Jaya Jaya Sriharipriye Lyrics

The second one a very rare composition I found in one of my books from a very rare Karpara Narashima Dasaru. I couldn’t find much details about him in the web also. If you know, please do share.

When I find some time, I will try and record a tune for this.

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯೆ

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯೆ ಜಯಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿತನಯೇ

ಜಯ ಜಯ ಕೋಮಲಕಾಯೆ ಬಿಡದೆನ್ನನು ಕಾಯೆ || pa||

ಜಯ ರತ್ನಾಕರ ತನಯೆ ಕುರುಕರುಣಾಮಯಿ ಸದಯೆ

ಹರಿ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳ ನಿಲಯೆ ಸುರಮುಖಗೇಯೆ || 1 ||

ಜಯ ಜಯ ಪಾವನ ಚರಿತೆ ಜಯ ಚತುರಾನನ ಮಾತೆ

ಜಯ ಭಕುತಾಭಯ ದಾತೆ ನಮಿಸುವೆ ಭೂಜಾತೆ || 2 ||

ಜಯ ಜಯ ಕಾರ್ಪರ ಸದನೆ ಜಯ ನರಸಿಂಹನ ರಾಣಿ

ಸುರ ಸಂಶೇವಿತ ಚರಣೆ ಪಾಹಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ || 3 ||

Jaya jaya śrīharipriye

jaya jaya śrīharipriye

jayakṣīrāmbudhitanayē jaya jaya kōmalakāye biḍadennanu kāye || pa||

jaya ratnākara tanaye kurukaruṇāmayi sadaye hari vakṣa sthaḷa nilaye suramukhagēye || 1 ||

jaya jaya pāvana carite jaya caturānana māte jaya bhakutābhaya dāte namisuve bhūjāte || 2 ||

jaya jaya kārpara sadane jaya narasinhana rāṇi sura sanśēvita caraṇe pāhi jagajjanani || 3 ||

2 responses to this post.

  1. Posted by shanthisethuraman on September 27, 2022 at 5:06 am

    Feeling blessed by Karpara Narashima Dasaru. The lyrics of the same inspired.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: