Archive for the ‘Lord Sreenivasa’ Category

Shri Govinda Bhajanawali Lyrics and Audio

Composer : Tande Muddu Mohana Vittala Dasaru

Book Ref: Ankitapada Muktavali – Tande Muddu Mohana Vittala Dasa

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಸದ್ಗುರು ಸಿಂಧೂ ಜಯಗೋವಿಂದ
ವೈಕುಂಠಾಲಯ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಆಶ್ರಿತಬಂಧೋ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕ ಜಯಗೋವಿಂದ
ದೋಷವಿದೂರ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾರ್ಚಿತತ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಮತ್ಸ್ಯಶರೀರ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಕಚ್ಛಪರೂಪೀ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಮ್ಲೇಂಛ ಕುಠಾರ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಆದಿವರಾಹ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಚಿನ್ಮಯದೇಹ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಗೋವಿಂದ
ವೇದಸುವೇದ್ಯ ಜಯಗೋವಿಂದ
ವಾಮನರೂಪೀ ಜಯಗೋವಿಂದ
ವೆಂಕಟನಾಥ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಭಾರ್ಗವರಾಮಾ ಜಯಗೋವಿಂದ
ವೃದ್ಧಿ ವಿನೋದ ಜಯಗೋವಿಂದ
ರಾವಣಶತ್ರು ಜಯಗೋವಿಂದ
ಸಪ್ತಗಿರೀಶ ಜಯಗೋವಿಂದ
ರಾಕ್ಷಸಶತ್ರು ಜಯಗೋವಿಂದ
ಅದ್ಭುತಚರ್ಯ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಗೋಕುಲಚಂದ್ರ ಜಯಗೋವಿಂದ
ನಾರದಗೇಯಾ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಸೀತೆಸಹಾಯ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಮಾರುತಿ ಸೇವ್ಯ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಬುದ್ಧ ಶರೀರ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಕಲ್ಕವತಾರ ಜಯಗೋವಿಂದ
ಕೇಶವಿಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಮುಕುಂದ
ವಾರಿಜನಾಭ ಶ್ರೀಧರ ರೂಪ
ತಾರ್ಕ್ಷತುರಂಗ ಶ್ರೀದಶುಭಾಂಗ
ಸಜ್ಜನ ಸಂಗೇ ಚಂಚಲಪಾಂಗ
ದುರ್ಜನಭಂಗಂ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗಂ
ದೇಹಿ ಸದಾ ಮೇ ದೇವವರೇಣ್ಯ
ಪಾಪವಿನಾಶಂ ಪುಣ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಂ
ಕಾಯವಿರಕ್ತಿ ಕರ್ಮಸುರಕ್ತಿಂ
ಪಾಯುಗೇ ತೇ ಪಾವನದಾಸ್ಯಂ
ನಿರ್ಮಲಭಕ್ತಿಂ ನಿಶ್ಚಲಬುದ್ಧಿಂ
ನಿಸ್ತುಲ ಸೇವಾಂ ದೇಹಿ ಸದಾ ಮೇ
ದೇವ ನಮಸ್ತೇ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ ದಿವ್ಯಂ ಸ್ವೀಕುರು ತಂದೆ
ಮುದ್ದೂ ಮೋಹನ ವಿಠಲಂ ವಂದೇ.

Sri Govinda Bhajanavali

Sri Narayana Jayagovinda

Sadguru Sindhu Jayagovinda

Vaikunthalaya Jayagovinda

Asritabandho Jayagovinda

Laksminayaka Jayagovinda

Dosavidura Jayagovinda

Brahmyesarcita Jayagovinda

Matsyasarira Jayagovinda

Kacchaparupi Jayagovinda

Mlencha Kuthara Jayagovinda

Adivaraha Jayagovinda

Cinmayadeha Jayagovinda

Sri Narasinha Jayagovinda

Vedasuvedya Jayagovinda

Vamanarupi Jayagovinda

Venkatanatha Jayagovinda

Bhargavarama Jayagovinda

Vrd’dhi Vinoda Jayagovinda

Ravanasatru Jayagovinda

Saptagirisa Jayagovinda

Raksasasatru Jayagovinda

Adbhutacarya Jayagovinda

Gokulacandra Jayagovinda

Naradageya Jayagovinda

Sitesahaya Jayagovinda

Maruti Sevya Jayagovinda

Bud’dha Sarira Jayagovinda

Kalkavatara Jayagovinda

Kesavisna Krsnamukunda

Varijanabha Sridhara Rupa

Tarksaturanga Sridasubhanga

Sajjana Sange Cancalapanga

Durjanabhangam Sajjana Sangam

Dehi Sada Me Devavarenya

Papavinasam Punyasamrd’dhim

Kayavirakti Karmasuraktim

Payuge Te Pavanadasyam

Nirmalabhaktim Niscalabud’dhim

Nistula Sevam Dehi Sada Me

Deva Namaste

Prastuti Divyam Svikuru Tande

Muddu Mohana Vithalam Vande.

You can find lyrics on Lord Sreenivasa here : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-sreenivasa/

How should you see God in a temple?

Whenever we visited any temple, my Amma always said ” Meera, don’t directly look at God’s face, start from his pada or feet.”. She must have told me a million times especially when she visited Tirupati that by the time she started from Lord’s feet and got to his Mukha or Face, they would have pulled her and dragged away from the Lord.

Of course, in other Sri Venkateshwara temples, we can stand in front of the Lord as much as we want and follow the rule that is mentioned below. I definitely follow this rule when I visit our SV Temple here in North Carolina. Lord Venkateshwara is just mesmerizing. Each visit, we come back with so much joy and keep reminiscing about him until our next visit.

Again, this is not just applicable to Lord Venkateshwara, any temple you visit, no matter which God it is dedicated to, follow these simple rules. The words are self explanatory so not posting any explanation.

ಪಾದ ದರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ
ಕಟಿ ದರ್ಶನಂ ಕಾಮನಾಶನಂ
ನಾಭಿ ದರ್ಶನಂ ನರಕ ನಾಶನಂ
ಕಂಠ ದರ್ಶನಂ ವೈಕುಂಠ ಸಾಧನಂ
ಮುಖ ದರ್ಶನಂ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನಂ
ಕೀರಿಟ ದರ್ಶನಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನಾಶನಂ
ಸರ್ವಾಂಗ ದರ್ಶನಂ ಸರ್ವ ಪಾಪ ನಾಶನಂ ||

Pada Darshanam Papanashanam
Kati Darshanam Kamanashanam
Nabhi Darshanam Naraka Nashanam
Kantha Darshanam Vaikuntha Sadhanam
Mukha Darshanam Mukti Sadhanam
Keerita Darshanam Punarjanma Nashanam
Sarvanga Darshanam Sarva Papa Nashanam ||

Gopala Dasaru and his Mother – Part 4

P.S: Gopala Dasara Aaradhane – Jan 14th Saturday USA, Jan 15th India

Part 1 in case you missed : Part 1 in case you missed : https://meerasubbarao.wordpress.com/?p=12077

Part 2 can be found here : https://meerasubbarao.wordpress.com/?p=12086

Part 3 can be found here: https://meerasubbarao.wordpress.com/2023/01/13/gopala-dasaru-and-his-disciples-part-3/

Let’s all together recite and get the blessing of Sri Gopala Dasaru

ಆಗತಾದ್ರಿ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಂ ಆಗಮಾರ್ಥ ವಿಶಾರದಂ ।
ತ್ಯಾಗ ಭೋಗ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಭಾಗಣ್ಣಾರ್ಯ ಗುರುಂಭಜೇ ।।

आगताद्रि त्रिकालज्ञं आगमार्थ विशारदं ।
त्याग भोग समायुक्तं भागण्णार्य गुरुंभजे ॥

AgatAdri trikAlaj~jaM AgamArtha viSAradaM |
tyAga BOga samAyuktaM BAgaNNArya guruMBajE ||


ಗೋಪಪ್ರಖರ ಸಂಕಾಶಂ – ಗೋಪಾಲಾರ್ಚನ ತತ್ಪರಂ |
ಗೋದೇವ ವಂದ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಂ – ಗೋಪಾಲಾಖ್ಯ ಗುರುಂ ಭಜೇ ||

गोपप्रखर संकाशं – गोपालार्चन तत्परं ।
गोदेव वंद्यपादाब्जं – गोपालाख्य गुरुं भजे ॥

gOpapraKara saMkASaM – gOpAlArcana tatparaM |
gOdEva vaMdyapAdAbjaM – gOpAlAKya guruM BajE ||

I had only planned three part series. Yesterday while talking to my father he said he read an article in one of the books on how Sri Gopala Dasaru had written the Keertane mentioned below and told me the details. It was heart touching and I was overwhelmed by the enormity of what my Father told. And as always, I have to share it with you all, right?

ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ ನೀನು ವೆಂಕಟರಾಯ || Pa ||

ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ ಭವಕಡಲಿಗೆ ಕುಂಭಸಂಭವ 

ಸಡಗರದಿಂದ ನೀ ಮೆಲ್ಲಡಿಯನಿಡುತ ಬೇಗ 

ಎಡಬಲದಲಿ ನಿನ್ನ ಮಡದೇರಿಂದೊಪ್ಪುತ 

ತಡಮಾಡದೆ ಬಾ ಮೃಡಸಖ ವೆಂಕಟ || A. PA ||

Nadedu barayya ninu venkataraya || Pa || 

nadedu barayya bhavakadalige kumbhasambhava 

sadagaradinda ni melladiyaniduta bega 

edabaladali ninna madaderindopputa 

tadamadade ba mrdasakha venkata || A. PA || 

Sri Gopala Dasaru visited Tirupati every year during Brahmotsava. In those days, remember Sri Gopala Dasaru lived from 1722 – 1762, there was no public transport. It would take months for them to travel from the place he lived in Uttanooru, Karnataka to Tirupati. He would take his mother along with several of his discliples.

Bhagganna like he was called, didn’t make any preparations to travel to Tirupati. His mother always called him ಕೂಸು ( Koosu). She was very sick at that time. She asked ” ಕೂಸು( Koosu) why are you not getting ready to leave for Brahmotsava, are you not going this year”? Dasaru said ” Amma, how can I leave you and go, I have never done that, so I am not going”. Isn’t it not mentioned in the Vedas ” मातृ देवो भव। पितृ देवो भव। ” – Maathru Devo Bhava |Pithru Devo Bhava “. I am not leaving you while you are sick and going to visit Tirupati.

Mother felt very bad and said because of me this year you are unable to see the Lord. What did I do, ಕೂಸು( Koosu). At that time, Dasaru asked his mother ” Amma, do you want to see Brahmostava, do you want to see Lord Venkateshwara”. Mother says, who doesn’t want to see Lord Venkateshwara, ಕೂಸು( Koosu). Yes, I do want to see.

Dasaru picks up his aged mother, carries her to the balcony and makes sure she lies down on a soft mattress. Brings his Tamboori and Tala, composes and recites the song. That’s how great devotee he was Aparoksha Gynani. And treated his Mother like God. Dasaru was able to bring the Lord himself so his mother could see him.

The book my Father was reading didn’t mention further what happened. The full lyrics I have posted below in both Kannada and English. There are many variations in several books I read.

The lyrics I have posted is from the book I have: Samagra Dasa Sahitya vol12

ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯಾಭವ

ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ ನೀನು ವೆಂಕಟರಾಯ || Pa ||

ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ ಭವಕಡಲಿಗೆ ಕುಂಭಸಂಭವ 

ಸಡಗರದಿಂದ ನೀ ಮೆಲ್ಲಡಿಯನಿಡುತ ಬೇಗ 

ಎಡಬಲದಲಿ ನಿನ್ನ ಮಡದೇರಿಂದೊಪ್ಪುತ 

ತಡಮಾಡದೆ ಬಾ ಮೃಡಸಖ ವೆಂಕಟ || A. PA ||

ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಶ್ವಿಜಮಾಸ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ 

ನಿಜರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಸುಜನರಿಂದೊಡಗೂಡಿ 

ಗಜಹಂಸ ಮಯೂರ ದ್ವಿಜ ಸಿಂಗ ಸಾರಂಗ 

ಮಜ ಭಾಪುರೆ ಎನಲು ತ್ರಿಜಗವು ತಲೆದೂಗೆ 

ಅಜನು ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡೆ ಋಜಗಣಾಧಿಪ ಪಾಡೆ 

ಗಜಮುಖನಯ್ಯನು ನಿಜಾನಂದದಲಾಡೆ 

ಭುಜಗಶ್ರೇಷ್ಠನು ದ್ವಿಜರಾಜ ಜಯವೆನ್ನೆ 

ಕುಜನರೆದೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ರಜತಮ ಕಳೆಯುತ || 1 ||

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಸಮೂಹ ಒಂ-

ದಕ್ಷೆಹಿಣಿ ಬಲ ನಿನ್ನುಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತಲಿರೆ 

ಪಕ್ಷಿವಾಹನದೇವ ನೀನಾಕ್ಷಣದಿ ಖಳರ 

ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಸುಜನರ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮೆರೆದೆ

ತಕ್ಷಕ ನರನ ಭಕ್ಷಿಸ ಬರುತಿರೆ ಈಕ್ಷಿಸಿ ರಥವ

ತಕ್ಷಣ ನೆಲಕೊತ್ತಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೆ ಅಕ್ಷಯ ಫಲದಾಯಕ 

ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ಜಗರಕ್ಷಿಪ ವಿಶ್ವನೆ || 2 ||

ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನೆ ಬಾರೊ ಅಂಬುಜವದನನೆ

ಅಂಬುಜಾಲಯಪತಿ ಅಂಬುಜನಾಭನೆ

ಅಂಬುಜಜನಕ ಅಂಬುಜಾರಿಧರಹೃದ-

ಯಾಂಬುಜನಿವಾಸ ಅಂಬುಜಮಿತ್ರ ಅನಂತಾನಂತತೇಜ

ಕೊಂಬು ಕಹಳೆಗಳು ಭೋಂಭೋರಿಡುತಿರೆ

ತುಂಬುರನಾರದರಿಂಬಾಗಿ ಪಾಡಲು

ಅಂಬರದಲಿ ವಾದ್ಯ ಧಂಧಣರೆನೆ 

ಸಂಭ್ರಮದಲಿರೊ ಶಂಭು ವಂದಿತನೆ || 3 ||

ಮನಕೆ ಬಾರಯ್ಯ ಸುಧಾಮನ ಸಖ ಹರಿಯೆ ಸೋ- 

ಮನ ಧರಿಸಿದವನ ಮನ ಕುಮುದಕೆ ಚಂದ್ರ- 

ಮನೆ ಕೇಳೊ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮಾನ ಪರಿಹರಿಸೊ ಒ- 

ಮ್ಮನ ಕೊಡು ಅಹಿಗಿರಿ ತಿಮ್ಮನೆ ಕೇಳೆನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ

ಮನ ನಿನ್ನದು ಹೇ ಮನಸಿಜಪಿತ ಸುಮನಸರೊಡೆಯ ಬೊ- 

ಮ್ಮನ ಪೆತ್ತವನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಡವ್ಯಾಕೊ ನಿ-

ಮ್ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಇಮ್ಮನ ಮಾಡದೆ ಗಮ್ಮನೆ ಬಾ ವೆಂಕಟ || 4 ||

ಪರಿಪರಿಯಿಂದಲಿ ಕರವ ಮುಗಿದು ಸ್ತುತಿಸಿ

ಕರೆದರೆ ಬಾರದ ಗರ್ವತನವು ಯಾಕೊ

ಕರಿಯ ಮೊರೆಯ ಕೇಳಿ ಸಿರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಬಂದೆ 

ಕರಿರಾಜ ಅವನಿನ್ನ ಕಿರಿಯಪ್ಪನ ಮಗನೇನೋ 

ಶರಣಾಗತರಕ್ಷ ವರಮಣಿ ಎಂಬೊ

ಬಿರುದು ಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ರನೆ ಬಾರಯ್ಯ

ಗರುಡಗಮನ ಗೋಪಾಲವಿಠಲರೇಯ

ಕರುವಿನ ಮೊರೆಗಾವು ನೆರೆದಂತೆ ಪೊರೆಯುತ || 5 ||

NaDedu barayya

Nadedu barayya ninu venkataraya || Pa || 

nadedu barayya bhavakadalige kumbhasambhava 

sadagaradinda ni melladiyaniduta bega 

edabaladali ninna madaderindopputa 

tadamadade ba mrdasakha venkata || A. PA || 

vijayadasami asvijamasa sud’dhadalli 

nijaratharudhanagi sujanarindodagudi

gajahansa mayura dvija singa saranga 

maja bhapure enalu trijagavu taleduge 

ajanu stutiya made rjaganadhipa pade 

gajamukhanayyanu nijanandadalade 

bhujagasresthanu dvijaraja jayavenne 

kujanaredeya metti rajatama kaleyuta || 1 || 

daksina dikkinalli raksasa samuha om- 

daksehini bala ninnupekse madutalire 

paksivahanadeva ninaksanadi khalara 

siksisi sujanara raksisi merede 

taksaka narana bhaksisa barutire iksisi rathava 

taksana nelakottide laksmisane aksaya phaladayaka 

kuksiyolage jagaraksipa visvane || 2 || 

ambujaksane baro ambujavadanane 

ambujalayapati ambujanabhane 

ambujajanaka ambujaridharahrda- 

yambujanivasa ambujamitra anantanantateja

Kombu kahalegalu bhombhoridutire 

tumburanaradarimbagi padalu 

ambaradali vadya dhandhanarene 

sambhramadaliro sambhu vanditane || 3 || 

manake barayya sudhamana sakha hariye so- 

mana dharisidavana mana kumudake candra- 

mane kelo enna dum’mana parihariso o- 

m’mana kodu ahigiri tim’mane kelenna binnapava 

mana ninnadu he manasijapita sumanasarodeya bo- 

m’mana pettavane sum’mane tadavyako ni- 

m’maneyavarodane im’mana madade gam’mane ba venkata || 4 || 

paripariyindali karava mugidu stutisi 

karedare barada garvatanavu yako 

kariya moreya keli sirige helade bande 

kariraja avaninna kiriyappana maganeno 

saranagataraksa varamani embo 

birudu bekadare sarrane barayya 

garudagamana gopalavithalareya 

karuvina moregavu neredante poreyuta || 5 ||

All details about Sri Gopala Dasaru and his compositions : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/sri-madhwacharya/sri-gopala-dasaru/

Indu Nanenu Sukrtava Madideno Lyrics and Audio

Hope you all had a wonderful New Year. Today being Vaikunta Ekadashi thought of posting this amazing lyrcis on Lord Venkateshwara.

Composer : Sri Purandara Dasaru

Book Referred : Haridasara Bhajaneya Haadugalu

Picture Credit : Isckon, Bangalore

ಇಂದು ನಾನೇನು ಸುಕೃತವ ಮಾಡಿದೆನೊ
ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ವೇಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ||ಪ||

ಹಾರ ಕೇಯೂರ ಹೊನ್ನುಂಗುರ ಬೆರಳ |
ಹಾರದ ನಡುವೆ ಹಾಕಿದ ಏಳು ಪದಕ ||
ತೋರ ಮುತ್ತಿನ ಕಂಠಮಾಲೆ ಮಾಲಿಕೆಯ |
ಮೇಲುಗಿರಿಯ ವೇಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ || 1 ||

ಎಸಳು ಸುತ್ತಿದ ಪಟ್ಟೆ ಎಸೆವ ಕಸ್ತೂರಿಯು |
ಹಸನ ಸಣ್ಣ ನಾಮ ಸಾದೂ ತಿಲಕವು ||
ಕುಸುಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಎಸೆವ ಸಂಪಿಗೆಯು |
ವಸುಧೇಶ ಸೊಬಗ ವೇಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ || 2 ||

ಬಿಗಿದು ಸುತ್ತಿದ ಓಲೆ ಬಿಡುಮುತ್ತಿನೊಂಟಿ |
ಬಗೆಬಗೆಯುಂಗುರ ಧಗಧಗಿಸುತಲಿ ||
ಅಗಣಿತ ಹಸ್ತ ಕಂಕಣ ಹೊಳೆವುತಲಿ |
ಜಗದೊಳಧಿಕನು ವೇಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ || 3 ||

ಪಿಡಿದ ಸುದರ್ಶನ ಎಡಗೈಯ ಶಂಖ |
ಪಿಡಿದಿದ್ದ ಖಡ್ಗದಿ ಜಡರ ಮರ್ದಿಸುತ ||
ಉಡಿದಾರ ನಡುವೆ ಹೃದಯದೊಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ |
ಬಡವರ ಧ್ಯೇಯ ವೇಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ || 4 ||

ಬಾಲಚಂದ್ರನ ಪೋಲ್ವ ಓಲೆ ಕುಂಡಲವು |
ಮೇಲು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನದುಂಗುರವು ||
ಕಾಲಲಂದುಗೆಯು ನವರತ್ನದ್ಹಾವುಗೆಯು |
ಮೇಲುಗಿರಿವಾಸ ವೇಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ || 5 ||

ಇಂದಿರೆರಮಣ ನೀ ಎನ್ನ ಕುಲತಿಲಕ ||
ನಂದನ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದ |
ಬಂದೆನ್ನ ಪಾಪಬಂಧನ ಪರಿಹರಿಸೊ ||
ಕಂದರ್ಪಜನಕ ವೇಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ || 6 ||

ಪಾಷಾಣ ರೂಪದ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪವನು |
ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸೊಬಗು ರೂಪಿನಲಿ ||
ಶೇಷಾಚಲಧೀಶ ಮಹಶೇಷಶಯನ |
ದಾಸಪಾಲಕನು ವೇಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ || 7 ||

ಹೊಳೆವ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡುಗೆ ಕಠಾರಿ |
ಹೊಳೆವ ಕಂಗಳ ನೋಟ ಹೊಸ ಪಂಚಬಾಣ ||
ವೀಳ್ಯದ ಬಾಯ ಕರ್ಪೂರ ಕರಡಿಗೆಯು |
ಚೆಲುವ ಶರೀರ ವೇಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ || 8 ||

ಗರುಡನನೇರಿ ಮೂಜಗವ ಮೋಹಿಸುತ |
ಪರಮ ವೈಷ್ಣವರ ಪಾವನವ ಪಾಲಿಸುತ ||
ಪರಿಪರಿಯ ತನ್ನ ಬಿರುದ ಪೊಗಳಿಸುತ |
ಪುರಂದರವಿಠಲ ವೇಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ || 9 ||

Indu Nanenu Sukrtava Madideno Mangala Mahima Venkata Banda Manege ||pa||

Hara Keyura Honnungura Berala | Harada Naduve Hakida Elu Padaka ||

Tora Muttina Kanthamale Malikeya | Melugiriya Venkata Banda Manege || 1 ||

Esalu Suttida Patte Eseva Kasturiyu | Hasana Sanna Nama Sadu Tilakavu ||

Kusuma Mallige Jaji Eseva Sampigeyu | Vasudhesa Sobaga Venkata Banda Manege || 2 ||

Bigidu Suttida Ole Bidumuttinonti | Bagebageyungura Dhagadhagisutali ||

Aganita Hasta Kankana Holevutali | Jagadoladhikanu Venkata Banda Manege || 3 ||

Pidida Sudarsana Edagaiya Sankha | Pidididda Khadgadi Jadara Mardisuta ||

Udidara Naduve Hrdayadolu Laksmi | Badavara Dhyeya Venkata Banda Manege || 4 ||

Balacandrana Polva Ole Kundalavu | Melu Manikya Navaratnadunguravu ||

Kalalandugeyu Navaratnad’havugeyu | Melugirivasa Venkata Banda Manege || 5 ||

Indireramana Ni Enna Kulatilaka || Nandana Kanda Mukunda Govinda | Bandenna Papabandhana Parihariso ||

Kandarpajanaka Venkata Banda Manege || 6 ||

Pasana Rupada Ahalyasapavanu | Sosane Madida Sobagu Rupinali ||

Sesacaladhisa Mahasesasayana | Dasapalakanu Venkata Banda Manege || 7 ||

Holeva Pitambara Uduge Kathari | Holeva Kangala Nota Hosa Pancabana ||

Vilyada Baya Karpura Karadigeyu | Celuva Sarira Venkata Banda Manege || 8 ||

Garudananeri Mujagava Mohisuta | Parama Vaisnavara Pavanava Palisuta ||

Paripariya Tanna Biruda Pogalisuta | Purandaravithala Venkata Banda Manege || 9 ||

Several lyrics on Lord Venkatesha can be found here : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-sreenivasa/

Narayana Narasimha Vedavyasa Lyrics and Audio

This song composed by Sri Purandara Dasaru is like traveling all over India and visiting all holy places. It is called Taraka Mantra in my book. Very easy to recite. Its like traveling all directions in India, North, South, East and West.

ನಾರಾಯಣ ನರಸಿಂಹ ವೇದವ್ಯಾಸ
ಪಾಂಡುರಂಗ ಸೀತಾರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ||
ಏಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏಳು ರೂಪದಿಂದ |
ಏಳು ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯನ ಮನಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರೋ || pa ll

ಶ್ರೀ ರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ I
ಶ್ರೀ ಬದರಿಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಅನಂತಾಸನಾ I
ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಭೂ ವೈಕುಂಠ
ಹರಿದಾಸರ ಮಂದಿರವೆ ಪಂಡರಪುರ ll 1 ll

ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ I
ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ |
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ |
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ll 2 ll

ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಾಧ್ವರೆಂಬ ನಾಮ ಸಾಧನ |
ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ |
ನಿರಂತರ ಭಜಿಸಿರೋ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ |
ತಾರಕ ಮಂತ್ರವಿದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ll 3 ll

Narayana Narasimha Vedavyasa Panduranga Sitarama Krishna Srinivasa ||

Elu Divasadalli Elu Rupadinda | Elu Bettadodeyana Manamutti Bhajisiro || Pa |||

Sri Ranga Ksetrave Svetadvipa I Sri Badariksetrave Anantasana I Tirumala Ksetravidu Bhu Vaikuntha Haridasara Mandirave Pandarapura || 1 ||

Purva Dikkinalli Puri Jagannatha I Pascima Dikkinalli Dvarakanatha | Daksina Dikkinalli Sriramanatha | Uttara Dikkinalli Badari Ksetra || 2 ||

Hanuma Bhima Madhvaremba Nama Sadhana | Sadhana Madikolliro Nim’ma Jivana | Nirantara Bhajisiro Hare Srinivasa | Taraka Mantravidu Purandara Viththala || 3 ||

The Pages on the right hand side have lyrics:

  1. https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/
  2. https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-sreenivasa/
  3. https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-vishnu/
  4. https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/taratamya-bhajane/

Hidi Keshava Krishna Narayanana Lyrics and Audio

Another amazing composition by Sri Harapanahalli Bheemavva. Jo Jo Song on Lord Krishna. This Laali or Jo Jo song includes all 24 names of Lord Krishna just like in Keshava Nama.

I am reciting this lyrics every night after my evening pooje. Just 3 paragraphs, has 24 names of Krishna and takes less than maybe 2 mins.

The video has all these details and also the lyrics.

The 24 names are :

1. Keshava13. Sankarshna
2. Narayan14. Vasudeva
3. Madhava15. Pradyumna
4. Govinda16. Aniruddha
5. Vishnu17. Purushottama
6. Madhusudan18. Adokshaja
7. Trivikram19. Narasimha
8. Vaman20. Achyutha
9. Shridhar21. Janardhana
10. Hrishikesh22. Upendra
11. Padmanabha23. Hari
12. Damodar24. Krishna

ಹಿಡಿ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣನ |
ಕೊಡು ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣುನ್ನ |
ಕಡಲಶಯನನಾದ ತಕ್ಕೋ ಮಧುಸೂದನನ |
ಕಡುಬ್ಯಾಗದಲಿ ತಾರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಜೋ ಜೋ ||೧||

ವಾಮನ ಶ್ರೀಧರ ಹೃಷಿಕೇಶನ |
ಕಾಮಿಸಿ ನೀ ಕೊಳ್ಳೆ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ |
ದಾಮೋದರ ಶ್ರೀ ಸಂಕರುಷಣನ |
ಕೋಮಲಾಂಗಿ ತಾರೆ ವಾಸುದೇವನ್ನ ಜೋ ಜೋ ||೨||

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುಧ್ಧ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ |
ಮುದ್ದು ಆದೊಕ್ಷಜ ನಾರಸಿಂಹಾಚ್ಯುತನ |
ಸದ್ಯೋ ಜನಾರ್ಧನ್ನ ಕೊಂಡು ಉಪೇಂದ್ರನ್ನ |
ಸದ್ಯತಾರಹರಿ ಭೀಮೆಶಕೃಷ್ಣನ ಜೋ ಜೋ ||೩||

Hidi keshava krushna narayanana
Kodu madhava govinda vishnunna
Kadalasaàyananada takko madhusudanana
Kadubyagadali tare trivikramana jo jo ||1||

Vamana sridhara hrushikesaàna
Kamisi ni kolle padmanabanna
Damodara sri sankarushanana
Komalamgi tare vasudevanna jo jo ||2||

Pradyumna aniruddha purushottamana
Muddu adhokshaja narasimhacyutana
Sadyojanadarnna kondu upendranna
Sadya tarahari bhimeashakrushnana jo jo ||3||

You can find songs composed by Bheemesha Krishna in the following links:

https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=Harapanahalli

https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=Bheemesha

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs at your leisure.

https://www.youtube.com/@meerasubbarao-dasarapadagalu/featured

December Important Dates

Few keys dates to remember in December. Please check dates in your local calendar.

USA

03rd – EkadashiGita Jayanthihttps://meerasubbarao.wordpress.com/2022/11/27/gita-jayanthi-december-3rd-2022/

04th – Dwadashi
05th – Hanumad Vrata
07th – Poornima
, Hunnime – Sri Satyanarayana Katha Lyrics – https://meerasubbarao.wordpress.com/2022/07/10/shree-satyanarayana-katha-lyrics/

11th – Sankatahara Chaturthi

19th -Ekadashi

20th – Dwadashi

22nd – Amavasya

23rd Pushyamasa Begins

India

04th – Ekadashi –

Gita Jayanthihttps://meerasubbarao.wordpress.com/2022/11/27/gita-jayanthi-december-3rd-2022/


05th – Hanumad Vrata
08th – Poornima
, Hunnime – – Sri Satyanarayana Katha Lyrics – https://meerasubbarao.wordpress.com/2022/07/10/shree-satyanarayana-katha-lyrics/

19th -Ekadashi

20th – Dwadashi

23rd – Amavasya

24th Pushyamasa Begins

As per Uttaradi Mutta Panchanga: Poornima or Hunnime day if possible we should do Sahasra Shanka Abhisheka for Lord.

English Translation : During Margashira Masa Hunnime, we should be doing Abhisheka with milk to Lord using Shankha. Based on your convenience, 8, 16, 24, 108 or 1008 times Abhishekha sould be done.

November Important Dates

Few keys dates to remember in November. Tulasi Pooja. Please check dates in your local calendar.

USA

03rd – Dashami – Sri Vijaya Dasara Aaradhane

04th – Ekadashi, Chaturmasa Ends
05th – Dwadashi, Tulasi Vivaha, Tulasi Kalyana
07th – Karthika Poornima
, Hunnime

19th – Ekadashi

23rd – Amavasya

24th – Hemanta Rutu, Marghashira Masa Begins

India

03rd – Dashami – Sri Vijaya Dasara Aaradhane

04th – Ekadashi, Chaturmasa Ends
05th – Dwadashi, Tulasi Vivaha, Tulasi Kalyana
08th – Karthika Poornima
, Hunnime

20th – Ekadashi

23rd – Amavasya

24th – Hemanta Rutu, Marghashira Masa Begins

All details about Tulasi Pooje at the following link:

https://meerasubbarao.wordpress.com/category/tulasi-pooja/

Giriraya Giriraya Giriraya Lyrics

An amazing song on Lord Venkateshwara by Shree Guru Jagannatha Dasaru.

ಗಿರಿರಾಯಾ ಗಿರಿರಾಯ ಗಿರಿರಾಯಾ ಗಿರಿರಾಯ IIಪII

ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಕರುಣಾಕರ ವೆಂಕಟ IIಅಪII

ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಸರಸಿಜ ಭವನುತ

ಸ್ಮರತಾಮರತರು ದುರಿತವಿದೂರಾ II೧II

ಶ್ರೀಕರ ಭವ ಭಯ ನೂಕಿಸಿ ಎನನ್ನು

ಸಾಕೆಲೂ ಭೂಧರ ಸುಕರರೂಪ II೨II

ಆಪತ್ ಭಾಂದವ ಶ್ರೀಪತಿ ಎನನ್ನು

ಕಾಪಡೆಲೊ ಸಕಲಾಪದ್ಧರ ವೆಂಕಟ II೩II

ಕಾಮಿತ ಫಲಪ್ರದ ಈ ಮಹಿತಳದೊಳು

ಸಾಮಾಜ ವರದ ಸುಧಾಮನ ಸಖ ಪೊರಿ II೪II

ದಾತ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ

ಪ್ರೀತನಾಗೋ ನಿನ್ನ ದೂತನು ನಾನೈ II೫II

Girirāyā girirāya girirāyā girirāya IIpaII

śaraṇāgatarige karuṇākara veṅkaṭa IIapaII

smarisuve ninnanu sarasija bhavanuta smaratāmarataru duritavidūrā II1II

śrīkara bhava bhaya nūkisi enannu sākelū bhūdhara sukara rūpa II2II

āpat bhāndava śrīpati enannu kāpaḍelo sakalāpad’dhara veṅkaṭa II3II

kāmita phalaprada ī mahitaḷadoḷu sāmāja varada sudhāmana sakha pori II4II

dāta guru jagannātha viṭhala prītanāgō ninna dūtanu nānai II5II

Shobhane Mangala Aarathi Song

I kept my promise and posted 9 songs on Lord Venkateshwara and Goddess Lakshmi for Navaratri. Like they say, after you finish doing any God’s work or Pooja, at the end you recite Mangala and Aarathi song. This one composed by Shree Vadirajara and is part of Lakshmi Shobhane.

Picture Credit: Our SKV, NC temple.

Same tune as sung during Lakshmi Shobhane.

ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿರೆ ಸುರರೊಳು ಸುಭಗನಿಗೆ ಶೋಭಾನವೆನ್ನೀ ಸುಗುಣನಿಗೆ |
ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರಾಯನಿಗೆ ಶೋಭಾನವೆನ್ನೀ ಸುರಪ್ರಿಯಗೆ || ಶೋಭಾನೆ ||

ಹಡಗಿನೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಕಡು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಕಡಗೋಲ ನೇಣ ಪಿಡಿದನೇ |
ಕಡುಗೋಲ ನೇಣ ಪಿಡಿದ ದೇವಕಿಯ ತನಯಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗೀರೆ || ೧ ||

ಆಚಾರ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಪೂಜೆಯಕೊಂಬ ಕಾಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಅರಸಗೆ |
ಕಾಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಅರಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಕಾಂಚನದಾರುತಿ ಬೆಳಗೀರೆ || ೨ ||

ಮಧ್ವ ಸರೋವರದಿ ಶುದ್ಧ ಪೂಜೆಯಕೊಂಬ ಮುದ್ದು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಅರಸಗೆ |
ಮುದ್ದು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಅರಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಮುತ್ತಿನಾರುತಿಯ ಬೆಳಗೀರೆ || ೩ ||

ಪಾಂಡವರ ಪ್ರೀಯಗೆ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಅರಸಗೆ |
ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಅರಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ನವರತ್ನದಾರುತಿ ಬೆಳಗೀರೆ || ೪ ||

ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಧುರೆಯಲಿ ಮಡುಹಿದ ತಾಯಿಯ ಸೆರೆಯ ಬಿಡಿಸಿದ |
ತಾಯಿಯ ಸೆರೆಯ ಬಿಡಿಸಿದ ಹಯವದನ ದೇವಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗೀರೆ || ೫ ||

ಮುತ್ತೈದೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಮುತ್ತಿನಾರುತಿಯೆತ್ತಿ ಹತ್ತಾವತಾರದ ಹಯವದನಗೆ ||
ಹತ್ತಾವತಾರದ ಹಯವದನ ದೇವಗೆ ಹೊಸ ಮುತ್ತಿನಾರುತಿ ಬೆಳಗೀರೆ || ೬ ||

ಭಾರತಿ ರಾಮನ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Śōbhānavennire suraroḷu subhaganige śōbhānavennī suguṇanige |

śōbhānavennire trivikramarāyanige śōbhānavennī surapriyage || śōbhāne ||

haḍaginoḷaginda banda kaḍu muddu kr̥ṣṇa kaḍagōla nēṇa piḍidanē |

kaḍugōla nēṇa piḍida dēvakiya tanayagārutiya beḷagire || 1 ||

ācāryara kaiyinda adhika pūjeyakomba kānte lakṣmīya arasage |

kānte lakṣmīya arasa śrīkr̥ṣṇage kān̄canadāruti beḷagire || 2 ||

madhva sarōvaradi śud’dha pūjeyakomba muddu rukmiṇiya arasage |

muddu rukmiṇiya arasa śrīkr̥ṣṇage muttinārutiya beḷagire || 3 ||

pāṇḍavara prīyage cāṇūra mardanage satyabhāmeya arasage |

satyabhāmeya arasa śrīkr̥ṣṇage navaratnadāruti beḷagire || 4 ||

sōdara māvana madhureyali maḍ’̔uhida tāyiya sereya biḍisida |

tāyiya sereya biḍisida hayavadana dēvagārutiya beḷagire || 5 ||

muttaideyarellarū muttinārutiyetti hattāvatārada hayavadanage ||

hattāvatārada hayavadana dēvage hosa muttināruti beḷagīre || 6 ||

bhārati rāmana mukhyaprāṇāntargata śrī kr̥ṣṇārpaṇamastu

%d bloggers like this: