Saari bhajisiro  Lyrics on Shree Jayatirtharu

This Sunday July 17th is Aaradhana of Shree Jayatirtharu. In India, it is on July 18th. The book I have has 8 songs on Shree Jayatirtharu also known as Teekacharya. Like I said, every time I perform Mangalaruthi after any pooje, I recite the slokas taught by my Father in the order and taratamya. One of the slokas is :

ಚಿತ್ರೈ: ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಮಾನೈರಖಂಡಿತೈ: |

ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್ ||

चित्रैh पदैश्व गंभीरैh वाक्यैर्मानैरखंडितैh ।  

गुरुभावं व्यंजयंति भाति श्रीजयतीर्थ वाक् 

Chhitrai: Padaiśca gambhīrairvākyairmānairakhaṇḍitai: |
Gurubhāvaṁ vyan̄jayantī bhāti śrījayatīrthavāk ||

This song I am posting is composed by Shree Vijaya Vittala Dasaru. I will record at least a couple more and post.

ಸಾರಿ ಭಜಿಸಿರೋ ಟೀಕಾರಾಯರಂಘ್ರಿಯಾ || ಪ ||
ಘೋರಪಾತಕಾಂಭುದಿಯ ದೂರ ಮಾಳ್ಪರಾ || ಆ ||

ಮೋದತೀರ್ಥರ-ಮತವ ಸಾಧಿಸುವರ
ಪಾದಸೇವ್ಯರ-ದುರ್ಭೋಧ ಕಳೆವರ || ೧ ||

ಭಾಷ್ಯತತ್ವವ-ಸುವಿಶೇಷ ಮಾಳ್ಪಾರ
ದೋಷದೂರಾರ- ವಾಸವಾದಿ ರೂಪರ || ೨ ||

ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ-ಹರಿಗೆ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣರ
ನೇಮನಿತ್ಯರ-ನಿಷ್ಕಾಮನಾಪರ || ೩ ||

ಮೋಕ್ಷದಾತರಾ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರ
ಶಿಕ್ಷಿತಾದರ-ಅಪೇಕ್ಷರಹಿತರ || ೪ ||

ವಿಜಯವಿಠಲನ-ಅಂಘ್ರಿ ಭಜನೆಮಾಳ್ಪರ
ಕುಜನಭಂಜರ-ದಿಗ್ವಿಜಯರಾಯಾರ || ೫ ||

And lyrics in English:

Sāri bhajisirō ṭīkārāyaraṅghriyā || pa ||

ghōrapātakāmbhudiya dūra māḷparā || ā ||

mōdatīrthara-matava sādhisuvara

pādasēvyara-durbhōdha kaḷevara || 1 ||

bhāṣyatatvava-suviśēṣa māḷpāra

dōṣadūrāra- vāsavādi rūpara || 2 ||

śyāmasundara-harige prēmapūrṇara

nēmanityara-niṣkāmanāpara || 3 ||

mōkṣadātarā akṣōbhyatīrthara

śikṣitādara-apēkṣarahitara || 4 ||

vijayaviṭhalana-aṅghri bhajanemāḷpara

kujanabhan̄jara-digvijayarāyāra || 5 ||

2 responses to this post.

  1. Posted by Suma on July 17, 2022 at 10:39 am

    Beautiful song Meera 🙏🙏🙏

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: