Archive for the ‘Lord Narashima’ Category

Anandaamayage chinmayage Video

Recorded this song finally since my Sister is with me here in Bangalore.

You can find the lyrics here : https://meerasubbarao.wordpress.com/2021/05/14/anandaamayage-chinmayage/

Idu Enanga Mohananga

I posted details about Torvi Narashima in this post :https://meerasubbarao.wordpress.com/2023/05/02/toravepuranivasa-narasimha-ni-horeyo-bhaktara-bhayagajasinha/

May 4th Thursday – Narashima JayanthiIndia and USAhttps://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-narashima/

Composer : Sri Purandara Dasaru
Ankita : Purandara Vittala
Book Ref : Book Ref : Sri Hari Bhajanamrutha Kalasha

ಇದು ಏನಂಗ ಮೋಹನಾಂಗ || PA ||
ಮದನ ಜನಕ ತೊರವೆಯ ನರಸಿಂಗ || A PA||

ಸುರರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕರೆಯೆ ತುಟಿಯ ಮಿಸುಕದವ
ಬರಿದೆ ಏತಕೆ ಬಾಯ ತೆರೆದೆ ಹೇಳೊಮ್ಮೆ || 1 ||

ವರನೀಲ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ ಹಾರಗಳಿರೆ
ಕೊರಳಲಿ ಕರುಳ ಮಾಲೆಯ ಹಾಕಿ ಮೆರೆವುದು || 2 ||

ತೊರವೆಯ ನರಹರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ
ಸಿರಿಯಿಪ್ಪ ತೊಡೆಯೊಳು ಅರಿಯನಿಟ್ಟಿರುವುದು || 3 ||

idu ēnaṅga mōhanāṅga || PA ||

madana janaka toraveya narasiṅga || A PA||

suraru stutisi kareye tuṭiya misukadava baride ētake bāya terede hēḷom’me || 1 ||

varanīla muttu māṇika hāragaḷire koraḷali karuḷa māleya hāki merevudu || 2 ||

toraveya narahari purandaraviṭhala siriyippa toḍeyoḷu ariyaniṭṭiruvudu || 3 ||

Plain English

idu enanga mohananga || PA ||

madana janaka toraveya narasinga || A PA||

suraru stutisi kareye tutiya misukadava baride etake baya terede helom’me || 1 ||

varanila muttu manika haragalire koralali karula maleya haki merevudu || 2 ||

toraveya narahari purandaravithala siriyippa todeyolu ariyanittiruvudu || 3 ||

Swami Narasimha Sharanu

Lord Narasimha is said to have appeared to protect his devotee Prahlada from his demon father Hiranyakashipu in this place. Ahobila Narasimha is believed to have appeared at the Ahobilam temple to slay the demon king Hiranyakashipu’s brother Hiranyaksha, who was wreaking havoc on the earth and the heavens.

The temple is located in the Kurnool district of Andhra Pradesh in India. The temple is situated amidst the picturesque Nallamala hills and is surrounded by dense forests and waterfalls, which add to the natural beauty and serenity of the place.

May 4th Thursday – Narashima JayanthiIndia and USAhttps://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-narashima/

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru
Ankita : Prasanna Venkata
Book Ref : Sri Prasanna Venkata Dasara Samagra Keertanegalu Vol 1

ಸ್ವಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಶರಣು
ಶ್ರೀಮಹಾ ಅಹೋಬಲನಿಲಯ ದೇವ ಶರಣು || pa ||

ಭವನಾಶಿನಿಯ ಕೂಲಭವನ ಭಟಪ್ರತಿಪಾಲ
ಭವಸಹಸ್ರಾಂಬಕರ ಭಯವಿದೂರ
ಭುವನಕದ್ಭುತ ಗಾತ್ರ ಭಜಕಜನತಾಪತ್ರ
ಭವಕರ್ದಮ ಶೋಷ ಬುಧರ ಪರಿತೋಷ || 1 ||

ಅಣುರೇಣು ತೃಣ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಖಿಳರೊಳು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ
ದನುಜ ಹಿರಣ್ಯಕಹರ್ತ ದೀನನಾಥ
ಕನಕಜಠರನ ಜನಕ ಕರುಣಾಂಕ ಕ್ರೂರಮುಖ
ಪುನೀತ ಶುಭಚಾರಿತ್ರ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮಿತ್ರ || 2 ||

ಪದುಮದೇವಿಯ ರಮಣ ಪ್ರದ್ವಿಷಾನ್ವಯದ ಮನ
ಮುದ ಶಾಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ
ಪ್ರದನಾಮ ನವರೂಪ ಪತಂಗಾನಂತಪ್ರದೀಪ ನಿನ್ನ
ಪದವೆ ಗತಿ ಹೊರೆಯೆನ್ನ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟರನ್ನ || 3 ||

svāmi narasinha śaraṇu śrīmahā ahōbalanilaya dēva śaraṇu || pa ||

bhavanāśiniya kūlabhavana bhaṭapratipāla bhavasahasrāmbakara bhayavidūra bhuvanakadbhuta gātra bhajakajanatāpatra bhavakardama śōṣa budhara paritōṣa || 1 ||

aṇurēṇu tr̥ṇa vyāpta akhiḷaroḷu nirlipta danuja hiraṇyakaharta dīnanātha kanakajaṭharana janaka karuṇāṅka krūramukha punīta śubhacāritra prahlādamitra || 2 ||

padumadēviya ramaṇa pradviṣānvayada mana muda śānta paripūrṇamūrti puṇya pradanāma navarūpa pataṅgānantapradīpa ninna padave gati horeyenna prasanveṅkaṭaranna || 3 ||

Plain English

svami narasinha saranu srimaha ahobalanilaya deva saranu || pa ||

bhavanasiniya kulabhavana bhatapratipala bhavasahasrambakara bhayavidura bhuvanakadbhuta gatra bhajakajanatapatra bhavakardama sosa budhara paritosa || 1 ||

anurenu trna vyapta akhilarolu nirlipta danuja hiranyakaharta dinanatha kanakajatharana janaka karunanka kruramukha punita subhacaritra prahladamitra || 2 ||

padumadeviya ramana pradvisanvayada mana muda santa paripurnamurti punya pradanama navarupa patanganantapradipa ninna padave gati horeyenna prasanvenkataranna || 3 ||

An incarnation of Lord Narasimha – ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಆವಿರ್ಭಾವ

An amazing composition by Sri Prasanna Venkata Dasaru. It depicts the incarnation of Lord Narasimha. The words are a little tough. This is one which I took a long time to practice and record.

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru
Ankita : Prasanna Venkata
Book Ref : Sri Prasanna Venkata Dasara Samagra Keertanegalu Vol
2

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಆವಿರ್ಭಾವ

ಜಯತು ಜಯತು || pa ||

ಜಯತು ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ಮನೋಹರ | ಜಯತು ಭದ್ರಗುಣಾಕರ |
ಜಯತು ದಿವಾಕರ ಕೋಟಿ ಭಾಸ್ಕರ |
ಜಯತು ನರ ಮೃಗ ಸುಂದರ | ಜಯತು ಜಯತು || A PA ||

ತರಳ ನಿಮ್ಮಯ ಚರಣ ಕಮಲವ |
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲು ಮರಿಯದೆ |
ದುರುಳ ತನದಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ
ಕರುಣವಿಲ್ಲದೆ ಘಾತಿಸೆ |

ಉರಗ ಕರಿಗಿರಿ ಉರಿಯಗರಳಲಿ |
ಹರುಷವಿತ್ತವನುಳಿಹಿದೇ |
ಕರದಿ ಖಡ್ಗವ ಧರಿಸಿ ಕಂಬವ
ನಿರಿಯಲಾಗಬ್ಬರಿಸಿದೆ || 1 ||

ಕಿಟಕಿಟಲ್ಕಿಟ ಚಿಟ ಚಿಟಲ್ ಚಿಟ |
ತಟಿತದರ್ಭಟ ಕಿಡಿಯೊಳು |
ಕುಟಿಲ ಖಳ ಗುತ್ಕಟ ದರಟಣೆ ಪ್ರ-
ಕಟಿಸಿ ಸಂಕಟ ಪುಟ್ಟಿಸಿದೇ |

ಪಟುಭಟರ ಚೌಪಟ ಕಠಿಣ ಸ-
ತ್ಸಟವನುಬ್ಬಿಸಿನಿಟಿಸುತಾ ।
ನಿಟಿಲ ವನ್ಹಿಯ ಪುಟಸಿ ಖಳಕುಲ |
ದಟಣಿದಹರಟರಟಿಸಿದೆ || 2 ||

ಘುಡ ಘುಡಿ ಘುಡಿಸುತಾ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿಯನ್ನುತ |
ಕಡಕಡ ಸ್ತಂಭವನೊಡೆಯುತಾ |
ಕಡುಕಡು ಕೋಪದಿ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯುಗಳುತ |
ಕೆಡೆಕೆಡೆ ಕೆಡೆಯಂದು ಕ್ಯಡವುತಾ |

ತೊಡಿಯಲಿಡುತವನೊಡಲೊಡವುತಾ |
ನಿಡುಗರಡಿಕಿಲಿ ಪಿಡಿಯುತಾ ।
ಒಡನೊಡನೆ ಕಂಠದೆಡೆಲಳವಡಿಸಿದೆ
ವಡಿಯನೊಡಿಯ ದೃಢ ಚರಿತನೆ || 3 ||

ವಿಧಿಯ ಪ್ರಳಯವು ವಿಧಿಸಿದೋಲ್ಜಗ |
ಬೆದರಿ ತಾರೆಗಳುದರಲು ಅದುಕಿ- |
ಧರಿ ಪ್ರತಿಯೊದರೆ ಕಟಹವು ಉ-
ದಧಿಗಳ್ಕುದಿ ಕುದಿಯಲು

ಇದಿರು ನಿಂದಿಹ ಮೃದುತರೋಕ್ತಿಯ
ಸದಮಲ ಶಿಶುವನಪ್ಪಿದೆ |
ಪದುಮಿ ಪದುಮಜ ಮದನರಿಪು ವಿಪ-
ಬುಧರು ತುತಿಸಲು ಸಲಹಿದೆ || 4 ||

ಸುರರು ಪೂಮಳೆಗರಿಯ ವಿಶ್ವಕೆ
ಹರುಷವರ್ಧಿಸೆ ಅಂಕದೀ |
ಧರಿಸಿ ಸಿರಿಗೂಡಿ ಮೆರದೆ ಶಾಂತದಿ
ವರವನಿತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾ |

ಹೊರದೆ ನರಹರಿ ವರಹ ದೇವನ
ವೆರಸಿವನ ಸಾಭಿದಾನದಾ |
ಪುರನಿಲಯ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ |
ಶರಣ ಜನ ಸುರ ಧೇನುವೇ || 5 ||

Śrī narasinha dēvara āvirbhāva

jayatu jayatu || pa ||

jayatu lakṣmīvara manōhara | jayatu bhadraguṇākara | jayatu divākara kōṭi bhāskara | jayatu nara mr̥ga sundara | jayatu jayatu || A PA ||

taraḷa nim’maya caraṇa kamalava | smaraṇe māḍalu mariyade | duruḷa tanadali hiraṇya kaśyapa karuṇavillade ghātise |

uraga karigiri uriyagaraḷali | haruṣavittavanuḷihidē | karadi khaḍgava dharisi kambava niriyalāgabbariside || 1 ||

kiṭakiṭalkiṭa ciṭa ciṭal ciṭa | taṭitadarbhaṭa kiḍiyoḷu | kuṭila khaḷa gutkaṭa daraṭaṇe pra- kaṭisi saṅkaṭa puṭṭisidē |

paṭubhaṭara caupaṭa kaṭhiṇa sa- tsaṭavanubbisiniṭisutā। niṭila vanhiya puṭasi khaḷakula | daṭaṇidaharaṭaraṭiside || 2 ||

ghuḍa ghuḍi ghuḍisutā hiḍi hiḍiyannuta | kaḍakaḍa stambhavanoḍeyutā | kaḍukaḍu kōpadi kiḍikiḍiyugaḷuta |

keḍekeḍe keḍeyandu kyaḍavutā | toḍiyaliḍutavanoḍaloḍavutā | niḍugaraḍikili piḍiyutā। oḍanoḍane kaṇṭhadeḍelaḷavaḍiside vaḍiyanoḍiya dr̥ḍha caritane || 3 ||

vidhiya praḷayavu vidhisidōljaga | bedari tāregaḷudaralu aduki- |

dhari pratiyodare kaṭahavu u- dadhigaḷkudi kudiyalu idiru nindiha mr̥dutarōktiya sadamala śiśuvanappide | padumi padumaja madanaripu vipa- budharu tutisalu salahide || 4 ||

suraru pūmaḷegariya viśvake haruṣavardhise aṅkadī | dharisi sirigūḍi merade śāntadi varavanittu prahlādanā |

horade narahari varaha dēvana verasivana sābhidānadā | puranilaya prasanna veṅkaṭa | śaraṇa jana sura dhēnuvē || 5 ||

Plain English

Sri narasinha devara avirbhava

jayatu jayatu || pa ||

jayatu laksmivara manohara | jayatu bhadragunakara | jayatu divakara koti bhaskara | jayatu nara mrga sundara | jayatu jayatu || A PA ||

tarala nim’maya carana kamalava | smarane madalu mariyade | durula tanadali hiranya kasyapa karunavillade ghatise |

uraga karigiri uriyagaralali | harusavittavanulihide | karadi khadgava dharisi kambava niriyalagabbariside || 1 ||

kitakitalkita cita cital cita | tatitadarbhata kidiyolu | kutila khala gutkata daratane pra- katisi sankata puttiside |

patubhatara caupata kathina sa- tsatavanubbisinitisuta। nitila vanhiya putasi khalakula | datanidaharataratiside || 2 ||

ghuda ghudi ghudisuta hidi hidiyannuta | kadakada stambhavanodeyuta | kadukadu kopadi kidikidiyugaluta |

kedekede kedeyandu kyadavuta | todiyalidutavanodalodavuta | nidugaradikili pidiyuta। odanodane kanthadedelalavadiside vadiyanodiya drdha caritane || 3 ||

vidhiya pralayavu vidhisidoljaga | bedari taregaludaralu aduki- |

dhari pratiyodare katahavu u- dadhigalkudi kudiyalu idiru nindiha mrdutaroktiya sadamala sisuvanappide | padumi padumaja madanaripu vipa- budharu tutisalu salahide || 4 ||

suraru pumalegariya visvake harusavardhise ankadi | dharisi sirigudi merade santadi varavanittu prahladana |

horade narahari varaha devana verasivana sabhidanada | puranilaya prasanna venkata | sarana jana sura dhenuve || 5 ||

Toravepuranivasa Narasimha Ni Horeyo Bhaktara Bhayagajasinha

There are two underground temples in Bijapur, Vijayapura which is called now. One is the Rayara Mutta I had written about almost 15 years back. You can read about it here: https://meerasubbarao.wordpress.com/2008/08/17/last-speech-of-shri-raghavendra-swami/

Lord Narasimha is the focus of the other underground temple, which is located in Torvi. The name of this god is Torvi Narasimha. The Torvi Ramayana was written by Kumara Valmiki right here.

Torvi is on the outskirts of Bijapur. It is near Navaraspur, the city of music which was planned by Ibrahim Adil Shah and left unfinished. The 63 graves of the wives of the Bijapur General Afzal Khan are also near Torvi.

The Lord Narasimha temple at Torvi is believed to have been built during the Chalukya dynasty in the 10th century CE, and is considered an important pilgrimage site for devotees of Lord Narasimha.

The video has a picture of Lord Torvi Narashima. I’ve been to the Torvi Temple numerous times.

May 4th Thursday – Narashima JayanthiIndia and USAhttps://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-narashima/

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru
Ankita : Prasanna Venkata
Book Ref : Sri Prasanna Venkata Dasara Samagra Keertanegalu Vol 1

ತೊರವೆಪುರನಿವಾಸ ನರಸಿಂಹ ನೀ
ಹೊರೆಯೋ ಭಕ್ತರ ಭಯಗಜಸಿಂಹ || PA ||

ಅರಿವರಾರಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ
ಸರಸಿಜಭವ ಭವ ಸುರವರ ಅಹಿ ಕಿನ್ನರ
ವರ ಮುನಿವರ ನರವರವಂದ್ಯ || A PA ||

ಹಿರಣ್ಯಕನೆಂಬ ದೈತ್ಯ ಮಹೀತಳದಿ ವಿಧಿ
ಹರವರದಲಿ ಬಲುಸೊಕ್ಕಿ ಅಂದು
ಪರಮ ಭಾಗವತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ
ಪರಿಪರಿದುರಿತವ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಭಯಂ
ಕರವನು ಚರಿಸಲು ನೆರೆಮೊರೆಯಿಡಲು || 1 ||

ತರಳಗಂಜಿಸಿ ನಿನ್ನ ದೊರೆಯ ತೋರೊ ಎನಲು
ಸರುವಭೂತ ಭರಿತನಂತನೀಗ
ಅರಸಿದರೀ ಕಂಭದೊಳಿಹನೆನಲು
ಮೊರೆ ಮೊರೆದೇಳುತ ಸರಸರನೊದೆಯಲು
ಬೆರಬೆರದೋಷದಿ ವರನರಹರಿಯೆ || 2 ||

ಚಿಟಿಲು ಚಿಟಿಲು ಭುಗಿಭುಗಿಲೆನುತ ಪ್ರ
ಕಟಿಸಿ ದೈತ್ಯನುದರವನು ಸೀಳಿ
ತೃಟಿಯೊಳು ಕರುಳಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿ
ಶಠನ ವಧಿಸಿ ನಿಜಭಟನ ಪೊರೆದ ಜಗ
ಜಠರ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹ || 3 ||

toravepuranivāsa narasinha nī horeyō bhaktara bhayagajasinha || PA ||

arivarārayya ninna mahimeya sarasijabhava bhava suravara ahi kinnara vara munivara naravaravandya || A PA ||

hiraṇyakanemba daitya mahītaḷadi vidhi haravaradali balusokki andu parama bhāgavata prahlādanige paripariduritava maraḷi maraḷi bhayaṁ karavanu carisalu neremoreyiḍalu || 1 ||

taraḷagan̄jisi ninna doreya tōro enalu saruvabhūta bharitanantanīga arasidarī kambhadoḷihanenalu more moredēḷuta sarasaranodeyalu beraberadōṣadi varanarahariye || 2 ||

ciṭilu ciṭilu bhugibhugilenuta pra kaṭisi daityanudaravanu sīḷi tr̥ṭiyoḷu karuḷamāleya dharisi śaṭhana vadhisi nijabhaṭana poreda jaga jaṭhara prasannaveṅkaṭa narasinha || 3 ||

Plain English

toravepuranivasa narasinha ni horeyo bhaktara bhayagajasinha || PA ||

arivararayya ninna mahimeya sarasijabhava bhava suravara ahi kinnara vara munivara naravaravandya || A PA ||

hiranyakanemba daitya mahitaladi vidhi haravaradali balusokki andu parama bhagavata prahladanige paripariduritava marali marali bhayam karavanu carisalu neremoreyidalu || 1 ||

taralaganjisi ninna doreya toro enalu saruvabhuta bharitanantaniga arasidari kambhadolihanenalu more moredeluta sarasaranodeyalu beraberadosadi varanarahariye || 2 ||

citilu citilu bhugibhugilenuta pra katisi daityanudaravanu sili trtiyolu karulamaleya dharisi sathana vadhisi nijabhatana poreda jaga jathara prasannavenkata narasinha || 3 ||

Udupina Ranga Kallukambadindodeda Narasimha

A very short and sweet song on Lord Narashima.

May 4th Thursday – Narashima JayanthiIndia and USAhttps://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-narashima/

Composer : Sri Vadirajaru
Ankita : Hayavadana
Book Ref : Udupi Krishna Kruti Manjari

ಉಡುಪಿನ ರಂಗ ಕಲ್ಲುಕಂಬದಿಂದೊಡೆದ ನರಸಿಂಹ || PA ||
ಬಿಡದೆಮ್ಮ ಸಲಹೊ ಕೈಪಿಡಿ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡವೊ || A PA ||

ಕರೆಯದೇ ಮುನ್ನ ಬಂದೆ ಖಳನಿದಿರಲಿ ನಿಂದೆ
ಅರಿಯುದರವ ಸೀಳ್ದೆ ಅಸಮನೆನಿಸಿ ಬಾಳ್ದೆ || 1 ||

ಎನಗೆ ನೀನೆ ಬಂಧು ಎಲೆಲೆ ಕರುಣಾಸಿಂಧು
ಧನದಾಸೆಯ ಬಿಡಿಸೊ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸೊ || 2 ||

ಹಯವದನನಾಗಿ ಹರಿ ನೀ ದೈತ್ಯರ ನೀಗಿ
ನಯದಿ ವೇದವ ತಂದೆ ನಳಿನನಾಭನೇನೆಂಬೆ || 3 ||

uḍupina raṅga kallukambadindoḍeda narasinha || PA ||

biḍadem’ma salaho kaipiḍi innēke taḍavo || A PA ||

kareyadē munna bande khaḷanidirali ninde ariyudarava sīḷde asamanenisi bāḷde || 1 ||

enage nīne bandhu elele karuṇāsindhu dhanadāseya biḍiso dharmamārgadi naḍeso || 2 ||

hayavadananāgi hari nī daityara nīgi nayadi vēdava tande naḷinanābhanēnembe || 3 ||

Plain English

udupina ranga kallukambadindodeda narasinha || PA ||

bidadem’ma salaho kaipidi inneke tadavo || A PA ||

kareyade munna bande khalanidirali ninde ariyudarava silde asamanenisi balde || 1 ||

enage nine bandhu elele karunasindhu dhanadaseya bidiso dharmamargadi nadeso || 2 ||

hayavadananagi hari ni daityara nigi nayadi vedava tande nalinanabhanenembe || 3 ||

Prahlada Varada Bhayagajake Simha Parama

May 4th Thursday – Narashima JayanthiIndia and USAhttps://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-narashima/

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru
Ankita : Prasanna Venkata
Book Ref : Sri Prasanna Venkata Dasara Samagra Keertanegalu Vol 1

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ ಭಯಗಜಕೆ ಸಿಂಹ ಪರಮ
ಆಹ್ಲಾದಪದವಿತ್ತು ಪೊರೆಯೋ ನರಸಿಂಹ ।| pa |।

ಹಿಂದೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕನುದರದಲಿ ಜನಿಸಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ
ನೊಂದವನ ಬಾಧೆಯಲಿ ಮರುಗಿ ಕೊರಗಿ
ಇಂದಿರೇಶ ಸಲಹೆನಲು ಗಾಢ ಸ್ತಂಭದ ಲೊದಗಿ
ಬಂದವ ನುದರ ಬಗೆದೆ ರುಧಿರವನು ಸವಿದೆ ॥ 1 ॥

ಅಸುರ ಕೆಡೆಲದ ಕಂಡು ಅತಿ ಹರುಷದಿಂದ
ತ್ರಿದಶ ಶಂಬರದಿ ಪೂಮಳೆ ಗರೆಯಲು
ಶಿಶುವೇಕ ಮಾನಸದಿ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು ಪೊಗಳುತಿರೆ
ಬಿಸಜಾಕ್ಷನ ಕರುಣದಿಂ ದವನ ಸಲಹಿದೆಯಾಗಿ ॥ 2 ॥

ಹಲವು ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬಳಲಿದೆನಯ್ಯ
ನಳಿನಾಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತವ ಕಾಣದೆ
ಇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜನಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿ ತವ ಪದ ಪಿಡಿದೆ
ಗೆಲಿಸು ಭವ ದುರಿತವ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ನೃಸಿಂಹ ॥ 3 ॥

prahlāda varada bhayagajake sinha parama āhlādapadavittu poreyō narasinha।| pa |। hinde hiraṇya kanudaradali janisi prahlāda nondavana bādheyali marugi koragi indirēśa salahenalu gāḍha stambhada lodagi bandava nudara bagede rudhiravanu savide॥ 1॥ asura keḍelada kaṇḍu ati haruṣadinda tridaśa śambaradi pūmaḷe gareyalu śiśuvēka mānasadi more hokku pogaḷutire bisajākṣana karuṇadiṁ davana salahideyāgi॥ 2॥ halavu yōnigaḷalli tirugi baḷalidenayya naḷinākṣa nim’ma gurutava kāṇade iḷeyalli dvijanāgi puṭṭi tava pada piḍide gelisu bhava duritava prasanveṅkaṭa nr̥sinha॥ 3॥

Plain English

prahlada varada bhayagajake sinha parama ahladapadavittu poreyo narasinha।| pa |। hinde hiranya kanudaradali janisi prahlada nondavana badheyali marugi koragi indiresa salahenalu gadha stambhada lodagi bandava nudara bagede rudhiravanu savide॥ 1॥ asura kedelada kandu ati harusadinda tridasa sambaradi pumale gareyalu sisuveka manasadi more hokku pogalutire bisajaksana karunadim davana salahideyagi॥ 2॥ halavu yonigalalli tirugi balalidenayya nalinaksa nim’ma gurutava kanade ileyalli dvijanagi putti tava pada pidide gelisu bhava duritava prasanvenkata nrsinha॥ 3॥

Kande Na Tanda Tandada Hindu Hindu Daiva Pracanda

May 4th 2023Sri Narashima Jayanthi – India and USAhttps://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-narashima/

Composer : Sri Kanaka Dasaru
Ankita : Adi Keshava
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Vol 5 Part 1

ಕಂಡೆ ನಾ ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ
ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ।। PA ।।

ಘುಡುಘುಡಿಸಿ ಕಂಬದಲಿ ಧಡಧಡ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯೆ
ಕಿಡಿಕಿಡಿಸೆ ನುಡಿಯಡಗಲೊಡನೆ ಮುಡಿವಿಡಿದು
ಘಡ ಘಡನೆ ನಡು ನಡುಗೆ ಘುಡುಘುಡಿಸಿ ಸಭೆ ಬೆದರೆ
ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಹಿರಣ್ಯಕನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಡಹಿದನ ।। 1 ।।

ಉರದೊಳಪ್ಪಳಿಸಿ ಅರಿ ಬಸಿರ ಸರಸರನೆ ಸೀಳಿ
ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಚರ್ಮ ಎಳೆದೆಳೆದು ಎಲುಬು
ನರನರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿರ್ಗಳಿತ ಶೋಣಿತ ಸುರಿಯೆ
ಹರಿಹರಿದು ಕರುಳ ಕೊರಳೊಳಿಟ್ಟವನ || 2 ||

ಪುರಜನರು ಹಾಯೆನಲು ಸುರರು ಹೂಮಳೆಗರೆಯೆ
ತರತರದ ವಾದ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ
ಹರಿಹರಿಯೆ ಶರಣೆಂದು ಸ್ತುತಿಸಿ ಶಿಶು ಮೊರೆಯಿಡುವ
ಕರುಣಾಳು ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವನ || 3 ||

kaṇḍe nā taṇḍa taṇḍada hiṇḍu hiṇḍu daiva pracaṇḍa ripugaṇḍa uddaṇḍa narasinhana kaṇḍenayya।। PA।।

ghuḍughuḍisi kambadali dhaḍadhaḍa siḍilu siḍiye kiḍikiḍise nuḍiyaḍagaloḍane muḍiviḍidu ghaḍa ghaḍane naḍu naḍuge ghuḍughuḍisi sabhe bedare hiḍi hiḍidu hiraṇyakana toḍe mēle keḍahidana।। 1।।

uradoḷappaḷisi ari basira sarasarane sīḷi paripariyali carma eḷedeḷedu elubu naranaravannu tegedu nirgaḷita śōṇita suriye hariharidu karuḷa koraḷoḷiṭṭavana || 2 ||

purajanaru hāyenalu suraru hūmaḷegareye taratarada vādya sambhramagaḷinda harihariye śaraṇendu stutisi śiśu moreyiḍuva karuṇāḷu kāgineleyādikēśavana || 3 ||

Plain English

kande na tanda tandada hindu hindu daiva pracanda ripuganda uddanda narasinhana kandenayya।। PA।।

ghudughudisi kambadali dhadadhada sidilu sidiye kidikidise nudiyadagalodane mudivididu ghada ghadane nadu naduge ghudughudisi sabhe bedare hidi hididu hiranyakana tode mele kedahidana।। 1।।

uradolappalisi ari basira sarasarane sili paripariyali carma eledeledu elubu naranaravannu tegedu nirgalita sonita suriye hariharidu karula koralolittavana || 2 ||

purajanaru hayenalu suraru humalegareye taratarada vadya sambhramagalinda harihariye saranendu stutisi sisu moreyiduva karunalu kagineleyadikesavana || 3 ||

Munjane Eddu Muraharana Smarisele Manave – Keshava Nama

Composer : Kakhandaki Sri Mahipati Dasaru
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol 6.1

In this composition, Sri Mahipati Dasaru asks us to pray to Lord Almighty and in each sentence uses one name from the Keshava Nama.

A few other compositions focusing on Keshava Nama:

  1. https://meerasubbarao.wordpress.com/2023/03/01/keshava-nama-by-sri-vadirajaru/
  2. https://meerasubbarao.wordpress.com/2009/08/01/keshava-nama-lyrics-in-kannada/
  3. https://meerasubbarao.wordpress.com/2008/04/10/keshava-nama/
  4. https://meerasubbarao.wordpress.com/2022/12/09/hidi-keshava-krishna-narayanana-lyrics-and-audio/

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮುರಹರನ ಸ್ಮರಿಸೆಲೆ ಮನವೆ
ಅಂಜುವ ಭವದುರಿತ ಹಿಂಗಿಸುವನು || pa ||

ಕೇಶವೆಂದೆನಲು ತಾ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹರಿಸುವನು
ನಾಶಗೈಸುವ ಭವ ನಾರಾಯಣೆನಲು |
ಮೀಸಲು ಮನದಲೊಮ್ಮೆ ಮಾಧವೆಂದೆನಲು ತಾ
ಭಾವಿಸುವ ಹೃದಯದೊಳು ಗೋವಿಂದನು |
ವಾಸನೆಯ ಪೂರಿಸುವ ವಿಷ್ಣು ಯೆಂದೆನಲು ತಾ
ದೋಷ ಛೇದಿಸುವ ಮಧುಸೂದನನೆನಲು |
ಭಾಷೆ ಪಾಲಿಸುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ಲೇಸುಗೈಸುವ ಜನುಮ ವಾಮನನೆನಲು || ೧ ||

ಸಿರಿ ಸಕಲ ಪದವೀವ ಶ್ರೀಧರನೆಂದೆನಲು ತಾ
ಹರುಷಗತಿನೀವ ಹೃಷಿಕೇಶನೆನಲು |
ಪರಮ ಪಾತಕ ದೂರ ಪದ್ಮನಾಭೆಂದೆನಲು
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನ ದಾಮೋದರೆನಲು |
ಸುರಿಸುವ ಅಮೃತ ಸಂಕರುಷಣೆಂದೆನಲು
ಹೊರೆವ ಧರೆಯೊಳು ವಾಸುದೇವನೆನಲು |
ಪರಿಪರಿಯ ಸಲಹುವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂದೆನಲು
ಅರಹು ಗತಿನೀವ ಅನಿರುದ್ಧನೆನಲು || ೨ ||

ಪೂರಿಸುವ ಭಾವ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ತಾರಿಸುವ ಜನುಮ ಅಧೋಕ್ಷಜೆನಲು |
ನರ ಜನ್ಮುದ್ಧರಿಸುವ ನಾರಸಿಂಹೆಂದೆನಲು
ಕರುಣ ದಯ ಬೀರುವ ಅಚ್ಯುತನೆನಲು |
ಜರಿಸುವ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಜನಾರ್ದನೆನಲು
ಊರ್ಜಿತಾಗುವುದು ಉಪೇಂದ್ರ ಎನಲು |
ತರಳ ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಾಣದೊಡೆಯ ಶ್ರೀಹರಿಯೆನಲು
ಕರುಣದಿಂದೊದಗುವ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನು || ೩ ||

Mun̄jāne eddu muraharana smarisele manave an̄juva bhavadurita hiṅgisuvanu || pa ||

kēśavendenalu tā klēśa pariharisuvanu nāśagaisuva bhava nārāyaṇenalu |

mīsalu manadalom’me mādhavendenalu tā bhāvisuva hr̥dayadoḷu gōvindanu |

vāsaneya pūrisuva viṣṇu yendenalu tā dōṣa chēdisuva madhusūdananenalu |

bhāṣe pālisuva trivikramendenalu tā lēsugaisuva januma vāmananenalu || 1 ||

siri sakala padavīva śrīdharanendenalu tā haruṣagatinīva hr̥ṣikēśanenalu |

parama pātaka dūra padmanābhendenalu dāridryabhan̄jana dāmōdarenalu |

surisuva amr̥ta saṅkaruṣaṇendenalu horeva dhareyoḷu vāsudēvanenalu |

paripariya salahuva pradyumnanendenalu arahu gatinīva anirud’dhanenalu || 2 ||

pūrisuva bhāva puruṣōttamendenalu tā tārisuva januma adhōkṣajenalu |

nara janmud’dharisuva nārasinhendenalu karuṇa daya bīruva acyutanenalu |

jarisuva durvyasana janārdanenalu ūrjitāguvudu upēndra enalu |

taraḷa mahipati prāṇadoḍeya śrīhariyenalu karuṇadindodaguva guru kr̥ṣṇanu || 3| |

Plain English

Munjane eddu muraharana smarisele manave anjuva bhavadurita hingisuvanu || pa ||

kesavendenalu ta klesa pariharisuvanu nasagaisuva bhava narayanenalu |

misalu manadalom’me madhavendenalu ta bhavisuva hrdayadolu govindanu |

vasaneya purisuva visnu yendenalu ta dosa chedisuva madhusudananenalu |

bhase palisuva trivikramendenalu ta lesugaisuva januma vamananenalu || 1 ||

siri sakala padaviva sridharanendenalu ta harusagatiniva hrsikesanenalu |

parama pataka dura padmanabhendenalu daridryabhanjana damodarenalu |

surisuva amrta sankarusanendenalu horeva dhareyolu vasudevanenalu |

paripariya salahuva pradyumnanendenalu arahu gatiniva anirud’dhanenalu || 2 ||

purisuva bhava purusottamendenalu ta tarisuva januma adhoksajenalu |

nara janmud’dharisuva narasinhendenalu karuna daya biruva acyutanenalu |

jarisuva durvyasana janardanenalu urjitaguvudu upendra enalu |

tarala mahipati pranadodeya srihariyenalu karunadindodaguva guru krsnanu || 3 ||

Udayaleddu Sri Guruvenniro Udadhi Nivasa Sadguruvenniro

Composer : Kakhandaki Sri Mahipati Dasaru
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol 6.1

It is truly amazing reading details about Sri Mahipati Dasaru from the book I have listed above. I have posted the details about Dasaru at the link : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/. Please take some time to read at your leisure.

The book had question marks for the 4th paragraph. So, I didn’t include it in the recording.

ಉದಯಲೆದ್ದು ಶ್ರೀ ಗುರುವೆನ್ನಿರೊ
ಉದಧಿ ನಿವಾಸ ಸದ್ಗುರುವೆನ್ನಿರೊ || Druva ||

ಕರುಣ ಕರನೆನ್ನಿ ಗುರು ಮುರಹರನ್ನೆನಿ
ಕರಿವರ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆನ್ನಿ || 1 ||

ಸುರಮುನಿವರನೆನ್ನಿ ಗುರು ಗಿರಿಧರನೆನ್ನಿ
ನರಕೀಟಕನ ಪಾಲಿಪನೆನ್ನಿರೊ || 2 ||

ಶರಣ ರಕ್ಷಕನೆನ್ನಿ ವರದಾಯಕನೆನ್ನಿ
ತ್ರ್ಯೆಲೋಕ್ಯನಾಥ ತಾರಕನೆನ್ನಿರೊ || 3 ||

ವಿಹಂಗವಾಹನನೆನ್ನಿ ತ್ರಿ ಕಂಚಧರ(?)ನೆನ್ನಿ
ಪಾಸಾಲ(?) ಸಾಹಿತ್ಯದೇವನೆನ್ನಿ || 4 ||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆನ್ನಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನೆನ್ನಿ
ಮಹಿಪತಿ ಗುರು ಭವ ನಾಶನೆನ್ನಿ || 5 ||

Udayaleddu śrī guruvenniro udadhi nivāsa sadguruvenniro || Druva ||

karuṇa karanenni guru muraharanneni karivara hari sarvōttamanenni || 1 ||

suramunivaranenni guru giridharanenni narakīṭakana pālipanenniro || 2 ||

śaraṇa rakṣakanenni varadāyakanenni tryelōkyanātha tārakanenniro || 3 ||

vihaṅgavāhananenni tri kan̄cadhara(?)Nenni pāsāla(?) Sāhityadēvanenni || 4 ||

bhaktavatsalanenni muktidāyakanenni mahipati guru bhava nāśanenni || 5 ||

Plain English

Udayaleddu sri guruvenniro udadhi nivasa sadguruvenniro || Druva ||

karuna karanenni guru muraharanneni karivara hari sarvottamanenni || 1 ||

suramunivaranenni guru giridharanenni narakitakana palipanenniro || 2 ||

sarana raksakanenni varadayakanenni tryelokyanatha tarakanenniro || 3 ||

vihangavahananenni tri kancadhara(?)Nenni pasala(?) Sahityadevanenni || 4 ||

bhaktavatsalanenni muktidayakanenni mahipati guru bhava nasanenni || 5 ||

%d bloggers like this: