Archive for the ‘Lord Hanuman’ Category

Pranadevara Kannada Mantra

This is exactly what its called in the book I have on Sri Harapanahalli Bheemavva.

Composer : Sri Harapanahalli Bheemavva, Ankita – Bheemesha Krishna

Very short and easy to memorize and recite on Saturday’s.

ಪ್ರಾಣದೇವರ ಕನ್ನಡ ಮಂತ್ರ

ಪ್ರಾಣೇಶ ವಾಣೀಶ ತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾಶ
ವೀಣಾಪಾಣಿಯ ಪ್ರಿಯ ಜಾಣನಾರದರೀಶ
ಕಾಣಿಸದಂತಿರುವ ಸರ್ವರಲ್ಲಾ ವಾಸ |

ಕ್ಷೀಣಿವಾಗೋದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದವರ ದೋಷ
ಕ್ಷೋಣೀಪತಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಜದಾಸ ಎ_
ನ್ನಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಭೀಮೇಶಕೃೃಷ್ಣ ನ ಪಾದ_
ರೇಣು ತೋರಿಸು ತೋರದಿರಲಾಗದು |

Pranadevara Kannada Mantra

Pranesa Vanisha Tamani Prakasha

Vinapaniya Priya Jananaradarisa

Kanisadantiruva Sarvaralla Vasa |

Ksinivagodu Ninna Nambidavara Dosha

Ksonipatiya Padapadmakke Nijadasa E_

Nnane Ninnane Bhimesakrishna Na Pada_

Renu Torisu Toradiralagadu |

You can find several lyrics on Lord Hanuman here: https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-hanumananjaneya/

Dayamado Hanuma Dayamado Lyrics and Audio

Composed by Sri Mahanidhi Vittala Dasaru

Picture Credit : SBAT, Maryland

ದಯಮಾಡೋ ಹನುಮಾ ದಯಮಾಡೋ || Pa ||

ಎನ್ನೊಡನಾಡೋ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಎನಗೆ ನೀಡೋ || A. Pa ||


ಅಂಜನೀಯ ಕಂದನೆ ಸಂಜೀವನ ತಂದನೆ
ಅಂಜಾದೆ ರಕ್ಕಸರ ಕೊಂದಾನೆ || 1 ||

ಕೀಟ ಕಾಂತಕನೆ ಕಿರೀಟ ಸಖನೆ
ಪಾಂಚಾಲಿ ಹೃತ್ಕುಮುದ ಚಂದ್ರನೆ || 2 ||


ಆನಂದತೀರ್ಥನೆ ಅಮ್ನಾಯಸ್ತುತನೆ
ಮಹಾನಿಧಿ ವಿಠಲನ ದೂತನೆ || 3 ||

Dayamāḍō hanumā dayamāḍō || Pa ||

ennoḍanāḍō bēḍida varagaḷa enage nīḍō || A. Pa ||

an̄janīya kandane san̄jīvana tandane an̄jāde rakkasara kondāne || 1 ||

kīṭa kāntakane kirīṭa sakhane pān̄cāli hr̥tkumuda candrane || 2 ||

ānandatīrthane amnāyastutane mahānidhi viṭhalana dūtane || 3 ||

Significance of Maargasira Maasa

In USA Maargasira Maasa starts from November 24th – December 22nd 2022.

In India Maargasira Maasa starts from November 24th – December 23rd 2022.

Excerpts from : Composed & Published by bhargavasarma (Nirikhi Krishna Bhagavan) @ Hari Sarvottama – Vaayu
Jeevottama – for novice understanding @ https://www.facebook.com/bhagavanknl
https://www.bhargavasarma.blogspot.com:

All credit to bhargavasarma.

The month in which Moon is at or nearer to Mrigasira nakshathra on the full moon day that month is denoted as Margasira Masa
which is also known as MaArgaSeersha Maasa.

During the month Sun transiting in Scorpio sign (Vrischika raasi) will be entering into DhaNus raasi when it is known as Dhanurmasa the Solar month.

MargaseErsha also called AgraHayana is the 9th month in a Hindu lunar calendar starting from Chaitra masam. The word
AgraHayana means the month of equinox. In olden times the year used to begin with Margasira Maasa.

Margasira maasa marks the beginning of a new season called Hemantha Ruthu that generally occurs during the calendar
months of November and December.

Margasira masa is highly meritorious month for worshiping Lord Vishnu, Goddess Lakshmi Devi and Sun God (Surya Naarayana)
apart from Lord Hanuman and Lord Subramanya. Several religious events occur during the month of Margasira.

Dedicated to Lord Subramanya, sixth day of Margasira masam (sukla Shashti) is known as Skhanda Shashti or Subramanya Shashti or Champa Shashti.

Margasira sukla Ekadasi is known as Mokshada Ekadasi the most auspicious day to worship Lord Vishnu. This day is also revered as Geeta Jayanthi, the day Lord Sri Krishna counselled Arjuna withis famous preaching known as Bhagawadgita. It is befitting to
read at least one chapter of Bhagawadgita on this sacred day duly understanding its meaning; If this day of Sukla Ekaadasi is also associated/coincide with Dhanurmasa then it known as Vaikunta Ekadasi or Mukkoti Ekadasi. Dedicated to Lord Hanuman, sukla Trayodasi in Margasira masa is observed as Hanumad Vrata. On this day Lord Hanuman is exclusively worshiped by one and all for good health, peace and prosperity.
Lord Vedavyasa had narrated the significance of this Vratha to Dharmaraja and it was performed by Draupadi Devi. Significant feature in this vratha is worshipping Lord Hanuman with a yellow coloured thread having 13 knots known as Thora and is worn after pooja.

Full Moon day in Margasira masam is celebrated as Dattaatreya Jayanthi, the day Lord Dattaatreya an incarnation of Lord Vishnu
was born.
मासानाां मार्शग ीर्षोहम ्- MaAsaAnaAm MaArgaseErsho~ham…
In Bhagawadgita, Vibhuthi Yoga (sloka # 35), Lord Sri Krishna says that, amongst the months He is Margaseersha Masam. Literally Seersha means Head and Margasira is a Superior month which has special Vibhuti of Lord Sri Krishna; These words of Lord Sri Krishna testify the significance given to Margasira masam in the Hindu spiritual calendar.
RaAmo ViraAmo Virajo #MaArgo Neyo Nayo-anayaH
VeErah ShaktimataAm ShressHtah Dharmo DharMaviduttamah;

MaArgaH is one of the several thousand names of Lord Vishnu that we come across in Sri Vishnu Sahasranaama Stothram (sloka MaArga means path. RaAMA (Lord Vishnu) is the ONE who creates the path to the devotees to reach the zones of liberation
and immortality.

Lord Vishnu who is the MaArgah paves the way for all spiritual aspirations and realizations. If one follows this path or direction
created by God-Hari Sarvottama, it leads to liberation and ultimate realization.
Lord Vishnu in the name KESAVA is the presiding Deity (Masa Niyamaka) who governs Margasira maAsa.
AakaAsaat Patitam Thoyam Yathaa Gachchati Saagaram
Sarva Deva Namaskaaram Kesavam Pratigatchchati;

Details about all other Masa and significance can be found out in this document shared by bhargavasarma.

https://drive.google.com/file/d/1wiovJdhA_4Ae34AOajMX4-cXQ_3h0FcH/view

I will try and post as many lyrics and record videos on Lord Narayana, Goddess Lakshmi, Lord Hanuman, Subramanya and Sun.

Hanuma Bheema Madhwa Muniye Pranathapalaka

Composed by Sri Jayesha Vittala Dasaru

ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಮುನಿಯೆ ಪ್ರಣತಪಾಲಕ ॥ ಪ ॥
ಜನುಮ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಸಲಹೋ ಪ್ರಣಯಪೂರ್ವಕ ॥ ಅ ಪ ॥

ವಾಸುದೇವ ದೋಷ ದೂರ ಈಶ ಸರ್ವೇಶ
ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗಕೆ ಎಂದೂ ಸೂಸಿ ಉಲ್ಲಾಸ
ರಾಶಿವೇದ ಸಮ್ಮತಿ ತೋರಿ ಮಾಸದ್ಹರುಷ
ದಾಸವರ್ಗಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕರುಣರಾಸಿ ದಿನೇಶ ॥ 1 ॥

ಭಾರತೀಶ ಶೌರಿದಾಸ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದ –
ವಾರಿಜಾವೆ ಗತಿಯೋ ಎನಗೆ ಭೂರಿಪ್ರಮೋದ
ಹಾರೈಸೂವೆ ಹರಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ
ಬ್ಯಾರೆ ಒಲ್ಲೆ ಬಯಲುಭೋಗ ಧೀರ ಸುಬೋಧ ॥ 2 ॥

ಈಶ ಗರುಡ ಶೇಷಾದ್ಯಾರ ಈಶ ಗುರುವೆ
ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಕವಚ ಬಯಸುವೆ ಪ್ರಭುವೆ
ಶ್ರೀಶನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣರಾಶಿ ತೋರುವೆ
ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೀಸಲು ಮಾಡಿ ದಾಸರಿಗುಣಿಸುವೆ ॥ 3 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರ ಲಕ್ಷಣಪೂರ್ಣಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿದೀಕ್ಷ
ರಕ್ಷೀಸೆನ್ನ ರುಕ್ಷಿಣಿನಾಥನ ಇತ್ತು ಅಪರೋಕ್ಷ
ಅಕ್ಷಿಗೆ ಗೋಚರನಾಗೋ ಸ್ವಾಮಿ ಮೋಕ್ಷದ ಸುರವೃಕ್ಷ
ನಿಕ್ಷೇಪನು ನೀ ಸುಜನರಿಗೆಂದು ಉಪಕ್ಷಿಸದಿಡು ಭಿಕ್ಷ ॥ 4 ॥

ವೇದೋಕ್ತಾದ ಗುರುವೇ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮುನಿವರ
ಬಾದರಾಯಣ ಜಯೇಶವಿಠ್ಠಲ ಪಾದ ಮಧುಕರ
ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಮಾಡೋ ತವ ಪ್ರಸಾದಪ್ರಚುರ
ಹೇ ದಯಾಬ್ಧಿ ಕರುಣ ನೀಡು ಭಕ್ತಿಸಾಗರ ॥ 5 ॥

Hanuma bhīma madhva muniye praṇatapālaka॥ pa॥

januma janumadalli salahō praṇayapūrvaka॥ a pa॥

vāsudēva dōṣa dūra īśa sarvēśa

ī samasta jagake endū sūsi ullāsa

rāśivēda sam’mati tōri māsad’haruṣa

dāsavargakkitte karuṇarāsi dinēśa॥ 1॥

bhāratīśa śauridāsa ninna śrīpāda –

vārijāve gatiyō enage bhūripramōda

hāraisūve hariya sākṣi ninna prasāda

byāre olle bayalubhōga dhīra subōdha॥ 2॥

īśa garuḍa śēṣādyāra īśa guruve

āse ninna karuṇakavaca bayasuve prabhuve

śrīśanalli viśēṣa guṇarāśi tōruve

ā saubhāgya mīsalu māḍi dāsariguṇisuve॥ 3॥

lakṣmī putra lakṣaṇapūrṇadhyakṣa haridīkṣa

rakṣīsenna rukṣiṇināthana ittu aparōkṣa

akṣige gōcaranāgō svāmi mōkṣada suravr̥kṣa

nikṣēpanu nī sujanarigendu upakṣisadiḍu bhikṣa॥ 4॥

vēdōktāda guruvē pūrṇabōdha munivara

bādarāyaṇa jayēśaviṭhṭhala pāda madhukara

prādurbhāva māḍō tava prasādapracura

hē dayābdhi karuṇa nīḍu bhaktisāgara॥ 5॥

Mangala Slokas at Shri Krishna Vrundavana, North Carolina

Like I mentioned in my previous posts, we visit the temple twice or thrice a week here in North Carolina. Thursday’s for the evening Bhajane 100% we have been all 4 weeks. We also visit the temple Saturday’s after our visit to the Venkateshwara temple.

On Thursday’s after reciting Rayaru Stotra, Mangalashtaka, Jaya Jaya Veeve, at the end they recite Managala Slokas. Thought of posting so if you are doing Bhajane you can recite it as well at the end.

As always Lyrics in Kannada followed by in English. I will also post a video soon.

ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭಮಂಗಳಂ ||pa||

ಅಕ್ರೂರಗೊಲಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗೆ

ನಕ್ರನ ಗೆಲಿದ ಪರಾಕ್ರಮಿಗೆ

ಶಕ್ರನ ಗರ್ವ ಪಹಾರವ ಮಾಡಿದ

ಶುಕ್ರನ ಶಿಷ್ಯನ ಗೆಲಿದವಗೆ ||1||

ಗಂಗೆಯ ಪಡೆದ ಶ್ರೀರಂಗನಿಗೆ

ರಂಗುಮಾಣಿಕದುಂಗುರದವಗೆ

ಭೃಂಗಕುಂತಳೆಯರ ವ್ರತವನೆ ಕೆಡಿಸಿದ

ಅಂಗಜನಯ್ಯ ಶುಭಾಂಗನಿಗೆ ||2||

ಧರೆಯೊಳಧಿಕ ವೆಂಕಟಾಚಲಗೆ

ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಲಿ ನೆಲಸಿಹಗೆ

ಪರತತ್ವ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ

ವರವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ ||3||

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ

ಬುಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್‌

ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್‌ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ

ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ತೃಷೆಯಿಂದ


ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯ ಭರದಿಂದ


ಇವೆರಡರ ಭಾಧೆಗೆ ನಾ ಒಳಗಾದೆನೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ

ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ||

ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ

ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೂ |

ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭ ವಾರ |

ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ |

ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ |

ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ |

ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ |

ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪುರುಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಪಾಡಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೂ ||

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನಾ ಹರಿಗೆ |

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನಾ ಸಿರಿಗೆ |

ಶುಭವಿದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯಗೆ |

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನಾ ಹರಿಗೆ |

ಶುಭವಿದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯಗೆ |

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನಾ ಸಿರಿಗೆ ||

Maṅgaḷaṁ jayamaṅgaḷaṁ maṅgaḷaṁ śubhamaṅgaḷaṁ ||pa||

akrūragolida trivikramage


nakrana gelida parākramige


śakrana garvapahārava māḍida


śukrana śiṣyana gelidavage ||1||

gaṅgeya paḍeda śrīraṅganige


raṅgumāṇikaduṅguradavage


bhr̥ṅgakuntaḷeyara vratavane keḍisida


aṅgajanayya śubhāṅganige ||2||

dhareyoḷadhika veṅkaṭācalage


sthiravāgi puṣkariṇili nelasihage


paratatva śrīpurandaraviṭhalage


varaveṅkaṭēśa śrīnivāsage ||3|| 

kāyēna vācā manasēndriyairvā budhyātmanā vā prakr̥tēḥ svabhāvāt‌ ।
karōmi yadyat‌ sakalaṁ parasmai nārāyaṇāyēti samarpayāmi ||

Hagalu ninna neneyalilla hasive thrusheyinda


Irulu ninna neneyalilla nidreya bharadinda


Iveradara bhaadhege naa olagaadeno purandaravitala


Karunisi kayo purandara vitala||

Indina dinave shubha dinavu |
Indina vaara shubha vaara |
Indina taare shubha taare |
Indina yoga shubha yoga |
Indina karana shubha karana |
Indina lagna shubha lagna |
Indu shree purundara vittalaraayana |
Paadida dinave shubha dinavu |

Shubhavidu shobhana harige |
Shubhavidu shobhana sirige |
Shubavidu purandara vittala raayage
Shubhavidu shobhana harige |
Shubavidhu purandara vittala raayage
Shubhavidu shobhana sirige |

Lord KrishnaSri Mukhyaprana Devaru

ShreeRaghavendra Gurugalu

Attached is the link for the temple website.

https://skvnc.org/temple/

Etha Mukhya Prananatha Lyrics and Video

Amazing composition by Shree Purandara Dasaru.

ಈತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ||pa||

ಈತ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಸೇವಕನೆನಿಸಿದಾತ ||A.PA||

ಭಾನುವಿನ ತುಡುಕಿದಾತ ಭಾರತಕೆ ಬಂದಾತ

ವಾನರೋತ್ತಮ ಹನುಮ ಹರಿಶರಣನೀತ ||1||

ವಾರಿಧಿಯ ನೆಗೆದಾತ ವನಚರಾಗ್ರೇಸರನೀತ

ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಗೆ ಮುದ್ರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಇತ್ತಾತ ||2||

ಲಂಕಿಣಿಯ ಗೆಲಿಧಾತ ಲಂಕೆಯನು ಉರಿಸಿದಾತ

ಪಂಕಜೋದ್ಭವನ ಪಟ್ಟ ಭದ್ರನೀತ ||3||

ವಾನರೋತ್ತಮ ನೀತಾ ವಸುಧೆಗೆ ವೆಗ್ಗಳನೀತ

ದಾನವಾಂತಕ ಹನುಮ ದಶಪ್ರಮತಿಯೀತ  ||4||

ಸ್ಮರಣಂಬು ಗೆಲಿಧಾತ ಶರಣ ಸುಜನರಿಗೆ ದಾತ

ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ಅಚ್ಚಿನ್ನ ಭಕ್ತನೀತ  ||5||

etha mukhya prananatha ||pa||

etha shrI Ramana sevakanenisidata || A. PA||

bhanuvina tudukidata bharatake bandata
vanarottama hanuma harisharananeeta ||1||

vaaridiya negedatha vanacharagresaraneeta

varijakshige mudrike vahisi ithatha ||2||

lankiniya gelidhata lankeyanu urisidAta

pankajodbhavana patta bhadraneeta ||3||

vAnarOttama neeta vasudhege veggalaneeta

dAnavAntaka hanuma dashapramatiyeeta ||4||

smaranambu gelidhata sharana sujanarige dhata

siri purandara vittalage acchinna bhaktanIta ||5||

Kaiya Mugiveno Shree Hanumaraya Lyrics Video

Composer : Shree Ranga Vittala ( Shree Sreepadacharyaru )

Picture Credit: SSVT.ORG newsletter

ಕೈಯ ಮುಗಿವೇನೋ ಶ್ರೀ ಹನುಮರಾಯ

ಕೈಯ ಮುಗಿವೇನೋ || ಪ ||

ಕೈಯ ಮುಗಿವೆ ನಿನಗೆ ನಾನು

ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಎನ್ನ

ಕಪಟತನವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು

ಕರುಣ ವಚನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ || ೧ ||

ಅಂಜನಾದೇವಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ

ಬಂಜೆತನವ ಹಿಂಗಿಸಿದಿ

ಸಂಜೀವ ನಿನ್ನಂಗ್ರಿಯೊಳು

ಎನಗೆ ವಚನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ || ೨ ||

ಸೀತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಂಗುರವ ಕೊಟ್ಟು

ಶೀಘ್ರದಿಂದ ಲಂಕೆಯ ಸುಟ್ಟು

ವೇಗದಿಂದ ಹೋಗಿ

ರಾವಣನ ಸಂಹರಿಸಿದವಗೆ || ೩ ||

ಸೇತು ಬಂಧನವ ಮಾಡಿ

ರಾಮನಂಗ್ರಿಯನ್ನೇ ಪಾಡಿ

ಸರ್ವ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಲಿ ನೊಡ್ದ

ಸರ್ವ ಶ್ರೀ ರಂಗವಿಠಲಗೆ ||೪||

kaiya mugiveno shrI hanumaraya
kaiya mugiveno || pa ||

kaiya mugive ninage nanu
kannu teredu nodu enna
kapatatanavanne bittu
karuna vacana palisayya || 1 ||

anjanadevi putranagi
banjetanava hingisIdi
sanjIva ninnanghriyolu
enage vacana palisayya || 2 ||

sitege hogi ungurava kottu
shIghradinda lankeya suttu
vegadinda hogi
ravanana samharisidavage || 3 ||

setu bandhanava madi
ramananghriyanne padi
sarva janara kannili nodda
sarva shree rangavithalage ||4||

Yelu Hanumantha Yeshtu Nidre Lyrics and Video

I had heard this song when Padma Bushan Balamuralikrishna Avaru had visited Washington, DC. I kept humming this song, and only now in my book found the lyrics. What an amazing composition by Shree Purandara Dasaru.

The lyrics is again about the Three Avataras of Shree MadhwaCharyaru. Hanuma, Bheema and Madhwa.

ಏಳು ಹನುಮಂತ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ

ಏಳು ಹನುಮಂತ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ || ಪ ||

ಮಾತನಾಡಲು ಬೇಕು ಮುದ್ರಿಕೆ ತರಲುಬೇಕು

ಹರಿ ಕುಶಲವ ಜಾನಕಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ವನವ ಕೀಳಲು ಬೇಕು

ಚೂಡಾಮಣಿ ತರಲುಬೇಕು

ಹರಿ ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲುಬೇಕು || ೧ ||

ಶರಾಧಿ ಲಂಗಿಸಬೇಕು ರಘುಪತಿಯ ಕೂಡಿರಬೇಕು

ದುರುಳ ಇಂದ್ರಜಿತನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು

ಅನುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ಸಂಜೀವನ ತಂದು ಕೊಡಲುಬೇಕು

ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ ಎಂದೆನಿಸಬೇಕು || ೨ ||

ದುಷ್ಟ ರಕ್ಕಸರನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹಲುಬೇಕು

ಹತ್ತು ತಲೆ ರಾವಣನ ಬಲವಿಳಿಸಲು ಬೇಕು

ಭಕ್ತ ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲುಬೇಕು

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಿತ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು || ೩ ||

ಕುರು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಸುತನಾಗಿ ಜನಿಸಬೇಕು

ರಣದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು

ವನದೊಳಗೆ ಘನ ತೃಷೆಯ ಘಾಸಿ ಪಡಿಸಲುಬೇಕು

ಮಡದಿಗೆ ಸೌಗಂಧವ ತರಲುಬೇಕು || ೪ ||

ಯತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಕುಮತವ ಖಂಡಿಸಲುಬೇಕು

ಅದ್ಭುತ ವಾದಿಗಳ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು

ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಲೋಕಕೆಲ್ಲಾ ಭೋಧಿಸಲುಬೇಕು

ಮುದ್ದು ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ದಾಸನೆಂದೇನಿಸಬೇಕು ||೫||

yelu hanumantha yeshtu nidre

yelu hanumantha yeshtu nidre || p ||

maathanaadalu beku mudrike tharalu beku

hari kushalava janakige thilisabeku

vanava keelalu beku chudamani tharalubeku

hari harushadindali Kyathi padeyalubeku ||1||

sharadhi langisabeku raghupathiya kudirabeku

durula indrajithana gellabeku

anuja lakshmanage sanjeevana thandu kodalubeku

hanumantha balavantha endenisabeku ||2||

dushta rakkasaranella kutti kedahalubeku

hathu thale ravanana balavilisalubeku

bhakta vibhishanage patta kattalubeku

Lakshmi sahitha ayodyege theralabeku ||3||

kurukuladalli kunti suthanagi janisabeku

ranadalli kauravara gella beku

vanadolage Ghana thrusheya ghassi padisalubeku

madadige soughandhava tharalubeku ||4||

yathiyagi barabeku kumatha kandisalubeku

adbhutha vaadhigala gellabeku

Madhwa shastrava lokakella bhodisalubeku

muddu purandara vittalana dasanendenisabeku ||5||

Prana Baaro Jagath Prana Baaro Lyrics and Video

Amazing composition by Shree Guru Govinda Vittala Dasaru from my book.

I used the same tune as Raya Baro Thande Tayi Baro and tried and it came out good I think.

ಪ್ರಾಣ ಬಾರೋ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣ ಬಾರೋ
ಪ್ರಾಣಿ ಸಕಲ ಕರ್ಮ ಮಾಳ್ಪ ಜಾಣ ಬಾರೋ ॥pa॥

ಪಂಚರೂಪದಿ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತ ಬಾರೋ |
ಹಂಚಿ ಕೇಳಿ ದೈತೆಯರ ವಂಚಕನೆ ಬಾರೋ |ಅ.ಪ॥

ವಾಯುಪಸ್ಥ ಕರ್ಮಗೈವ ಅಪಾನ ಬಾರೋ
ವಾಯುವನೀ ನಿರೋಧೀಶೆ ಕಾಯ್ವರಾರೋ
ಗೋಣು ಮುರಿವ ಭಾರ ಹೊರುವ ಜಾಣ ಬಾರೋ
ಪ್ರಾಣ ಪಂಚ ವ್ಯೂಹ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾನ ಬಾರೋ |೧|

ಉದಕ ಅನ್ನಕಾವಕಾಶುದಾನ ಬಾರೋ
ಮುದದಿ ಶ್ವಾಸ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಜಾಣ ಬಾರೋ
ವೈದಿಕ ಲೌಕಿಕ ಶಬ್ಧ ಸುಡಿಸೆ ಬಾರೋ
ಊರ್ದ್ವಗತಿ ದಾತನೆ ಉದಾನ ಬಾರೋ ॥೨॥

ಪಾನ ಅನ್ನಂಗಳ್ದಂಚೆ ಸಮಾನ ಬಾರೋ
ಧ್ಯಾನವಿ0ತು ಈವ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಬಾರೋ
ಕರುಣಾಸಾಗರ ದೇಹವೀಣೆ ಚರಿಸೆ ಬಾರೋ
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠ್ಠಲಾ ದೀಷ್ಟಿತ ಗುರುವೇ ಬಾರೋ ॥೩॥

prana baaro jagath prana baaro
praani sakala karma maalpa jaana baaro ||pa||

pancharoopadi prapancha vyaapta baaro
hanchi keeLo dytyare vanchakane baaro ||a.pa||

vaayupastha karmagaiva apanna baaro
vaayuvani rodhishe kayvaraaro
gonu muriva bhara horuva jhana baaro
prana pancha vyooha mukhya vyana baaro ||1||

udaka annakaavakaashudaana baaro
mudadi shastra mantra japa jaana baaro
vaidika loukika shabda nudiise baaro
oordvaghati dhatane udaana baaro ||2||

paana annangalanche samaana baaro
dhyaanavintu eeva mukhyapraaNa baaro
karunaasaagara dehaveeNe charise baaro
gurugovindavittala disvita guruve baaro ||3||

Entha Balavantano Kuntiya Sujathano Lyrics Video

Yet another amazing song on the three avatars of Lord Hanuman. Hanuman, Bheema and Madhwa. This tune just clicked for me. I am just amazed.

Composed by: Shree Purandara Dasaru

I saw slight difference in the lyrics in the two books I have. In one in says ಸುಜಾತಾನೋ sujathano and in another ಸಂಜಾತನೋ sanjathano.

I looked up the meaning of both just to confirm.

ಸುಜಾತ – Sujatha – of noble birth born to a respectable family.

ಸಂಜಾತ – Sanjatha – brought to life or existence.

Looks like Sujatha is more appropriate.

ಎಂಥ ಬಲವಂತನೊ ಕುಂತಿಯ ಸುಜಾತಾನೋ ||pa||
ಭಾರತಿಗೆ ಕಾಂತನೊ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನೋ ||a.pa||

ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪ್ರಾಣನೊ ಅಸುರ ಹೃದಯ ಬಾಣನೊ
ಖಳರ ಗಂಟಲ ಗಾಣನೊ ಜಗದೊಳಗೆ ಪ್ರವೀಣನೊ ||1||

ಬಂಡಿಯನ್ನವನುಂಡನೊ ಬಕನ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಂಡನೊ
ಭೀಮ ಪ್ರಚಂಡನೊ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಗಂಡನೊ ||2||

ಕುಂತಿಯ ಕಂದನೊ ಸೌಗಂಧಿಕವ ತಂದನೋ
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕೆ ಬಂದನೊ ಕೌರವರ ಕೊಂದನೋ ||3||

ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಗಣ್ಯನೋ ಸಂಚಿತಾಗ್ರ ಪುಣ್ಯನೋ
ದೇವವರೇಣ್ಯನೊ ದೇವಶರಣ್ಯನೋ ||4||

ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವ ರಚಿಸಿದನೊ ಸದ್ವೈ ಷ್ಣವರ ಸಲಹಿದನೊ
ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಲಿಸಿದನೊ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಒಲಿಸಿದನೊ ||5||

entha balavantano kuntiya sujathano | pa |

bharatige kantano nitya srimantano | a.pa||

ramachandrana pranano asura hrudaya bhanano

khalara gantala ganano jagadolage pravinano | 1 |

bhandiannavanundano bakana pranava kondano

bheema prachandano draupadige gandano |2 |

kuntiya kandano saugandhikava tandano

kurukshetrake bandano kauravara kondano | 3 |

vaishnavagraganyano sancithagra punyano

devavarenyano devasharanyano | 4 |

madhwashastrava rachisidano sadvaishnavara saluhidano

udupilli Krishnana nilisidano purandaravithalana valisidano | 5 |

%d bloggers like this: