Archive for February 14th, 2023

Kudala Sangamada Sangameshwara (Shiva) Stuti Lyrics and Audio

I have posted several songs and details about Sri Prasanna Venkata Dasaru. You can read them all in this feed: Sri Prasanna Venkata Dasaru

https://meerasubbarao.wordpress.com/category/sri-madhwacharya/sri-prasanna-venkata-dasaru/

He was born in Bagalkot In Karnataka, and Kudala Sangama is in the same district. I have seen this temple and we have taken so many of our relatives also to visit Kudala Sangama Sangameshwara temple. Krishna and Malaprabha rivers merge here and hence called Kudala Sangama. The temple is beautiful and very very old. And to see our Dasaru having written a song is truly amazing.

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru

Book Ref: ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಂಪುಟ ೧

(ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ (ಶಿವ) ಸ್ತುತಿ )

ಪಾಲಿಸೋಶ್ರುತಿ ಲಾಲಿಸೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಉತ್ತರೇಶ್ವರಾ

ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತಿ ಲಾಲಿಸೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಉತ್ತರೇಶ್ವರಾ | ದ |
ಯಾಳುವೆತಪ್ಪುತಾಳುವೆ ಸದ್ಗುಣಾಕರಾ ಸೋಮ ಶೇಖರ || pa ||

ಪೋಷಸಾರ್ಚಕ ಭಾಷಪಾರ್ಚ ಧನಂಜಯಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಪದೋಷನಾಶಾಹಿಭೂಷಣಾ ನಂದಿವಾಹನಾ ಗುಣಗಹನಾ || 1 ||

ಮೌನಿ ಸೌರ್ನರ ದಾನಿ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನಾ |
ಜಾಣಿಯಾ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯಾ ತೀರ ಮಮದಿರಾರ್ಧಕ ಮಂದಿರಾ || 2 ||

ದೇಶಕಾಧಿಕ ತೋಣಕಾ ಭಕ್ತ ಪೋಷಕ ಭಯ ನಾಶಕಾ |
ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಂಕಟೇಶನ್ನ ದಾಸ ಜೀವನ ಜಗತ್ಪಾವನಾ || 3 ||

Palisosruti Laliso Visvesvara Uttaresvara

Paliso Sruti Laliso Visvesvara Uttaresvara | Da |

Yaluvetapputaluve Sadgunakara Soma Sekhara || Pa ||

Posasarcaka Bhasaparca Dhananjaya Mrtyunjaya | Padosanasahibhusana Nandivahana Gunagahana || 1 ||

Mauni Saurnara Dani Srigopalana Ksetra Palana | Janiya Krsnaveniya Tira Mamadirardhaka Mandira || 2 ||

Desakadhika Tonaka Bhakta Posaka Bhaya Nasaka | Prasanna Venkatesanna Dasa Jivana Jagatpavana || 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

%d bloggers like this: