Archive for the ‘Lord Shiva’ Category

March Important Dates

It has been months since I posted anything. I am extremely sorry, have been traveling non-stop and so slacking in posting updates here. However, there are some important festivals in March so thought of providing a quick update. Click the links to see more details.

All details have already been posted on how to perform Rayaru Seva.

Hope you all get the blessing from Lord Shiva and our Beloved Rayaru.

Maha Shivaratri – March 4th 2019

shiva_Pooja

Maha Shivaratri is celebrated on 4th March 2019. Please check your local calendars. It is mandatory to visit the temple and seek the blessings of Lord Shiva during this day. In many customs they do fast on this day, but in our Madhwa tradition it is a festival and we do not fast. I remember visiting the Shiva Temple at Vijaya College in Bijapur which had 1001 Lingas along with my parents every year.

Both SBAT and SSVT temples have special pooje for Maha Shivaratri. The attraction in SBAT is Rayara Brindavana. The attraction in SSVT is Lord Venkateshwara. We will definitely visit one of the temples and get the blessings from Lord Shiva.

Attached below are prayers to say for Lord Shiva and seek his blessings.


Vandhe Sambhum Umaapathim Suragurum
Vandhe Jagath Kaaranam
Vandhe Pannaga Bhooshanam Mrigadharam
Vandhe Pasoonaam Pathim
Vandhe Soorya Sasaanga Vahnni Nayanam
Vandhe Mukundha Priyam
Vandhe Baktha Janaasryam Cha
Varadham Vandhe Sivam Sankaram

Meaning:

I bow to Sambu the Lord of Uma and the teacher of the Devas. I bow to the Lord Who is the root cause of the entire world. I bow to the Lord, Who has the serpent as His ornament, Who carries a deer. I bow to the Lord of all beings. I bow to the Lord Who has the Sun, the Moon and the Fire as His three eyes. I bow to Him Who is fond of Mukundha. I bow to Him, Who is the refuge of all devotees and Who grants boons to them. I bow to Siva, the creator of all auspicious things.

This blog has an entire page dedicated to Lord Shiva. Check the link below to find 20 lyrics on Lord Shiva:

ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ – Om Jaya Siva Omkara Lyrics

ऒं जय शिव ऒंकारा प्रभु हर शिव ऒंकारा ।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

ऎकानन चतुरानन पंचानन राजे । स्वामि
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

दॊ भुज चार चतुर्भुज दशभुज तॆ सॊहे ।
तीनॊ रूप निरखता त्रिभुवन मन मॊहे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ।
चंदन विगमन चंदा भॊलॆ शुभकारी
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

श्वॆतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ।
ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

कर मध्ये च कमंडल चक्र त्रिशूलधरता ।
जगकरता जगहरता जगपालन करता ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवॆका ।
प्रणवाक्षर के मध्ये यॆ तीनों ऎका ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

त्रिगुणस्वामीजि की आरति जॊ कॊयि जन गावे ।
कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ।
ऒं जय शिव ऒंकारा ॥

ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ಪ್ರಭು ಹರ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಸದಾಶಿವ ಅರ್ಧಾಂಗೀ ಧಾರಾ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಏಕಾನನ ಚತುರಾನನ ಪಂಚಾನನ ರಾಜೆ | ಸ್ವಾಮಿ
ಹಂಸಾಸನ ಗರುಡಾಸನ ವೃಷವಾಹನ ಸಾಜೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ದೋ ಭುಜ ಚಾರ ಚತುರ್ಭುಜ ದಶಭುಜ ತೇ ಸೋಹೆ |
ತೀನೋ ರೂಪ ನಿರಖತಾ ತ್ರಿಭುವನ ಮನ ಮೋಹೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ವನಮಾಲಾ ಮುಂಡಮಾಲಾ ಧಾರೀ |
ಚಂದನ ವಿಗಮನ ಚಂದಾ ಭೋಲೇ ಶುಭಕಾರೀ
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಪೀತಾಂಬರ ಬಾಘಾಂಬರ ಅಂಗೆ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕ ಸನಕಾದಿಕ ಭೂತಾದಿಕ ಸಂಗೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಚ ಕಮಂಡಲ ಚಕ್ರ ತ್ರಿಶೂಲಧರತಾ |
ಜಗಕರತಾ ಜಗಹರತಾ ಜಗಪಾಲನ ಕರತಾ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಸದಾಶಿವ ಜಾನತ ಅವಿವೇಕಾ |
ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರ ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಯೇ ತೀನೊಂ ಏಕಾ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

ತ್ರಿಗುಣಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೀ ಆರತಿ ಜೋ ಕೋಯಿ ಜನ ಗಾವೆ |
ಕಹತ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀ ಮನವಾಂಚಿತ ಫಲ ಪಾವೆ |
ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಓಂಕಾರಾ ||

OM jaya Siva OMkArA prabhu hara Siva OMkArA |
brahmA viShNu sadASiva ardhAMgI dhArA |
OM jaya Siva OMkArA ||

EkAnana caturAnana paMcAnana rAje | svAmi
haMsAsana garuDxAsana vRuShavAhana sAje |
OM jaya Siva OMkArA ||

dO Buja cAra caturBuja dashaBuja tE sOhe |
tInO rUpa niraKatA triBuvana mana mOhe |
OM jaya Siva OMkArA ||

akShamAlA vanamAlA muMDamAlA dhArI |
chaMdana vigamana chaMdA bhOlE shubhakArI
OM jaya Siva OMkArA ||

SvEtAMbara pItAMbara bAGaaMbara aMge |
brahmAdika sanakAdika BUtAdika saMge |
OM jaya Siva OMkArA ||

kara madhye ca kamaMDala cakra triSUladharatA |
jagakaratA jagaharatA jagapAlana karatA |
OM jaya Siva OMkArA ||

brahmA viShNu sadASiva jAnata avivEkA |
praNavAkShara ke madhye yE tInoM EkA |
OM jaya Siva OMkArA ||

triguNasvAmIji kI Arati jO kOyi jana gAve |
kahata SivAnaMda svAmI manavAMchita phala pAve |
OM jaya Siva OMkArA ||

Thanks, Bhavana for the lyrics.

ಏಹಿ ತ್ರಿಜಗದೀಶ – Ehi Trijagadisa Lyrics

Composer:Sri Tyagaraja
Singer: Sri M. Balamuralikrishna
Contributor: Ms.Bhavana Damle
rAga:sAraMga ( ಸಾರಂಗ )

ಏಹಿ ತ್ರಿಜಗದೀಶ ಶಂಭೋ ಮಾಂ
ಪಾಹಿ ಪಂಚನದೀಶ ||ಪ.||

ವಾಹಿನೀಶ ರಿಪುನುತ ಶಿವಸಾಂಬ
ದೇಹಿ ತ್ವದೀಯ ಕರಾಬ್ಜಾವಲಂಬಂ ||ಅ.ಪ.||

ಗಂಗಾಧರ ಧೀರ ನಿರ್ಜರ ರಿಪು ಪುಂಗವ ಸಂಹಾರ
ಮಂಗಳಕರ ತ್ರಿಪುರ ಭಂಗ ವಿಧೃತ ಸು-
ಕುರಂಗಾಪ್ತ ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಭೃನ್ಗ ಶುಭಾಂಗ ||೧||

ವಾರಣಾಜಿನ ಚೇಲ ಭವ ನೀರಧಿ ತಾರಣ ಸುರಪಾಲ
ಕ್ರೂರ ಲೋಕಾಭ್ರ ಸಮೀರಣ ಶುಭ್ರ
ಶರೀರ ಮಾಮಕಾಘ ಹರ ಪರಾತ್ಪರ ||೨||

ರಾಜಶೇಖರ ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಗರಾಜಾತ್ಮಜಾ ರಮಣ
ರಾಜರಾಜ ಪರಿಪೂಜಿತ ಪದ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜರಾಜ ವೃಷ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ||೩||

Ehi trijagadISa SaMbhO mAM
pAhi paMcanadISa ||pa.||

vAhinISa ripunuta SivasAMba
dEhi tvadIya karAbjAvalaMbaM ||a.pa.||

gaMgAdhara dhIra nirjara ripu puMgava saMhAra
maMgaLakara tripura bhaMga vidhRuta su-
kuraMgApta hRudayAbja bhRunga SubhAMga ||1||

vAraNAjina cEla bhava nIradhi tAraNa surapAla
krUra lOkAbhra samIraNa Subhra
SarIra mAmakAgha hara parAtpara ||2||

rAjaSEkhara karuNAsAgara nagarAjAtmajA ramaNa
rAjarAja paripUjita pada tyAga-
rAjarAja vRuSha rAjAdhirAja ||3||

Audio link:
http://www.raagabox.com/search/?mid=1002926#

Kalabhairavashtakam Lyrics

Composed by Sri Adi Shankaracharya
Contributor: Ms. Bhavana Damle
Singers: Bombay sisters

ದೇವರಾಜಸೇವ್ಯಮಾನಪಾವನಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಂ
ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಿಂದುಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಂ |
ನಾರದಾದಿಯೋಗಿವೃಂದವಂದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೧||

ಭಾನುಕೋಟಿಭಾಸ್ವರಂ ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಕಂ ಪರಂ
ನೀಲಕಂಠಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ |
ಕಾಲಕಾಲಮಂಬುಜಾಕ್ಷಮಕ್ಷಶೂಲಮಕ್ಷರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೨||

ಶೂಲಟಂಕಪಾಶದಂಡಪಾಣಿಮಾದಿಕಾರಣಂ
ಶ್ಯಾಮಕಾಯಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಂ |
ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರತಾಂಡವಪ್ರಿಯಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೩||

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರುವಿಗ್ರಹಂ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿರಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕವಿಗ್ರಹಂ |
ವಿಕ್ವಣನ್ಮನೋಜ್ಞಹೇಮಕಿಂಕಿಣೀಲಸತ್ಕಟಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೪||

ಧರ್ಮಸೇತುಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಾಶಕಂ
ಕರ್ಮಪಾಶಮೋಚಕಂ ಸುಶರ್ಮದಾಯಕಂ ವಿಭುಂ |
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಕೇಶಪಾಶಶೋಭಿತಾಂಗಮಂಡಲಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೫||

ರತ್ನಪಾದುಕಾಪ್ರಭಾಭಿರಾಮಪಾದಯುಗ್ಮಕಂ
ನಿತ್ಯಮದ್ವಿತೀಯಮಿಷ್ಟದೈವತಂ ನಿರಂಜನಂ|
ಮೃತ್ಯುದರ್ಪನಾಶನಂ ಕರಾಲದಂಷ್ಟ್ರಭೂಷಣಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೬||

ಅಟ್ಟಹಾಸಭಿನ್ನಪದ್ಮಜಾಂಡಕೋಶಸಂತತಿಂ
ದೃಷ್ಟಿಪಾತನಷ್ಟಪಾಪಜಾಲಮುಗ್ರಶಾಸನಂ |
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಂ ಕಪಾಲಮಾಲಿಕಾಧರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೭||

ಭೂತಸಂಘನಾಯಕಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿದಾಯಕಂ
ಕಾಶಿವಾಸಿಲೋಕಪುಣ್ಯಪಾಪಶೋಧಕಂ ವಿಭುಂ |
ನೀತಿಮಾರ್ಗಕೋವಿದಂ ಪುರಾತನಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ||೮||

ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಪಠಂತಿ ಯೆ ಮನೋಹರಂ
ಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ ವಿಚಿತ್ರಪುಣ್ಯವರ್ಧನಂ |
ಶೋಕಮೋಹ ಲೋಭದೈನ್ಯ ಕೋಪತಾಪನಾಶನಂ
ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಂಘ್ರಿಸನ್ನಿಧಿಂ ಧ್ರುವಂ ||೯||

dEvarAjasEvyamAnapAvanAMGripaMkajaM
vyAlayaj~jasUtramiMduSEKaraM kRupAkaraM |
nAradAdiyOgivRuMdavaMditaM digaMbaraM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||1||

BAnukOTiBAsvaraM BavAbdhitArakaM paraM
nIlakaMThamIpsitArthadAyakaM trilOcanaM |
kAlakAlamaMbujAkShamakShaSUlamakSharaM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||2||

SUlaTaMkapASadaMDapANimAdikAraNaM
SyAmakAyamAdidEvamakSharaM nirAmayaM |
BImavikramaM praBuM vicitratAMDavapriyaM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||3||

BuktimuktidAyakaM praSastacAruvigrahaM
BaktavatsalaM sthiraM samastalOkavigrahaM |
vikvaNanmanOj~jahEmakiMkiNIlasatkaTiM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||4||

dharmasEtupAlakaM tvadharmamArganASakaM
karmapASamOcakaM suSarmadAyakaM viBuM |
svarNavarNakEshapASaSOBitAMgamaMDalaM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||5||

ratnapAdukApraBABirAmapAdayugmakaM
nityamadvitIyamiShTadaivataM niraMjanaM|
mRutyudarpanASanaM karAladaMShTrabhUShaNaM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||6||

aTTahAsaBinnapadmajAMDakOSasaMtatiM
dRuShTipAtanaShTapApajAlamugraSAsanaM |
aShTasiddhidAyakaM kapAlamAlikAdharaM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||7||

BUtasaMGanAyakaM viSAlakIrtidAyakaM
kASivAsilOkapuNyapApaSOdhakaM viBuM |
nItimArgakOvidaM purAtanaM jagatpatiM
kASikApurAdhinAthakAlaBairavaM Baje ||8||

kAlaBairavAShTakaM paThaMti ye manOharaM
j~jAnamuktisAdhakaM vicitrapuNyavardhanaM |
SOkamOha lOBadainya kOpatApanASanaM
tE prayAMti kAlaBairavAMGrisannidhiM dhruvaM ||9||

ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Shiva Panchakshara Stotra

Thanks Ms. Bhavana Damle for the lyrics.

ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ|
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಮಂದಾಕಿನೀ ಸಲಿಲ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತಾಯ ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ|
ಮಂದಾರಪುಷ್ಪ ಬಹುಪುಷ್ಪ ಸುಪೂಜಿತಾಯ ತಸ್ಮೈ ಮ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಶಿವಾಯ ಗೌರೀ ವದನಾಬ್ಜ ವೃಂದ ಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ನಾಶಕಾಯ|
ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶಿ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ವಸಿಷ್ಠ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ಗೌತಮಾರ್ಯ ಮುನೀಂದ್ರದೇವಾರ್ಚಿತ ಶೇಖರಾಯ|
ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ ತಸ್ಮೈ ವ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ|
ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಯ ಕಾರಾಯ ನಮ: ಶಿವಾಯ ||

ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯ: ಪಠೆತ್ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ|
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೆ ||

|| ಇತಿ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

nAgEMdrahArAya trilOcanAya BasmAMgarAgAya mahESvarAya|
nityAya SuddhAya digambarAya tasmai na kArAya nama: SivAya ||

maMdAkinI salila caMdana carcitAya naMdISvara pramathanAtha mahESvarAya|
maMdArapuShpa bahupuShpa supUjitAya tasmai ma kArAya nama: SivAya ||

SivAya gaurI vadanAbja vRuMda sUryAya dakShAdhvara nASakAya|
SrInIlakaMThAya vRuShadhvajAya tasmai Si kArAya nama: SivAya ||

vasiShTha kuMBOdBava gautamArya munIMdradEvArcita SEKarAya|
caMdrArka vaiSvAnaralOcanAya tasmai va kArAya nama: SivAya ||

yakShasvarUpAya jaTAdharAya pinAkahastAya sanAtanAya|
divyAya dEvAya digaMbarAya tasmai ya kArAya nama: SivAya ||

paMcAkSharamidaM puNyaM ya: paThet Siva sannidhau|
SivalOkamavApnOti SivEna saha mOdate ||

|| iti Siva paMcAkShara stOtraM saMpUrNam ||

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕo – Bilvasthakam Lyrics

Another amazing lyrics contributed by Ms. Bhavana Damle.

ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ
ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ
ತವ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ತಿಲಪರ್ವತಕೋಟಯಃ
ಕಾಂಚನಂ ಶೈಲದಾನೇನ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಂ ಚ ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ
ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಇಂದುವಾರೆ ವ್ರತಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ನಿರಾಹಾರೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ
ನಕ್ತಂ ಹೌಶ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ರಾಮಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ವಿವಾಹಿತ ಕೃತಂ ತಥಾ
ತಟಾಕಾನಿ ಚ ಸಂಧಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಅಖಂಡ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಚ ಆಯುತಂ ಶಿವಪೂಜನಂ
ಕೃತಂ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಉಮಯಾ ಸಹ ದೇವೇಶ ನಂದಿವಾಹನಮೇವ ಚ
ಭಸ್ಮಲೇಪನ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಸಾಲಗ್ರಾಮೇಶು ವಿಪ್ರಾನಾಂ ತಟಾಕಂ ದಶಕೂಪಯೋಃ
ಯಜ್ಞಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರಶ್ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ದಂತಿಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಶು ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಕ್ರತೌ
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಬಿಲ್ವಾನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಸಹಸ್ರವೇದಪಾಠೇಶು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಪನಮುಚ್ಯತೆ
ಅನೇಕವ್ರತಕೋಟೀನಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಅನ್ನದಾನ ಸಹಸ್ರೇಶು ಸಹಸ್ರೋಪನಯನಂ ತಥಾ
ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಪಾಪಾನಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ
ಶಿವಲೋಕಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||

tridaLaM triguNAkAraM trinEtraM cha triyAyudhaM
trijanmapApasaMhAraM EkabilvaM shivArpaNaM ||

trishAkhaiH bilvapatraishcha achChidraiH kOmalaiH shubhaiH
tava pUjAM kariShyAmi EkabilvaM shivArpaNaM ||

kOTikanyA mahAdAnaM tilaparvatakOTayaH
kAMcanaM shailadAnEna EkabilvaM shivArpaNaM ||

kAshIkShEtra nivAsaM ca kAlabhairava darshanaM
prayAgE mAdhavaM dRuShTvA EkabilvaM shivArpaNaM ||

iMduvAre vrataM sthitvA nirAhArO mahEshvaraH
naktaM houshyAmi dEvEsha EkabilvaM shivArpaNaM ||

rAmaliMga pratiShThA ca vivAhita kRutaM tathA
taTAkAni ca saMdhAnaM EkabilvaM shivArpaNaM ||

akhaMDa bilvapatraM ca AyutaM shivapUjanaM
kRutaM nAmasahasrENa EkabilvaM shivArpaNaM ||

umayA saha dEvEsha naMdivAhanamEva ca
bhasmalEpana sarvAMgaM EkabilvaM shivArpaNaM ||

sAlagrAmEshu viprAnAM taTAkaM dashakUpayOH
yaj~jakOTi sahasrashca EkabilvaM shivArpaNaM ||

daMtikOTi sahasrEshu ashvamEdha shatakratau
kOTikanyA mahAdAnaM EkabilvaM shivArpaNaM ||

bilvAnAM darshanaM puNyaM sparshanaM pApanAshanaM
aghOrapApasaMhAraM EkabilvaM shivArpaNaM ||

sahasravEdapAThEshu brahmasthApanamucyate
anEkavratakOTInAM EkabilvaM shivArpaNaM ||

annadAna sahasrEshu sahasrOpanayanaM tathA
anEka janma pApAni EkabilvaM shivArpaNaM ||

bilvAShTakamidaM puNyaM yaH paThEt shivasannidhau
shivalOkaM avApnOti EkabilvaM shivArpaNaM ||

ಗಂಗಾತರಂಗ ರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪಂ – Gangataranga Ramaniya Jatakalapam Lyrics

Another wonderful lyrics contributed by Ms.Bhavana Damle.

ಗಂಗಾತರಂಗ ರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪಂ
ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮಭಾಗಂ |
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಮನೇಕಗುಣಸ್ವರೂಪಂ
ವಾಗೀಶವಿಷ್ಣು ಸುರಸೇವಿತ ಪಾದಪೀಠಂ |
ವಾಮೇನ ವಿಗ್ರಹವರೇಣ ಕಲತ್ರವಂತಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಭೂತಾಧಿಪಂ ಭುಜಗಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ
ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಧರಂ ಜಟಿಲಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ|
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯ ವರಪ್ರದ ಶೂಲಪಾಣಿಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಶೀತಾಂಶುಶೋಭಿತ ಕಿರೀಟ ವಿರಾಜಮಾನಂ
ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾನಲ ವಿಶೋಷಿತ ಪಂಚಬಾಣಂ |
ನಾಗಾಧಿಪಾರಚಿತ ಭಾಸುರಕರ್ಣಪೂರಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಪಂಚಾನನಂ ದುರಿತ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜಾನಾಂ
ನಾಗಾಂತಕಂ ದನುಜಪುಂಗವ ಪನ್ನಗಾನಾಂ |
ದಾವಾನಲಂ ಮರಣಶೋಕ ಜರಾಟವೀನಾಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ತೇಜೋಮಯಂ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣಮದ್ವಿತೀಯಂ
ಆನಂದಕಂದಮಪರಾಜಿತಮಪ್ರಮೇಯಂ |
ನಾದಾತ್ಮಕಂ ಸಕಲನಿಷ್ಕಲಮಾತ್ಮರೂಪಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ಆಶಾಂ ವಿಹಾಯ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಪರಸ್ಯ ನಿಂದಾಂ
ಪಾಪೇರತಿಂ ಚ ಸುನಿವಾರ್ಯ ಮನಃ ಸಮಾಧೌ |
ಆಧಾಯ ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯಗತಂ ಪರೇಶಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ಸ್ವಜನಾನುರಾಗಂ
ವೈರಾಗ್ಯ ಶಾಂತಿನಿಲಯಂ ಗಿರಿಜಾಸಹಾಯಂ |
ಮಾಧುರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಸುಭಗಂ ಗರಲಾಭಿರಾಮಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ||

ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತೆಃ ಸ್ತವನಂ ಶಿವಸ್ಯ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತೆ ಮನುಷ್ಯಃ |
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಪುಲಸೌಖ್ಯಮನಂತಕೀರ್ತಿಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇಹವಿಲಯೆ ಲಭತೆ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ||

ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೊಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೆ ||

|| ಇತಿ ವ್ಯಾಸಪ್ರಣೀತಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

gaMgAtaraMga ramaNIya jaTAkalApaM
gaurI niraMtara vibhUShita vAmabhAgaM |
nArAyaNa priyamanaMga madApahAraM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

vAchAmagOchara manEkaguNasvarUpaM
vAgIshaviShNu surasEvita pAdapIThaM |
vAmEna vigrahavarENa kalatravaMtaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

bhUtAdhipaM bhujagabhUShaNa bhUShitAMgaM
vyAghrAjinAMbaradharaM jaTilaM trinEtraM|
pAshAMkushAbhaya varaprada shUlapANiM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM |

shItAMshushObhita kirITa virAjamAnaM
phAlEkShaNAnala vishOShita paMchabANaM |
nAgAdhipArachita bhAsurakarNapUraM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

paMchAnanaM durita matta mataMgajAnAM
nAgAMtakaM danujapuMgava pannagAnAM |
dAvAnalaM maraNashOka jarATavInAM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

tEjOmayaM saguNa nirguNamadvitIyaM
AnaMdakaMdamaparAjitamapramEyaM |
nAdAtmakaM sakalaniShkalamAtmarUpaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

AshAM vihAya parihRutya parasya niMdAM
pApEratiM cha sunivArya manaH samAdhau |
AdhAya hRutkamala madhyagataM parEshaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

rAgAdidOSharahitaM svajanAnurAgaM
vairAgya shAMtinilayaM girijAsahAyaM |
mAdhurya dhairya subhagaM garalAbhirAmaM
vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAthaM ||

vArANasI purapateH stavanaM shivasya
vyAkhyAtamaShTakamidaM paThate manuShyaH |
vidyAM shriyaM vipulasaukhyamanaMtakIrtiM
saMprApya dEhavilaye labhate cha mOkShaM ||

vishvanAthAShTakamidaM yaH paThEt shiva sannidhau |
shivalokamavApnOti shivEna saha mOdate ||

|| iti vyAsapraNItaM shrI vishvanAthAShTakaM saMpUrNaM ||

Shivashtakam Lyrics

I have been listening to this song as a child when it was played on Radio on Monday’s. I can still feel the atmosphere of my home and S.P.Balasubramaniam’s voice on the radio. I used to sing along and that’s how I learnt the lyrics.

TBlock2

Attached is the lyrics in Kannada and English. Please find attached below the video sung by S.P.Balasubramaniam.

ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಥಂ ಸದಾನಂದ ಭಾಜಾಮ್ |
ಭವದ್ಭವ್ಯ ಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 1 ||

ಗಳೇ ರುಂಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲ ಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾದಿ ಪಾಲಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟ ಗಂಗೋತ್ತರಂಗೈ ರ್ವಿಶಾಲಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 2||

ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಂಡನಂ ಮಂಡಯಂತಂ ಮಹಾ ಮಂಡಲಂ ಭಸ್ಮ ಭೂಷಾಧರಂ ತಮ್ |
ಅನಾದಿಂ ಹ್ಯಪಾರಂ ಮಹಾ ಮೋಹಮಾರಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 3 ||

ವಟಾಧೋ ನಿವಾಸಂ ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಮಹಾಪಾಪ ನಾಶಂ ಸದಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಮಹೇಶಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 4 ||

ಗಿರೀಂದ್ರಾತ್ಮಜಾ ಸಂಗೃಹೀತಾರ್ಧದೇಹಂ ಗಿರೌ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವದಾಪನ್ನ ಗೇಹಮ್ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರ್-ವಂದ್ಯಮಾನಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 5 ||

ಕಪಾಲಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ ಪದಾಂಭೋಜ ನಮ್ರಾಯ ಕಾಮಂ ದದಾನಮ್ |
ಬಲೀವರ್ಧಮಾನಂ ಸುರಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 6 ||

ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ಗಾತ್ರಂ ಗಣಾನಂದಪಾತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಧನೇಶಸ್ಯ ಮಿತ್ರಮ್ |
ಅಪರ್ಣಾ ಕಳತ್ರಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 7 ||

ಹರಂ ಸರ್ಪಹಾರಂ ಚಿತಾ ಭೂವಿಹಾರಂ ಭವಂ ವೇದಸಾರಂ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ|
ಶ್ಮಶಾನೇ ವಸಂತಂ ಮನೋಜಂ ದಹಂತಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ || 8 ||

ಸ್ವಯಂ ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ ನರಶ್ಶೂಲ ಪಾಣೇ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ತ್ವಿಹಪ್ರಾಪ್ಯರತ್ನಮ್ |
ಸುಪುತ್ರಂ ಸುಧಾನ್ಯಂ ಸುಮಿತ್ರಂ ಕಳತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರೈಸ್ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಾತಿ ||

prabhuM praaNanaathaM vibhuM viSvanaathaM jagannaatha naathaM sadaanaMda bhaajaam |
bhavadbhavya bhootESvaraM bhootanaathaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 1 ||

gaLE ruMDamaalaM tanau sarpajaalaM mahaakaala kaalaM gaNESaadi paalam |
jaTaajooTa gaMgOttaraMgai rviSaalaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 2||

mudaamaakaraM maMDanaM maMDayaMtaM mahaa maMDalaM bhasma bhooShaadharaM tam |
anaadiM hyapaaraM mahaa mOhamaaraM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 3 ||

vaTaadhO nivaasaM mahaaTTaaTTahaasaM mahaapaapa naaSaM sadaa suprakaaSam |
gireeSaM gaNESaM surESaM mahESaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 4 ||

gireeMdraatmajaa saMgRuheetaardhadEhaM girau saMsthitaM sarvadaapanna gEham |
parabrahma brahmaadibhir-vaMdyamaanaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 5 ||

kapaalaM triSoolaM karaabhyaaM dadhaanaM padaambhOja namraaya kaamaM dadaanam |
baleevardhamaanaM suraaNaaM pradhaanaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 6 ||

SaraccaMdra gaatraM gaNaanaMdapaatraM trinEtraM pavitraM dhanESasya mitram |
aparNaa kaLatraM sadaa saccaritraM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 7 ||

haraM sarpahaaraM citaa bhoovihaaraM bhavaM vEdasaaraM sadaa nirvikaaraM|
SmaSaanE vasaMtaM manOjaM dahaMtaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 8 ||

svayaM yaH prabhaatE naraSSoola paaNE paThEt stOtraratnaM tvihapraapyaratnam |
suputraM sudhaanyaM sumitraM kaLatraM vicitraissamaaraadhya mOkShaM prayaati ||

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬಂಧು ಸ್ತೋತ್ರಂ – Shree Margabandhu Stotram

Ms. Bhavana Damle sent this stotra today. Ms. Bhavana says “This stotra is composed by Sri Appayya Dikshita. If recited with devotion during journey our wishes will be fulfilled and Lord Shiva will protect us during the journey. So, it is called Margabandhu Stotram. A translation of this Stotra is available at thia link. http://www.hindupedia.com/en/Margabandhu_stotram”

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ಶಿವ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಫಾಲಾವನಮ್ರತ್ಕಿರೀಟಂ ಫಾಲನೇತ್ರಾರ್ಚಿಷಾ ದಗ್ಧಪಂಚೇಷುಕೀಟಮ್ |
ಶೂಲಾಹತಾರಾತಿಕೂಟಂ ಶುದ್ಧಮರ್ಧೇಂದುಚೂಡಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಅಂಗೆ ವಿರಾಜದ್ಭುಜಂಗಂ ಅಭ್ರಗಂಗಾತರಂಗಾಭಿರಾಮೋತ್ತಮಾಂಗಂ |
ಓಂಕಾರವಾಟೀಕುರಂಗಂ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ನಿತ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ನಿಹ್ನುತಾಶೇಷಲೋಕೇಶವೈರಿಪ್ರತಾಪಂ |
ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಗೇಂದ್ರಚಾಪಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಸನ್ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಘ್ನಮೀಶಂ ಕಾಲಕಂಠಂ ಮಹೇಶಂ ಮಹಾವ್ಯೋಮಕೇಶಂ |
ಕುಂದಾಭದಂತಂ ಸುರೇಶಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ ||
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಮಂದಾರಭೂತೇರುದಾರಂ ಮಂದರಾಗೇಂದ್ರಸಾರಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯದೂರಂ |
ಸಿಂದೂರದೂರಪ್ರಚಾರಂ ಸಿಂಧುರಾಜಾತಿಧೀರಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ |
ಶಂಭೊ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಅಪ್ಪಯ್ಯಯಜ್ವೇಂದ್ರ ಗೀತಂ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣೆ |
ತಸ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಧತ್ತೆ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇಭಯಂ ಚಾಶುತೋಷೋ ಮಹೇಶಃ |

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ಶಿವ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

|| ಇತಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಪ್ರಣೀತಂ ಶ್ರೀಮಾರ್ಗಬಂಧುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

shaMbhO mahAdEva dEva shiva
shaMbhO mahAdEva dEvEsha shaMbhO
shaMbhO mahAdEva dEva ||

phAlAvanamratkirITaM phAlanEtrArchiShA dagdhapaMchEShukITam |
shUlAhatArAtikUTaM shuddhamardhEMduchUDaM bhajE mArgabaMdhum |
shaMbho mahAdEva dEva ||

aMge virAjadbhujaMgaM abhragaMgAtaraMgAbhirAmOttamAMgaM |
OMkAravATIkuraMgaM siddha saMsEvitAMghriM bhajE mArgabaMdhum |
shaMbho mahAdEva dEva ||

nityaM chidAnaMdarUpaM nihnutAshEShalOkEshavairipratApaM |
kArtasvarAgEMdrachApaM kRuttivAsaM bhajE divyasanmArgabaMdhuM |
shaMbho mahAdEva dEva ||

kaMdarpadarpaghnamIshaM kAlakaMThaM mahEshaM mahAvyOmakEshaM |
kuMdAbhadaMtaM surEshaM kOTisUryaprakAshaM bhajE mArgabaMdhuM ||
shaMbho mahAdEva dEva ||

maMdArabhUtErudAraM maMdarAgEMdrasAraM mahAgauryadUraM |
siMdUradUraprachAraM siMdhurAjAtidhIraM bhajE mArgabaMdhuM |
shaMbho mahAdEva dEva ||

appayyayajvEMdra gItaM stOtrarAjaM paThEdyastu bhaktyA prayANe |
tasyArthasiddhiM vidhatte mArgamadhyEbhayaM chAshutOShO mahEshaH |

shaMbhO mahAdEva dEva shiva
shaMbhO mahAdEva dEvEsha shaMbhO
shaMbhO mahAdEva dEva ||

|| iti appayya dIkShitapraNItaM shrImArgabaMdhustOtraM saMpUrNaM ||

%d bloggers like this: