Archive for March 9th, 2023

Aaradhana Of Sri Sudheendra Theertharu – Nava Brindavana

Lelele lelele kandu lelega – Tulu Dashavatara Song

10th FriAaradhana Of Sri Vadirajara Theertharu – Sondahttps://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/sri-vadirajaru/
https://meerasubbarao.wordpress.com/category/shri-vadirajaru/

This is a easy song to learn and sing. Each paragraph is about one Avatara. Easy to understand even if you don’t know Tulu. And I also don’t. I will post the video recording tonight.

Book Ref : Shree Vadirajaru by Korati Sreenivasarao ( Given to me by my Mom). Written in 1980. Quite an old book. This book has very interesting facts, will find time to share as and when time permits.

The author in the book says, Sri Vadirajaru wrote ಪಾಡ್ದನ Paddana in Tulu language to help people of that region. This Paddana is about Lord Vishnu’s Dashavatara.

Def : Pāḍdana (ಪಾಡ್ದನ):—[noun] a folk song or folk songs collectively giving an account of the demon-gods and the heroes of the Tuḷu country (coastal districts of Karnāṭaka) in verse or poetic prose form. https://www.wisdomlib.org/definition/paddana

Composer : Sri Vadirajaru

ಲೇಲೇಲೇಲೇಲೇ ಲೇಲೇ ಲೇಲೇ ಗಾ || pa ||

ಲೇಲೇಲೇಲೇಲೇ  ಕಂಡು ಲೇಲೇ ಗಾ || a. pa ||

ಕಣ್ಣ್ ಬುಡ್ದ್ ನೀರ್‌ಡ್ ತೂಪಿನಾರ್ ಏರ್ ಗಾ |

ಅಣ್ಣೆ ಪಣ್ಪೆ ಕೇಣ್ಣಿ ಮತ್ಸ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 1 ||

ಪರ್ವತಾನಿ ಬೆರಿಟ್‌ದೀದ್ ದೆರ್ತಿನೇರ್ ಗಾ |

ಸರ್ವಲೋಕದೊಡೆಯ ಕೂರ್ಮ ದೇವರತ್ತೆಗಾ || 2 ||

ರಕ್ಕಸಾನಿ ಕೆರ್ದ್ ಭೂಮಿ ದೆರ್ತಿನೇರ್‌ ಗಾ |

ಧಾತ್ರಿ ಸಲಹಿದಿತ್ತಿ ವರಹ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 3 ||

ಕರಳಮಾಲೆ ಕಂಟೆಲ್‌ಡ್ ದೀತಿನೇರ್ ಗಾ |

ಮರಳ ದಾನಿಶೂರೇ ನಾರಸಿಂಹರತ್ತೆ ಗಾ || 4 ||

ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಬಲಿಟ್‌ಭೂಮಿ ನಟ್ಟಿನೇರ್ ಗಾ |

ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಅದಿತಿ ಪುತ್ರೇ ವಾಮನತ್ತೆ ಗಾ || 5 ||

ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆನಿ ಭಾರಿ ಸರ್ತಿ ಕೆರ್ತಿನೇರ್‌ ಗಾ |

ಸತ್ಯ ಪಣ್ಪೆ ಕೇಣ್ಳ ಪರಶುರಾಮರತ್ತೆ ಗಾ || 6 ||

ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಕಡಲ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿನೇರ್‌ ಗಾ |

ಸರ್ಪಶಾಯಿ ರಾಮರೆನಿಸಿ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 7 ||

ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಸಾರಥಿತ್ವ ಮಾಳ್ತಿ ನೇರ್ ಗಾ |

ನಿರ್ಜರಾರಿ ಬಲತಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 8 ||

ವಸ್ತ್ರಬುಡ್ಡ್ ಬತ್ತಲೇಡ್ ಉಂತಿನೇರ್‌ ಗಾ |

ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಬೌದ್ಧರೆನಿಪಿ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 9 ||

ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತೆ ರ್ ದ್ ತಿರ್ ಗಿನೇರ್ ಗಾ|

ಭದ್ರಕಾಯೆ ಹಯವದನ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 10 ||

Lēlēlē lēlēlē kaṇḍu lēlēgā || pa || lēlēlē lēlēlē kaṇḍu lēlēgā || a. Pa ||

kaṇṇ buḍd nīr‌ḍ tūpinār ēr gā | aṇṇe paṇpe kēṇṇi matsa dēvaratte gā || 1 ||

parvatāni beriṭ‌dīd dertinēr gā | sarvalōkadoḍeya kūrma dēvarattegā || 2 ||

rakkasāni kerd bhūmidertinēr‌ gā | dhātri salahiditti varahadēvaratte gā || 3 ||

karaḷamāle kaṇṭel‌ḍ dertinēr gā | maraḷadāniśūrē nārasinharattegā || 4 ||

cakrapāṇi baliṭ‌bhūmi naṭṭinēr gā | cakrapāṇi aditiputra vāmanatte gā || 5 ||

kṣatriyareni bhāri sarti kertinēr‌ gā | satya paṇpe kēṇḷa paraśurāmaratte gā || 6 ||

uppu nīr kaḍala kaṭṭa kaṭṭanēr‌gā | sarpaśāyi rāmarenisi dēvaratte gā || 7 ||

arjunāg sārathitva māḷti nēr gā | nirjarāri balati kr̥ṣṇa dēvaratte gā || 8 ||

vastrabuḍḍ battalēḍ untinēr‌gā | sūtradhāre baud’dharenipi dēvarattegā || 9 ||

kudure mitt mitte r d tir ginēr gā| bhadrakāye hayavadana (rājarenipi) dēvarattegā || 10 ||

Plain English

Lelele lelele kandu lelega || pa || lelele lelele kandu lelega || a. Pa ||

kann budd nir‌d tupinar er ga | anne panpe kenni matsa devaratte ga || 1 ||

parvatani berit‌did dertiner ga | sarvalokadodeya kurma devarattega || 2 ||

rakkasani kerd bhumidertiner‌ ga | dhatri salahiditti varahadevaratte ga || 3 ||

karalamale kantel‌d dertiner ga | maraladanisure narasinharattega || 4 ||

cakrapani balit‌bhumi nattiner ga | cakrapani aditiputra vamanatte ga || 5 ||

ksatriyareni bhari sarti kertiner‌ ga | satya panpe kenla parasuramaratte ga || 6 ||

uppu nir kadala katta kattaner‌ga | sarpasayi ramarenisi devaratte ga || 7 ||

arjunag sarathitva malti ner ga | nirjarari balati krsna devaratte ga || 8 ||

vastrabudd battaled untiner‌ga | sutradhare baud’dharenipi devarattega || 9 ||

kudure mitt mitte r d tir giner ga| bhadrakaye hayavadana (rajarenipi) devarattega || 10 ||

Sodapuradalli Nintha Suyativaranyare Pelammayya

10th FriAaradhana Of Sri Vadirajara Theertharu – Sondahttps://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/sri-vadirajaru/
https://meerasubbarao.wordpress.com/category/shri-vadirajaru/

This one is similar to what I posted yesterday. Same tune.

Book Ref : samagra-dasa-sahitya-samputa26

Composer : Sri Guru Jagannatha Vittala Dasaru

ಸೋದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿವರನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ || pa ||
ಭೂಧರ ಹಯಮುಖ ಪಾದವ ಭಜಿಸುವ
ವಾದಿಗಜಕ ಮೃಗರಾಜ ಕಾಣಮ್ಮ || a pa ||

ಅಂಚೆವಾಹನ ಪ್ರಪಂಚದಿ ಪೊಳೆವ ವಿ-ರಿಂಚಿಗೆ ಸಮನೇನೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಕುಂಚಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಚಂಚಲ ಬಿಡಿಸುವನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ಮಿಂಚುರಾಶಿಗೆ ಸಮ ಪಂಚವೃಂದಾವನ ಲಾಂಛಿತನಾಗಿಹನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ತಿಳಿ ಪಂಚರೂಪಾತ್ಮಕ ಮುಂಚಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ವಿರಿಂಚಿ ಕಾಣಮ್ಮಾ || 1 ||

ಮಂದಹಾಸ ಮುಖ ಕುಂದ ಕುಟ್ಟಲರದದಿಂದ ಶೋಭಿಪನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ವಂದಿಪ ಜನರಘ ವೃಂದ ಕಳೆದು ಆನಂದ ನೀಡುವನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ಬೃಂದಾರಕ ಪ್ರತಿ ಸುಂದರ ಯತಿವರರಿಂದ ಪೂಜಿತನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ಇಂದುಮುಖಿಯೆ ಈತ ಗಂಧವಾಹನನಾಗಿ ಮಂದಜಾಸನಪದವೈದುವ ನಮ್ಮಾ || 2 ||

ಖ್ಯಾತಮಹಿಮ ಮಾಯಿವಾತ ವಿಘಾತವ ಮಾಡಿಹನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ಆತುರ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತರಂತೆ ನೀತಪಾಲಿಪನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ದಾತ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆದಿಹನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ವೀತಭಯ ಪುರುಹೂತ ಪ್ರಮುಖ ನುತ ಭೂತನಾತನ ಪಿತ ಮಾತರಿಶ್ವ ನಮ್ಮಾ || 3 ||

Sōdāpuradalli ninta suyativaran’yārē pēḷam’mayya || pa ||

bhūdhara hayamukha pādava bhajisuva vādigajaka mr̥garāja kāṇam’ma || a pa ||

an̄cevāhana prapan̄cadi poḷeva vi- rin̄cige samanēne pēḷam’mayyā san̄cita karma kun̄cisi bhaktara can̄cala biḍisuvan’yārē pēḷam’mayyā min̄curāśige sama pan̄cavr̥ndāvana lān̄chitanāgihan’yāre pēḷam’mayyā can̄calākṣi tiḷi pan̄carūpātmaka mun̄cige prāṇa virin̄ci kāṇam’mā || 1 ||

mandahāsamukhakundakuṭṭalarada dinda śōbhipan’yārē pēḷam’mayyā vandipa janaragha vr̥nda kaḷedu ā nanda nīḍuvan’yārē pēḷam’mayyā br̥ndāraka prati sundara yativara rinda pūjitan’yārē pēḷam’mayyā indumukhiye īta gandhavāhananāgi mandajāsanapadavaiduva nam’mā || 2 ||

khyātamahima māyivāta vi ghātava māḍ’̔ihan’yārē pēḷam’mayyā ātura janarige mātāpitarante nītapālipan’yāre pēḷam’mayyā dāta gurujagannāthaviṭhalana prītiya paḍedihan’yārē pēḷam’mayyā vītabhaya puruhūta pramukha nuta bhūtanātana pita mātariśva nam’mā || 3 ||

Plain English

Sodapuradalli Ninta Suyativaran’yare Pelam’mayya || Pa ||

Bhudhara Hayamukha Padava Bhajisuva Vadigajaka Mrgaraja Kanam’ma || A Pa ||

Ancevahana Prapancadi Poleva Vi- Rincige Samanene Pelam’mayya Sancita Karma Kuncisi Bhaktara Cancala Bidisuvan’yare Pelam’mayya Mincurasige Sama Pancavrndavana Lanchitanagihan’yare Pelam’mayya Cancalaksi Tili Pancarupatmaka Muncige Prana Virinci Kanam’ma || 1 ||

Mandahasamukhakundakuttalarada Dinda Sobhipan’yare Pelam’mayya Vandipa Janaragha Vrnda Kaledu A Nanda Niduvan’yare Pelam’mayya Brndaraka Prati Sundara Yativara Rinda Pujitan’yare Pelam’mayya Indumukhiye Ita Gandhavahananagi Mandajasanapadavaiduva Nam’ma || 2 ||

Khyatamahima Mayivata Vi Ghatava Mad’ihan’yare Pelam’mayya Atura Janarige Matapitarante Nitapalipan’yare Pelam’mayya Data Gurujagannathavithalana Pritiya Padedihan’yare Pelam’mayya Vitabhaya Puruhuta Pramukha Nuta Bhutanatana Pita Matarisva Nam’ma || 3 ||

%d bloggers like this: