Archive for September, 2022

Jagapatiya Toramma lakumi Lyrics

The fifth one from Vijaya Vittala Dasaru. In some places it is enage and in some books it is Lakumi. So, included both.

ಜಗಪತಿಯ ತೋರಮ್ಮ ಲಕುಮಿ(ಎನಗೆ) ಕರುಣವ ಮಾಡಮ್ಮ ||pa||

ಅಘಗಳ ಕಳೆವ ಅಮೋಘ ದೇವನ
ಭಕುತರ ಕಾವನ ಎನ್ನಯ ಜೀವನ ||a.pa||

ಮೃಗಲಾಂಛನ ವದನೆ ಮೃದು ಸರಸಿಜ ಸದನೆ |
ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸಂಯೋಗನ್ನ |
ಅನಂತ ಭೋಗನ್ನ ಕಿರೀಟಿಯ ಬೀಗನ್ನ ||1||

ಭ್ರಮರ ಕುಂತಳೆ ಜಾಣೆ ಸುಮನ ಕೋಕಿಲ ಗಾನೆ |
ಕಮಲ ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಹಾರನ್ನ |
ಜಗದಾಧಾರನ್ನ ದಶಾವತಾರನ್ನ ||2||

ಅಜರಾಮರಣ ಸಿಧ್ದಿ ತ್ರಿಜಗದೋಳ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ |
ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ |
ತಿರುವೆಂಗಳೇಶನ್ನ ಜಗದ್ ಪೋಷನ್ನ ||3||

Jagapatiya tōram’ma lakumi (enage)karuṇava māḍam’ma ||pa||

aghagaḷa kaḷeva amōgha dēvana bhakutara kāvana ennaya jīvana ||a.Pa||

mr̥galān̄chana vadane mr̥du sarasija sadane |

hagalu iruḷu ninna sanyōganna |

ananta bhōganna kirīṭiya bīganna ||1||

bhramara kuntaḷe jāṇe sumana kōkila gāne |

kamala tuḷasi mani hāranna |

jagadādhāranna daśāvatāranna ||2||

ajarāmaraṇa sidhdi trijagadōḷ prasid’dhi |

vijayaviṭhṭhala śrīnivāsanna |

tiruveṅgaḷēśanna jagadh pōṣanna ||3||

Sung by Sri Vidyabhushana Avaru

Govinda Namo Govinda Namo Govinda Narayana Lyrics

The fifth one, once again from our Shree Purandara Dasaru. This one truly brought tears. Touches your heart in so many ways.

ಗೋವಿಂದಾ ನಮೋ ಗೋವಿಂದಾ ನಮೋ

ಗೋವಿಂದಾ ನಾರಾಯಣ |

ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದ

ಗೋವಿಂದಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸೋ || Pa ||

ಮಂಚ ಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರಳು

ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು

ಸಂಚಿತಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ ಬಾರದು

ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮವೆ || 1 ||

ಅರ್ಥವ್ಯಾರಿಗೆ ಪುತ್ರರ್ಯಾರಿಗೆ

ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರ್ಯಾರಿಗೆ

ಕರ್ತು ಯಮನವರೆಳೆದು ಒಯ್ವಾಗ

ಅರ್ಥ ಪುತ್ರರು ಕಾಯ್ವರೆ || 2 ||

ತಂದು ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಪುರುಷನ

ಹಸಿದು ಬಳಲಿದಿರೆಂಬಳು

ಒಂದು ದಿವಸವು ತಾರದಿದ್ದರೆ

ಹಂದಿ ನಾಯಂತೆ ಕೆಲೆವಳು || 3 ||

ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ತನ್ನ ಪುರುಷನ

ಕಾಣದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರಳು

ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಜಾಣೆ ಕರೆದರು ಬಾರಳು || 4 ||

ಉಂಟುಕಾಲಕೆ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು

ಬಂಟರಾಗಿ ಕಾಯ್ವರು

ಕಂಟಕ ಯಮನವರು ಎಳೆವಾಗ

ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಬಾರರು || 5 ||

ಒಡೆವೆ ಅರಸಿಗೆ ಒಡಲು ಅಗ್ನಿಗೆ

ಮಡದಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚೆಲುವಗೆ

ಬಡಿದು ಹೊಡೆದು ಯಮನವರೆಳೆವಾಗ

ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿತು ನಾಲಿಗೆ || 6 ||

ದಿಟ್ಟತನದಲಿ ಪಟ್ಟವಾಳುವ

ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಚರಣವ

ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರೊ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ

ವಿಠಲೇಶನ ಪಾದವ || 7 ||

Gōvindā namō gōvindā namō

gōvindā nārāyaṇa |

gōvardhana giriyanettida

gōvindā nam’ma rakṣisō || pa ||

man̄ca bāradu maḍadi bāraḷu

kan̄cu kannaḍi bāradu

san̄citārthada dravya bāradu

mun̄ce māḍida dharmave || 1 ||

arthavyārige putraryārige

mitra bāndhavaryārige

kartu yamanavareḷedu oyvāga

artha putraru kāyvare || 2 ||

tandu bandare tanna puruṣana

hasidu baḷalidirembaḷu

ondu divasavu tāradiddare

handi nāyante kelevaḷu || 3 ||

prāṇavallabhe tanna puruṣana

kāṇade nillalāraḷu

prāṇa hōguva samayadalli

jāṇe karedaru bāraḷu || 4 ||

uṇṭukālake neṇṭariṣṭaru

baṇṭarāgi kāyvaru

kaṇṭaka yamanavaru eḷevāga

neṇṭariṣṭaru bāraru || 5 ||

oḍeve arasige oḍalu agnige

maḍadi mattobba celuvage

baḍidu hoḍedu yamanavareḷevāga

eḍavi bidditu nālige || 6 ||

diṭṭatanadali paṭṭavāḷuva

kr̥ṣṇarāyana caraṇava

muṭṭi bhajisiro siri purandara

viṭhalēśana pādava || 7 ||

Beautifully rendered by Puttur Narasimha Nayak Avaru.

New Nava Ratna Kavacha at Mantralaya

What an amazing Brindavana to see today. Our beloved Rayaru looks stunning in this new Nava Ratna Kavacha.

A picture collage compiled from FaceBook pictures. And a video from SRSMutta.org. Blessed we are the even more blessed are the couple who dedicated this to our Rayaru

And the video showing the same.

Komale Rama Deviya Nodabannire Lyrics

The fourth one from Gopala Vittala Dasaru. Recorded a video myself.

ಕೋಮಲೆ ರಮಾ ದೇವಿಯ ನೋಡಬನ್ನಿರೇ |
ಕಮಲಾರಿ ಸಹೋದರಿಯನೀಗ ಬೇಡಬನ್ನಿರೇ ॥ಪ॥

ಇಂದುನಿಭದ ಸುಂದರಿಯರು ಬಂದು ನೋಡಿರೆ ಈ |
ಕುಂದರದನೆ ಮಂದರೋದ್ಧರನರ್ಧಾಂಗಿಯೇ ॥೧॥

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಪರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವಳೇ |
ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಗಳನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ತಿ ಮಾಳ್ಪಲೇ ॥೨॥

ದಾಸರಾದರೆ ಶ್ರೀಶನ ರಾಣಿ ಪೋಷಿಸುವಳೇ |
ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಘಾಸಿಮಾಡದೆ ಪೋಷಿಸೆನುವಳೇ ॥೩॥

Kōmale ramā dēviya nōḍabannirē |

kamalāri sahōdariyanīga bēḍabannirē॥pa॥

indunibhada sundariyaru bandu nōḍire ī |

kundaradane mandarōd’dharanardhāṅgiyē॥1॥

bhaktiyinda bhajiparige mukti koḍuvaḷē |

śakti yuktigaḷane koṭṭu arti māḷpalē॥2॥

dāsarādare śrīśana rāṇi pōṣisuvaḷē |

gōpālaviṭhala ghāsimāḍade pōṣisenuvaḷē॥3॥

Govindana Dhyana Balu Subhakaravo Lyrics

The fourth one from our Shree Purandara Dasaru.

ಗೋವಿಂದನ ಧ್ಯಾನ ಬಲು ಶುಭಕರವೋ 

ಭಾವಿಸಿ ನೋಡಲು ಬಹು ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಹರವೋ || pa ||

ಒಂದೆ ಬಾರಿ ನೆನೆಯಲು ಭವ ಬಂಧ ಖಿಲವೋ

ಹಿಂದಿನ ಸುಕೃತಕೆ ಮುಂದಿನ ಸುಕೃತಾನಂದ ಫಲವೋ || 1 ||

ವಿಧ ವಿಧ ಸಾಧನಕಿಂತ ಇದು ಘನವೋ

ಉದರಂಭರಣಕ್ಕೆ ಉಡುವೋ ವಸನಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಸಾಧವನವೋ || 2 ||

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಆರಪಾರವೋ

ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಈ ಹರಿಧ್ಯಾನ ಕ್ರೂರಗೆ ದೂರವೋ || 3 ||

Gōvindana dhyāna balu śubhakaravō

bhāvisi nōḍalu bahu janmagaḷa pāpaharavō || pa ||

onde bāri neneyalu bhava bandha khilavō

hindina sukr̥take mundina sukr̥tānanda phalavō || 1 ||

vidha vidha sādhanakinta idu ghanavō

udarambharaṇakke uḍuvō vasanakke idu susādhavanavō || 2 ||

śrī rāma purandara viṭhala ārapāravō

sēridavarige ī haridhyāna krūrage dūravō || 3 ||

Aduta Baramma Nali Nalidaduta Baramma Lyrics

The third one from my other book on Helavanakatte Giriyamma. A very rare composition. I saw several others versions from so many other Dasaru as well, with slight differences in lyrics.

ಆಡುತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ ಬಾರಮ್ಮ ||ಪ||

ಆಡುತ ವರಗಳ ನೀಡುತ ಕರುಣದಿ |
ನೋಡುತ್ತಾ ದಯದಿಂದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ||ಅ. ಪ||

ಬೇಸರವು ಬೇಡಮ್ಮಾ ದಾಸರ ದಾಸಿಯು ನಾ ನಿಮ್ಮ |
ವಾಸನ ಪೂರಿತೆ ವನರುಹನೇತ್ರೆ |
ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವಾಸುದೇವನ ಸತಿ ||೧||

ಕರೆದರೆ ಓ ಎಂದು ತಾಯೆ ಎನ್ನ ಮೊರೆಯಲಾಲಿಸೆ ನೀ ಬಂದು |
ದುರಿತಗಳನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ |
ಕರುಣಾಮೃತವನು ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಅನುದಿನ ||೨||

ಧರೆಯೊಳುನ್ನತವಾದ ಹೆಳವನ ಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲೆಸಿದ |
ಪರಮ ಪವಿತ್ರಳೆ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧುವೆ |
ವರವನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬೇಗಾದಿಂದಲಿ ||೩||

Āḍuta bāram’ma nali nalidāḍuta bāram’ma ||pa||

āḍuta varagaḷa nīḍuta karuṇadi | nōḍuttā dayadindā lakṣmī ||a. Pa||

bēsaravu bēḍam’mā dāsara dāsiyu nā nim’ma |

vāsana pūrite vanaruhanētre |

sāsira nāmada vāsudēvana sati ||1||

karedare ō endu tāye enna moreyalālise nī bandu |

duritagaḷanellā pariharisuva nim’ma |

karuṇāmr̥tavanu smarisuve anudina ||2||

dhareyoḷunnatavāda heḷavana kaṭṭe giriyoḷu nelesida |

parama pavitraḷe karuṇā sindhuve |

varavanu koḍuttā bēgādindali ||3||

Govinda Govinda Govinda Nanna Tayi Tande Govinda Lyrics

The third one from our Shree Prasanna Venkata Dasaru.

ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ || ಪ ||

ತಿರುಗಿ ಭವದಲಿ ಗೋವಿಂದ ವೃಥಾ ಮರುಗಿ ಬಳಲಿದೆನೊ ಗೋವಿಂದ

ಕರಗಿ ತಾಪದಿ ಗೋವಿಂದ ಸಿಡಿಲೆರಗಿಸಿ ಕೊಂಡೆನೊ ಗೋವಿಂದ || 1 ||

ಎಚ್ಚರ ಹಾರಿತು ಗೋವಿಂದ ನಾ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ

ಹುಚ್ಚು ಮಾಡಿತು ಮನ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನನುಚ್ಚರಣಡಗಿತು ಗೋವಿಂದ || 2 ||

ಆಸೆಯ ಬಿಡಿಸೈ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ದಾಸರೊಳಿರಿಸೈ ಗೋವಿಂದ

ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ಗೋವಿಂದ ಭವ ಘಾಸಿಯ ತಪ್ಪಿಸು ಗೋವಿಂದ || 3 ||

Gōvinda gōvinda gōvinda nanna tāyi tande gōvinda || pa ||

tirugi bhavadali gōvinda vr̥thā marugi baḷalideno gōvinda

karagi tāpadi gōvinda siḍileragisi koṇḍeno gōvinda || 1 ||

eccara hāritu gōvinda nāmeccide viṣayakke gōvinda

huccu māḍitu mana gōvinda ninnanuccaraṇaḍagitu gōvinda || 2 ||

āseya biḍisai gōvinda ninna dāsaroḷirisai gōvinda

prasannaveṅkaṭa gōvinda bhava ghāsiya tappisu gōvinda || 3 ||

Jaya Jaya Sriharipriye Lyrics

The second one a very rare composition I found in one of my books from a very rare Karpara Narashima Dasaru. I couldn’t find much details about him in the web also. If you know, please do share.

When I find some time, I will try and record a tune for this.

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯೆ

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯೆ ಜಯಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿತನಯೇ

ಜಯ ಜಯ ಕೋಮಲಕಾಯೆ ಬಿಡದೆನ್ನನು ಕಾಯೆ || pa||

ಜಯ ರತ್ನಾಕರ ತನಯೆ ಕುರುಕರುಣಾಮಯಿ ಸದಯೆ

ಹರಿ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳ ನಿಲಯೆ ಸುರಮುಖಗೇಯೆ || 1 ||

ಜಯ ಜಯ ಪಾವನ ಚರಿತೆ ಜಯ ಚತುರಾನನ ಮಾತೆ

ಜಯ ಭಕುತಾಭಯ ದಾತೆ ನಮಿಸುವೆ ಭೂಜಾತೆ || 2 ||

ಜಯ ಜಯ ಕಾರ್ಪರ ಸದನೆ ಜಯ ನರಸಿಂಹನ ರಾಣಿ

ಸುರ ಸಂಶೇವಿತ ಚರಣೆ ಪಾಹಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ || 3 ||

Jaya jaya śrīharipriye

jaya jaya śrīharipriye

jayakṣīrāmbudhitanayē jaya jaya kōmalakāye biḍadennanu kāye || pa||

jaya ratnākara tanaye kurukaruṇāmayi sadaye hari vakṣa sthaḷa nilaye suramukhagēye || 1 ||

jaya jaya pāvana carite jaya caturānana māte jaya bhakutābhaya dāte namisuve bhūjāte || 2 ||

jaya jaya kārpara sadane jaya narasinhana rāṇi sura sanśēvita caraṇe pāhi jagajjanani || 3 ||

Govinda Enniro Hari Govinda Namava Mareyadiro Lyrics

The second one from our Shree Purandara Dasaru.

ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿರೋ ಹರಿ

ಗೋವಿಂದ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ ||ಪ||

ತುಂಬಿರುವ ಪಟ್ಟಣಕೊಂಭತ್ತು ಬಾಗಿಲು

ಸಂಭ್ರಮದರಸುಗಳೈದು ಮಂದಿ

ಡಂಭಕತನದಿಂದ ಕಾಯುವ ಜೀವನ

ನಂಬಿ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡಿ ಕಾಣಿರೋ || 1 ||

ನೆಲೆಯು ಇಲ್ಲದ ಕಾಯವೆಲುಬಿನ ಪಂಜರವು

ಒಲಿದು ಸುತ್ತಿದ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ

ಮಲ ಮೂತ್ರಂಗಳಿರವು ಕೀವು ಕ್ರಿಮಿಗಳು

ಬರಿಯ ತೊಗಲ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡಿರೋ || 2 ||

ಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುರರಿಗೆ ವಂದಿತನಾಗಿಪ್ಪ

ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದೆನ್ನಿರೋ

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವ ಭಜಿಸಿರೋ

ದುರಿತಭಯಗಳೆಲ್ಲವು ಪರಿಹರವು || 3 ||

Govinda enniro hari 

Govinda nAmava mareyadiro || Pa||


tumbiruva paTTaNakombhattu bAgilu 

sambhramadharasugaLaidu mandi 

Dambhakatanadinda kAyuva jIvana 

nambi necchi keDabEDi kANirO || 1 ||

neleyu illada kayavelubina panjaravu

 olidu suttida carmada hodike
mala mUtragaLiravu kIvu krimigaLu 

bariya togala mecci keDa bEDirO || 2 ||

hara brahma surarige vanditanAgippa 

hari sarvOttamanendennirO
purandara viTTalana caraNava bhajisirO 

duritabhayagaLellavu pariharavu || 3 ||

Namaste Namaste Namaste Vimale Komale Lyrics

During this Navaratri, I am planning on posting 9 songs on Goddess Lakshmi, Duga, Parvathi, or Lalitha composed by Dasaru. Unique lyrics on Lord Srinivasa also scheduled for next 9 days.

The very first one from Shree Vadirajaru who has also written Shree Lakshmi Shobhane which is recited during this Navaratri festival.

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ವಿಮಲೇ
ಕೋಮಲೆ ರಮಾದೇವಿ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ||

ತರುಣಿ ಶಿರೋಮಣಿ ನಿನ್ನ ಶೀಲ ಸೌಂದರ್ಯವನು
ಧರೆಯೊಳಗೆ ವರ್ಣಿಸುವ ಕವಿಯದಾವ
ಸ್ವರಮಣನೆನಿಪ ರಮಣನ ಉರದೊಳೆಂದೆಂದು
ಅರಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೆರೆವ ಭಾಪುರೆ ದೇವಿ || 1 ||

ತನ್ನ ಮೈಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜಿಸಿ ಯುಗಯುಗದಿ
ನಿನ್ನ ತಾರುಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯಗಳನು
ಮನ್ನಿಸಿ ಪೊರೆವ ಹರಿಯ ಪಟ್ಟದ ರಮಣಿ
ಜಗನ್ಮಾನ್ಯೆ ಚೈತನ್ಯೆ ಬಹು ಗುಣಗಣಸದನೆ || 2 ||

ನಿನ್ನಂಗವಪ್ಪಲು ನೋಡಲು ಮುಖವ ಚುಂಬಿಸಲು
ಅನಂತ ಕರ ನೇತ್ರ ವಕ್ತ್ರಗಳನು
ಪೂರ್ಣ ಹಯವದನ ಕೈಕೊಂಡ ನಿನ್ನಯ ಗಂಡ
ಸ್ವರ್ಣಸಮವರ್ಗೆ ಕರ್ಣಾಯತಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ || 3 ||

Namastē namastē namastē vimalē

kōmale ramādēvi namastē namastē||

taruṇi śirōmaṇi ninna śīla saundaryavanu dhareyoḷage varṇisuva kaviyadāva svaramaṇanenipa ramaṇana uradoḷendendu aramaneya māḍi mereva bhāpure dēvi || 1 ||

tanna maiyinda makkaḷa sr̥jisi yugayugadi ninna tāruṇya lāvaṇyagaḷanu mannisi poreva hariya paṭṭada ramaṇi jaganmān’ye caitan’ye bahu guṇagaṇasadane || 2 ||

ninnaṅgavappalu nōḍalu mukhava cumbisalu ananta kara nētra vaktragaḷanu pūrṇa hayavadana kaikoṇḍa ninnaya gaṇḍa svarṇasamavarge karṇāyatākṣi dēvi || 3 ||

And a video Sung by Sri Vidyabhushana Avaru.

%d bloggers like this: