Archive for March, 2021

Jaya Jaya Vaishnava Payonidhi Chandrage Lyrics and Audio

An amazing song on Shree Vyasa Rajaru composed by Shri Vidya Prasanna Tirtha. And today is Shree Vyasa Rajara Aaradhane.

ಜಯ ಜಯ ವೈಷ್ಣವ ಪಯೊನಿಧಿ ಚಂದ್ರಗೆ

ಜಯ ಜಯ ವ್ಯಾಸ ಯತೀಂದ್ರರಿಗೆ ||pa||
ಜಯ ಜಯ ವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿಗೆ

ಜಯ ಸಿಂಹಾಸನ ವೇರಿದಗೆ ||apa||

ನಾಲ್ಕು ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಪಾರಂಗತರಿಗೆ

ಕಾಕು ಮತಗಳನು ತುಳಿದವಗೆ

ಆ ಕಮಲಾಪತಿ ಭಕುತ ವರೇಣ್ಯಗೆ

ಶ್ರೀಕರ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ||1||

ಹನುಮನ ಭಾಷ್ಯವ ಅಣಿಮಾಡಿದಗೆ

ಹನುಮಗೆ ಭವನಗಳ್ ಕಟ್ಟಿದಗೆ

ಹನುಮನ ಯಂತ್ರದಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದಗೆ

ಮುನಿತ್ರಯದಲಿ ಸೇರಿದ ದೊರೆಗೆ ||2||

ಮಾಯ ವಾದಿಗಳನು ಗೆಲಿದವಗೆ

ಸ್ವೀಯ ಮಥವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವಗೆ

ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಧಾರೆಯ ಅಭಿಷೇಕದಿ

ಆ ಯದುಪತಿಯನು ಕುಣಿಸಿದಗೆ ||3||

ಚಕ್ರ ಧರನ ಸುಳುಗಳ ತಿಲಿದವಗೆ

ಮಿಕ್ಕ ಮತಗಳನು ಅಳಿದವಗೆ

ವಕ್ರ ಯುಕುತಿಗಳ ತುಕ್ಕುಡ ಗೈಯುವ

ತರ್ಕ ತಾಂಡವದಿ ನಲಿದವಗೆ ||4||

ಕೃಷ್ಣ ದೇವ ರಾಯನ ಕುಲ ಪತಿಗೆ

ಕಷ್ಟದ ಕುಹ ಯೋಗವ ಕೊಂದವಗೆ

ಶಿಷ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನು

ವೃಷ್ಟಿಯ ಗೈವ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ||5||

jaya jaya vaishnava payonidhi chandrage

jaya jaya vyaasa yateendrarige ||a||
jaya jaya vara karnataka patige

jaya simhaasana veridage ||pa||

naalku shsstrangaLa paarangatarige

kaaku matagalanu tulidavage

aa kamalApati bhakuta varenyage

shrikara chandrikachaaryarige ||1||

hanumana bhaashyava animaadidage

hanumage bhavanagal kattidage

hanumana yantradi bigidappidage

munitrayadali serida dorege ||2||

maaya vaadigalanu gelidavage

sveeya mathava sthaapisidavage

nyayamruta dhaareya abhishekadi

aa yadupatiyanu kunisidage ||3||

chakra dharana sulugaLa tilidavage

mikka matagalanu alidavage

vakra yukutigala tukkuda gaiyuva

tarka taandavadi nalidavage ||4||

krishna deva raayana kula patige

kashtada kuha yogava kondavage

shishta janagalige ishtaarthagalanu

vrushtiya gaiva prasannarige ||5||

Kudure Bandide Lyrics and Audio

Composed by Shree Vadirajaru and his pen name Hayavadana.

ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲ್ವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ |pa|

ವಾದಿರಾಜರಿಜಗೊಲಿದು ಬಂದು ಸ್ವಾದಿ ಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂದ |apa|

ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ವಾದಿರಾಜಗೆ ಮುದದಿ ಜ್ಯಾನ ಭಕುತಿ ಕೊಡುವ ( alternate text)

ಮುಂಗಾಲು ಕೆದರಿ ಕುಣಿವ ಕುದುರೆ ಹಿಂಗಾಲಲಸುರರ ಒದೆವ ಕುದುರೆ|

ರಂಗನೆಂದರೆ ಸಲಹೋ ಕುದುರೆ ತುಂಗ ಹಯವದನ ಕುದುರೆ |1|

ಹಲ್ಲಣದೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲದು ಕುದುರೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಮೆಲ್ವ ಕುದುರೆ|

ಪುಲ್ಲಭವನಿಗೊಲಿದ ಕುದುರೆ ಚೆಲ್ವ ಹಯವದನ ಕುದುರೆ |2|

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲು ಆಡುವ ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ವಾದಿಯ ಗೆಲ್ವ ಕುದುರೆ|

ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರ ಬಡಿವ ಕುದುರೆ ತತ್ತ್ವ ಹಯವದನ ಕುದುರೆ |3|

kudure bandide chelva kudure bandide |pa|

Vadirajarijagolidu bandu swadi puradalli ninda |apa| 

kudure bandide vadirajage mudadi jnaana bhakuti koduva ( alternate text )

mungaalu kedari kuniva kudure hingaalalasurara vadeva kudure|

ranganendare salaho kudure tunga hayavadana kudure |1| 

hallanadolage nilladu kudure bella kadale melva kudure|

pullabavanigolida kudure chelva hayavadana kudure |2| 

sutta muttalu aaduva kudure mathavadiya gelva kudure|

shatrugalellara badiva kudure tattva hayavadana kudure |3|

2021 Rayaru Vardhanthi Pictures

Hope you all had a wonderful darshan of our beloved Rayaru at your homes. Please see below pictures from my home, Mantralaya and our SBAT Rayaru in Maryland.

The above pictures show the Mritika brindavana my Father gifted us. It is his cousins, who is 95 years old unable to do pooje. My Father’s cousin inherited the brindavana from his Father. So, this Mritika Brindavana is almost 175 years old. We were humbled and truly blessed to be given this greatest gift in our life by my Father before we flew back to India.

And below are pictures from Mantralaya. All credit to SRS Mutt Mantralaya for the pictures. I got the picture from Twitter.

And the following pictures are from SBAT Temple, in Maryland. Ms. Radhika from our satsangha group visited and shared the pictures.

And the Pooje at Mantralaya is always live on youtube. I have subscribed to the link.

Shree Ganesh Temple in Khajrana

I saw the images of Lord Ganesha from the Khajrana temple and was amazed by the history and the pictures. The pictures I saw for March 15th are posted below. All credit to the temple authorities for the live images and also pictures and an amazing history. 

Shree Ganesh Temple in Khajrana

Sree Raghavendra Swamy Birthday – March 20th 2021

Rayaru 1

The birthday of our beloved Rayaru is on March 20th 2021 Saturday. Since the past 13 years, I have been posting regularly about giving a Birthday Gift to our Rayaru. What might a person like Rayaru need you may ask? He needs nothing materialistic since he left all those very early in his life. He needs our utmost love and devotion and sincere Bhakthi. 

I will share pictures as and when I get them. Hope you all have a blessed week. 

 

 

Satata Paaliso Enna Yati Raghavendra Lyrics and Audio

These lyrics were requested almost in 2010, and I heard this song today. What an amazing lyrics on our beloved Rayaru.

ಸತತ ಪಾಲಿಸೊ ಎನ್ನ ಯತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾ |
ಪತಿತ ಪಾವನ ಪವನ ಸುತ ಮತಾಂಬುಧಿ ಚಂದ್ರಾ | ಪ. |

ಕ್ಷೋಣೀಯೊಳು ನಿ ಕುಂಭಕೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಜನಿಸಿ
ವೀಣಾವೆಂಕಟ ಅಭಿದಾನಾದಿಂದಾ
ಸಾನುರಾಗದಿ ದ್ವಿಜನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಮಹಿಮೆ
ಏನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಕುಲತಿಲಕಾ | ೧ |

ನಂಬಿದೆನೋ ನಿನ್ನ ಚರಣಾ೦ಬುಜವ ಮನ್ಮನದ
ಹಂಬಲ ಪೂರೈಸೋ ಬೆಂಬಿಡದಲೆ
ಕುಂಭಿಣಿ ಸುರ ನಿಕುರುಂಬ ವಂದಿತ ಜಿತ
ಶಂಭರಾಂತಕ ಶಾತ ಕುಂಭ ಕಶ್ಯಪ ತನಯಾ | ೨ |

ಮಂದಮತಿಗಳ ಸಂಗದಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ
ಇಂದಿನ ತನಕ ನಾ ಪೊಂದಲಿಲ್ಲಾ
ಕುಂದು ಎಣಿಸದೇ ಕಾಯೋ ಕಂದರ್ಪಪಿತ
ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ದಾಸ ಕರ್ಮಂದಿಗಳ ಕುಲವರ್ಯಾ | ೩ |

satata paliso enna yati raghavendra |
patita pavana pavana suta matambudhi chandra | pa |

kshoniyolu ne kumbakona kshetradi janisi
veena venkata abidanadinda
sanuragadi dvijana prana ulisida mahime
enendu bannisali jñāni kula tilaka | 1 |

nambideno ninna charanambujava manmanada
hambala puraiso bembidadale
kumbini sura nikurumba vandita jita
sambarantaka shata kumbha khasyapa tanaya | 2 |

mandamatigala sangadinda ninnaya charana
indina tanaka na pondalilla
kundu yenisade kayo kandarpapita
shyama sundara dasa karmandigala kulavarya | 3 |

 

 

Nambide Ninna Paadava Venkataramana Lyrics and Audio

As requested by Mr. Sashikannth kulkarni Avaru the lyrics for this song in Kannada and English. I listened to the audio and made corrections so we could all learn at the same time this amazing lyrics on Lord Venkateshwara.

The lyrics in some places say Ninna and the audio has it as ninnaya. So, either can be used.

ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ
ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ||ಪ||
ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜ ಯುಗಳವ
ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂದರ ಧರನೆ ||

ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ
ಬಂಧುವು ನೀನೇ ಬಳಗವು ನೀನೆ
ಬಂದ ದುರಿತ ವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ
ಬಂದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ||

ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ
ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತಿಹೆನು
ಘಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನವ ಅಕ್ಕರದಿಂದಲೆ ಕೊಡು
ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರಸ ||

ಮರೆತು ನಾ ಮಾಯದೊಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯವ
ಅರಿತು ಅರಿಯದಾದೆ
ಮರೆಯದೆ ಎನ್ನನು ಸಲಹೊ ಕೃಪಾನಿಧಿ
ವರದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Nambide ninnaya padava venkataramana
nambide ninnaya padava ||pa||
Nambide ninna paadaambuja yugalava
Chandadi salaho mandara dharane ||

tandeyu neene taayiyu neene
bandhuvu neene balagavu neene
bandha duritha vella hondikolladante
bandhennaa salaho mukunda murari ||

chikkandu modalu naanu ninnaya padava
hokku jeevisuthiheno
ghakhane gynanava akkaradindali kodu
makkala maanikya rukminiyarasa ||

marethu na maayadolu mulugide maayava
aritu aariyadaade
mareyade ennanu salaho krupanidhi
varada Shreevenkata Purandaravitala ||

 

And another audio link by Dr. M. Balamuralikrishna

%d bloggers like this: