Archive for the ‘Dasara’ Category

Lakshmi Baramma Muttaide Baramma Lyrics

The Ninth one composed by Kamalanabha Vittala Dasaru. Short and very sweet.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಮುತ್ತೈದೆ ಬಾರಮ್ಮ || ಪ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲಿ |
ರಕ್ಷಿತಳಾದ ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವಿ || 1 ||

ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲಿನ ನಾದಗಳಿಂದಲಿ |
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ನೀ ಅಭಯವ ಕೊಡುತಲಿ || 2 ||

ಕಮಲನಾಭ ವಿಠ್ಠಲನೊಡಗೂಡುತ |
ಭ್ರಮರ ಕುಂತಳೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೆ || 3 ||

Lakṣmī bāram’ma muttaide bāram’ma || pa ||

lakṣmī ramaṇana vakṣasthaḷadali |

rakṣitaḷāda sulakṣaṇa dēvi || 1 ||

gejjeya kālina nādagaḷindali |

sajjanarige nī abhayava koḍutali || 2 ||

kamalanābha viṭhṭhalanoḍagūḍuta |

bhramara kuntaḷe saubhāgyada nidhiye || 3 ||

Nammamana Kande Bommana Lyrics

The Eighth one composed by Mahipati Dasaru. I haven’t posted any song from this Dasaru, so here are some details.

ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಂ
ಭಕ್ತಮಾನಸ ಸಂಚಾರಂ ಮಹೀಪತಿ ಗುರುಂ ಭಜೇ

Jagadgurum Krupasindhum Saranagata Vatsalam
Bhaktamanasa Sancharam Mahipati Gurum Bhaje

Jagadguruṁ kr̥pāsindhuṁ śaraṇāgata vatsalaṁ

bhaktamānasa san̄cāraṁ mahīpati guruṁ bhajē

Life period: 1611 – 1682

Ankita : Mahipati

Place: Khakandaki

Mahipati Dasaru has composed some amazing songs. I will try and post a few later. This one on Goddess Lakshmi.

ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಕಂಡೆ ಬೊಮ್ಮನ ಪಡೆದಿಹಳ || pa ||

ಅಮ್ಮನ ಕಂಡೆನಗೆ ಅಮೃತ ಪಾನವಾಯಿತು |
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೆನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳು || 1 ||

ಅಹ್ಲಾದವಾಯಿತಿಂದು ಫುಲ್ಲಲೋಚನೆಯ ಕಂಡು |
ಉಲ್ಲಾಸ ತುಂಬಿತೆನಗೆ ಮೂರ್ಲೋಕದೊಳು || 2 ||

ಮಾತೃ ಪಿತೃವೆಂಬುದು ಸೂತ್ರಧಾರಿ ತಾನೊಬ್ಬಳೆ |
ಅಂತ್ರ ಬಾಹ್ಯದಲೆನಗೆ ಪುತ್ರ ಮಹಿಪತಿಗೆ || 3 ||

nam’mam’mana kaṇḍe bom’mana paḍedihaḷa || pa ||

am’mana kaṇḍenage amr̥ta pānavāyitu |

sambhramadindalenage brahmāṇḍadoḷu || 1 ||

ahlādavāyitindu phullalōcaneya kaṇḍu |

ullāsa tumbitenage mūrlōkadoḷu || 2 ||

mātr̥ pitr̥vembudu sūtradhāri tānobbaḷe |

antra bāhyadalenage putra mahipatige || 3 ||

Aduta Baramma Nali Nalidaduta Baramma – Version 2 Lyrics

The seventh one very similar to the earlier one I posted. Lots of variations in the lyrics I saw. If you have a copy of the song in any of your books, share with me and I will update.

ಆಡುತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ ಬಾರಮ್ಮ ॥ ಪ ॥
ಆಡುತ ವರಗಳ ನೀಡುತ ದಯದಿಂದ
ಪಾಡುತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಡು ಮನೆಗಿಂದು || ಅ.ಪ||

ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಡುತಲಿ ವಜ್ರದ ಗೆಜ್ಜೆಯು ಕಾಲ್ಗಳಲಿ |
ಸಜ್ಜನರ ಕೈ ಸೇವೆಯಗೊಳ್ಳುವ |
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್‌ ಧ್ವನಿ ಘಲ್‌ ಘಲ್ ಘಲ್‌ ಎಂದು ॥೧||

ಕಂಕಣ್‌ ಕೈಗಳಲ್ಲೀ ಹೊಳೆಯುವ ವಂಕಿಯು ತೋಳಲ್ಲೀ |
ಪಂಕಜ ಮುಖಿಯೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ |
ಕಂಕಣ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಎಂದು ||೨ ||

ಥಳ ಥಳ ಹೊಳೆಯುತಲಿ ಎಮ್ಮಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶದಲಿ |
ತರಿಕಿಟ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಎಂದು |
ತಾಳ ಗತ್ತಿನಿಂದ ಥೈ ಥೈ ಥೈ ಎಂದು || ೩ ||

ಜಗವ ಉದ್ಧರಿಸುತಲಿ ನೆಲೆಸಿಹ ಕೋಲ್ಹಪುರದಲ್ಲಿ |
ಜನರು ನೋಡಿ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಎಂದು |
ಜಗದಂಬೆ ತಾಯೆ ಝಣಕು ಝಣಕು ಎಂದು ||೪||

ಸನ್ನುತಿ ಪುರವಾಸಿ ನೆಲೆಸಿಹ ಭೀಮಾತೀರದಲಿ |
ಭಕುತರ ಕರದಿಂ ಸೇವೆಯಗೊಳ್ಳುತ |
ಹರಿ ವಿಠಲೇಶನ ಮೋಹದ ರಾಣಿ || ೫ ||

Āḍuta bāram’ma nali nalidāḍuta bāram’ma॥ pa॥

āḍuta varagaḷa nīḍuta dayadinda pāḍuta nam’ma lakṣmī naḍu manegindu || a.Pa||

hejjeya nīḍutali vajrada gejjeyu kālgaḷali |

sajjanara kai sēveyagoḷḷuva |

gejje kāl‌ dhvani ghal‌ ghal ghal‌ endu॥1||

kaṅkaṇ‌ kaigaḷallī hoḷeyuva vaṅkiyu tōḷallī |

paṅkaja mukhiyē sambhramadinda |

kaṅkaṇa kiṇi kiṇi kiṇi kiṇi kiṇi endu ||2 ||

thaḷa thaḷa hoḷeyutali em’mayya kōṭi prakāśadali |

tarikiṭa dhimi dhimi dhimita dhimita endu |

tāḷa gattininda thai thai thai endu || 3 ||

jagava ud’dharisutali nelesiha kōl’hapuradalli |

janaru nōḍi jaya jaya jaya jaya endu |

jagadambe tāye jhaṇaku jhaṇaku endu ||4||

sannuti puravāsi nelesiha bhīmātīradali |

bhakutara karadiṁ sēveyagoḷḷuta |

hari viṭhalēśana mōhada rāṇi || 5 ||

Devi Devi Jagadamba Durga Devi Jagadamba Lyrics

The sixth one. No idea who has composed this song. Found lyrics here and there. I added a line or two. I also recorded my own tune.

ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಾಂಬ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಾಂಬ ||ಪ ||

ಮಹಿಷಾಸುರನ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆ |

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೀನಾದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧ ||

ಮೂಕಾಸುರನ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆ |

ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯು ನೀನಾದೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||೨ ||

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೃಪೆಗೈದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆ |

ಶಾರದಾಂಬೆಯು ನೀನಾದೆ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೩ ||

ಭಕ್ತರ ಮೊರೆಯನು ಆಲಿಸುತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆ |

ಸೀತಾದೇವಿಯು ನೀನಾದೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೪ ||

ಬಿಂದುಮಾಧವಗೆ ನೀನೊಲಿದು  ಬೆಲಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆ |

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ನೀನಾದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯೆ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೫ ||

Devi devi jagadamba durga devi jagadamba

Devi devi jagadamba durga devi jagadamba llPll

Mahishasurana vadhe madi maisurinalli sthiravaade |

Chamundaeshvari neenade Chamundaeshvari namostute ll1ll

Mookasurana vadhe madi kollurinalli sthiravaade |

Mookambikryu neenade Mookambikryu namostute ll2ll

Shankaracharyarige krupegaidu shringeriyalli sthiravaade |

Sharadambeyu neenade Sharadambeyu namostute ll3ll

Bhaktara Moreyanu aalisutta shivamoggadalli sthiravaade |

Seetadeviyu neenade Seetadeviyu namostute ll4ll

Bindumaadhavage neenolidu belagurinalli sthiravaade |

Mahalakshmi taayi neenade Mahalakshmi taye namostute ll5ll

Jagapatiya Toramma lakumi Lyrics

The fifth one from Vijaya Vittala Dasaru. In some places it is enage and in some books it is Lakumi. So, included both.

ಜಗಪತಿಯ ತೋರಮ್ಮ ಲಕುಮಿ(ಎನಗೆ) ಕರುಣವ ಮಾಡಮ್ಮ ||pa||

ಅಘಗಳ ಕಳೆವ ಅಮೋಘ ದೇವನ
ಭಕುತರ ಕಾವನ ಎನ್ನಯ ಜೀವನ ||a.pa||

ಮೃಗಲಾಂಛನ ವದನೆ ಮೃದು ಸರಸಿಜ ಸದನೆ |
ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸಂಯೋಗನ್ನ |
ಅನಂತ ಭೋಗನ್ನ ಕಿರೀಟಿಯ ಬೀಗನ್ನ ||1||

ಭ್ರಮರ ಕುಂತಳೆ ಜಾಣೆ ಸುಮನ ಕೋಕಿಲ ಗಾನೆ |
ಕಮಲ ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಹಾರನ್ನ |
ಜಗದಾಧಾರನ್ನ ದಶಾವತಾರನ್ನ ||2||

ಅಜರಾಮರಣ ಸಿಧ್ದಿ ತ್ರಿಜಗದೋಳ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ |
ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ |
ತಿರುವೆಂಗಳೇಶನ್ನ ಜಗದ್ ಪೋಷನ್ನ ||3||

Jagapatiya tōram’ma lakumi (enage)karuṇava māḍam’ma ||pa||

aghagaḷa kaḷeva amōgha dēvana bhakutara kāvana ennaya jīvana ||a.Pa||

mr̥galān̄chana vadane mr̥du sarasija sadane |

hagalu iruḷu ninna sanyōganna |

ananta bhōganna kirīṭiya bīganna ||1||

bhramara kuntaḷe jāṇe sumana kōkila gāne |

kamala tuḷasi mani hāranna |

jagadādhāranna daśāvatāranna ||2||

ajarāmaraṇa sidhdi trijagadōḷ prasid’dhi |

vijayaviṭhṭhala śrīnivāsanna |

tiruveṅgaḷēśanna jagadh pōṣanna ||3||

Sung by Sri Vidyabhushana Avaru

Komale Rama Deviya Nodabannire Lyrics

The fourth one from Gopala Vittala Dasaru. Recorded a video myself.

ಕೋಮಲೆ ರಮಾ ದೇವಿಯ ನೋಡಬನ್ನಿರೇ |
ಕಮಲಾರಿ ಸಹೋದರಿಯನೀಗ ಬೇಡಬನ್ನಿರೇ ॥ಪ॥

ಇಂದುನಿಭದ ಸುಂದರಿಯರು ಬಂದು ನೋಡಿರೆ ಈ |
ಕುಂದರದನೆ ಮಂದರೋದ್ಧರನರ್ಧಾಂಗಿಯೇ ॥೧॥

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಪರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವಳೇ |
ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಗಳನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ತಿ ಮಾಳ್ಪಲೇ ॥೨॥

ದಾಸರಾದರೆ ಶ್ರೀಶನ ರಾಣಿ ಪೋಷಿಸುವಳೇ |
ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಘಾಸಿಮಾಡದೆ ಪೋಷಿಸೆನುವಳೇ ॥೩॥

Kōmale ramā dēviya nōḍabannirē |

kamalāri sahōdariyanīga bēḍabannirē॥pa॥

indunibhada sundariyaru bandu nōḍire ī |

kundaradane mandarōd’dharanardhāṅgiyē॥1॥

bhaktiyinda bhajiparige mukti koḍuvaḷē |

śakti yuktigaḷane koṭṭu arti māḷpalē॥2॥

dāsarādare śrīśana rāṇi pōṣisuvaḷē |

gōpālaviṭhala ghāsimāḍade pōṣisenuvaḷē॥3॥

Aduta Baramma Nali Nalidaduta Baramma Lyrics

The third one from my other book on Helavanakatte Giriyamma. A very rare composition. I saw several others versions from so many other Dasaru as well, with slight differences in lyrics.

ಆಡುತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ ಬಾರಮ್ಮ ||ಪ||

ಆಡುತ ವರಗಳ ನೀಡುತ ಕರುಣದಿ |
ನೋಡುತ್ತಾ ದಯದಿಂದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ||ಅ. ಪ||

ಬೇಸರವು ಬೇಡಮ್ಮಾ ದಾಸರ ದಾಸಿಯು ನಾ ನಿಮ್ಮ |
ವಾಸನ ಪೂರಿತೆ ವನರುಹನೇತ್ರೆ |
ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವಾಸುದೇವನ ಸತಿ ||೧||

ಕರೆದರೆ ಓ ಎಂದು ತಾಯೆ ಎನ್ನ ಮೊರೆಯಲಾಲಿಸೆ ನೀ ಬಂದು |
ದುರಿತಗಳನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ |
ಕರುಣಾಮೃತವನು ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಅನುದಿನ ||೨||

ಧರೆಯೊಳುನ್ನತವಾದ ಹೆಳವನ ಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲೆಸಿದ |
ಪರಮ ಪವಿತ್ರಳೆ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧುವೆ |
ವರವನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬೇಗಾದಿಂದಲಿ ||೩||

Āḍuta bāram’ma nali nalidāḍuta bāram’ma ||pa||

āḍuta varagaḷa nīḍuta karuṇadi | nōḍuttā dayadindā lakṣmī ||a. Pa||

bēsaravu bēḍam’mā dāsara dāsiyu nā nim’ma |

vāsana pūrite vanaruhanētre |

sāsira nāmada vāsudēvana sati ||1||

karedare ō endu tāye enna moreyalālise nī bandu |

duritagaḷanellā pariharisuva nim’ma |

karuṇāmr̥tavanu smarisuve anudina ||2||

dhareyoḷunnatavāda heḷavana kaṭṭe giriyoḷu nelesida |

parama pavitraḷe karuṇā sindhuve |

varavanu koḍuttā bēgādindali ||3||

Jaya Jaya Sriharipriye Lyrics

The second one a very rare composition I found in one of my books from a very rare Karpara Narashima Dasaru. I couldn’t find much details about him in the web also. If you know, please do share.

When I find some time, I will try and record a tune for this.

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯೆ

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯೆ ಜಯಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿತನಯೇ

ಜಯ ಜಯ ಕೋಮಲಕಾಯೆ ಬಿಡದೆನ್ನನು ಕಾಯೆ || pa||

ಜಯ ರತ್ನಾಕರ ತನಯೆ ಕುರುಕರುಣಾಮಯಿ ಸದಯೆ

ಹರಿ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳ ನಿಲಯೆ ಸುರಮುಖಗೇಯೆ || 1 ||

ಜಯ ಜಯ ಪಾವನ ಚರಿತೆ ಜಯ ಚತುರಾನನ ಮಾತೆ

ಜಯ ಭಕುತಾಭಯ ದಾತೆ ನಮಿಸುವೆ ಭೂಜಾತೆ || 2 ||

ಜಯ ಜಯ ಕಾರ್ಪರ ಸದನೆ ಜಯ ನರಸಿಂಹನ ರಾಣಿ

ಸುರ ಸಂಶೇವಿತ ಚರಣೆ ಪಾಹಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ || 3 ||

Jaya jaya śrīharipriye

jaya jaya śrīharipriye

jayakṣīrāmbudhitanayē jaya jaya kōmalakāye biḍadennanu kāye || pa||

jaya ratnākara tanaye kurukaruṇāmayi sadaye hari vakṣa sthaḷa nilaye suramukhagēye || 1 ||

jaya jaya pāvana carite jaya caturānana māte jaya bhakutābhaya dāte namisuve bhūjāte || 2 ||

jaya jaya kārpara sadane jaya narasinhana rāṇi sura sanśēvita caraṇe pāhi jagajjanani || 3 ||

Namaste Namaste Namaste Vimale Komale Lyrics

During this Navaratri, I am planning on posting 9 songs on Goddess Lakshmi, Duga, Parvathi, or Lalitha composed by Dasaru. Unique lyrics on Lord Srinivasa also scheduled for next 9 days.

The very first one from Shree Vadirajaru who has also written Shree Lakshmi Shobhane which is recited during this Navaratri festival.

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ವಿಮಲೇ
ಕೋಮಲೆ ರಮಾದೇವಿ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ||

ತರುಣಿ ಶಿರೋಮಣಿ ನಿನ್ನ ಶೀಲ ಸೌಂದರ್ಯವನು
ಧರೆಯೊಳಗೆ ವರ್ಣಿಸುವ ಕವಿಯದಾವ
ಸ್ವರಮಣನೆನಿಪ ರಮಣನ ಉರದೊಳೆಂದೆಂದು
ಅರಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೆರೆವ ಭಾಪುರೆ ದೇವಿ || 1 ||

ತನ್ನ ಮೈಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜಿಸಿ ಯುಗಯುಗದಿ
ನಿನ್ನ ತಾರುಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯಗಳನು
ಮನ್ನಿಸಿ ಪೊರೆವ ಹರಿಯ ಪಟ್ಟದ ರಮಣಿ
ಜಗನ್ಮಾನ್ಯೆ ಚೈತನ್ಯೆ ಬಹು ಗುಣಗಣಸದನೆ || 2 ||

ನಿನ್ನಂಗವಪ್ಪಲು ನೋಡಲು ಮುಖವ ಚುಂಬಿಸಲು
ಅನಂತ ಕರ ನೇತ್ರ ವಕ್ತ್ರಗಳನು
ಪೂರ್ಣ ಹಯವದನ ಕೈಕೊಂಡ ನಿನ್ನಯ ಗಂಡ
ಸ್ವರ್ಣಸಮವರ್ಗೆ ಕರ್ಣಾಯತಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ || 3 ||

Namastē namastē namastē vimalē

kōmale ramādēvi namastē namastē||

taruṇi śirōmaṇi ninna śīla saundaryavanu dhareyoḷage varṇisuva kaviyadāva svaramaṇanenipa ramaṇana uradoḷendendu aramaneya māḍi mereva bhāpure dēvi || 1 ||

tanna maiyinda makkaḷa sr̥jisi yugayugadi ninna tāruṇya lāvaṇyagaḷanu mannisi poreva hariya paṭṭada ramaṇi jaganmān’ye caitan’ye bahu guṇagaṇasadane || 2 ||

ninnaṅgavappalu nōḍalu mukhava cumbisalu ananta kara nētra vaktragaḷanu pūrṇa hayavadana kaikoṇḍa ninnaya gaṇḍa svarṇasamavarge karṇāyatākṣi dēvi || 3 ||

And a video Sung by Sri Vidyabhushana Avaru.

Dasara Important Dates – 2022

According to calendars dates are different in India and USA.

Some pictures from my home last year.

USA Dates below:

September 26th – Sharad Rutu, Ashweeja Masa, Navaratri Begins

October 2nd – Saraswathi Avahana

October 3rd – Saraswathi Pooja

October 3rd – Durgastami, Maha Navami, Ayoodha Pooja

October 4th – Vijaya Dashami, SRI MADHWA JAYANTI

India Dates below:

September 26th – Sharad Rutu, Ashweeja Masa, Navaratri Begins

October 2nd – Saraswathi Avahana

October 3rd – Saraswathi Pooja and Durgastami

October 4th – Maha Navami – Ayoodha Pooja

October 5th – Vijaya Dashami, SRI MADHWA JAYANTI

Srinivasa Kalyana to Recite during Dasara links below:

  1. Srinivasa Kalyana by Harapanahalli Bheemavva
  2. Srinivasa Kalyana by Purandara Dasaru
  3. Sri Srinivasa kalyana by Sri Vadiraja Thirtaru
  4. Srinivasa Bhajane

Lyrics page on Lord Srinivasa

%d bloggers like this: