Archive for March 22nd, 2023

Bevu Belladolidalenu Phala Havige Haleredenu Phala

I was going through my “Purandara Dasara Keertanegalu” book and somehow landed on page 414, song number 663 which was very apt for this UGADI festival. I will post the tune, but several videos have this song.

The hypocrisy that exists in this world is a topic that Sri Purandara Dasaru discusses in this composition. Every day, we encounter all the events he describes in this song and go about our lives as usual. We witness all these things daily, especially mistreating your spouse and treating guests disrespectfully. Talking behind, disrespecting parents and in-laws.

ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡಲೇನು ಫಲ || P ||

ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದೇನು ಫಲ || A.P ||

ಕುಟಿಲವ ಬಿಡದಿಹ ಕುಜನರು ಮಂತ್ರವ ಪಠನೆಯ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ

ಸಟೆಯನ್ನಾಡುವ ಮನುಜರು ಮನದಲಿ ವಿಠಲನ ನೆನೆದರೇನು ಫಲ || 1 ||

ಮಾತಾಪಿತರನು ಬಳಲಿಸುವಾತನು ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ

ಘಾತಕತನವನು ಬಿಡದೆ ನಿರಂತರ ಗೀತೆಯನೋದಿದರೇನು ಫಲ || 2 ||

ಕಪಟತನದಲಿ ಕಾಡುವರೆಲ್ಲರು ಜಪಗಳ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ

ಕುಪಿತ ಬುದ್ಧಿಯನು ಬಿಡದೆ ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ || 3 ||

ಪತಿಗಳ ನಿಂದಿಸಿ ಬೊಗಳುವ ಸತಿಯರು ವ್ರತಗಳ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ

ಅತಿಥಿಗಳೆಡೆಯಲಿ ಭೇದವ ಮಾಡಿ ಸದ್ಗತಿಯನು ಬಯಸಿದರೇನು ಫಲ || 4 ||

ಹೀನಕೃತ್ಯಗಳ ಮಾಡುತ ನದಿಯಲಿ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ ನೆನೆಯದೆ ಮೌನವ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ || 5 ||

Bēvu belladoḷiḍalēnu phala || P || hāvige hāleredēnu phala || A.P ||

kuṭilava biḍadiha kujanaru mantrava paṭhaneya māḍidarēnu phala

saṭeyannāḍuva manujaru manadali viṭhalana nenedarēnu phala || 1 ||

mātāpitaranu baḷalisuvātanu yātreya māḍidarēnu phala

ghātakatanavanu biḍade nirantara gīteyanōdidarēnu phala || 2 ||

kapaṭatanadali kāḍuvarellaru japagaḷa māḍidarēnu phala

kupita bud’dhiyanu biḍade nirantara upavāsa māḍidarēnu phala || 3 ||

patigaḷa nindisi bogaḷuva satiyaru vratagaḷa māḍidarēnu phala

atithigaḷeḍeyali bhēdava māḍi sadgatiyanu bayasidarēnu phala || 4 ||

hīnakr̥tyagaḷa māḍuta nadiyali snānava māḍidarēnu phala

śrīnidhi purandaraviṭhṭhalana neneyade maunava māḍidarēnu phala || 5 ||

Plain English

Bevu belladolidalenu phala || P || havige haleredenu phala || A.P ||

kutilava bidadiha kujanaru mantrava pathaneya madidarenu phala

sateyannaduva manujaru manadali vithalana nenedarenu phala || 1 ||

matapitaranu balalisuvatanu yatreya madidarenu phala

ghatakatanavanu bidade nirantara giteyanodidarenu phala || 2 ||

kapatatanadali kaduvarellaru japagala madidarenu phala

kupita bud’dhiyanu bidade nirantara upavasa madidarenu phala || 3 ||

patigala nindisi bogaluva satiyaru vratagala madidarenu phala

atithigaledeyali bhedava madi sadgatiyanu bayasidarenu phala || 4 ||

hinakrtyagala maduta nadiyali snanava madidarenu phala

srinidhi purandaraviththalana neneyade maunava madidarenu phala || 5 ||

Bigiyadiru Bigiyadiru Ele Manava

22nd March Ugadi
Shobhanakruth Samvatsara, Vasanta Rutu, Chaitra masa begins

Wish you all a happy prosperous and joyous Shobhanakruth Samvatsara.

May Lord Almighty, Vayu Devarau, and our Beloved Rayaru bless us all in this new year.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ.

This song I thought was very appropriate for this new year. Sri Vyasarajaru asks Lord which qualities belong to him. Who are you with all these amazing qualities? I pray to Almighty to give me bhakti like Lord Hanuman and Brother Baratha had towards Lord Rama. And to be always truthful like Satya Harischandra. Being truthful has gotten me into trouble many a time. My Mom always teased me for that. 🙂

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1.

Composer : Sri Vyasarajaru

ಬಿಗಿಯದಿರು ಬಿಗಿಯದಿರು ಎಲೆ ಮಾನವಾ
ಧಿಗಿ ಧಿಗಿ ಧಿಗಿಯೆನುತ ನಿನಗೇಕೆ ಗರ್ವ || PA ||

ವಿರಕ್ತಿಯಲಿ ಹನುಮನೆ ವಿವೇಕದಲಿ ವಸಿಷ್ಠನೆ
ಶೂರತನದಲಿ ಶಂತನುತನಯನೇನೊ
ಸ್ವರದಲಿ ತುಂಬುರನೆ ಗೀತದಲಿ ನಾರದನೆ
ಪರಾಶರ ಮುನಿಯೆ ವ್ರತತಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ || 1 ||

ಚೆಲುವಿನಲಿ ರಾಮನೆ ಸತ್ಯದಿ ಹರಿಶ್ಚ0ದ್ರನೆ
ಛಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇನೋ
ಬಲದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯೇ ಹಲಧರನೆ ಹಿರಣ್ಯಕನೆ
ಬಿಲು ವಿದ್ಯದಲಿ ಪರಶುರಾಮನೇ ನೀನು || 2 ||

ತ್ಯಾಗದಲಿ ಕರ್ಣನೇ ಭೋಗದಲಿ ಶತಮಖನೆ
ಯೋಗದಲಿ ಶುಕಸನಕ ಜನಕನೇನೋ
ಭಾಗ್ಯದಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯೋ ದಶಶಿರನೊ
ದೀರ್ಘದಲಿ ಮೇರುವೇ ಮಂದರವೆ ನೀನು || 3 ||

ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಭರತನೆ ಭಾವದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ
ಯುಕ್ತಿಯಲಿ ನೀನಿಂದುಸೂತನೇನೊ
ಶಕ್ತಿಯಲಿ ಕಾಲನೆ ಭುಕ್ತಿಯಲಗಸ್ತ್ಯನೆ
ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆವಲ್ಲಿ ಖಟ್ಟಾಂಗರಾಯನೇನೊ || 4 ||

ಶಾಪದಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೆ ತಾಪದಲಿ ಸೂರ್ಯನೆ
ಕೋಪದಲಿ ಮಹೇಶನೇನೋ ನೀನು
ತಪದಲ್ಲಿ ಹನುಮನೆ ವ್ರತದಿ ರುಕ್ಮಾಂಗದನೆ
ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವನೆ ನೀನು || 5 ||

Bigiyadiru bigiyadiru ele mānavā dhigi dhigi dhigiyenuta ninagēke garva || PA ||

viraktiyali hanumane vivēkadali vasiṣṭhane śūratanadali śantanutanayanēno svaradali tumburane gītadali nāradane parāśara muniye vratati paṭṭadalli || 1 ||

celuvinali rāmane satyadi hariśca0drane chaladalli r̥ṣi viśvāmitranēnō baladalli vāliyē haladharane hiraṇyakane bilu vidyadali paraśurāmanē nīnu || 2 ||

tyāgadali karṇanē bhōgadali śatamakhane yōgadali śukasanaka janakanēnō bhāgyadali balicakravartiyō daśaśirano dīrghadali mēruvē mandarave nīnu || 3 ||

bhaktiyali bharatane bhāvadali lakṣmaṇane yuktiyali nīnindusūtanēno śaktiyali kālane bhuktiyalagastyane mukti paḍevalli khaṭṭāṅgarāyanēno || 4 ||

śāpadali brahmane tāpadali sūryane kōpadali mahēśanēnō nīnu tapadalli hanumane vratadi rukmāṅgadane kr̥peyalli śrī kr̥ṣṇadēvane nīnu || 5 ||

Plain English

Bigiyadiru bigiyadiru ele manava dhigi dhigi dhigiyenuta ninageke garva || PA ||

viraktiyali hanumane vivekadali vasisthane suratanadali santanutanayaneno svaradali tumburane gitadali naradane parasara muniye vratati pattadalli || 1 ||

celuvinali ramane satyadi harisca0drane chaladalli rsi visvamitraneno baladalli valiye haladharane hiranyakane bilu vidyadali parasuramane ninu || 2 ||

tyagadali karnane bhogadali satamakhane yogadali sukasanaka janakaneno bhagyadali balicakravartiyo dasasirano dirghadali meruve mandarave ninu || 3 ||

bhaktiyali bharatane bhavadali laksmanane yuktiyali ninindusutaneno saktiyali kalane bhuktiyalagastyane mukti padevalli khattangarayaneno || 4 ||

sapadali brahmane tapadali suryane kopadali mahesaneno ninu tapadalli hanumane vratadi rukmangadane krpeyalli sri krsnadevane ninu || 5 ||

%d bloggers like this: