Archive for April, 2022

May 2022 Important Dates

USA: Please refer local calendars, we refer Shree Krishna Vrindavana, NJ calendar.

May 1st – Vaishaka Masa Begins

May 3rd – Akshaya Thritiya

May 12th – Ekadashee

May 14th – Narashima Jayanthi

May 15th – Hunnime, Poornima, Lunar Eclipse

May 19th – Sankatahara Chathurthy

May 25th – Ekadashee

May 30th – Amavasya

India

May 1st – Vaishaka Masa Begins

May 3rd – Akshaya Thritiya

May 12th – Ekadashee

May 14th – Narashima Jayanthi

May 15th – Hunnime, Poornima, Lunar Eclipse

May 19th – Sankatahara Chathurthy

May 26th – Ekadashee

May 30th – Amavasya

Shree Narashima Devara Arghya Mantra

Paritranaya Sadhunam Jatho Vishnuhu nruKesari

Gruhanargyam Maya dattam 

Salakshmihi nruharihi swayam ||

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರ

ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ಜಾತೋ ವಿಷ್ಣು: ನೃಕೇಸರಿ

ಗೃಹಾಣಾರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಾಯಾ ದತ್ತ0

ಸಲಕ್ಷ್ಮಿ: ನೃಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ ||

Etha Mukhya Prananatha Lyrics and Video

Amazing composition by Shree Purandara Dasaru.

ಈತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ||pa||

ಈತ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಸೇವಕನೆನಿಸಿದಾತ ||A.PA||

ಭಾನುವಿನ ತುಡುಕಿದಾತ ಭಾರತಕೆ ಬಂದಾತ

ವಾನರೋತ್ತಮ ಹನುಮ ಹರಿಶರಣನೀತ ||1||

ವಾರಿಧಿಯ ನೆಗೆದಾತ ವನಚರಾಗ್ರೇಸರನೀತ

ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಗೆ ಮುದ್ರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಇತ್ತಾತ ||2||

ಲಂಕಿಣಿಯ ಗೆಲಿಧಾತ ಲಂಕೆಯನು ಉರಿಸಿದಾತ

ಪಂಕಜೋದ್ಭವನ ಪಟ್ಟ ಭದ್ರನೀತ ||3||

ವಾನರೋತ್ತಮ ನೀತಾ ವಸುಧೆಗೆ ವೆಗ್ಗಳನೀತ

ದಾನವಾಂತಕ ಹನುಮ ದಶಪ್ರಮತಿಯೀತ  ||4||

ಸ್ಮರಣಂಬು ಗೆಲಿಧಾತ ಶರಣ ಸುಜನರಿಗೆ ದಾತ

ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ಅಚ್ಚಿನ್ನ ಭಕ್ತನೀತ  ||5||

etha mukhya prananatha ||pa||

etha shrI Ramana sevakanenisidata || A. PA||

bhanuvina tudukidata bharatake bandata
vanarottama hanuma harisharananeeta ||1||

vaaridiya negedatha vanacharagresaraneeta

varijakshige mudrike vahisi ithatha ||2||

lankiniya gelidhata lankeyanu urisidAta

pankajodbhavana patta bhadraneeta ||3||

vAnarOttama neeta vasudhege veggalaneeta

dAnavAntaka hanuma dashapramatiyeeta ||4||

smaranambu gelidhata sharana sujanarige dhata

siri purandara vittalage acchinna bhaktanIta ||5||

Kaiya Mugiveno Shree Hanumaraya Lyrics Video

Composer : Shree Ranga Vittala ( Shree Sreepadacharyaru )

Picture Credit: SSVT.ORG newsletter

ಕೈಯ ಮುಗಿವೇನೋ ಶ್ರೀ ಹನುಮರಾಯ

ಕೈಯ ಮುಗಿವೇನೋ || ಪ ||

ಕೈಯ ಮುಗಿವೆ ನಿನಗೆ ನಾನು

ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಎನ್ನ

ಕಪಟತನವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು

ಕರುಣ ವಚನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ || ೧ ||

ಅಂಜನಾದೇವಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ

ಬಂಜೆತನವ ಹಿಂಗಿಸಿದಿ

ಸಂಜೀವ ನಿನ್ನಂಗ್ರಿಯೊಳು

ಎನಗೆ ವಚನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ || ೨ ||

ಸೀತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಂಗುರವ ಕೊಟ್ಟು

ಶೀಘ್ರದಿಂದ ಲಂಕೆಯ ಸುಟ್ಟು

ವೇಗದಿಂದ ಹೋಗಿ

ರಾವಣನ ಸಂಹರಿಸಿದವಗೆ || ೩ ||

ಸೇತು ಬಂಧನವ ಮಾಡಿ

ರಾಮನಂಗ್ರಿಯನ್ನೇ ಪಾಡಿ

ಸರ್ವ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಲಿ ನೊಡ್ದ

ಸರ್ವ ಶ್ರೀ ರಂಗವಿಠಲಗೆ ||೪||

kaiya mugiveno shrI hanumaraya
kaiya mugiveno || pa ||

kaiya mugive ninage nanu
kannu teredu nodu enna
kapatatanavanne bittu
karuna vacana palisayya || 1 ||

anjanadevi putranagi
banjetanava hingisIdi
sanjIva ninnanghriyolu
enage vacana palisayya || 2 ||

sitege hogi ungurava kottu
shIghradinda lankeya suttu
vegadinda hogi
ravanana samharisidavage || 3 ||

setu bandhanava madi
ramananghriyanne padi
sarva janara kannili nodda
sarva shree rangavithalage ||4||

Deha Jirnavayitu Dhanadaha Jirṇavagadu Krishna

Picture Credit: Twitter: SKV, NJ Temple

In our relatives whatsapp group, my cousin Prathima shared an amazing ughabhoga written by Shree Vyasa Rajaru and sung by Mysore Ramachandrachar. His voice and the song it self is mesmerizing. I got the lyrics and some details about the Ugha Bhoga from my brother Ramesh.

Thanks Prathima, Ramesh for sharing this great information.

Shree Vyasa theertharu composed this song at the Shree Sripadarajs matha in mulabagal.

He was so immersed in singing that Krishna himself came in front of him and started dancing.
A stunned Shree Sripadaraja could not believe his eyes and he handed over the idol of sri Krishna to Shree Vyasa theertha. This idol can still be seen at the Vyasaraja matha. Shree Vyasa theertha always carried this idol with him, everywhere he went.

This was the first song of Shree Vyasa theertha where he addresses Krishna as Sri Krishna.
In earlier compositions, he had addressed the lord as just Krishna. Krishna came in his dreams and complained that Shree Vyasa theertha was insulting him by calling him in singular. I have a wife and children. You have none. How can you address a householder in singular, Krishna asked Shree Vyasa Theertha. Shree Vyasa theertha apologized to Sri Krishna and from them on addressed the Lord as Sri.

I translated the lyrics into English using Google Translate.

ದೇಹ ಜೀರ್ಣವಾಯಿತು ಧನದಾಹ ಜೀರ್ಣವಾಗದು ಕೃಷ್ಣಾs I

ಅಯ್ಯಾ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮಂದವಾದವು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನಾಸೆ ಮಂದವಾಗದು ಕೃಷ್ಣಾs I

ಕಾಲು ಕೈ ಜವಗುಂದಿದವು ಭೋಗಲೋಲತೆ ಜವಗುಂದವು ಕೃಷ್ಣಾs I

ಜರೆ ರೋಗದಿಂದ ನೆರೆಹೊರೆ ಹೇಸಿತು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಸಿಕೆ ಇನಿತಿಲ್ಲ I

ನನ್ನ ದೇಹ ಪಾಪಕೋಟಿಗಳ ಮಾಡಿದರಿನ್ನು ತಾಪ ಮನದೊಳಗಿನಿತಿಲ್ಲ I

ಹೀಗೆ ಸಂದು ಹೋಯಿತು ಕಾಲವೆಲ್ಲವು ಮುಂದಣಗತಿ ದಾರಿ ತೋರದು ಕೃಷ್ಣಾss I

ಅನಾದಿಯಿಂದ ನಿನ್ನವನೆನಿಸಿದೆ ಎನ್ನ ಕುಂದು ನಿನ್ನದಲ್ಲವೆ ಇನ್ನಾದರು ದಯೆಯಿಂದೆನ್ನ ನೋಡಿ ಮನ್ನಿಸಬೇಕಯ್ಯ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣಾss II

Dēha jīrṇavāyitu dhanadāha jīrṇavāgadu kr̥ṣṇās I

ayya kaṇṇu kivi mandavādavu heṇṇu maṇṇināse mandavāgadu kr̥ṣṇās I

kālu kai javagundidavu bhōgalōlate javagundavu kr̥ṣṇās I

jare rōgadinda nerehore hēsitu ī śarīradalli hēsike initilla I

nanna dēha pāpakōṭigaḷa māḍidarinda tāpa manadoḷagilla nānu

hīge sandu hōda kālavellavu mundaṇagati dāri tōradu kr̥ṣṇās I

anādiyinda ninnavaneniside enna kundu ninnadallave innādaru dayeyindenna nōḍi mannisabēkayya sirikr̥ṣṇās II

Kannada Lyrics credit: deha-jeernavaayitu-dhanadaha

Lambodharane Ninnane Nambideno Lyrics and Audio

An amazing song on Lord Ganesha from my book. I haven’t seen the lyrics for this anywhere on the internet. Composed by Shree Parthasarathy Vittala Dasaru. Not heard many songs from him to be honest. Also, no raga or tala mentioned in my book. So, I created my own tune.

ಲಂಬೋಧರನೇ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆನೋ

ಇಂದೇ ಮುಂದೆ ಬಂದೆನ್ನ ಕಾಯೋ

ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯೆಯ ನೀಡಿ

ಉದ್ದರಿಸೆನ್ನನು ನೀ ಪೊರೆಯೋ ||1||

ವಿಶಿಷ್ಟ ವದನನೇ ವಿಘ್ನುವಿದೂರನೇ

ವಿಶ್ವ ಪರೇಶನೇ ಪೊರೆಯೆನ್ನನು

ಅಂಬಿಕಾ ತನಯನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನು

ಬೆಂಬಿಡದೆಲೇ ನೀನು ಪೊರೆಯೆನ್ನನು ||2||

ಆಕಾಶವ್ಯಾಪ್ತನೇ ಭಕುತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾನೆ

ಪ್ರಾರ್ಥಿಪ ಜನರಿಗತಿಪ್ರೀತನೆ

ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ವಿಠ್ಠಲನ ನಿಜಮಂದಿರ

ಕಾಣುವ  ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ ಪೊರೆಯುವನೇ ||3||

lambodharane ninnane nambideno

inde munde bandenna kayo

siddi vinayaka vidyeya needi

uddarisennanu nee poreyo ||1||

vishista vadanane vignavidurane

vishwa pareshane poreyennanu

ambika tanayane nambide ninnanu

bembidadele neenu poreyennanu ||2||

akashavyapthane bhakuthige prapthane

prathipa janarigatipreethane

parthasarati vittalana nijamandira

kanuva anugraha madutha poreyuvane || 3||

Aarambadhali Namipe Baagi Shiravaa Lyrics Video

An amazing song on Lord Ganesha composed by Shree Shyama Sundara Dasaru.

ಆರಂಭದಲಿ ನಮಿಪೆ ಬಾಗಿ ಶಿರವ
ಹೇರಂಬ ನೀನೊಲಿದು ನೀಡೆನಗೆ ವರವ ||pa||

ದ್ವಿರದವದನನೆ ನಿರುತ ದ್ವಿರದವರದನ ಮಹಿಮೆ
ಹರುಷದಲಿ ಕರ ಜಿಹ್ವೆ ಎರಡರಿಂದ
ಬರೆದು ಪಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಷ್ನುವ ತರಿದ
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಎನ್ನ ಕರಪಿಡಿದು ಸಲಹೆಂದು ||1||

ಕುಂಭಿಣಿಜೆಪತಿರಾಮ-ಜಂಭಾರಿ-ಧರ್ಮಜರು
ಅಂಬರಾಧಿಪ ರಕುತಾಂಬರನೆ ನಿನ್ನ
ಸಂಭ್ರಮದಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆಂಬ ವಾರುತಿ ಕೇಳಿ
ಹಂಬಲವ ಸಲಿಸೆಂದು ನಂಬಿ ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ||2||

ಸೋಮಶಾಪದ ವಿಜಿತಕಾಮ ಕಾಮಿತದಾತ
ವಾಮದೇವನ ತನಯ ನೇಮದಿಂದ
ಶ್ರೀಮನೋಹರನಾದ ಶಾಮಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ
ನಾಮನೆನೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರೇಮದಲಿ ಕೊಡು ಎಂದು ||3||

Aarambhadali namipe baagi shiravaa
herambha neenolidu needenage varavaa || pa ||

Dwiradavadanane niruta dwiradavadanana mahime
Harushadali kara jihwe eradarindaa
Baredu paaduvudakke baruva vignava taridu
Karunadimdali enna karapididu salahendu || 1 ||

Kumbhinijepatiraama-jambhaari-dharmajaru
Ambaraadhipa rakutaambharane ninna
Sambhramadi poojisidaremba vaaruti keli
Hambalava salisendu nambi ninnadigalige || 2 ||

Somashaapada vijitakaama kaamitadaata
Vaamadevana tanayaa nemadindaa
Shreemanoharanaada shyaamasumdaraswaami
naamaNeneyuva bhaagya premadali kodu endu || 3 ||

Update : Sri Jagannatha dasaru movie – Updated Venue and Date

 Due to unavoidable logistical issues with the theater, we had to change the theater and the date.  The new date is Sunday May 15th and the theater will be Cinema Arts Theatre in Fairfax.  Previously purchased tickets will be used at the new theater.  We regret any inconvenience caused.

      We have an opportunity to see a spiritually uplifting movie infused with Dharmic values, beautiful music and portraying the life history of one of the important Haridasas in the bhakti lineage of Karnataka.   This is a small budget independent movie made against the tough atmosphere for movies with these kinds of values. People who have seen the movie have been emotionally touched by the story of ego related  consequences and subsequent redemption with devotion and surrender of Sri Jagannatha dasaru.

Here are the details of the show.

On Sunday May 15th at Cinema Arts Theatre, Fairfax
9650-14 Main Street, Fair City Mall, Fairfax VA 22031 Tickets: $12  
Start time 4:15 PM.  Start time may be advanced by 10-15 min week of the movie

Movie Trailer: https://youtu.be/-kRyAkTXB7M  
Climax ViTTalayya song: https://youtu.be/6ii6AelgXms

——————————————————————————————————-

Sri Jagannatha dasaru movie show presented with devotion by Vishwa Madhva Sangha, and Devotees.

Sri Jagannatha dasaru movie show -v2

Sri Jagannatha daasaru plays a very important role in Haridasa Lineage. His life conveys an important message. He was an esteemed Sanskrit scholar who had to undergo difficulties for insulting satvic people like Sri Vijaya dasaru.The main message from his life is that a man should let go of egoistic thoughts and behavior and surrender to the Divine. Please see this journey from egoistic behavior to devotion and ultimate realization in this dramatic movie.

Movie Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=-kRyAkTXB7M

Climax ViTTalayya song: https://youtu.be/6ii6AelgXms

Payment for tickets and donations: https://tinyurl.com/SJDShowDC


Sharanu Benakane Kanakaroopane Lyrics Video

Today is Sankatahara Chathurthy, so learnt a new song from my book and posting.

Composer: Shree Purandara Dasaru

ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು ||ಪ||

ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಕನಕರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿಸಂಗದೂರನೇ |
ಶರಣು ಸಾಂಬನ ಪ್ರೀತಿಪುತ್ರನೆ ಶರಣುಜನರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೆ || ಅ.ಪ ||

ಏಕದಂತನೆ ಲೋಕಖ್ಯಾತನೆ | ಏಕವಾಕ್ಯಪ್ರವೀಣನೇ ||
ಏಕವಿಂಶತಿ ಪತ್ರಪೂಜಿತ | ನೇಕ ವಿಘ್ನವಿನಾಯಕಾ ||೧||

ಲಂಬಕರ್ಣನೆ ನಾಸಿಕಾಧರನೆ | ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇವಗುಣಸಾರನೇ ||
ಕಂಬುಕಂಧರ ಇಂದುಮೌಳಿಜ | ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತಾಂಗನೇ  ||೨||

ಚತುರ್ಬಾಹು ಚರಣ ತೊಡಲನೆ | ಚತುರ ಆಯುಧಧಾರನೇ ||
ಮತಿಯವಂತನೆ ಮಲಿನಜಲಿತನೆ | ಅತಿಯ ಮಧುರಾಹಾರನೇ ||೩||

ವಕ್ರತುಂಡನೆ ಮಹಾಕಾಯನೆ | ಅರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರದೀಪನೇ ||
ಚಕ್ರಧರ ಹರಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತ | ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಧಾರನೇ  ||೪||

ಮೂಷಿಕಾಸನ ಶೇಷಭೂಷಣ ಅ | ಶೇಷ ವಿಘ್ನವಿನಾಯಕಾ ||
ದಾಸ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲೇಶನ | ಈಶ ಗುಣಗಳ ಪೊಗಳುವೆ  ||೫||

Sharanu Sharanu Sharanu Sharanu || pa||

Sharanu benakane kanakaroopane kamini sangadoorane || A. pa||

Ekadantane lokakhyatane | ekavakya pravinane||

ekavimshati patrapoojita | neka vjghnavinayaka ||1||

Lambakarnane nasikadharane | gaambhirya ivagunasarane ||

kambukandhara indumoulija | chandana charchitaangane ||2||

Chaturbahu charana todalane | chatura ayudhadharane |

matiyavantane malinajalitane | atiya madhuraharane ||3||

Vakratundane mahaakaayane | arkakotipradeepane|

chakradhara harabramhapoojita | raktavastraadharane ||4||

Mooshikasana sheshabhushana a | shesha vighnavinayaka |

dasa purandaravitthaleshana | esha gunagala pogaluve ||5||

Yelu Hanumantha Yeshtu Nidre Lyrics and Video

I had heard this song when Padma Bushan Balamuralikrishna Avaru had visited Washington, DC. I kept humming this song, and only now in my book found the lyrics. What an amazing composition by Shree Purandara Dasaru.

The lyrics is again about the Three Avataras of Shree MadhwaCharyaru. Hanuma, Bheema and Madhwa.

ಏಳು ಹನುಮಂತ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ

ಏಳು ಹನುಮಂತ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ || ಪ ||

ಮಾತನಾಡಲು ಬೇಕು ಮುದ್ರಿಕೆ ತರಲುಬೇಕು

ಹರಿ ಕುಶಲವ ಜಾನಕಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ವನವ ಕೀಳಲು ಬೇಕು

ಚೂಡಾಮಣಿ ತರಲುಬೇಕು

ಹರಿ ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲುಬೇಕು || ೧ ||

ಶರಾಧಿ ಲಂಗಿಸಬೇಕು ರಘುಪತಿಯ ಕೂಡಿರಬೇಕು

ದುರುಳ ಇಂದ್ರಜಿತನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು

ಅನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ಸಂಜೀವನ ತಂದು ಕೊಡಲುಬೇಕು

ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ ಎಂದೆನಿಸಬೇಕು || ೨ ||

ದುಷ್ಟ ರಕ್ಕಸರನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹಲುಬೇಕು

ಹತ್ತು ತಲೆ ರಾವಣನ ಬಲವಿಳಿಸಲು ಬೇಕು

ಭಕ್ತ ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲುಬೇಕು

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಿತ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು || ೩ ||

ಕುರು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಸುತನಾಗಿ ಜನಿಸಬೇಕು

ರಣದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು

ವನದೊಳಗೆ ಘನ ತೃಷೆಯ ಘಾಸಿ ಪಡಿಸಲುಬೇಕು

ಮಡದಿಗೆ ಸೌಗಂಧವ ತರಲುಬೇಕು || ೪ ||

ಯತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಕುಮತವ ಖಂಡಿಸಲುಬೇಕು

ಅದ್ಭುತ ವಾದಿಗಳ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು

ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಲೋಕಕೆಲ್ಲಾ ಭೋಧಿಸಲುಬೇಕು

ಮುದ್ದು ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ದಾಸನೆಂದೇನಿಸಬೇಕು ||೫||

yelu hanumantha yeshtu nidre

yelu hanumantha yeshtu nidre || p ||

maathanaadalu beku mudrike tharalu beku

hari kushalava janakige thilisabeku

vanava keelalu beku chudamani tharalubeku

hari harushadindali Kyathi padeyalubeku ||1||

sharadhi langisabeku raghupathiya kudirabeku

durula indrajithana gellabeku

anuja lakshmanage sanjeevana thandu kodalubeku

hanumantha balavantha endenisabeku ||2||

dushta rakkasaranella kutti kedahalubeku

hathu thale ravanana balavilisalubeku

bhakta vibhishanage patta kattalubeku

Lakshmi sahitha ayodyege theralabeku ||3||

kurukuladalli kunti suthanagi janisabeku

ranadalli kauravara gella beku

vanadolage Ghana thrusheya ghassi padisalubeku

madadige soughandhava tharalubeku ||4||

yathiyagi barabeku kumatha kandisalubeku

adbhutha vaadhigala gellabeku

Madhwa shastrava lokakella bhodisalubeku

muddu purandara vittalana dasanendenisabeku ||5||

Prana Baaro Jagath Prana Baaro Lyrics and Video

Amazing composition by Shree Guru Govinda Vittala Dasaru from my book.

I used the same tune as Raya Baro Thande Tayi Baro and tried and it came out good I think.

ಪ್ರಾಣ ಬಾರೋ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣ ಬಾರೋ
ಪ್ರಾಣಿ ಸಕಲ ಕರ್ಮ ಮಾಳ್ಪ ಜಾಣ ಬಾರೋ ॥pa॥

ಪಂಚರೂಪದಿ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತ ಬಾರೋ |
ಹಂಚಿ ಕೇಳಿ ದೈತೆಯರ ವಂಚಕನೆ ಬಾರೋ |ಅ.ಪ॥

ವಾಯುಪಸ್ಥ ಕರ್ಮಗೈವ ಅಪಾನ ಬಾರೋ
ವಾಯುವನೀ ನಿರೋಧೀಶೆ ಕಾಯ್ವರಾರೋ
ಗೋಣು ಮುರಿವ ಭಾರ ಹೊರುವ ಜಾಣ ಬಾರೋ
ಪ್ರಾಣ ಪಂಚ ವ್ಯೂಹ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾನ ಬಾರೋ |೧|

ಉದಕ ಅನ್ನಕಾವಕಾಶುದಾನ ಬಾರೋ
ಮುದದಿ ಶ್ವಾಸ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಜಾಣ ಬಾರೋ
ವೈದಿಕ ಲೌಕಿಕ ಶಬ್ಧ ಸುಡಿಸೆ ಬಾರೋ
ಊರ್ದ್ವಗತಿ ದಾತನೆ ಉದಾನ ಬಾರೋ ॥೨॥

ಪಾನ ಅನ್ನಂಗಳ್ದಂಚೆ ಸಮಾನ ಬಾರೋ
ಧ್ಯಾನವಿ0ತು ಈವ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಬಾರೋ
ಕರುಣಾಸಾಗರ ದೇಹವೀಣೆ ಚರಿಸೆ ಬಾರೋ
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠ್ಠಲಾ ದೀಷ್ಟಿತ ಗುರುವೇ ಬಾರೋ ॥೩॥

prana baaro jagath prana baaro
praani sakala karma maalpa jaana baaro ||pa||

pancharoopadi prapancha vyaapta baaro
hanchi keeLo dytyare vanchakane baaro ||a.pa||

vaayupastha karmagaiva apanna baaro
vaayuvani rodhishe kayvaraaro
gonu muriva bhara horuva jhana baaro
prana pancha vyooha mukhya vyana baaro ||1||

udaka annakaavakaashudaana baaro
mudadi shastra mantra japa jaana baaro
vaidika loukika shabda nudiise baaro
oordvaghati dhatane udaana baaro ||2||

paana annangalanche samaana baaro
dhyaanavintu eeva mukhyapraaNa baaro
karunaasaagara dehaveeNe charise baaro
gurugovindavittala disvita guruve baaro ||3||

%d bloggers like this: