Narasimha Narasimha Narasimha Lyrics and Audio

Composer : Sri Vijaya Ramachandra Vithala

Picture Credit: Iskcon, Bangalore Twitter

ನಾರಸಿಂಹ ನಾರಸಿಂಹ ನಾರಸಿಂಹ || ಪ ||


ನಿತ್ಯದಲಿ ಬರುವ ಅಪಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಧೆಯ ಕೃತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಪರಿಹರಿಸಿ
ಭೃತ್ಯನಾದ ಜೀವನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ದೇವ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನಾರಸಿಂಹ || 1 ||


ಅಂದು ಸ್ವಪ್ನದಿ ಬಂದೆ ದ್ವಂದ್ವ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ನಿಂದು ನಾ ನಿನ್ನ ಬೇಡೆ
ಸಂಧಿಸಿ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಮಂದೀಗೆ ಕುಂದು ಮಾಡಬ್ಯಾಡೆಂದೆ || 2 ||


ಅಂದಿನಾರಭ್ಯ ಬಲು ಬಂಧನಕೆ ಸಿಲ್ಕಿ ನಾ ಪರಿ ಪೇಳಲಾರೆ
ಹಿಂದಿನ ಅಘವೆಣಿಸದೆ ಬಂದು ನಾರಿ ಸಹಿತ ತಂದೆ ಈ ಸುತನ ಕಾಯೋ || 3 ||


ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ ಎಂದು ಎನ್ನಗಲದೆ
ಬಂದು ನೆಲಸೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕೊಡದಿರು ವಂದಿಸುವೆನು ನಾರಸಿಂಹ || 4 ||


ಮುಂದಾದರು ಹೃನ್ಮಂದಿರದಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಸಂದರ್ಶನವನೀಯೊ ದೇವ
ಕಂದರ್ಪಹರ ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರವಿಠಲರೇಯ ವಂದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾಲಿಸು || 5 ||

nārasinha nārasinha nārasinha || pa ||

nityadali baruva apamr̥tyuvina bādheya kr̥tti otti pariharisi bhr̥tyanāda jīvanna tr̥ptipaḍisuva dēva bhaktavatsala nārasinha || 1 ||

andu svapnadi bande dvandva pādakkeragi nindu nā ninna bēḍe sandhisi krūra dr̥ṣṭiyinda nōḍi mandīge kundu māḍabyāḍende || 2 ||

andinārabhya balu bandhanake silki nā pari pēḷalāre hindina aghaveṇisade bandu nāri sahita tande ī sutana kāyō || 3 ||

tande tāyiyu nīne bandhu baḷagavu nīne endu ennagalade bandu nelasennalli ajñāna koḍadiru vandisuvenu nārasinha || 4 ||

mundādaru hr̥nmandiradi nelegoṇḍu sandarśanavanīyo dēva kandarpahara vijaya rāmacandraviṭhalarēya vande bhaktiya pālisu || 5 ||

You can find several lyrics on Lord Narashima below:

https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=Narashima

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: