Archive for the ‘Lord Krishna’ Category

TappugaLella Pariharisuva – ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವ Lyrics

Composer : Sree Prasanna Venkatesha Dasaru
Contributed by : Sri. Canchi Ravi.

ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲವೇ ನೀನು   ||               (.)

ಒಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಅವಗುಣವೆಣಿಸದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಲಹೋ ನೀನು     (. .)

ಬೆಳಗಿನ ಝಾವದಿ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹಲುಬಿಕೊಳ್ಳದ ತಪ್ಪು

ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೃತ್ತ್ರಿಕೆಯಲಿ ನಾ ಮಲಿನವ ತೊಳೆಯದ ತಪ್ಪು

ತುಳಸಿ ಗೋ ವೃಂದಾವನ ಸೇವೆಗೆ ನಾ ಆಲಸ್ಯವ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು

 

ನಳಿನ ಸಖೋದಯಗರ್ಘ್ಯವ ನೀಡದ ಕಲಿವ್ಯಾಸಂಗದ ತಪ್ಪು  || 1 ||

ಅನುದಿನ ವ್ರತ ನೇಮಗಳನು ಮಾಡದ ತನುವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪು

ಕ್ಷಣಲವ ಹರಿಗುಣ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಲ್ಲದ ಮನವಂಚೆನಯ ತಪ್ಪು

ಮುನಿಸುರಭೂಸುರ ರಾರಾಧಿಸದ ಧನ ವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪು

ವನಜಾಕ್ಷನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ವಿಮುಖ ದುರ್ಜನ ಸಂಸರ್ಗದ ತಪ್ಪು     || 2 ||

 

ಕಣ್ಣಿಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಕ್ರುತಿ ನೋಡದೆ ಪರ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋಡುವ ತಪ್ಪು

ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತ ಕೇಳದೆ ಹರಟೆಯ ಮನ್ನಿಸುವ ಕಿವಿ ತಪ್ಪು

ಅನ್ನವ ನಿನಗರ್ಪಿಸದ ಜ್ಞಾನದಿ ಉಣ್ಣುವ ನಾಲಿಗೆ ತಪ್ಪು

ಚಿನ್ಮಯ ಚರಣಕ್ಕೆರಗದೆ ಇಹ ಉನ್ಮತ್ತರ ನಮಿಸುವ ಶಿರ ತಪ್ಪು   ||  3 ||

           

ಆನಂದದಿ ಸತ್ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡದೆ ಹೀನ ವಿವಾದದ ತಪ್ಪು

ಶ್ರೀನಾಥಾರ್ಚನೆ   ಅಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ಊಳಿಗ ಮಾಡುವ ಕರ ತಪ್ಪು

ಶ್ರೀನಿರ್ಮಾಲ್ಯದಿ ವಿರಹಿತ ಸುರಭಿಯ ಘ್ರಾಣಿಪ ನಾಸಿಕ ತಪ್ಪು

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡದ ನಾ ನಡೆಯುವ ಪಾದದ ತಪ್ಪು   || 4 ||

 

ಯಜ್ಞಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞರ್ಪಿಸದೆ ಕಾಮಾಗ್ನಿಯೊಳ್ಹೋರುವ ತನು ತಪ್ಪು

ಅಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನದಿ ಕ್ಷಣಲವ ಶತವೆಗ್ಗಳ ಗಳಿಸುವ ಮನಸಿನ ತಪ್ಪು

ಯಜ್ಞದಿ ಕರ್ಮವ ಶೌಚವ ಹರಿದು ಸಮಗ್ರ ಗುಹ್ಯದ ಕೃತಿ ತಪ್ಪು

ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನವೀಂಕಟ ಕೃಫ್ಣನ ನಾಮಾಗ್ನಿಗೆ ಭವತೃಣ ತಪ್ಪು   || 5 ||

 

tappugaLella pariharisuva nammappanallavE neenu ||                   (pa.)

oppida baLika avaguNaveNisade timmappa salahO neenu ||       (a. pa.)

 

BeLagina jhaavadi hari nimma smaraneya halubikoLLada tappu

Malamutravisarjane mruttikeyali naa malinava toLeyada tappu

Tulasi gO vrindavana sEvege naa Alasyava maaDida tappu

naLinasakhOdayagarghyava neeDada kalivyAsangada tappu    || 1 ||

 

Anudina vrata nEmagaLanu maaDada tanuvanchaneya tappu

Kshanalava HariguNa jijnAseyillada manavanchaneya tappu

MunisurabhoosurarAdhisada dhana vanchaneya tappu

Vanajakshajane ninna paada durjana samsargada tappu  || 2 ||

 

KaNNili Krishnakruti nODade para heNNina nODuva tappu

Ninna kathAmruta kElade haraTeya mannisuva kivi tappu

Annava ninagarpisada jyanadi uNNuva nAlige tappu

Chinmaya charaNekkeragade iha unmattara namisuva Sira tappuu ||  3 ||

 

Anandadi satkeertane maaDade heena vivAdada tappu

SreenathArchane illade naanaa ooLiga mAduva kara tappu

Sreenirmalyadi virahita surabhiya ghrANisupa nAsika tappu

Sreenarayana yaatreya maaDada naa naDeyuva paadada tappu || 4 ||

 

YagjnAtmage yagjnarpisade kaamaagniyoLhOruva tanu tappu

AgjnAna gjnAnadi kshaNa lavaveggaLagaLisuva manasina tappu

Yagjnadi karmava shouchava haridu samagra guhyada Sruti tappu

Yagjneswara prasanna venkatakrishnana naamaagnige bhavatruNa tappu  || 5 ||

Ee Pariya Sobagava – ಈ ಪರಿಯ ಸೋಬಗವ Lyrics

Composer : Sree Purandara Dasaru
Contributed by : Sri. Canchi Ravi.

ಪರಿಯ ಸೋಬಗವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ  |
ಗೋಪಿಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ      ||                           (.)
 
 
ದೊರೆಯತನದಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ರಮಣ  |
ಸಿರಿಯತನದಲಿ ನೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ||
ಹಿರಿಯತನದಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೊದ್ಭವನಯ್ಯ |
ಗುರುವುತನದಲಿ ನೋಡೆ ಜಗದಾದಿ ಗುರುವು  ||                     .
 
ಪಾವನತ್ವದಿ ನೋಡೆ ಅಮರ ಗಂಗಾಜನಕ  |
ದೇವತ್ವದಲಿ ನೋಡೆ ದಿವಿಜರೊಡೆಯ ||
ಲಾವಣ್ಯದಲಿ ನೋಡೆ ಲೋಕಮೋಹಕನಯ್ಯ |
ಆವ ಧೈರ್ಯದಿ ನೋಡೆ ಅಸುರಾಂತಕ ||                             .
 
ಗಗನದಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡದೇವನೆ ತುರಗ |
ಜಗತೀಧರ ಶೇಷ ಪರಿಯಂಕ ಶಯನ ||
ನಿಗಮಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗಲ್ಲದೇ   |
ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೀ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟೇ?  ||                          
 
                                               
                                                            ooooooooo
 
 
Ee pariya sobagAva dEvarali naa kANe  |
gOpijanapriya gOpAlagallade   ||                       (pa.)
 
doreyatanadali nODe dharanidEvige ramaNa  |
siriyatanadali nODe sreekAntanu  ||
hiriyatanadali nODe sarasijodbhavanayya  |
guruvutanadali nODe jagadaadiguruvu  ||          1.
 
pAvanatvadi nODe amaragangA janaka  |
dEvatvadali nODe divijaroDeya ||
lAvaNyadali nODe lOkamOhakanayya |
aava dhairyadi nODe asurAntaka  ||                     2.
 
Gaganadali sancharipa garuDa dEvane turaga |
Jagateedhara SeSha pariyanka Shayana ||
nigamagOchara Purandara VithalagalladE |
migilAda daivagaligee bhagya unte? ||                 3.

Ninna Magana Looti Ghanavamma – ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೂಟಿ ಘನವಮ್ಮ Lyrics

Composer : Sree Purandara Dasaru
Contributed by : Sri. Canchi Ravi.

Mr. CRavi says this song is about little Krishna’s leelegalu.

 

ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೂಟಿ ನವಮ್ಮ ||

ಕರೆದು ರಂಗಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಪೇಳೇ ಗೋಪೆಮ್ಮ ||         ()

 

ಹಾಲು ಕಾಯುವಲ್ಲಿ ಇವನ ಗಾಳಿ ಘನವಮ್ಮ |

ಕಾಲು ತಂದು ಕೇಲಿನೊಳಗೆ ಅತ್ತಿ ಪೋದನಮ್ಮ ||

ಕೋಲ ತಂದು ಹೊಡಿಯ ಹೋದರೆ ಓಡಿ ಪೋದನಮ್ಮ ||       ()

 

ಮೊಸರು ಮಾರುವಲ್ಲಿ ಇವನ ಗಾಳಿ ಘನವಮ್ಮ   |

ಮೊಸರು ಮಾರುವವರು ಮೊರೆಯಿಡುವಾರಮ್ಮ ||

ಶಿಶುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಉಳಿಗೊಡನಮ್ಮ   |

ಶಶಿಮುಖಿಯರು ಹೀಗೆ ದೂರುವರಮ್ಮ         ||                       ()

 

ಊರೊಳು ಬರಲೀಸ ಕೇರಿಯೊಳು ಸುಳಿಯಲೀಸ |

ಈರೇಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ ತಾನಂತೆ ||

ಧೀರಶ್ರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ |

ಕೇರಿ ಬಸವನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಗೋಪೆಮ್ಮ ||                                    || ೩ ||

 

Ninna magana looTi ghanavamma

Karedu rangage buddhiya pElE gopemma ||     (pa)

 

hAlu kAyuvalli ivana gALi ghanavamma

kAlu tandu kElinoLage athi podanamma

kOla tandu Hodiya hOdare Odipodanamma ||   1.

 

Mosaru maaruvalli ivana gALi ghanavamma

Mosaru mAruvavaru more iDuvAramma

ShiShuvina kaiyalli beNNe ooLigodanamma

ShaShimukhiyaru heege pELuvaramma ||           2.

 

OoroLu baraleesa kEriyoLu suLiyaleesa

EerElu lokakke oDeya taanantE

Dheerasri Purandara Vithala Rayana

kEri basavana maaDibiTTe gOpemma ||             3.

 

You can listen to the song here in kannadaaudio.com.

Jaganmohanane-Krishna by Puttur Narasimha Nayak

 

Kelano Hari Talano – ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನೊ Lyrics

Composer : Sree Purandara Dasaru
Contributed by : Sri. Canchi Ravi.

 
ಕೇಳನೋ  ಹರಿ ತಾಳನೊ
ತಾಳ  ಮೇಳಗಳಿದ್ದು  ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ  ಗಾನ ||ಪ||
ತಂಬೂರಿ ಮೊದಲಾದ  ಅಖಿಲ  ವಾದ್ಯಗಳಿದ್ದು  ಕೊಂಬು  ಕೊಳಲು  ಧ್ವನಿ  ಸ್ವರಗಳಿದ್ದು
ತುಂಬುರು  ನಾರದರ  ಗಾನ  ಕೇಳುವ  ಹರಿ  ನಂಬಲರ   ಈ  ಧಂಬಕದ  ಕೂಗಾಟ || ೧ ||
ನಾನಾ  ಬಗೆಯ  ರಾಗ  ಭಾವ  ತಿಳಿದು  ಸ್ವರ  ಜ್ಞಾನ  ಮನೋಧರ್ಮ  ಜಾತಿಯಿದ್ದು
ದಾನವಾರಿಯ  ದಿವ್ಯ  ನಾಮ  ರಹಿತವಾದ  ಹೀನ  ಸಂಗೀತ  ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ  ಮನವಿಟ್ಟು || ೨ ||
ಅಡಿಗಡಿಗಾನಂದ ಬಾಷ್ಪ  ಪುಳಕದಿಂದ  ನಡೆ  ನುಡಿಗೆ  ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆನ್ನುತ
ದೃಢ  ಭಕ್ತರನು  ಕೂಡಿ  ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ  ಪಾಡಿ  ಕಡೆಗೆ  ಪುರಂದರ  ವಿಠಲನೆಂದರೆ  ಕೇಳವ || ೩ ||

kELanO hari tALano
tALa mELagaLiddu prEmavillada gAna || pa||
tambUri modalAda akhila vAdyagaLiddu kombu koLalu dhvani svaragaLiddu
tumburu nAradara gAna kELuva hari nambalAra I Dhambakada kUgATa || 1 ||
nAnA bageya rAga bhAva tiLidu svara jnAna manOdharma jAtiyiddu
dAnavAriya divya nAma rahitavAda hIna sangIta sAhityakke manavittu || 2||
aDigaDigAnanda bAShpa puLakadinda naDE nuDige shrI hariyennuta
drDha bhaktaranu kUDi hari kIrtane pADi kaDege purandara viTTalanendare kELva || 3||

Listen to the song here:

 

 

Ittige Mele Ninta Namma Vittala – ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ Lyrics

I saw this lyrics posted on Facebook from Mr. Achyut Kumar. I asked for his permission to post this here. Thanks so much Sir for allowing me to post the lyrics.

LordVittala

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು |
ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿದಾನು ದಿಟ್ಟ ತಾನು || pa ||
ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿದಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾ ನಮ್ಮ||
ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನಿಟ್ಟು |
ಭಕ್ತರು ಬರುವುದು ನೋಡುವನಮ್ಮ!
ಪಂಢರಪುರದಲಿ ಇರುವನಮ್ಮ!
ಪಾಂಡುರಂಗ ನೆಂಬುವರಮ್ಮ!
ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಪಿತನಿವನಮ್ಮ!
ಅಂಗನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರಸನಮ್ಮ !
ಕನಕದಾಸೆ ಇವಗಿಲ್ಲವಮ್ಮ!
ಹಣವು ಇವಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವಮ್ಮ!
ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ನೆಂಬುವರಮ್ಮ!
ಭಕ್ತರ ಭಜನೆ ಸಾಕಿವಗಮ್ಮ!
ಕರಿಯ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದಿಹನಮ್ಮ!
ಹಣೆಗೆ ನಾಮ ಹಚ್ಚಿಹನಮ್ಮ!
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಹನಮ್ಮ!
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೊಲಿದಿಹನಮ್ಮ!

I converted the same in English:

Ittige mele ninta namma vittala taanu

putta pada oridanu ditta taanu

putta pada oridanu gattiyagi ninta namma ||

Tonkada mele kaiyanittu

Bhaktaru baruvadu noduvaramma

pandarapuradalli iruvanamma

Panduranga nembuvaramma

Chandrabhaga pitanivanamma

Aangane rukmini arasanamma

Kanakadaase Ivagillamma

Hanavu Ivage bekillamma

Nada Brahma Nembuvaramma

Bhaktara Bhajane Sakivagamma

Kariya Kambali Hodihanamma

Hanege Nama Hachihanamma

Tulasi Maale Hakihanamma

Purandara Vitallage Olidihanamma

 

 

Sree Krishna Janmasthami Pictures – 2015

Hope you all had a wonderful Sree Krishna Janmasthami and celebrated the birth of our Almight Lord Krishna. We were planning to have this festival quite simple, and when our Daughter called and told us she would be joining us for the Festival, things changes completely. It was quite hectic, but at the end of the pooje so satisfying.  After the pooje when you sit back and look at the festivities, all your strain and pain just vanishes.

The Mango leaves and the plantain leaves were from our Garden!

The menu items I prepared were:

 • Moong Dal Kosambari
 • Chana Dal Kosambari
 • Upma
 • Kesari Bath
 • Sweet Avalakki
 • Khara Avalakki
 • Majjige Avalakki
 • Thengolu
 • Ompudi
 • Shankar Poli
 • Kodubale

So, here are some pictures from my home.

image1 image2 image3 image4 IMG_4570 IMG_4571 IMG_4573

Sree Krishna Janmasthami Recipes

Shree-Krishnastami-20146

Links for all Sree Krishna Janmasthami Recipes. These food items will have no onion and garlic. And these items and recipes can be prepared and offered to the Lord Krishna. No rice items.

The shopping items to be purchased are listed in this link:

Kosambari ಕೋಸಂಬರಿ

Hesaru Bele Kosambari

 1. Cucumber Kosambari

 2. ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಕೊಸಂಬರಿ – Channa Dal Kosambari

ಚಟ್ನಿ Chutney

 1. Channa Dal or Kadale Bele Chutney

 2. Coconut Chutney

 3. Pudina or Mint Chutney

 4. Mint Mango Chutney – ಫುದಿನಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ

Bonda – ಬೋಂಡ ಭಜ್ಜಿ Bhajji

Ambode

 1. Heerekayi Bonda

 2. Red and Green Capsicum Bonda or Fritters

 3. Aloo Methi Pakoda

 4. Ambode

 5. Bombai (Aloo) Bonda

 6. Sabhudani Vada – Gluten Free

ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು- Sweet Dishses

badam-poori4

 1. Badam Poori

 2. Kayi Kadabu

 3. Dry Coconut kadabu

 4. Coconut Burfi

 5. Thambittu or ತಂಬಿಟ್ಟು

 6. Mango Rasayana or seekarane

 7. Pineapple Kesaribath

 8. Besan Unde or Laddoo

 9. Rave Unde or Laddoo

ಪಾಯಸ – Payasa – Kheer

hesaru-bele-payasa

 1. Broken Wheat Payasa

 2. ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ – Vermicelli Kheer

 3. Evaporated MilkyWay ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ – Vermicelli Kheer

 4. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ – Moong Dal Payasa

 5. Gasgase or Poppy seeds Payasa

 6. ಸೀಮೆಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ – Sabhudana Kheer

 7. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ – Moong Dal Payasa – Variation 2

ತಿಂಡಿಗಳು – Breakfast

Shree-Krishnastami-20146

 1. Mixed Vegetables Upma or Uppittu

 2. Gojju Avalakki

 3. Avalakki / Poha Bisibele Bath

 4. Red Capsicum Upma – ಕೆಂಪು ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪಿಟ್ಟು

 5. ಅಕ್ಕಿತರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು – RiceRava Upma

Fired ItemsShree-Krishnastami-20141

 1. Thengolu

 2. Chakalli

 3. Ompudi

 4. Shankarpoli

 5. Kobbari Mittai

 6. Rave Unde or Laddoo

 7. Besan Unde or Laddoo

 8. Kodubale

 9. Poori

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,604 other followers

%d bloggers like this: