Archive for the ‘Lakshmi Pooja’ Category

Ashtadala Padma Rangoli – ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮ ರಂಗೋಲಿ

For the greatest Lakshmi pooja, Sree VaraMahalakshmi I have practiced and  learnt how to draw the Ashtadala Padma Rangoli – ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮ ರಂಗೋಲಿ. I have drawn this on my notebook so it is easy to practice and draw the same for the Festival on Friday. As soon as I have the picture drawn for the pooje, I will post that as well. Once you draw for the Festival, share with me the image.

 • Draw one dot at the center.
 • Four dots at four corners.

rang1

 • Continue with 4 dots in between these four corners.rang2
 • Join dots 1 -3 and back to 1. 1,3,1.

rang3

 • The next set of 1, 3 and 1  as shown below.

rang4

 • Now join dots 2,4 and 2.

rang5

Join 2,4, 2 a second time as shown below

rang6

Quick and easy.

One last time, lets recap the Rangoli.

 1. One dot at center
 2. Four dots at four corners
 3. Four dots in between these four corners. So, totally 8 corners
 4. Join 1,3 and back to 1 in two corners
 5. Join 2,4 and 2 in the second two corners

Friday Lakshmi Devi & Chamundeshwari Pictures

Sharing a few pictures from Facebook of Goddess Lakshmi Devi and Goddess Chamundeshwari.

Kolhapur Lakshmi Devi

IMG_4053

Kolhapur Lakshmi Devi

IMG_4054

Goddess Tiruchaanoor Padmaavati

IMG_4097

Mysore Chamundeshwari Devi

IMG_4098

Kolhapur Lakshmi Devi

IMG_4428All credit to the people who took the pictures. Many thanks to them.

Upcoming Shravana Masa Festivals – August-September 2015

IMG_3109

As per Uttaradimatta Panchanga, this year in Manmatha Nama Samvatsara, Shravana Masa starts from August 15th and ends on September 13th.

There are many festivals during this month and as always I will re-post slokas, pooja details and many more details a few days before each of these important dates. Here is a list of important dates and festivals during Shravana Masa 2015.

Mangala Gowri Vrata

All details for this festival can be found here:

Vrata Details.

 • August 18th – Tuesday

 • August 25th – Tuesday

 • September 1st – Tuesday

 • September 8th – Tuesday

Nagara Chathurthi & Panchami

Pooja Details.

 • August 18th – Tuesday – Nagara Chathurthi

 • August 19th – Wednesday– Nagara Panchami

Shravana Masa Lakshmi Pooja

Pooja Details.

 • August 21st – Friday

 • August 28th – Friday

 • September 4th – Friday

 • September 11th – Friday

Vara MahaLakshmi  Pooja Vrata

Vrata Details.

 • August 28th – Friday

Sree Raghavendra Swamy  Aaradhane

Aaradhane Details

 • August 30th – Sunday– Sree Raghavendra Swamy Poorva Aaradhane

 • August 31st – Monday – Sree Raghavendra Swamy Madya Aaradhane

 • September 1st – Tuesday– Sree Raghavendra Swamy Uttara Aaradhane

Sree Krishna Jayanthi – Sri Krishna Janmashtami

Janmashtami Pooja Details

 • September 5th – Saturday

 Please refer to the closet temple or other calendar to find the dates of the festivals in the country you are living. These dates posted are based on Indian Standard Time.

ಮರದ ಬಾಗಿಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ಬಗಳು – Importance of giving Maradha Bhagina

I have tried to translate as much as possible. If there any mistakes, please let me know.

Mr. Krismaly had commented here on the blog and left a message. It is a great article to recognize the significance and importance of giving ಮರದ ಬಾಗಿಣ Maradha Bhagina. I will try to translate this once I have some time.

I had posted an earlier article on what is included in the Marada Bhagina a while ago. See the link below.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ಮರದ ಬಾಗಿಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ಬಗಳು… Importance of Maradga Bhagina and its significance
—————————————–
ಮರದ ಬಾಗಿಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ಬಗಳು..
ಮರದ ಬಾಗಿಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು., Items to be put in the Bhagina.
೧. ಅರಿಸಿನ : ಗೌರಿದೇವೀ. Turmeric : Gowri Devi
೨. ಕುಂಕುಮ : ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ Kumkum : Maha Lakshmi
೩. ಸಿಂಧೂರ : ಸರಸ್ವತೀ Sindoor : Saraswathi
೪. ಕನ್ನಡಿ : ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮೀ. Mirror : Roopa Lakshmi
೫. ಬಾಚಣಿಗೆ : ಶೃಂಗಾರಲಕ್ಷ್ಮೀ. Comb: Sringara Lakshmi
೬. ಕಾಡಿಗೆ : ಲಜ್ಜಾಲಕ್ಷ್ಮೀ. : Kajal : Lajja Lakshmi
೭. ಅಕ್ಕಿ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. Rice : Shree Lakshmi
೮. ತೊಗರಿಬೇಳೆ : ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ. Toor Dal : Vara Lakshmi
೯. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ : ಸಿದ್ದಲಕ್ಷ್ಮೀ. Urda Dal : Siddha Lakshmi
೧೦. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ : ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ. Coconut: Santana Lakshmi
೧೧. ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ : ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ. Bettel Leaves : Dhana Lakshmi
೧೨. ಅಡಿಕೆ : ಇಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ. Bettel Nut – Issta Lakshmi
೧೩. ಫಲ(ಹಣ್ಣು) : ಜ್ಞಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ. Fruit – Gyana Lakshmi
೧೪. ಬೆಲ್ಲ : ರಸಲಕ್ಷ್ಮೀ. Jaggery : Rasa Lakshmi
೧೫. ವಸ್ತ್ರ : ವಸ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ. Cloth : Vasthra Lakshmi
೧೬. ಹೆಸರುಬೇಳೆ : ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ. Moong dal : Vidhya Lakshmi
ಮುತೈದೆ ದೇವತೆಯರು೧೬ ಜನರು. ಇವರನ್ನು ಷೋಡಶಲಕ್ಷ್ಮೀಯರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..

Married woman are equal to 16 people.They call them Shoda Lakshmi.
ಗೌರಿ, ಪದ್ಮ, ಶುಚಿ, ಮೇಧಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ವಿಜಯಾ, ಜಯಾ, ದೇವಸೇನಾ, ಸಾಹಾ, ಮಾತರಲೋಕಾ, ಮಾತಾರಾ, ಶಾಂತೀ, ಪೃಥ್ವಿ, ಧೃತೀ, ತುಷ್ಟೀ, ಸ್ವಧಾದೇವಿ..

Gowri, Padhma, Shuchi, Medha, Savitiri, Vijaya, Jaya, Devasena, Saha, Mataraloka, Matara, Shanthi, Pruthvi, Druthi, Tushti, Swadhadevi.
ಸೀರೆ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಸೌಭಾಗ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಮರದ ಬಾಗಿಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ..

Goddess Lakshmi resides in the saree pallu, and that;s why you should hold the pallu and give the Bhagina.
ಮರದ ಬಾಗಿಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವೇಣುಪಾತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..

Maradha Bhagina is called as Venu Patra in Sanskrit.
ಮರದಬಾಗಿಣದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ..

Lord Narayana resides in Maradha Bhagina.
ಮರವೆಂಬ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ತರಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ,
ದಂಪತಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣರ ತರಹ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುಮಂಗಲಿ ತನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ೧೬ ಸುಮಂಗಲೀ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಬಾಗಿಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ..

Since the Maradha Bhagina symbolizes Lord Narayan and Lakshmi Devi, it is given to married women so they can live a happy married life like Lord Narayan and Lakshmi Devi, and is given to 16 married women.
ಈ ೧೬ ದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯಸುಮಂಗಲಿಯರು..

The 16 Goddesses are Nitya Sumangalis.
ಈ ೧೬ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಷ್ಟ,ನೋವು,ದುಃಖ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ನೆನೆದು ಬಾಗಿಣ ಕೊಡಬೇಕು..

Given the Maradha Bhagina so that the 16 Goddesses will protect you from any difficulty, any sorrow.
ಈ ೧೬ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಣಗೌರೀ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಪೂಜೆ, ಎಂದರೆ ದಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ..
೧೬ ಅರಿಸಿನ ದಾರ, ೧೬ ಗಂಟುಗಳು, ೧೬ ಬಾಗಿನ, ೧೬ ಎಳೆ ಗೆಜ್ಜೆವಸ್ತ್ರ, ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಗಳು..
೧. ಅರಿಸಿನ ದಾನ : ಅರಿಸಿನ ದಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ..
ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯತನ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ..
ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಸುಮಂಗಲಿತನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅರಿಸಿನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ..

By giving Turmeric as Dhana, it will help relieve any disease. It will help women live as married women.
೨. ಕುಂಕುಮ ದಾನ : ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಯಾರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಬಹಳ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ..
ಕುಂಕುಮ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ದೈವಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ..
ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ..
ಕೋಪ, ಹಠ,ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ..

By giving Kukkum, it will help increase the belief on God. Help cure eye sight.
೩. ಸಿಂಧೂರ ದಾನ ; ಸತಿ ಪತಿ ಕಲಹ ನಿವಾರಣೆ.., ರೋಗಭಾಧೆ,ಋಣಭಾದೆ, ನಿವಾರಣೆ..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ, ಒಳಜಗಳ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ..

By giving Sindhoor, it will help cure diseases, misunderstanding between husband and wife, and any misunderstanding between any relatives.
ಶುಭವಾಗಲಿ..

Deepavali Mahabhisheka at Mantralaya

Stunning pictures from Mantralaya for Deepavali Mahabhisheka. Take a look.

http://raghavendramutt.org/stories/deepavali-mahabhisheka

Mantralaya website also has a short video of the Deepavali Mahabhisheka. Watch here.

http://raghavendramutt.org/stories/deepavali-mahabhisheka-video

May our beloved Rayaru bless everyone who believes in him on this Diwali Festival.

Naraka Chaturdashi celebrations in Mantralaya

Please find attached pictures of Naraka Chaturdashi celebrations in Mantralaya.

http://raghavendramutt.org/stories/naraka-chaturdashi-celebrations-shri-matha

Wish you all a VERY HAPPY AND PROSPEROUS DEEPAVALI/DIWALI.

Solar Eclipse – Thursday Oct 23rd 2014

A partial solar eclipse is visible in the United States on Thursday October 23rd 2014. Eclipse Begins at 3:38 PM EST and Ends at 7:42 PM EST.

The Lakshmi Pooja which usually is performed on Amavasya i.e. Thursday should be performed a day earlier on Wednesday or a day after the Eclipse Friday.

As I have been traveling extensively the past couple of months, and am in New Jersey right now, I am going  to perform the Lakshmi Pooje on Friday October 24th 2014.

Please check your local calendars if you reside in other countries.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,495 other followers

%d bloggers like this: