Archive for the ‘Lord Sreenivasa’ Category

Ikko Node Ranganathana Cikka Padava

Composer : Sri Sreepada Rajaru
Ankita: Srirangavittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ಇಕ್ಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾದವ ||ಪ||
ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ದಿವ್ಯಪಾದವ ||ಅ.ಪ||

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಅಂಕಿತ ಪಾದವ
ಅಂಕುಶ ಕುಲಿಶ ಧ್ವಜರೇಖಾ ಅಂಕಿತ ಪಾದವ
ಪಂಕಜಾಸನನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಲಿವ ಪಾದವ
ಸಂಕಟಹರಣ ವೆಂಕಟೇಶನ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ ||೧||

ಲಲನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂಕದಲ್ಲಿ ನಲಿವ ಪಾದವ
ಜಲಜಾಸನನ ಅಭೀಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಸಲಿಸುವ ಪಾದವ
ಮಲ್ಲರ ಗೆಲಿದು ಕಂಸಾಸುರನ ಕೊಂದ ಪಾದವ
ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಪಡೆದ ಪಾದವ ||೨||

ಬಂಡೆಯ ಬಾಲೆಯ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದಂಡ ಪಾದವ
ಬಂಡಿಲಿದ್ದ ಶಕಟಾಸುರನ ಒದ್ದ ಪಾದವ
ಅಂಡಜ ಹನುಮರ ಭುಜದೊಳೊಪ್ಪುವ ಪಾದವ
ಕಂಡೆವೇ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನ ದಿವ್ಯಪಾದವ ||೩||

ikkō nōḍe raṅganāthana cikka pādava ||pa||

sikkite śrī lakṣmīpatiya divyapādava ||a.Pa||

śaṅkha cakra gadā padma aṅkita pādava aṅkuśa kuliśa dhvajarēkhā aṅkita pādava paṅkajāsanana hr̥dayadalli naliva pādava saṅkaṭaharaṇa veṅkaṭēśana divya pādava ||1||

lalane lakṣmiyaṅkadalli naliyuva pādava jalajāsanana abhīṣṭavella salisuva pādava mallara gelidu kansāsurana konda pādava baliya meṭṭi bhāgīrathiya paḍeda pādava ||2||

baṇḍeya bāleya māḍida uddaṇḍa pādava baṇḍilidda śakaṭāsurana odda pādava aṇḍaja hanumara bhujadoḷoppuva pādava kaṇḍevee śrīraṅgaviṭhalana divyapādava ||3||

Plain English

ikko node ranganathana cikka padava ||pa||

sikkite sri laksmipatiya divyapadava ||a.Pa||

sankha cakra gada padma ankita padava ankusa kulisa dhvajarekha ankita padava pankajasanana hrdayadalli naliva padava sankataharana venkatesana divya padava ||1||

lalane laksmiyankadalli naliyuva padava jalajasanana abhistavella salisuva padava mallara gelidu kansasurana konda padava baliya metti bhagirathiya padeda padava ||2||

bandeya baleya madida uddanda padava bandilidda sakatasurana odda padava andaja hanumara bhujadoloppuva padava kandevee srirangavithalana divyapadava ||3||

Idu Enu Cariya Venkataraya Idu Enu Cariya

I used the same tune as in Idhu yeno charitha Yantrodhara. Amazing lyrics on Lord Venkateshwara.

Composer : Sri Guru Jagannatha Dasaru

Ankita: Guru Jagannatha Vittala

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol26

ಇದು ಏನು ಚರಿಯಾ ವೆಂಕಟರಾಯ ಇದು ಏನು ಚರಿಯಾ || PA ||

ಇದು ಏನು ಚರಿಯಾ ಶ್ರೀಯದುಕುಲ ತಿಲಕನೆ ಸದನತ್ರಯವ ಬಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು || A PA ||

ಕನಕ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ದಿನದಿನ ಮಾಡುವ
ಘನ ಪೂಜೆಯನೆ ನೀನೆನಿಸದಿರುವುದು || 1 ||

ಪೊಂಬಣ್ಣಾಂಬರವುಟ್ಟು ಹೊಂಬಣ್ಣಾಂಬರವಿಟ್ಟು
ಕಂಬೆಣ್ಣೆಯನೆ ಬಿಟ್ಟು ದಿಗಂಬರನಾಗಿದ್ದು || 2 ||

ಬುತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮ ನೈವೇದ್ಯ
ಹೊತ್ತಿಗುಂಬೋದು ಬಿಟ್ಟು ತುತ್ತುಗಾಣದಿರುವೋದು || 3 ||

ಭಾಗ್ಯವಂತನು ನೀನು ಭಾಗ್ಯರೂಪಳು ರಾಣಿ
ಭಾಗ್ಯತನವ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನಾಗಿರುವೋದು || 4 ||

ದಾತ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಜಗದಿ
ನಾಥನಾಗದೆ ಅನಾಥನಾಗಿರುವೋದು || 5 ||

Idu ēnu cariyā veṅkaṭarāya idu ēnu cariyā || PA ||

idu ēnu cariyā śrīyadukula tilakane sadanatrayava biṭṭu hudugikoṇḍiruvudu || A PA ||

kanaka parvatadalli dinadina māḍuva ghana pūjeyane nīnenisadiruvudu || 1 ||

pombaṇṇāmbaravuṭṭu hombaṇṇāmbaraviṭṭu kambeṇṇeyane biṭṭu digambaranāgiddu || 2 ||

butti modalāda uttama naivēdya hottigumbōdu biṭṭu tuttugāṇadiruvōdu || 3 ||

bhāgyavantanu nīnu bhāgyarūpaḷu rāṇi bhāgyatanava biṭṭu nirbhāgyanāgiruvōdu || 4 ||

dāta guru jagannātha viṭhala jagadi nāthanāgade anāthanāgiruvōdu || 5 ||

Plain english

Idu enu cariya venkataraya idu enu cariya || PA ||

idu enu cariya sriyadukula tilakane sadanatrayava bittu hudugikondiruvudu || A PA ||

kanaka parvatadalli dinadina maduva ghana pujeyane ninenisadiruvudu || 1 ||

pombannambaravuttu hombannambaravittu kambenneyane bittu digambaranagiddu || 2 ||

butti modalada uttama naivedya hottigumbodu bittu tuttuganadiruvodu || 3 ||

bhagyavantanu ninu bhagyarupalu rani bhagyatanava bittu nirbhagyanagiruvodu || 4 ||

data guru jagannatha vithala jagadi nathanagade anathanagiruvodu || 5 ||

Bhusanake Bhusana Idu Bhusana Sesadrivasa Srivara Venkatesa

I can’t imagine even at age 89 my Father has all the songs memorized. His wordings are a little different. Truly blessed. I am trying to record as many songs as I can during this stay with him.

Composer : Sri Sreepada Rajaru
Ankita: Srirangavittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ಭೂಷಣಕೆ ಭೂಷಣ ಇದು ಭೂಷಣ
ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀವರ ವೇಂಕಟೇಶ ।| ಪ ।|

ನಾಲಿಗೆಗೆ ಭೂಷಣ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ
ಕಾಲಿಗೆ ಭೂಷಣ ಹರಿಯಾತ್ರೆಯು
ಆಲಯಕೆ ಭೂಷಣ ತುಲಸಿ ವೃಂದಾವನ ವಿ
ಶಾಲ ಕರ್ಣಕೆ ಭೂಷಣ ವಿಷ್ಣು ಕಥೆಯು ।| ೧ ।|

ದಾನವೇ ಭೂಷಣ ಇರುವ ಹಸ್ತಂಗಳಿಗೆ
ಮಾನವೇ ಭೂಷಣ ಮನುಜರಿಗೆ
ಜ್ಞಾನವೇ ಭೂಷಣ ಮುನಿಯೋಗಿವರರಿಗೆ
ಮಾನಿನಿಗೆ ಭೂಷಣ ಪತಿಭಕ್ತಿಯು ।| ೨ ।|

ರಂಗನನು ನೋಡುವುದೆ ಕಂಗಳಿಗೆ ಭೂಷಣ
ಮಂಗಳಾಂಗಗೆ ಮಣಿವ ಶಿರ ಭೂಷಣ
ಶೃಂಗಾರ ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಭೂಷಣ
ರಂಗವಿಠಲ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಅತಿ ಭೂಷಣ ।| ೩ |।

bhūṣaṇake bhūṣaṇa idu bhūṣaṇa śēṣādrivāsa śrīvara vēṅkaṭēśa।| pa।|

nāligege bhūṣaṇa nārāyaṇa nāma kālige bhūṣaṇa hariyātreyu ālayake bhūṣaṇa tulasi vr̥ndāvana vi śāla karṇake bhūṣaṇa viṣṇu katheyu।| 1।|

dānavē bhūṣaṇa iruva hastaṅgaḷige mānavē bhūṣaṇa manujarige jñānavē bhūṣaṇa muniyōgivararige māninige bhūṣaṇa patibhaktiyu।| 2।

raṅgananu nōḍuvude kaṅgaḷige bhūṣaṇa maṅgaḷāṅgage maṇiva śira bhūṣaṇa śr̥ṅgāra tuḷasi maṇi koraḷige bhūṣaṇa raṅgaviṭhala nim’ma nāma ati bhūṣaṇa।| 3 |।

Plain English

bhusanake bhusana idu bhusana sesadrivasa srivara venkatesa।| pa।|

naligege bhusana narayana nama kalige bhusana hariyatreyu alayake bhusana tulasi vrndavana vi sala karnake bhusana visnu katheyu।| 1।|

danave bhusana iruva hastangalige manave bhusana manujarige jnanave bhusana muniyogivararige maninige bhusana patibhaktiyu।| 2।

rangananu noduvude kangalige bhusana mangalangage maniva sira bhusana srngara tulasi mani koralige bhusana rangavithala nim’ma nama ati bhusana।| 3 |।

Anandaamayage chinmayage Video

Recorded this song finally since my Sister is with me here in Bangalore.

You can find the lyrics here : https://meerasubbarao.wordpress.com/2021/05/14/anandaamayage-chinmayage/

Sri Venkatesha Stavaraja

This was the very first song I learnt in our NESRSB – Hari Smarane by Ms.Divyashree. An amazing composition. Ms.Divyashree has recorded the song and shared with us all.

Composer: Sri Guru Jagannatha Dasaru ( Kosigi Dasaru)

Ankita: Guru Jagannatha ViThala

Genre: Glory/Mahime

Deity: Lord Srinivasa 

Raaga: Revati

Taala: chaapu

ಶ್ರೀರಮಣ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಗ ಸಾರಭೋಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವದ

ಪಾರಮಹಿಮೋದ್ಧಾರ ಸದ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಗಂಭೀರ

ಸಾರಿದವರಘ ದೂರಗೈಸಿ ಸೂರಿಜನರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ

ಧೀರವೇಂಕಟರಮಣ ಕರುಣದಿ ಪೂರೆಯೋ ನೀ ಎನ್ನ

ಧೀರವೇಂಕಟರಮಣ ಕರುಣದಿ ಪೂರೆಯೋ ನೀ ಎನ್ನ || ೧ ||

ಘನ್ನಮಹಿಮಾ ಪನ್ನ ಪಾಲಕ  ನಿನ್ನ ಹೊರ ತಿನ್ನನ್ಯ ದೇವರ

ಮನ್ನದಲಿ ನಾ ನೆನೆಸೆ ನೆಂದಿಗು ಬನ್ನ ಬಡಿಸದಿರು 

ಏನ್ನ ಪಾಲಕ ನೀನೆ ಇರುತಿರೆ ಇನ್ನು ಭವ ಭಯವೇಕೆ ಎನಗೆ

ಚನ್ನ ವೇಂಕಟರಮಣ ಕರುಣದಿ ಪೊರೆಯೋ ನೀ ಎನ್ನ

ಚನ್ನ ವೇಂಕಟರಮಣ ಕರುಣದಿ ಪೊರೆಯೋ ನೀ ಎನ್ನ || ೨ ||

ಲಕುಮಿ ಬೂಮ್ಮ ಭವಾಮರೇಶರು ಭಕುತಿ ಪೂರ್ವಕ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಿ

ಸಕಲ ಲೋಕಕೆ ನಾಥರೆನಿಪರು ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಿ

ನಿಖಿಳ ಜೀವರ ಪೋರೆವ ದೇವನೆ ಭಕುತಿ ನೀ ಯೆನಗೀಯ ದಿರಲು

ವ್ಯಕುತವಾಗ್ಯಪಕೀರ್ತಿಬಪ್ಪುದೂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನನೆ

ವ್ಯಕುತವಾಗ್ಯಪಕೀರ್ತಿಬಪ್ಪುದೂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನನೆ || ೩ ||

ಯಾಕೆ ಪುಟ್ಟದು ಕರುಣ ಎನ್ನೊಳು ಸಾಕಲಾರೆಯ ನಿನ್ನ ಶರಣನ

ನೂಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಲೋಕದಿ ಖ್ಯಾತಿ ಬಪ್ಪುವುದೇ

ನೋಕನೀಯನೆ ನೀನೆ ಎನ್ನನು ಜೋಕೆಯಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಬಿಡದೆ

ಏಕದೇವನು ನೀನೆ ವೇಂಕಟ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ

ಏಕದೇವನು ನೀನೆ ವೇಂಕಟ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೪ ||

ಅಂಬುಜಾಂಬಕ ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ ನಂಬಿಕೊಂಡೀ ಪರಿಯಲಿರುತಿರೆ

ಡೊಂಬೆಗಾರನ ತೆರದಿ ನೀ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತೋರೆ

 ಬಿಂಬ ಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಕರಗತ ಕಂಬುವರವೇ ಗತಿಯೋ ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿ

ಎನ್ನನು ಸಲಹೋ ಸಂತತ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ

ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿ ಎನ್ನನು ಸಲಹೋ ಸಂತತ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೫ ||

ಸಾರಸಿರಿ ವೈಕುಂಠ ತ್ಯಜಿಸಿ ಧಾರುಣಿಯೊಳು ಗೊಲ್ಲನಾಗಿ

ಚೋರ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಹ ದಾರಿಗರಿ ಕಿಲ್ಲ

ಸಾರಿ ಪೇಳುವೆ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳ ಪಾರವಾಗಿರುತಿಹೊ ಜನರಿಗೆ

ಧೀರ ವೇಂಕಟರಮಣ ಕರುಣದಿ ಪೊರೆಯೊ ನೀ ಯೆನ್ನ

ಧೀರ ವೇಂಕಟರಮಣ ಕರುಣದಿ ಪೊರೆಯೊ ನೀ ಯೆನ್ನ || ೬ ||

ನೀರ ಮುಳುಗಿ ಭಾರಪೊತ್ತು ಧಾರುಣೀತಳವಗೆದು ಸಿಟ್ಟಿಲಿ

ಕ್ರೂರನುದರವ ಸೀಳಿ ಕರುಳಿನ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದರು

ಪೋರ ವಿಪ್ರ ಕುಠಾರಿ ವನವನ ಜಾರಿ ಗೋಪ ದಿಗಂಬರಾಶ್ವವ

ಏರಿ ಪೋದರು ಬಿಡೆನೋ ವೇಂಕಟ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ

ಅಶ್ವವ ಏರಿ ಪೋದರು ಬಿಡೆನೋ ವೇಂಕಟ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯಕ ಸಾರ್ವ ಭೌಮನೆ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಪರಮ ಫುರುಷನೆ

ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಪ್ರಾಣ ಜನಕನೆ ವಿಸ್ವ ವ್ಯಾಪಕನೆ

ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವಿತ್ತು ವಿಜಯನ ಪಕ್ಷಪಾತವ ಮಾಡಿಕುರುಗಳ

ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ಕೊಂದೆಯೊ ಶ್ರೀ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ

ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ಕೊಂದೆಯೊ ಶ್ರೀ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೮ ||

ಹಿಂದೆ ನೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೋಸುಗ ಎಂದು ನೋಡದ ರೂಪ ಧರಿಸಿ

ಬಂದು ದೈತ್ಯನ ಒಡಲ ಬಗೆದು ಪೊರೆದೆ ಬಾಲಕನ

ತಂದೆತಾಯ್ಗಳ ಬಿಟ್ಟು ವಿಪಿನದಿ ನಿಂದು ತಪಿಸುವ ಪಂಚವತ್ಸರ

ಕಂದನಾ ಧ್ರುವ ಗೊಲಿದು ಪೊರೆದೆಯೊ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ

ಕಂದನಾ ಧ್ರುವ ಗೊಲಿದು ಪೊರೆದೆಯೊ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೯ ||

ಮಡುವಿನೊಳಗಿಹ ಮಕರಿ ಕಾಲನು ಪಿಡಿದು ಬಾಧಿಸೆ ಕರಿಯು ತ್ರಿಜಗ

ದ್ವಡೆಯ ಪಾಲಿಸೊ ಎನಲು ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಪಾಲಿಸಿದೆ

ಮಡದಿ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಬಲು ಪರಿ ಭಡವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧಾನ್ಯ ಕೋಡಲು

ಪೋಡವಿಗಸದಳ ಭಾಗ್ಯನೀಡಿದೆ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ

ಪೋಡವಿಗಸದಳ ಭಾಗ್ಯನೀಡಿದೆ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೦ ||

ಪಿಂತುಮಾಡಿದ ಮಹಿಮೆಗಳ ನಾನೆಂತು ವರ್ಣಿಸಲೇನು ಫಲ ಶ್ರೀ

ಕಾಂತ ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಕೀರುತಿ ನಿನಗೆ ಫಲವೆನಗೆ 

ಕಂತುಜನಕನೆ ಎನ್ನ ಮನಸಿನ ಅಂತರಂಗದಿ ನೀನೆ ಸರ್ವದ

ನಿಂತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಳ್ಪೆ ಸರ್ವದ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ

ನಿಂತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಳ್ಪೆ ಸರ್ವದ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೧ ||

       ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಭಕ್ತಪೋಷನೆ ಜ್ಞಾನಿಕುಲಗಳಿ ಗಭಯ ದಾಯಕ

       ದೀನಬಾಂಧವ ನೀನೆ ಎನ್ನ ಮನದರ್ಥ ಪೂರೈಸೊ 

       ಅನು ಪಮೋಪಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪದ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೊ

       ಜನುಮಜನುಮಕೆ ಮರೆಯಬೇಡವೋ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ 

       ಜನುಮಜನುಮಕೆ ಮರೆಯಬೇಡವೋ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೨ ||

       ಮದವು ಮತ್ಸರ ಲೋಭ ಮೋಹವು ಒದಗಬಾರದು ಎನ್ನ ಮನದಲಿ

       ಪದುಮನಾಭನೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ನೀನಿತ್ತು 

       ಹೃದಯಮಧ್ಯದಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವು ವದನದಲಿ ತವ ನಾಮಮಂತ್ರವು

       ಸದಯ ಪಾಲಿಸೊ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ 

       ಸದಯ ಪಾಲಿಸೊ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೩ ||

       ಅಂದನುಡಿ ಪುಸಿಯಾಗ ಬಾರದು ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವು ಹೋಗಬಾರದು

       ಕುಂದು ಬಾರದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣವು ದಿನದಿ ವರ್ಧಿಸಲಿ

       ನಿಂದೆ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಗವು ಎಂದಿಗಾದರು ದೊರೆಯ ಬಾರದು

       ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ

       ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೪ ||

       ಏನು ಬೇಡಲಿ ಎನ್ನ ದೇವನೆ ಸಾನುರಾಗದಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ

       ನಾನಾವಿಧವಿಧ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡು ಇಹಪರಂಗಳಲಿ

       ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ದಾಸಗೆ ಏನುಕೊರೆತಿಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು

       ನೀನೆ ನಿಂತೀವಿಧದಿ ಪೇಳಿಸು ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ 

       ನೀನೆ ನಿಂತೀವಿಧದಿ ಪೇಳಿಸು ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೫ ||

       ಆರುಮುನಿದವರೇನು ಮಾಳ್ಪರೊ ಆರುವೊಲಿದವರೇನು ಮಾಳ್ಪರೊ

       ಆರು ಸ್ನೇಹಿಗರಾರು ದ್ವೇಷಿಗಳಾರುದಾಶಿನರು 

       ಕ್ರೂರ ಜೀವರ ಹಣಿದು ಸಾತ್ವಿಕ ಧೀರ ಜೀವರ ಪೊರೆದು ನಿನ್ನಲಿ

       ಸಾರ ಭಕುತಿ ಯನಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೋ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ

       ಸಾರ ಭಕುತಿಯನಿತ್ತುಪಾಲಿಸೋ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೬ ||

       ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನಿತ್ತು ಎನಗೇ ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ ಭಕ್ತಿ ನೀಡೀ

       ನಿನ್ನ ಗುಣ ಗಣ ಸ್ತವನ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ನೀನಿತ್ತು 

       ಎನ್ನ ಮನದಲಿ ನೀನೆ ನಿಂತೂ ಘನ್ನ ಕಾರ್ಯವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸು

       ಧನ್ಯನೆಂದೆನಿಸೆನ್ನ ಲೋಕದಿ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ 

       ಧನ್ಯನೆಂದೆನಿಸೆನ್ನ ಲೋಕದಿ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೭ ||

ಜಯ ಜಯತು ಶಠ ಕೂರ್ಮ ರೂಪನೆ ಜಯ ಜಯತು ಕಿಟಿ ಸಿಂಹ ವಾಮನ

ಜಯ ಜಯತು ಭೃಗುರಾಮ ರಘುಕುಲಸೋಮ ಶ್ರೀರಾಮ

ಜಯ ಜಯತು ಶಿರಿ ಯದುವರೇಣ್ಯನೆ ಜಯ ಜಯತು ಜನಮೋಹ ಬುದ್ಧನೆ

ಜಯ ಜಯತು ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನನೆ ಕಲ್ಕಿನಾಮಕನೆ 

ಜಯ ಜಯತು ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನನೆ ಕಲ್ಕಿನಾಮಕನೆ || ೧೮ ||

ಕರುಣ ಸಾಗರ ನೀನೆ ನಿಜಪದ ಶರಣವತ್ಸಲ ನೀನೆ ಶಾಶ್ವತ

ಶರಣಜನ ಮಂದಾರ ಕಮಲಾಕಾಂತ ಜಯವಂತ 

ನಿರುತ ನಿನ್ನನು ನುತಿಸಿ ಪಾಡುವೆ ವರದ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲ

ಪರಮ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೊರೆಯೊ ಎನ್ನನು ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ

ಪರಮ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೊರೆಯೊ ಎನ್ನನು ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ || ೧೯ ||

========================================

                              English

========================================

shree ramaNa sarvEsha sarvaga saarabhOkta swatantra sarvada-

paara mahimOddhaara sadguNa poorNa gaMBIra

saaridavaragha dooragaisI soori janarige soukhya nIDuva

dhIra vEnkaTaramaNa karuNadi poreyo nI enna

dhIra vEnkaTaramaNa karuNadi poreyo nI enna || 1 ||

ghanna mahimaapanna paalaka ninna horetinnanya dEvara

mannadali naa nenese nendigu banna baDisadirU

enna paalaka nIne irutire innu bhava bhayavEke enage

channa venkaTaramaNa karuNadi poreyo nI enna

channa venkaTaramaNa karuNadi poreyo nI enna || 2 ||

lakumi bomma bhavaamarEsharu bhakuti poorvaka ninna bhajisi

sakala lOkake naathareniparo sarva kaaladali

nikhiLa jeevara poreva dEvane bhakuti nI enagIyadiralu

Vyakuta vaagyapakeerti bappudo shreenikEtanane

Vyakuta vaagyapakeerti bappudo shreenikEtanane || 3 ||

yaake puTTado karuNa ennoLu saakalaareya ninna sharaNana

nooki biTTare ninage lOkadi khyaati bappuvudE

nOka nIyane nIne ennanu jOkeyindali kaayo biDade

EkadEvanu nIne vEnkaTa shEShagirivaasa

EkadEvanu nIne vEnkaTa shEShagirivaasa || 4 ||

aMbujaaMbaka ninna padayuga naMbikonDI pariya lirutire

Dombegaarana teradi nI nirbhaagya sthiti tOre

biMba mooruti ninna karagata kambu varavE gatiyo

Vishwa kuTuMbi ennanu salahO santata shESha girivaasa

Vishwa kuTuMbi ennanu salahO santata shESha girivaasa || 5 ||

saara siri vaikunTha tyajisI dhaaruNIyoLu gollanaagi

chora karmava maaDi badukiha daarigarikilla

saari pELuve ninna guNagaLa paara vaagiru tihavo janarige

dhIra vEnkaTaramaNa karuNadi poreyo nI enna

dhIra vEnkaTaramaNa karuNadi poreyo nI enna || 6 ||

nIra muLugI bhaara pottU dhaaruNItaLa vagedu siTTili

Kroora nudarava sILi karuLina maale dharisidarU

pOra vipra kuThaari vanavana jaari gOpa digambaraashwava

Eri pOdaru biDeno vEnkaTa shEShagirivaasa

ashwava Eri pOdaru biDeno vEnkaTa shEShagirivaasa || 7 ||

lakShminaayaka saarvabhoumane pakShivaahana parama puruShane

mOkShadaayaka praaNa janakane vishwavyaapakane

akShayaam baravittu vijayana pakSha paatava maaDi kurugaLa

lakShyamaaDade kondeyO shree shEShagirivaasa

kurugaLa lakShyamaaDade kondeyO shree shEShagirivaasa || 8 ||

hinde nI prahlaadagOsuga endu nODada roopa dharisi

bandu daityana oDala bagedu porede baalakana

tande taaygaLa biTTu vipinadi,  nindu tapi suva pancha vatsara

kandanaa dhRuvagolidu poredeyo shEShagirivaasa

kandanaa dhRuvagolidu poredeyo shEShagirivaasa || 9 ||

maDu vinoLagiha makari kaalanu, piDidu baadhise kariyu trijaga-

dwaDeya paaliso, enalu takShaNa, bandu paaliside

maDadi maatanu kELi balupari,  baDava braahmaNa dhaanya koDalu

poDavi gasadaLa bhaagya nI Dide shEShagirivaasa

poDavi gasadaLa bhaagya nI Dide shEShagirivaasa || 10 || 

pintu maaDida mahimegaLa, naa nentu varNisalEnu, phala shree

kaanta ennanu, poreye kIruti, ninage phalavenage 

kantu janakane, enna manasina, antarangadi nIne sarvada

nintu prEraNe maaLpe sarvada shEShagirivaasa

nintu prEraNe maaLpe sarvada shEShagirivaasa || 11 ||  

shreenivaasane bhaktapOShane j~jaani kulagaLi gabhaya daayaka 

 deena baandhava nIne enna manadartha pooraisO 

 anu pamOpama j~jaana sampada vinaya poorvakavittu paaliso

 januma janumake mareyabEDavO shEShagirivaasa 

 januma janumake mareyabEDavO shEShagirivaasa ||12||

 madavu matsara lObha mOhavu odaga baaradu enna manadali

 padumanaabhane j~jaana bhakti virakti nInittu

 hRudaya madhyadi ninna roopavu vadanadali tava naama mantravu

sadaya paalisu bEDikombenu shEShagirivaasa

sadaya paalisu bEDikombenu shEShagirivaasa ||13||

anda nuDi pusiyaaga baaradu banda bhaagyavu pOgabaaradu

kundu baarade ninna karuNavu dinadi vardhisalI

ninde maaDuva janara sangavu endigaadaru doreya baaradu

endu ninnanu bEDikombenu shEShagirivaasa

endu ninnanu bEDikombenu shEShagirivaasa || 14 ||

Enu bEDali enna dEvane saanuraagadi enna paaliso

naanaa vidhavidha soukhya nIDu ihaparangaLali

shreenivaasane ninna daasage Enu kora till elli nODalu

nIne nintI vidhadi pELisu shEShagirivaasa

nIne nintI vidhadi pELisu shEShagirivaasa || 15 ||

aaru munidavarEnu maaLparo aaru volidavarEnu maaLparo

aaru snEhiga raaru dwEShigaL aarudaashInaru

kroora jIvara haNidu saatwika dheera jIvara poredu ninnali

saara bhakutiya nittu paaliso shEShagirivaasa

saara bhakutiya nittu paaliso shEShagirivaasa || 16 ||

ninna sEveyanittu enage ninna padayuga bhakti nIDi

ninna guNagaLa stavana maaDuva j~jaana nI nittu

enna manadali nIne nintu ghanna kaaryava maaDi maaDisu  

dhanya nen denisenna lOkadi shEShagirivaasa

dhanya nen denisenna lOkadi shEShagirivaasa || 17 ||

jaya jayatu shaTha koorma roopane jaya jayatu kiTi simha vaamana

jaya jayatu bhRuguraama raghukula sOma shreeraama

jaya jayatu shiri yaduvarENyane jaya jayatu jana mOha buddhane

jaya jayatu kali kalmaShaGnane kalki naamakane

jaya jayatu kali kalmaShaGnane kalki naamakane || 18 || 

karuNa saagara nInE nijapada sharaNa vatsala nInE shaashwata       

sharaNajana mandaara kamalaakaanta jayavanta

niruta ninnanu nutisi paaDuve varada guru jagannaathaviThThala

parama prEmadi poreyO ennanu shEShagirivaasa

parama prEmadi poreyO ennanu shEShagirivaasa || 19 || (2)

******iti shree vEnkaTEsha stavaraaja sampoorNam shreekRuShNaarpaNamastu****

Baraiya Srinivasa Bhakatara Balige

We learned this amazing song taught to us by Ms. Divyashree in our Bhajane Group. Ms. Padma and I recorded this song as part of our Thursday’s bhajane at SKV Temple.

Thanks Divyashree for teaching us this amazing song, and thanks Padma for joining me every single Thursday for our Bhajane at the temple.

Composer: Sri Vijaya Dasaru

Ankita: Vijaya ViThala

ಬಾರಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಕ್ತರ ಬಳಿಗೆ || ಪ ||
ತೋರಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾದ ತೋಯಜಾಂಬಕನೆ || ಅ.ಪ. ||

ದುರುಳರ ತರಿವಂಥ ವರಚಕ್ರಧಾರಿ
ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಬೊಮ್ಮ ಪರರಿಗುಪಕಾರಿ || 1 ||

ಅರಣ್ಯದಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ಕರಿರಾಜಗೊಲಿದಿ
ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ನ ವೈರಿಯ ಮುರದಿ || 2 ||

ವರ ಷೋಡಶ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುತ ನೀನಿರುವಿ
ಹರಿದಾಸರು ಕರೆದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬರುವಿ || 3 ||

ಅನಂತನಾಮನೆ ನಿನ್ನ ಅನಂತ ಸದ್ಗುಣವ
ನೆನೆವರಿಗೊಲಿವಂಥ ಪವಮಾನನೀಶಾ || 4 ||

ಅಜಭವಾಧಿಪ ನೀನು ವಿಜಯಸಾರಥಿಯೇ
ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಈಶ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನೇ || 5 ||

Bārayya śrīnivāsa bhaktara baḷige || pa ||

tōrayya ninna pāda tōyajāmbakane || a.Pa. ||

Duruḷara tarivantha varacakradhāri paramātma parabom’ma pararigupakāri || 1 ||

araṇyadi moreyiṭṭa karirājagolidi taraḷa prahlādanna vairiya muradi || 2 ||

vara ṣōḍaśa giriyalli niruta nīniruvi haridāsaru karedare elliddare baruvi || 3 ||

anantanāmane ninna ananta sadguṇava nenevarigolivantha pavamānanīśā || 4 ||

ajabhavādhipa nīnu vijayasārathiyē trijagavandita īśa vijayaviṭhṭhalanē || 5 ||

Plain English

Barayya srinivasa bhaktara balige || pa ||

torayya ninna pada toyajambakane || a.Pa. ||

Durulara tarivantha varacakradhari paramatma parabom’ma pararigupakari || 1 ||

aranyadi moreyitta karirajagolidi tarala prahladanna vairiya muradi || 2 ||

vara sodasa giriyalli niruta niniruvi haridasaru karedare elliddare baruvi || 3 ||

anantanamane ninna ananta sadgunava nenevarigolivantha pavamananisa || 4 ||

ajabhavadhipa ninu vijayasarathiye trijagavandita isa vijayaviththalane || 5 ||

Munjane Eddu Muraharana Smarisele Manave – Keshava Nama

Composer : Kakhandaki Sri Mahipati Dasaru
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol 6.1

In this composition, Sri Mahipati Dasaru asks us to pray to Lord Almighty and in each sentence uses one name from the Keshava Nama.

A few other compositions focusing on Keshava Nama:

  1. https://meerasubbarao.wordpress.com/2023/03/01/keshava-nama-by-sri-vadirajaru/
  2. https://meerasubbarao.wordpress.com/2009/08/01/keshava-nama-lyrics-in-kannada/
  3. https://meerasubbarao.wordpress.com/2008/04/10/keshava-nama/
  4. https://meerasubbarao.wordpress.com/2022/12/09/hidi-keshava-krishna-narayanana-lyrics-and-audio/

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮುರಹರನ ಸ್ಮರಿಸೆಲೆ ಮನವೆ
ಅಂಜುವ ಭವದುರಿತ ಹಿಂಗಿಸುವನು || pa ||

ಕೇಶವೆಂದೆನಲು ತಾ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹರಿಸುವನು
ನಾಶಗೈಸುವ ಭವ ನಾರಾಯಣೆನಲು |
ಮೀಸಲು ಮನದಲೊಮ್ಮೆ ಮಾಧವೆಂದೆನಲು ತಾ
ಭಾವಿಸುವ ಹೃದಯದೊಳು ಗೋವಿಂದನು |
ವಾಸನೆಯ ಪೂರಿಸುವ ವಿಷ್ಣು ಯೆಂದೆನಲು ತಾ
ದೋಷ ಛೇದಿಸುವ ಮಧುಸೂದನನೆನಲು |
ಭಾಷೆ ಪಾಲಿಸುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ಲೇಸುಗೈಸುವ ಜನುಮ ವಾಮನನೆನಲು || ೧ ||

ಸಿರಿ ಸಕಲ ಪದವೀವ ಶ್ರೀಧರನೆಂದೆನಲು ತಾ
ಹರುಷಗತಿನೀವ ಹೃಷಿಕೇಶನೆನಲು |
ಪರಮ ಪಾತಕ ದೂರ ಪದ್ಮನಾಭೆಂದೆನಲು
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನ ದಾಮೋದರೆನಲು |
ಸುರಿಸುವ ಅಮೃತ ಸಂಕರುಷಣೆಂದೆನಲು
ಹೊರೆವ ಧರೆಯೊಳು ವಾಸುದೇವನೆನಲು |
ಪರಿಪರಿಯ ಸಲಹುವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂದೆನಲು
ಅರಹು ಗತಿನೀವ ಅನಿರುದ್ಧನೆನಲು || ೨ ||

ಪೂರಿಸುವ ಭಾವ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ತಾರಿಸುವ ಜನುಮ ಅಧೋಕ್ಷಜೆನಲು |
ನರ ಜನ್ಮುದ್ಧರಿಸುವ ನಾರಸಿಂಹೆಂದೆನಲು
ಕರುಣ ದಯ ಬೀರುವ ಅಚ್ಯುತನೆನಲು |
ಜರಿಸುವ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಜನಾರ್ದನೆನಲು
ಊರ್ಜಿತಾಗುವುದು ಉಪೇಂದ್ರ ಎನಲು |
ತರಳ ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಾಣದೊಡೆಯ ಶ್ರೀಹರಿಯೆನಲು
ಕರುಣದಿಂದೊದಗುವ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನು || ೩ ||

Mun̄jāne eddu muraharana smarisele manave an̄juva bhavadurita hiṅgisuvanu || pa ||

kēśavendenalu tā klēśa pariharisuvanu nāśagaisuva bhava nārāyaṇenalu |

mīsalu manadalom’me mādhavendenalu tā bhāvisuva hr̥dayadoḷu gōvindanu |

vāsaneya pūrisuva viṣṇu yendenalu tā dōṣa chēdisuva madhusūdananenalu |

bhāṣe pālisuva trivikramendenalu tā lēsugaisuva januma vāmananenalu || 1 ||

siri sakala padavīva śrīdharanendenalu tā haruṣagatinīva hr̥ṣikēśanenalu |

parama pātaka dūra padmanābhendenalu dāridryabhan̄jana dāmōdarenalu |

surisuva amr̥ta saṅkaruṣaṇendenalu horeva dhareyoḷu vāsudēvanenalu |

paripariya salahuva pradyumnanendenalu arahu gatinīva anirud’dhanenalu || 2 ||

pūrisuva bhāva puruṣōttamendenalu tā tārisuva januma adhōkṣajenalu |

nara janmud’dharisuva nārasinhendenalu karuṇa daya bīruva acyutanenalu |

jarisuva durvyasana janārdanenalu ūrjitāguvudu upēndra enalu |

taraḷa mahipati prāṇadoḍeya śrīhariyenalu karuṇadindodaguva guru kr̥ṣṇanu || 3| |

Plain English

Munjane eddu muraharana smarisele manave anjuva bhavadurita hingisuvanu || pa ||

kesavendenalu ta klesa pariharisuvanu nasagaisuva bhava narayanenalu |

misalu manadalom’me madhavendenalu ta bhavisuva hrdayadolu govindanu |

vasaneya purisuva visnu yendenalu ta dosa chedisuva madhusudananenalu |

bhase palisuva trivikramendenalu ta lesugaisuva januma vamananenalu || 1 ||

siri sakala padaviva sridharanendenalu ta harusagatiniva hrsikesanenalu |

parama pataka dura padmanabhendenalu daridryabhanjana damodarenalu |

surisuva amrta sankarusanendenalu horeva dhareyolu vasudevanenalu |

paripariya salahuva pradyumnanendenalu arahu gatiniva anirud’dhanenalu || 2 ||

purisuva bhava purusottamendenalu ta tarisuva januma adhoksajenalu |

nara janmud’dharisuva narasinhendenalu karuna daya biruva acyutanenalu |

jarisuva durvyasana janardanenalu urjitaguvudu upendra enalu |

tarala mahipati pranadodeya srihariyenalu karunadindodaguva guru krsnanu || 3 ||

Udayaleddu Sri Guruvenniro Udadhi Nivasa Sadguruvenniro

Composer : Kakhandaki Sri Mahipati Dasaru
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol 6.1

It is truly amazing reading details about Sri Mahipati Dasaru from the book I have listed above. I have posted the details about Dasaru at the link : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/. Please take some time to read at your leisure.

The book had question marks for the 4th paragraph. So, I didn’t include it in the recording.

ಉದಯಲೆದ್ದು ಶ್ರೀ ಗುರುವೆನ್ನಿರೊ
ಉದಧಿ ನಿವಾಸ ಸದ್ಗುರುವೆನ್ನಿರೊ || Druva ||

ಕರುಣ ಕರನೆನ್ನಿ ಗುರು ಮುರಹರನ್ನೆನಿ
ಕರಿವರ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆನ್ನಿ || 1 ||

ಸುರಮುನಿವರನೆನ್ನಿ ಗುರು ಗಿರಿಧರನೆನ್ನಿ
ನರಕೀಟಕನ ಪಾಲಿಪನೆನ್ನಿರೊ || 2 ||

ಶರಣ ರಕ್ಷಕನೆನ್ನಿ ವರದಾಯಕನೆನ್ನಿ
ತ್ರ್ಯೆಲೋಕ್ಯನಾಥ ತಾರಕನೆನ್ನಿರೊ || 3 ||

ವಿಹಂಗವಾಹನನೆನ್ನಿ ತ್ರಿ ಕಂಚಧರ(?)ನೆನ್ನಿ
ಪಾಸಾಲ(?) ಸಾಹಿತ್ಯದೇವನೆನ್ನಿ || 4 ||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆನ್ನಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನೆನ್ನಿ
ಮಹಿಪತಿ ಗುರು ಭವ ನಾಶನೆನ್ನಿ || 5 ||

Udayaleddu śrī guruvenniro udadhi nivāsa sadguruvenniro || Druva ||

karuṇa karanenni guru muraharanneni karivara hari sarvōttamanenni || 1 ||

suramunivaranenni guru giridharanenni narakīṭakana pālipanenniro || 2 ||

śaraṇa rakṣakanenni varadāyakanenni tryelōkyanātha tārakanenniro || 3 ||

vihaṅgavāhananenni tri kan̄cadhara(?)Nenni pāsāla(?) Sāhityadēvanenni || 4 ||

bhaktavatsalanenni muktidāyakanenni mahipati guru bhava nāśanenni || 5 ||

Plain English

Udayaleddu sri guruvenniro udadhi nivasa sadguruvenniro || Druva ||

karuna karanenni guru muraharanneni karivara hari sarvottamanenni || 1 ||

suramunivaranenni guru giridharanenni narakitakana palipanenniro || 2 ||

sarana raksakanenni varadayakanenni tryelokyanatha tarakanenniro || 3 ||

vihangavahananenni tri kancadhara(?)Nenni pasala(?) Sahityadevanenni || 4 ||

bhaktavatsalanenni muktidayakanenni mahipati guru bhava nasanenni || 5 ||

Anjikyakenaganjike Kanjanabha Srinivasana Dayaviralu

Book Ref : Haridasaru Kanda Srinivasa

Composer : Sri Prasanna Venkatesa Dasaru
Ankita : prasannavenkata

ಅಂಜಿಕ್ಯಾಕೆನಗಂಜಿಕೆ
ಕಂಜನಾಭ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯವಿರಲು || PA ||

ಅಶನವಸನವನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ
ನಿಶಿದಿನ ನೀಚರಾಧೀನ ಮಾಡದೆ
ಹಸನಾಗಿ ತನ್ನಂಘ್ರಿ ನೆರಳೊಳು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು
ಕುಶಲದಿ ಸಾಕುವ ಧೊರೆಯ ನಂಬಿದ ಬಳಿಕ || 1 ||

ಹುಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ಧನವನುಳ್ಳ
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಚಿತ್ತವ ಕಾಯುವಾಸಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವ ಮಾಡುವ ಬಲ ನನ-
ಗಿಲ್ಲೆಂದು ಆಯಾಸಬಡಲೀಸದವನಿರೆ || 2 ||

ಆವ ದೇಶದಲಿರೆ ಆವ ಕಾಲದಲಿರೆ
ಸೇವೆಗೆ ನಾ ತಪ್ಪೆ ಕೃಪೆ ತಪ್ಪಿಸಾ
ಭಾವಿಕರೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಾದ್ರೀಶಾ
ಸಾವು ಕಳೆದು ಜೀವಕಾಶ್ರಯನಾಗಿರೆ || 3 ||

An̄jikyākenagan̄jike kan̄janābha śrīnivāsana dayaviralu || PA ||

aśanavasanavannu kuḷitalle naḍesuva niśidina nīcarādhīna māḍade hasanāgi tannaṅghri neraḷoḷu bicciṭṭu kuśaladi sākuva dhoreya nambida baḷika || 1 ||

hullu kacci kallu hottu dhanavanuḷḷa kṣullaka cittava kāyuvāsakti ella vyavahārava māḍuva bala nana- gillendu āyāsabaḍalīsadavanire || 2 ||

āva dēśadalire āva kāladalire sēvege nā tappe kr̥pe tappisā bhāvikaroḍeya śrī prasanveṅkaṭādrīśā sāvu kaḷedu jīvakāśrayanāgire || 3 ||

Plain English

Anjikyakenaganjike kanjanabha srinivasana dayaviralu || PA ||

asanavasanavannu kulitalle nadesuva nisidina nicaradhina madade hasanagi tannanghri neralolu biccittu kusaladi sakuva dhoreya nambida balika || 1 ||

\hullu kacci kallu hottu dhanavanulla ksullaka cittava kayuvasakti ella vyavaharava maduva bala nana- gillendu ayasabadalisadavanire || 2 ||

ava desadalire ava kaladalire sevege na tappe krpe tappisa bhavikarodeya sri prasanvenkatadrisa savu kaledu jivakasrayanagire || 3 ||

Deva Baro Srinivasa Devane Baro Nanna

Book Ref : Haridasaru Kanda Srinivasa

Composer : Sri Prasanna Venkatesa Dasaru
Ankita : prasannavenkata

I used the same tune as Raya Baro Tande Tayi Baro for this song. https://meerasubbarao.wordpress.com/2017/06/19/raya-baro-thande-thayi-baro-english-lyrics/ and Kannada Lyrics here : https://meerasubbarao.wordpress.com/2008/07/03/raya-baro-thande-thayi-baro-lyrics/

ದೇವ ಬಾರೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವನೆ ಬಾರೋ ನನ್ನ –
ದಾವ ದಾವ ಪರಿ ತಪ್ಪಕಾವನೆ ಬಾರೋ || pa ||

ಜೀವನ ಪಾವನವ ಮಾಡುವನೆ ಬಾರೋ ನನ್ನ-
ಭವದ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಸುವನೆ ಬಾರೋ || 1 ||

ಧ್ಯಾನಿಸಲೊಮ್ಯಾರೆ ದಯದಿ ನೀ ನಿಲ್ಲಿಬಾರೋ ಅ-
ಜ್ಞಾನ ನಾಶನ ಮಾಡುವ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಬಾರೋ || 2 ||

ಹಡೆದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುರು ಒಡೆಯನೆ ಬಾರೋ ಎನ್ನ –
ನುಡಿ ನುಡಿ ವಿಷಮೆನ್ನದೆ ಕೈವಿಡಿಯಲಿ ಬಾರೋ || 3 ||

ತೆರೆ ತೆರೆ ಬಪ್ಪಾಶೆಯ ಚರಿಸಲಿ ಬಾರೋ ಆ-
ತುರದ ಕಾಮಾದ್ಯರ ನೀನೊರಸಲಿ ಬಾರೋ || 4 ||

ಪುಲ್ಲನುದಾಶಿಸುವುದುಚಿತಲ್ಲ ಬಾರೊ ಪ್ರಾಣ-
ದೊಲ್ಲಭ ಬಿರಿದು ನಿನ್ನದಲ್ಲೇನೋ ಬಾರೊ || 5 ||

ಪಾಪಗಳು ಘನ್ನವಾದರೇನಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃ-
ಪಾಪಾಂಗದಲ್ಲಿವು ಉಳಿಯಲಾಪವೆ ಬಾರೋ || 6 ||

ಶ್ರೀರಮಣ ಇಂದು ಗೋಪ್ತರಾರಿಲ್ಲ ಬಾರೋ ಸುಖ-
ತೀರಥೇಶ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟರಾಯ ಬಾರೋ || 7 ||

Dēva bārō śrīnivāsa dēvane bārō nanna – dāva dāva pari tappakāvane bārō || pa ||

jīvana pāvanava māḍuvane bārō nanna- bhavada bayake pūraisuvane bārō || 1 ||

dhyānisalomyāre dayadi nī nillibārō a- jñāna nāśana māḍuva kr̥pānidhi bārō || 2 ||

haḍeda tāyi tande guru oḍeyane bārō enna – nuḍi nuḍi viṣamennade kaiviḍiyali bārō || 3 ||

tere tere bappāśeya carisali bārō ā- turada kāmādyara nīnorasali bārō || 4 ||

pullanudāśisuvuducitalla bāro prāṇa- dollabha biridu ninnadallēnō bāro || 5 ||

pāpagaḷu ghannavādarēnayya bārō kr̥- pāpāṅgadallivu uḷiyalāpave bārō || 6 ||

śrīramaṇa indu gōptarārilla bārō sukha- tīrathēśa prasanveṅkaṭarāya bārō || 7 ||

Plain English

Deva baro srinivasa devane baro nanna – dava dava pari tappakavane baro || pa ||

jivana pavanava maduvane baro nanna- bhavada bayake puraisuvane baro || 1 ||

dhyanisalomyare dayadi ni nillibaro a- jnana nasana maduva krpanidhi baro || 2 ||

hadeda tayi tande guru odeyane baro enna – nudi nudi visamennade kaividiyali baro || 3 ||

tere tere bappaseya carisali baro a- turada kamadyara ninorasali baro || 4 ||

pullanudasisuvuducitalla baro prana- dollabha biridu ninnadalleno baro || 5 ||

papagalu ghannavadarenayya baro kr- papangadallivu uliyalapave baro || 6 ||

sriramana indu goptararilla baro sukha- tirathesa prasanvenkataraya baro || 7 ||

%d bloggers like this: