Update: Mahalaya Paksha Masa – September 21st – October 5th 2021

The fortnight (15 days) preceding the Navaratri/Dasara or the second half “Krishna Paksha” of Bhadrapada Masa is called Pitru Paksha also known as Mahalaya Paksha. This period is important for honoring our ancestors. This year it falls on the following days in the United States and India.
 
I was talking to my Father and he said this is the period where you remember all people who have made some impact in your life, relatives, friends, well wishers who have departed this world, and you have no way to convey your thanks, gratitude to them, and this is the time to offer your tarpana and say Thanks to them. Such noble thoughts. The person doesn’t have to be just your father or mother, anyone who is not in this world and you know them. Our religion is just awesome. We just have to know the real meaning of why we do certain rituals.
 
No functions such as upanayanam, marriage, gruhapravesha, engagement or any such activities performed during these 15 days. These 15 days are totally dedicated to our ancestors.
 
Pitru Paksha – Mahalaya Paksha :September 21st – October 5th 2021
 
There are many resources available online to assist in giving tarpana and doing shradha for the departed souls of ones family. Attached below are all the links.
 
If you have any resource, please share.

Ms. Anuradha found this information about Pithru paksha on twitter by a person Bhargava sharma @bhargavasarma. Sharing it here. https://drive.google.com/file/d/1H_BW4EVVOs2cTqh8jTaHy68y4Y2Q4m1h/view

P.S: Please refer to dates in your country, and check with elders or temple priests.

 

9 responses to this post.

 1. Madam, an Aachaar sent Mahalaya Paksha Method in a Whatsapp Group, to me. I don’t know as to whether it is 100% correct or perfect. Whoever wants to use it can do so after a second opinion from a qualified Aachaar. I have copied the Aachar’s post and pasted as follows. It is probably useful.

  महाळय तर्पणम्

  आचमनम्

  ओं केशवाय स्वाहा … ओं श्री कृष्णाय नमः ।

  गुरुवन्दनम्

  श्री गुरुभ्यो नमः।
  परम गुरुभ्यो नमः ।
  श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्येभ्यो नमः।

  ऋग्वेदि पवित्र धारणम्

  ओं पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर् गात्राणि पर्येषि विश्वतः।
  अतप्त तनूः न तदामो अश्नुते।
  श्रुतास इद्वहन्तस्तत् समाशत ।।

  प्राणायामम्

  ओं प्रणवस्य ।
  पर ब्रह्म ऋषिः ।
  परमात्मा देवता ।
  दैवी गायत्री छन्दः ।
  प्राणायामे विनियोगः ।

  ओं भूः । ओं भुवः ।
  ओं स्वः । ओं महः ।
  ओं जनः । ओं तपः ।
  ओं सत्यं ।
  ओं तत्सवितुर्वरेण्यं ।
  भर्गो देवस्य धीमहि ।
  धियो यो नः प्रचोदयात्।
  ओं आपो ज्योतीरसो ।
  अमृतं ब्रह्म ।
  भूर्भुवः स्वरों ।

  सङ्कल्पः

  श्री गोविन्द गोविन्द । विष्णोराज्ञया । प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जंबू द्वीपे भारत वर्षे भरत खण्डे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणे पार्श्वे शालिवाहन शके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने … नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे …. …यां तिथौ … …वासरे
  …… नक्षत्रे विष्णु योग, विष्णु करण, एवं गुण, विशेषण, विशिष्टायां, पुण्य तिथौ

  प्राचीनावीति
  (यज्ञोपवीत अपसव्य)

  अस्मत्पित्रादि समस्त पित्रन्तर्यामि भारती रमण मुख्य प्राणान्तर्गत जनार्दन वासुदेव प्रेरणया, वासुदेव प्रीत्यर्थं

  अस्मत्पित्रादि समस्त पित्रूणां, कन्यागते सवितरि आषाढ्यादि पञ्चम अपर पक्ष सकृत्महाळय प्रयुक्त पित्रादि समस्त पित्रून् उद्धिश्य, तिलतर्पणमहं करिष्ये ।।

  निम्म तन्देयिन्दा प्रारम्भ माडि सर्वरिगू तर्पण कोडबेकु॥ ………….

  **** Detailed prayoga given separately at the end.

  आ ब्रह्म स्तम्भ पर्यन्तं देव, ऋषि, पितृ , मानवाः ।
  तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृ माता महादयः ।।

  अतीत कुल कोटीनां सप्तद्वीप निवासिनां ।
  आ ब्रह्म भुवनाल्लोकात् इदमस्तु तिलोदकम्।।

  ये के चास्मत्कुले जाताः अपुत्रा गोत्रजा मृताः ।
  ते गृण्हन्तु मया दत्तं सूत्र निष्पीडनोदकम् ।।

  समर्पणम् । (यज्ञोपवीत सव्य)

  यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु ।
  न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ।
  मन्त्र हीनं क्रिया हीनं भक्ति हीनं जनार्दन ।
  यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ।
  अनेन पित्रादि समस्त पित्रूणां उद्दिश्य कन्यागते सवितरि आषाढ्यादि पञ्चम अपर पक्ष सकृन्महाळय श्राद्ध प्रतिनिधि, तिलतर्पणेन भगवान् अस्मत्पित्रादि समस्त पित्रन्तर्यामि भारती रमण मुख्य प्राणान्तर्गत मध्व वल्लभ जनार्दन वासुदेवः प्रीयतां सुप्रीतो वरदो भवतु ।।
  श्री कृष्णार्पणमस्तु ।।

  पवित्र विसर्जनं

  द्विराचमनं ।।

  इति ऋग्वेदीय महाळय तर्पण यज्ञं सम्पूर्णम् ।।

  ……… *********

  अस्मत्
  पितरं … … शर्माणं (राम)…      गोत्रं  (अत्रि) वसु रूपं तदन्तर्यामि भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत प्रद्युम्नं स्वधा नमस्तर्पयामि (त्रि वारं) ।

  पितामहं … शर्मानं … गोत्रं …   रुद्र रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  संकर्षणं स्वधा. न.  तर्पयामि

  प्रपितामहं … शर्मानं … गोत्रं आदित्य रूपं … … …त. भा. र. मु. प्रा.
  श्री वासुदेवं स्वधा. न.  तर्पयामि।

  मातरं … अम्मदां (रमा) … गोत्रां (अत्रि) वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि

  पितामहीं … अम्मदां … गोत्रां रुद्र रूपां… … … त. भा. र. मु. प्रा.
  संकर्षणं स्वधा. न.  तर्पयामि।

  प्रपितामहीं … अम्मदां … गोत्रां आदित्य रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  श्री वासुदेवं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  अस्मत् सापत्नीक मातरं … … अम्मदां …      गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा नमस्तर्पयामि (त्रि वारं) ।

  मातामहं … … शर्माणं (राम) …      गोत्रं  (अत्रि) वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा नमस्तर्पयामि (त्रि वारं) ।

  मातुः  पितामहं  … शर्मानं … गोत्रं …   रुद्र रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  संकर्षणं स्वधा. न.  तर्पयामि

  मातुः प्रपितामहं … शर्मानं … गोत्रं आदित्य रूपं … … … त. भा. र. मु. प्रा.
  श्री वासुदेवं स्वधा. न.  तर्पयामि।

  मातामहीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि

  मातुः पितामहीं … अम्मदां … गोत्रां रुद्र रूपां… … …त. भा. र. मु. प्रा.
  संकर्षणं स्वधा. न.  तर्पयामि।
  मातुः प्रपितामहीं … अम्मदां … गोत्रां आदित्य रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  श्री वासुदेवं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  अस्मत् आत्म पत्नीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  पुत्रं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पत्नीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  दुहितरं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्भर्तारं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पुत्रं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  पितृव्यं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पत्नीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पुत्रं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  मातुलं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पत्नीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।
  तत्पुत्रं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  भ्रातरं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पत्नीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पुत्रं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  पितृ भगिनीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्भर्तारं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पुत्रं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  मातृ भगिनीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्भर्तारं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पुत्रं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  आत्म भगिनीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्भर्तारं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।
  तत्पुत्रं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  स्वशुरं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पत्नीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न. तर्पयामि ।

  तत्पुत्रं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  स्वामिणं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  सखायं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  गुरुं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  तत्पत्नीं … अम्मदां … गोत्रां वसु रूपां त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न. तर्पयामि ।

  तत्पुत्रं … शर्माणं … गोत्रं वसु रूपं त. भा. र. मु. प्रा.
  प्रद्युम्नं स्वधा. न.  तर्पयामि ।

  माधव राव् कृष्णाचार्य.

  Reply

  • Posted by meeraghu on September 22, 2021 at 12:32 pm

   Thanks so much. Sure will help.

   Reply

   • You’re welcome. In my post I had forgotten that in the Sankalpa Manthra, there will be differences depending upon the place of ritual etc. (as you put it in one of your recent blog posts). Hence the person who performs the ritual has to get clarified on this aspect and chant the appropriate manthra/s. Thanks and best regards.

 2. Posted by Anuradha on September 21, 2021 at 4:10 pm

  Hello Madam, Namaskara, found this information about Pithru paksha on twitter by a person Bhargava sharma @bhargavasarma. Sharing it here. https://drive.google.com/file/d/1H_BW4EVVOs2cTqh8jTaHy68y4Y2Q4m1h/view

  Reply

 3. Posted by P. B. Srinivasa Rao on September 21, 2021 at 5:00 am

  Dear madam, Namaskara Regarding Mahalaya Paksha I could not get details from Uttaradi Math Please note to furnish the same Thanking you

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: