enagu Aane Ranga Lyrics and Audio

I had posted the lyrics for this song in 2008, I sang this during our virtual zoom satsangha last week and noted the tune found on youtube was quite different than what Mom & Dad taught us. So, recorded the audio and posted on youtube and the lyrics below.

Enagu Aane Ranga

 

ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ
ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ ಭಕ್ತರಾಣೆ || Pa||

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರ ಭಜಿಸಿದರೆನಗೆ ಆಣೆ ರಂಗ
ಎನ್ನ ನೀ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ || 1 ||

ತನುಮನ ಧನದಲ್ಲಿ ವ೦ಚಕನಾದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ ರಂಗ
ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ || 2 ||

ಕಾಕು ಮನುಜರ ಸ೦ಗವ ಮಾಡಿದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ ರಂಗ
ಲೌಕೀಕವ ನಿ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ || 3 ||

ಶಿಷ್ಟರ ಸಂಗವ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ ರಂಗ
ದುಷ್ಟರ ಸಂಗವ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ || 4 ||

ಹರಿನಿನ್ನಾಶ್ರಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ ರಂಗ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀನೋಲಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ || 5 ||

Enagū āṇe raṅga ninagū āṇe

enagū ninagū ibbarigū Nina bhaktarāṇe || Pa||

ninna biṭṭu an’yara bhajisidarenage āṇe raṅga

enna nī kai biṭṭu hōdare ninage āṇe II1II

tanumana dhanadalli va0cakanādare enage āṇe raṅga

manas’su ninnali nilisadiddare ninage āṇe II2II

kāku manujara sa0gava māḍidare enage āṇe raṅga

laukīkava ni biḍisadiddare ninage āṇe II3II

śiṣṭara saṅgava māḍadiddare enage āṇe raṅga

duṣṭara saṅgava biḍisadiddare ninage āṇe II4II

harininnāśraya māḍadiddare enage āṇe raṅga

purandaraviṭhala nīnōliyadiddare ninage āṇe II5II

Vaikunta Ekadashi – December 25th 2020

December 25th 2020 Friday

P.S: Please check your local calendars and temples to see the exact date for Vaikunta Ekadashi. If you plan on going to temple, please make sure you wear a mask, social distance and wash your hands often. This will be the very first year as far as I can remember I am going to skip going to the temple and just offer my prayers from home.

Vaikunta Ekadashi falls in the month December-January. This year it falls on December 25th 2020 Friday. This is observed with all solemnity in the temples of Lord Vishnu. Please check your local calendars to see when it falls.

Vaikunta Ekadashi is of great significance at the Tirupati Balaji Temple, and also all Balaji temples. They prepare what is called a “Swargada Bagilu” also called as ‘Vaikunta Dwaram’ or ‘the gate to the heaven‘ This gate is opened on this day. This is the passage encircling the innermost sanctum of the Lord. Scores of devotees queue up to pass through the Gate of Vaikunta in the temples.

For the devotees of Lord Vishnu, every Ekadashi is a very sacred day No rice should be eaten on Ekadashi days. This is very important.

Those who are unable to fast completely can take some light fruit and milk. So you may ask why we shouldn’t eat rice, so here comes the story for the same.

The sweat that fell down from the head of Brahma assumed the form of a demon and said to the Lord, “O Lord! now give me an abode to dwell.” Brahma replied, “O demon! go and dwell in the rice particles eaten by men on Ekadashi day and become worms in their stomach.” For this reason rice is prohibited on Ekadashi.

If you don’t believe in this story, just think of all the benefits you can get from fasting.

Fasting makes a man strong, both spiritually and mentally.Fasting controls passion. It checks the emotions. It controls the senses also. It is good to fast once in a while as it recuperates the body. Ekadashi observance cleans our body and the digestive organs get much needed rest.

Those people suffering from ailments and on medications should take the advice of a doctor before fasting. Never torture your body in the name of religion. There is nothing wrong in having fruits or milk. And you can bring a certain amount of flexibility in the way it is observed.

Shri Ganesha Dwadasanama Stotra Video

Thee lyrics for Shri Ganesha Dwadasanama Stotra was posted since 2008. Most audios and videos have just the first 5 paragraphs. Ms.Bhavana Damle had shared the 8 paragraphs of the Stotra. So, having vacation until January 4th 2021, I used my day off to record the song and post on youtube.

Link below for the lyrics:

Shri Ganesha Dwadasanama Stotra

Flaxseed Chutney Powder

Along with Channa Dal chutney powder, I also prepared Flaxseed Chutney Powder. Almost same recipe except, instead of 1 and 1/2 cups of Channa Dal, I used 1 cup of Channa Dal and added 1/2 cup of Flax Seeds.

You can find Channa Dal chutney powder recipe here:

Channa Dal Chutney Powder

So, here comes the recipe.

Ingredients:

 1. 1 cup Channa Dal – Kadale Bele
 2. 1/2 cup Urad Dal – Uddina Bele
 3. 1/2 cup Flaxseed
 4. 1 cup – Dried Red chillies
 5. 1 cup – Dry Desiccated Coconut
 6. 1/2 cup – curry leaves
 7. 1/2 inch – Turmeric root – we had dry one and we grated it
 8. 3 tsp – jaggery
 9. 1 tsp – Hing
 10. 1/2 lemon size ball tamarind
 11. Salt to taste
 12. 3-4 tsp oil for frying

Method:

 • Fry both dals and flaxseed separately with very little oil until golden brown, take out on a plate
 • Fry red chillies also in 1 tsp oil, take out on a plate
 • Next – fry coconut, tamarind and curry leaves, take out on a plate
 • Once all these ingredients are cooled, mix turmeric, salt and jaggery and grind in your grinder.

P.S- Reduce red chilies if you want less spicy. Use a mix of Byadagi, it was over so you don’t see the dark red color. Increase curry leaves if you choose, a great taste. Also, you can reduce coconut if you choose to.

%d bloggers like this: