Archive for the ‘Lord Narashima’ Category

Ekashloki Bhagavatham Lyrics

I saw this on my timeline either in Twitter or Facebook. I couldn’t go back and restore the link. When I googled the same, there were so many links and found it very useful. If we can get punya by reciting just 1 shloka of Shreemad Bhagavatha that is tremendous isn’t it?

Image courtesy : Shree Krishna Vrindavana NJ, USA.

ಆದೌ ದೇವಕಿದೇವಿಗರ್ಭಜನನಂ ಗೋಪೀಗೃಹೇ ವರ್ಧನಮ್
ಮಾಯಾಪೂತನಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಮ್ ।
ಕಂಸಚ್ಛೇದನಕೌರವಾದಿಹನನಂ ಕುಂತೀಸುತಾಂ ಪಾಲನಮ್
ಏತದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಕಥಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಮೃತಮ್ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಭಾಗವತಸೂತ್ರ ॥

आदौ देवकिदेविगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम्
मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् ।गोवर्धनोद्धारणम्
कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुंतीसुतां पालनम्
एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ।श्रीकृष्णलीलामृतम्
इति श्रीभागवतसूत्र ॥

You can find the sloka in other languages here:

https://stotranidhi.com/en/eka-sloki-bhagavatham-in-english/

https://stotranidhi.com/ta/eka-sloki-bhagavatham-in-tamil/

https://stotranidhi.com/eka-sloki-bhagavatham-in-telugu/

And here is the link to recite it properly.

Ninna Olumeyindha Video

My Sister Suma sang this song during our Monthly satsangha. It is an awesome song by Shree Vijaya Dasaru.

This video has both lyrics in Kannada and English. I will post the lyrics here as well.

Shree Lakshmi Narashima Maha Mantra

Thought of posting this on the eve of Shree Narashima Jayanthi.

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಸಿಂಹ ಮಹಾ ಮಂತ್ರ
ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮ್
ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋ ಮುಖಂ
ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ

Shree Lakshmi Narashima Maha Mantra
Ugram Veeram Mahaa Vishnum
Jwalantham Sarvatho Mukham
Nrisimham Bheeshanam Bhadram
Mrityu-Mrityum Namaamyaham

And the meaning is I bow down to Lord Narasimha who is ferocious and heroic like Lord Vishnu. He is burning from every side. He is terrific, auspicious and the death of death personified.

Anandaamayage chinmayage

An amazing Aarathi song for Lord Narayana. I am not sure how I haven’t posted this in such a long time.

ಆನಂದಮಯಗೇ ಚಿನ್ಮಯಗೆ |

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ || ಪ ||

ವೇದವ ತಂದು ಬೆಟ್ಟವ ಪೊತ್ತು ಧರಣಿಯ

ಸಾಧಿಸಿ ಕಂಬದಿ ಬಂದವಗೆ

ಭೂದಾನವ ಬೇಡಿ ನೃಪರ ಸಂಹರಿಸಿದ

ಆದಿ ಮೂರುತಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ || ೧ ||

ಇಂದುವದನೆ ಕೂಡಿ ಅಡವಿಯ ಚರಿಸಿ

 ನಂದಗೋಕುಲದೊಳು ನಲಿದವಗೆ

ಮಂದಗಮನೆಯರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಣಾದಿ

ನಿಂದ ಮೂರುತಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ || ೨ ||

ತುರಗವನೇರಿ ದೈತ್ಯರ ಸೀಳಿ ಸುಜನರ 

ಪೊರೆವ ಮಂಗಳ ಹಯವದನನಿಗೆ

ವರದ ಯಾದವಗಿರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣನ 

ಚರಣಕಮಲಕೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ||೩||

Anandaamayage chinmayage

shreeman narayanage Aarati ettire || pa ||

Vedava tandu bettava pottu dharaniya

Sadhisi khambadi bandavage

Bhoodanava bedi nrupara samharisida

Adi moorutige Aarati ettire || 1 ||

Induvadane koodi adaviya charisi

Nandagokuladolu nalidavage

Mandagamaneyara munde nirvanadi

Ninda moorutige Aarati ettire || 2 ||

Turagavaneri daityara seeli sujanara

poreva mangaLa hayavadananige

varada yadavagiri Aadi Narayanana

charanakamalake Aarati ettire || 3 ||

Veerasimhane Naarasimhane – Narashima Suladi

Having parents who guide you in your day to day activities and push you towards eternal Bhakti is a true blessing. It is a blessing I have such a father and had such a mother.

My father called today and mentioned starting tomorrow which is Vaishakha masa, and until 24th May which is Shree Narashima Jayanthi we need to recite Shree Narashima Suladi composed by Shree Vijaya Dasaru.

There is also a Shree Narashima Suladi composed by Shree Jaganatha Dasaru. However, my father said reciting Shree Narashima Suladi composed by Shree Vikaya Dasaru it would ward off all of our difficulties we are facing throughout the world, just like Lord Narashima helped Putta Prahladha.

So, recite from tomorrow until May 24th which is Shree Narashima Jayanthi, after finish your morning pooje.

Shree Narashima Suladi in Kannada

Shree Narashima Suladi in English

The video from Vid Kallapura Pavamanachar is amazing on the same.

108 Daily Shloka rendition by Dr.Vidhyabhushan

As you can see from the comment below, Ms. Nirupama has provided the Slokas in English. It is a great compilation to teach kids also, small Slokas and tune rendered by Dr.Vidhyabhushan

How blessed we are to have such great people who share their time and energy and compile such amazing scripts to benefit one and all. Thanks a million Nirupama Avare.

Click the link below for the PDF script.

108-Daily-Shlokas
And here is the link for the audio:

Namaste Meeraji,

Thanks for posting the Festival Calendar. You are doing such a wonderful job in keeping us informed about our Madhwa tradition. You are my go to source for pooja vidhana, lyrics and Madhwa recipes.

I recently came across 108 Daily Shloka rendition by Dr.Vidhyabhushan, loved it, link given below. I was able to compile the script for the shlokas. Please provide me your email ID so i can email you the file and you can post it on your site.

https://www.youtube.com/watch?v=Vzd1Y70pATU&t=1511s

Nirupama

Narasimha Nembo Devanu Lyrics – Shorter Version

Narashima2

I have posted the complete lyrics in an earlier blog post, however the shorter version was what my Mysore Ajji taught us. We are learning this song as part of our weekly group and so decided to post the shorter version.

The full lyrics is posted at the below link:

ನರಸಿಂಹ ನೆಂಬೋ ದೇವನ ನಂಬಿದಂಥ ನರರಿಗೆಲ್ಲ ವರವ ಕೊಡುವನು ||

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎನುತಲಿ ಅಸುರ ತನ್ನ ಸುತಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸೆಂದನು
ನರಹರಿಯ ನಾಮವನ್ನು ನಲಿಯುತಾರೆ ಬರೆಯುತಿರಲು
ಎಡದ ತೊಡೆಯಲಿರುವ ಶಿಶುವ ಬಡೆದು ಧರೆಗೆ ನೂಕಿದನು ನರಸಿಂಹ ||೧||

ಕಟ್ಟಿ ಕಂಭವನ್ನೇ ಉರುಳಿಸಿ ಅಸುರ ತಾನು ಪಟ್ಟದಾನೆ ಕೈಲಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ
ಹರಳು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹುಲಿಯ ಬೋನಿನೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು
ಯತನವಿಲ್ಲದೆ ಸುತನ ಕರೆದು ಶಕ್ತನಾಗಿ ತಾನು ನಡೆದ ನರಸಿಂಹ ||2||

ನಿನ್ನ ದೇವರಿದ್ದ ಎಡೆಯನು ಅಸುರ ತಾನು ಸುತಗೆ ಕರೆದು ತೋರಿಸೆಂದನು
ಎನ್ನ ದೇವರಿಲ್ಲದಂತ ಎಡೆಗಲುಂಟೀ ಲೋಕದೊಳಗೆ
ಕಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುವನೆಂದು ಕೈಯ ಮುಗಿದಿ ತೋರಿದನು ನರಸಿಂಹ ||3||

ವಜ್ರಕಂಭವನ್ನು ವದೆಯಲು ದೇವ ತಾನು ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನು ತಾಳಿದ
ಕಟಕಟೆಂಬ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡಿ ನಖಗಳಿಂದ ಕರುಳಬಗೆದು
ಕರುಳ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ಕಂದಭಕ್ತ ನಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನರಸಿಂಹ ||4||

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಚರಿತೆಯ ಉದಯ ಕಾಲ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಂಥ ಮನುಜಗೆ
ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನು ಪುತ್ರಸಂತಾನಗಳನು
ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಷುವ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯ ನರಸಿಂಹ ||5||

Narasimha nembo Devanu Nambidanta Nararigella Varava Koduvanu ||

Om Namaha Shivaaya Yenutali Asura Tanna Sutage Baredu Torisendanu

Narahariya Naamavannu Naleyuthare Bareyutiralu

Yedada Todeya liruva Shishuva Badedhu Dharegey Nookidanu Narasimha || 1||

Katti kambhavanne Urulisi Asura Tannu Pattadaane Kaili kollisi

haralu maneya Maadi Suttu Huliya Boninolage bIttu

Yatanavillade Sutana karedu Shaktanagi tanu nadeda Narasimha || 2||

Ninna DevariadYedeyanu asura Tannu Sutage karedu thorisendanu

Yenna DevariIlladanta Yedegaluntee Lokadolage

Kambhadalii Iruvanendu Kaiya Mugidi toridanu Narasimha ||3||

Vajrakambhavannu Vodeyalu deva thanu UGRA Kopavannu Taalida

Katakatemba Dhvaniya Maadi Nakhagalinda karulabhagedu

Karula maale yanne dharisi Kandha Bhakta nappikonda Narasimha ||4||

Lakshmi Narashima chariteya Udaya Kaala ucharisi dantha manujage

Ashtaa aishwaryagalanu Putrasantaanangalanu

Kottu rakshishuva namma Purandara Vittala Raya Narasimha ||5||

You tube link.

Lord Narashima in my Dream

Narashima2

I really have no clue what to make of the dream, but Monday early morning around 4.30 AM I saw Lord Narashima in my dream. I was thinking about the Satsangha we are having this coming Sunday, and wondering that my Beloved Rayaru had not come in my dream for a long long time.

I do have a Lord Narashima idol which was given to me by my Mom during my last visit. I do worship the idol everyday. But, to get the Lord in my dream was just chilling. There wasn’t much which happened in my dream, just that I was in a temple praying to Lord Narashima.

Humbled and also blessed to see our Beloved Rayaru’s Lord in my dream. As always, wanted to share with you all about this.

 

Bhalire Bhalire Narashima Lyrics

Narashima1

Yesterday as I was driving to work and listening to the song Guruve Varahaja Thatavasa and once this song finished another amazing song on Lord Narashima started playing. I thought this was really a blessing from Lord Narashima himself.

I couldn’t wait to come back home and search for the song and the lyrics itself. It is quite a popular song and I was amazed how we missed it here in the blog. I am currently posting the PDF link available online in Kananda and two links for the song it self. As time permits I will post the lyrics in English as well. If anyone of you have the time and inclination to help the several thousands devotees  who request lyrics in English, please take the time wot note down the lyrics and post it here.

The link for the PDF in Kannada is attached below:

Bhalire Bhalire in Kannada

The audio link is here:

Bhalire Bhalire Audio

The video link is here:

Bhalire Bhalire Video

 

Sree Narashima Jayanthi Celebrations – 2016

Sree Narashima Jayanthi Celebrations at Uttaradi Mutta, a few pictures from the week shared by my Brother-in-law Ramesh who resides in Bangalore.

P.S: All credit to Uttaradi mutta for the pictures.

Narashima1Narashima2Narashima3

And below is the link for the celebrations in Mantralaya.
All credit to SRSmutt for the pictures.
http://srsmatha.org/narasimha-jayanti-celebrations/

Narashima4

Lord Narashima

%d bloggers like this: