Archive for the ‘lyrics’ Category

ತತ್ತತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕಿ ಎನುತ – Tattata Dhimita Dhimiki Enuta Lyrics

This is also a Purandaradasa composition rendered by Vidushi Vani Satish in Raga Sunada Vinodini. Contributed by Ms. Bhavana Damle.

ತತ್ತತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕಿ ಎನುತ ಹರಿಯಾಡಿದನೇ
ಚಿತ್ತಜಪಿತ ಉತ್ತಮ ಮುತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಗಳ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯೊಳಗೆತ್ತಾಡುತ ||

ಹಾರಪದಕ ಕೇಯೂರ ಕಿರೀಟ
ಧೀರ ಭಾಪುರಿ ಯದುವೀರ ಹೊಳೆಯುತಿರೆ
ಮಾರಜನಕ ಸುಕುಮಾರ
ಸಾರಗುಣಸಾಂದ್ರ ಮಹಿಮ ಹರಿ ||೧||

ಕಂಕಣ ವಂಕಿಯು ಕಿಂಕಿಣಿ ರವಗಳು
ಶಂಖಚಕ್ರ ದಿವ್ಯ ಪಂಕಜಮಾಲೆಯು
ಶಂಖಧರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ||೨||

tattata dhimita dhimiki enuta hariyADidanE
chittajapita uttama muttina gottugaL kuttigeyoLagettADuta ||

hArapadaka kEyUra kirITa
dhIra bhApuri yaduvIra hoLeyutire
mArajanaka sukumAra
sAraguNasAMdra mahima hari ||1||

kaMkaNa vaMkiyu kiMkiNi ravagaLu
shaMkhachakra divya paMkajamAleyu
shaMkhadhara shrI puraMdara viThThala
vEdAMtavEdya shrIkRuShNa ||2||

ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು – Kagada Bandide Namma Kamalanabanadu Lyrics

 

ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ – Guruvina Gulamanaguva Tanaka Lyrics

A Purandaradasa composition rendered by Vidushi Vani Satish, and contributed by Ms. Bhavana Damle.

ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ |
ಪರಿಪರಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರೇನು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಭಕುತಿ ||

ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರಿಲ್ಲ
ನೂರಾರು ಪುರಾಣವ ಮುಗಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ಸಾರನ್ಯಾಯಕಥೆ ಕೇಳಿದರಿಲ್ಲ
ಧೀರನಾಗಿ ತಾ ಬೇಡಿದರಿಲ್ಲ ||

ನಾರಿಯ ಭೋಗ ಅಳಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ಶರೀರಕೆ ಸುಖವ ಬಿಡಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ನಾರದವರದ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾ ಬೆಳೆಯುವ ತನಕ ||

guruvina gulAmanAguva tanaka doreyadaNNa mukuti

paripari shAstravanOdidarEnu vyarthavAyitu bhakuti ||

Aru shAstravanOdidarilla

nUrAru purANava mugisidarilla

sAranyAyakathe kELidarilla

dhIranAgi tA bEDidarilla ||

nAriya bhOga aLisidarilla

sharIrake sukhava biDisidarilla

nAradavarada puraMdaraviThalana sErikoMDu tA beLeyuva tanaka ||

https://www.youtube.com/watch?v=8BybVEWhls4

ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು – Mareyabeda Manave Ninu Lyrics

 

ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ – Manava ShOdhisabEku Nicca Lyrics

Lyrics by Shri. Purandaradasa devaranama rendered by vidushi Vani Satish in raaga Shubha pantuvarali. Sent by Ms. Bhavana Damle. Thanks, Bhavana and a warm welcome back to the blog!!!

ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ
ದಿನದಿನ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ||
ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ
ದಿನದಿನ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ||

ತನುವ ಖಂಡಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಣೊ
ನಿನ್ನ ಮನವ ದಂಡಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣೊ
ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀ ಜಾಣೊ
ಮುಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲವೊ ಒಂದೇ ಗೇಣೊ || ೧||

ಆತನ ಭಕುತರಿಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ
ಅವ ಪಾತಕ ಪತಿತ ಸಂಗವ ಮಾಳ್ವನಲ್ಲ
ನೀತಿವಂತರು ಕೇಳಿರೆಲ್ಲ
ನಮಗಾತನೆ ಗತಿ ಈವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ||೨||

manava shOdhisabEku nicca
dinadina mADuva pApa puNyada vecca ||

tanuva khaMDisi omme mANo
ninna manava daMDisi paramAtmana kANo
konege ninnoLage nI jANo
mukti ninage bErillavo oMdE gENo ||1||

Atana bhakutarige kEDilla
ava pAtaka patita saMgava mALpanalla
nItivaMtaru kELiralla
namagAtane gati Iva puraMdara viThala ||2||

https://m.youtube.com/watch?v=7SXTRiKTgnc

Aadhika Maasa & 33 Songs

Many of you have been asking me via email, texts and other medium about how to perform Aadhika Maasa when you are not in India and in a country where not many items listed are available.

I was talking to my Mom, and she had just returned from my Aunt Ms. Jayalakshmi’s house after performing a great function for Aadhika Masa. Mom said my Aunt had invited several women, and a music teacher and they all sang 33 devaranamas in the evening. They also distributed 33 bangles, 33 betel leaves and nuts, fruits and so on.

I thought this was a great idea to share with you all here on the blog. Even if you don’t have 33 bangles to share, 33 betel leaves and nuts to share, we all have access to 33 fruits and in this very blog access to several hundred devaranamas or lyrics.

So, look at all the lyrics posted on right hand side, decide on a date, sit with your family and friends in the evening and recite 33 of your favorite songs. Offer Lord 33 flowers like Jasmine, 33 nuts, 33 fruits and seek his blessings.

May all the good deed we do during this period, double and triple. May Lord Almighty shower double his blessings.

For your benefit the links are posted below:

Update: Sree Narasimha Jayanthi – May 2nd 2015

Narasimha Jayanthi celebrated on May 2nd 2015

Khambha-Narashima

This day signifies the appearance of Lord Narasimha on the planet. Lord Narasimha is the fourth and the greatest incarnation of Lord Vishnu. He is believed to have appeared to protect his devotee, Prahlada, from his father Hiranyakashyapu .

If you listen to the song ” Narashima Nembo davana” posted on youtube, there is a paragraph which explains how Lord Narashima came from the pillar. Hiranyakashyapu pointed out at a pillar in his palace and asked Prahalada whether Lord Vishnu was present in it pillar. Prahalada who was a great devotee said yes. Next, you know Hiranyakashyapu uses his Gadha and broke open the pillar and there emerged our Lord Narasimha who than slained  Hiranyakashyapu using his sharp paws.

The day signifies the triumph of good over evil and the eagerness of the lord to protect his devotees from evil.

When my Parents visited us last year, my Father recited the “Bhagavatha Purana” for three weeks at my place. The way my Dad explained this part of the Purana, brings tears to my eyes every time I listen “Narashima Nembo Devana”. The greatest mistake I made was to not record the purana. Hopefully will record the next time my Father visits us.

Here is the link for the song Narashima Nembo Devana on Lord Shri Lakshmi Narashima

Here is the link for Kayo Shree Narasimha.

About Narasimha Jayanthi: Ms. Lakshmi’s write up summary from the book  “ಭಾರತೀಯ  ಹಬ್ಬ  ಹರಿದಿನಗಳು” by ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಮಹಾದೇಷಿಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳು.

“The pillar in evil Hiranyakashipu’s royal court, signifies the ṃērusthambha, the central backbone system. Through the central nervous system called ṣuśumna, the brilliant light emanated. The energy associated came out  in its full fierce glory  as Narasimha and later transformed into the peaceful form after the destruction of evil force.”

When is Narasimha Jayanthi celebrated?
Narasimha Jayanthi is one of the important festivals of Vaiśnavas. It is
celebrated in the vaiśāka māsam,on ṣukla pakśa chaturdaśi, after akśhaya thrithēya, svāti nakśatra, siddha Yōga, vanija karanam. The date is  determined according to chāndramāna system. Since the inception of this avatāram is in the evening, the worship is done in the evening. It is considered to be more auspicious if this day coincides with sōmavasarē, Monday or ṣanivasarē, Saturday.  It is a sacred day to remember Lord Narasimha’s  sarva vyāpakatva- all pervading – spiritual knowledge,
wealth, strength, valor, splendor, and compassion toward His devotees.

Which are the major manifestations of Lord Narasimha?

There are three major forms of Lord Narasimha.

1. Ugra-Narasimha – His fierce form: In this form He has conch – ṣanka, discus – chakra, mace – gada, bow – chāpa, bells – ghanta-, trident like – ankuśa, and his two hands ready to chisel the demon heart, as His āyudhams – weapons. This form is  worshipped in the evenings.
2. Lakshmi Narasimha: In this form he is very peaceful – ṣanta – with His consort – Sri Lakshmi sitting on his left lap, with ādiseṣa on his head as umbrella, and Prahallāda standing in his front praying with his folded hands.  This manifestation is followed after his fierce form– as a result, he is worshipped in the morning.
3. Yoga Narasimha – meditative: Here, He is in his Meditative form for those who aspire for results of Yoga.

What are the various ways of experiencing Lord Narasimha?

Sāligrāma – sacred stone that pervades the presence of the deity
Narasimha mantra – sacred chant
Idol worshipping
Fire – agni – by performing homam.
Reading scriptures such as the Upaniśad and ṣruthi – sacred knowledge orally transmitted by the Brahmans from generation to generation.

What are the items are offered to Lord Narasimha?

There following items are offered to Lord Narasimha:

– Incense, lamplight, flowers and ṣrigandha or perfume.-
tuḻasi or Holy Basil — Since he has the element of both viśnu and rudra-
kamalam – Lotus,
bilva daḻam – leaves of stone apple,
japākusumam- red hibiscus can be offered to the Lord.

What kinds of  food can be offered to Lord Narasimha?

Athirasa – fried cake made with jaggery and rice flour.
Pāyasa – milk puddings made out of any of moong dal, channa dal, and – – – Pānaka – typically made with jaggery water and pepper, or fruit juice like lemonade.
Any sātvik food can be offered with great devotion by chanting the Narasimha Mantra. sātvik  food is that food creates an internal calmness and balance, when one consumes it.

The lord graciously accepts devotees’ service and reverence.  All worship should be followed by distribution of Prasāda  or food offered to God.

How do we worship Lord Narasimha?

Lord Narasimha can be worshipped in two ways.  The first is detailed below:
Along with firm faith, worship of Narasimha is associated with rigid criteria.
This is explained in detail below
1. ācharana ṣuddhi – Requires strict adherence to performance.
2. Cleanliness of ḍravya- physical things like utensils, lamps, ingredients.
3. Inner sanctity of five senses – body, intellect, mind, place, and act of worship
4. Chastity of Mind, speech and deeds unification, compassion, calmness of virtuous soul within. These are to prevent any glitches that might distract the mind while doing the worship.
5. Taking bath and starting with daily routine worship followed by pūja sankalpa-declaration to do worship, and completion without break with little or no food intake till then.
6. Bodily calmness in turn calms the mind. This helps to open up the channel that leads to internal visualization and realization of Narasimha.
These are things that keep body, mind and intellect in balance to further the pursuit of (worship til)attaining perfection.
7. Those who seek Salvation, do fasting till worship is over in the evening.Those who seek all types of desire fulfillment  do fasting till the next day morning worship and  follow with chanting of Narasimha mantra.
8. To do further,  people could do hōma – oblation and read “Nrsimhatāpini ” upaniśad.
9. An idol of Narasimha can be donated to someone who has great respect and potential to worship the idol.

The second means of worship is detailed for those who find it difficult to adhere to the above strict rules, can do the following steps

1. ḍhyāna or  meditation – along with imagining the worship of Narasimha with the above said flowers etc.
2. Acts of mind and soul offered to God is also oblation. This is equivalent to hōmam.
3.Various purifying actions performed during puja
a. snānha – ablution, pāna – intake of water and food offered to God
b. pādya – chant with clean and clear heart and intellect
c. arghya – water offered with respect from the river of faith
d. āchamana – water used for sipping same river
e. abhiśeka – for the lord
f.  Mind filled with the flow of thoughts of God from the river of faith,
ṣraddha – as the water for cleansing.
4. ātma – Offer sacred soul which is inside the body.
5. bow and perform salutation with state of equanimity
6. ṣaranāgati– self surrender to the Lord

With pure mind and internal contemplation there is no need for external rituals to be performed. Pāramārthika or worship of realizing supreme alone with internal purity surpasses all other forms of worship. That is, true worship with internal purity is more powerful than the external rituals.

As part of worship, singing, listening to discourse is recommended at the end of the worship.

What is the power of worshipping Lord Narasimha?

Lord Narasimha destroys sins, grants virtues, grants moral religious merits, grants objects of human pursuit – Puruśhartha. The lord grants ultimate peace, knowledge, and joy. He fulfills wishes for the seekers of the worldly desires.

Insight about this incarnation of ṣri mahāviśnu:
The brilliant form of Narasimha is described as comprising of three entities.  1. Brahma from feet to naval, 2. Vishnu–naval to neck  3. Rudra–neck unto head., From there onwards– it is  the supreme Godhead,  Parabrahma.
Narasimha is personification of truth–perceived and experienced by those who are in the state of union with divine, and that, which is beyond senses – Yoga Samādhi.

The brilliant form of Narasimha is also considered and viewed as an internal phenomenon.

” ōm namō bhagavatē narasimhāya namas tējas-tējasē āvir-āvirbhava vajra-nakha vajra-damśtra karmāsayān randhaya randhaya tamō grasa grasa ōm svaha; abhayam abhayam ātmani bhūyistha ōm ksraum ”
-Stanza from Srimad Bhāgavatam

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,346 other followers

%d bloggers like this: