Archive for March 16th, 2023

Manchale Folk Song

I found this amazing folk song ( Janapada – ಜನಪದ) in my book. THe first publication of this book was in 1945 and the 10th publication in 1991. My father gave this book to me in 2000. The last page of this book has this song on our beloved Rayaru composed by Sri Vittala Dasaru.

My father informed me that his Thread Ceremony took place in Mantralaya when I was reciting this song to him. From Bangalore, they took a train to Mantralaya Road, where they actually had to take the bullock cart – ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ like the song says.

This book was published even before our independence, imagine how old this song might have been. Truly amazing our culture is.

I tried a catchy tune, hope you will all enjoy.

ಮಂಚಾಲೆಯ ಜನಪದಗೀತೆ

ನಡಿಜಾಣಾ ಮಂಚಾಲೆಗೆ ನಾನು ನೀನು ಜೋಡಿ ನಾನು ನೀನು ಕೂಡಿ || PA ||

ಮಂಚಾಲೆಗೋಗಿ ಸೇವಾಮಾಡಿ ಬರೂಣಂತ ನಡಿನಡೀ ನಡಿನಡೀ || A PA ||

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನಿಲ್ದಾಣಂತ | ಅಣುಮಂತ್ರಾಲಯ ನೋಡುಣಂತ |
ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಮಾಡೂಣಂತ | ಫಿಲ್ ಫಿಲ್ ಫಿಲ್ ಫಿಲ್ ಓಡ್ಸುಣಂತ || 1 ||

ಮುಂದೆ ಬರೂದು ಮಾಧ್ವಾರಂತ | ಚಟ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಇರೂದಂತ |
ಥಟ್ಟನೆ ದಿಬ್ಬಾ ಏರೋಣಂತ | ರಾಯರ ಮಠವ ನೋಡೋಣಂತ || 2 ||

ಮಂಚಾಲಿ ಮಹಾ ಛತ್ರವಂತ | ಮನಿ ಮಾಡಿ ಇರೂಣಂತ |
ಧೂಳಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣಂತ | ದಾರಿಯ ದಣುವೆಲ್ಲ ಕಳೆಯೋಣಂತ || 3 ||

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಂತ | ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋಣಂತ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋಣಂತ | ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋಣಂತ || 4 ||

ಸುಂದರವಾದ ವೃಂದಾವನಂತ | ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಕುಳಿತಾರಂತ |
ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋರಂತ | ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತಣಿಯೋಣಂತ || 5 ||

ಪ್ರಲ್ಲಾದರಾಯರು ಹೊರಟಾರಂತ | ಒಳ್ಳೇ ಉತ್ಸವ ನಡೆದಾವಂತ
ಅಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಣಂತ | ಎಲ್ಲಾರ ಜೋಡಿ ಕುಣಿಯೋಣಂತೆ || 6 ||

ರಥದ ಮ್ಯಾಲ್ ರಾಯರು ಕುಳಿತಾರಂತ | ಅಭಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ |
ರಾಯರ ಮಹಿಮಾ ಕೇಳೋಣಂತ | ರಾಗ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋಣಂತ || 7 ||

ಬುಂದೆ ಬೇಸನ್ ಹೋಳಿಗೆ ಕಡಬು | ಕಲಸನ್ನ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ |
ಹೊಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ವಾನ ಮಾಡಿ | ಹಸ್ತೋದಕವ ಕೊಡತಾರಂತ || 8 ||

ಛಂದಾಗಿ ಎಲಿ ಬಡಿಸ್ಯಾರಂತ | ಸಾಲಾಗಿ ಜನರು ಕೂತಾರಂತ |
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಾರಂತ | ಊಟಾ ಮಾಡಿ ಬರತಾರಂತ || 9 ||

ರಾಯರ ಪೀಠದಿ ಶ್ರೀಪಾದರಂತ | ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣಂತ |
ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತೋಗೊಳುಣಂತ | ನಕ್ಕುನಲಿದು ಬರೋಣಂತ || 10 ||

ಶರಣ್ಯ ವಿಠಲ ನಿಂತಾನಂತ | ಕೈ ಮಾಡಿ ರಾಯರು ಕರೆತಾರಂತ |
ಕರುಣದಿಂದ ಕಾಯೋರಂತ | ಮಂಚಾಲೆಯ ಮಹಾರಾಯರಂತ || 11 ||

Folk song of Manchale

Man̄cāleya janapadagīte naḍijāṇā man̄cālege nānu nīnu jōḍi nānu nīnu kūḍi || PA ||

man̄cālegōgi sēvāmāḍi barūṇanta naḍinaḍī naḍinaḍī || A PA ||

tuṅgabhadrā nildāṇanta | aṇumantrālaya nōḍuṇanta | ettinagāḍi māḍūṇanta | ghil ghil ghil ghil ōḍsuṇanta || 1 ||

munde barūdu mādhvāranta | caṭna haḷḷi irūdanta | thaṭṭane dibbā ērōṇanta | rāyara maṭhava nōḍōṇanta || 2 ||

man̄cāli mahā chatravanta | mani māḍi irūṇanta | dhūḷi darśana māḍōṇanta | dāriya daṇuvella kaḷeyōṇanta || 3 ||

tuṅgabhadrā nadiyanta | snāna māḍi barōṇanta | pradakṣiṇe māḍōṇanta | namaskāra hākōṇanta || 4 ||

sundaravāda vr̥ndāvananta | adaralli rāyaru kuḷitāranta | alaṅkāra māḍōranta | nōḍi nōḍi taṇiyōṇanta || 5 ||

prallādarāyaru horaṭāranta | oḷḷē utsava naḍedāvanta allē bhakti māḍōṇanta | ellāra jōḍi kuṇiyōṇante || 6 ||

rathada myāl rāyaru kuḷitāranta | abhaya pradāna māḍtāranta | rāyara mahimā kēḷōṇanta | rāga māḍi pāḍōṇanta || 7 ||

bunde bēsan hōḷige kaḍabu | kalasanna pāyasa māḍtāranta | hondisi ellā pakvāna māḍi | hastōdakava koḍatāranta || 8 ||

chandāgi eli baḍisyāranta | sālāgi janaru kūtāranta | gōvinda gōvinda antāranta | ūṭā māḍi baratāranta || 9 ||

rāyara pīṭhadi śrīpādaranta | hōgi namaskāra māḍōṇanta | phalamantrākṣate tōgoḷuṇanta | nakkunalidu barōṇanta || 10 ||

śaraṇya viṭhala nintānanta | kai māḍi rāyaru karetāranta | karuṇadinda kāyōranta | man̄cāleya mahārāyaranta || 11 ||

Plain English

Mancaleya janapadagite nadijana mancalege nanu ninu jodi nanu ninu kudi || PA ||

mancalegogi sevamadi barunanta nadinadi nadinadi || A PA ||

tungabhadra nildananta | anumantralaya nodunanta | ettinagadi madunanta | ghil ghil ghilghil odsunanta || 1 ||

munde barudu madhvaranta | catna halli irudanta | thattane dibba eronanta | rayara mathava nodonanta || 2 ||

mancali maha chatravanta | mani madi irunanta | dhuli darsana madonanta | dariya danuvella kaleyonanta || 3 ||

tungabhadra nadiyanta | snana madi baronanta | pradaksine madonanta | namaskara hakonanta || 4 ||

sundaravada vrndavananta | adaralli rayaru kulitaranta | alankara madoranta | nodi nodi taniyonanta || 5 ||

pralladarayaru horataranta | olle utsava nadedavanta alle bhakti madonanta | ellara jodi kuniyonante || 6 ||

rathada myal rayaru kulitaranta | abhaya pradana madtaranta | rayara mahima kelonanta | raga madi padonanta || 7 ||

bunde besan holige kadabu | kalasanna payasa madtaranta | hondisi ella pakvana madi | hastodakava kodataranta || 8 ||

chandagi eli badisyaranta | salagi janaru kutaranta | govinda govinda antaranta | uta madi barataranta || 9 ||

rayara pithadi sripadaranta | hogi namaskara madonanta | phalamantraksate togolunanta | nakkunalidu baronanta || 10 ||

saranya vithala nintananta | kai madi rayaru karetaranta | karunadinda kayoranta | mancaleya maharayaranta || 11 ||

SRI RAGHAVENDRA GURU SARVAHOWMA KI JAI

MANTRALAYA NIVASA KI JAI

SRI KRISHNARPANAMASTU

%d bloggers like this: