Archive for the ‘Authentic Madhwa Recipes’ Category

Doddapatre Fritters or ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಬೋಂಡಾ

It is raining bondas at my place. Just kidding. No, to be correct it is raining Doddapatre  or ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, I mean it is growing like crazy all over the pots. And so I decided to prepare this yesterday for Father’s Day, but was unable to do so. And since it rained heavily today, prepared and since it was not in the blog, clicked a few pictures to share with you all and have a digital memory.

Ingredients:

 • 1/2 cup gram flour or besan
 • 1 tsp red chilli powder
 • A pinch of asafoetida or hing
 • A pinch of Turmeric or haldi powder
 • Salt to taste
 • Oil for deep frying
 • Whole Doddapatre  or ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ  leaves, washed and dried.

Method:

Put the gram four in a bowl. Mix the red chilli powder, turmeric, hing, and salt. Slowly add water, mixing simultaneously with a spoon until you get a smooth batter of medium thickness.

Put oil in a wok and set over medium heat. When the oil is medium hot, dip the leaves in the batter and drop them in the oil, one by one. The batter was a little thick when compared to other bonda’s I prepare since these leaves are very tender.

Click on the pictures to see a bigger image.

 

 

 

Fry both sides until the fritters turn crisp and golden. Use a slotted spoon to remove fritters and drain the excess oil on kitchen paper. Server hot with hot hot Tea.

 

Rayaru and Srimushnam

Being a part of the Rayara satsangha group has brought so much joy and so much information about our Beloved Rayaru. Mr. Rajaraman Nagarajan sends us Moola Brindavana pictures everyday without fail. We also get to see pictures of other deities which devotees share. One such picture which Mr. Rajaraman Nagarajan shared this week was about the place Rayaru lived in Srimushnam, and I remembered my Brother had written a detailed article about the same. And this was the right forum for me to tie together the picture and the article. All credit for the picture and article goes to Mr. Rajaraman Nagarajan and my Brother Ramesh. I pray to our beloved Rayaru to shower his choicest blessings on both of them.

Article Credit : My Brother Ramesh

Image Credit: Mr. Rajaraman Nagarajan

srimushnam-rayaru

Raghavendra Swamy is by far one of the most popular Madhwa saints. He is also perhaps the most well-known Madhwa seer but also the world over.

Over the years, there has been growing interest in Raghavendra Swamy his works, life and times and the many mathas or temples dedicated to Raghavendra Swamy. Almost every aspect of the life and times of Raghavendra Swamy has been so well documented that there is very little left of him that we do not know.

Yet, Rayaru is such a magnanimous person and the depth of his knowledge and  philosophy is so deep that we get the facts about the seer of Mantralaya and each passing day seems to bring in a new facet of his personality.

Though there is growing interest about Rayaru, there are still many things that are yet to become popular. One such aspect is the places where Rayaru spent time. Though we are all familiar with Bhuvanagiri, where he was born: Bichale where he spent thirteen years in the house of  his close devotee Appanacharya and Mantralaya where he entered Brindavana in 1671, there are many other places which are not as popular among visitors and pilgrims as these three places.

One such place is Srimushnam, one of the ten most holy Vaishnava shrines in the world. If Ayodhya is known as the birth place of Lord Rama and Mathura is associated with Krishna, Srimushnam is the revered Varaha Kshetra or the abode of Lord Vishnu or Hari.

Apart from being home to the Varaha Swamy temple, Srimushnam has another distinction which many are not aware of. It is here that Raghavendra Swamy is supposed to have spent close to twelve years.

A staunch Madhwa, Raghavendra worshipped the Varaha diety here and stayed in a house. This was much before he entered Bichale in Karnataka sometime in 1658.

Rayaru was born in Bhuvanagiri which is just a few kilometers from Chidambaram in Tamil Nadu. Srimushnam too is near Chidambaram and Rayaru spent much of his formative years in the Mudarai- Kumbakonam-Thanjavur, Srirangam-Srimushnam belt for several years.

If he learnt Vedas, Shastras and other religious texts at Madurai, he took Deekshe at Thanjavur, joined the Sri Matha of Vijendra Theerta at Kumbakonam and spent years meditating at Srimushnam and worshipping Hari.

Rayaru stayed for years at a house in Srimushnam and this house can still be seen. The Nanjangud Mantralaya Matha, or the Sri Raghavenmdra Matha, took over the house in 2010 and constructed a temple dedicated to Raghavendra Swamy here.

The Nanjangud Raghavendra Swamy Matha is the official matha of Raghavendra Swamy and its name stems from the holy city of Nanjangud near Mysore which  has a Rayaru temple where there is an exquisite idol of Raghavendra Swamy. Since many seers of the Matha spent time here, the samshtahan came to be called as Nanjangud Mantralaya Matha.

The then seer of the Raghavendra Swamy Matha, Sushameendra Theertha, had wanted to develop a Raghavendra Swamy Matha at Srimushnam so that devotees and pilgrims can get accommodation and Theertha Prasada. He wanted to provide overnight accommodation to people.

He also wanted to renovate the house where Rayaru had lived.

His successor, Suyateendra Teertha Swamy, brought this idea into action. On November 24, 2010, he performed the Pratishtapana of Sri Rayaru and Sri Mukhyaprana in the premises of the old Rayara Mane or the home of Rayaru.

Incidentally, the stone for constructing the Brindavana was taken from the same segment in Madhavara, where the stone for the Moola Brindavana at Mantralaya was brought. It was Rayaru himself who had asked Dewan Venkanna to construct his Brindavana from the rock at Madhavara, which is near Mantralaya.

This makes the Brindavana of Raghavendra Swamy at Srimushnam the only other Brindavana apart from Mantralaya to be sculpted from the same stone.

Today, the house of Rayaru in Srimushnam has been transformed into a temple of Rayaru. The Mantralaya Matha maintains the home and matha and provides several facilities for pilgrims and devotees.

Another interesting fact about Srimushnam  for Madhwas is that Madhwacharya spent time during a Chaturmasa here and he gave some excellent discourses on Vishnu Purana, Bhagavath Geetha and other topics.

Srimushnam is today one of the foremost pilgrim centres for Vaishnavas. It is among the few places where we can see Varaha with his consort Bhoo Devi. It is also the place sanctified by Madhwacharya and Raghavendra Swamy.

This is also the place where Vyasa Raja or Vyasa Theertha and his guru, Sripadaraja, spent time as did Raghuttoma Theerta of Tirukoilur.

Incidentally, the Nanjangud Mantralaya matha has drawn up ambitious plans to develop the matha into a center of learning. It wants to expand the matha activities further so as to spread the Dwaitha tenet. It also plans to start a VedicSchool and a research center.

As of now, the newly established Matha  provides transit accommodation, Teertha Prasada (lunch) and other basic amenities for pilgrims.

For more details contact Nanjangud Sri Raghavendra Swamy Matha
No 1, North Car Street,
Srimushnam

608703
District: Cuddalore.

Tamil Nadu
Ph: 09486568218

Shree Raghavendra Prarthane

screen-shot-2016-11-30-at-9-15-58-pm

Post Details: My Brother Ramesh.

Image Courtesy : SRSMUTT

The Raghavendra Prarthana is composed by Sri Guru Jagannatha Dasaru of Kosigi.

Guru Jaganntha Dasaru has composed several songs on Raghavendra Swamy.  Apart from Raghavendra Vijaya, he is the author of  Raghavendra Vybhava, Raghavendra Mahatme, Raghavendra Karavalamba Stotra, Raghavendra Prarthana, Raghavendra Sahasra Namavali, Raghavendra Aapaadee Mauli Sotra, Raghavendra Sarva Karma Samarpana Strotra, Raghavendra Astakam and Raghavendra Ashawa Dhati Stotra.

The Raghavendra Prarthana is a beautiful composition on Rayaru and it is a prayer to the Seer of Mantralaya.

Here goes the Kannada and English lyrics.

ಅಹೀಶಾಂಶಮೀಶಂ ಸಮೀರೇಣ ಯುಕ್ತಂ
ಸರೋಜಾಯತಾಕ್ಷಂ ಸುದಾಸೈಕಪೂಜ್ಯಮ್|
ವದಾನ್ಯಂ ಸುಮಾನ್ಯಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಶರಣ್ಯಂ
ಗುರುಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಸದಾಽಹಂ ನಮಾಮಿ      ||೧||

ಸದಾ ಮಂದಹಾಸಂ ಸುಪೂರ್ಣೇಂದುವಕ್ತ್ರಂ
ಲಸಚ್ಚೇಲಭೂಷಂ ಸ್ಮರಸ್ಯಾತಿದೂರಮ್|
ನಮತ್ಕಾಮಧೇನುಂ ಹರಂತಂ ಮನೋ ಮೇ
ಅಘಧ್ವಂಸಿನಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಭಜಾಮಿ                ||೨||

ಭಜತ್ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಂ ಭವಾಬ್ಧ್ಯೇಕಪೋತಂ
ಮಹಾನಂದತೀರ್ಥಂ ಕವೀಂದ್ರಾಬ್ಜಮಿತ್ರಮ್|
ಧರಾದೇವಪಾಲಂ ರಮಾನಾಥಲೋಲಂ
ತ್ಯಜತ್ಕಾಮಜಾಲಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಮ್           ||೩||

ನ ಯಾಚೇ ಗಜೇಂದ್ರಂ ನರೇಂದ್ರಾಧಿಪತ್ಯಂ
ನ ಯಾಚೇಽಮರತ್ವಂ ನ ಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯಮ್ |
ನ ಜಾಯಾಂ ನ ಪುತ್ರಂ ನ ಶಿಷ್ಯಾಲಿಮನ್ನಂ
ನ ಭಾಗ್ಯಂ ಗುರೋ ದೇಹಿ ತೆಏ ಪಾದದಾಸ್ಯಮ್         ||೪||

ಘನಾನಂದಸಾರಂ ನವಾಂಭೋದನೀಲಂ
ಮುರಾರಾತಿಮಿತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಕೀಶರಣ್ಯಮ್ |
ಪರಾಭೂತಶೊಕಂ ಸುರಾರಾತಿಜಾತಂ
ರಾಮನಾಥಪೋತಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಮ್          ||೫||

ಧರಾದೇವದಂತಾಂಶುಜಾತಸ್ರವಂತೀ-
ತಟೋಲ್ಲಾಸಿ ರಾಮಾಭಿರಾಮಾಂಘ್ರಿದಾಸಮ್ |
ಸುಧಾಮ್ನಾಂ ಲಲಾಮಂ ಕೃತೋದ್ಧಾಮಚರ್ಯಂ
ಪರಿವ್ರಾಡಧೀಶಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಮ್              ||೬||

ಮಹಾನಂದತೀರ್ಥಬ್ಧಿಮೀನಾಯಮಾನಂ|
ಸುಗೇಯಂ ಸುಬೋಧಂ ಸುಲೀಲಾಂಶುಜಾಲಮ್ |
ಮಹಾನಂದಗಾಢಂ ಸದಾ ಸದ್ವಿನೋದಂ
ಗುರುಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಭಜೇ ಸಾರ್ವಭೌಮಮ್      ||೭||

ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ
ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಮ್ |
ನಮಸ್ಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ
ನಮಸ್ಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್            ||೮||

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಾಭಿಲಾಷಿಣಾ |
ಸ್ವಾಮಿನಾ ರಚಿತಾ ಸೈಷಿ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯವಿರಚಿತ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

||ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು||

The English lyrics of Raghavendra Prarthana is as follows:

ahIshaaMshamIshaM samIrENa yuktaM0
sarOjaayataakShaM sudaasaikapUjyam|
vadaanyaM sumaanyaM varENyaM sharaNyaM
guruM raaGavEMdraM sadaa&haM namaami       ||1||

sadaa maMdahaasaM supUrNERMduvaktraM
lasaccElabhUShaM smarasyaatidUram|
namatkaamadhEnuM haraMtaM manO mE
aGadhvaMsinaM raaGavEMdraM bhajaami        ||2||

bhajatkalpavRukShaM bhavaabdhyEkapOtaM
mahaanaMdatIrthaM kavIMdraabjamitram|
dharaadEvapaalaM ramaanaathalOlaM
tyajatkaamajaalaM bhajE raaGavEMdram       ||3||

na yaacE gajEMdraM narEMdraadhipatyaM
na yaacE&maratvaM na lOkaadhipatyam |
na jaayaaM na putraM na shiShyaalimannaM
na bhaagyaM gurO dEhi teE paadadaasyam     ||4||

GanaanaMdasaaraM navaaMbhOdanIlaM
muraaraatimitraM trilOkIsharaNyam |
paraabhUtashokaM suraaraatijaataM
raamanaathapOtaM bhajE raaGavEMdram        ||5||

dharaadEvadaMtaaMshujaatasravaMtI-
taTOllAsi raamaabhiraamaaMGridaasam |
sudhaamnaaM lalaamaM kRutOddhaamacaryaM
parivraaDadhISaM bhajE raaGavEMdram        ||6||

mahaanaMdatIrthabdhimInaayamaanaM|
sugERyaM subOdhaM sulIlaaMSujaalam |
mahaanaMdagaaDhaM sadaa sadvinOdaM
guruM raaGavEMdraM bhajE saarvabhoumam     ||7||

bhajE raaghavEMdraM bhajE raaghavEMdraM
bhajE raaghavEMdraM bhajE raaghavEMdram |
namasyaami nityaM namasyaami nityaM
namasyaami nityaM namasyaami nityam        ||8||

praarthanaa raaGavEMdrasya lOkakShEmaabhilaaShiNaa |
svaaminaa racitaa saiShi sarvaabhIShTaphalapradaa ||

iti shrIgurujagannaathadaasaaryaviracita shrIrAGavEMdrapraarthanaa saMpUrNaM

Gowri-Ganesha Festival – September 4th and 5th 2016

Pooja preparations:

 

lord-ganesha1

Gejje Vastra and Flowers getting ready to be offered to God.

flowers-garike

flowers-gejjevastra

Fruits and coconut for Lord Ganesha:

fruits-for-ganesha

Kadabu for Lord.

kadabu-for-ganesha

After the morning pooja and naivedya.

IMG_2003

Close up of the Lord.

IMG_2021

Evening Pooje.IMG_2050

Chakkali prepared by my Husband for the Lord.

IMG_2042

Mangalaruthi and evening naivedya chakali for the Lord to request him to come home every year.

IMG_2057

The Ganesha festival falls on the fourth day Bhadrapada Masa. That’s why we say “Bhadrapada Shulkada Chauthi Aamdu”. Swarna Gouri Vrata and Ganesha Festival is celebrated on September 4th and 5th.

As always, check your closet temple to find the correct dates.

An idol of Gowri made of clay is brought two days before the Ganesha festival. Gowri is an incarnation of Parvathi. Gowri Habba, also called as Swarna Gowri Habba is celebrated one day before Ganesha Festival.

The Legend:

Goddess Gowri, while taking shower, created Ganesha out of the mud of and placed him at the entrance of the house. She told him not to allow anyone to enter while she went inside for a bath. Lord Shiva returned home and was stopped by Ganesha at the gate. Shiva became angry and cut off Ganesha’s head. When Gauri came to know of this she was grieved.

Lord Shiva ordered his servants to cut off and bring to him the head of any creature that might be sleeping with its head facing north. The servants went on their mission and found only an elephant in that position. Lord Shiva then joined the elephant’s head onto the body of Ganesha.

Mr. Lakshmisha P, had left a comment here that he had the pdf files for the Swarnagowri vratha puja & katha. Attached below are the links for both the pdf files he has provided.
Thanks so much Me. Lakshmisha for all the support and also the time you have taken to convert this into pdf.

We used to sing at the top of our voice “Ganesha bhanda, kai kadubu tinda, chikka kerele edda, dodda kereli bidda”.

img_0175

Lord Ganesha is not just worshiped on this day, but is worshiped first in all occasions since he is considered to be the remover of all obstacles, one who brings good luck on new activities or endeavors.

As always links for several resources songs, lyrics and stotras are posted on this blog.

P.S: If you would like to get email updates on when new articles are added, you can subscribe by clicking on the left hand side on the “RSS Feed“. It will take you to a new page, and you can enter your email ID.

And here comes the link which has colorful and many designs for drawing Rangoli

And can any festival be complete without authentic dishes? Here are some recipes posted in this blog:

In case you see the moon on this day, here is the sloka you are supposed to say:

ಚೌತಿ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಅಪವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ

ಸಿಂಹಃ ಪ್ರಸೇನಮವಧೀತ್
ಸಿಂಹೋ ಜೌ0ಬವತಾ ಹತಃ |
ಸುಕುಮಾರಕ ಮಾರೋದಿಃ
ತವಹ್ಯೇಷ ಸ್ಯ್ಮಮಂತಕಃ ||

Simha prasenamavadith
simho jambhuvatha hathah |
sukumaraka marodhihi
thavahyesha syamanthakaha ||

P.S: The above sloka in Kannada is exactly as it is in the Uttaradi Matta Panchanga. Rather than taking a picture, I typed in the words. The English translation is done from the Kannada sloka to the best of my knowledge.

As always no food is prepared with onion or garlic.

Many of you have asked for the Pooja Vidhana of the festival, I do have the book for Ganesha festival, and it is several pages. I had no time at all to translate it into English. So, here is the link for the pooja vidhanas for both Gowri and Ganesha pooja. Hopefully I will have them next year.

P.S:  If you have a scanned copy of the Ganesha Vrata Pooja Vidhana, please share. I can post it here.

2016 Shri Krishna Janmashtami @ 14619

It has been a hectic few months with two India visits back to back. My first trip was from July 4th – July 24th and the second one was from August 12th – August 24th. Yes, came back just the night before Shri Krishna Janmashtami. I had to travel back to speak at a conference and do a workshop in Kerala. I was also able to spend the last day of our Beloved Rayara Aaradhane in Bangalore, had prasada at 4th T block Jayanar mutta Bangalore. I also visited Shree Kamadhenu Kshetra in Bangalore, and would love to share the miracle which happened there. A new post and some pictures coming soon.

Since the last visit I have had severe back pain and undergoing physical therapy to relive the pain. As such was unable to make too many items for the festival yesterday. So, the decoration was simple, food was simple, but there was no lack of energy to do the pooje or sing all the devotional songs.

Attached below are the pictures of the pooje and the very simple food preparation. Hope you all had a wonderful celebration of Lord Krishna Janmashtami.

 

IMG_6644

 

IMG_6646

FullSizeRender

FullSizeRender[1]

FullSizeRender[2]

FullSizeRender[4]

FullSizeRender[5]

FullSizeRender[6]

FullSizeRender[7]

FullSizeRender[8]

FullSizeRender[9]

FullSizeRender[10]

FullSizeRender[11]

FullSizeRender[12]

 

FullSizeRender[13]

Pooja Vidhana -FREE COPY- As per Madhwa Sampradaya – Offering by TARA PRAKASHANA

I saw a message on Facebook about free copes of CD’s/DVD’s being offered for various festivals and thought what a noble cause to offer the same to the community. Many of you have asked for same on this web site as well.

I got in touch with the Author, and below is the message from them. Thanks so much Mr. Akshay Kumar.

Pooja-vidhana

Pooja Vidhana -FREE COPY- As per Madhwa Sampradaya – Offering by TARA PRAKASHANA

Yellara maneyalli Shrimad Acharyare helikkotta haage pooje nadedare yeshtu chenna.

Tara Prakashana, a non profit trust based in Bengaluru, and dedicated to the Preservation and dissemination of the ancient wisdom, is pleased to offer the following, FREE of cost. Puja vidhana as per Madhwa sampradaya :

 • Shri Varamahalakshmi vrata
 • Shri Krishna Janmashtami
 • Gowri vrata Ganesha Chaturthi
 • Tulasi vivaaha
 • Nithya puja vidhana – (English Instructions)

Most of the instructions are in Kannada. If you would like a FREE copy of the same, please send an email to info@taraprakashana.org . We will provide you a link to download a folder which has all the mentioned Vrata’s and Pooja vidhana.

Listen to this introductory message from, Dr. PR Mukund about this seve
https://soundcloud.com/akshay-kumar-249446208/introduction-to-tara-prakashanas-free-pooja-vidhana-mp3

This is a seve to Acharya Madhwa. Please do share it for the benefit of society! Do check out our website for more information about our ongoing projects.
www.taraprakashana.org

If any of you wish to help us in our efforts to serve Hari Vayu gurugalu, please contact us at info@taraprakashana.org

Shri Krishnaarpanamastu
Dhanyosmi

 

South Indian Vegetarian Low Carb Diet – Breakfast 1- Cracked Wheat Upma/Upittu

Low-Fast-Breakfast1

Ingredients:

 • 1 cup Cracked Wheat Thick Variety
 • 4-5 green chillies
 • 1/4 cup frozen peas
 • 1 chopped red bell pepper
 • 1 chopped green bell pepper
 • 4-5 curry leaves finely chopped
 • 3 tsp finely chopped cilantro
 • Salt to taste
 • sugar to taste
 • 2 tsp lemon juice
 • 1 tsp mustard seeds, 1 tsp channa dal, 1 tsp urad dal, 1/2 tsp turmeric, pinch of hing for seasoning

Method:

 • First, in a non stick pan or any deep vessel fry the cracked wheat continuously until it turns golden brown. Make sure it doesn’t burn out. Transfer this onto a plate.
 • Next, add 2 tsp oil. When it is hot enough add all the seasoning ingredients one after another.
 • Add green chillies and curry leaves also.
 • Add the peas and bell peppers and 2 cups of water and cover.
 • Let this boil until the peppers are cooked.
 • Now add salt.
 • Once this boils as well, slowly add the cracked wheat.
 • While you are adding cracked wheat, make sure there are no lumps, so keep stirring continuously.
 • It should look watery when you have added all the cracked wheat. See right side of the picture.
 • Now, cover the vessel, and cook on slow fire for another 15-20 minutes, once the wheat is cooked, add finely chopped cilantro and lemon juice.
 • Serve with chatnipudi and yogurt.

P.S: Use any vegetables you wish, no potatoes.

%d bloggers like this: