Govinda Namo Govinda Namo Govinda Narayana Lyrics

The fifth one, once again from our Shree Purandara Dasaru. This one truly brought tears. Touches your heart in so many ways.

ಗೋವಿಂದಾ ನಮೋ ಗೋವಿಂದಾ ನಮೋ

ಗೋವಿಂದಾ ನಾರಾಯಣ |

ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದ

ಗೋವಿಂದಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸೋ || Pa ||

ಮಂಚ ಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರಳು

ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು

ಸಂಚಿತಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ ಬಾರದು

ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮವೆ || 1 ||

ಅರ್ಥವ್ಯಾರಿಗೆ ಪುತ್ರರ್ಯಾರಿಗೆ

ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರ್ಯಾರಿಗೆ

ಕರ್ತು ಯಮನವರೆಳೆದು ಒಯ್ವಾಗ

ಅರ್ಥ ಪುತ್ರರು ಕಾಯ್ವರೆ || 2 ||

ತಂದು ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಪುರುಷನ

ಹಸಿದು ಬಳಲಿದಿರೆಂಬಳು

ಒಂದು ದಿವಸವು ತಾರದಿದ್ದರೆ

ಹಂದಿ ನಾಯಂತೆ ಕೆಲೆವಳು || 3 ||

ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ತನ್ನ ಪುರುಷನ

ಕಾಣದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರಳು

ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಜಾಣೆ ಕರೆದರು ಬಾರಳು || 4 ||

ಉಂಟುಕಾಲಕೆ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು

ಬಂಟರಾಗಿ ಕಾಯ್ವರು

ಕಂಟಕ ಯಮನವರು ಎಳೆವಾಗ

ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಬಾರರು || 5 ||

ಒಡೆವೆ ಅರಸಿಗೆ ಒಡಲು ಅಗ್ನಿಗೆ

ಮಡದಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚೆಲುವಗೆ

ಬಡಿದು ಹೊಡೆದು ಯಮನವರೆಳೆವಾಗ

ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿತು ನಾಲಿಗೆ || 6 ||

ದಿಟ್ಟತನದಲಿ ಪಟ್ಟವಾಳುವ

ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಚರಣವ

ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರೊ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ

ವಿಠಲೇಶನ ಪಾದವ || 7 ||

Gōvindā namō gōvindā namō

gōvindā nārāyaṇa |

gōvardhana giriyanettida

gōvindā nam’ma rakṣisō || pa ||

man̄ca bāradu maḍadi bāraḷu

kan̄cu kannaḍi bāradu

san̄citārthada dravya bāradu

mun̄ce māḍida dharmave || 1 ||

arthavyārige putraryārige

mitra bāndhavaryārige

kartu yamanavareḷedu oyvāga

artha putraru kāyvare || 2 ||

tandu bandare tanna puruṣana

hasidu baḷalidirembaḷu

ondu divasavu tāradiddare

handi nāyante kelevaḷu || 3 ||

prāṇavallabhe tanna puruṣana

kāṇade nillalāraḷu

prāṇa hōguva samayadalli

jāṇe karedaru bāraḷu || 4 ||

uṇṭukālake neṇṭariṣṭaru

baṇṭarāgi kāyvaru

kaṇṭaka yamanavaru eḷevāga

neṇṭariṣṭaru bāraru || 5 ||

oḍeve arasige oḍalu agnige

maḍadi mattobba celuvage

baḍidu hoḍedu yamanavareḷevāga

eḍavi bidditu nālige || 6 ||

diṭṭatanadali paṭṭavāḷuva

kr̥ṣṇarāyana caraṇava

muṭṭi bhajisiro siri purandara

viṭhalēśana pādava || 7 ||

Beautifully rendered by Puttur Narasimha Nayak Avaru.

2 responses to this post.

  1. Posted by shanthisethuraman on October 1, 2022 at 5:49 am

    Excellent song

    Gōvindā namō gōvindā namō

    gōvindā nārāyaṇa |

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: