Archive for the ‘lyrics’ Category

Shri Krishna Janmashtami – Thursday August 25th 2016

ಕೃಷ್ನಯ ವಾಸುದೇವಾಯ
ದೇವಕಿ ನಂದ  ನಾಯಚ
ನಂದಗೋಪ  ಕುಮಾರಾಯ
ಶ್ರೀ  ಗೋವಿಂದಯ ನಮೋ  ನಮಃ

ಕೃಷ್ಣಯ ವಾಸುದೇವಾಯ  ಹರಯೇ  ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶ  ನಾಶಾಯ  ಗೋವಿಂದಾಯ  ನಮೋ ನಮಃ

KRISHNAYA VASUDEVAYA
DEVAKI NANDA NAYACHA
NANDAGOPA KUMARAYA
SRI GOVINDAYA NAMO NAMAHA

KRISHNAYA VASUDEVAYA HARAYE PARAMAATMANE
PRANATHAH KLESHA NAASHAAYA GOVINDAAYA NAMONAMAHA

Shri K G Bhimsen Doss has left this comment.

Difference between Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi.
Normally Shravana, Krishna Paksha Ashtami is celebrated as Sri Krishna Janmashtami. In such years, the Rohini star comes on Bhadrapada Krishna paksha Ashtami. So in places like Udupi (or those who follow solar panchanga) observe Sri Krishna Jayanthi in the month of Bhadrapada. Generally Iyegars follow this practice.
If the Rohini Nakshtra falls on Shravana Krishna Paksha Ashtami then both Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi fall on the same day. This year both Sri Krishna Janmashtami and Sri Krishna Jayanthi are on the same day.
O

P.S: Click on any picture to see it enlarged.

Shree-Krishnastami-2014

Flowers to our Lord.
Collages

Fried items.Shree-Krishnastami-20141

Pooja Preparation.Shree-Krishnastami-20142

Lord Krishna sitting with all decoration.Shree-Krishnastami-20143

Pooje as evening approaches.

Shree-Krishnastami-20144

Flowers offered to our Lord.Shree-Krishnastami-20145

Naivedya for the Lord.Shree-Krishnastami-20146
Shri Krishnastami is celebrated on Thursday August 25th 2016. Sri Krishnastami or Krishna Jayanthi marks the celebration of the birth of Lord Sri Krishna;the eighth avatar of Lord Vishnu. Lord Sri Krishna was born on the ‘Rohini’ nakshatra on Ashtami; that’s why it is called Krishnastami. In karnataka it is also known as Gokulashtami and Janmashtami. The festival occurs between August and September in our English calendar.

According to our Hindu mythology, Krishna was born to destroy Mathura’s demon King Kamsa, brother of his virtuous mother, Devaki. A celestial voice told Kamsa that he would be killed by the eighth child of Devaki. Alarmed by the message, Kamsa imprisoned Devaki and her husband Vasudeva. Taking no chances, Kamsa went on killing Devaki’s children soon after birth. Lord Krishna was born as the eighth child of Vasudeva at midnight. But at Krishna’s birth, under divine instructions, Vasudeva left the prison unnoticed with the baby. He crossed the mighty river Yamuna which was in spate due to heavy rains. Without any difficulty, he walked across the river protected from rain by the mighty serpent Shesha, and reached Gokul. In Gokul, on the same midnight, a girl named Yogamaya had been born to Yasoda, wife of Nanda a herdsman. The babies were exchanged, and Vasudeva came back to prison with the girl. When Kamsa was told that his sister had given birth to a child, Kamsa attempted kill the child. But the baby who was Goddess Maya, flew off to the heaven, warning Kamsa that Krishna, who would kill him, had already been born and was alive. Eventually, Krishna killed Kamsa, and released his parents from the prison, and brought peace and happiness to the common people.

In our Madhwa tradition, we are supposed to fast on this day, and late during the night; usually midnight we are supposed to give Arghya to Lord krishna. Here is the stotra to be said while giving Arghya to Lord Krishna. While giving the Arghya, hold a coin, a lemon and dried date in your right hand, and using a silver spoon offer 3 times milk and 3 times water to Lord krishna in a silver bowl, and keep repeating the below Stotra as well. Everyone in the household has to give Arghya to the Lord.

Argya Stotra

Arghya Stotra

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Krishna Arghya

Jathaha Kamsavadarthaya Bhoobharotharanayacha|
Kouravanam Vinashaya Dhaityanam Nidhanaya Cha ||
Pandavanam Hitharthaya Dharamasamsthapanaya Cha|
GruhanaArghyam Maya Dhatham Devakya Sahitho Hare ||

Chandra Arghya

Kshirodharnava Sambhootha AthiGotraSamudhbhava |
GruhanaArghyam Maya Dhatham Rhohinya Sahitho Shashin ||

Another set from Prasanna.

Krishna Arghya mantra
jatah kamsavadharthay bhubharo harNayacha

kouravaNam vinashaya diatyanam nidhanaya cha
panDavanam hitarthaya dharma sansthapanay cha

grahaNaarghyam mya dattam devikya sahito hare||

chandra arghya
kshirodarNav sambhootham atrigotra samudbhavam
grahaNrghyam mya dattam rohiNya sahitah shashinah||

The food items performed are mostly sweet dishes, fried items and items with Avalakki. All these dishes are performed with extreme madi. If you are not able to do so, here are some useful tips:

1. The most important thing in any festival is the breaking of the coconut and offering it to god, so bring a coconut.

2. Keep also 5 fruits for offering to god, like Banana, Mango, Apple, Orange, Grapes, Plum, Pear and so on..

3. You can make the following dishes which have been mentioned here in the blog which need no cooking at all, add the seasonings after you do the Naivedaya to god.

4. If you don’t mind cooking on the gas stove, here are other recipes you can make as well

5. Bring lots of flowers which are again easily available; roses

6. Offer butter also to the Lord which again is available in all grocery stores.

7. Below are several links which has all the songs in praise of Lord Krishna posted in this blog.

8. Here are some links from dvaita.org as pdf files

9. We also place a silver cradle and keep the Ambegalu Krishna idol in the cradle and rock the cradle while singing the following song:

10. Recite Om Namo Bhagavate Vasudevaya as many times as possible.

11. Little feet of Lord Krishna are drawn as well along with other rangolis.

11. Last but not the least, do as many namaskaras as you can and break the fast.

Once you finish the pooje, surrender yourself to the Almighty Lord by saying the following Stotra.

ಕಾಯೇನ  ವಾಚ ಮನಸೇನದ್ರಿಯಿರ್ವ
ಬುದ್ಧ್ಯತ್ಮನ  ವ  ಪ್ರಕೃತೆ  ಸ್ವಭಾವತ್
ಕರೋಮಿ  ಯದ್ಯಥ್   ಸಕಲಂ  ಪರಸ್ಮೈ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

KAYENA VACHA MANASENDRIYAIRVA
BUDDHYATMANA VA PRAKRITE SWABHAVATH
KAROMI YADYAD SAKALAM PARASMAI
SRIMAN NARAYANAYETI SAMARPAYAMI

May Lord Krishna Bless ALL

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರ್ಪನಮಸ್ತು

Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi Pooja Preparation – Tips & Tricks

IMG_3103Many of you have asked me how I prepare for one of the most exciting and beloved Festivals we have, Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi or whatever name you wish to give this festival. It is celebrated all over the world. With the invent of internet, everyone wants to perform this festival and is looking for tips and tricks especially if you are working.  Based on decades of experience I have in observing as performed by my parents and performing the festival myself since I got married,  I am sharing some tips and tricks which will make it easy and not to stress out.

Remember, at the end of the day it is the Bhakthi and devotion which you can offer the Lord which is of utmost importance than the count of items you cook.

Since this year it is on a Saturday, and my daughter is joining us, it will once again be a Festival to perform with great enthusiasm and cook several dishes as well. Enough of my story right?

Attached below are some tips and tricks I follow.

Grocery List:

I buy all items new for this and Ganesha festival. Just a habit, nothing else. I am not listing how many lbs/kgs t buy, left to your discretion. With the list below you can prepare all items listed in Recipe Section.

Shree-Krishnastami-20141

 1. Rice Flour
 2. Maida or All purpose flour
 3. Besan
 4. Urda dal flour
 5. Red chilli powder
 6. Hing
 7. Oil
 8. Moong Dal
 9. Channa dal
 10. Dry Coconut Powder
 11. Salt
 12. Thick Poha
 13. Thin Poha
 14. Sooji
 15. Jaggery
 16. Sugar
 17. Jeera
 18. Mustard Seeds
 19. Ghee
 20. Butter
 21. Milk
 22. Butter Milk since Yogurt is not used during this vrata
 23. Coconut

Pooja List:

I am hoping you have the daily pooja items like Haldi, Kumkum, etc etc. This list is specific for this day and in no particular order you can arrange them as you wish.

 1. Flowers, buy assortment of all flowers as shown below:Collages
 2. Fruits, all fruits are allowed in this vrata.IMG_29333. Banana plant and Leaves if available IMG_31034. Argya Items, milk, water, lemon, coin and a dry date. Keep them ready!IMG_30035. Prepare all the lamps to light, Mangalarathi and aarathi  using Ghee or Oil.IMG_3004IMG_30056. Make sure you have Rangoli, if you don’t have the dry powder, use Kundan Rangoli, a chalk and draw. If even that is not available, take some printouts and use them. I have used a combination of all of them as seen below. Draw small feet of Lord Krishna from the front door.

Shree-Krishnastami-20143
O7. Prepare Gejje Vastra with Kumkum. No set number here, I use one set for each idol I keep.IMG_30158. Make sure you have camphor, Agarbathi and also soaked for Mangalaruthi.

9. Prepare the cradle for Lord Krishna. Once you are done giving the Argya, we rock the cradle and sing the lullaby. IMG_3089

10. If not anything else, just offer a coconut.IMG_1881

11. The detailed pooja procedure is posted at the following link:

Shri Raghavendra Swamy Aaradhane

 • August 19th – Friday– Sree Raghavendra Swamy Poorva Aaradhane

 • August 20th – Saturday – Sree Raghavendra Swamy Madya Aaradhane

 • August 21st – Sunday– Sree Raghavendra Swamy Uttara Aaradhane

Satsangha-pooje1

 

Rayaru1

Shri Raghavendra Swamy Aaradhane  is celebrated all across India, and many other countries in Rayara Matta’s and also many households. My parents do Rayara Seva every year during Aaradhane, and I being a strong devotee  of Rayaru do it myself; no matter where I am in the world. I did it when I was in India, Dubai and continue doing here as well in the USA. So, if you are a devotee, than try doing as much or as little as possible to this great Guru of ours and get his blessings.

If you need to know how to do Seva, here is a link from the Mantralaya web site about who and how the seva should be performed. Read the link here:

In paragraph 10, it clearly states other ways of offering seva to Rayarau as such:

10.Are there other ways of performing Seva to Rayaru?

Yes. As stated before, if one is sincere and devoted to Hari, Vayu and Rayaru, there are many ways of performing Seva to Rayaru. The following section lists some of the main ones:

a) Sitting in one place and reciting Sri Raghavendra stotra 108 times.

b) Hejje namaskara (going around the Brindavana advancing one foot at a time and performing namaskara for each stride)

c) Urulu Seva – rolling on the body and going around the brindavana. This is forbidden for women.

d) Reciting Sri Raghavendra stotra 108 times while performing abhisheka for Rayara Brindavana with cow’s milk.

e) Going through religious works composed by great gyaanis; some of the popular ones are Sudha, Parimala, Sri Madhva Vijaya,Sri Raghavendra Vijaya etc.

In all of the above cases, the main ingredient is sincerity, pure heart and intense devotion.

I have added several lyrics on Shri Raghavendra Swamy in this blog, you can look for those at the lyrics page, or click on the Shri Raghavendra Swamy categories section and you will be listed with several songs. There are several songs as well on the audio on youtube page.

A new page is also created with all the lyrics for our beloved Rayaru.

Late Shri Mantralaya Swamigalu doing pooje can be watched here at youtube

Arathi being done to Shri Raghavendra Swamy brindavana at Mantralaya can be watched here

Listen to Sri Raghavendra Stotra here at youtube

You can also listen to all the songs recorded ever on Sri Raghavendra Swamy ever at KannadaAudio.com

Update: Shravana Masa Lakshmi Pooja Vidhana

Preparation for Pooje – Step 1.

pooje-prep-lakshmi

Pooje Preparation of gejje vastra, flowers, lamps, and naivedya.

pooje-prep2

Offer Haldi Kumkum, flowers, gejje vastra, and light the lamps.

2013-lakshmipooje3

Light the Agarbathi.

2013-shravanamasa-lakshmipooje2

Break the coconut, perform naivedya, do mangalaruthi and aarathi for Goddess Lakshmi.

2013-shravanamasa-lakshmiPooje

Evening Lakshmi Pooja on 7/20/2012.

Rangoli designs for the Pooja, with Lakshmi Hrudaya.

A picture of jasmine garland made from flowers in my own garden for Lakshmi Pooja.

Pooja begins with lamps, flowers, Gejje Vastra:

After, Naivedya, Mangalaruthi, and Lakshmi Aarathi.


Shravana Shukravara Lakshmi pooja is performed on all the Friday’s. This year it is performed on :

 • August 5th – Friday

 • August 12th – Friday

 • August 19th – Friday

 • August 26th – Friday

I have scanned and attached a document which has the complete details on performing Sri Lakshmi Pooja during Fridays and also Shravana Masa. This shouldn’t be confused for Sri VaraMahaLakshmi Vrata. I will post a separate post providing all details for Sri VaraMahaLakshmi Vrata.

This document has all the details from doing the Achamana, to Sankalpa, Dhyana, Naivedya, and Maha Mangalarathi.

It is a PDF document and is in Kannada.

Attached below are other links posted here on Goddess Lakshmi.

Attached below are some other links where many more posts have been added on Lyrics and Goddess Lakshmi.

Attached below are links to various food prepared during the festival. As always, no onion and no garlic offered to God.

Bhalire Bhalire Narashima Lyrics

Narashima1

Yesterday as I was driving to work and listening to the song Guruve Varahaja Thatavasa and once this song finished another amazing song on Lord Narashima started playing. I thought this was really a blessing from Lord Narashima himself.

I couldn’t wait to come back home and search for the song and the lyrics itself. It is quite a popular song and I was amazed how we missed it here in the blog. I am currently posting the PDF link available online in Kananda and two links for the song it self. As time permits I will post the lyrics in English as well. If anyone of you have the time and inclination to help the several thousands devotees  who request lyrics in English, please take the time wot note down the lyrics and post it here.

The link for the PDF in Kannada is attached below:

Bhalire Bhalire in Kannada

The audio link is here:

Bhalire Bhalire Audio

The video link is here:

Bhalire Bhalire Video

 

Update: Sree Narasimha Jayanthi – May 20 2016

Narasimha Jayanthi celebrated on May 20 2016

Narashima2

Khambha-Narashima

This day signifies the appearance of Lord Narasimha on the planet. Lord Narasimha is the fourth and the greatest incarnation of Lord Vishnu. He is believed to have appeared to protect his devotee, Prahlada, from his father Hiranyakashyapu .

If you listen to the song ” Narashima Nembo davana” posted on youtube, there is a paragraph which explains how Lord Narashima came from the pillar. Hiranyakashyapu pointed out at a pillar in his palace and asked Prahalada whether Lord Vishnu was present in it pillar. Prahalada who was a great devotee said yes. Next, you know Hiranyakashyapu uses his Gadha and broke open the pillar and there emerged our Lord Narasimha who than slained  Hiranyakashyapu using his sharp paws.

The day signifies the triumph of good over evil and the eagerness of the lord to protect his devotees from evil.

When my Parents visited us last year, my Father recited the “Bhagavatha Purana” for three weeks at my place. The way my Dad explained this part of the Purana, brings tears to my eyes every time I listen “Narashima Nembo Devana”. The greatest mistake I made was to not record the purana. Hopefully will record the next time my Father visits us.

Here is the link for the song Narashima Nembo Devana on Lord Shri Lakshmi Narashima

Here is the link for Kayo Shree Narasimha.

About Narasimha Jayanthi: Ms. Lakshmi’s write up summary from the book  “ಭಾರತೀಯ  ಹಬ್ಬ  ಹರಿದಿನಗಳು” by ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಮಹಾದೇಷಿಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳು.

“The pillar in evil Hiranyakashipu’s royal court, signifies the ṃērusthambha, the central backbone system. Through the central nervous system called ṣuśumna, the brilliant light emanated. The energy associated came out  in its full fierce glory  as Narasimha and later transformed into the peaceful form after the destruction of evil force.”

When is Narasimha Jayanthi celebrated?
Narasimha Jayanthi is one of the important festivals of Vaiśnavas. It is
celebrated in the vaiśāka māsam,on ṣukla pakśa chaturdaśi, after akśhaya thrithēya, svāti nakśatra, siddha Yōga, vanija karanam. The date is  determined according to chāndramāna system. Since the inception of this avatāram is in the evening, the worship is done in the evening. It is considered to be more auspicious if this day coincides with sōmavasarē, Monday or ṣanivasarē, Saturday.  It is a sacred day to remember Lord Narasimha’s  sarva vyāpakatva- all pervading – spiritual knowledge,
wealth, strength, valor, splendor, and compassion toward His devotees.

Which are the major manifestations of Lord Narasimha?

There are three major forms of Lord Narasimha.

1. Ugra-Narasimha – His fierce form: In this form He has conch – ṣanka, discus – chakra, mace – gada, bow – chāpa, bells – ghanta-, trident like – ankuśa, and his two hands ready to chisel the demon heart, as His āyudhams – weapons. This form is  worshipped in the evenings.
2. Lakshmi Narasimha: In this form he is very peaceful – ṣanta – with His consort – Sri Lakshmi sitting on his left lap, with ādiseṣa on his head as umbrella, and Prahallāda standing in his front praying with his folded hands.  This manifestation is followed after his fierce form– as a result, he is worshipped in the morning.
3. Yoga Narasimha – meditative: Here, He is in his Meditative form for those who aspire for results of Yoga.

What are the various ways of experiencing Lord Narasimha?

Sāligrāma – sacred stone that pervades the presence of the deity
Narasimha mantra – sacred chant
Idol worshipping
Fire – agni – by performing homam.
Reading scriptures such as the Upaniśad and ṣruthi – sacred knowledge orally transmitted by the Brahmans from generation to generation.

What are the items are offered to Lord Narasimha?

There following items are offered to Lord Narasimha:

– Incense, lamplight, flowers and ṣrigandha or perfume.-
tuḻasi or Holy Basil — Since he has the element of both viśnu and rudra-
kamalam – Lotus,
bilva daḻam – leaves of stone apple,
japākusumam- red hibiscus can be offered to the Lord.

What kinds of  food can be offered to Lord Narasimha?

Athirasa – fried cake made with jaggery and rice flour.
Pāyasa – milk puddings made out of any of moong dal, channa dal, and – – – Pānaka – typically made with jaggery water and pepper, or fruit juice like lemonade.
Any sātvik food can be offered with great devotion by chanting the Narasimha Mantra. sātvik  food is that food creates an internal calmness and balance, when one consumes it.

The lord graciously accepts devotees’ service and reverence.  All worship should be followed by distribution of Prasāda  or food offered to God.

How do we worship Lord Narasimha?

Lord Narasimha can be worshipped in two ways.  The first is detailed below:
Along with firm faith, worship of Narasimha is associated with rigid criteria.
This is explained in detail below
1. ācharana ṣuddhi – Requires strict adherence to performance.
2. Cleanliness of ḍravya- physical things like utensils, lamps, ingredients.
3. Inner sanctity of five senses – body, intellect, mind, place, and act of worship
4. Chastity of Mind, speech and deeds unification, compassion, calmness of virtuous soul within. These are to prevent any glitches that might distract the mind while doing the worship.
5. Taking bath and starting with daily routine worship followed by pūja sankalpa-declaration to do worship, and completion without break with little or no food intake till then.
6. Bodily calmness in turn calms the mind. This helps to open up the channel that leads to internal visualization and realization of Narasimha.
These are things that keep body, mind and intellect in balance to further the pursuit of (worship til)attaining perfection.
7. Those who seek Salvation, do fasting till worship is over in the evening.Those who seek all types of desire fulfillment  do fasting till the next day morning worship and  follow with chanting of Narasimha mantra.
8. To do further,  people could do hōma – oblation and read “Nrsimhatāpini ” upaniśad.
9. An idol of Narasimha can be donated to someone who has great respect and potential to worship the idol.

The second means of worship is detailed for those who find it difficult to adhere to the above strict rules, can do the following steps

1. ḍhyāna or  meditation – along with imagining the worship of Narasimha with the above said flowers etc.
2. Acts of mind and soul offered to God is also oblation. This is equivalent to hōmam.
3.Various purifying actions performed during puja
a. snānha – ablution, pāna – intake of water and food offered to God
b. pādya – chant with clean and clear heart and intellect
c. arghya – water offered with respect from the river of faith
d. āchamana – water used for sipping same river
e. abhiśeka – for the lord
f.  Mind filled with the flow of thoughts of God from the river of faith,
ṣraddha – as the water for cleansing.
4. ātma – Offer sacred soul which is inside the body.
5. bow and perform salutation with state of equanimity
6. ṣaranāgati– self surrender to the Lord

With pure mind and internal contemplation there is no need for external rituals to be performed. Pāramārthika or worship of realizing supreme alone with internal purity surpasses all other forms of worship. That is, true worship with internal purity is more powerful than the external rituals.

As part of worship, singing, listening to discourse is recommended at the end of the worship.

What is the power of worshipping Lord Narasimha?

Lord Narasimha destroys sins, grants virtues, grants moral religious merits, grants objects of human pursuit – Puruśhartha. The lord grants ultimate peace, knowledge, and joy. He fulfills wishes for the seekers of the worldly desires.

Insight about this incarnation of ṣri mahāviśnu:
The brilliant form of Narasimha is described as comprising of three entities.  1. Brahma from feet to naval, 2. Vishnu–naval to neck  3. Rudra–neck unto head., From there onwards– it is  the supreme Godhead,  Parabrahma.
Narasimha is personification of truth–perceived and experienced by those who are in the state of union with divine, and that, which is beyond senses – Yoga Samādhi.

The brilliant form of Narasimha is also considered and viewed as an internal phenomenon.

” ōm namō bhagavatē narasimhāya namas tējas-tējasē āvir-āvirbhava vajra-nakha vajra-damśtra karmāsayān randhaya randhaya tamō grasa grasa ōm svaha; abhayam abhayam ātmani bhūyistha ōm ksraum ”
-Stanza from Srimad Bhāgavatam

Naaraayanam Bhaje Lyrics

Lord_Sreenivasa

Mr. krismaly has provided the wonderful lyrics for our Lord Narayana. If you listen to the song, you will feel so blessed. A million thanks to you. Just awesome. The little girls voice is just amazing. Kudos to their parents. God bless them a million times.🙂

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ (Naaraayanam Bhaje)

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ವೃಂದಾವನಸ್ತಿತಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವ
ವೃಂದೈರಭಿಸ್ತುತಂ ನಾರಾಯಣ।
ವೃಂದಾವನಸ್ತಿತಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವ
ವೃಂದೈರಭಿಸ್ತುತಂ ನಾರಾಯಣ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ದಿನಕರಮದ್ಯಗಂ ನಾರಾಯಣಂ ದಿವ್ಯ
ಕನಕಾಂಭರಧರಂ ನಾರಾಯಣಂ।
ದಿನಕರಮದ್ಯಗಂ ನಾರಾಯಣಂ ದಿವ್ಯ
ಕನಕಾಂಭರಧರಂ ನಾರಾಯಣಂ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ಪಂಕಜಲೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಕ್ತ
ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ।
ಪಂಕಜಲೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಕ್ತ
ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸುಧಾ
ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ।
ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸುಧಾ
ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ಶ್ರೀವತ್ಸ ಭೂಷಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಂದ
ಗೋವತ್ಸ ಪೊಶಣಂ ನಾರಾಯಣಂ।
ಶ್ರೀವತ್ಸ ಭೂಷಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಂದ
ಗೋವತ್ಸ ಪೊಶಣಂ ನಾರಾಯಣಂ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ಶೃಂಗಾರನಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪದ
ಗಂಗಾವಿದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ।
ಶೃಂಗಾರನಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪದ
ಗಂಗಾವಿದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

Video link
Narayanam Bhaje – Abirami & Charukesi

 

And below is the lyrics I translated in English for benefit of those not speaking Kannada.

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Vrindaavanasthitham Narayanam deva
Vrindairabhishtutham Narayanam
Vrindaavanasthitham Narayanam deva
Vrindairabhishtutham narayana

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Dinakara madhyagam Narayanam divya
Kanakambaradharam Narayanam
Dinakara madhyagam Narayanam divya
Kanakambaradharam Narayanam

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Pankajalochanam Narayanam bhaktha
Sankatamochanam Narayanam
Pankajalochanam Narayanam bhaktha
Sankatamochanam Narayanam

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Agnyana naashakam Narayanam sudha
Vignyana daayakam Narayanam
Agnyana naashakam Narayanam sudha
Vignyana daayakam Narayanam

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Sreevatsa bhooshanam Narayanam nanda
Govatsa poshanam Narayanam
Sreevatsa bhooshanam Narayanam nanda
Govatsa poshanam Narayanam

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Sringara naayakam Narayanam pada
Gangaa vidhaayakam Narayanam
Sringara naayakam Narayanam pada
Gangaa vidhaayakam Narayanam

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,671 other followers

%d bloggers like this: