Siriramana Tava Charana Lyrics Audio

In our Bhajane whatsapp group, I saw a message about Shree Jagannatha Dasara Aaradhane on September 4th 2022. I was also looking at calendar’s to update in Bhadrapada Masa and saw the same.

Looking through the songs I had posted on Shree Jagannatha Dasara, updating the page, I came across another amazing song in my Bhajane book.

The page which has songs composed by Shree Jagannatha Dasara is below:

Shree Jagannatha Dasara Page.

The songs above are not sorted, just a list of all songs in this blog.

Sharing another amazing song composed by Shree Jagannatha Dasara.

ಸಿರಿರಮಣ ತವ ಚರಣ ದೊರಕುವುದು ಹ್ಯಾಂಗಿನ್ನು
ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಠ ನಾನು | ಪ |
ನರಹರಿಯೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ | ನರಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆನೋ | ಹರಿಯೇ | | ಅ.ಪ |

ಕೆರೆ ಭಾವಿ ದೇವ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಾ ಹಿರಿದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ |
ನೆರೆನಡೆವ ಮಾರ್ಗದಾ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನು ಥರಥರದಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತೆಗೆದೆ |
ಪರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅರಳೆಯಮರ ಕಡಿಸೆ ಕೊರೆಸಿ ಬಾಗಿಲ ಮಾಡಿದೆ | ವರಮಂದಿರವ ಮುಗಿಸಿ ಹರುಷ ಚಿತ್ರವ ತೆಗೆಸಿ ಪರಿಪರಿಯ ಸೌಖ್ಯ ಸುರಿದೆ | ಮೆರೆದೆ || ೧ ||

ಹೊಸ ಮನೆಯ ಕಂಡು ಬಲು ಹಸಿದು ಭೂಸುರರು ಬರೆ ಕೊಸರಿ ಹಾಕುತ ದಬ್ಬುತಾ |
ಶಶಿಮುಖಿಯೇ ಬಾರೆಂದು ಅಸುವನೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ ಹಸನಾಗಿ ಅವಳೊಲಿಯುತ |
ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನತ್ರಯದಿ ಅಶನವೆರಡು ಹೊತ್ತುಣ್ಣು ತಾ |
ಘಸಘಸನೆ ತಾಂಬೂಲ ಪಶುವಿನಂದದಿ ಮೆದ್ದು ಕುಸುಮಗಂಧಿಯ ರಮಿಸುತಾ | ಸತತಾ | ೨ |

ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನ ಅತಿಮೌನ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಭಾನುಗರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಪೂಜೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡದೆ |
ಬೇನೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಹೀನ ಸಕೇಶಿಯ ಕೈಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಾನ್ನ ಉಂಡೆ |
ಜೀನತ್ವದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದಾನ ಧರ್ಮವ ಕೊಡದೆ ಜ್ಞಾನನಂದದಿ ಚರಿಸಿದೆ | ಬರಿದೆ | ೩ |

ಸಾಕಲ್ಯದಿಂದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಭಿಷೇಕ ಆಕಾಲಲಿ ಮಾಡದೆ |
ನಾಕೆಂಟು ನಾಯಿಗಳ ಸಾಕಿ ಮನೆಯೊಳು ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಹಾಲು ಹೊಯ್ದೆ |
ಕಾಕುಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಗುಡಗುಡಿ ನಶ್ಯಮಡಿ ಹಾಕಿ ಭಂಗಿಯ ಸೇದಿದೆ |
ಲೋಕನಿಂದಕನಾಗಿ ಪಾತಕವನ ಅನೇಕ ಜೂಜುಗಳಾಡಿದೆ | ಹರಿಯೇ || ೪ ||

ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೃತ್ತಿಯನೆ ಕೆಡೆಸಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಗಾರನೆನಿಸಿದೆ |
ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಹೋಗಿ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯ ಪೇಳೆದೆ |
ವಿತ್ತವಿದ್ದವರ ಬೆನ್ಹತ್ತಿ ದೂತರ ಕಳುಹಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನಾ ಕೊಯಿಸಿದೆ |
ಹತ್ತು ಜನ ಎನ್ನೆಣಕೆ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಲೊಡೆಯುತಿರೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಎನಿಸಿದೆ | ಬಿಡದೇ || ೫ ||

ಬಾದರಾಯಣ ಕೃತ ಭಾಗವತ ಕೇಳಲ್ಲಿ ಆದರವು ಪುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ |
ವಾದಿಗಳ ಮತವಳಿದು ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಾದಿಗೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ |
ಶೋಧಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮರಾದ ವೈಷ್ಣವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ |
ವೇದ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಪಸವ್ಯಮನನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡೆನೊ ಇದೆಲ್ಲ | ಸುಳ್ಳಾ || ೬ ||

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನಾರು ಹಿತವ ಬಯಸುವರೆನಗೆ ಗತಿಯೇನು ಪೇಳ್ವ ಕೊನೆಗೆ |
ಸತತ ತವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರತನಾಗಿ ಇರುವ ಸನ್ಮತಿಯನೆ ಪಾಲಿಸಿಗ |
ಪತಿತ ಪಾವನನೆಂಬೊ ಬಿರುದು ಅವನಿಯ ಮೇಲೆ ಶೃತಿ ಸಾರುತಿದೆಯೋ ಹೀಗೆ |
ಶಿತಿಕಂಠನುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ತುತಿಸಿ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ಹರಿಯೇ | ದೊರೆಯೇ || ೭ ||

Siriramaṇa tava caraṇa dorakuvudu hyāṅginnu

parama pāpiṣṭha nānu | pa |

narahariye ninna nāmasmaraṇe māḍade |

narakakke guriyādenō | hariyē | | a.Pa |

kere bhāvi dēva mandiragaḷannu keḍavi nā hiridāgi mane kaṭṭide |

nerenaḍeva mārgadā aravaṭṭigegaḷanu tharatharadi bicci tegede |

parama sambhramadinda araḷeyamara kaḍise koresi bāgila māḍide |

varamandirava mugisi haruṣa citrava tegesi paripariya saukhya suride | merede || 1 ||

hosa maneya kaṇḍu balu hasidu bhūsuraru bare kosari hākuta dabbutā |

śaśimukhiyē bārendu asuvane baṇṇisuta hasanāgi avaḷoliyuta |

daśami ēkādaśi dvādaśi dinatrayadi aśanaveraḍu hottuṇṇu tā |

ghasaghasane tāmbūla paśuvinandadi meddu kusumagandhiya ramisutā | satatā | 2 |

snāna sandhyāna atimauna gāyatri japa bhānugarthyavannu koḍade |

śrīnivāsane ninna jñānapūrvaka pūje nānondu kṣaṇa māḍade |

bēne bandantāgi hīna sakēśiya kaili nānā vidhānna uṇḍe |

jīnatvadalli duḍḍu dāna dharmava koḍade jñānanandadi cariside | baride | 3 |

sākalyadinda śāligrāmadabhiṣēka ākālali māḍade|

Nākeṇṭu nāyigaḷa sāki maneyoḷu badukabēkendu hālu hoyde |

kākubud’dhigaḷinda guḍaguḍi naśyamaḍi hāki bhaṅgiya sēdide |

lōkanindakanāgi pātakavana anēka jūjugaḷāḍide | hariyē || 4 ||

uttama brāhmaṇara vr̥ttiyane keḍesi brahmatyagāraneniside |

matte mun̄ji maduve maneyoḷage nā hōgi satta suddiya pēḷede |

vittaviddavara benhatti dūtara kaḷuhi kuttigeya nā koyiside |

hattu jana enneṇake nitya kalloḍeyutire mr̥tyu dēvate eniside | biḍadē || 5 ||

bādarāyaṇa kr̥ta bhāgavata kēḷalli ādaravu puṭṭalilla |

vādigaḷa matavaḷidu madhvasid’dhāntada hādigē hōgalilla |

śōdhisida cinnakke samarāda vaiṣṇavara pādakke bīḷalilla |

vēda bāhiravāgi apasavyamananāgi ōdikoṇḍeno idella | suḷḷā || 6 ||

kṣitiyoḷage innāru hitava bayasuvarenage gatiyēnu pēḷva konege |

satata tava dhyānadalli ratanāgi iruva sanmatiyane pālisiga |

patita pāvananembo birudu avaniya mēle śr̥ti sārutideyō hīge |

śitikaṇṭhanuta jagannātha viṭhala ninna tutisi morehokke hariyē | doreyē | 7 |

And an amazing rendition by Mysore Ramachandrachar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: