Archive for January 28th, 2023

Mukhyaprana Enna Guruve Lyrics and Audio

P.S: Madhwa Navami Jan 29th 2023 USA & India

Composer : Shri Purandara Dasaru

Picture Credit: Udupi Temple Sri Hanuman

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾ ಎನ್ನ ಗುರುವೇ || pa ||
ರಕ್ತಸಾಂತಕ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ನಿಜದಾಸ || A PA ||

ತಂದೆ ನೀನೆ ಎನಗೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ |
ಬಂಧು ನೀನೆ ಎನಗೆ ಬಳಗ ನೀನೇ ।
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಿಪನು ನೀನೇ || 1 ||

ತಾತ ನೀನೇ ಎನಗೆ ಕರ್ತ ನೀನೇ |
ವಿತ್ತ ನೀನೆ ಎನಗೆ ವಿಭವ ನೀನೆ |
ಸತ್ಯ ನೀನೇ ಸದಾಚಾರವು ನೀನೇ || 2 ||

ಸುಖವು ನೀನೇ ಎನಗೆ ಸುಲಭ ನೀನೇ |
ಏಕಾಂತ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಭಕುತ ನಿಜವು ನೀನೇ || 3 ||

Mukhyaprāṇā enna guruvē || pa ||

raktasāntaka śrī rāmana nijadāsa || A PA ||

tande nīne enage tāyi nīne | bandhu nīne enage baḷaga nīnē। endendigū nam’mellara rakṣipanu nīnē || 1 ||

tāta nīnē enage karta nīnē | vitta nīne enage vibhava nīne | satya nīnē sadācāravu nīnē || 2 ||

sukhavu nīnē enage sulabha nīnē | ēkānta śrī purandaraviṭhalana bhakuta nijavu nīnē || 3 ||

Plain English

Mukhyaprana enna guruve || pa ||

raktasantaka sri ramana nijadasa || A PA ||

tande nine enage tayi nine | bandhu nine enage balaga nine। endendigu nam’mellara raksipanu nine || 1 ||

tata nine enage karta nine | vitta nine enage vibhava nine | satya nine sadacaravu nine || 2 ||

sukhavu nine enage sulabha nine | ekanta sri purandaravithalana bhakuta nijavu nine || 3 ||

%d bloggers like this: