Gangaditirtha Phalangala Nivudu Hariya Nama Lyrics and Audio

Composer : Sri Purandara Dasaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa-3.1

Picture Credit : Iskcon, Bangalore

ಗಂಗಾದಿತೀರ್ಥ ಫಲಂಗಳ ನೀವುದು- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಹಿಂಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳವೀವುದು- ಹರಿಯ ನಾಮ || pa ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಅರಿಯದ ಜನರಿಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ ಜಗ |
ದಾದಿಪುರುಷನನು ಪೂಜಿಸಿದವರಿಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಸಾಧಿಸುವೆವು ಪರವೆಂಬಂಥ ಜನರಿಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಶೋಧಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಣಿರೊ- ಹರಿಯ ನಾಮ || 1 ||

ಸ್ನಾನ ಜಪಂಗಳ ಸಾಧಿಸಿದವರಿಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ದಾನಧರ್ಮಕೆ ಒದಗದ ಮನುಜರಿಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಧ್ಯಾನವೊಂದರಿಯದ ಮೂಢಾತ್ಮ ಜನರಿಗೆ – ಹರಿಯ ನಾಮ ।
ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವ ಪಾವನ ಮಾಡುವುದು – ಹರಿಯ ನಾಮ || 2 ||

ವೇಳೆವೇಳೆಗೆ ವೆಚ್ಚ-ವ್ಯಯಗಳ ನೀವುದು- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಜಾಳಿಗೆ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯ ನೆಚ್ಚದೆ ಪೇಳಿ – ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಕಾಲನವರು ಬಂದು ಕದಲಲಾಗದ ಮುನ್ನ- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಶ್ರೀಲೋಲ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಒಲುಮೆಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ || 3 ||

Gaṅgāditīrtha phalaṅgaḷa nīvudu- hariya nāma |

hiṅgade janarige maṅgaḷavīvudu- hariya nāma || pa ||

vēdaśāstraṅgaḷa ariyada janarige- hariya nāma jaga |

dādipuruṣananu pūjisidavarige- hariya nāma |

sādhisuvevu paravembantha janarige- hariya nāma |

śōdhisi iṭṭa cinnada gaṭṭi kāṇiro- hariya nāma || 1 ||

snāna japaṅgaḷa sādhisidavarige- hariya nāma |

dānadharmake odagada manujarige- hariya nāma |

dhyānavondariyada mūḍhātma janarige – hariya nāma।

manuṣya janmava pāvana māḍuvudu – hariya nāma || 2 ||

vēḷevēḷege vecca-vyayagaḷa nīvudu- hariya nāma |

jāḷige māḷige maneya neccade pēḷi – hariya nāma |

kālanavaru bandu kadalalāgada munna- hariya nāma |

śrīlōla purandaraviṭhalana olumege- hariya nāma || 3 ||

Plain English

Gangaditirtha phalangala nivudu- hariya nama |

hingade janarige mangalavivudu- hariya nama || pa ||

vedasastrangala ariyada janarige- hariya nama jaga |

dadipurusananu pujisidavarige- hariya nama |

sadhisuvevu paravembantha janarige- hariya nama |

sodhisi itta cinnada gatti kaniro- hariya nama || 1 ||

snana japangala sadhisidavarige- hariya nama |

danadharmake odagada manujarige- hariya nama |

dhyanavondariyada mudhatma janarige – hariya nama।

manusya janmava pavana maduvudu – hariya nama || 2 ||

velevelege vecca-vyayagala nivudu- hariya nama |

jalige malige maneya neccade peli – hariya nama |

kalanavaru bandu kadalalagada munna- hariya nama |

srilola purandaravithalana olumege- hariya nama || 3 ||

2 responses to this post.

  1. Posted by shanthisethuraman on January 19, 2023 at 4:24 am

    Excellent lyrics Gaṅgāditīrtha phalaṅgaḷa nīvudu- hariya nāma |

    hiṅgade janarige maṅgaḷavīvudu- hariya nāma || pa ||, you have sung the same very good. Feeling blessed.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: