Archive for the ‘Lakshmi Pooja’ Category

ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕಿರುವೆ ಕೋಕಿಲೇಶ್ವರಿ ವಾಣಿ – Yake Bagila Hakiruve Kokilesvari Vani Lyrics

Composer: Sri Vadiraja Swamy
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕಿರುವೆ ಕೋಕಿಲೇಶ್ವರಿ ವಾಣಿ || ಪ. ||
ಆರು ನಾನರಿಯೆ ನೀ ಸರಿರಾತ್ರಿಯಲಿ ಬಂದೀ || ಅ.ಪ. ||

ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ನಿಗಮಚೋರನ ಕೊಂದ ನೀರಜಾಕ್ಷನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ನಾರುವ ಮೈಯ್ಯ ಎನ್ನೊಳು ತೋರದೆ ಸಾರಿ ದೂರ ನೀ ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೧||

ಮಂದರಗಿರಿಯನು ಬೆನ್ನೊಳಗಿಟ್ಟ೦ತ ಸುಂದರವದನನೇ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಇಂದು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಭಾರಂಗಳಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗೆ ಪೋಗೋ ರಂಗ || ೨ ||

ಧರಣಿಗೆ ಸುಖವನು ನೀಡಿದ ಸೂಕರ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಭಾಮೆ ನಾನು
ವರಾಹರೂಪವು ನಿನ್ನ ಘುರುಘುರು ಶಬ್ದವು ಅರಿವೆ ನೀನಿಲ್ಲಿಂದ ಪೋಗೋ ರಂಗ || ೩ ||

ಬಾಲನ ತಾಪವ ಲೀಲೆಯಿಂದರಿತನ ನಾರಸಿಂಹನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಮೇಲಿದ್ದ ವಸನವು ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲ ಕಂಡ೦ಜುವವಳಲ್ಲ ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೪||

ವಾಸವನನುಜನೆ ವಾಮನರೂಪನೆ ನಾಶರಹಿತನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಕೂಸಿನ ರೂಪದಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವಗೆ ದಾಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಏಕೋ ರಂಗ||೫||

ತಾತನ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತೆಯ ತರಿದಂತ ಖ್ಯಾತಭಾರ್ಗವನು ನಾನೇ
ಮಾತೆಯ ತರಿದ ಪಾತಕಿ ನಿನಗಿನ್ನು ದೂತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಏಕೋ ರಂಗ ||೬||

ದಶರಥನಂದನ ದಶಮುಖ ಭಂಜನ ಪಶುಪತಿವಂದ್ಯನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಹಸನಾದ ಏಕಪತ್ನಿವ್ರತದೊಳಿರುವ ನಿನಗೆ ಹೊಸಕನ್ನಿಕೆಯರು ಏಕೋ ರಂಗ ||೭||

ಹದಿನಾರು ಸಾಸಿರ ನೂರೆಂಟು ಸುದತಿಯರ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಕದನಕ್ಕೆ ಬೇರಿನ್ನು ಮಾರ್ಗಂಗಳಿಲ್ಲವಯ್ಯ ವದನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೮||

ಬೌದ್ಧರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಾನವರ ಮುಗ್ಧರ ಮಾಡಿದೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಬುದ್ಧ ವಚನಂಗಳು ಎನ್ನಲಿ ಪೇಳಲು ವೃದ್ಧನಾರಿ ನಾನಲ್ಲ ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೯||

ವರತುರಗವನೇರಿ ಧರೆಯನು ಚರಿಸಿದ ದೊರೆವೀರ ನೋಡೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಕುದುರೆಯ ಚಾಕರಿಯೊಳಿರುವವಗೆ ಇನ್ನು ಯುವತಿಯ ಸುಖವಿನ್ನೆಂತೋ ರಂಗ ||೧೦||

ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶರಧಿಯೊಳ್ ಮಲಗಿದೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ದೊರೆ ಹಯವದನನ ಚರಣಕೆ ಎರಗುತ ತೆಗೆದಳು ಬಾಗಿಲ ಭಾಮೆ ಆಗ ತೆಗೆದಳು ಬಾಗಿಲ ಭಾಮೆ ||೧೧||

yAke bAgila hAkiruve kOkilESvari vANi || pa. ||
Aru nAnariye nI sarirAtriyali baMdI || a.pa. ||

nIroLu muLugi nigamacOrana koMda nIrajAkShane BAme nAnu
nAruva maiyya ennoLu tOrade sAri dUra nI pOgO raMga ||1||

maMdaragiriyanu bennoLagiTTa0ta suMdaravadananE BAme nAnu
iMdu ninage takka BAraMgaLillavayya siMdhuvinoLage pOgO raMga || 2 ||

dharaNige suKavanu nIDida sUkara paramapuruShanE BAme nAnu
varAharUpavu ninna GuruGuru Sabdavu arive nInilliMda pOgO raMga || 3 ||

bAlana tApava lIleyiMdaritana nArasiMhane BAme nAnu
mElidda vasanavu krUra kAryAMgaLalla kaMDa0juvavaLalla pOgO raMga ||4||

vAsavananujane vAmanarUpane nASarahitane BAme nAnu
kUsina rUpadi mOsa mADidavage dAsi innobbaLu EkO raMga||5||

tAtana mAtige mAteya taridaMta KyAtaBArgavanu nAnE
mAteya tarida pAtaki ninaginnu dUti innobbaLu EkO raMga ||6||

daSarathanaMdana daSamuKa BaMjana paSupativaMdyane BAme nAnu
hasanAda EkapatnivratadoLiruva ninage hosakannikeyaru EkO raMga ||7||

hadinAru sAsira nUreMTu sudatiyara badiyalliddavane BAme nAnu
kadanakke bErinnu mArgaMgaLillavayya vadana muccikoMDu pOgO raMga ||8||

bauddhara kuladalli huTTi dAnavara mugdhara mADide BAme nAnu
buddha vacanaMgaLu ennali pELalu vRuddhanAri nAnalla pOgO raMga ||9||

varaturagavanEri dhareyanu carisida dorevIra nODe BAme nAnu
kudureya cAkariyoLiruvavage innu yuvatiya suKavinneMtO raMga ||10||

sarvaprANigaLannu udaradalliTTukoMDu SaradhiyoL malagide BAme nAnu
dore hayavadanana caraNake eraguta tegedaLu bAgila BAme Aga tegedaLu bAgila BAme ||11||

ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ – Padhumanabhana Hrudaya Viharini Lyrics

Life has become quite hectic after my return from India trip. Work is extremely busy, so was unable to add any updates. Hopefully, will add a few posts during the weekend.

Ms.Bhavana Damle sent the lyrics for ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ for Lakshmi Pooje. Had no time to post it. It is here now for any upcoming festivals. Bhavana Says “pu.ti. narasiMhAchAr , a great poet of Kannada is the composer of this song.The tuning of the song is also very beautiful.”

 

ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ ಮುದದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗಾರತಿ
ತ್ರಿದಶಾಲಯದೊಳು ಹದುಳವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿನಗಾರತಿ ||ಪ.||

ಸೆರೆಮನೆಯೊಳೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸೆರೆಗಳೆವ ಧೀರಗೆ ಅಳಲಿಗರಾಪ್ತಗೆ ಸೊಗದಾರತಿ
ಮುರಹರ ನರಕಾಂತಕನೆಂಬ ಬಿರುದಿನ ಬಲ್ಲಹ ನಿನಗೆಮ್ಮ ಮುದದಾರತಿ ||೧||

ತಿರೆಯಿರವಿದು ಹದಗೆಡಲಡಿಗಡಿಗೆ ಅವತರಿಸುವ ಶಿವವೆ ನಿನಗಾರತಿ
ಪರಿಹಾರವೆಂದೆಂದು ದುರ್ಮದರ ಭೀತಿಯೊಳಗಡಗಿಹರಾಸೆಯೆ ನಿನಗಾರತಿ ||೨||

ಮನುಕುಲ ಹೃನ್ಮಣಿ ಖಲತಮದಿನಮಣಿ ಧರಣಿಜ ವರದ ನಿನಗಾರತಿ
ವಿನತಾಸುತಧೃತ ಸತ್ಯಧರ್ಮವ್ರತ ಶರಣರ ಪೊರೆವನೆ ನಿನಗಾರತಿ  ||೩||

padumanAbhana hRudaya vihAriNi mudada mahAlakShmi ninagArati
tridashAlayadoLu haduLava nelegoLisida puruShOttama ninagArati ||pa.||

seremaneyoLe huTTi seregaLeva dhIrage aLaligarAptage sogadArati
murahara narakAMtakaneMba birudina ballaha ninagemma mudadArati ||1||

tireyiravidu hadageDalaDigaDige avatarisuva shivave ninagArati
parihAraveMdeMdu durmadara bhItiyoLagaDagiharAseye ninagArati ||2||

manukula hRunmaNi khalatamadinamaNi dharaNija varada ninagArati
vinatAsutadhRuta satyadharmavrata sharaNara porevane ninagArati  ||3||

Listen to the tune here on youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=qnZHeqtt7YE

Shri Mahalaxmiya Alankarisi Karedaru

 

2013-lakshmipooje3

Composer: Shri Purandaradasaru
Singer: Mysore Ramachandrachar
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕರೆದರು ||

ಕೇಶವ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರ ತಾಳಿ
ನಾರಾಯಣ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ತಾಳಿ ಪದಕವು
ಮಾಧ್ವ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಸುರಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮೊಗ್ಗು
ಗೋವಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಗೋಧಿಯ ಸರವು ||೧||

ವಿಷ್ಣುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ರತ್ನ ಕುಂಡಲಗಳು
ಮಧುಸೂದನ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹರಳು
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ವಂಕಿ ನಾಗಮುರುಗಿಯು
ವಾಮನ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಓಲೆ ಏಕಾವಳಿಯು ||೨||

ಶ್ರೀಧರ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಒಳ್ಳೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ
ಹೃಷಿಕೇಶ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಕಡಗ ಗೆಜ್ಜೆಯು
ಪದ್ಮನಾಭ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮುತ್ತಿನಡ್ಡಿಕೆಯು
ದಾಮೋದರ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ರತ್ನದ ಪದಕವು ||೩||

ಸಂಕರ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ವಂಕಿ ತೋಳಾಯಿತು
ವಾಸುದೇವ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಒಲಿದ ತೋಡೆ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಹಸ್ತಕಂಕಣ ಬಳೆ
ಅನಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮುಕುರ ಬುಲಾಕು ||೪||

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಹೊಸ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿ
ಅಧೋಕ್ಷಜ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ
ನಾರಸಿಂಹ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಚೌರಿ ರಾಗಟಿ ಗೊಂಡ್ಯ
ಅಚ್ಯುತ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮುತ್ತಿನ ಬೊಟ್ಟು ||೫||

ಜನಾರ್ದನ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಜರಿಯ ಪೀತಾಂಬರ
ಉಪೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಕಡಗ ಗೆಜ್ಜೆಯು
ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಕಂಚು ಅಂಕಿಯ ತುಳಸಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ನಡುವಿನೊಡ್ಯಾಣವು ||೬||

ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಅರಸಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ
ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಕುಂಕುಮ ಕಾಡಿಗೆಯು
ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಸರ್ವಾಭರಣವು
ನಿಲುವುಗನ್ನಡಿಯಲಿ ಲಲನೆಯ ತೋರಿಸುತ ||೭||

shrI mahAlakShmiya alaMkarisi karedaru ||

kEshava nimma nAma mAMgalyasUtra tALi
nArAyaNa nimma nAma tALi padakavu
mAdhva nimma nAma surage saMpige moggu
gOviMda nimma nAma gOdhiya saravu ||1||

viShNuve nimma nAma ratna kuMDalagaLu
madhusUdana nimma nAma mANikyada haraLu
trivikrama nimma nAma vaMki nAgamurugiyu
vAmana nimma nAma Ole EkAvaLiyu ||2||

shrIdhara nimma nAma oLLe muttina hAra
hRuShikEsha nimma nAma kaDaga gejjeyu
padmanAbha nimma nAma muttinaDDikeyu
dAmOdara nimma nAma ratnada padakavu ||3||

saMkarShaNa nimma nAma vaMki tOLAyitu
vAsudEva nimma nAma olida tODe
pradyumna nimma nAma hastakaMkaNa baLe
aniruddha nimma nAma mukura bulAku ||4||

puruShOttama nimma nAma hosa muttina mUguti
adhOkShaja nimma nAma chaMdra sUrya
nArasiMha nimma nAma chouri rAgaTi goMDya
achyuta nimma nAma muttina boTTu ||5||

janArdana nimma nAma jariya pItAMbara
upEMdra nimma nAma kaDaga gejjeyu
shrIhari nimma nAma kaMchu aMkiya tuLasi
shrIkRuShNa nimma nAma naDuvinoDyANavu ||6||

sarasijAkSha nimma nAma arasina eNNe hachchi
paMkajAkSha nimma nAma kuMkuma kADigeyu
puraMdara viThala nimma nAma sarvAbharaNavu
niluvugannaDiyali lalaneya tOrisuta ||7||

Audio link: https://soundcloud.com/guru-madhwapathi

Kanakadhara Stotram Lyrics

Composer: Shri Adi Shankaracharya
Singer: Smt. M.S.Subbalakshmi
Contributor: Ms.Bhavana Damle

|| श्री कनकधारास्तोत्रम् ||

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती
भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् |
अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला
माङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गलदेवतायाः ||१||

मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः
प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि |
माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या
सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः ||२||

आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दं
आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् |
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं
भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ||३||

बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या
हारावलीव हरिनीलमयी विभाति |
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला
कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ||४||

कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेः
धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव |
मातुस्समस्तजगतां महनीयमूर्तिः
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ||५||

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन |
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं
मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ||६||

विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षं
आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि |
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्
इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ||७||

इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र-
दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते |
दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां
पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ||८||

दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां
अस्मिन्नकिञ्चनविहङ्गशिशौ विषण्णे |
दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं
नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ||९||

गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति
शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति |
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै
तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ||१०||

श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै
रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै |
शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै
पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ||११||

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै
नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै |
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै
नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ||१२||

नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै
नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै |
नमोऽस्तु देवादिदयापरायै
नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै ||१३||

नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै
नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै |
नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै
नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै ||१४||

नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै
नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै |
नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै
नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै ||१५||

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि
साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि |
त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ||१६||

यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः
सेवकस्य सकलार्थसंपदः |
संतनोति वचनाङ्गमानसैः
त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ||१७||

सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे |
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ||१८||

दिग् हस्तिभिः कनककुंभमुखावसृष्ट-
स्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् |
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष-
लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ||१९||

कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं
करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः |
अवलोकय मामकिञ्चनानां
प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ||२०||

देवि प्रसीद जगदीश्वरि लोकमातः
कल्याणगात्रि कमलेक्षणजीवनाथे |
दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणागतं माम्
आलोकय प्रतिदिनं सदयैरपाङ्गैः ||२१||

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं
त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् |
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो
भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ||२२||

|| इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत श्री कनकधारास्तोत्रं संपूर्णम् ||

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕ-ಭೂಷಣಮಾಶ್ರಯಂತೀ
ಭೃಂಗಾಗನೇವ ಮುಕುಲಾಭರಣಂ ತಮಾಲಂ |
ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಲದೇವತಾಯಾಃ ||1||

ಮುಗ್ಧಾಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ
ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ |
ಮಾಲಾ-ದೃಶೋ-ರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ ಯಾ
ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರ-ಸಂಭವಾಯಾಃ ||2||

ಆಮೀಲಿತಾಕ್ಷಮಧಿಗಮ್ಯ ಮುದಾ ಮುಕುಂದ-
ಮಾನಂದಕಂದಮನಿಮೇಷಮನಂಗತಂತ್ರಂ |
ಆಕೇಕರ-ಸ್ಥಿತ-ಕನೀನಿಕ-ಪಕ್ಷ್ಮ ನೇತ್ರಂ
ಭೂತ್ಯೈ ಭವೇನ್ಮಮ ಭುಜಂಗಶಯಾಂಗನಾಯಾಃ ||3||

ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ್ರಿತಕೌಸ್ತುಭೇ ಯಾ
ಹಾರಾವಲೀವ ಹರಿನೀಲಮಯೀ ವಿಭಾತಿ |
ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತೋsಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ
ಕಲ್ಯಾಣಮಾವಹತು ಮೇ ಕಮಲಾಲಯಾಯಾಃ ||4||

ಕಾಲಾಂಬುದಾಲಿ-ಲಲಿತೋರಸಿಕೈಟಭಾರೇಃ
ಧಾರಾಧರೇ ಸ್ಫುರತಿ ಯಾ ತಟಿದಂಗನೇವ |
ಮಾತುಃ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತಿಃ
ಭದ್ರಾಣಿ ಮೇ ದಿಶತು ಭಾರ್ಗವ-ನಂದನಾಯಾಃ ||5||

ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಖಲು ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಾತ್
ಮಾಂಗಲ್ಯಭಾಜಿ ಮಧು-ಮಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥೇನ |
ಮಯ್ಯಾಪತೇತ್ತದಿಹ ಮಂಥರಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಧಂ
ಮಂದಾಲಸಂ ಚ ಮಕರಾಲಯಕನ್ಯಕಾಯಾಃ ||6||

ವಿಶ್ವಾಮರೇಂದ್ರ-ಪದವಿಭ್ರಮ-ದಾನದಕ್ಷಂ
ಆನಂದ-ಹೇತುರಧಿಕಂ ಮಧುವಿದ್ವಿಷೋsಪಿ |
ಈಷನ್ನಿಷೀದತು ಮಯಿ ಕ್ಷಣಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಧಂ
ಇಂದೀವರೋದರ ಸಹೋದರಮಿಂದಿರಾಯಾಃ ||7||

ಇಷ್ಟಾವಿಶಿಷ್ಟಮತಯೋsಪಿ ಯಯಾ ದಯಾರ್ದ್ರ-
ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪ ಪದಂ ಸುಲಭಂ ಭಜಂತೇ |
ದೃಷ್ಟಿಃಪ್ರಹೃಷ್ಟಕಮಲೋದರದೀಪ್ತಿರಿಷ್ಟಾಂ
ಪುಷ್ಟಿಂ ಕೃಷೀಷ್ಟಮಮ ಪುಷ್ಕರ-ವಿಷ್ಟರಾಯಾಃ ||8||

ದದ್ಯಾದ್ದಯಾನುಪವನೋ ದ್ರವಿಣಾಂಬುಧಾರಾಮ್
ಅಸ್ಮಿನ್ನಕಿಂಚನ-ವಿಹಂಗಶಿಶೌ ವಿಷಣ್ಣೇ |
ದುಷ್ಕರ್ಮ-ಘರ್ಮಮಪನೀಯ ಚಿರಾಯ ದೂರಂ
ನಾರಾಯಣ-ಪ್ರಣಯಿನೀ-ನಯನಾಂಬುವಾಹಃ ||9||

ಗೀರ್ದೇವತೇತಿ ಗರುಡಧ್ವಜ-ಸುಂದರೀತಿ
ಶಾಕಂಭರೀತಿ ಶಶಿಶೇಖರ-ವಲ್ಲಭೇತಿ |
ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರಲಯಕೇಲಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ
ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತ್ರಿಭುವನೈಕ-ಗುರೋಸ್ತರುಣ್ಯೈ ||10||

ಶ್ರುತೈ ನಮೋsಸ್ತು ಶುಭಕರ್ಮ-ಫಲಪ್ರಸೂತ್ಯೈ
ರತ್ಯೈ ನಮೋsಸ್ತು ರಮಣೀಯ-ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ |
ಶಕ್ಯೈ ನಮೋsಸ್ತು ಶತಪತ್ರ-ನಿಕೇತನಾಯೈ
ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮೋsಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||11||

ನಮೋsಸ್ತು ನಾಲೀಕ-ನಿಭಾನನಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ದುಗ್ಧೋದಧಿ-ಜನ್ಮಭೂತ್ಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತ-ಸೋದರಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ನಾರಾಯಣ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||12||

ನಮೋsಸ್ತು ಹೇಮಾಂಬುಜ-ಪೀಠಿಕಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ಭೂಮಂಡಲನಾಯಿಕಾಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ದೇವಾದಿ-ದಯಾಪರಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ಶಾರ್ಙ್ಗಾಯುಧ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||13||

ನಮೋsಸ್ತು ದೇವ್ಯೈ ಭೃಗುನಂದನಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ವಿಷ್ಣೋರುರಸಿ ಸ್ಥಿತಾಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ದಾಮೋದರ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||14||

ನಮೋsಸ್ತು ಕಾಂತ್ಯೈ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ಭೂತ್ಯೈ ಭುವನಪ್ರಸೂತ್ಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ದೇವಾಧಿಭಿರರ್ಚಿತಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ನಂದಾತ್ಮಜ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||15||

ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯನಂದನಾನಿ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನವಿಭವಾನಿ ಸರೋರುಹಾಕ್ಷಿ |
ತ್ವದ್ವಂದನಾನಿ ದುರಿತಾಹರಣೋದ್ಯತಾನಿ
ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ಮಾನ್ಯೇ ||16||

ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷಸಮುಪಾಸನಾ ವಿಧಿಃ
ಸೇವಕಸ್ಯ ಸಕಲಾರ್ಥಸಂಪದಃ |
ಸಂತನೋತಿ ವಚನಾಂಗಮಾನಸ್ಯೈ-
ಸ್ತ್ವಾಂ ಮುರಾರಿಹೃದಯೇಶ್ವರೀಂ ಭಜೇ ||17||

ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇಃ
ಧವಲತಮಾಂಶುಕಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಶೋಭೇ |
ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೆ
ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ ||18||

ದಿಗ್ಘಸ್ತಿಭಿಃ ಕನಕಕುಂಭಮುಖಾವಸೃಷ್ಟ
ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವಿಮಲಚಾರುಜಲಪ್ಲುತಾಂಗೀಮ್ |
ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀಮಶೇಷ
ಲೋಕಾಧಿನಾಥಗೃಹಿಣೀಮಮೃತಾಬ್ಧಿ ಪುತ್ರೀಮ್ ||19||

ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷವಲ್ಲಭೇ ತ್ವಂ
ಕರುಣಾಪೂರತರಂಗಿತೈರಪಾಂಗೈಃ |
ಅವಲೋಕಯ ಮಾಮಕಿಂಚನಾನಾಂ
ಪ್ರಥಮಂ ಪಾತ್ರಮಕೃತ್ರಿಮಂ ದಯಾಯಾಃ ||20||

ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಲೋಕಮಾತಃ
ಕಲ್ಯಾಣಗಾತ್ರಿ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಜೀವನಾಥೆ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭೀತಿಹೃದಯಂ ಶರಣಾಗತಂ ಮಾಮ್
ಆಲೋಕಯ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸದಯೈರಪಾಙ್ಗೈಃ ||21||

ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಸ್ತುತಿಭಿರಮೀಭಿರನ್ವಹಂ
ತ್ರಯೀಮಯೀಂ ತ್ರಿಭುವನ-ಮಾತರಂ ರಮಾಂ |
ಗುಣಾಧಿಕಾ ಗುರುತರ-ಭಾಗ್ಯ-ಭಾಗಿನಃ
ಭವಂತಿ ತೇ ಭುವಿ ಬುಧಭಾವಿತಾಶಯಾಃ ||22||

Jaya Gowri JagadIshvari – ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ Lyrics

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

This song is from the movie Swarnagowri (1962).
Singer: S.Janaki

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

http://www.dhingana.com/jaya-gowri-jagadeeshwari-song-swarnagowri-kannada-245cd31

ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ
ಕಾವುದೆನ್ನ ಕಲಾಸಾಗರಿ ||

ಸುಮಧುರ ಗಾನ ಸುಲಲಿತ ತಾನ
ಬೇಡುವೆ ನಾ ಸುಧಾಮಯಿ ದಾನ
ಧಿಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಸ್ವರಾವಳಿ ಮೇಳ
ಮಂಜುಳ ಮಂಗಳ ನಾದ ನೀ ||

ಲಯಭಯಹಾರೀ ಕರುಣೆಯ ತೋರೀ
ವರವೀಯೇ ನಿರಾಮಯೆ ಮಾಯೆ
ಪರಶಿವ ಜಾಯೆ ಪ್ರಭಾವದಿ ಕಾಯೆ
ತಾಯೆ ಮಾಯೆ ದೇವಿಯೆ ||

jaya gouri jagadIshvari
kAvudenna kalaasaagari ||

sumadhura gaana sulalita taana
bEDuve naa sudhaamayi daana
dhimikiTa taaLa svaraavaLi mELa
maMjuLa maMgaLa naada nI ||

layabhayahaarI karuNeya tOrI
varavIyE niraamaye maaye
parashiva jaaye prabhaavadi kaaye
taaye maaye dEviye ||

Paalise Shree Gowri Lyrics

SRI GOWRI

Contributed by : Veena Sree
Raaga Mohana Adithaala
Paalise Shree gowri ennanu
Paalise shree gowri |
Paalise ninnaya paalige bandenu
BeDuve sarvadaa paadake namisutha | | Paalise| |

SharaNendavaranu porevaLu embuva
Birudu ninnadu endarithenu twaradi |
Sanmatha purushana innelli kaaNeno
Manmthanembuva banna baDipa balu | |Paalise| |

Mahimeyanu naa bhakthiyalli
BaNNisalaLave prasanna vadanaLe |
kaaNenu shaanthiya enendheLali
PraNesha vitthalanu thane ballanu | | Paalise| |

screenshot.69

Shri Vara Mahalakshmi Vrata – August 16th 2013

Shri Vara Mahalakshmi Vrata is performed by married Hindu women to seek the blessings of the Goddess Mahalakshmi, wife of Lord Vishnu.

The Vrata is observed on the Friday immediately preceding the full moon day of the month of
Sravana Masa. On the day of Pooje or Vrata, women clean their homes and decorate their front yards with rangolis. Later, they take a bath and deck wear pure silk saree and jewellery. The lady performing the pooje makes a mandala with the drawing of a lotus upon it. A kalasha filled with rice and topped with fresh mango and betel leaves, a coconut smeared with haldi and kumkum and cloth are placed on the mandala and Lakshmi is invoked therein.

After the worship of the kalasha, follows the worship of Ganesha, then the worship of the sacred thread. Now the main worship of Vara Lakshmi begins and the scared thread is worshipped a second time. It is then tied to the right hand of the lady. After the worship thamboola is given to 5 married ladies.

The same evening, we invite all the neighboring ladies(married women) and offer them tamboola; also called veeledele Adike, which is an offering of betel leaves, fruits, betel nuts, kumkum, haldi and dakshine. At this point the ladies also sing songs in praise of goddess Varalakshmi.

Attached below is a scanned vrata procedure in Kannada:

Attached below are other links posted here on Goddess Lakshmi.

Attached below are some other links where many more posts have been added on Lyrics and Goddess Lakshmi.

Attached below are links to various food prepared during the festival. As always, no onion and no garlic offered to God.

Authentic Madhwa Recipes

Attached is the post link for the links I have for lyrics, and Shravana Friday Pooje procedure.

P.S: As always no food is prepared with onion or garlic.

Shri Vara Mahalakshmi Vrata pooje at Chandrika’s house five years back.

Shri Vara MahaLakshmi Vrata 1

Shri Vara MahaLakshmi Vrata 1

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,641 other followers

%d bloggers like this: