Archive for the ‘Hobbies’ Category

Shri Krishna Janmashtami – Thursday August 25th 2016

ಕೃಷ್ನಯ ವಾಸುದೇವಾಯ
ದೇವಕಿ ನಂದ  ನಾಯಚ
ನಂದಗೋಪ  ಕುಮಾರಾಯ
ಶ್ರೀ  ಗೋವಿಂದಯ ನಮೋ  ನಮಃ

ಕೃಷ್ಣಯ ವಾಸುದೇವಾಯ  ಹರಯೇ  ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶ  ನಾಶಾಯ  ಗೋವಿಂದಾಯ  ನಮೋ ನಮಃ

KRISHNAYA VASUDEVAYA
DEVAKI NANDA NAYACHA
NANDAGOPA KUMARAYA
SRI GOVINDAYA NAMO NAMAHA

KRISHNAYA VASUDEVAYA HARAYE PARAMAATMANE
PRANATHAH KLESHA NAASHAAYA GOVINDAAYA NAMONAMAHA

Shri K G Bhimsen Doss has left this comment.

Difference between Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi.
Normally Shravana, Krishna Paksha Ashtami is celebrated as Sri Krishna Janmashtami. In such years, the Rohini star comes on Bhadrapada Krishna paksha Ashtami. So in places like Udupi (or those who follow solar panchanga) observe Sri Krishna Jayanthi in the month of Bhadrapada. Generally Iyegars follow this practice.
If the Rohini Nakshtra falls on Shravana Krishna Paksha Ashtami then both Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi fall on the same day. This year both Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi are on the same day.
O

P.S: Click on any picture to see it enlarged.

Shree-Krishnastami-2014

Flowers to our Lord.
Collages

Fried items.Shree-Krishnastami-20141

Pooja Preparation.Shree-Krishnastami-20142

Lord Krishna sitting with all decoration.Shree-Krishnastami-20143

Pooje as evening approaches.

Shree-Krishnastami-20144

Flowers offered to our Lord.Shree-Krishnastami-20145

Naivedya for the Lord.Shree-Krishnastami-20146
Shri Krishnastami is celebrated on Thursday August 25th 2016. Sri Krishnastami or Krishna Jayanthi marks the celebration of the birth of Lord Sri Krishna;the eighth avatar of Lord Vishnu. Lord Sri Krishna was born on the ‘Rohini’ nakshatra on Ashtami; that’s why it is called Krishnastami. In karnataka it is also known as Gokulashtami and Janmashtami. The festival occurs between August and September in our English calendar.

According to our Hindu mythology, Krishna was born to destroy Mathura’s demon King Kamsa, brother of his virtuous mother, Devaki. A celestial voice told Kamsa that he would be killed by the eighth child of Devaki. Alarmed by the message, Kamsa imprisoned Devaki and her husband Vasudeva. Taking no chances, Kamsa went on killing Devaki’s children soon after birth. Lord Krishna was born as the eighth child of Vasudeva at midnight. But at Krishna’s birth, under divine instructions, Vasudeva left the prison unnoticed with the baby. He crossed the mighty river Yamuna which was in spate due to heavy rains. Without any difficulty, he walked across the river protected from rain by the mighty serpent Shesha, and reached Gokul. In Gokul, on the same midnight, a girl named Yogamaya had been born to Yasoda, wife of Nanda a herdsman. The babies were exchanged, and Vasudeva came back to prison with the girl. When Kamsa was told that his sister had given birth to a child, Kamsa attempted kill the child. But the baby who was Goddess Maya, flew off to the heaven, warning Kamsa that Krishna, who would kill him, had already been born and was alive. Eventually, Krishna killed Kamsa, and released his parents from the prison, and brought peace and happiness to the common people.

In our Madhwa tradition, we are supposed to fast on this day, and late during the night; usually midnight we are supposed to give Arghya to Lord krishna. Here is the stotra to be said while giving Arghya to Lord Krishna. While giving the Arghya, hold a coin, a lemon and dried date in your right hand, and using a silver spoon offer 3 times milk and 3 times water to Lord krishna in a silver bowl, and keep repeating the below Stotra as well. Everyone in the household has to give Arghya to the Lord.

Argya Stotra

Arghya Stotra

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Krishna Arghya

Jathaha Kamsavadarthaya Bhoobharotharanayacha|
Kouravanam Vinashaya Dhaityanam Nidhanaya Cha ||
Pandavanam Hitharthaya Dharamasamsthapanaya Cha|
GruhanaArghyam Maya Dhatham Devakya Sahitho Hare ||

Chandra Arghya

Kshirodharnava Sambhootha AthiGotraSamudhbhava |
GruhanaArghyam Maya Dhatham Rhohinya Sahitho Shashin ||

Another set from Prasanna.

Krishna Arghya mantra
jatah kamsavadharthay bhubharo harNayacha

kouravaNam vinashaya diatyanam nidhanaya cha
panDavanam hitarthaya dharma sansthapanay cha

grahaNaarghyam mya dattam devikya sahito hare||

chandra arghya
kshirodarNav sambhootham atrigotra samudbhavam
grahaNrghyam mya dattam rohiNya sahitah shashinah||

The food items performed are mostly sweet dishes, fried items and items with Avalakki. All these dishes are performed with extreme madi. If you are not able to do so, here are some useful tips:

1. The most important thing in any festival is the breaking of the coconut and offering it to god, so bring a coconut.

2. Keep also 5 fruits for offering to god, like Banana, Mango, Apple, Orange, Grapes, Plum, Pear and so on..

3. You can make the following dishes which have been mentioned here in the blog which need no cooking at all, add the seasonings after you do the Naivedaya to god.

4. If you don’t mind cooking on the gas stove, here are other recipes you can make as well

5. Bring lots of flowers which are again easily available; roses

6. Offer butter also to the Lord which again is available in all grocery stores.

7. Below are several links which has all the songs in praise of Lord Krishna posted in this blog.

8. Here are some links from dvaita.org as pdf files

9. We also place a silver cradle and keep the Ambegalu Krishna idol in the cradle and rock the cradle while singing the following song:

10. Recite Om Namo Bhagavate Vasudevaya as many times as possible.

11. Little feet of Lord Krishna are drawn as well along with other rangolis.

11. Last but not the least, do as many namaskaras as you can and break the fast.

Once you finish the pooje, surrender yourself to the Almighty Lord by saying the following Stotra.

ಕಾಯೇನ  ವಾಚ ಮನಸೇನದ್ರಿಯಿರ್ವ
ಬುದ್ಧ್ಯತ್ಮನ  ವ  ಪ್ರಕೃತೆ  ಸ್ವಭಾವತ್
ಕರೋಮಿ  ಯದ್ಯಥ್   ಸಕಲಂ  ಪರಸ್ಮೈ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

KAYENA VACHA MANASENDRIYAIRVA
BUDDHYATMANA VA PRAKRITE SWABHAVATH
KAROMI YADYAD SAKALAM PARASMAI
SRIMAN NARAYANAYETI SAMARPAYAMI

May Lord Krishna Bless ALL

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರ್ಪನಮಸ್ತು

Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi Pooja Preparation – Tips & Tricks

IMG_3103Many of you have asked me how I prepare for one of the most exciting and beloved Festivals we have, Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi or whatever name you wish to give this festival. It is celebrated all over the world. With the invent of internet, everyone wants to perform this festival and is looking for tips and tricks especially if you are working.  Based on decades of experience I have in observing as performed by my parents and performing the festival myself since I got married,  I am sharing some tips and tricks which will make it easy and not to stress out.

Remember, at the end of the day it is the Bhakthi and devotion which you can offer the Lord which is of utmost importance than the count of items you cook.

Since this year it is on a Saturday, and my daughter is joining us, it will once again be a Festival to perform with great enthusiasm and cook several dishes as well. Enough of my story right?

Attached below are some tips and tricks I follow.

Grocery List:

I buy all items new for this and Ganesha festival. Just a habit, nothing else. I am not listing how many lbs/kgs t buy, left to your discretion. With the list below you can prepare all items listed in Recipe Section.

Shree-Krishnastami-20141

 1. Rice Flour
 2. Maida or All purpose flour
 3. Besan
 4. Urda dal flour
 5. Red chilli powder
 6. Hing
 7. Oil
 8. Moong Dal
 9. Channa dal
 10. Dry Coconut Powder
 11. Salt
 12. Thick Poha
 13. Thin Poha
 14. Sooji
 15. Jaggery
 16. Sugar
 17. Jeera
 18. Mustard Seeds
 19. Ghee
 20. Butter
 21. Milk
 22. Butter Milk since Yogurt is not used during this vrata
 23. Coconut

Pooja List:

I am hoping you have the daily pooja items like Haldi, Kumkum, etc etc. This list is specific for this day and in no particular order you can arrange them as you wish.

 1. Flowers, buy assortment of all flowers as shown below:Collages
 2. Fruits, all fruits are allowed in this vrata.IMG_29333. Banana plant and Leaves if available IMG_31034. Argya Items, milk, water, lemon, coin and a dry date. Keep them ready!IMG_30035. Prepare all the lamps to light, Mangalarathi and aarathi  using Ghee or Oil.IMG_3004IMG_30056. Make sure you have Rangoli, if you don’t have the dry powder, use Kundan Rangoli, a chalk and draw. If even that is not available, take some printouts and use them. I have used a combination of all of them as seen below. Draw small feet of Lord Krishna from the front door.

Shree-Krishnastami-20143
O7. Prepare Gejje Vastra with Kumkum. No set number here, I use one set for each idol I keep.IMG_30158. Make sure you have camphor, Agarbathi and also soaked for Mangalaruthi.

9. Prepare the cradle for Lord Krishna. Once you are done giving the Argya, we rock the cradle and sing the lullaby. IMG_3089

10. If not anything else, just offer a coconut.IMG_1881

11. The detailed pooja procedure is posted at the following link:

Shri Raghavendra Swamy Aaradhane

 • August 19th – Friday– Sree Raghavendra Swamy Poorva Aaradhane

 • August 20th – Saturday – Sree Raghavendra Swamy Madya Aaradhane

 • August 21st – Sunday– Sree Raghavendra Swamy Uttara Aaradhane

Satsangha-pooje1

 

Rayaru1

Shri Raghavendra Swamy Aaradhane  is celebrated all across India, and many other countries in Rayara Matta’s and also many households. My parents do Rayara Seva every year during Aaradhane, and I being a strong devotee  of Rayaru do it myself; no matter where I am in the world. I did it when I was in India, Dubai and continue doing here as well in the USA. So, if you are a devotee, than try doing as much or as little as possible to this great Guru of ours and get his blessings.

If you need to know how to do Seva, here is a link from the Mantralaya web site about who and how the seva should be performed. Read the link here:

In paragraph 10, it clearly states other ways of offering seva to Rayarau as such:

10.Are there other ways of performing Seva to Rayaru?

Yes. As stated before, if one is sincere and devoted to Hari, Vayu and Rayaru, there are many ways of performing Seva to Rayaru. The following section lists some of the main ones:

a) Sitting in one place and reciting Sri Raghavendra stotra 108 times.

b) Hejje namaskara (going around the Brindavana advancing one foot at a time and performing namaskara for each stride)

c) Urulu Seva – rolling on the body and going around the brindavana. This is forbidden for women.

d) Reciting Sri Raghavendra stotra 108 times while performing abhisheka for Rayara Brindavana with cow’s milk.

e) Going through religious works composed by great gyaanis; some of the popular ones are Sudha, Parimala, Sri Madhva Vijaya,Sri Raghavendra Vijaya etc.

In all of the above cases, the main ingredient is sincerity, pure heart and intense devotion.

I have added several lyrics on Shri Raghavendra Swamy in this blog, you can look for those at the lyrics page, or click on the Shri Raghavendra Swamy categories section and you will be listed with several songs. There are several songs as well on the audio on youtube page.

A new page is also created with all the lyrics for our beloved Rayaru.

Late Shri Mantralaya Swamigalu doing pooje can be watched here at youtube

Arathi being done to Shri Raghavendra Swamy brindavana at Mantralaya can be watched here

Listen to Sri Raghavendra Stotra here at youtube

You can also listen to all the songs recorded ever on Sri Raghavendra Swamy ever at KannadaAudio.com

Shri Vara Mahalakshmi Vrata – August 12th 2016

Shri Vara Mahalakshmi Vrata is performed by married Hindu women to seek the blessings of the Goddess Mahalakshmi, wife of Lord Vishnu.

The Vrata is observed on the Friday immediately preceding the full moon day of the month of
Sravana Masa. On the day of Pooje or Vrata, women clean their homes and decorate their front yards with rangolis. Later, they take a bath and deck wear pure silk saree and jewellery. The lady performing the pooje makes a mandala with the drawing of a lotus upon it. A kalasha filled with rice and topped with fresh mango and betel leaves, a coconut smeared with haldi and kumkum and cloth are placed on the mandala and Lakshmi is invoked therein.

After the worship of the kalasha, follows the worship of Ganesha, then the worship of the sacred thread. Now the main worship of Vara Lakshmi begins and the scared thread is worshipped a second time. It is then tied to the right hand of the lady. After the worship thamboola is given to 5 married ladies.

The same evening, we invite all the neighboring ladies(married women) and offer them tamboola; also called veeledele Adike, which is an offering of betel leaves, fruits, betel nuts, kumkum, haldi and dakshine. At this point the ladies also sing songs in praise of goddess Varalakshmi.

Attached below is a scanned vrata procedure in Kannada:

So, here comes the link which has the lyrics for all songs posted on this blog on Goddess Lakshmi.

And here comes the link which has colorful and many designs for drawing Rangoli

And can any festival be complete without authentic dishes? Here are some recipes posted in this blog:

Attached is the post link for the links I have for lyrics, and Shravana Friday Pooje procedure.

P.S: As always no food is prepared with onion or garlic.

Shri Vara Mahalakshmi Vrata pooje at Chandrika’s house six years back.

Shri Vara MahaLakshmi Vrata 1

Shri Vara MahaLakshmi Vrata 1

Update : Nagara Chauthi/Panchami

August 6th – Saturday – Nagara Chathurthi
August 7th – Sunday– Nagara Panchami

Nagara Chauthi is the fourth day of the Shravana masa. On this day married women take head bath and wearing wet clothes (or washed clothes separately) which makes it very pure, either do the pooje to the snake hootha or place a silver idol of Nagappa and continue. Unboiled milk or raw milk, haldi,  soaked kadale, gejjevastra and flowers are offered to the idol of Nagappa. Women who do the pooje on this day fast as well. This is how we do the pooje in Madhwa houses. No fried items are prepared during this day. Women also prepare thambittu and do aarathi to Nagappa using the same. All this needs to be done in madi.

P.S: No Kumkum is applied to Nagappa on Chauthi. The gejjevastra is prepared by applying Haldi. No deep fired items as well.

Next day being the Nagara Panchami, everyone in the house performs the pooje; including children. If you are offering milk to the idol of Nagappa; it is customary to do the pooje to Nagappa as soon as you wake up, take a shower and even before drinking your coffee in the morning. As done in the previous day, place a silver plate, keep the idol of Nagappa. Pour 3 times milk, water, haldi, kumkum, gejjevastra, flowers and kadale. Prepare the thambittu and do the aarathi.

P.S:Kumkum is applied to Nagappa on Panchami. The gejjevastra is prepared by applying Kumkum. No deep fired items as well.

It is also customary to draw images of Nagappa on the front door, hosthilu and also near the place you worship using rice paste. Haldi, kumkum, gejje vastra and flowers are applied to these as well.

Lord Krishna was playing ball with his friends, when suddenly the ball got entangled in the high branch of a tree. Krishna volunteered to climb the tree and fetch the ball. But below the tree the river Yamuna was flowing in full glory, in which the snake Kalinga was living. Nobody dared to go near that place. Lord Krishna ignoring the warnings of his friends jumps into the water. The dangerous ‘Kalinga” serpent comes up. But Krishna was ready and jumping on the snake’s head, starts dancing on its head. Kalinga realizes the strength of Lord Krishna and pleads with Krishna: “Please, do not kill me.” Krishna takes sympathy on Kalinga and after taking a promise that henceforth he would not harm anybody, he let the snake go free into the river again. Hence, Nag Panchami is also commemorated as a day of victory of Lord Krishna over Kalinga the legendary snake.

What to eat during Nagara Chauthi?

So, here are the items you can prepare during this day, when you are not supposed to fry anything.

What to eat during Nagara Panchami? No frying on this day as well. And no dish made out of Vermicelli or Shavige.

To prepare Thambittu follow this procedure:

P.S: Nagara Panchami Haadu/Song is posted here

Updated : Bhimana Amavase or Gandana pooje – August 2nd 2016

Bhimana Amavase or Gandana pooje, is an important pooje performed by unmarried women and newly married women for 9 years after their marriage. It is performed on the new moon day or amavase in the month of Aashada masa. This year it is on August 2nd 2016 Tuesday

This pooje is also called Bheemeshwarana pooje. This pooje is dedicated to God Shiva and Goddess Parvati.

Mud models of Shiva and Parvathi in the form of a cone with a flat base are made, kept in the sun to dry and decorated with white dots made out of limestone paste, or sometimes with akki hittu(rice flour) mixed with milk. A thread immersed in turmeric paste, a flower and sometimes turmeric root are tied around the model for Parvathi. After the pooje, usually either the girls Mom or Mother-in-Law ties this thread to the girls wrists.

Those who have brothers, later in the evening worship the hosthilu or threshold of their house. They call it “Bhandara vadiyodu“. The girls brother brakes the bhandara and gives money to his sister.

The story for Bhimana Amavase goes like this:

In a city there was a king called Vajrabahu. He had one and only son called Vijayashekara, who dies suddenly while still young. The king and queen decide to perform his marriage; even though he is dead. But, who would marry a corpse, right? No one comes forward to marry him. A Brahmin couple, named Madhava and his wife Sushila have five daughters and nine sons. They are extremely poor and they decide to marry one of their daughters in marriage to the dead prince; in return they would get lot of money and can use it to feed their family.

This girl is left with her dead husband and than she prays to God Shiva and Goddess Parvathi with great devotion. Lord Shiva and Goddess Parvathi ask her to perform this pooje; since she is in the forest and doesn’t have any money she uses clay or mud and performs the pooje. The dead prince comes back to life. The king, queen and everyone is now happy to see their son come back to life.

Now that you know why and how to do the pooje, tell the significance of this story to your daughter, perform the pooje, tie the thread across her wrist and bless her with all your heart.

Happy Gandana Pooje.

Here below is the step by step procedure to perform Diwasi Gowri pooje as per the book I have now:

1. Clean the place where you are going to perform the pooja, put an elaborate rangoli (ರಂಗವಲ್ಲಿ). Find links to various rangoli (ರಂಗವಲ್ಲಿ) here:

2. Place a wooden plank called Mane(ಮಣೆ).
3. On this Mane, place a silver plate and within the plate, keep the idols of Diwasi Gowri and Managal Gowri( if you are performing Managal Gowri).
4. Also keep 1 dry cocnout (Kobbari Battalu ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಟಲು) as it is called in Kannada, 10 betel nut (adike ಅಡಿಕೆ), 10 betel leaves (villedele ವಿಳೇದೆಲೆ), 10 rounds of thread ದಾರ.
5. Now, worship the gowri and offer her 10 Kucchida Kadabu (ಕುಚ್ಚಿದ ಕಡಬು).
6. Next, tie 10 knots on the thread immersed in turmeric paste, a flower and sometimes turmeric root. For married ladies, 10 knots and unmarried girls 5 knots, and 5 rounds of thread.
7. Put this on the Gowri idol.
8. Perform Aarthi to Gowri. Offer your prayers, and do namaskaras.
8. Once, you finish all the pooja, usually either the girls Mom or Mother-in-Law ties this thread to the girls wrists or can also put it around her neck.

7 Million All Times Hits to Kalpavriksha Kamadhenu – Thank You

HAPPY EARTH DAY!!!!

I had never imagined having so many visitors visit this blog even in my wildest dreams. I had posted about 6 Million September 13, 2015, and within a few months to have another million is just unimaginable.

Screen Shot 2016-04-22 at 8.41.45 AM

It is just humbling to know that this blog has raised so much interest and enthusiasm about our food, festival and culture. Doesn’t matter where in the world you are, which remote part of the world you are, we have seen time and again that ” Where there is a WILL, there is a WAY. Where there is no WILL, there is a HILL”.

The comments I read here, and many of you have sent and have been constantly sending emails each and every time I post something which interests you, is truly the inspiration for this blog. I have met many of you personally, while in temples or any other place, when you come and ask ” Are you the same Meera of this blog”, I feel such joy which cannot be expressed in words. THANKS!

This blog has also taught me to be humble, honest, a good and compassionate person. The comments and emails which several of you share about your own experiences good and bad, happy and sad have completely changed my perspective about life.

The several comments each one of you share about you own miracles of our Beloved Rayaru have made me even more staunch devotee.

Where there is good, there is bad. Where there is sweet there is sour. Where there is Light there is also darkness. Where there is Happiness, there soon follows some sadness. Where there is birth, in the near future it is followed by death. Similarly, there are good comments and sometimes not so good. The bad and irrelevant make me sad just a tiny bit, and immediately follows a good one by the many who reply.

THANKS TO ALL OF YOU. Let us keep our culture alive, spread our customs and traditions in a good way and above all spread tolerance and patience.

None of this would have been possible without the blessings of Lord Almighty and our Beloved Rayaru.

THANKS AGAIN. AND HERE IS TO WISHING WE WILL REACH ANOTHER MILLION IN THE NEXT FEW MONTHS.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,672 other followers

%d bloggers like this: