Archive for the ‘lyrics’ Category

Ikko Node Ranganathana Cikka Padava

Composer : Sri Sreepada Rajaru
Ankita: Srirangavittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ಇಕ್ಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾದವ ||ಪ||
ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ದಿವ್ಯಪಾದವ ||ಅ.ಪ||

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಅಂಕಿತ ಪಾದವ
ಅಂಕುಶ ಕುಲಿಶ ಧ್ವಜರೇಖಾ ಅಂಕಿತ ಪಾದವ
ಪಂಕಜಾಸನನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಲಿವ ಪಾದವ
ಸಂಕಟಹರಣ ವೆಂಕಟೇಶನ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ ||೧||

ಲಲನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂಕದಲ್ಲಿ ನಲಿವ ಪಾದವ
ಜಲಜಾಸನನ ಅಭೀಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಸಲಿಸುವ ಪಾದವ
ಮಲ್ಲರ ಗೆಲಿದು ಕಂಸಾಸುರನ ಕೊಂದ ಪಾದವ
ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಪಡೆದ ಪಾದವ ||೨||

ಬಂಡೆಯ ಬಾಲೆಯ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದಂಡ ಪಾದವ
ಬಂಡಿಲಿದ್ದ ಶಕಟಾಸುರನ ಒದ್ದ ಪಾದವ
ಅಂಡಜ ಹನುಮರ ಭುಜದೊಳೊಪ್ಪುವ ಪಾದವ
ಕಂಡೆವೇ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನ ದಿವ್ಯಪಾದವ ||೩||

ikkō nōḍe raṅganāthana cikka pādava ||pa||

sikkite śrī lakṣmīpatiya divyapādava ||a.Pa||

śaṅkha cakra gadā padma aṅkita pādava aṅkuśa kuliśa dhvajarēkhā aṅkita pādava paṅkajāsanana hr̥dayadalli naliva pādava saṅkaṭaharaṇa veṅkaṭēśana divya pādava ||1||

lalane lakṣmiyaṅkadalli naliyuva pādava jalajāsanana abhīṣṭavella salisuva pādava mallara gelidu kansāsurana konda pādava baliya meṭṭi bhāgīrathiya paḍeda pādava ||2||

baṇḍeya bāleya māḍida uddaṇḍa pādava baṇḍilidda śakaṭāsurana odda pādava aṇḍaja hanumara bhujadoḷoppuva pādava kaṇḍevee śrīraṅgaviṭhalana divyapādava ||3||

Plain English

ikko node ranganathana cikka padava ||pa||

sikkite sri laksmipatiya divyapadava ||a.Pa||

sankha cakra gada padma ankita padava ankusa kulisa dhvajarekha ankita padava pankajasanana hrdayadalli naliva padava sankataharana venkatesana divya padava ||1||

lalane laksmiyankadalli naliyuva padava jalajasanana abhistavella salisuva padava mallara gelidu kansasurana konda padava baliya metti bhagirathiya padeda padava ||2||

bandeya baleya madida uddanda padava bandilidda sakatasurana odda padava andaja hanumara bhujadoloppuva padava kandevee srirangavithalana divyapadava ||3||

Ugabhoga by Sri Sreepada Rajaru

Composer : Sri Sreepada Rajaru

Ankita : Rangavittala

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ
ಯಜನ ಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ
ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಿ
ಆ ಮಾನವರಿಗೆಷ್ಟು ಫಲವೊ ಅಷ್ಟು ಫಲವು
ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಲಿ ಕೇಶವಯೆನಲು
ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ

Dhyānavu kr̥tayugadi

yajana yajñavu trētāyugadi

dānavāntakana dēvatārcane dvāparayugadi

ā mānavarigeṣṭu phalavo aṣṭu phalavu

kaliyugadi gānadali kēśavayenalu

kaigūḍuvanu raṅgaviṭhala

Plain english

Dhyanavu krtayugadi

yajana yajnavu tretayugadi

danavantakana devatarcane dvaparayugadi

a manavarigestu phalavo astu phalavu

kaliyugadi ganadali kesavayenalu

kaiguduvanu rangavithala


ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಧನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ವನಿತೆಯಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ತನಯರಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಇನಿತು ಸಂತೋಷ ಅವರವರಿಗಾಗಲಿ ನಿನ್ನ
ನೆನೆವೋ ಸಂತೋಷ ಎನಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗವಿಠಲ

Maneyinda santōṣa kelavarige lōkadalli

dhanadinda santōṣa kelavarige lōkadalli

vaniteyiṁ santōṣa kelavarige lōkadalli t

anayariṁ santōṣa kelavarige lōkadalli

initu santōṣa avaravarigāgali ninna

nenevō santōṣa enagāgali nam’ma raṅgaviṭhala

Plain english

Maneyinda santosa kelavarige lokadalli

dhanadinda santosa kelavarige lokadalli

vaniteyim santosa kelavarige lokadalli

tanayarim santosa kelavarige lokadalli

initu santosa avaravarigagali ninna

nenevo santosa enagagali nam’ma rangavithala


ಹರಿಭಕುತನಾದವ ಅರಿದು ಪಾಪವ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹರಿಯು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಶರಣು ಬಂದವನ ರವಿಯ ತನಯನ ನೋಡು
ಮರೆಯದೆ ಭಜಿಸೋ ರಂಗವಿಠಲರೇಯನ

Haribhakutanādava aridu pāpava māḍuvudilla

ariyade māḍidare hariyu eṇisuvudilla

śaraṇu bandavana raviya tanayana nōḍu

mareyade bhajisō raṅgaviṭhalarēyana

Plain english

Haribhakutanadava aridu papava maduvudilla

ariyade madidare hariyu enisuvudilla

saranu bandavana raviya tanayana nodu

mareyade bhajiso rangavithalareyana

You can find all the Ugabhoga I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Nandananda Pahi Gunavrinda

Composer : Sri Sreepada Rajaru
Ankita: Srirangavittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ನಂದನಂದನ ಪಾಹಿ ಗುಣವೃಂದ
ಸುಂದರ ರೂಪ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ || PA ||

ದಿನಕರಭವಪಾಲ ಕನಕಾಂಕಿತ ಚೇಲ
ಜನಕಜಾಲೋಲ ಜನಕಾನುಕೂಲ || 1 ||

ಪವನಜ ಪರಿವಾರ ಯವನವಿದಾರ
ನವರತ್ನಹಾರ ನವನೀತಚೋರ || 2 ||

ತುಂಗ ವಿಹಂಗತುರಂಗ ದಯಾಪಾಂಗ
ರಂಗವಿಠಲ ಭವಭಂಗ ಶುಭಾಂಗ || 3 ||

nandanandana pāhi guṇavr̥nda sundara rūpa gōvinda mukunda || PA ||

dinakarabhavapāla kanakāṅkita cēla janakajālōla janakānukūla || 1 ||

pavanaja parivāra yavanavidāra navaratnahāra navanītacōra || 2 ||

tuṅga vihaṅgaturaṅga dayāpāṅga raṅgaviṭhala bhavabhaṅga śubhāṅga || 3 ||

Plain English

nandanandana pahi gunavrnda sundara rupa govinda mukunda || PA ||

dinakarabhavapala kanakankita cela janakajalola janakanukula || 1 ||

pavanaja parivara yavanavidara navaratnahara navanitacora || 2 ||

tunga vihangaturanga dayapanga rangavithala bhavabhanga subhanga || 3 ||

Ta Ta Ta Ta Ta Ranga Ninna

Composer : Sri Sreepada Rajaru
Ankita: Srirangavittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ತಾ ತಾ ತಾ ತಾ ತಾ ರಂಗ ನಿನ್ನ ಪಾದ
ಧೈ ಧೈ ಧೈ ಧೈ ಧೈ ಎಂದು ಕುಣಿಯುತ || PA ||

ನಿಗಮವ ತಂದು ನಗವ ಬೆನ್ನಲಿ ಹೊತ್ತು
ಅಗೆದು ಬೇರು ತಿಂದು ಬಾಲನ ಸಲಹಿದೆ ಅಂದು || 1 ||

ಪೊಡವಿ ಈರಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿ ಪಿಡಿದು ಮುನಿ
ಮಡದಿಯ ಸಲಹಿದೆ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ || 2 ||

ಅಂಗನೆಯ ವ್ರತಭಂಗವ ಮಾಡಿ(ದೆ)
ತುಂಗ ಕುದುರೆಯೇರಿದ ರಂಗವಿಠಲನೆ || 3 ||

Tā tā tā tā tā raṅga ninna pāda dhai dhai dhai dhai dhai endu kuṇiyuta || PA ||

nigamava tandu nagava bennali hottu agedu bēru tindu bālana salahide andu || 1 ||

poḍavi īraḍi māḍi koḍali piḍidu muni maḍadiya salahide ennoḍeya śrīkr̥ṣṇa || 2 ||

aṅganeya vratabhaṅgava māḍi(de) tuṅga kudureyērida raṅgaviṭhalane || 3 ||

Plain English

Ta ta ta ta ta ranga ninna pada dhai dhai dhai dhai dhai endu kuniyuta || PA ||

nigamava tandu nagava bennali hottu agedu beru tindu balana salahide andu || 1 ||

podavi iradi madi kodali pididu muni madadiya salahide ennodeya srikrsna || 2 ||

anganeya vratabhangava madi(de) tunga kudureyerida rangavithalane || 3 ||

Kurudu Nayi Santege Bantante

Yet another amazing composition by Sri Sreepada Rajaru. I truly can’t even comprehend how they were able to write so many amazing compositions which completely mesmerizes you.

Composer : Sri Sreepada Rajaru

Ankita : Ranga Vittala

ಕುರುಡು ನಾಯಿ ಸಂತೆಗೆ ಬಂತಂತೆ || PA ||
ಅದು ಯಾತಕೆ (ಯಾಕೆ) ಬಂತೋ || A PA ||

ಖಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಹಿತವಿಲ್ಲವಂತೆ
ಖಂಡ ಎಲುಬು ಕಡಿದಿತಂತೆ
ಹೆಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿತಂತೆ
ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲವಂತೆ || 1 ||

ಭರದಿ ಅಂಗಡಿ ಹೊಕ್ಕಿತಂತೆ
ತಿರುವಿ ದೊಣ್ಣೆಲಿ ಇಕ್ಕಿದರಂತೆ
ಮರೆತರಿನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಂತೆ
ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತಂತೆ || 2 ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿತಂತೆ
ಗಾದೆಯ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿತಂತೆ
ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದು ಯಮನ
ಬಾಧೆಗೆ ತಾ ಗುರಿಯಾಯಿತಂತೆ || 3 ||

ನಾನಾ ಜನ್ಮವನೆತ್ತಿತಂತೆ
ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತಂತೆ
ಕಾನನಕಾನನ ತಿರುಗಿತಂತೆ
ತಾನು ತನ್ನನೆ ಮರೆಯಿತಂತೆ || 4 ||

ಮಂಗನ ಕೈಯ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ
ಹಾಂಗೂ ಹೀಂಗೂ ಕಳೆದೀತಂತೆ
ರಂಗವಿಠಲನ ಮರೆತಿತಂತೆ
ಭಂಗ ಬಹಳ ಪಟ್ಟಿತಂತೆ || 5 ||

Kuruḍu nāyi santege bantante || PA ||

adu yātake (yāke) bantō || A PA ||

khaṇḍa sakkare hitavillavante khaṇḍa elubu kaḍiditante heṇḍira makkaḷa neccitante koṇḍu hōguvāga yārillavante || 1 ||

bharadi aṅgaḍi hokkitante tiruvi doṇṇeli ikkidarante maretarinnu vyarthavante narakadoḷage bidditante || 2 ||

vēdaśāstravanōditante gādeya māḍi biṭṭitante hādi tappi naḍedu yamana bādhege tā guriyāyitante || 3 ||

nānā janmavanettitante mānavanāgi huṭṭitante kānanakānana tirugitante tānu tannane mareyitante || 4 ||

maṅgana kaiya māṇikyadante hāṅgū hīṅgū kaḷedītante raṅgaviṭhalana maretitante bhaṅga bahaḷa paṭṭitante || 5 ||

Plain English

Kurudu nayi santege bantante || PA ||

adu yatake (yake) banto || A PA ||

khanda sakkare hitavillavante khanda elubu kadiditante hendira makkala neccitante kondu hoguvaga yarillavante || 1 ||

bharadi angadi hokkitante tiruvi donneli ikkidarante maretarinnu vyarthavante narakadolage bidditante || 2 ||

vedasastravanoditante gadeya madi bittitante hadi tappi nadedu yamana badhege ta guriyayitante || 3 ||

nana janmavanettitante manavanagi huttitante kananakanana tirugitante tanu tannane mareyitante || 4 ||

mangana kaiya manikyadante hangu hingu kaleditante rangavithalana maretitante bhanga bahala pattitante || 5 ||

Raghavendra Paraku

Book Ref : Bhajana Chandrika

Composer : Sri Pranesha Vittala Dasaru

Ankita : Pranesha Vittala

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರಾಕು || ಪರಾಕು II A II

ಪರಿಮಳ ವಿರಚಿಸಿದವನೇ ಪರಾಕು II APA II

ಧರೆಯೂಳು ಮಂತ್ರನಿಲಯನೇ ಪರಾಕು |
ಗುರು ಸುದೀಂದ್ರರ ಕುವರ ಪರಾಕು II 1 II

ಆ ಸೇತು ಹೇಮಾದ್ರಿ ಮೆರೆವ ಪರಾಕು |
ದೀಶಿಕ ಶೇಷ್ಠ ನಿದು೯ಷ್ಠ ಪರಾಕು II 2 II

ಶ್ರೀಶ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನೆ ಪರಾಕೆಂದು |
ಆಸೆಯಿಂದ ನೀ ಭಜಿಪೆ ಪರಾಕು II 3 II

Rāghavēndra parāku || parāku II A II

parimaḷa viracisidavanē parāku II apa II

dhareyūḷu mantranilayanē parāku | guru sudīndrara kuvara parāku II 1 II

ā sētu hēmādri mereva parāku | dīśika śēṣṭha nidu9ṣṭha parāku II 2 II

śrīśa prāṇēśa viṭhalane parākendu | āseyinda nī bhajipe parāku II 3 II

Plain English

Raghavendra paraku || paraku II A II

parimala viracisidavane paraku II apa II

dhareyulu mantranilayane paraku | guru sudindrara kuvara paraku II 1 II

a setu hemadri mereva paraku | disika sestha nidu9stha paraku II 2 II

srisa pranesa vithalane parakendu | aseyinda ni bhajipe paraku II 3 II

Kada Beladingalu I Sansara Kattale Beladingalu

My father and I both together tried a tune for this song.He was in no mood to record at that time, so I recorded late at night. The meaning of this is just truly apt fo what we see in our day to day life. Sri Sreepada Rajaru asks what’s the benefit of having a full moon in a forest.

Composer : Sri Sreepada Rajaru

Ankita : Ranga Vittala

ಕಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈ ಸಂಸಾರ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು || PA ||

ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮನು ಲೆತ್ತವನಾಡಲು
ಅರ್ಥ ಭಾಂಡರವೆಲ್ಲವ ಸೋತು
ಮತ್ತೆ ವಿರಾಟರಾಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ತೊತ್ತಾದಳು ದ್ರೌಪದಿ ಒಂದು ವರುಷ || 1 ||

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹರಿಯು
ಬಂಡಿ ಬೋವನಾದ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಭೂ –
ಮಂಡಲನಾಳುವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಯನು
ಕೊಂಡವ ಕಾಯ್ದನು ಹೊಲೆಯನಾಳಾಗಿ || 2 ||

ಉಂಟಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು
ಬಂಟರಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ವರು
ಉಂಟಾದತನ ತಪ್ಪಿ ಬಡತನ ಬಂದರೆ
ಒಂಟೆಯಂತೆ ಗೋಣ ಮೇಲೆತ್ತುವರು || 3 ||

ಉಂಬಾಗ ಉಡುವಾಗ ಕೊಂಬಾಗ ಕೊಡುವಾಗ
ಬೆಂಬಲದಲಿ ನಲಿನಲಿವುತಿಹರು
ಬೆಂಬಲತನ ತಪ್ಪಿ ಬಡತನ ಬಂದರೆ
ಇಂಬು ನಿನಗಿಲ್ಲ ನಡೆಯೆಂಬರು || 4 ||

ಏರುವ ದಂಡಿಗೆ ನೂರಾಳು ಮಂದಿಯು
ಮೂರು ದಿನದ ಭಾಗ್ಯ ಝಣ ಝಣವು
ನೂರಾರು ಸಾವಿರ ದಂಡವ ತೆತ್ತರೆ
ರಂಗವಿಠಲನೆ ಗತಿಯೆಂಬೊರಯ್ಯ || 5 ||

Kāḍa beḷadiṅgaḷu ī sansāra kattale beḷadiṅgaḷu || PA ||

satyakke dharmanu lettavanāḍalu artha bhāṇḍaravellava sōtu matte virāṭarāyana maneyalli tottādaḷu draupadi ondu varuṣa || 1 ||

puṇḍarīkākṣa puruṣōttama hariyu baṇḍi bōvanāda pārthanige bhū – maṇḍalanāḷuva hariścandra rāyanu koṇḍava kāydanu holeyanāḷāgi || 2 ||

uṇṭāda kālakke neṇṭaru iṣṭaru baṇṭarāgi bāgila kāyvaru uṇṭādatana tappi baḍatana bandare oṇṭeyante gōṇa mēlettuvaru || 3 ||

umbāga uḍuvāga kombāga koḍuvāga bembaladali nalinalivutiharu bembalatana tappi baḍatana bandare imbu ninagilla naḍeyembaru || 4 ||

ēruva daṇḍige nūrāḷu mandiyu mūru dinada bhāgya jhaṇa jhaṇavu nūrāru sāvira daṇḍava tettare raṅgaviṭhalane gatiyemborayya || 5 ||

Plain English

Kada beladingalu i sansara kattale beladingalu || PA ||

satyakke dharmanu lettavanadalu artha bhandaravellava sotu matte viratarayana maneyalli tottadalu draupadi ondu varusa || 1 ||

pundarikaksa purusottama hariyu bandi bovanada parthanige bhu – mandalanaluva hariscandra rayanu kondava kaydanu holeyanalagi || 2 ||

untada kalakke nentaru istaru bantaragi bagila kayvaru untadatana tappi badatana bandare onteyante gona melettuvaru || 3 ||

umbaga uduvaga kombaga koduvaga bembaladali nalinalivutiharu bembalatana tappi badatana bandare imbu ninagilla nadeyembaru || 4 ||

eruva dandige nuralu mandiyu muru dinada bhagya jhana jhanavu nuraru savira dandava tettare rangavithalane gatiyemborayya || 5 ||

Ee Pariya Sobagava Video

I had posted this song in 2016, but never got to record. It was meant to be recorded by my Father, and so recorded during this visit.

You can find the lyrics here: https://tinyurl.com/2p88u4b5

Dayamaadi Salahayya Bhaya Nivaarane

Composer : Sri Sreepada Rajaru

Ankita : Shreerangavittala

Singer : Mrs. Jayalaxmi ShyamaRao ( My Aunt)

ದಯಮಾಡಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಭಯನಿವಾರಣನೆ
ಹಯವದನ ನಿನ್ನ ಚರಣ ನಂಬಿದೆನೊ ಜೀಯ || PA ||

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೆ ನಾ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪಂಗಳನು
ಎಣಿಸಲಳವಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎಂದು
ಫಣಿಶಾಯಿ ನೀನೆನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆನಿಸದೆ
ನೆನಹಿನಾತುರ ಕೊಟ್ಟು ದಾಸನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ || 1 ||

ಕಂಡ ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪ ಚಂಚಲ ಮನವು
ಪಿಂಡ ತಿಂಬಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿಷ್ಠ ತಾನು
ಭಂಡಾಟದವನೆಂದು ಬಯಲಿಗೆ ತಾರದೆ
ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಭಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಯ್ಯ || 2 ||

ಜಾತಿಧರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟು ಅಜಾಮಿಳನು ಇರುತಿರಲು
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಮುಕುತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆ
ಖ್ಯಾತಿಯನು ಕೇಳಿ ನಾ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ಸಲಹಯ್ಯ
ವಾತಜನ ಪರಿಪಾಲ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ || 3 ||

Dayamāḍi salahayya bhayanivāraṇane hayavadana ninna caraṇa nambideno jīya || PA ||

kṣaṇa kṣaṇake nā māḍidantha pāpaṅgaḷanu eṇisalaḷavalla aṣṭiṣṭu endu phaṇiśāyi nīnenna avaguṇagaḷenisade nenahinātura koṭṭu dāsanendenisayya || 1 ||

kaṇḍa kaṇḍa kaḍege pōpa can̄cala manavu piṇḍa timballi bahu niṣṭha tānu bhaṇḍāṭadavanendu bayalige tārade koṇḍāḍuvante bhakutiya koṭṭu salahayya || 2 ||

jātidharmava biṭṭu ajāmiḷanu irutiralu prītiyindali mukuti koḍalillave khyātiyanu kēḷi nā morehokke salahayya vātajana paripāla śrīraṅgaviṭhala || 3 ||

Plain English

Dayamadi salahayya bhayanivaranane hayavadana ninna carana nambideno jiya || PA ||

ksana ksanake na madidantha papangalanu enisalalavalla astistu endu phanisayi ninenna avagunagalenisade nenahinatura kottu dasanendenisayya || 1 ||

kanda kanda kadege popa cancala manavu pinda timballi bahu nistha tanu bhandatadavanendu bayalige tarade kondaduvante bhakutiya kottu salahayya || 2 ||

jatidharmava bittu ajamilanu irutiralu pritiyindali mukuti kodalillave khyatiyanu keli na morehokke salahayya vatajana paripala srirangavithala || 3 ||

Bhusanake Bhusana Idu Bhusana Sesadrivasa Srivara Venkatesa

I can’t imagine even at age 89 my Father has all the songs memorized. His wordings are a little different. Truly blessed. I am trying to record as many songs as I can during this stay with him.

Composer : Sri Sreepada Rajaru
Ankita: Srirangavittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ಭೂಷಣಕೆ ಭೂಷಣ ಇದು ಭೂಷಣ
ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀವರ ವೇಂಕಟೇಶ ।| ಪ ।|

ನಾಲಿಗೆಗೆ ಭೂಷಣ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ
ಕಾಲಿಗೆ ಭೂಷಣ ಹರಿಯಾತ್ರೆಯು
ಆಲಯಕೆ ಭೂಷಣ ತುಲಸಿ ವೃಂದಾವನ ವಿ
ಶಾಲ ಕರ್ಣಕೆ ಭೂಷಣ ವಿಷ್ಣು ಕಥೆಯು ।| ೧ ।|

ದಾನವೇ ಭೂಷಣ ಇರುವ ಹಸ್ತಂಗಳಿಗೆ
ಮಾನವೇ ಭೂಷಣ ಮನುಜರಿಗೆ
ಜ್ಞಾನವೇ ಭೂಷಣ ಮುನಿಯೋಗಿವರರಿಗೆ
ಮಾನಿನಿಗೆ ಭೂಷಣ ಪತಿಭಕ್ತಿಯು ।| ೨ ।|

ರಂಗನನು ನೋಡುವುದೆ ಕಂಗಳಿಗೆ ಭೂಷಣ
ಮಂಗಳಾಂಗಗೆ ಮಣಿವ ಶಿರ ಭೂಷಣ
ಶೃಂಗಾರ ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಭೂಷಣ
ರಂಗವಿಠಲ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಅತಿ ಭೂಷಣ ।| ೩ |।

bhūṣaṇake bhūṣaṇa idu bhūṣaṇa śēṣādrivāsa śrīvara vēṅkaṭēśa।| pa।|

nāligege bhūṣaṇa nārāyaṇa nāma kālige bhūṣaṇa hariyātreyu ālayake bhūṣaṇa tulasi vr̥ndāvana vi śāla karṇake bhūṣaṇa viṣṇu katheyu।| 1।|

dānavē bhūṣaṇa iruva hastaṅgaḷige mānavē bhūṣaṇa manujarige jñānavē bhūṣaṇa muniyōgivararige māninige bhūṣaṇa patibhaktiyu।| 2।

raṅgananu nōḍuvude kaṅgaḷige bhūṣaṇa maṅgaḷāṅgage maṇiva śira bhūṣaṇa śr̥ṅgāra tuḷasi maṇi koraḷige bhūṣaṇa raṅgaviṭhala nim’ma nāma ati bhūṣaṇa।| 3 |।

Plain English

bhusanake bhusana idu bhusana sesadrivasa srivara venkatesa।| pa।|

naligege bhusana narayana nama kalige bhusana hariyatreyu alayake bhusana tulasi vrndavana vi sala karnake bhusana visnu katheyu।| 1।|

danave bhusana iruva hastangalige manave bhusana manujarige jnanave bhusana muniyogivararige maninige bhusana patibhaktiyu।| 2।

rangananu noduvude kangalige bhusana mangalangage maniva sira bhusana srngara tulasi mani koralige bhusana rangavithala nim’ma nama ati bhusana।| 3 |।

%d bloggers like this: