Archive for the ‘lyrics’ Category

ಇಟ್ಹಾಂಗೆ ಇರುವೆನೊ ಹರಿಯೇ – Ithange Iruveno Hariye Lyrics

Lord_Sreenivasa

An amazing lyrics contributed by Ms. Bhavana Damle. Thanks, Bhavana.

ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

ಇಟ್ಹಾಂಗೆ ಇರುವೆನೊ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ||ಪ||
ಸೃಷ್ಟಿವಂದಿತ ಪಾದಪದುಮ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ||ಅ.ಪ||

ಸಣ್ಣ ಶಾಲ್ಯೋದನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ
ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಣದಲಿ ಭೋಜನ
ಘನ್ನಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ತಪ್ಪಿದ ಮ್ಯಾಲೆ
ಕದನ್ನ ಕಾಣದೆ ಬಾಯ್ಬಿಡಿಸುವಿ ಹರಿಯೇ ||೧||

ಕೆಂಪಿಲಿ ಪೊಳೆವ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಸುವಿ
ಸೊಂಪಿನಂಚಿನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವಿಯೋ
ಕಪಿಲಹರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ತಪ್ಪಿದ ಮ್ಯಾಲೆ
ಕಪರ್ದಕ ಕೌಪೀನವು ದೊರೆಯದೊ ಹರಿಯೇ ||೨||

ಗಂಗಾಜನಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಿನ್ನಯ ಭಕ್ತರ
ಸಂಗವಿರಲಿ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗ ಬ್ಯಾಡ
ಅಂಗನೆಯರ ಕೂಡಿ ಅನಂಗಬಾಣಕೆ ಸಿಲುಕಿ
ಭಂಗವ ಪಡಲಾರೆ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ ಹರಿಯೇ ||೩||

*******

iThAMge iruveno hariyE enna doreyE ||pa||
sRuShTivaMdita pAdapaduma SrIhariyE ||a.pa||

saNNa SAlyOdanna beNNe kAsida tuppa
cinnada harivANadali BOjana
Gannamahima ninna karuNa tappida myAle
kadanna kANade bAybiDisuvi hariyE ||1||

keMpili poLeva pItAMbara uDisuvi
soMpinaMcina SAlu hodisuviyO
kapilaharE ninna kRupeyu tappida myAle
kapardaka kaupInavu doreyado hariyE ||2||

gaMgAjanaka pAMDuraMga ninnaya Baktara
saMgavirali duShTara saMga byADa
aMganeyara kUDi anaMgabANake siluki
BaMgava paDalAre SrIraMgaviThala hariyE ||3||

https://www.youtube.com/watch?v=ezJsqwPUrJo

ತತ್ತತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕಿ ಎನುತ – Tattata Dhimita Dhimiki Enuta Lyrics

This is also a Purandaradasa composition rendered by Vidushi Vani Satish in Raga Sunada Vinodini. Contributed by Ms. Bhavana Damle.

ತತ್ತತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕಿ ಎನುತ ಹರಿಯಾಡಿದನೇ
ಚಿತ್ತಜಪಿತ ಉತ್ತಮ ಮುತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಗಳ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯೊಳಗೆತ್ತಾಡುತ ||

ಹಾರಪದಕ ಕೇಯೂರ ಕಿರೀಟ
ಧೀರ ಭಾಪುರಿ ಯದುವೀರ ಹೊಳೆಯುತಿರೆ
ಮಾರಜನಕ ಸುಕುಮಾರ
ಸಾರಗುಣಸಾಂದ್ರ ಮಹಿಮ ಹರಿ ||೧||

ಕಂಕಣ ವಂಕಿಯು ಕಿಂಕಿಣಿ ರವಗಳು
ಶಂಖಚಕ್ರ ದಿವ್ಯ ಪಂಕಜಮಾಲೆಯು
ಶಂಖಧರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ||೨||

tattata dhimita dhimiki enuta hariyADidanE
chittajapita uttama muttina gottugaL kuttigeyoLagettADuta ||

hArapadaka kEyUra kirITa
dhIra bhApuri yaduvIra hoLeyutire
mArajanaka sukumAra
sAraguNasAMdra mahima hari ||1||

kaMkaNa vaMkiyu kiMkiNi ravagaLu
shaMkhachakra divya paMkajamAleyu
shaMkhadhara shrI puraMdara viThThala
vEdAMtavEdya shrIkRuShNa ||2||

ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು – Kagada Bandide Namma Kamalanabanadu Lyrics

 

ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ – Guruvina Gulamanaguva Tanaka Lyrics

A Purandaradasa composition rendered by Vidushi Vani Satish, and contributed by Ms. Bhavana Damle.

ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ |
ಪರಿಪರಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರೇನು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಭಕುತಿ ||

ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರಿಲ್ಲ
ನೂರಾರು ಪುರಾಣವ ಮುಗಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ಸಾರನ್ಯಾಯಕಥೆ ಕೇಳಿದರಿಲ್ಲ
ಧೀರನಾಗಿ ತಾ ಬೇಡಿದರಿಲ್ಲ ||

ನಾರಿಯ ಭೋಗ ಅಳಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ಶರೀರಕೆ ಸುಖವ ಬಿಡಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ನಾರದವರದ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾ ಬೆಳೆಯುವ ತನಕ ||

guruvina gulAmanAguva tanaka doreyadaNNa mukuti

paripari shAstravanOdidarEnu vyarthavAyitu bhakuti ||

Aru shAstravanOdidarilla

nUrAru purANava mugisidarilla

sAranyAyakathe kELidarilla

dhIranAgi tA bEDidarilla ||

nAriya bhOga aLisidarilla

sharIrake sukhava biDisidarilla

nAradavarada puraMdaraviThalana sErikoMDu tA beLeyuva tanaka ||

https://www.youtube.com/watch?v=8BybVEWhls4

ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು – Mareyabeda Manave Ninu Lyrics

 

ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ – Manava ShOdhisabEku Nicca Lyrics

Lyrics by Shri. Purandaradasa devaranama rendered by vidushi Vani Satish in raaga Shubha pantuvarali. Sent by Ms. Bhavana Damle. Thanks, Bhavana and a warm welcome back to the blog!!!

ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ
ದಿನದಿನ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ||
ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ
ದಿನದಿನ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ||

ತನುವ ಖಂಡಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಣೊ
ನಿನ್ನ ಮನವ ದಂಡಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣೊ
ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀ ಜಾಣೊ
ಮುಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲವೊ ಒಂದೇ ಗೇಣೊ || ೧||

ಆತನ ಭಕುತರಿಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ
ಅವ ಪಾತಕ ಪತಿತ ಸಂಗವ ಮಾಳ್ವನಲ್ಲ
ನೀತಿವಂತರು ಕೇಳಿರೆಲ್ಲ
ನಮಗಾತನೆ ಗತಿ ಈವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ||೨||

manava shOdhisabEku nicca
dinadina mADuva pApa puNyada vecca ||

tanuva khaMDisi omme mANo
ninna manava daMDisi paramAtmana kANo
konege ninnoLage nI jANo
mukti ninage bErillavo oMdE gENo ||1||

Atana bhakutarige kEDilla
ava pAtaka patita saMgava mALpanalla
nItivaMtaru kELiralla
namagAtane gati Iva puraMdara viThala ||2||

https://m.youtube.com/watch?v=7SXTRiKTgnc

Aadhika Maasa & 33 Songs

Many of you have been asking me via email, texts and other medium about how to perform Aadhika Maasa when you are not in India and in a country where not many items listed are available.

I was talking to my Mom, and she had just returned from my Aunt Ms. Jayalakshmi’s house after performing a great function for Aadhika Masa. Mom said my Aunt had invited several women, and a music teacher and they all sang 33 devaranamas in the evening. They also distributed 33 bangles, 33 betel leaves and nuts, fruits and so on.

I thought this was a great idea to share with you all here on the blog. Even if you don’t have 33 bangles to share, 33 betel leaves and nuts to share, we all have access to 33 fruits and in this very blog access to several hundred devaranamas or lyrics.

So, look at all the lyrics posted on right hand side, decide on a date, sit with your family and friends in the evening and recite 33 of your favorite songs. Offer Lord 33 flowers like Jasmine, 33 nuts, 33 fruits and seek his blessings.

May all the good deed we do during this period, double and triple. May Lord Almighty shower double his blessings.

For your benefit the links are posted below:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,435 other followers

%d bloggers like this: