Archive for the ‘Authentic Madhwa Recipes’ Category

Krishna Namo SiriKrishna Namo Lyrics and Audio

Composer : Sri Parthasarathi Vithala Dasaru

Image Credit: Udupi Temple

ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ನಮೋ

ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ನಮೋ
ಯದು ಕುಲನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ ||

ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಕಂದ ನಮೋ
ಅಷ್ಟಮ ಗರ್ಭದಿ ಬಂದ ನಮೋ
ಪೂತನಿ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಂದ ನಮೋ
ಸುಂದರ ಬಂಧುರ ಚಂದ ನಮೋ || 1 ||

ಶಕಟಾಸುರನ ತರಿದ ನಮೋ
ಧೇನುಕವೃಕರ ಮುರಿದ ನಮೋ
ಮಧುರಾ ನಗರಕೆ ಸರಿದ ನಮೋ
ಕಂಸನ ದೇಹವ ಹರಿದ ನಮೋ || 2 ||

ಯಶೋದೆ ನಂದರ ತೋಷ ನಮೋ
ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರ ಸಂತೋಷ ನಮೋ
ವೇಣುಗಾನ ವಿನೋದ ನಮೋ
ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರಮೋದ ನಮೋ || 3 ||

ಜಾರ ಚೋರನೆಂಬ ಕೀರ್ತಿ ನಮೋ
ನೀಲ ಮೇಘದಂಥ ಮೂರ್ತಿ ನಮೋ
ಅಕ್ರೂರ ಕುಚೇಲರಿಗೊಲಿದ ನಮೋ
ರುಕ್ಕಿಣಿ ಹೃದಯವ ಸೆಳೆದ ನಮೋ || 4 ||

ಸಕಲಾಧಾರ ಉದಾರ ನಮೋ
ವಿಶ್ವರೂಪ ಬೃಹದಾಕಾರ ನಮೋ
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ವಿಠಲ ನಮೋ ನಮೋ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ ನಮೋ || 5 ||

Krishna Namo SiriKrishna Namo

Krishna Namo SiriKrishna Namo Yadu Kulanandana Krishna Namo ||

Vasudeva Devaki Kanda Namo Astama Garbhadi Banda Namo Putani Pranava Konda Namo Sundara Bandhura Canda Namo || 1 ||

Sakatasurana Tarida Namo Dhenukavrkara Murida Namo Madhura Nagarake Sarida Namo Kansana Dehava Harida Namo || 2 ||

Yasode Nandara Tosa Namo Gopa Gopiyara Santosa Namo Venugana Vinoda Namo Rasa Krideya Pramoda Namo || 3 ||

Jara Coranemba Kirti Namo Nila Meghadantha Murti Namo Akrura Kucelarigolida Namo Rukkini Hrdayava Seleda Namo || 4 ||

Sakaladhara Udara Namo Visvarupa Brhadakara Namo Parthasarathi Vithala Namo Namo Purusottama Krsna Namo Namo || 5 ||

Dhanur Maasa 2022-2023

Dhanur Masa is focused on worshipping Lord Vishnu. If we worship him during this month even on a single day it is equivalent to worshipping him for a 1000 years. Isn’t that amazing?

Some important dates again, need to look in details based on your country.

12/15/2022 – 13/1/2023 – Dhanur maasa period – USA

12/17/2022 – 14/1/2023 – Dhanur maasa period – India

01/02/2023 – Vaikunta Ekadashi – Both USA and India

P.S: Check dates in your country

Also, customary to recite Sri Lakshmi Stotra which can be found below: https://meerasubbarao.wordpress.com/2021/12/22/dhanurmaasa-shree-lakshmi-stotra/

During Dhanur Maasa it is key to prepare Pongal as naivedya to Lord Vishnu. That too in the early morning hours. The ratio of preparing rice to moong dal or Hesaru bele which I saw in one of my books is as follows:

Atti uttama – One cup rice, 2 cups moong dal

Uttama – one cup rice one cup moong dal

Madhyama – 2 cups rice one cup moong dal

Adama – 4 cups rice and 1 cup moong dal.

what are you waiting for, prepare the pongal with Atti Uttama ratio and offer to Lord Vishnu.

Recipe below: But change the ratio of rice to moong dal.

quick-and-easy-sweet-pongal/

Guru Raghavendra Tava Charana Darushanake Lyrics and Audio

Composer: Sri Hanumesha Vittala Dasaru

Picture Credit: SRS Mutta, Mantralaya

ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತವ ಚರಣ ದರುಶನಕೆ
ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪವ ಮಾಡ್ವದ್ಯಾಕೊ || ಪ ||

ಧನವಿಲ್ಲ ಕೈಯೊಳಗೆ ತನುವಿನಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲಾ
ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲವೊ ಎನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಘನ ಸುಪ್ರಯಾಸ ನಿನ ದಾಸಗೊದಗಿದ ಮೇಲೆ
ಎನ ಮೇಲೆ ದೋಷವೇನಿರುವದಿದರೊಳಗೆ || 1 ||

ಗೆಲುವಿಲ್ಲ ಮನದೊಳಗೆ ಫಲವಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ
ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾ ಬೇಸತ್ತೆನೋ
ಹಲುಬುವೆನೊ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬವಣೆಯನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಸುಲಭ ಸಾಧನೆ ಪೇಳಿ ಸಲಹೊ ಗುರುವರನೇ || 2 ||

ಒಂದು ಬಗೆಯನು ತೋರೋ ಇಂದೇ ನಾ ಹೊರಡುವೆನೂ
ಛಂದದಿಂದಲಿ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತಾ
ತಂದೆ ಹನುಮೇಶ ವಿಠಲನ ಕಂದನೆ ನಿನ್ನ
ಬಂದು ನೋಡುವೆ ಮಾಡ್ವೆ ಸೇವೆ ತವ ದೂತಾ || 3||

Guru Raghavendra tava charana darushanake

baralillavendu kopava madvadyako || pam||

Dhanavilla kaiyolage tanuvinali balavilla
Anukulavillavo enna maneyolage
Gana suprayasa nina dasagodagida mele
Ena mele doshaveniruvadidarolage || 1 ||

Geluvilla manadolage Palavilla samsara
Baleyolage siluki na besatteno
Halubuveno daridrya bavaneyanu tappisi
Sulaba sadhane peli salaho guruvarane || 2 ||

Ondu bageyanu toro inde na horaduvenu
Chandadindali parivara sahita
Tande hanumesa vithalana kandane ninna
Bandu noduve madve seve tava duta || 3 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

Sarvakarma Samarpana Stotra Lyrics and Audio

Another amazing composition from Sri Guru Jagannatha Dasaru. I was unable to scan the document and convert to English. So, sharing the PDF which I was able to create. Click the google drive link below to get the PDF of the song in Kannada.

https://drive.google.com/file/d/1SN4-cFLBxN8iYsoSfYJVOgZlmWJ5loGl/view

Picture Credit : SRS, Mutta Mantralaya

Sri Vijaya Dasara Aaradhane – Nov 3rd 2022

Sri Vijaya Dasaru time (1682 – 1755)

His Aaradhane Karthika Shukla Dashami

Sloka to be recited:

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ಗುರು೦ಭಜೇ ।।

Ajnanatimirachchedam buddhisampatprajodhiam |
Vigyan Vimalam Shantam Vijayakhya Gurumbhaje ||

Ajñānatimiracchēdaṁ bud’dhisampatpradāyakam।

vijñāna vimalaṁ śāntaṁ vijayākhya guru0bhajē।।

VijayaDasaru popularly called as SulaAdi Daasaru as his compositions were mostly in the form of Sulaadis’ one of the important metrical form of Haridasa literature has more than 25000 compositions to his credit. Ankita for his compositions was Lord VijayaVittala.

Sri Vijaya Dasaru along with Sri Puranadara Dasaru – Sri Jagannatha Dasaru and Sri Gopala Dasaru together are called “DaAsa Chatushtaya”, the four stalwarts of Haridasa tradition who played a significant role in spreading the philosophy of

Hari sArvottama – VaAyu Jeevottama;

Notable among the disciples of Sri Vijaya Dasaru are Sri GopalaDasaru and Sri JagannathaDasaru who have made a distinct contribution of Haridasa literature. Other disciples include key personalities like MohanaDasaru, PranesaDasaru.

Sri VijayaDasaru was an Aparoksha Jnaani – Bhrigu Amsa Sambhotha – [Sri Bhrugu Rushi the one who was instrumental for the descent of Lord Vishnu on Tirumala hills. Goddess Lakshmi Devi is known as BHARGAVI as She was born as daughter of Bhrigu Maharshi in one of the Manvantharas; Lord ParashuRama was born in the clan of Bhrugu Rushi and hence is also known as BhargavaRama;]

Sri VijayaDasaru – the man behind origin of HarikathaAmruthasaara…

If Sri JagannathaDasaru is author of Sri HarikathaAmruthasaara, it was Sri VijayaDasaru who was the man behind its origin.

It was one of his miracles/forethought/aparoksha jnaana that, during one of his visits to Maanvi kshethra (place of Sri Jagannatha Dasaru who was Sreenivaasachaarya in his proovaasrama) invited Sri Sreenivaasachaarya for Theertha-prasaada.

But, Sreenivaasachaarya didn’t want to attend; so in the pretext of having stomach ache he sent a word to Sri VijayaDasaru of his intention. It’s ok, let it be said Sri VijayaDasaru.

Sri Sreenivaasa chaarya’s false reasoning became true and he suffered with acute stomach ache which could not be cured in-spite of his sincere medical attempts and visit to divine places.

Finally he went to Mantralayam to have darshan of Sri GuruRaayaru who advised him (through swapna) to meet Sri VijayaDasaru and that is the remedy.

Then Sri Srinivasacharya went and surrendered to Sri VijayaDasaru seeking apologies for his ignorance. Sri VijayaDasaru immediately directed his disciple Sri GopalaDasaru to donate 40 years of his aayurdhaaya and that has not only saved him from his ailment, gave him longevity, but also he went on to write his magnum-opus Sri HariKathaAmruthasaAra.

HarikathaMruthasAra is considered as an essence of Dvaita-TattvavaAda Madhva philosophy; It contains 32 cantos having 988 poems in highly poetic/literary style meant for novice understanding of common man; It contains the essence of Vedas/Upanishads/Bhagawadgita in a poetic style;

But, for Sri VijayaDasaru the novice world would have missed a great script.

This incident and couple of more shows that Sri VijayaDasaru had the capacity to bring back people from the clutches of death.

> ಸಾಗಿಬಾರೈಯ ಭವರೋಗದ ವೈದ್ಯನೆ (Saagi baarayya bhavarogada vaidyane)…

This is one of the famous compositions of Sri Vijaya Dasaru that was made during one of his yaatra to Tirumala Kshethra. When he could not get darshan of Lord Srinivasa, Sri Vijayadasaru went into meditation sitting far away from the temple for a call from the Lord.

Incidentally that time Bramhotsavam festival was going on at Tirumala and that day it was Rathotsavam. The chariot of Lord Venkateswara did not move in spite of deploying the services of Elephants. Finally on the intervention of Daivagnyas people rushed to Sri Vijayadasaru for help when he composed this famous song that made the chariot to move effortlessly.

Lord Srinivasa could not ignore Sri VijayaDasaru who was Sri Bhrugu Rushi amsha the one who was instrumental for the descent of Lord Vishnu on Tirumala hills.

> ಭವರೋಗದ ವೈದ್ಯನೆ (bhavarogada vaidyane) – What does it indicate?

Vaidya means Doctor. BhavaRoga means, not only diseases, but also the cycle of birth and death (Samsaara);

Through this composition, Sri VijayaDasaru is giving us a message that the Supreme God, SriHariSarvottama, Lord Sreenivaasa the Doctor of the universe (Viswa Vaidya) is the one who helps us to cross the ocean of Samsaara and the one and the only one who relieves/releases/free us from the bondage of cycle of birth and death.

> SreeRaamo Ramabhadrascha Bhavabandhaikamochakah🙏

ನೋಡಿದೆ ಗುರುಗಳ ನೋಡಿದೆ

ನೋಡಿದೆನು ಗುರುರಾಘವೇ೦ದ್ರರ

ಮಾಡಿದೆನು ಭಕುತಿಯಲಿ ವ೦ದನೆ…… (Sri VijayaDasaru)

NODIDE GURUGALA NODIDE …

NODIDENU GURU RAAGHAVENDRARA !

MADIDENU BHAKUTIYALLI VANDANE 🙏

Those were the auspicious words uttered by none other than Aparoksha Jnaani – Bhrigu Amsa Sambhotha Sri VijayaDasaru when he saw the divine picture inside Moola Brundavana of Sri Guru Raayaru having visesha sannidhana of the Supreme God Hari Sarvottama in the form of…

> Rama, Krishna NaraHari, VedaVyasa,

> Sri Madhvacharya along with

> Sri GuruRaayaru;

Perhaps Sri VijayaDasaru might be the only one who could get the fortune of witnessing such a divine scenario inside Moola Brundavana of Sri Guru Raayaru;

Do we need any other testimony? that Sri RaAyaru is very much present inside Moola Brindavana with visesha/nithya VaAyu Aavesha; Sri VijayaDasaru has shown us the way of anusandhana while having darshan of Sri GuruRaayara Brundavana.

Known as Daasappa Sri VijayaDasaru was born in a poor Brahmin family at a village called Cheekalaparavi (Chippagiri) in Maanvi Tq of Raichur dt; studied at Kaasi became a renowned Sanskrit scholar, had his ankita from Purandaradasaru (in swapna) in one of his visits to Kaasi became VijayaDasaru, had the grace of Sri VedaVyasaru; lived and had last breath at Cheekalaparavi on Karthika Sukla Dasami.

Post Credit: Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=hari%20sarvottama%20-%20vaayu%20jeevottama%20-%20for%20novice%20understanding

Tapta Mudradharane by His Holiness 1008 Sri Sugunendra Teertha Swamiji

We had a blessed opportunity today to have Mudra Dharane by Poojya Sri Gurugalu. What an amazing blessing to be part of Shree Sudarshana Homa by our Acharyaru Nagendra Udupa and later get the Mudra Dharane by Poojya Sri Gurugalu.

A small video to witness this amazing event at our SKV, Cary North Carolina temple.

Picture Credit: SKV, Temple North Carolina.

Poojya Sri Gurugalu Picture : Mrs. Sneha ( DC Area)

Ananthanagantu Rangoli

Shree Anantha Padmanabha Vrata or Ananthana Vrata or Anantha Chaturdhasi as it is called is celebrated on September 9th 2022 Friday in USA and India. We don’t have this vrata at my place. 

 

I saw at several places where there was a special rangoli called Ananthana Gantu being drawn for this Vrata. I learnt the same. practiced on my notebook and hope to draw at least the rangoli on Friday.

I couldn’t create a video, so a series of pictures will help you draw the same. The tedious process is putting the 15 X 15 dots and in a straight line.

It is usually drawn as the base and kept in your pooja room. I have tried to simplify as much as possible. Just knowing what dots to join is key here as shown below in several images. Click on the images to see enhanced view.

Gowri Ganesha Festival Preparation & Recipes

 

This year Gowri Ganesha Festival is celebrated on August 29th and August 30th 2022 in USA. In India, it is August 30th and August 31st 2022.

Please check your local calendars.

So, this post is to help all of you prep for this festival and get the blessings of Gowri and Ganesha.

Gowri Habba Preparation:

gowri-pooje

 • Prep for all the pooja items like Haldi, Kumkum, Mantrakshate, Gejje Vastra.
 • Make sure you have Rangoli, if you don’t have the dry powder, use Kundan Rangoli, a chalk and draw. If even that is not available, take some printouts and use them. I have used a combination of all of them as seen below. Draw small feet of Lord Ganesha from the front door.
 • Make sure you have camphor, Agarbathi and also soaked cotton for Mangalaruthi.
 • Buy all the ingredients required for the Maradha Bhagina. The  two posts which have already been published are linked below:
 • Buy fruits, Coconut, Banana leaves, Mango leaves, Betel leaves and nuts.
 • Buy plenty of flowers.
 • If you are performing Panchamruta abhisheka, buy all items required for that, milk, yogurt, honey, ghee, fruits, coconut water.
 • A list of all food items which can be prepared is added at the end of this post.

Ganesha Habba Preparation:

 • All pooja items as listed in Gowri Habba.
 • In addition to all fruits, flowers get lots of garike, and leaves for Lord Ganesha.
 • The key food items made are 21 Modaka, 21 Kadabu and 21 Chakkali. Recipes listed all the way at the end.
 • Offer Gejje Vastra. Usually fancy ones are offered here. 16 strings or some times 21 strings. Prepare them before so you can save some time.

Food Items for Gowri Ganesha Festival:

 

Items that I often cook can be used just as a guide, and you can add more items if needed or cook less if time doesn’t permit.

 1. Moong Dal Kosambari
 2. Chana Dal Kosambari
 3. Potato Palya or Beans Palya
 4. Chayote – Seeme Badanekayi Palya
 5. Idli
 6. Chatni
 7. Dal Thove
 8. Saaru/Rasam
 9. Kootu
 10. Majjige Huli
 11. Appi Payasa or Shavige Payasa or Wheat Payasa or Akki Kadalebele Payasa
 12. Kadabu – 21
 13. Modaka – 21
 14. Capsicum Vegetable bath or Chitranna or Vegetable bath
 15. Happala
 16. Potato and Chayote bonda or Ambode
 17. Majjige or Mosaru
 18. Yogurt rice
 19. Chakli in the evening

 

Upcoming Shravana Masa Festivals – July – August 2022


As per Shubhakruth Nama Samvatsara Panchanga, this year Shravana Masa starts from July 29th and ends on August 27th 2022.

There are many festivals during this month and as always I will re-post slokas, pooja details and many more details a few days before each of these important dates. Here is a list of important dates and festivals during Shravana Masa 2022.

Shree Mangala Gowri Vrata

All details for this festival can be found here:

Vrata Details.

 • August 2nd – Tuesday

 • August 9th – Tuesday

 • August 16th – Tuesday

 • August 23rd – Tuesday

Nagara Chathurthi & Panchami

2021-nagara-chaturthi

Pooja Details.

 • August 1st Monday– Nagara Chathurthi

 • August 2nd Tuesday – Nagara Panchami

Shravana Masa Shree Lakshmi Pooja

Pooja Details.

 • July 29th– Friday

 • August 5th – Friday

 • August 12th – Friday

 • August 19th – Friday

 • August 26th – Friday

Shree Vara MahaLakshmi  Pooja Vrata

Vrata Details.

 • August 5th – Friday

Upakarma

 • August 11th – Thursday – Rigveda Upakarma ( USA)

 • August 11th – Thursday – Yajurveda Upakarma ( USA)

 • August 12th – Friday – Rigveda Upakarma ( India)

 • August 11th – Friday – Yajurveda Upakarma ( India)

Shree Raghavendra Swamy  Aaradhane

Continue reading

Why Shree Guru Raghavendra Swamy Brindavana has two pairs of Eyes?

Picture Credit: SRS Mutt Mantralaya

Article Credit: https://tinyurl.com/49wxupf6

%d bloggers like this: