Archive for December 30th, 2020

Duhkha Harana Stotram Lyrics and Audio

This year 2020 has been a tough year not just for us who lost our dear ones, but the entire world. Today, being the last day of 2020, I hope 2021 brings some relief for all of us from COVID and any other challenge we are facing. This Stotra is exactly the one we need to pray to our beloved Rayaru to remove all our sorrow and give us strength to bear the challenges we definitely will face no matter what.

I learnt this also today, typed the lyrics in Google translate and have posted below. The lyrics are tough, forgive for any mistakes.

ಶ್ರೀಪತಿ ಬೋಧ ವಿಬೋಧಕ ಬಾಧಕ ಬಾಧಕ ಸಾಧಿತ ಸಾಧನ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೧।।

ರಾಜ ಮುಖೀರತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಲೋಲು ಪಚಿತ್ತ ತಯಾ ವ್ಯಚರಂ ಬಹು ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೨।।

ಘಟತಾಂ ಮೇ ಕಥ ಮಸ್ಯ ದುರಾ ಚರಣಂ ಚರಾತೋ ಹಿತ ಕೃದ್ಭುವಿ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೩।।

ವೇದ ಪುರಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಕೃತೋ ಮೇ ನಾನ್ಯ ಸ್ತತ್ವಂ ಪಾತಾ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೪।।

ದ್ರಾಗಿಷ್ಟ೦ ದಾಸ್ಯಸಿ ಭಕ್ತೇ ಭ್ಯ ಸ್ತ್ವ ಮಿತಿ ತ್ವಾಪಂ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೫।।

ಯದ್ಯಪಿ ದಯಾಲುರಿತಿ ವಿಖ್ಯಾತ ಸ್ತಹೀ೯ದೃಕ್ಪ೦ ಮಾಮುದ್ಧರ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೬।।

ನ ಮಮೋದ್ಧಾರ್ತ ಚೇತ್ತ್ವ೦ ಭುವಿ ತೇ ದಿವಿಜ ದ್ರುಮ ಯಶಃ ಕಿಂ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೭।।

ಮಾಯಾಪಾಶನಿಬದ್ಧೋ ನಾಹಂ ಜಾನೇ ವಿವೇಕಲವಮಪಿ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೮।।

ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತ ವಿರಚಿತ ಮಷ್ಟಕಮೇತಪಠತಾಂ ಸಕಲಂ ಭೋ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಭವೋದ್ಭವ ದುಃಖ ಮಿದಂ ಮೇ ಪರಿಹರ ಭೋ ।।೯।।

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ವಧೂತ ಪಂಡಿತ ಕೃತ್ ಶ್ರೀ ಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಪ್ರದೇ ।
ದಶಸ್ತೋತ್ತ್ರಪಠಲೇ ದುಃಖ ಹರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ।।
ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ।।

 

Śrīpati bōdha vibōdhaka bādhaka bādhaka sādhita sādhana bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।1।।

rāja mukhīrati sambhrama lōlu pacitta tayā vyacaraṁ bahu bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।2।।

ghaṭatāṁ mē katha masya durā caraṇaṁ carātō hita kr̥dbhuvi bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।3।।

vēda purāṇa virud’dha kr̥tō mē nān’ya statvaṁ pātā bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।4।।

drāgiṣṭa0 dāsyasi bhaktē bhya stva miti tvāpaṁ bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।5।।

yadyapi dayāluriti vikhyāta stahī9dr̥kpa0 māmud’dhara bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।6।।

na mamōd’dhārta cēttva0 bhuvi tē divija druma yaśaḥ kiṁ bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।7।।

māyāpāśanibad’dhō nāhaṁ jānē vivēkalavamapi bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।8।।

kr̥ṣṇāvadhūta viracita maṣṭakamētapaṭhatāṁ sakalaṁ bhō

rāghavēndra gururāja bhavōdbhava duḥkha midaṁ mē parihara bhō।।8।।

iti śrī kr̥ṣṇā vadhūta paṇḍita kr̥t śrī madrāghavēndra tantrē pratyakṣa sid’dhapradē। daśastōttrapaṭhalē duḥkha haraṇa stōtraṁ।। nāma tr̥tīyōdhyāyaḥ।।

Shree Raghavendra Mangalastakam ( GuruGatha) by Sri Suvidyendra Theertharu

Tomorrow being Pushya Nakshatra and Thursday, I wanted to learn at least a few new songs on our beloved Rayaru, rare ones and post the audio. I learnt this new Mangalastakam composed by Sri Suvidyendra Theertharu. I will post the lyrics soon, hopefully you will be able to listen to this in the meantime.

It is called GuruGatha ಗುರು ಗಾಥಾ .

According to WIKIPEDIA, GATHA ಗಾಥಾ is a Sanskrit term for “song” or “verse”, especially referring to any poetic metre which is used in legends. The word is originally derived from the Sanskrit/Prakrit root gai, which means, to speak, sing, recite or extol, cognate to the Avestan term gatha.The stanzas of the Prakrit dialects of Ardhamagadhi, Sauraseni and Pāli are known as gathas as opposed to shlokas and Sutras of Sanskrit and Dohas of Apabhramsha.

In contemporary Buddhist practice as popularized (and derived from the Zen and Theravādin traditions) by Zen Master Thich Nhat Hanh, a gatha is a verse recited (usually mentally, not aloud) in rhythm with the breath as part of mindfulness practice, either in daily life, or as part of meditation or meditative study.

https://www.definitions.net/definition/gatha

%d bloggers like this: