Archive for July 14th, 2022

Jayatirtha Jayatirtha  Lyrics on Shree Jayatirtharu

Another amazing lyrics on Shree Jayatirtharu composed by Shree Shyamasundara Dasaru. Was in my book, quite unique. This time used Google Kannada Handwrite to convert from my hard copy. Getting used to use the mouse and keypad to write Kannada on a computer. Composed my own tune since I found no lyrics or tune on the web.

ಜಯತೀರ್ಥ ಜಯತೀರ್ಥ  || pa||

ದಯವಾರಿಧಿ ಭವಭಯಹರ ಗುರುವರ || a. Pa ||

ಕಾಗಿಣಿ ತಟಸ್ಥಿತ ಮೇಘನಾಥಪುರ 

ಆಗರವೆನಿಸಿದ ಯೋಗಿವರೇಣ್ಯ || 1 ||

ತತ್ವಗಳರ್ಥದ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರವ

ಎತ್ತಿನ ರೂಪದಿ ಪೊತ್ತ ಮಹಾತ್ಮಾ || 2 || 

ಮರುತ ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ ವಿರಚಿಸಿ ಟೀಕೆಯ 

ಮುರಿದು ಕುಭಾಷ್ಯವ ಮೆರೆದ ಮಹಂತ || 3 || 

ನೆರೆನಂಬಿದೆ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ನಾಮವ 

ನಿರುತೆಗರೆದು ಪೊರಿ ನರನವತಾರಿ || 4 || 

ಭೀಮ ಭವಾಟವಿ ಧೂಮಕೇತು ಶ್ರೀ 

ಶ್ಯಾಮಸುಂದರನ ಪ್ರೇಮದ ದಾಸ || 5 ||

Jayatīrtha jayatīrtha  || pa||

dayavāridhi bhavabhayahara guruvara || a. Pa ||

kāgiṇi taṭasthita mēghanāthapura 

āgaravenisida yōgivarēṇya  || 1 ||

tatvagaḷarthada pustakabhārava 

ettina rūpadi potta mahātmā   || 2 || 

marutaśāstrake viracisi ṭīkeya 

muridu kubhāṣyava mereda mahanta  || 3 || 

nerenambide śrī narahari nāmava 

nirutegaredu pori naranavatāri  || 4 || 

bhīmabhavāṭavi dhūmakētu śrī 

śyāmasundarana prēmada dāsa || 5 ||

%d bloggers like this: