Archive for the ‘Lord Shiva’ Category

Kasi Visvesvara Gangadhara Lyrics and Audio

Composer : Sri Harapanahalli Bheemavva

Picture Credit: Kasi Viswanatha, Temple

ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಧರ ಹಿಂಗಿಸೆನ್ನ
ಲಿಂಗ ಭಂಗಬಡಿಸೊ ನರಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ||1||

ಭೂತನಾಥ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎನ್ನ
ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸು ಸೇತು ಶ್ರೀರಾಮಲಿಂಗ ||2||

ಹಂಪೆಯಲ್ವಾಸವಾದ ಪಂಪಾ ಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣ ನಿ-
ನ್ನೆಂತೊಲಿಸುವುದೊ ಗೌರೀಕಾಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ||3||

Kasi Visvesvara Gangadhara Hingisenna Linga Bhangabadiso Narasimha Bhakta ||1||

Bhutanatha Parvatinatha Trinetra Enna Bhiti Bidisu Setu Sriramalinga ||2||

Hampeyalvasavada Pampa Bhemesa Krishna Ni- Nnentolisuvudo Gaurikanta Shivalinga ||3||

You can find all lyrics posted on Lord Shiva : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

Daridrya Duhkha Dahana Stotra

If you are facing any kind of trouble or in depression recite this stotra of Lord Shiva.

ದಾರಿದ್ರ್ಯ – dāridrya – the condition of being utterly poor; poverty. I feel poor doesn’t just mean monetarily, it may mean poor health, poor mental status, or any kind of trouble and as we all know Lord Shiva helps us overcome those challenges.

Written by Sage Vashista

Picture Credit : Shree Somnath temple, Gujarat

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ
ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಧಾರಣಾಯ |
ಕರ್ಪೂರಕಾಂತಿ ಧವಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 1 ||

ಗೌರೀಪ್ರಿಯಾಯ ರಜನೀಶ ಕಾಳಧರಾಯ
ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಭುಜಗಾಧಿಪ ಕಂಕಣಾಯ |
ಗಂಗಾಧರಾಯ ಗಜರಾಜ ವಿಮರ್ಧನಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 2 ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ಭವರೋಗ ಭಯಾಪಹಾಯ
ಉಗ್ರಾಯ ದುಃಖ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ಗುಣನಾಮ ಸುನೃತ್ಯಕಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 3 ||

ಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ಶವಭಸ್ಮ ವಿಲೇಪನಾಯ
ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾಯ ಮಣಿಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತಾಯ |
ಮಂಜೀರಪಾದಯುಗಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 4 ||

ಪಂಚಾನನಾಯ ಫಣಿರಾಜ ವಿಭೂಷಣಾಯ
ಹೇಮಾಂಕುಶಾಯ ಭುವನತ್ರಯ ಮಂಡಿತಾಯ
ಆನಂದ ಭೂಮಿ ವರದಾಯ ತಮೋಪಯಾಯ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 5 ||

ಭಾನು ಪ್ರಿಯಾಯ ಭವ ಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ
ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಕಮಲಾಸನ ಪೂಜಿತಾಯ |
ನೇತ್ರ ತ್ರಯಾಯ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 6 ||

ರಾಮ ಪ್ರಿಯಾಯ ರಘುನಾಥ ವರ ಪ್ರದಾಯ
ನಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ |
ಪುಣ್ಯಾಯ ಪುಣ್ಯ ಭರಿತಾಯ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 7 ||

ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯ ಫಲದಾಯ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಗೀತಾ ಪ್ರಿಯಾಯ ವೃಷಭೇಶ್ವರ ವಾಹನಾಯ |
ಮಾತಂಗ ಚರ್ಮ ವಸನಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 8 ||

ವಸಿಷ್ಠೇನ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣಮ್ |
ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ಕರಂ ಶೀಘ್ರಂ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ವರ್ಧನಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನ ಹಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || 9 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠ ವಿರಚಿತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಹನ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

vishveshvaraya narakarnava taranaya
karnamrutaya shashishekhara dharanaya
karpurakantidhavalaya jatadharaya
daridrya duhkha dahanaya namah shivaya || 1 ||

gauripriyaya rajanishakaladharaya
kalantakaya bhujagadhipankanaya
gangadharaya gajarajavimardanaya
daridrya dukha dahanaya namah shivaya || 2 ||

bhaktipriyaya bhavarogabhayapahaya
ugraya durgabhavasagarataranaya
jyotirmayaya gunanamasunutyakaya
daridrya duhkha dahanaya namah shivaya || 3 ||

charmambaraya shavabhasmavilepanaya
bhalekshanaya manikundala manditaya
manjirapadayugalaya jatadharaya
daridrya duhka dahanaya namah shivaya || 4 ||

panchananaya phaniraja vibhushanaya
hemamshukaya bhuvanatrayamanditaya
anandabhumivaradaya tamomayaya
daridrya duhka dahanaya namah shivaya || 5 ||

bhanupriyaya bhavasagarataranaya
kalantakaya kamalasanapujitaya
netratrayaya shubhalakshana lakshitaya
daridrya duhka dahanaya namah shivaya || 6 ||

ramapriyaya raghunathavarapradaya
nagapriyaya narakarnavataranaya
punyeshu punyabharitaya surarchitaya
daridrya duhka dahanaya namah shivaya || 7 ||

mukteshwaraya phaladaya ganeshwaraya
gita priyaya vrushabheshwara vahanaya
matanga charma vasanaya maheshwaraya
daridrya duhka dahanaya namah shivaya || 8 ||

vasistena krutham stotram sarvaroga nivaranam |

sarva sampathkaram shreegram putra poutradi vardhanam |

trisandhyam yah patenityan na hi swargha mavapunayatha || 9 ||

Iti Shri Vasihita virachitam daridrya dahana shiva stotram sampurnam

You can find the meaning of this stotra in English here: https://tinyurl.com/4wvebr54

Bhimana Amavase or Gandana pooje – July 28th 2022

Bhimana Amavase or Gandana pooje, is an important pooje performed by unmarried women and newly married women for 9 years after their marriage. It is performed on the new moon day or amavase in the month of Aashada masa.

This year it is on July 28th 2022 Thursday in India and USA. Please check calendars for other countries.

This pooje is also called Bheemeshwarana pooje. This pooje is dedicated to God Shiva and Goddess Parvati.

Mud models of Shiva and Parvathi in the form of a cone with a flat base are made, kept in the sun to dry and decorated with white dots made out of limestone paste, or sometimes with akki hittu(rice flour) mixed with milk. A thread immersed in turmeric paste, a flower and sometimes turmeric root are tied around the model for Parvathi. After the pooje, usually either the girls Mom or Mother-in-Law ties this thread to the girls wrists.

Those who have brothers, later in the evening worship the hosthilu or threshold of their house. They call it “Bhandara vadiyodu“. The girls brother brakes the bhandara and gives money to his sister.

The story for Bhimana Amavase goes like this:

In a city there was a king called Vajrabahu. He had one and only son called Vijayashekara, who dies suddenly while still young. The king and queen decide to perform his marriage; even though he is dead. But, who would marry a corpse, right? No one comes forward to marry him. A Brahmin couple, named Madhava and his wife Sushila have five daughters and nine sons. They are extremely poor and they decide to marry one of their daughters in marriage to the dead prince; in return they would get lot of money and can use it to feed their family.

This girl is left with her dead husband and than she prays to God Shiva and Goddess Parvathi with great devotion. Lord Shiva and Goddess Parvathi ask her to perform this pooje; since she is in the forest and doesn’t have any money she uses clay or mud and performs the pooje. The dead prince comes back to life. The king, queen and everyone is now happy to see their son come back to life.

Now that you know why and how to do the pooje, tell the significance of this story to your daughter, perform the pooje, tie the thread across her wrist and bless her with all your heart.

Happy Gandana Pooje.

Here below is the step by step procedure to perform Diwasi Gowri pooje as per the book I have now:

1. Clean the place where you are going to perform the pooja, put an elaborate rangoli (ರಂಗವಲ್ಲಿ). Find links to various rangoli (ರಂಗವಲ್ಲಿ) here:

2. Place a wooden plank called Mane(ಮಣೆ).
3. On this Mane, place a silver plate and within the plate, keep the idols of Diwasi Gowri and Managal Gowri( if you are performing Managal Gowri).
4. Also keep 1 dry cocnout (Kobbari Battalu ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಟಲು) as it is called in Kannada, 10 betel nut (adike ಅಡಿಕೆ), 10 betel leaves (villedele ವಿಳೇದೆಲೆ), 10 rounds of thread ದಾರ.
5. Now, worship the gowri and offer her 10 Kucchida Kadabu (ಕುಚ್ಚಿದ ಕಡಬು).
6. Next, tie 10 knots on the thread immersed in turmeric paste, a flower and sometimes turmeric root. For married ladies, 10 knots and unmarried girls 5 knots, and 5 rounds of thread.
7. Put this on the Gowri idol.
8. Perform Aarthi to Gowri. Offer your prayers, and do namaskaras.
8. Once, you finish all the pooja, usually either the girls Mom or Mother-in-Law ties this thread to the girls wrists or can also put it around her neck.

Harihareshwara Temple, Harihara

On the return journey from Sondha, and Sirsi, we visited the Harihareshwara Temple. This Temple at Harihara (near Davangere) is said to be built in 1223–1224 century by Polalva, a minister of the Hoysala Empire King Vira Narasimha II.

Harihara is also the ancestral place of my Husband’s family and he had fond memories of this place.

We once again talked to priest, got permission to take pictures and videos. The temple houses the deity Harihara, one half is Vishnu Hari and the other half is Shiva Hara. The right half is Shiva and left half is Vishnu. Shiva holds in his hand, the thrishul which you can see and in the left hand, Vishnu holds the shankha or the conch. There is also Lakshmi just below the hand of Vishnu and Parvathi below the hand of Shiva.

According to the priest we talked, a demon named Guhasura lived in this place. Guhasura prayed and got blessings from Lord Brahma with his penance and obtained a boon. It was impossible for either Hari (Vishnu) or Hara (Shiva) to alone kill him. Guhasura then started troubling all gods and humans. In order to overcome Lord Brahma’s boon and eliminate Guhasura, Vishnu and Shiva together took the form of Harihara , came down to earth and killed the demon.

As you see in the video the architecture of this temple is mesmerizing. We just couldn’t comprehend how the temple was built in the 12th century and how they could have even moved the huge stones from one place to another. A miracle in itself.

Take a look and enjoy the architecture of our amazing temples. It was raining all through when we visited this temple. Harihara is around 15 kms from Dawanagere.

Shiva Shiva Shiva Enniro Lyrics Audio

This Shiva Stuti is composed by Shree Kanaka Dasaru

March 2022 Important Dates

A few key important days in the month of March 2022.

USA Dates 

March 4  Sri Raghavendra Swamy’s Pattabhisheka 

March 9 Sri Raghavendra Swamy’s Vardhanthi 

March 17  Holika Pooja, Kama Dahanam, Holi Hunnime, Pournami 

March 19  Sri Sudhindra Theertha’s punyadina (Nava Brindavana 1623 R16) 

March 20  Sri Vaadiraaja Theertha’s punyadina (Sode 1600) 

March 21  Sri Vyaasaraaja  Theertha’s punyadina (Nava Brundavana 1539 V12)

India Dates

March 1 – Shiva Rathri

March 4  Sri Raghavendra Swamy’s Pattabhisheka 

March 9 Sri Raghavendra Swamy’s Vardhanthi 

March 17  Holika Pooja, Kama Dahanam, BHoli Hunnime, Pournami 

March 19  Sri Sudhindra Theertha’s punyadina (Nava Brindavana 1623 R16) 

March 20  Sri Vaadiraaja Theertha’s punyadina (Sode 1600) 

March 21  Sri Vyaasaraaja  Theertha’s punyadina (Nava Brundavana 1539 V12)

P.S: Please check local calendars for dates.

Laghu Shiva Stuti

This Shiva Stuti is composed by Shree Vyasarajaru.

Maha Shivaratri – Feb 28th – March 1st 2022

shiva_Pooja

Maha Shivaratri is celebrated onFeb 28th in USA and March 1st in India. Please check your local calendars. It is mandatory to visit the temple and seek the blessings of Lord Shiva during this day. In many customs they do fast on this day, but in our Madhwa tradition it is a festival and we do not fast. I remember visiting the Shiva Temple at Vijaya College in Bijapur which had 1001 Lingas along with my parents every year.

Attached below are prayers to say for Lord Shiva and seek his blessings.

Vandhe Sambhum Umaapathim Suragurum
Vandhe Jagath Kaaranam
Vandhe Pannaga Bhooshanam Mrigadharam
Vandhe Pasoonaam Pathim
Vandhe Soorya Sasaanga Vahnni Nayanam
Vandhe Mukundha Priyam
Vandhe Baktha Janaasryam Cha
Varadham Vandhe Sivam Sankaram

Meaning:

I bow to Sambu the Lord of Uma and the teacher of the Devas. I bow to the Lord Who is the root cause of the entire world. I bow to the Lord, Who has the serpent as His ornament, Who carries a deer. I bow to the Lord of all beings. I bow to the Lord Who has the Sun, the Moon and the Fire as His three eyes. I bow to Him Who is fond of Mukundha. I bow to Him, Who is the refuge of all devotees and Who grants boons to them. I bow to Siva, the creator of all auspicious things.

This blog has an entire page dedicated to Lord Shiva. Check the link below to find 20 lyrics on Lord Shiva:

February 2022 Important Dates

A few key important days in the month of February 2022.

USA Dates:

Feb 7th – Ratha Sapthami

Feb 9th – Madwa Navami

Feb 28th – Maha Shivarathri

India Dates:

Feb 8th – Ratha Sapthami

Feb 10th – Madwa Navami

March 1st – Maha Shivarathri

Maha Shivaratri – March 11th 2021

shiva_Pooja

Maha Shivaratri is celebrated on 11th March 2021. Please check your local calendars. It is mandatory to visit the temple and seek the blessings of Lord Shiva during this day. In many customs they do fast on this day, but in our Madhwa tradition it is a festival and we do not fast. I remember visiting the Shiva Temple at Vijaya College in Bijapur which had 1001 Lingas along with my parents every year.

Attached below are prayers to say for Lord Shiva and seek his blessings.

Vandhe Sambhum Umaapathim Suragurum
Vandhe Jagath Kaaranam
Vandhe Pannaga Bhooshanam Mrigadharam
Vandhe Pasoonaam Pathim
Vandhe Soorya Sasaanga Vahnni Nayanam
Vandhe Mukundha Priyam
Vandhe Baktha Janaasryam Cha
Varadham Vandhe Sivam Sankaram

Meaning:

I bow to Sambu the Lord of Uma and the teacher of the Devas. I bow to the Lord Who is the root cause of the entire world. I bow to the Lord, Who has the serpent as His ornament, Who carries a deer. I bow to the Lord of all beings. I bow to the Lord Who has the Sun, the Moon and the Fire as His three eyes. I bow to Him Who is fond of Mukundha. I bow to Him, Who is the refuge of all devotees and Who grants boons to them. I bow to Siva, the creator of all auspicious things.

This blog has an entire page dedicated to Lord Shiva. Check the link below to find 20 lyrics on Lord Shiva:

%d bloggers like this: