Archive for the ‘Gowri Ganesha Festival’ Category

Gajavadana Pavana Vighnanasana Lyrics and Audio

Composer : Sri Gopala Dasaru – Gopala Vittala

Reference : Samagra Dasa Sahitya vol12

ಗಜವದನ ಪಾವನ ವಿಘ್ನನಾಶನ || pa ||

ವರ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮದಯಾಳೊ
ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಗೌರೀವರಕುಮಾರನೆ || 1 ||

ಸುಂದರವದನಾರವಿಂದನಯನ ಘನ-
ಸುಂದರಿ ಕಂದನೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸೊ || 2 ||

ಗೋಪಾಲವಿಠಲನ ಅಪಾರ ಭಜಕನೆ
ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಾನೇಕ ಮಹಿಮಾ || 3 ||

Gajavadana pāvana vighnanāśana || pa ||

vara pāśāṅkuśadhara paramadayāḷo karuṇāpūrita gaurīvarakumārane || 1 ||

sundaravadanāravindanayana ghana- sundari kandane bandu rakṣiso || 2 ||

gōpālaviṭhalana apāra bhajakane śāpānugrahaśaktānēka mahimā || 3 ||

And in plain English:

Gajavadana Pavana Vighnanasana || Pa ||

Vara Pasankusadhara Paramadayalo Karunapurita Gaurivarakumarane || 1 ||

Sundaravadanaravindanayana Ghana- Sundari Kandane Bandu Raksiso || 2 ||

Gopalavithalana Apara Bhajakane Sapanugrahasaktaneka Mahima || 3 ||

You can find lyrics on Lord Ganesha at the link : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-ganesha/

All details about Sri Gopala Dasaru and his compositions : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/sri-madhwacharya/sri-gopala-dasaru/

2022 Shree Ganesha Festival Pictures

Hope you all had a wonderful and blessed Gowri Ganesha festival.

This year we celebrated here at North Carolina. The only difference was we missed my Sister and her family, and the many friends and colleagues who used to visit us during the evening pooje.

We were able to visit the temple for the evening Aarathi and Ganesha Visarjana. Later pack all the food I made and deliver to our Daughter since she was on call and couldn’t visit us.

Like I said, not much size left here in the blog to post pictures so recorded a video and sharing the celebration at my place.

Ganesha Vrata Katha in Kannada

It is customary to listen to the Vratha Katha after performing pooje. Here comes a small video in Kannada on Ganesha Vratha Katha.

Picture Credit: Gowri Pooje at my place last year.

Swarna Gowri Vrata Katha

It is customary to listen to the Vratha Katha after performing pooje. Here comes a small video in Kannada on Swarna Gowri Vratha Katha. I will soon post Katha for Ganesha festival also.

Picture Credit: Gowri Pooje at my Sister’s place

Akshaya Patre Rangoli

An amazing rangoli to be drawn during any major festivals like Shree Vara MahaLakshmi pooje, Shravana Fridays, Gowri and Ganesha festival. It is called Akshaya Patre Rangoli – ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ರಂಗೋಲಿ.

I saw this Rangoli as shared by Ms. Sowmya Raghav, our Bhajane and Harikathamrutasara teacher. Ms. Sowmya had shared a picture during Shree Vara Maha Lakshmi pooje. I asked about the same and finally found a couple videos and learnt to draw the Rabgoli. Thanks so much Sowmya for sharing the same.

I first practiced on paper and later drew it on my Rangoli tile with chalk.

Draw a dot at the center and on 8 corners 5 dots each. Five lines reducing in size in between as seen below. And join from the center dot to the tip of the opposite line.

Continue as such on all corners.

Write Shree ಶ್ರೀ  and apply Haldi Kumkum. Click on the above images to see a bigger picture and zoom.

Design Gejje Vastra 2

After my daily pooje, I was determined to sit down and finish Gejje vastra for Lord Ganesha. Monday the beginning of the week is going to be hectic with office work. So, even before having breakfast, sat down to finish this task.

I had brought pre-made Gejje vastra from India during my visit. I just added Kumkum, brought a few red crystals from Michael’s store here. And, made two Gejje Vastra’s. Very simple.

I will post pictures after the festival.

Here is the one I did for last year. Hope you got some ideas. If you prepare one, do share with me.

Design Gejje Vastra

Have a blessed Gowri and Ganesha Festival.

Gowri-Ganesha Festival – August 29, 30 and 31st

The Ganesha festival falls on the fourth day Bhadrapada Masa. That’s why we say “Bhadrapada Shulkada Chauthi Aamdu”. Swarna Gouri Vrata and Ganesha Festival is celebrated on August 29th and 30th in USA and August 30th and 31st in India. Check your local calendars.

As always, check your closet temple to find the correct dates.

An idol of Gowri made of clay is brought two days before the Ganesha festival. Gowri is an incarnation of Parvathi. Gowri Habba, also called as Swarna Gowri Habba is celebrated one day before Ganesha Festival.

The Legend:

Goddess Gowri, while taking shower, created Ganesha out of the mud of and placed him at the entrance of the house. She told him not to allow anyone to enter while she went inside for a bath. Lord Shiva returned home and was stopped by Ganesha at the gate. Shiva became angry and cut off Ganesha’s head. When Gauri came to know of this she was grieved.

Lord Shiva ordered his servants to cut off and bring to him the head of any creature that might be sleeping with its head facing north. The servants went on their mission and found only an elephant in that position. Lord Shiva then joined the elephant’s head onto the body of Ganesha.

Mr. Lakshmisha P, had left a comment here that he had the pdf files for the Swarnagowri vratha puja & katha. Attached below are the links for both the pdf files he has provided.
Thanks so much Me. Lakshmisha for all the support and also the time you have taken to convert this into pdf.

We used to sing at the top of our voice “Ganesha bhanda, kai kadubu tinda, chikka kerele edda, dodda kereli bidda”.

 

Lord Ganesha is not just worshiped on this day, but is worshiped first in all occasions since he is considered to be the remover of all obstacles, one who brings good luck on new activities or endeavors.

As always links for several resources songs, lyrics and stotras are posted on this blog.

P.S: If you would like to get email updates on when new articles are added, you can subscribe by clicking on the left hand side on the “RSS Feed“. It will take you to a new page, and you can enter your email ID.

And here comes the link which has colorful and many designs for drawing Rangoli

And can any festival be complete without authentic dishes? Here are some recipes posted in this blog:

bale-yele-oota

In case you see the moon on this day, here is the sloka you are supposed to say:

ಚೌತಿ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಅಪವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ

ಸಿಂಹಃ ಪ್ರಸೇನಮವಧೀತ್
ಸಿಂಹೋ ಜೌ0ಬವತಾ ಹತಃ |
ಸುಕುಮಾರಕ ಮಾರೋದಿಃ
ತವಹ್ಯೇಷ ಸ್ಯ್ಮಮಂತಕಃ ||

Simha prasenamavadith
simho jambhuvatha hathah |
sukumaraka marodhihi
thavahyesha syamanthakaha ||

P.S: The above sloka in Kannada is exactly as it is in the Uttaradi Matta Panchanga. Rather than taking a picture, I typed in the words. The English translation is done from the Kannada sloka to the best of my knowledge.

As always no food is prepared with onion or garlic.

All details posted here: 

Gowri Ganesha Festival Preparation & Recipes

Lord Ganesha page for Lyrics

Rangoli designs

Aarathi and Mangala Songs

Design Gejje Vastra

As a child, I grew up watching both my Mysore Ajji and Bangalore Ajji making gejje vastra. While Mysore Ajji made the traditional ones, Bangalore Ajji made so many designs with gejje vastra that my mother used them for big festivals like Shree Varamaha Lakshmi Habba, Gowri Habba, Ganesha festival, Dasara festival.

However, last year I was determined to start and at least try a simple design for adorning Lord Ganapathi with some fancy Gejje Vastra and tried this.

It is very simple, I took three gejje vastras, and braided them and put stickers in between.

It looked just divine on the Lord. However, once we put all flowers and garike it was hard to see the same.

So, this year if you need an idea, this can help you get started. Simple, easy and looks fancy.

I will try a few more this weekend and post it. If you have any designs, please do share.

Gowri Ganesha Festival Preparation & Recipes

 

This year Gowri Ganesha Festival is celebrated on August 29th and August 30th 2022 in USA. In India, it is August 30th and August 31st 2022.

Please check your local calendars.

So, this post is to help all of you prep for this festival and get the blessings of Gowri and Ganesha.

Gowri Habba Preparation:

gowri-pooje

 • Prep for all the pooja items like Haldi, Kumkum, Mantrakshate, Gejje Vastra.
 • Make sure you have Rangoli, if you don’t have the dry powder, use Kundan Rangoli, a chalk and draw. If even that is not available, take some printouts and use them. I have used a combination of all of them as seen below. Draw small feet of Lord Ganesha from the front door.
 • Make sure you have camphor, Agarbathi and also soaked cotton for Mangalaruthi.
 • Buy all the ingredients required for the Maradha Bhagina. The  two posts which have already been published are linked below:
 • Buy fruits, Coconut, Banana leaves, Mango leaves, Betel leaves and nuts.
 • Buy plenty of flowers.
 • If you are performing Panchamruta abhisheka, buy all items required for that, milk, yogurt, honey, ghee, fruits, coconut water.
 • A list of all food items which can be prepared is added at the end of this post.

Ganesha Habba Preparation:

 • All pooja items as listed in Gowri Habba.
 • In addition to all fruits, flowers get lots of garike, and leaves for Lord Ganesha.
 • The key food items made are 21 Modaka, 21 Kadabu and 21 Chakkali. Recipes listed all the way at the end.
 • Offer Gejje Vastra. Usually fancy ones are offered here. 16 strings or some times 21 strings. Prepare them before so you can save some time.

Food Items for Gowri Ganesha Festival:

 

Items that I often cook can be used just as a guide, and you can add more items if needed or cook less if time doesn’t permit.

 1. Moong Dal Kosambari
 2. Chana Dal Kosambari
 3. Potato Palya or Beans Palya
 4. Chayote – Seeme Badanekayi Palya
 5. Idli
 6. Chatni
 7. Dal Thove
 8. Saaru/Rasam
 9. Kootu
 10. Majjige Huli
 11. Appi Payasa or Shavige Payasa or Wheat Payasa or Akki Kadalebele Payasa
 12. Kadabu – 21
 13. Modaka – 21
 14. Capsicum Vegetable bath or Chitranna or Vegetable bath
 15. Happala
 16. Potato and Chayote bonda or Ambode
 17. Majjige or Mosaru
 18. Yogurt rice
 19. Chakli in the evening

 

Lambodharane Ninnane Nambideno Lyrics and Audio

An amazing song on Lord Ganesha from my book. I haven’t seen the lyrics for this anywhere on the internet. Composed by Shree Parthasarathy Vittala Dasaru. Not heard many songs from him to be honest. Also, no raga or tala mentioned in my book. So, I created my own tune.

ಲಂಬೋಧರನೇ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆನೋ

ಇಂದೇ ಮುಂದೆ ಬಂದೆನ್ನ ಕಾಯೋ

ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯೆಯ ನೀಡಿ

ಉದ್ದರಿಸೆನ್ನನು ನೀ ಪೊರೆಯೋ ||1||

ವಿಶಿಷ್ಟ ವದನನೇ ವಿಘ್ನುವಿದೂರನೇ

ವಿಶ್ವ ಪರೇಶನೇ ಪೊರೆಯೆನ್ನನು

ಅಂಬಿಕಾ ತನಯನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನು

ಬೆಂಬಿಡದೆಲೇ ನೀನು ಪೊರೆಯೆನ್ನನು ||2||

ಆಕಾಶವ್ಯಾಪ್ತನೇ ಭಕುತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾನೆ

ಪ್ರಾರ್ಥಿಪ ಜನರಿಗತಿಪ್ರೀತನೆ

ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ವಿಠ್ಠಲನ ನಿಜಮಂದಿರ

ಕಾಣುವ  ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ ಪೊರೆಯುವನೇ ||3||

lambodharane ninnane nambideno

inde munde bandenna kayo

siddi vinayaka vidyeya needi

uddarisennanu nee poreyo ||1||

vishista vadanane vignavidurane

vishwa pareshane poreyennanu

ambika tanayane nambide ninnanu

bembidadele neenu poreyennanu ||2||

akashavyapthane bhakuthige prapthane

prathipa janarigatipreethane

parthasarati vittalana nijamandira

kanuva anugraha madutha poreyuvane || 3||

%d bloggers like this: