Archive for the ‘Lord Krishna’ Category

Vasudeva Suthanige Namo Namo

Another amazing composition by Harapanahalli Bheemavva from the book I have.

Picture Credit: SKV, NC Temple

ವಸುದೇವ ಸುತನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ
ನಮ್ಮ ವಸುಧೆ ಪಾಲಕನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ || pa ||

ಮಚ್ಚಾವತಾರಗೆ ಮೊದಲೆ ಮಂಗಳವೆಂದು
ಸಾಕ್ಷಾತ ಕೂರ್ಮಗೆ ನಮೋ ನಮೋ
ಸುತ್ತಿ ಸುರುಳಿ ಭೂಮಿ ಒಯ್ದ್ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ
ಪ್ರಾಣ್ಹತ್ಯ ಮಾಡಿದ ವರಾಹ ನಮೋ ನಮೋ || 1 ||

ಕೂಸು ಕರೆಯೆ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದ್ಹಿರಣ್ಯ-
ಕಶ್ಯಪನ ಕೊಂದ್ಹರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ
ಆಕಾಶವ್ಹಿಡಿಯದೆ ಬೆಳದು ಬಲಿಯ ಭಾಗ್ಯ
ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾತಗೆ ನಮೋ ನಮೋ   || 2||

ಪೊತ್ತು ಕೊಡಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕಡಿದ 
ಸಮರ್ಥ ಭಾರ್ಗವ ನಮೋ ನಮೋ
ಹತ್ತು ಶಿರಗಳ ಕೊಂದು ಸೀತಾಸಮೇತನಾದ
ಪೃಥಿವಿ ಪಾಲಕ ರಾಮ ನಮೋ ನಮೋ   || 3 ||

ಬೆರಳಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಎತ್ತ್ಯಾಕಳಕಾಯ್ದ
ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ ನಮೋ
ತರಳರೂಪದಿ ತ್ರಿಪುರದ ದುರುಳರನೆಲ್ಲ
ಮರುಳು ಮಾಡಿದ ಬೌದ್ಧ ನಮೋ ನಮೋ   || 4 ||

ಮುದ್ದು ತೇಜಿಯನೇರಿ ಕಲಿಗಳ ಕಡಿದಂಥ
ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರಗೆ ನಮೋ ನಮೋ
ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸುಲಭದಿಂದೊಲಿದು 
ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವೊ ಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಮೋ ನಮೋ   || 5 ||

Vasudēva sutanige namō namō

nam’ma vasudhe pālakanige namō namō || pa ||

maccāvatārage modale maṅgaḷavendu

sākṣāta kūrmage namō namō

sutti suruḷi bhūmi oyd’hiraṇyākṣana

prāṇhatya māḍida varāha namō namō || 1 ||

kūsu kareye kambadinda band’hiraṇya-

kaśyapana kond’harige namō namō

ākāśavhiḍiyade beḷadu baliya

bhāgya ākramisidātage namō namō   || 2||

pottu koḍali kṣatriyara kaḍida 

samartha bhārgava namō namō

hattu śiragaḷa kondu sītāsamētanāda

pr̥thivi pālaka rāma namō namō   || 3 ||

beraḷali gōvardhana ettyākaḷakāyda

koḷalanūduva kr̥ṣṇa namō namō

taraḷarūpadi tripurada duruḷaranella

maruḷu māḍida baud’dha namō namō   || 4 ||

muddu tējiyanēri kaligaḷa kaḍidantha

kalkyāvatārage namō namō

śud’dha vaiṣṇavarige sulabhadindolidu 

mukti koḍuvo bhīmēśa kr̥ṣṇage namō namō   || 5 ||

Key points from Poojya Sri Puthige Shreegalu

I saw this message posted in FB by Shri Janardhan Krishnarao. Asked permission to post it here in my blog. Thanks so much Sir for permitting to post the same.This message from Swamigalu is so apt for each and everyone of us.

The more and more I meet people, whether it is in Maryland, now North Carolina or even in India, people are not happy, filled with ego, lot of stress, too much competition, too much hatred and above all not leading a contented life.

This message below hits like a lightning if you are able to self analyze and see your own strengths and weaknesses. We have so much to learn from our Swamigalu.

Key points from Poojya Sri PuthigeShreegalu’s interactive session with Corporate Leaders – San Jose, California, USA held on Aug 27th 2022

BhagvadGita is a scripture for everyone – should not be seen as a religious text confined to Hinduism. BhagvadGita is the most comprehensive and universal guide to leading a content and peaceful life. It offers wisdom and guidance needed to resolve dilemma in our daily lives and in any situation. Krishna represents the source of ultimate wisdom and Arjuna represents all of us – The teacher and the taught.

1. Inner peace is required to make the right decisions in our daily lives

A critical pre-requisite to preparing the mind to always making the right decision, is to keep it calm and free of worries. A restless mind cannot make the right or the best decision.

One of the ways to bring inner peace, is to understand that we are not alone in this journey – there is a higher-self and a protector behind us, and our worries are handed off to him. This mind-set relieves us of anxiety or worries and helps maintain a tranquil mind.

If you are worried, you are thinking about the past; If you are anxious, you are thinking about the future – you have no control over either one. In the Corporate world, we all need to learn from our past mistakes and plan for the future. We need to do both with clear objectives without dwelling on either of them, unnecessarily. Being consumed by worry or anxiety will affect our decision-making ability and productivity.

2. Ego is one of the biggest barriers to achieving higher goals

With ego taking control, we stop learning, which in turn will limit our progress and success.

For corporate leaders this means ensuring employees’ ideas, contributions, views are respected, and they are empowered to make decisions. This acts as a force multiplier of brains and ideas in a large corporation, which is critical for the success and growth of business. Else, only the single egoistic brain is working.

Steve Jobs in his famous Stanford commencement speech said “Stay Foolish, Stay Hungry”

There is an old saying “When you are ready, you will see the teacher” – it is the mind-set of willingness to learn

3. Enemies are a necessary evil

On the positive side, we progress when enemies exist.

It is important to understand, enmity creates a sense of competitiveness and is good for human progress.

In the Corporate world, this is the “competitor” – they keep us on our toes and drive us to achieve higher success. Without competitors, most business can get complacent, and growth may be limited.

4. We have innate power to make the right decision in any situation

However, most of us lose the ability to “tune in” and listen to the inner voice – The conscience, The Guide, The Sakshi, the GPS for our life journey.

To harness the ability to seek guidance through our Conscience, we need to lead a life of truthfulness; When our body, mind and soul (specifically words and actions) are constantly in Synch – our inner voice is clearly guiding us on the right track. Even simple white lies will turn off the Antenna to receive the signals of our inner voice and we will be constantly in a state of confusion and disconnected from the conscience (or our GPS).

In the Corporate world, this means saying what you do and doing what you say – in essence “walking the talk”. Internalizing this principle, will invoke the “inner voice” that will guide us to always make the right decision.

Regular meditation will help develop concentration and focus, which will further improve the signal to noise ratio of the Inner voice or the Sakshi – in essence, amplify it.

5. Employees (and Children) do not do what the Leaders (or parents) ask them to do

Employees (and Children) simply follow the Leader’s (or parent’s) actions, not the words.

It is important for a leader to be a role-model – there is no better way to delegate or have the entire company focus on a common goal or success

In the Corporate world, this means leading by example. Employees follow the leader’s actions/behavior and not so much, the “command”

Siriramana Tava Charana Lyrics Audio

In our Bhajane whatsapp group, I saw a message about Shree Jagannatha Dasara Aaradhane on September 4th 2022. I was also looking at calendar’s to update in Bhadrapada Masa and saw the same.

Looking through the songs I had posted on Shree Jagannatha Dasara, updating the page, I came across another amazing song in my Bhajane book.

The page which has songs composed by Shree Jagannatha Dasara is below:

Shree Jagannatha Dasara Page.

The songs above are not sorted, just a list of all songs in this blog.

Sharing another amazing song composed by Shree Jagannatha Dasara.

ಸಿರಿರಮಣ ತವ ಚರಣ ದೊರಕುವುದು ಹ್ಯಾಂಗಿನ್ನು
ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಠ ನಾನು | ಪ |
ನರಹರಿಯೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ | ನರಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆನೋ | ಹರಿಯೇ | | ಅ.ಪ |

ಕೆರೆ ಭಾವಿ ದೇವ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಾ ಹಿರಿದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ |
ನೆರೆನಡೆವ ಮಾರ್ಗದಾ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನು ಥರಥರದಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತೆಗೆದೆ |
ಪರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅರಳೆಯಮರ ಕಡಿಸೆ ಕೊರೆಸಿ ಬಾಗಿಲ ಮಾಡಿದೆ | ವರಮಂದಿರವ ಮುಗಿಸಿ ಹರುಷ ಚಿತ್ರವ ತೆಗೆಸಿ ಪರಿಪರಿಯ ಸೌಖ್ಯ ಸುರಿದೆ | ಮೆರೆದೆ || ೧ ||

ಹೊಸ ಮನೆಯ ಕಂಡು ಬಲು ಹಸಿದು ಭೂಸುರರು ಬರೆ ಕೊಸರಿ ಹಾಕುತ ದಬ್ಬುತಾ |
ಶಶಿಮುಖಿಯೇ ಬಾರೆಂದು ಅಸುವನೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ ಹಸನಾಗಿ ಅವಳೊಲಿಯುತ |
ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನತ್ರಯದಿ ಅಶನವೆರಡು ಹೊತ್ತುಣ್ಣು ತಾ |
ಘಸಘಸನೆ ತಾಂಬೂಲ ಪಶುವಿನಂದದಿ ಮೆದ್ದು ಕುಸುಮಗಂಧಿಯ ರಮಿಸುತಾ | ಸತತಾ | ೨ |

ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನ ಅತಿಮೌನ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಭಾನುಗರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಪೂಜೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡದೆ |
ಬೇನೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಹೀನ ಸಕೇಶಿಯ ಕೈಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಾನ್ನ ಉಂಡೆ |
ಜೀನತ್ವದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದಾನ ಧರ್ಮವ ಕೊಡದೆ ಜ್ಞಾನನಂದದಿ ಚರಿಸಿದೆ | ಬರಿದೆ | ೩ |

ಸಾಕಲ್ಯದಿಂದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಭಿಷೇಕ ಆಕಾಲಲಿ ಮಾಡದೆ |
ನಾಕೆಂಟು ನಾಯಿಗಳ ಸಾಕಿ ಮನೆಯೊಳು ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಹಾಲು ಹೊಯ್ದೆ |
ಕಾಕುಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಗುಡಗುಡಿ ನಶ್ಯಮಡಿ ಹಾಕಿ ಭಂಗಿಯ ಸೇದಿದೆ |
ಲೋಕನಿಂದಕನಾಗಿ ಪಾತಕವನ ಅನೇಕ ಜೂಜುಗಳಾಡಿದೆ | ಹರಿಯೇ || ೪ ||

ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೃತ್ತಿಯನೆ ಕೆಡೆಸಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಗಾರನೆನಿಸಿದೆ |
ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಹೋಗಿ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯ ಪೇಳೆದೆ |
ವಿತ್ತವಿದ್ದವರ ಬೆನ್ಹತ್ತಿ ದೂತರ ಕಳುಹಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನಾ ಕೊಯಿಸಿದೆ |
ಹತ್ತು ಜನ ಎನ್ನೆಣಕೆ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಲೊಡೆಯುತಿರೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಎನಿಸಿದೆ | ಬಿಡದೇ || ೫ ||

ಬಾದರಾಯಣ ಕೃತ ಭಾಗವತ ಕೇಳಲ್ಲಿ ಆದರವು ಪುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ |
ವಾದಿಗಳ ಮತವಳಿದು ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಾದಿಗೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ |
ಶೋಧಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮರಾದ ವೈಷ್ಣವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ |
ವೇದ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಪಸವ್ಯಮನನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡೆನೊ ಇದೆಲ್ಲ | ಸುಳ್ಳಾ || ೬ ||

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನಾರು ಹಿತವ ಬಯಸುವರೆನಗೆ ಗತಿಯೇನು ಪೇಳ್ವ ಕೊನೆಗೆ |
ಸತತ ತವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರತನಾಗಿ ಇರುವ ಸನ್ಮತಿಯನೆ ಪಾಲಿಸಿಗ |
ಪತಿತ ಪಾವನನೆಂಬೊ ಬಿರುದು ಅವನಿಯ ಮೇಲೆ ಶೃತಿ ಸಾರುತಿದೆಯೋ ಹೀಗೆ |
ಶಿತಿಕಂಠನುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ತುತಿಸಿ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ಹರಿಯೇ | ದೊರೆಯೇ || ೭ ||

Siriramaṇa tava caraṇa dorakuvudu hyāṅginnu

parama pāpiṣṭha nānu | pa |

narahariye ninna nāmasmaraṇe māḍade |

narakakke guriyādenō | hariyē | | a.Pa |

kere bhāvi dēva mandiragaḷannu keḍavi nā hiridāgi mane kaṭṭide |

nerenaḍeva mārgadā aravaṭṭigegaḷanu tharatharadi bicci tegede |

parama sambhramadinda araḷeyamara kaḍise koresi bāgila māḍide |

varamandirava mugisi haruṣa citrava tegesi paripariya saukhya suride | merede || 1 ||

hosa maneya kaṇḍu balu hasidu bhūsuraru bare kosari hākuta dabbutā |

śaśimukhiyē bārendu asuvane baṇṇisuta hasanāgi avaḷoliyuta |

daśami ēkādaśi dvādaśi dinatrayadi aśanaveraḍu hottuṇṇu tā |

ghasaghasane tāmbūla paśuvinandadi meddu kusumagandhiya ramisutā | satatā | 2 |

snāna sandhyāna atimauna gāyatri japa bhānugarthyavannu koḍade |

śrīnivāsane ninna jñānapūrvaka pūje nānondu kṣaṇa māḍade |

bēne bandantāgi hīna sakēśiya kaili nānā vidhānna uṇḍe |

jīnatvadalli duḍḍu dāna dharmava koḍade jñānanandadi cariside | baride | 3 |

sākalyadinda śāligrāmadabhiṣēka ākālali māḍade|

Nākeṇṭu nāyigaḷa sāki maneyoḷu badukabēkendu hālu hoyde |

kākubud’dhigaḷinda guḍaguḍi naśyamaḍi hāki bhaṅgiya sēdide |

lōkanindakanāgi pātakavana anēka jūjugaḷāḍide | hariyē || 4 ||

uttama brāhmaṇara vr̥ttiyane keḍesi brahmatyagāraneniside |

matte mun̄ji maduve maneyoḷage nā hōgi satta suddiya pēḷede |

vittaviddavara benhatti dūtara kaḷuhi kuttigeya nā koyiside |

hattu jana enneṇake nitya kalloḍeyutire mr̥tyu dēvate eniside | biḍadē || 5 ||

bādarāyaṇa kr̥ta bhāgavata kēḷalli ādaravu puṭṭalilla |

vādigaḷa matavaḷidu madhvasid’dhāntada hādigē hōgalilla |

śōdhisida cinnakke samarāda vaiṣṇavara pādakke bīḷalilla |

vēda bāhiravāgi apasavyamananāgi ōdikoṇḍeno idella | suḷḷā || 6 ||

kṣitiyoḷage innāru hitava bayasuvarenage gatiyēnu pēḷva konege |

satata tava dhyānadalli ratanāgi iruva sanmatiyane pālisiga |

patita pāvananembo birudu avaniya mēle śr̥ti sārutideyō hīge |

śitikaṇṭhanuta jagannātha viṭhala ninna tutisi morehokke hariyē | doreyē | 7 |

And an amazing rendition by Mysore Ramachandrachar

2022 Shree Krishna Janmastami

Hope you all had a blessed Shree Krishna Janmastami this year. We were able to celebrate the festival at home, our Daughter was able to come, be part of the pooje and give Argya to Lord Krishna. A blessing in itself.

And here are the pictures from my home and temple.

https://photos.app.goo.gl/jXKjGMiZca6MQdeg9

I have uploaded a video of the pooje at my place.

And for the first time ever in our lives, both my Husband and I were able to visit our SKV, NC temple and be part of the Janmastami celebrations at midnight. It was once again mind blowing being able to give Argya to the Lord after moonrise. We stayed there until 1.00 AM in the morning, and felt so blessed to be able to witness the divine pooje by our Chief Priest Shri Nagendra Udupa. You can witness the Maha Mangalaruthi video I took, just divine. It truly was once in a life time experience. And once pooje was done, delicious thindi by Shri Gundu Rao our Chef at SKV, NC.

The Bhagavad Gita recital and the Shree Vishnu Sahasranamavali brought so much needed peace to the mind. I truly could feel the divine vibration in my body and soul.

Like I always say, we had done some major major punya in our previous birth or maybe even in this birth, to be able to be part of this amazing temple and found an amazing extended family.

If you are in the North Caroline region, please do pay a visit to our temple.

Video below of the midnight Maha Mangalaruthi at SKV, NC.

12 Divine Names of Lord Krishna 

All credit to @bhargavasarma on twitter. With his kind permission reposting his twitter feed for benefit of a larger audience who don’t have a twitter account.

Udupi Krishna 12 days Alankara Pictures. All credit Udupi Krishna Twitter account.

Hari, Kesava, Padmanabha, Vamana, Vedagarbha, Madhusudana, Vasudeva, Varaha, Pundarikaksha, Janardhana, Krushna, Sridhara are twelve Divine names (#Dwadasanaama) of Sri #Krushna Paramaatma spelled out by Sri Krishna Himself to #Arjuna (an extract from #MahaBharata Aranya Parva).

Merits of chanting these divine names with sincere devotion regularly/constantly 3 times a day especially during SandhyaKaala, on the days of Pournami, Amaavaasya, Dwaadasi, Lord Sri Krishna is assuring that, one will get the merits of 

#ChandraAyana Vratha (1000 times) ; 

#KanyaDaana phala (100 times); and 

#AswamedhaYaga phala (1000 times); 

collectively these divine names are grouped into Sri Krushna Dwaadasanaama Stothra.

Inspite of Supreme God’s assurance, we flout in adhering to the liberal saadhana maarga being shown by ParamaAtma; we adopt malpractices following anya saadhana maarga instead and miserably fail in our goals; Different means of liberation have been spelled out applicable to each Yuga viz. 

> meditation (penance) in Krutha-Yuga; 

> Yajna in Tretha-Yuga, 

> Archana (worship) in Dwapara-Yuga; 

whereas, in Kali-Yuga only NaAma Smarana (repetition/chanting of God’s name) has been prescribed since in Kali Yuga people will not have the required spiritual strength & capability to perform & carry out rigorous saAdhana;  kaler dosha-nidhe rajann asti hy eko maha gunah

kirtanad eva #krishnasya mukta-sangah param vrajet (Srimad Bhagavatam 12.3.51)

Although #Kaliyuga is an ocean of faults, there is still one good quality about this age; by simply & profusely chanting the names of Lord Sri #Krishna, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. 

“Kaliyugadali #Hari namava nenedare kulakotigalu uddharisuvavu”…  (Sri Purandara Dasaru)

Once again, the 12 divine names of Lord Krishna are:

Hari, Kesava, Padmanabha, Vamana, Vedagarbha, Madhusudana, Vasudeva, Varaha, Pundarikaksha, Janardhana, Krushna, Sridhara.

Lord Krishna Bless Us ALL.

Shri Krishna Janmashtami – August 18th/19th 2022

ಕೃಷ್ನಯ ವಾಸುದೇವಾಯ
ದೇವಕಿ ನಂದ  ನಾಯಚ
ನಂದಗೋಪ  ಕುಮಾರಾಯ
ಶ್ರೀ  ಗೋವಿಂದಯ ನಮೋ  ನಮಃ

ಕೃಷ್ಣಯ ವಾಸುದೇವಾಯ  ಹರಯೇ  ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶ  ನಾಶಾಯ  ಗೋವಿಂದಾಯ  ನಮೋ ನಮಃ

KRISHNAYA VASUDEVAYA
DEVAKI NANDA NAYACHA
NANDAGOPA KUMARAYA
SRI GOVINDAYA NAMO NAMAHA

KRISHNAYA VASUDEVAYA HARAYE PARAMAATMANE
PRANATHAH KLESHA NAASHAAYA GOVINDAAYA NAMONAMAHA

Shri K G Bhimsen Doss has left this comment.

Difference between Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi.
Normally Shravana, Krishna Paksha Ashtami is celebrated as Sri Krishna Janmashtami. In such years, the Rohini star comes on Bhadrapada Krishna paksha Ashtami. So in places like Udupi (or those who follow solar panchanga) observe Sri Krishna Jayanthi in the month of Bhadrapada. Generally Iyegars follow this practice.
If the Rohini Nakshtra falls on Shravana Krishna Paksha Ashtami then both Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi fall on the same day. This year both Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi are on the same day.
O

P.S: Click on any picture to see it enlarged.

Shree-Krishnastami-2014

Flowers to our Lord.
Collages

Fried items.Shree-Krishnastami-20141

Pooja Preparation.Shree-Krishnastami-20142

Lord Krishna sitting with all decoration.Shree-Krishnastami-20143

Pooje as evening approaches.

Shree-Krishnastami-20144

Flowers offered to our Lord.Shree-Krishnastami-20145

Naivedya for the Lord.Shree-Krishnastami-20146
Shri Krishnastami is celebrated on Friday August19th 2022. Sri Krishnastami or Krishna Jayanthi marks the celebration of the birth of Lord Sri Krishna;the eighth avatar of Lord Vishnu. Lord Sri Krishna was born on the ‘Rohini’ nakshatra on Ashtami; that’s why it is called Krishnastami. In karnataka it is also known as Gokulashtami and Janmashtami. The festival occurs between August and September in our English calendar.

According to our Hindu mythology, Krishna was born to destroy Mathura’s demon King Kamsa, brother of his virtuous mother, Devaki. A celestial voice told Kamsa that he would be killed by the eighth child of Devaki. Alarmed by the message, Kamsa imprisoned Devaki and her husband Vasudeva. Taking no chances, Kamsa went on killing Devaki’s children soon after birth. Lord Krishna was born as the eighth child of Vasudeva at midnight. But at Krishna’s birth, under divine instructions, Vasudeva left the prison unnoticed with the baby. He crossed the mighty river Yamuna which was in spate due to heavy rains. Without any difficulty, he walked across the river protected from rain by the mighty serpent Shesha, and reached Gokul. In Gokul, on the same midnight, a girl named Yogamaya had been born to Yasoda, wife of Nanda a herdsman. The babies were exchanged, and Vasudeva came back to prison with the girl. When Kamsa was told that his sister had given birth to a child, Kamsa attempted kill the child. But the baby who was Goddess Maya, flew off to the heaven, warning Kamsa that Krishna, who would kill him, had already been born and was alive. Eventually, Krishna killed Kamsa, and released his parents from the prison, and brought peace and happiness to the common people.

In our Madhwa tradition, we are supposed to fast on this day, and late during the night; usually midnight we are supposed to give Arghya to Lord krishna. Here is the stotra to be said while giving Arghya to Lord Krishna. While giving the Arghya, hold a coin, a lemon and dried date in your right hand, and using a silver spoon offer 3 times milk and 3 times water to Lord krishna in a silver bowl, and keep repeating the below Stotra as well. Everyone in the household has to give Arghya to the Lord.

Argya Stotra

Arghya Stotra

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Krishna Arghya

Jathaha Kamsavadarthaya Bhoobharotharanayacha|
Kouravanam Vinashaya Dhaityanam Nidhanaya Cha ||
Pandavanam Hitharthaya Dharamasamsthapanaya Cha|
GruhanaArghyam Maya Dhatham Devakya Sahitho Hare ||

Chandra Arghya

Kshirodharnava Sambhootha AthiGotraSamudhbhava |
GruhanaArghyam Maya Dhatham Rhohinya Sahitho Shashin ||

Another set from Prasanna.

Krishna Arghya mantra
jatah kamsavadharthay bhubharo harNayacha

kouravaNam vinashaya diatyanam nidhanaya cha
panDavanam hitarthaya dharma sansthapanay cha

grahaNaarghyam mya dattam devikya sahito hare||

chandra arghya
kshirodarNav sambhootham atrigotra samudbhavam
grahaNrghyam mya dattam rohiNya sahitah shashinah||

The food items performed are mostly sweet dishes, fried items and items with Avalakki. All these dishes are performed with extreme madi. If you are not able to do so, here are some useful tips:

1. The most important thing in any festival is the breaking of the coconut and offering it to god, so bring a coconut.

2. Keep also 5 fruits for offering to god, like Banana, Mango, Apple, Orange, Grapes, Plum, Pear and so on..

3. You can make the following dishes which have been mentioned here in the blog which need no cooking at all, add the seasonings after you do the Naivedaya to god.

4. If you don’t mind cooking on the gas stove, here are other recipes you can make as well

5. Bring lots of flowers which are again easily available; roses

6. Offer butter also to the Lord which again is available in all grocery stores.

7. Below are several links which has all the songs in praise of Lord Krishna posted in this blog.

8. Some Songs to be sung

9. We also place a silver cradle and keep the Ambegalu Krishna idol in the cradle and rock the cradle while singing the following song:

10. Recite Om Namo Bhagavate Vasudevaya as many times as possible.

11. Dwadasha Namaskara By Shree Purandara Dasaru

12 Little feet of Lord Krishna are drawn as well along with other rangolis.

13. Last but not the least, do as many namaskaras as you can and break the fast.

Once you finish the pooje, surrender yourself to the Almighty Lord by saying the following Stotra.

ಕಾಯೇನ  ವಾಚ ಮನಸೇನದ್ರಿಯಿರ್ವ
ಬುದ್ಧ್ಯತ್ಮನ  ವ  ಪ್ರಕೃತೆ  ಸ್ವಭಾವತ್
ಕರೋಮಿ  ಯದ್ಯಥ್   ಸಕಲಂ  ಪರಸ್ಮೈ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

KAYENA VACHA MANASENDRIYAIRVA
BUDDHYATMANA VA PRAKRITE SWABHAVATH
KAROMI YADYAD SAKALAM PARASMAI
SRIMAN NARAYANAYETI SAMARPAYAMI

May Lord Krishna Bless ALL

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರ್ಪನಮಸ್ತು

Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi Pooja Preparation – Some Tips

In some places Krishna Janmastami is celebrated on Thursday 18th and in some Friday 19th. So, please check your calendars and celebrate accordingly.

Many of you have asked me how I prepare for one of the most exciting and beloved Festivals we have, Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi or whatever name you wish to give this festival. It is celebrated all over the world. With the invent of internet, everyone wants to perform this festival and is looking for tips especially if you are working.  Based on decades of experience I have in observing as performed by my parents and performing the festival myself since I got married,  I am sharing some tips and tricks which will make it easy and not to stress out.

Remember, at the end of the day it is the Bhakthi and devotion which you can offer the Lord which is of utmost importance not the count of items you cook.

Attached below are some tips and tricks I follow.

Grocery List:

I buy all items new for this and Ganesha festival. Just a habit, nothing else. I am not listing how many lbs/kgs to buy, left to your discretion. With the list below you can prepare all items listed in Recipe Section.

Shree-Krishnastami-20141

 1. Rice Flour
 2. Maida or All purpose flour
 3. Besan
 4. Urda dal flour
 5. Red chilli powder
 6. Hing
 7. Oil
 8. Moong Dal
 9. Channa dal
 10. Dry Coconut Powder
 11. Salt
 12. Thick Poha
 13. Thin Poha
 14. Sooji
 15. Jaggery
 16. Sugar
 17. Jeera
 18. Mustard Seeds
 19. Ghee
 20. Butter
 21. Milk
 22. Butter Milk since Yogurt is not used during this vrata
 23. Coconut

Vegetables List:

 1. Green chillies
 2. Coriander leaves
 3. Curry leaves
 4. Green Chillies
 5. Cucumber
 6. Coconut
 7. Capsicum

Pooja List:

I am hoping you have the daily pooja items like Haldi, Kumkum, etc etc. This list is specific for this day and in no particular order you can arrange them as you wish.

 1. Flowers, buy assortment of all flowers as shown below:Collages
 2. Fruits, all fruits are allowed in this vrata.IMG_29333. Banana plant and Leaves if available. 4. Argya Items – milk, water, lemon, coin and a dry date. Keep them ready!IMG_30035. Prepare all the lamps to light, Mangalarathi and aarathi  using Ghee or Oil that you use.IMG_3004IMG_30056. Make sure you have Rangoli, if you don’t have the dry powder, use Kundan Rangoli, a chalk and draw. If even that is not available, take some printouts and use them. I have used a combination of all of them as seen below. Draw small feet of Lord Krishna from the front door.

Shree-Krishnastami-20143
O7. Prepare Gejje Vastra with Kumkum. No set number here, I use one set for each idol I keep.IMG_30158. Make sure you have camphor, Agarbathi and also soaked for Mangalaruthi.

9. Prepare the cradle for Lord Krishna. Once you are done giving the Argya, we rock the cradle and sing the lullaby. IMG_3089

10. If not anything else, just offer butter, coconut and fruits.IMG_1881

11. The detailed pooja procedure is posted at the following link:

Lakshmi Hrudaya In Aarathi Plate

During the Aaradhane at SKV, North Carolina, while welcoming God and Rayaru, I saw an amazing drawn Aarathi plate. I was told it is customary to have Rangoli and Lakshmi Hrudaya in Aarathi plate. I had never heard about it.

So, I asked Meghana who has become a close extended family, and also Anuradha Shrikanth Belpu to please take picture of the Aarathi plate

The plate was decorated by Smt. Akhila Mahishi who also told me the trick to do the same.

You can find how to draw Lakshmi Hrudaya from my blog here:

https://tinyurl.com/bdehk5m2

To draw it on a silver plate, mix Kumkum, water and Honey together and draw the Rangoli with a toothpick or the tip of an Agarbathi.

The final design is just amazing. Hope you can all draw this for the upcoming Krishna Janmastami.

Thanks so much Akhila Avare for the amazing aarthi design, Meghana and Anuradha for the pictures.

Bhaktala Banna Paraku – Helavanakatte Giriamma

Shravana masa panchami is the Aradhane of a great Haridasini HelavanaKatte giriyamma. And that is tomorrow August 2nd.

If you study or read about Helavanakatte Giriamma, you will be mesmerized to see how she defied all the misogyny towards women and women with no children. I am reading a book about her and completely mesmerized by her bhakti and devotion towards Lord Almighty.

She has composed so many songs with the Ankita HelavanaKatte Ranga. I learned one such song today from her book called Bhaktala Banna Paraku. I composed my own tune.

Picture Credit : Daily Alankara Darshana of Saligrama Shila Sri Krishna at Sri Puthige Matha,Edison,NJ,USA.

Lyrics below in Kannada and English.

ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ

ಭಕ್ತಳ ಬನ್ನ ಪರಾಕು | ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯ

ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜಾಕ್ಷ ಪರಾಕು |
ನಿನ್ನ ರನ್ನೆಯ ಒಲುಮೆ ಬೇಕು ಪರಾಕು |
ಅನ್ಯರ ಸಂಗವನೊಲ್ಲೆ ಪರಾಕು |
ಎನ್ನಪೇಕ್ಷೆಯ ಸಲಿಸೊ ಪರಾಕು ।। ೧ ।।

ಶೇಷಶಯನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಾಕು |
ಸಾಸಿರನಾಮದ ಒಡೆಯ ಪರಾಕು ।
ದೋಷದುರಿತಹರ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಕು |
ಭಾಷೆ ಪಾಲಿಪುದೆನ್ನ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಕು ।। ೨ ।।

ರತಿಪತಿಪಿತ ಮಾಧವನೆ ಪರಾಕು |
ಅತಿರೂಪ ಎನ್ನಯ್ಯನೆ ಪರಾಕು
ಹಿತವುಂಟಾದರೆ ಕಾಯೊ ಪರಾಕು |
ಕರ್ತ್ರು ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ರಂಗ ಪರಾಕು ।। ೩ ।।

Heḷavanakaṭṭe giriyam’ma

bhaktaḷa banna parāku | bhāgyada nidhiya

ninna nambide nīrajākṣa parāku |

ninna ranneya olume bēku parāku |

an’yara saṅgavanolle parāku |

ennapēkṣeya saliso parāku।। 1।।

śēṣaśayana śrīnivāsa parāku |

sāsiranāmada oḍeya parāku।

dōṣaduritahara svāmi parāku |

bhāṣe pālipudenna vāsudēva parāku।। 2।।

ratipatipita mādhavane parāku |

atirūpa ennayyane parāku |

hitavuṇṭādare kāyo parāku |

kartru heḷavanakaṭṭe raṅga parāku।। 3।।

Upcoming Shravana Masa Festivals – July – August 2022


As per Shubhakruth Nama Samvatsara Panchanga, this year Shravana Masa starts from July 29th and ends on August 27th 2022.

There are many festivals during this month and as always I will re-post slokas, pooja details and many more details a few days before each of these important dates. Here is a list of important dates and festivals during Shravana Masa 2022.

Shree Mangala Gowri Vrata

All details for this festival can be found here:

Vrata Details.

 • August 2nd – Tuesday

 • August 9th – Tuesday

 • August 16th – Tuesday

 • August 23rd – Tuesday

Nagara Chathurthi & Panchami

2021-nagara-chaturthi

Pooja Details.

 • August 1st Monday– Nagara Chathurthi

 • August 2nd Tuesday – Nagara Panchami

Shravana Masa Shree Lakshmi Pooja

Pooja Details.

 • July 29th– Friday

 • August 5th – Friday

 • August 12th – Friday

 • August 19th – Friday

 • August 26th – Friday

Shree Vara MahaLakshmi  Pooja Vrata

Vrata Details.

 • August 5th – Friday

Upakarma

 • August 11th – Thursday – Rigveda Upakarma ( USA)

 • August 11th – Thursday – Yajurveda Upakarma ( USA)

 • August 12th – Friday – Rigveda Upakarma ( India)

 • August 11th – Friday – Yajurveda Upakarma ( India)

Shree Raghavendra Swamy  Aaradhane

Continue reading

%d bloggers like this: