Archive for the ‘Lord Shiva’ Category

Rudradevara Stotra – Indudharane Baro

Composer : Sri Mohana Vittala Dasaru
Ankita : MohanaVittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol 13

ರುದ್ರದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಇಂದುಧರನೆ ಬಾರೊ | ಸುರ |
ವೃಂದವಂದ್ಯನೆ ಬಾರೊ
ಕುಂದಾದೆನ್ನ ಮನಸಿಗೇ
ಮುಕುಂದ ಪ್ರಿಯನೆ ಬಾರೋ || PA ||

ರಜತಾದ್ರಿ ನಿವಾಸನೆ ಬಾರೋ
ಗಜದೈತ್ಯ ವಿನಾಶನೆ ಬಾರೋ ||
ಅಜಸುತನಧ್ವರ ಭಜನೆಯ-
ಗೆಡೆಸಿದ ಗಜಮುಖನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ || 1 ||

ಕಪ್ಪುಗೊರಳಾನೆ ಬಾರೋ ಕಂ-
ದರ್ಪ ಹರನೆ ಬಾರೋ ||
ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಅಗಣಿತ ಶೌರ್ಯನೆ ಬಾರೋ
ಸರ್ಪ ಭೂಷಣನೆ ಬಾರೋ || 2 ||

ಕಂದನ ತಲೆ ಕೆಡಹಿದವನೆ ಬಾರೋ
ಇಂದ್ರ ಅಜಗೊರಳ ಗೊಲಿದನೆ ಬಾರೋ ||
ಅಂಧಕಾಂತಕ ಇಂದ್ರವಂದಿತ
ನಂದಿವಾಹನನೆ ಬಾರೋ || 3 ||

ಅಂಬರ ಪುರಹರನೆ ಬಾರೋ ತ್ರಿ-
ಯಂಬಕ ಮಹದೇವನೆ ಬಾರೋ ||
ಅಂಬಿಕೆ ವಲ್ಲಭ ಸಿಂಧೂರ ಮುಖ ಪಿತ
ಶಂಭು ಮೂರುತಿಯೆ ಬಾರೋ || 4 ||

ಸುರ ನದಿಯ ಪೊತ್ತವನೆ ಬಾರೋ
ವರ ಪಂಪಾಪುರ ನಿಲಯನೆ ಬಾರೋ ||
ಶಿರಿ ಮೋಹನ್ನ ವಿಠಲನ್ನ
ಪರಮ ದಾಸನೆ ಬಾರೋ || 5 ||

Rudradēvara Stōtra

indudharane bāro | sura | vr̥ndavandyane bāro kundādenna manasigē mukunda priyane bārō || PA ||

rajatādri nivāsane bārō gajadaitya vināśane bārō || ajasutanadhvara bhajaneya- geḍesida gajamukhanayyane bārō || 1 ||

kappugoraḷāne bārō kaṁ- darpa harane bārō || apāra mahimā agaṇita śauryane bārō sarpa bhūṣaṇane bārō || 2 ||

kandana tale keḍahidavane bārō indra ajagoraḷa golidane bārō || andhakāntaka indravandita nandivāhanane bārō || 3 ||

ambara puraharane bārō tri- yambaka mahadēvane bārō || ambike vallabha sindhūra mukha pita śambhu mūrutiye bārō || 4 ||

sura nadiya pottavane bārō vara pampāpura nilayane bārō || śiri mōhanna viṭhalanna parama dāsane bārō || 5 ||

Plain English

Rudradevara Stotra

indudharane baro | sura | vrndavandyane baro kundadenna manasige mukunda priyane baro || PA ||

rajatadri nivasane baro gajadaitya vinasane baro || ajasutanadhvara bhajaneya- gedesida gajamukhanayyane baro || 1 ||

kappugoralane baro kam- darpa harane baro || apara mahima aganita sauryane baro sarpa bhusanane baro || 2 ||

kandana tale kedahidavane baro indra ajagorala golidane baro || andhakantaka indravandita nandivahanane baro || 3 ||

ambara puraharane baro tri- yambaka mahadevane baro || ambike vallabha sindhura mukha pita sambhu murutiye baro || 4 ||

sura nadiya pottavane baro vara pampapura nilayane baro || siri mohanna vithalanna parama dasane baro || 5 ||

Mahesvara Stotram

A very short and sweet lyrics on Lord Shiva which I started reciting on Monday. I Thought this will benefit the blog subscribers as well.

ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪ್ರಸನ್ನೈಕ ಬಂಧೋ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ದಯಾಸಾರ ಸಿಂಧೋ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹೇಶ || ೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮ ಹೇತೋ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ವೃಷಾಧೀಶ ಕೇತೋ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಸೇತೋ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹೇಶ || ೨ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಹಾರಿನ್ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾ ಪಾಪ ದೂರ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾ ದುಃಖ ಹಾರಿನ್ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹೇಶ || ೩ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾಚಂದ್ರಮೌಲೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾಶೂಲಪಾಣೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೆ ವಿಪತ್ತ್ರಾತ ಬಂಧೋ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹೇಶ || ೪ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾವ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾ ಭಕ್ತಜೀವ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾಪಾಹಿ ದೇವ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹೇಶ || ೫ ||

|| ಇತಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣ೦ ||

Mahēśvara stōtraṁ

namastē namastē mahādēva śambhō | namastē namastē prasannaika bandhō | namastē namastē dayāsāra sindhō। namastē namastē namastē mahēśa || 1 ||

namastē namaste jagajjanma hētō | namastē namastē vr̥ṣādhīśa kētō | namastē namastē mahāpuṇya sētō | namastē namastē namastē mahēśa || 2 ||

namastē namastē mahā mr̥tyuhārin | namastē namastē mahā pāpa dūra | namastē namastē mahā duḥkha hārin | namastē namastē namastē mahēśa || 3 ||

namastē namastē sadācandramaulē | namastē namastē sadāśūlapāṇē | namastē namaste vipattrāta bandhō | namastē namastē namastē mahēśa || 4 ||

namastē namastē saccidānanda bhāva | namastē namastē mahā bhaktajīva | namastē namastē sadāpāhi dēva | namastē namastē namastē mahēśa || 5 ||

|| iti mahēśvara stōtraṁ sampūrṇa0 ||

Mahesvara stotram

namaste namaste mahadeva sambho | namaste namaste prasannaika bandho | namaste namaste dayasara sindho। namaste namaste namaste mahesa || 1 ||

namaste namaste jagajjanma heto | namaste namaste vrsadhisa keto | namaste namaste mahapunya seto | namaste namaste namaste mahesa || 2 ||

namaste namaste maha mrtyuharin | namaste namaste maha papa dura | namaste namaste maha duhkha harin | namaste namaste namaste mahesa || 3 ||

namaste namaste sadacandramaule | namaste namaste sadasulapane | namaste namaste vipattrata bandho | namaste namaste namaste mahesa || 4 ||

namaste namaste saccidananda bhava | namaste namaste maha bhaktajiva | namaste namaste sadapahi deva | namaste namaste namaste mahesa || 5 ||

|| iti mahesvara stotram sampurna0 ||

Indu Kandenanu Sankarana Nindiha Kotesvarana Lyrics and Audio

Composer : Sri Khakandaki KrishnaDasaruAnkita – Guru Mahipathi Dasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol 11-1

ಇಂದು ಕಂಡೆನಾನು | ಶಂಕರನಾ |
ನಿಂದಿಹ ಕೋಟೇಶ್ವರನಾ || ಪ ||

ಅವದುಂಬರ ಮುನಿಯಾ |
ತಾಪಕೊಲಿದು ತಾವದಗಿದೇ ನಡೆತಂದು || 1 ||

ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿಯಾ ಮಧ್ಯಾ ಜಲದೊಳಗ |
ವಿಷ್ಣು ಸಹಿತ ಸಲುವನೀಗ || 2 ||

ವರ ಶೂರ್ಪಾಲಯದೀ |
ತಾ ಮೆರೆವಾ | ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ಸುತ ಜೀವಾ || 3 ||

Indu Kandenanu | Sankarana | Nindiha Kotesvarana || Pa ||

Avadumbara Muniya | Tapakolidu Tavadagide Nadetandu || 1 ||

Krsna Veniya Madhya Jaladolaga | Visnu Sahita Saluvaniga || 2 ||

Vara Surpalayadi | Ta Mereva | Guru Mahipati Suta Jiva || 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Ido Shiva Banda Vedanta Vedadayodadi Banda Lyrics and Audio

Composer : Sri Khakandaki KrishnaDasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol 11-1

ಇದೋ ಶಿವ ಬಂದಾ ವೇದಾಂತ ವೇದದಯೋದದಿ ಬಂದಾ || ಪ ||

ಇಂದುಧರನು ಬಂದಾ ಕಂದುಗೋರಳ ಬಂದಾ
ನಂದಿವಾಹನ ಚಿದಾನಂದನು ಬಂದಾ || 1 ||

ಶಂಭುಶಂಕರ ಬಂದಾ ಜಂಭಾರಿಸುತ ಬಂದಾ
ಅಂಬಿಕಾರಮಣ ತ್ರಯಂಬಕ ಬಂದಾ || 2 ||

ಕಂತುಹರನು ಬಂದಾ ಅಂತರಾತ್ಮನು ಬಂದಾ
ಚಿಂತಿತಾರ್ಥೀವ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಬಂದಾ || 3 ||

ಗಂಗಾಧರನು ಬಂದಾ ಮಂಗಳಾಂಗನು ಬಂದಾ
ಸಂಗ ರಹಿತ ಮಹಾಲಿಂಗನು ಬಂದಾ || 4 |\

ಉರಗ ಭೂಷಣ ಬಂದಾ ಸುರರ ಪೋಷಣ ಬಂದಾ
ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಭು ಕರುಣದಿ ಬಂದಾ || 5 ||

Ido Siva Banda Vedanta Vedadayodadi Banda || Pa ||

Indudharanu Banda Kandugorala Banda Nandivahana Cidanandanu Banda || 1 ||

Sambhusankara Banda Jambharisuta Banda Ambikaramana Trayambaka Banda || 2 ||

Kantuharanu Banda Antaratmanu Banda Cintitarthiva Tripurantaka Banda || 3 ||

Gangadharanu Banda Mangalanganu Banda Sanga Rahita Mahalinganu Banda || 4 |\

Uraga Bhusana Banda Surara Posana Banda Guru Mahipati Prabhu Karunadi Banda || 5 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Saranu Ninna Carana Kamalagalige Siva Siva Lyrics and Audio

Composer : Sri Pranesha Vittala Dasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol14

ಶರಣು ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಕರವ ಪಿಡಿದು ಸುಮತಿಯಿತ್ತು ಪೊರೆಯೊ ಶಿವ ಶಿವಾ || ಪ ||

ದಂತಿ ಚರ್ಮ ಹೊದ್ದ ಭಸ್ಮ ರೂಪ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಚಿಂತೆ ರಹಿತ ಲಯಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಶಿವ ಶಿವಾ ||
ಸಂತರಿಂದ ಸತತ ಸೇವೆಗೊಂಬ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಕಂತು ಪಿತನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಶಿವ ಶಿವಾ || 1 ||

ಮಂದಮತಿಯ ತಪ್ಪನೆಣಿಸಬ್ಯಾಡ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಕುಂದು ನಿನಗೆ ಎಂದಿಗೆಂದಿಗಿಲ್ಲ ಶಿವ ಶಿವಾ ||
ಮಂದಗಮನೆ ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಿಲ್ಲೆ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ತಂದು ಕೊಂಡ ದಕ್ಷ ವೃಥ ಕುವಾರ್ತಿ ಶಿವ ಶಿವಾ || 2 ||

ಹೀನರಂತೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಸಲ್ಲ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಮಾನಯಜ್ಞ ಸಹಾಯನಾಗು ದಯದಿ ಶಿವ ಶಿವಾ ||
ಏನುಪಾಯವಿದಕೆ ಚಿಂತಿಪುದು ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ವಶದೊಳಿಹನು ಶಿವ ಶಿವಾ || 3 ||

Saranu Ninna Carana Kamalagalige Siva Siva |

Karava Pididu Sumatiyittu Poreyo Siva Siva || Pa ||

Danti Carma Hodda Bhasma Rupa Siva Siva |

Cinte Rahita Layake Kartanada Siva Siva ||

Santarinda Satata Sevegomba Siva Siva |

Kantu Pitana Purna Priti Patra Siva Siva || 1 ||

Mandamatiya Tappanenisabyada Siva Siva |

Kundu Ninage Endigendigilla Siva Siva ||

Mandagamane Ninna Manadolille Siva Siva |

Tandu Konda Daksa Vrtha Kuvarti Siva Siva || 2 ||

Hinarante Ninage Kopa Salla Siva Siva |

Manayajna Sahayanagu Dayadi Siva Siva ||

Enupayavidake Cintipudu Siva Siva |

Pranesa Vithala Ninna Vasadolihanu Siva Siva || 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Sharanu Sharanu Mrityunjaya Sharanu Lyrics and Audio

I have posted so many lyrics composed Sri Jagannatha Dasaru. There is a page created as well.

1. https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/sri-jaganatha-vittala-dasaru/

2. https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=Sri+Jagannatha+Dasaru

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol14

ಶರಣು ಶರಣು || ಪ ||
ಶರಣು ಶರಣು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶರಣು ಸಜ್ಜನರ ಭಯ ಪರಿಹರಿಸು ಕರುಣಾಳು ಬಿನ್ನಪವ ಕೇಳು || ಅ.ಪ ||

ವಾಸವಾದ್ಯಮರನುತ ವನಜಸಂಭವನ ಸುತ
ನೀ ಸಲಹೊ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಈಶ
ಕೇಶ ಮೋದಾದಿ ಸಮ ತಿಳಿದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
ಶ್ರೀಶುಕ ದುರ್ವಾಸ ಸ್ಪಟಿಕ ಸಮಭಾಸ || 1 ||

ವೈಕಾರಿಕಾದಿ ತೈರೂಪ ನಿನ್ನಯ ಕೋಪ
ಶೋಕಕೊಡುವುದು ದೈತ್ಯಜನಕೆ ನಿತ್ಯ
ಲೌಕಿಕಗಳೆಲ್ಲ ವೈದಿಕವಾಗಲೆನಗೆ ಮೈ
ನಾಕಿ ಹೃತ್ಕುಮುದೇಂದು ಭಕ್ತಜನ ಬಂಧು || 2 ||

ಪವಮಾನತನಯ ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ ಕೊಡು ವಿನಯ
ದಿವಸ ಸವನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿರುವ ನೀ ಬಲ್ಲಿ
ಪವನ ದ್ವಿತಿಯರೂಪ ಸತತ ಎನ್ನಯಪಾಪ
ಅವಲೋಕಿಸದಲೆನ್ನ ಸಲಹೊ ಸುರಮಾನ್ಯ || 3 ||

ಶೇಷನಂದನ ಶೇಷಭೂಷಣನೆ ನಿಶೇಷ
ದೋಷರಹಿತನ ತೋರು ಕರುಣವನು ಬೀರು
ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖನ ತಂದೆ ಸತತ ನೀ ಗತಿಯೆಂದ
ಶೋಷಿಸು ಭವಾಮಯವ ಬೇಡುವೆನು ದಯವ || 4 ||

ಗರ್ಗ ಮುನಿಕರಪದುಮ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣಾಬ್ಬ ಮಮ
ದುರ್ಗುಣಗಳೆಣಿಸದಲೆ ಜಗದೆ ಮೇಲೆ
ನಿರ್ಗತಾಶನ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಸ
ನ್ಮಾರ್ಗವನೆ ತೋರು ಈ ದೇಹ ನಿನ ತೇರು || 5 ||

Saranu Saranu || Pa ||

Saranu Saranu Mrtyunjaya Saranu Sajjanara Bhaya Pariharisu Karunalu Binnapava Kelu || A.pa ||

Vasavadyamaranuta Vanajasambhavana Suta Ni Salaho Kailasavasa Isa Kesa Modadi Sama Tilidu Asvat’thama Srisuka Durvasa Spatika Samabhasa || 1 ||

Vaikarikadi Tairupa Ninnaya Kopa Sokakoduvudu Daityajanake Nitya Laukikagalella Vaidikavagalenage Mai Naki Hrtkumudendu Bhaktajana Bandhu || 2 ||

Pavamanatanaya Ninnavaralli Kodu Vinaya Divasa Savanagalalli Enniruva Ni Balli Pavana Dvitiyarupa Satata Ennayapapa Avalokisadalenna Salaho Suraman’ya || 3 ||

Sesanandana Sesabhusanane Nisesa Dosarahitana Toru Karunavanu Biru Sri Sanmukhana Tande Satata Ni Gatiyenda Sosisu Bhavamayava Beduvenu Dayava || 4 ||

Garga Munikarapaduma Pujya Caranabba Mama Durgunagalenisadale Jagade Mele Nirgatasana Jagannatha Vithalana Sa Nmargavane Toru I Deha Nina Teru || 5 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Kudala Sangamada Sangameshwara (Shiva) Stuti Lyrics and Audio

I have posted several songs and details about Sri Prasanna Venkata Dasaru. You can read them all in this feed: Sri Prasanna Venkata Dasaru

https://meerasubbarao.wordpress.com/category/sri-madhwacharya/sri-prasanna-venkata-dasaru/

He was born in Bagalkot In Karnataka, and Kudala Sangama is in the same district. I have seen this temple and we have taken so many of our relatives also to visit Kudala Sangama Sangameshwara temple. Krishna and Malaprabha rivers merge here and hence called Kudala Sangama. The temple is beautiful and very very old. And to see our Dasaru having written a song is truly amazing.

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru

Book Ref: ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಂಪುಟ ೧

(ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ (ಶಿವ) ಸ್ತುತಿ )

ಪಾಲಿಸೋಶ್ರುತಿ ಲಾಲಿಸೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಉತ್ತರೇಶ್ವರಾ

ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತಿ ಲಾಲಿಸೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಉತ್ತರೇಶ್ವರಾ | ದ |
ಯಾಳುವೆತಪ್ಪುತಾಳುವೆ ಸದ್ಗುಣಾಕರಾ ಸೋಮ ಶೇಖರ || pa ||

ಪೋಷಸಾರ್ಚಕ ಭಾಷಪಾರ್ಚ ಧನಂಜಯಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಪದೋಷನಾಶಾಹಿಭೂಷಣಾ ನಂದಿವಾಹನಾ ಗುಣಗಹನಾ || 1 ||

ಮೌನಿ ಸೌರ್ನರ ದಾನಿ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನಾ |
ಜಾಣಿಯಾ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯಾ ತೀರ ಮಮದಿರಾರ್ಧಕ ಮಂದಿರಾ || 2 ||

ದೇಶಕಾಧಿಕ ತೋಣಕಾ ಭಕ್ತ ಪೋಷಕ ಭಯ ನಾಶಕಾ |
ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಂಕಟೇಶನ್ನ ದಾಸ ಜೀವನ ಜಗತ್ಪಾವನಾ || 3 ||

Palisosruti Laliso Visvesvara Uttaresvara

Paliso Sruti Laliso Visvesvara Uttaresvara | Da |

Yaluvetapputaluve Sadgunakara Soma Sekhara || Pa ||

Posasarcaka Bhasaparca Dhananjaya Mrtyunjaya | Padosanasahibhusana Nandivahana Gunagahana || 1 ||

Mauni Saurnara Dani Srigopalana Ksetra Palana | Janiya Krsnaveniya Tira Mamadirardhaka Mandira || 2 ||

Desakadhika Tonaka Bhakta Posaka Bhaya Nasaka | Prasanna Venkatesanna Dasa Jivana Jagatpavana || 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Ramesvarada Sivastuti Sivarama Mahamahima Lyrics and Audio

I have posted several songs and details about . You can read them all in this feed : Sri Prasanna Venkata Dasaru

https://meerasubbarao.wordpress.com/category/sri-madhwacharya/sri-prasanna-venkata-dasaru/

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru

Book Ref: ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಂಪುಟ ೧

ರಾಮೇಶ್ವರದ ಶಿವಸ್ತುತಿ

ಶಿವರಾಮಾ ಮಹಾಮಹಿಮಾ

ಶಿವರಾಮಾ | ಮಹಾಮಹಿಮಾ || pa ||
ಭುವನಗಿರಿ ರಾಮೇಶ್ವರಧಾಮಾ || A ||

ಮಾರಜನಕನ ಮಹಿಮೆ ಸಾರಲು |
ತ್ವರದಿ ಶುಕಮುನಿಯಾಗಿ ಬರಲು ||
ಗುರುವೆನಿಸಿದಿ ಹರಿಮತದವರೊಳು |
ಪರಗತಿಸಾಧನದಾರಿಯ ತೋರಲು || 1 ||

ಭುಂಜಿಸಿ ವಿಷ ನಂಜುಂಡನೆನೆನಿಸಿದಿ |
ಕೆಂಜೆಡೆಯಲಿ ನಂದಿನಿಯ ರಂಜಿಸಿ ||
ವಂಜೀರರ(?) ಭವಭಂಜಕ ನಮ್ಮ |
ಕಂಜನಾಭಪದಕಂಜ ತೋರುವ || 2 ||

ಜಪ ತಪ ನೇಮಾಬೇಕಿಲ್ಲ |
ನೀ ಪ್ರಕಟನಾಗುವಿ ನಂಬುವಗೆಲ್ಲ ||
ಆಪತ್ತಿಗೊದಗುವ ಘಟಿತಾಘಟಿತಬಲ |
ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ನಿನ್ನೊಳಗಿಹನಲ್ಲ || 3 ||

Ramesvarada Sivastuti

Sivarama Mahamahima

Sivarama | Mahamahima || Pa ||

Bhuvanagiri Ramesvaradhama || A ||

Marajanakana Mahime Saralu | Tvaradi Sukamuniyagi Baralu ||

Guruvenisidi Harimatadavarolu | Paragatisadhanadariya Toralu || 1 ||

Bhunjisi Visa Nanjundanenenisidi | Kenjedeyali Nandiniya Ranjisi ||

Vanjirara(?) Bhavabhanjaka Nam’ma | Kanjanabhapadakanja Toruva || 2 ||

Japa Tapa Nemabekilla | Ni Prakatanaguvi Nambuvagella ||

Apattigodaguva Ghatitaghatitabala | Sriprasanvenkata Ninnolagihanalla || 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Namah Parvati Patinuta Janapara Namo Virupaksha Lyrics and Audio

P:S: Saturday Feb 18th 2023 Shivaratri in India and USA

Composer : Sri Vyasa Rajaru

Book Ref: Bhajaneya Hadugalu

ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಿನುತ ಜನಪರ ನಮೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ || pa ||
ರಮಾ ರಮಣನಲಿ ಅಮಲ ಭಕುತಿ ಕೊಡು ನಮೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ || a. PA ||

ನೀಲಕಂಠ ತ್ರಿಶೂಲ ಡಮರು ಹಸ್ತಾಲಂಕೃತ ರಕ್ಷ
ಫಾಲನೇತ್ರ ಕಪಾಲ ರುಂಡ ಮಣಿ ಮಾಲಾಧೃತ ವಕ್ಷ
ಶೀಲರಮ್ಯ ವಿಶಾಲ ಸುಗುಣ ಸಲ್ಲೀಲ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಶ್ರೀಲಕುಮೀಶನ ಓಲೈಸುವ ಭಕ್ತಾವಳಿಗಳ ಪಕ್ಷ || 1 ||

ವಾಸವನುತ ಹರಿದಾಸ ಈಶ ಕೈಲಾಸ ವಾಸ ದೇವ
ದಾಶರಥಿಯ ಔಪಾಸಕ ಸುಜನರ ಪೋಷಿಪ ಪ್ರಭಾವ
ಭಾಸಿಸುತಿಹುದು ಅಶೇಷ ಜೀವರಿಗೆ ಈಶನೆಂಬ ಭಾವ
ಶ್ರೀಶನಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಸುಮನವ ಗಿರಿಜೇಶ ಮಹಾದೇವ \ 2 ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಿನ್ನುತ್ತಮ ಪದಯುಗ ಭೃತ್ಯನೋ ಸರ್ವತ್ರ
ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಅಪತ್ಯನಂತೆ ಪೊರೆಯುತ್ತಿರೋ ತ್ರಿನೇತ್ರ
ತೆತ್ತಿಗನಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿಹೆ ಬಾಣನ ಸತ್ಯದಿ ಸುಚರಿತ್ರ
ಕರ್ತೃ ಉಡುಪಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣನ ಪೌತ್ರ ಕೃಪಾ ಪಾತ್ರ \ 3 ||

Namaḥ pārvatī patinuta janapara namō virūpākṣa || pa ||

ramā ramaṇanali amala bhakuti koḍu namō viśālākṣa || a. PA ||

nīlakaṇṭha triśūla ḍamaru hastālaṅkr̥ta rakṣa

phālanētra kapāla ruṇḍa maṇi mālādhr̥ta vakṣa

śīlaramya viśāla suguṇa sallīla surādhyakṣa

śrīlakumīśana ōlaisuva bhaktāvaḷigaḷa pakṣa || 1 ||

vāsavanuta haridāsa īśa kailāsa vāsa dēva

dāśarathiya aupāsaka sujanara pōṣipa prabhāva

bhāsisutihudu aśēṣa jīvarige īśanemba bhāva

śrīśanalli kīlisumanava girijēśa mahādēva\\ 2 ||

mr̥tyun̄jaya ninnuttama padayuga bhr̥tyanō sarvatra

hattira karedu apatyanante poreyuttirō trinētra

tettiganante kāyuttihe bāṇana satyadi sucaritra

kartr̥ uḍupi sarvōttama kr̥ṣṇana pautra kr̥pā pātra\\ 3 ||

Without Accents

Namah parvati patinuta janapara namo virupaksa || pa ||

rama ramananali amala bhakuti kodu namo visalaksa || a. PA ||

nilakantha trisula damaru hastalankrta raksa phalanetra kapala runda mani maladhrta vaksa silaramya visala suguna sallila suradhyaksa srilakumisana olaisuva bhaktavaligala paksa || 1 ||

vasavanuta haridasa isa kailasa vasa deva dasarathiya aupasaka sujanara posipa prabhava bhasisutihudu asesa jivarige isanemba bhava srisanalli kilisumanava girijesa mahadeva\ 2 ||

mrtyunjaya ninnuttama padayuga bhrtyano sarvatra hattira karedu apatyanante poreyuttiro trinetra tettiganante kayuttihe banana satyadi sucaritra kartr udupi sarvottama krsnana pautra krpa patra\ 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Rudra Devara Suladi by Sri Purandara Dasaru

P:S : Saturday 18th Feb 2023 Shiva Ratri

Book Ref : Sadhana Deepika

I decided not to record and share because I haven’t mastered singing suladis. I’m trying to learn the Suladi, and once I’m comfortable, I’ll provide the audio.

During Shiva Ratri, I simply repeat the Suldai as I would any other stotra.

ಧ್ರುವತಾಳ 

ಶಿವನೆ ದುರ್ವಾಸ ಕಾಣಿರೊ ಅಯ್ಯೊ
ಶಿವನೆ ಶುಕಯೋಗಿ ಕಾಣಿರೊ
ಶಿವನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕಾಣಿರೊ
ಶಿವನೆ ಜೈಗಿಷವ್ಯ
ಶಿವಗುತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲಂಬಾರೇ ನೆಂಬೆ
ಶಿವ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮನ ಸುತ
ಆ ಬೊಮ್ಮಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತನ ಸುತ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ ಒಬ್ಬನೇ ಅಜಾತ, ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ ಒಬ್ಬನೇ ಅಜಾತ
ಶಿವನೆ ದುರ್ವಾಸ ಕಾಣಿರೊ, ಶಿವನೆ ದುರ್ವಾಸ ಕಾಣಿರೊ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ 

ಹರಿಶಂಕರರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮರಾರೆಂದು
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದಾದಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ
ಸರಸಿಜ ಸಂಭವಾದಿ ಸುರಪತಿ ಸುರರು
ಸುರಪತಿ ಸುರರು , ಶ್ಯಾರಂಗ ಪಿನಾಕಿ
ಸರಸಿಜ ಸಂಭವಾದಿ ಸುರಪತಿ ಸುರರು
ಸುರಪತಿ ಸುರರು , ಶ್ಯಾರಂಗ ಪಿನಾಕಿ ॥ 2 ॥

ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 

ಜನಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಲ್ಲು
ಶಿವನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯರೊ ಹರನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯರೊ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮುರಿದ ಬಿಲ್ಲು
ಶಿವನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಿರೊ ಹರನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಿರೊ
ಸುರಾಸುರರ ಭಂಗ ಬಡಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
ಶಿವನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಿರೊ ಹರನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಿರೊ
ಸುರಾಸುರರ ಭಂಗ ಬಡಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
ಶಿವನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಿರೊ ಹರನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಿರೊ ॥ 3 ॥

ಆದಿತಾಳ 

ಬಾಣಾಸುರನ ಭಕುತಿಗೊಲಿದು ಬಂದು ಅವನ
ಬಾಗಿಲು ಕಾಯಿದಿದ್ದಲ್ಲವೆ ಶಿವನು
ಬಾಹು ಸಹಸ್ರಗಳ ಕಡಿವಾಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ
ಬೇಡೆನಲಿಲ್ಲವೊ ಶಿವನು
ಬಾಹು ಸಹಸ್ರಗಳು ಕಡೆವಾಗಲಿ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು
ಬಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಶಿವನು
ಬಾಹು ಸಹಸ್ರಗಳ ಕಡೆವಾಗಲಿ
ಬಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಶಿವನು
ಬಾಹು ಸಹಸ್ರಗಳ ಕಡೆವಾಗಲಿ ॥ 4 ॥

ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಗಳು ಶಿವ ಜಪಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಗೌರಿಗೆ
ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಗಳ ಸಮ ರಾಮ ನಾಮ ಮಂತ್ರವೊ
ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ರಾಮರಾಮೆಂದು ಜಪಿಸಿ
ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಗೌರಿಗೆ
ಪುರಂದರವಿಠಲರೇಯಗೆ
ಅಧಿಕ ಸಖರು ಉಮೆಶಂಕರರು
ಪುರಂದರವಿಠಲರೇಯಗೆ
ಅಧಿಕ ಸಖರು ಉಮೆಶಂಕರರು ॥ 5 ॥

ಜಗಕೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾ – ।
ಲ್ಮೊಗ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಹರಿಯ ಕಿಂಕರರು
ಜಗಕೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾ – ।
ಲ್ಮೊಗ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಹರಿಯ ಕಿಂಕರರು
ನಾ ಲ್ಮೊಗ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಹರಿಯ ಕಿಂಕರರು॥ 6 ||

Dhruvatāḷa 

śivane durvāsa kāṇiro ayyo śivane śukayōgi kāṇiro śivane aśvat’thāma kāṇiro śivane jaigiṣavya śivagutpatti sthitiyillambārē nembe śiva ādiyalli bom’mana suta ā bom’mādiyalli acyutana suta purandaraviṭhṭhala obbanē ajāta, purandaraviṭhṭhala obbanē ajāta śivane durvāsa kāṇiro, śivane durvāsa kāṇiro॥ 1॥

maṭṭatāḷa 

hariśaṅkararoḷage uttamarārendu parīkṣisabēkendādi yugadalli sarasija sambhavādi surapati suraru surapati suraru, śyāraṅga pināki sarasija sambhavādi surapati suraru surapati suraru, śyāraṅga pināki॥ 2॥

tripuṭatāḷa 

janakana maneyalli murisikoṇḍa billu śivana billendariyaro harana billendariyaro purandaraviṭhṭhala rāmacandra murida billu śivana billendariyiro harana billendariyiro surāsurara bhaṅga baḍisida billu śivana billendariyiro harana billendariyiro surāsurara bhaṅga baḍisida billu śivana billendariyiro harana billendariyiro॥ 3॥

āditāḷa 

bāṇāsurana bhakutigolidu bandu avana bāgilu kāyididdallave śivanu bāhu sahasragaḷa kaḍivāgali om’me bēḍenalillavo śivanu bāhu sahasragaḷu kaḍevāgali purandaraviṭhṭhala sarvōttamanendu balla kāraṇa oppisikoṭṭa ā śivanu bāhu sahasragaḷa kaḍevāgali balla kāraṇa oppisikoṭṭa ā śivanu bāhu sahasragaḷa kaḍevāgali॥ 4॥

viṣṇusahasranāmagaḷu śiva japisi upadēśisida gaurige viṣṇusahasranāmagaḷa sama rāma nāma mantravo bhakutiyindali rāmarāmendu japisi upadēśisida gaurige purandaraviṭhalarēyage adhika sakharu umeśaṅkararu purandaraviṭhalarēyage adhika sakharu umeśaṅkararu॥ 5॥

jagake śrī purandara viṭhṭhalane svāmi nā – । lmoga rudrēndrādigaḷu hariya kiṅkararu jagake śrī purandara viṭhṭhalane svāmi nā – । lmoga rudrēndrādigaḷu hariya kiṅkararu nā lmoga rudrēndrādigaḷu hariya kiṅkararu॥ 6 ||

Plain English

Dhruvatala

sivane durvasa kaniro ayyo sivane sukayogi kaniro sivane asvat’thama kaniro sivane jaigisavya sivagutpatti sthitiyillambare nembe siva adiyalli bom’mana suta a bom’madiyalli acyutana suta purandaraviththala obbane ajata, purandaraviththala obbane ajata sivane durvasa kaniro, sivane durvasa kaniro॥ 1॥

mattatala

harisankararolage uttamararendu pariksisabekendadi yugadalli sarasija sambhavadi surapati suraru surapati suraru, syaranga pinaki sarasija sambhavadi surapati suraru surapati suraru, syaranga pinaki॥ 2॥

triputatala

janakana maneyalli murisikonda billu sivana billendariyaro harana billendariyaro purandaraviththala ramacandra murida billu sivana billendariyiro harana billendariyiro surasurara bhanga badisida billu sivana billendariyiro harana billendariyiro surasurara bhanga badisida billu sivana billendariyiro harana billendariyiro॥ 3॥

aditala

banasurana bhakutigolidu bandu avana bagilu kayididdallave sivanu bahu sahasragala kadivagali om’me bedenalillavo sivanu bahu sahasragalu kadevagali purandaraviththala sarvottamanendu balla karana oppisikotta a sivanu bahu sahasragala kadevagali balla karana oppisikotta a sivanu bahu sahasragala kadevagali॥ 4॥

visnusahasranamagalu siva japisi upadesisida gaurige visnusahasranamagala sama rama nama mantravo bhakutiyindali ramaramendu japisi upadesisida gaurige purandaravithalareyage adhika sakharu umesankararu purandaravithalareyage adhika sakharu umesankararu॥ 5॥

jagake sri purandara viththalane svami na – । lmoga rudrendradigalu hariya kinkararu jagake sri purandara viththalane svami na – । lmoga rudrendradigalu hariya kinkararu na lmoga rudrendradigalu hariya kinkararu॥ 6 ||

Find all lyrics here on Lord Shiva : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

%d bloggers like this: