The Laghu Raghavendra Stuti

I recite this almost every day, simple 5 stanzas. Last week during Aaradhane, Sri.Nagendra Udupa our Chief Priest of SKVNC, recited this and a few members saw me reciting and asked me to share the lyrics. So, reposting the same for benefit of one and all. Our chief priest at SKVNC is a gem and I can’t find a word in our English dictionary to describe him, we are blessed to be part of this temple and it must be our purva janmada punya to be here seeing him performing pooje to our Muudu Krishna, Mukhya Prana Devaru and our Beloved Rayaru.

Lagu Raghavendra Stuti is also called Anu Raghavendra Stuti in some of my books.

A few pictures from 2022 Aaradhane from Mantralaya.

ಲಘು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತುತಿ

॥ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರತಾಯಚ |

ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ

ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೀಂದೀವರೇಂದವೇ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುವೇ ನಮೋತ್ಯಂತ ದಯಾಲುವೇ || ೨ ||

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಾಬಿಸಂಭೂತಾನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಕಲಾನಿಧೀನ್ |

ಸೇವೇ ಸುಜ್ಞಾನಸೌಖ್ಯಾರ್ಥ೦ ಸಂತಾಪತ್ರಯ ಶಾಂತಯೇ ॥೩॥

ಆಘಂ ದ್ರಾವಯತೇ ಯಸ್ಮಾದ್ವಂಕಾರೋ ವಾಂಛಿತಪ್ರದಃ ।

ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಸ್ತಸ್ಮಾಲ್ಲೊಕೇ ಖ್ಯಾತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥೪॥

ವ್ಯಾಸೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಬೀಜಃ ಶ್ರುತಿಭುವಿ ಭಗವತ್ಪಾದಲಬ್ಬಾಸ್ಕುರಶ್ರೀ |

ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಷತ್ನಭಿನ್ನೋಜನಿ ಜಯಮುನಿನಾ ಸಮ್ಯಗುದ್ದಿನ್ನ ಶಾಖಃ

ಮೌನೀಶವ್ಯಾಸರಾಜಾದುದಿತ ಕಿಸಲಯಃ ಪುಷ್ಟಿತೋಯಂ ಜಯೀಂದ್ರಾದ್ |

ಅದ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾದ್ವಿಲಸತಿ ಫಲತಿ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಶಾಖೀ ॥೬॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಘುರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ತುತಿ: ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |

And here it is translated in Google to English.

Laghu rāghavēndra stuti

॥ pūjyāya rāghavēndrāya satyadharma ratāyaca |

bhajatāṁ kalpavr̥kṣāya namatāṁ kāmadhēnavē

durvādidhvāntaravayē vaiṣṇavīndīvarēndavē

śrī rāghavēndraguruvē namōtyanta dayāluvē ||2 ||

śrī sudhīndrābisambhūtān rāghavēndrakalānidhīn |

sēvē sujñānasaukhyārtha0 santāpatraya śāntayē॥3॥

āghaṁ drāvayatē yasmādvaṅkārō vān̄chitapradaḥ।

rāghavēndrayatistasmāllokē khyātō bhaviṣyati॥4॥

vyāsēna vyāptabījaḥ śrutibhuvi bhagavatpādalabbāskuraśrī |

praśne riṣatnabhinnōjani jayamuninā samyaguddinna śākhaḥ

maunīśavyāsarājādudita kisalayaḥ puṣṭitōyaṁ jayīndrād |

adya śrī rāghavēndrādvilasati phalati madhvasid’dhāntaśākhī॥6॥

iti śrī laghurāghavēndrastuti: Sampūrṇam॥

śrī bhāratīramaṇa mukhya prāṇāntargata śrī kr̥ṣṇārpaṇamastu |

6 responses to this post.

 1. Posted by Chidambari on December 5, 2022 at 2:29 am

  Thankyou for sharing!

  Reply

 2. Meeraghu Avare, thanks for posting. Who is the author of that Stotram?

  Reply

  • Posted by meeraghu on August 22, 2022 at 10:09 am

   Good question, not mentioned anywhere but being recited all over the world at Rayaru temples. So, must be composed by Dasaru or Appanacharyaru himself.

   Reply

 3. Posted by shanthisethuraman on August 19, 2022 at 5:25 am

  Very nice lyrics on the Laghu Ragavendra, feeling to recite.Om Sri Ragavendra Namaga.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: