Archive for the ‘lyrics’ Category

Dimbadalliruva Jeeva Song Lyrics

On December 29, 2012 Ms. Chaitra asked about this song, and neelpai posted the lyrics on December 31, 2012. I heard about the song today on our Swamigalu. I had tears as I was listening to song and watching our Swamigalu.

 

And here is the lyrics for the same. Hope to convert into English also soon.

ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ಕನಕ ದಾಸರು

ದಿಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಕಂಬ ಸೂತ್ರ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ,
ಎಂದಿಗಾದರೊಂದು ದಿನ ಸಾವು ತಪ್ಪದ್ದೊ ,
ಎಂದಿಗಾದರೊಂದು ದಿನ ಸಾವು ತಪ್ಪದ್ದೊ

ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ತರಲಿಲ್ಲ ,ಸಾಯುತೇನು ಒಯ್ಯಲಿಲ್ಲ
ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದಗಳು ಆಯಿತೀ ದೇಹ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದರು
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣರೋ

ಹತ್ತು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲದೆಂದು ಪರರ
ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ವರೋ
ಬಿಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸು ತನ್ನದೆಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ
ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗಾಗುದೋ.

ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮೂರು ತನ್ನಲಿದ್ದೂ ಉಣ್ಣಲಿಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಯಸಲಾಗದೊ
ಅನ್ನಾ ವಸ್ತ್ರ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸುಖವ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾಗುದೋ

ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಿಟ್ತುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇ ವಸ್ತ್ರ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು
ಚಳ್ಳ್ ಪಿಳ್ಳ್ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಆಗಿ ಹೋದೆನೇ
ಹಳ್ಳ ಹರಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದು ಒಡೆಯುವಂತೆ
ಗುಳ್ಳೆ ಪೊರೆಯಂತೆ ಕಾಣೊ ಸಂಸಾರದಾಟ

ವಾರ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಬೋ ಎರಡು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬಂದವಯ್ಯ
ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣ ನಾಯಕನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ದೊರಕುವನೋ
ಕರ್ತೃ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಚರಣ ಕಮಲ
ನಿತ್ಯದಲಿ ಭಜಿಸಿ ಸುಖೀಯಾಗಿ ಬಾಳೇಲೋ
ಸುಖೀಯಾಗಿ ಬಾಳೇಲೋ

 

And here is the link from youtube if the one on Facebook doesn’t work for you.

Krishna Krishna Krishna Yendu Lyrics

Ms. Padma Rao shared the video yesterday for this song and since than I haven’t been able to take it off my mind and have been singing it non-stop. Here is a tribute to our Swamigalu who did Krishna Seve for almost 81 years.

The Lyrics in English:

Krishna krishna krishna yendu mooru bari neneiro
santushta nagi mukuthi kottu mikka bara horuvano ||

Sakala veda shastra phatisi saaravannu tilidarenu
makara kundala darana naamake saatiillavo ||1||

Kamala nabhana chinneyanu dharisi kondu mereyiro
yamana bhataru nodi anji adavi hoguvaro ||2||

Janma vethi madhva matava anusarisi nadeiro
summanadi sri krishna tanna loka koduvano ||3||

 

The Lyrics in Kannada:

ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಯೆಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೊ
ಸಂತುಷ್ಟ ನಾಗಿ ಮುಕುತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಭಾರ ಹೊರುವನೋ ||

ಸಕಲ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠಿಸಿ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿದರೇನು
ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಧರನ ನಾಮಕೆ ಸಾಟ್ಟಿಯಿಲ್ಲವೊ ||1||

ಕಮಲ ನಾಭನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಮೆರೆಯಿರೊ
ಯಮನ ಭಟರು ನೋಡಿ ಅಂಜಿ ಅಡವಿ ಹೊಗುವರೋ ||2||

ಜನ್ಮ ವೆತ್ತಿ ಮಧ್ವ ಮತವ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿರೊ
ಸುಮ್ಮಾನದಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಲೋಕ ಕೊಡುವನೋ ||3||

 

Update: Sree Narasimha Jayanthi – May 17th 2019

Narasimha Jayanthi celebrated on May 17th 2019

Narashima2

Khambha-Narashima

Narashima2

This day signifies the appearance of Lord Narasimha on the planet. Lord Narasimha is the fourth and the greatest incarnation of Lord Vishnu. He is believed to have appeared to protect his devotee, Prahlada, from his father Hiranyakashyapu .

If you listen to the song ” Narashima Nembo davana” posted on youtube, there is a paragraph which explains how Lord Narashima came from the pillar. Hiranyakashyapu pointed out at a pillar in his palace and asked Prahalada whether Lord Vishnu was present in it pillar. Prahalada who was a great devotee said yes. Next, you know Hiranyakashyapu uses his Gadha and broke open the pillar and there emerged our Lord Narasimha who than slained  Hiranyakashyapu using his sharp paws.

The day signifies the triumph of good over evil and the eagerness of the lord to protect his devotees from evil.

When my Parents visited us last year, my Father recited the “Bhagavatha Purana” for three weeks at my place. The way my Dad explained this part of the Purana, brings tears to my eyes every time I listen “Narashima Nembo Devana”. The greatest mistake I made was to not record the purana. Hopefully will record the next time my Father visits us.

Here is the link for the song Narashima Nembo Devana on Lord Shri Lakshmi Narashima

Here is the link for Kayo Shree Narasimha.

About Narasimha Jayanthi: Ms. Lakshmi’s write up summary from the book  “ಭಾರತೀಯ  ಹಬ್ಬ  ಹರಿದಿನಗಳು” by ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಮಹಾದೇಷಿಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳು.

“The pillar in evil Hiranyakashipu’s royal court, signifies the ṃērusthambha, the central backbone system. Through the central nervous system called ṣuśumna, the brilliant light emanated. The energy associated came out  in its full fierce glory  as Narasimha and later transformed into the peaceful form after the destruction of evil force.”

When is Narasimha Jayanthi celebrated?
Narasimha Jayanthi is one of the important festivals of Vaiśnavas. It is
celebrated in the vaiśāka māsam,on ṣukla pakśa chaturdaśi, after akśhaya thrithēya, svāti nakśatra, siddha Yōga, vanija karanam. The date is  determined according to chāndramāna system. Since the inception of this avatāram is in the evening, the worship is done in the evening. It is considered to be more auspicious if this day coincides with sōmavasarē, Monday or ṣanivasarē, Saturday.  It is a sacred day to remember Lord Narasimha’s  sarva vyāpakatva- all pervading – spiritual knowledge,
wealth, strength, valor, splendor, and compassion toward His devotees.

Which are the major manifestations of Lord Narasimha?

There are three major forms of Lord Narasimha.

1. Ugra-Narasimha – His fierce form: In this form He has conch – ṣanka, discus – chakra, mace – gada, bow – chāpa, bells – ghanta-, trident like – ankuśa, and his two hands ready to chisel the demon heart, as His āyudhams – weapons. This form is  worshipped in the evenings.
2. Lakshmi Narasimha: In this form he is very peaceful – ṣanta – with His consort – Sri Lakshmi sitting on his left lap, with ādiseṣa on his head as umbrella, and Prahallāda standing in his front praying with his folded hands.  This manifestation is followed after his fierce form– as a result, he is worshipped in the morning.
3. Yoga Narasimha – meditative: Here, He is in his Meditative form for those who aspire for results of Yoga.

What are the various ways of experiencing Lord Narasimha?

Sāligrāma – sacred stone that pervades the presence of the deity
Narasimha mantra – sacred chant
Idol worshipping
Fire – agni – by performing homam.
Reading scriptures such as the Upaniśad and ṣruthi – sacred knowledge orally transmitted by the Brahmans from generation to generation.

What are the items are offered to Lord Narasimha?

There following items are offered to Lord Narasimha:

– Incense, lamplight, flowers and ṣrigandha or perfume.-
tuḻasi or Holy Basil — Since he has the element of both viśnu and rudra-
kamalam – Lotus,
bilva daḻam – leaves of stone apple,
japākusumam- red hibiscus can be offered to the Lord.

What kinds of  food can be offered to Lord Narasimha?

Athirasa – fried cake made with jaggery and rice flour.
Pāyasa – milk puddings made out of any of moong dal, channa dal, and – – – Pānaka – typically made with jaggery water and pepper, or fruit juice like lemonade.
Any sātvik food can be offered with great devotion by chanting the Narasimha Mantra. sātvik  food is that food creates an internal calmness and balance, when one consumes it.

The lord graciously accepts devotees’ service and reverence.  All worship should be followed by distribution of Prasāda  or food offered to God.

How do we worship Lord Narasimha?

Lord Narasimha can be worshipped in two ways.  The first is detailed below:
Along with firm faith, worship of Narasimha is associated with rigid criteria.
This is explained in detail below
1. ācharana ṣuddhi – Requires strict adherence to performance.
2. Cleanliness of ḍravya- physical things like utensils, lamps, ingredients.
3. Inner sanctity of five senses – body, intellect, mind, place, and act of worship
4. Chastity of Mind, speech and deeds unification, compassion, calmness of virtuous soul within. These are to prevent any glitches that might distract the mind while doing the worship.
5. Taking bath and starting with daily routine worship followed by pūja sankalpa-declaration to do worship, and completion without break with little or no food intake till then.
6. Bodily calmness in turn calms the mind. This helps to open up the channel that leads to internal visualization and realization of Narasimha.
These are things that keep body, mind and intellect in balance to further the pursuit of (worship til)attaining perfection.
7. Those who seek Salvation, do fasting till worship is over in the evening.Those who seek all types of desire fulfillment  do fasting till the next day morning worship and  follow with chanting of Narasimha mantra.
8. To do further,  people could do hōma – oblation and read “Nrsimhatāpini ” upaniśad.
9. An idol of Narasimha can be donated to someone who has great respect and potential to worship the idol.

The second means of worship is detailed for those who find it difficult to adhere to the above strict rules, can do the following steps

1. ḍhyāna or  meditation – along with imagining the worship of Narasimha with the above said flowers etc.
2. Acts of mind and soul offered to God is also oblation. This is equivalent to hōmam.
3.Various purifying actions performed during puja
a. snānha – ablution, pāna – intake of water and food offered to God
b. pādya – chant with clean and clear heart and intellect
c. arghya – water offered with respect from the river of faith
d. āchamana – water used for sipping same river
e. abhiśeka – for the lord
f.  Mind filled with the flow of thoughts of God from the river of faith,
ṣraddha – as the water for cleansing.
4. ātma – Offer sacred soul which is inside the body.
5. bow and perform salutation with state of equanimity
6. ṣaranāgati– self surrender to the Lord

With pure mind and internal contemplation there is no need for external rituals to be performed. Pāramārthika or worship of realizing supreme alone with internal purity surpasses all other forms of worship. That is, true worship with internal purity is more powerful than the external rituals.

As part of worship, singing, listening to discourse is recommended at the end of the worship.

What is the power of worshipping Lord Narasimha?

Lord Narasimha destroys sins, grants virtues, grants moral religious merits, grants objects of human pursuit – Puruśhartha. The lord grants ultimate peace, knowledge, and joy. He fulfills wishes for the seekers of the worldly desires.

Insight about this incarnation of ṣri mahāviśnu:
The brilliant form of Narasimha is described as comprising of three entities.  1. Brahma from feet to naval, 2. Vishnu–naval to neck  3. Rudra–neck unto head., From there onwards– it is  the supreme Godhead,  Parabrahma.
Narasimha is personification of truth–perceived and experienced by those who are in the state of union with divine, and that, which is beyond senses – Yoga Samādhi.

The brilliant form of Narasimha is also considered and viewed as an internal phenomenon.

” ōm namō bhagavatē narasimhāya namas tējas-tējasē āvir-āvirbhava vajra-nakha vajra-damśtra karmāsayān randhaya randhaya tamō grasa grasa ōm svaha; abhayam abhayam ātmani bhūyistha ōm ksraum ”
-Stanza from Srimad Bhāgavatam

Karuni Kayo Raghavendra – ಕರುಣಿ ಕಾಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ Lyrics and Audio

I had written about this very famous song we used to listen my parents sing and we ourselves used to sing this for all these years. I had posted about this song on June 22nd 2010, close to 9 years back. Read about the post here:
Karuni Kayo Raghavendra – ಕರುಣಿ ಕಾಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ

I had been searching for the lyrics for a long long time and never found it. Over the past three weeks since I was on vacation, I used to recite this song so many times. I talked to my mom today morning as well and she said there was no such song and we just used to sing it. I had also blogged about the first paragraph in my blog (Link above), and no one could find the lyrics.

The past three days, I kept singing this in my dream constantly. Today, I decided to write down the lyrics I was singing and look how amazingly the song came out. I thought it was just a dream, but when I kept getting the same dream and repeating the lyrics, I decided to write it down finally. I recorded the song, and posted it on youtube.

 

I know the song has no ankitha, shouldn’t be sung is what everyone says. For me, this is the most dearest song of my beloved Rayaru. It brings tears to me when I sing this. I am posting it so I can keep track of it. Hope you all understand my sentiments.

The lyrics in English are listed below. I will translate in Kannada also soon.

karuni kayo raghavendra raghavendra raghavendra

thande neevu raghavendra taayi neevu raghavendra

bhandu neevu raghavendra balaga neevu raghavendra

raghavendra rakshamam raghavendra phahimam

raghavendra rakshamam raghavendra phahimam || 1||

Vidye neeve Raghavendra Vaidya neeve Raghavendra

Muni neeve Raghavendra Yati neeve Raghavendra

Raghavendra rakshamam raghavendra phahimam

raghavendra rakshamam raghavendra phahimam ||2||

Prahlada neeve Raghavendra Bhalika Neeve Raghavendra

Vyasaru neve Raghavendra Guru neeve Raghavendra

Raghavendra rakshamam raghavendra phahimam

raghavendra rakshamam raghavendra phahimam||3||

Drishti  neeve Raghavendra srishti neeve raghavendra

Shakthi neeve Raghavendra Bhakthi neeve Raghavendra

Raghavendra  rakshamam raghavendra phahimam

raghavendra rakshamam raghavendra phahimam ||4||

Gyaana neeve Raghavendra thapaha neeve Raghavendra

poorna neeve Raghavendra Chandra neeve Raghavendra

Raghavendra  rakshamam raghavendra phahimam

raghavendra rakshamam raghavendra phahimam ||5||

Hosa Kannu Enage Lyrics & Audio

The past few weeks I had taken the much needed vacation. I visited my Sisters place and recorded a few songs. This is an amazing song written by Shree Indiresha Dasaru – ಇಂದಿರೇಶ ದಾಸರು. Thanks Suma for the amazing melodious voice. God Bless You!

This entire song is basically asking Sri Lakshmi to give new eyes so you can see Vasudeva’s suta- son, Sri Krishna. Each verse is asking Lakshmi to rid the worldliness of desires to food, pleasures, relatives, so you can get to Sri Hari. Listen to song sung by my Sister Suma. I will post the lyrics here soon in Kannada and English.

 

Shree Krishna Janmasthami Pooja Links

Shree Krishna Janmasthami this year is celebrated on Sunday September 2nd.

I have posted several posts for many years now, and this one has all the links for easy access to you all. Hope you all have a wonderful celebrations and get the blessings from our Lord Krishna. Click on the links below to get all information. May Lord Krishna bless us all.

  1. Pooja preparation Tips and Tricks
  2. Simple and easy mantras to chat during Shree Krishna Janmashtami
  3. Pooja Details
  4. All recipes

Kallur Shree Mahalakshmi Stotras for Success, Marriage and Child

I was sent this image in my WhatsApp group and asked to translate the Stotras in English. I give all credit to whoever prepared this brochure, just attaching here to benefit the visitors of this blog and translated and recorded the Stotras to help. Youtube link at the end.

87720c8f-c952-46fc-8013-e644f498a876

Sarva Karya Siddi Stotra:

Ananadathirtha Varade Danavaranya Pavake|

Gyanadayini Sarveshe Shreenivasesthume Manaha||

Shree Venkateshan Lakshmisham Anishtagnamabhistadam|

Chaturmukera tanayam Shreenivasam Bhaje Nisham||

Sloka for Marriage:

Katyayini Mahamaye Mahayoginyadhishwari|

Nandagopam Sutham Krishna Pathim Me kurute Namaha||

For bearing a Child Stotra:

Devakisuta Govinda Deva Deva Jagathpathe|

Dhehime Tanayam Krishna Twamaham Sharanam Gatha||

Do this seva starting on an auspicious day. Recite 21 times and do pradakshina namaskars to the picture of Goddess Koluuru Shree Mahalaskhmi. This Pooje has to be done for 48 days.

I have also recorded the Stotras and posted on youtube so you can get the accents properly.

 

Update: Sri Rama Navami – March 25th 2018

Rama-Pooja2

Rama-Pooja1

panaka-kosambari

Rama Navami falls on the ninth day(Navami) of the Hindu calendar year during the Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is a celebration of the birthday of the Lord Rama. Ramnavami usually occurs in the months of March and April. This year it is on March 25th 2018.

As always, here are some very popular slokas to say on that day.

May Shri Lord Rama bless you all.

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

Below are links posted for lyrics and some food items prepared during Rama Namavi.

Food Items:

Lyrics on Lord Rama:

 

Rayaru Singing Indu Enage Govinda

I have posted the lyrics for this very famous song written by our Beloved Rayaru. I also taught this song to the ladies in our Satsangha group.

You can find the lyrics and youtube video here:

Lyrics for Indu Enage Govinda

Two weeks back found this picture on FB and couldn’t control my tears. It is an amazing picture, may our Beloved Rayaru bless whoever painted this picture. All credit goes to the person who painted. I am just sharing to show how beautiful and heart touching the picture is.

Look at how Rayaru is singing and how Lord Krishna one hand behind and another holding a flute is looking at our Beloved Rayaru. Just stunning picture.

Vishnu Shatha Nama Stotra Lyrics

Friday as you all know is Vaikunta Ekadashi. Ms. Radhika mentioned in our whatsapp group that reciting Vishnu Shatha Nama Stotra on this day is like performing Ashwamedha Yaaga.

So, below is the link for the lyrics in almost all languages, Kannada, English, Tamil, Telugu and other Indian Languages.

Hopefully, you all will have recite and get blessings from Lord Vishnu.

Link for lyrics in all languages:

http://www.vignanam.org/veda/sree-vishnu-ashtottara-sata-nama-stotram-kannada.html

%d bloggers like this: