Archive for the ‘lyrics’ Category

Vaidya Banda Node Sri Venkatanembo Lyrics

The Nintha one once again from Shree Purandara Dasaru.

ವೈದ್ಯ ಬಂದ ನೋಡೇ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನೆಂಬೊ |
ವೈದ್ಯ ಬಂದ ನೋಡೇ || pa ||

ವೈದ್ಯ ಬಂದನು ವೇದ ವೇದ್ಯ ನೋಡೀಗಲೇ
ಶ್ರೀದೇವಿ ರಮಣನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆಂಬ || a. pa ||

ಎಷ್ಟು ಜನುಮದ ರೋಗಗಳ ತಾ ಬಲ್ಲ |
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧಾತುರಸಗಳನು ಬಲ್ಲ |
ಕಷ್ಟ ಪಡಿಸಲೆನ್ನ ಭವರೋಗ ಕಳೆಯುವ |
ಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯುವನೀತ || 1 ||

ಹೊನ್ನು ಹಣಂಗಳ ಅನ್ನವ ಅನುಸರಿಸಿ |
ತನ್ನ ದಾಸನೆಂಬ ನಿಜವ ನೋಡಿ |
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಸ್ವಾದವಾಗಿರುವಂಥ |
ತನ್ನ ನಾಮಾಮೃತ ದಿವ್ಯ ಔಷಧವೀವ || 2 ||

ಈತ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ರೋಗವಿಲ್ಲ |
ಈ ತನುವಿಗೆಂದೆಂದು ರೋಗ ಬರಲೀಯದು |
ಈತ ಅನಂತರೂಪದಿ ಜೀವರಿಗೆಲ್ಲ |
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಭವರೋಗ ಓಡಿಸುವ || 3 ||

ಧರ್ಮವೈದ್ಯನಿವ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೆ |
ಮರ್ಮಬಲ್ಲ ರೋಗಜೀವಂಗಳ |
ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಹ ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ |
ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಲು ಭವರೋಗ ಬಿಡಿಸುವ || 4 ||

ಅನ್ಯ ವೈದ್ಯನೇಕೆ ಅನ್ಯ ಔಷಧವೇಕೆ |
ಅನ್ನ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಜಪವೇತಕೆ |
ಚೆನ್ನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನ ನೆನೆದರೆ |
ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹುವ ವೈದ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ || 5 ||

Vaidya banda nōḍē

śrī veṅkaṭanembo | vaidya banda nōḍē || pa ||

vaidya bandanu vēda vēdya nōḍīgalē śrīdēvi ramaṇanu śrīnivāsanemba || a. Pa ||

eṣṭu janumada rōgagaḷa tā balla |

gaṭṭiyāgi dhāturasagaḷanu balla |

kaṣṭa paḍisalenna bhavarōga kaḷeyuva |

śiṣṭavāda dēha koṭṭu kāyuvanīta || 1 ||

honnu haṇaṅgaḷa annava anusarisi |

tanna dāsanemba nijava nōḍi |

cennāgi jihvege svādavāgiruvantha |

tanna nāmāmr̥ta divya auṣadhavīva || 2 ||

īta diṭṭisi nōḍe eḷḷaṣṭu rōgavilla |

ī tanuvigendendu rōga baralīyadu |

īta anantarūpadi jīvarigella |

prītiyindali bhavarōga ōḍisuva || 3 ||

dharmavaidyaniva jagakkella obbane |

marmaballa rōgajīvaṅgaḷa |

nirmalavāgiha tanna nāmasmaraṇe |

om’me māḍalu bhavarōga biḍisuva || 4 ||

an’ya vaidyanēke an’ya auṣadhavēke |

anna mantra tantra japavētake |

cenna śrī purandara viṭhalanna nenedare |

mannisi salahuva vaidya śirōmaṇi || 5 ||

You can listen to the tune here sung by: Mysore Ramachandrachar

Lakshmi Baramma Muttaide Baramma Lyrics

The Ninth one composed by Kamalanabha Vittala Dasaru. Short and very sweet.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಮುತ್ತೈದೆ ಬಾರಮ್ಮ || ಪ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲಿ |
ರಕ್ಷಿತಳಾದ ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವಿ || 1 ||

ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲಿನ ನಾದಗಳಿಂದಲಿ |
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ನೀ ಅಭಯವ ಕೊಡುತಲಿ || 2 ||

ಕಮಲನಾಭ ವಿಠ್ಠಲನೊಡಗೂಡುತ |
ಭ್ರಮರ ಕುಂತಳೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೆ || 3 ||

Lakṣmī bāram’ma muttaide bāram’ma || pa ||

lakṣmī ramaṇana vakṣasthaḷadali |

rakṣitaḷāda sulakṣaṇa dēvi || 1 ||

gejjeya kālina nādagaḷindali |

sajjanarige nī abhayava koḍutali || 2 ||

kamalanābha viṭhṭhalanoḍagūḍuta |

bhramara kuntaḷe saubhāgyada nidhiye || 3 ||

Duritagaja Pancanana Lyrics

The eighth one is from our Shree Shripada Rajaru.

ದುರಿತಗಜ ಪಂಚಾನನ || ಪ ||
ನರಹರಿಯೆ ದೇವರ ದೇವ ಕಾಯೊ ಗೋವಿಂದ ||ಅ. ಪ||

ಹೆಸರುಳ್ಳ ನದಿಗಳ ಒಳಗೊಂಬ ಸಮುದ್ರನು
ಬಿಸುಡುವನೆ ಕಾಲುಹೊಳೆಗಳ ಗೋವಿಂದ ||೧||

ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಚ್ಚರಾದರೆ ತಾಯ್ತಂದೆ
ಎತ್ತದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸುಡುವರೆ ಗೋವಿಂದ ||೨||

ಒಂದು ಮೊಲಕೆ ಆರು ಹುಲಿ ಬಂದು ಕವಿದಿದೆ
ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ||೩||

ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಓಲೈಸಲೇಕೋ ಗೋವಿಂದ ||೪||

ಆಪತ್ತು ತಾಪತ್ರಯ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ
ಶ್ರೀಪತಿ ಶರಣೆನ್ನಲೇಕೋ ಗೋವಿಂದ ||೫||

ಅರಸು ಮುಟ್ಟಲು ದಾಸಿ ರಂಭೆಯಾದಳೊ ದೇವ
ಪರಶು ಮುಟ್ಟಲು ಲೋಹ ಸ್ವರ್ಣ ಗೋವಿಂದ ||೬||

ಮಾನಾಭಿಮಾನದೊಡೆಯ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸನೆ ನೀ ಕಾಯೋ ಗೋವಿಂದ ||೭||

Duritagaja pan̄cānana || pa ||

narahariye dēvara dēva kāyo gōvinda ||a. Pa||

hesaruḷḷa nadigaḷa oḷagomba samudranu

bisuḍuvane kāluhoḷegaḷa gōvinda ||1||

hetta makkaḷu huccarādare tāytande

ettade nelakke bisuḍuvare gōvinda ||2||

ondu molake āru huli bandu kavidide

bandhana biḍisayya tande gōvinda ||3||

munna māḍida karma bennaṭṭi bandare

ninnannu ōlaisalēkō gōvinda ||4||

āpattu tāpatraya benna biḍadiddare

śrīpati śaraṇennalēkō gōvinda ||5||

arasu muṭṭalu dāsi rambheyādaḷo dēva

paraśu muṭṭalu lōha svarṇa gōvinda ||6||

mānābhimānadoḍeya śrīraṅgaviṭhala

jñānigaḷarasane nī kāyō gōvinda ||7||

Nammamana Kande Bommana Lyrics

The Eighth one composed by Mahipati Dasaru. I haven’t posted any song from this Dasaru, so here are some details.

ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಂ
ಭಕ್ತಮಾನಸ ಸಂಚಾರಂ ಮಹೀಪತಿ ಗುರುಂ ಭಜೇ

Jagadgurum Krupasindhum Saranagata Vatsalam
Bhaktamanasa Sancharam Mahipati Gurum Bhaje

Jagadguruṁ kr̥pāsindhuṁ śaraṇāgata vatsalaṁ

bhaktamānasa san̄cāraṁ mahīpati guruṁ bhajē

Life period: 1611 – 1682

Ankita : Mahipati

Place: Khakandaki

Mahipati Dasaru has composed some amazing songs. I will try and post a few later. This one on Goddess Lakshmi.

ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಕಂಡೆ ಬೊಮ್ಮನ ಪಡೆದಿಹಳ || pa ||

ಅಮ್ಮನ ಕಂಡೆನಗೆ ಅಮೃತ ಪಾನವಾಯಿತು |
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೆನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳು || 1 ||

ಅಹ್ಲಾದವಾಯಿತಿಂದು ಫುಲ್ಲಲೋಚನೆಯ ಕಂಡು |
ಉಲ್ಲಾಸ ತುಂಬಿತೆನಗೆ ಮೂರ್ಲೋಕದೊಳು || 2 ||

ಮಾತೃ ಪಿತೃವೆಂಬುದು ಸೂತ್ರಧಾರಿ ತಾನೊಬ್ಬಳೆ |
ಅಂತ್ರ ಬಾಹ್ಯದಲೆನಗೆ ಪುತ್ರ ಮಹಿಪತಿಗೆ || 3 ||

nam’mam’mana kaṇḍe bom’mana paḍedihaḷa || pa ||

am’mana kaṇḍenage amr̥ta pānavāyitu |

sambhramadindalenage brahmāṇḍadoḷu || 1 ||

ahlādavāyitindu phullalōcaneya kaṇḍu |

ullāsa tumbitenage mūrlōkadoḷu || 2 ||

mātr̥ pitr̥vembudu sūtradhāri tānobbaḷe |

antra bāhyadalenage putra mahipatige || 3 ||

Aduta Baramma Nali Nalidaduta Baramma – Version 2 Lyrics

The seventh one very similar to the earlier one I posted. Lots of variations in the lyrics I saw. If you have a copy of the song in any of your books, share with me and I will update.

ಆಡುತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ ಬಾರಮ್ಮ ॥ ಪ ॥
ಆಡುತ ವರಗಳ ನೀಡುತ ದಯದಿಂದ
ಪಾಡುತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಡು ಮನೆಗಿಂದು || ಅ.ಪ||

ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಡುತಲಿ ವಜ್ರದ ಗೆಜ್ಜೆಯು ಕಾಲ್ಗಳಲಿ |
ಸಜ್ಜನರ ಕೈ ಸೇವೆಯಗೊಳ್ಳುವ |
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್‌ ಧ್ವನಿ ಘಲ್‌ ಘಲ್ ಘಲ್‌ ಎಂದು ॥೧||

ಕಂಕಣ್‌ ಕೈಗಳಲ್ಲೀ ಹೊಳೆಯುವ ವಂಕಿಯು ತೋಳಲ್ಲೀ |
ಪಂಕಜ ಮುಖಿಯೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ |
ಕಂಕಣ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಎಂದು ||೨ ||

ಥಳ ಥಳ ಹೊಳೆಯುತಲಿ ಎಮ್ಮಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶದಲಿ |
ತರಿಕಿಟ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಎಂದು |
ತಾಳ ಗತ್ತಿನಿಂದ ಥೈ ಥೈ ಥೈ ಎಂದು || ೩ ||

ಜಗವ ಉದ್ಧರಿಸುತಲಿ ನೆಲೆಸಿಹ ಕೋಲ್ಹಪುರದಲ್ಲಿ |
ಜನರು ನೋಡಿ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಎಂದು |
ಜಗದಂಬೆ ತಾಯೆ ಝಣಕು ಝಣಕು ಎಂದು ||೪||

ಸನ್ನುತಿ ಪುರವಾಸಿ ನೆಲೆಸಿಹ ಭೀಮಾತೀರದಲಿ |
ಭಕುತರ ಕರದಿಂ ಸೇವೆಯಗೊಳ್ಳುತ |
ಹರಿ ವಿಠಲೇಶನ ಮೋಹದ ರಾಣಿ || ೫ ||

Āḍuta bāram’ma nali nalidāḍuta bāram’ma॥ pa॥

āḍuta varagaḷa nīḍuta dayadinda pāḍuta nam’ma lakṣmī naḍu manegindu || a.Pa||

hejjeya nīḍutali vajrada gejjeyu kālgaḷali |

sajjanara kai sēveyagoḷḷuva |

gejje kāl‌ dhvani ghal‌ ghal ghal‌ endu॥1||

kaṅkaṇ‌ kaigaḷallī hoḷeyuva vaṅkiyu tōḷallī |

paṅkaja mukhiyē sambhramadinda |

kaṅkaṇa kiṇi kiṇi kiṇi kiṇi kiṇi endu ||2 ||

thaḷa thaḷa hoḷeyutali em’mayya kōṭi prakāśadali |

tarikiṭa dhimi dhimi dhimita dhimita endu |

tāḷa gattininda thai thai thai endu || 3 ||

jagava ud’dharisutali nelesiha kōl’hapuradalli |

janaru nōḍi jaya jaya jaya jaya endu |

jagadambe tāye jhaṇaku jhaṇaku endu ||4||

sannuti puravāsi nelesiha bhīmātīradali |

bhakutara karadiṁ sēveyagoḷḷuta |

hari viṭhalēśana mōhada rāṇi || 5 ||

Indu Ninna Mareya Hokke Venkatesane Lyrics

The seventh one once again from our Shree Purandara Dasaru.

ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೆ

ಎಂದಿಗಾದರೆನ್ನ ಕಾಯೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ||pa||

ಶೇಷಗಿರಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀಶ ದೋಷರಹಿತನೆ

ಏಸು ದಿನಕು ನಿನ್ನ ಪಾದ ದಾಸನು ನಾನೆ

ಕ್ಲೇಶಗೈಸದಿರು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ನೀನೆ ||1||

ಕಮಲನಯನ ಕಾಮಜನಕ ಕರುಣವಾರಿಧೇ

ರಮೆಯನಾಳ್ವ ಕಮಲನಾಭ ಹೇ ದಯಾನಿಧೇ

ಯಮನ ಪುರದಿ ಶಿಕ್ಷಿಸದಿರು ಪಾರ್ಥಸಾರಥೇ ||2||

ಉರಗಶಯನ ಸುರರಿಗೊಡೆಯ ಸಿರಿಯ ರಮಣನೆ

ಶರಣಪಾಲ ಬಿರುದು ತೋರಿ ಪೊರೆವ ದೇವನೆ

ಕರುಣಿಸೆನಗೆ ಮುಕುತಿಯ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ||3||

Indu ninna mareya hokke veṅkaṭēśane

endigādarenna kāyo śrīnivāsane ||pa||

śēṣagiriya vāsa śrīśa dōṣarahitane

ēsu dinaku ninna pāda dāsanu nāne

klēśagaisadiru enna svāmiyu nīne ||1||

kamalanayana kāmajanaka karuṇavāridhē

rameyanāḷva kamalanābha hē dayānidhē

yamana puradi śikṣisadiru pārthasārathē ||2||

uragaśayana surarigoḍeya siriya ramaṇane

śaraṇapāla birudu tōri poreva dēvane

karuṇisenage mukutiya purandaraviṭhalane ||3||

Devi Devi Jagadamba Durga Devi Jagadamba Lyrics

The sixth one. No idea who has composed this song. Found lyrics here and there. I added a line or two. I also recorded my own tune.

ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಾಂಬ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಾಂಬ ||ಪ ||

ಮಹಿಷಾಸುರನ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆ |

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೀನಾದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೧ ||

ಮೂಕಾಸುರನ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆ |

ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯು ನೀನಾದೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||೨ ||

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೃಪೆಗೈದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆ |

ಶಾರದಾಂಬೆಯು ನೀನಾದೆ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೩ ||

ಭಕ್ತರ ಮೊರೆಯನು ಆಲಿಸುತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆ |

ಸೀತಾದೇವಿಯು ನೀನಾದೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೪ ||

ಬಿಂದುಮಾಧವಗೆ ನೀನೊಲಿದು  ಬೆಲಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆ |

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ನೀನಾದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯೆ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ೫ ||

Devi devi jagadamba durga devi jagadamba

Devi devi jagadamba durga devi jagadamba llPll

Mahishasurana vadhe madi maisurinalli sthiravaade |

Chamundaeshvari neenade Chamundaeshvari namostute ll1ll

Mookasurana vadhe madi kollurinalli sthiravaade |

Mookambikryu neenade Mookambikryu namostute ll2ll

Shankaracharyarige krupegaidu shringeriyalli sthiravaade |

Sharadambeyu neenade Sharadambeyu namostute ll3ll

Bhaktara Moreyanu aalisutta shivamoggadalli sthiravaade |

Seetadeviyu neenade Seetadeviyu namostute ll4ll

Bindumaadhavage neenolidu belagurinalli sthiravaade |

Mahalakshmi taayi neenade Mahalakshmi taye namostute ll5ll

Srinivasa Enna Bittu Ninagalade Lyrics

The sixth one once again from our Shree Purandara Dasaru.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನಗಲದೆ || ಪ ||

ಮನವೆಂಬೊ ಮಂಟಪ

ತನುವೆಂಬೊ ಹಾಸು ಮಂಚ

ಜ್ಞಾನವೆಂಬೊ ದಿವ್ಯ ದೀಪದ ಬೆಳಗಿಲಿ

ಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯ ನೀ ಬೇಗ ಬಾರೋ || 1 ||

ಪಂಚದೈವರು ಯಾವಾಗಲು ಎನ್ನ

ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ನೋಡುತಾರೆ

ಕೊಂಚಗಾರರು ಆರು ಮಂದಿ ಅವರ-

ಹಿಂಚುಮುಂಚಿಲ್ಲದೆ ಎಳೆಯುತಾರೆ || 2 ||

ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮದಿ ಬಳಲಿದೆ

ಇನ್ನಾದರು ಎನ್ನ ಕೈ ಪಿಡಿಯೊ

ಘನ್ನಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ

ಮನ್ನಿಸಿ ಎನ್ನನು ಕಾಯಬೇಕೋ || 3 ||

Śrīnivāsa enna biṭṭu nīnagalade || pa ||

manavembo maṇṭapa

tanuvembo hāsu man̄ca

jñānavembo divya dīpada beḷagili

sanakādi vandya nī bēga bārō || 1 ||

pan̄cadaivaru yāvāgalu enna

hon̄cu hāki nōḍutāre

kon̄cagāraru āru mandi avara-

hin̄cumun̄cillade eḷeyutāre || 2 ||

munna māḍida duṣkarmadi baḷalide

innādaru enna kai piḍiyo

ghannamahima śrī purandara viṭhala

mannisi ennanu kāyabēkō || 3 ||

Jagapatiya Toramma lakumi Lyrics

The fifth one from Vijaya Vittala Dasaru. In some places it is enage and in some books it is Lakumi. So, included both.

ಜಗಪತಿಯ ತೋರಮ್ಮ ಲಕುಮಿ(ಎನಗೆ) ಕರುಣವ ಮಾಡಮ್ಮ ||pa||

ಅಘಗಳ ಕಳೆವ ಅಮೋಘ ದೇವನ
ಭಕುತರ ಕಾವನ ಎನ್ನಯ ಜೀವನ ||a.pa||

ಮೃಗಲಾಂಛನ ವದನೆ ಮೃದು ಸರಸಿಜ ಸದನೆ |
ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸಂಯೋಗನ್ನ |
ಅನಂತ ಭೋಗನ್ನ ಕಿರೀಟಿಯ ಬೀಗನ್ನ ||1||

ಭ್ರಮರ ಕುಂತಳೆ ಜಾಣೆ ಸುಮನ ಕೋಕಿಲ ಗಾನೆ |
ಕಮಲ ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಹಾರನ್ನ |
ಜಗದಾಧಾರನ್ನ ದಶಾವತಾರನ್ನ ||2||

ಅಜರಾಮರಣ ಸಿಧ್ದಿ ತ್ರಿಜಗದೋಳ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ |
ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ |
ತಿರುವೆಂಗಳೇಶನ್ನ ಜಗದ್ ಪೋಷನ್ನ ||3||

Jagapatiya tōram’ma lakumi (enage)karuṇava māḍam’ma ||pa||

aghagaḷa kaḷeva amōgha dēvana bhakutara kāvana ennaya jīvana ||a.Pa||

mr̥galān̄chana vadane mr̥du sarasija sadane |

hagalu iruḷu ninna sanyōganna |

ananta bhōganna kirīṭiya bīganna ||1||

bhramara kuntaḷe jāṇe sumana kōkila gāne |

kamala tuḷasi mani hāranna |

jagadādhāranna daśāvatāranna ||2||

ajarāmaraṇa sidhdi trijagadōḷ prasid’dhi |

vijayaviṭhṭhala śrīnivāsanna |

tiruveṅgaḷēśanna jagadh pōṣanna ||3||

Sung by Sri Vidyabhushana Avaru

Govinda Namo Govinda Namo Govinda Narayana Lyrics

The fifth one, once again from our Shree Purandara Dasaru. This one truly brought tears. Touches your heart in so many ways.

ಗೋವಿಂದಾ ನಮೋ ಗೋವಿಂದಾ ನಮೋ

ಗೋವಿಂದಾ ನಾರಾಯಣ |

ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದ

ಗೋವಿಂದಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸೋ || Pa ||

ಮಂಚ ಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರಳು

ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು

ಸಂಚಿತಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ ಬಾರದು

ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮವೆ || 1 ||

ಅರ್ಥವ್ಯಾರಿಗೆ ಪುತ್ರರ್ಯಾರಿಗೆ

ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರ್ಯಾರಿಗೆ

ಕರ್ತು ಯಮನವರೆಳೆದು ಒಯ್ವಾಗ

ಅರ್ಥ ಪುತ್ರರು ಕಾಯ್ವರೆ || 2 ||

ತಂದು ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಪುರುಷನ

ಹಸಿದು ಬಳಲಿದಿರೆಂಬಳು

ಒಂದು ದಿವಸವು ತಾರದಿದ್ದರೆ

ಹಂದಿ ನಾಯಂತೆ ಕೆಲೆವಳು || 3 ||

ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ತನ್ನ ಪುರುಷನ

ಕಾಣದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರಳು

ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಜಾಣೆ ಕರೆದರು ಬಾರಳು || 4 ||

ಉಂಟುಕಾಲಕೆ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು

ಬಂಟರಾಗಿ ಕಾಯ್ವರು

ಕಂಟಕ ಯಮನವರು ಎಳೆವಾಗ

ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಬಾರರು || 5 ||

ಒಡೆವೆ ಅರಸಿಗೆ ಒಡಲು ಅಗ್ನಿಗೆ

ಮಡದಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚೆಲುವಗೆ

ಬಡಿದು ಹೊಡೆದು ಯಮನವರೆಳೆವಾಗ

ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿತು ನಾಲಿಗೆ || 6 ||

ದಿಟ್ಟತನದಲಿ ಪಟ್ಟವಾಳುವ

ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಚರಣವ

ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರೊ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ

ವಿಠಲೇಶನ ಪಾದವ || 7 ||

Gōvindā namō gōvindā namō

gōvindā nārāyaṇa |

gōvardhana giriyanettida

gōvindā nam’ma rakṣisō || pa ||

man̄ca bāradu maḍadi bāraḷu

kan̄cu kannaḍi bāradu

san̄citārthada dravya bāradu

mun̄ce māḍida dharmave || 1 ||

arthavyārige putraryārige

mitra bāndhavaryārige

kartu yamanavareḷedu oyvāga

artha putraru kāyvare || 2 ||

tandu bandare tanna puruṣana

hasidu baḷalidirembaḷu

ondu divasavu tāradiddare

handi nāyante kelevaḷu || 3 ||

prāṇavallabhe tanna puruṣana

kāṇade nillalāraḷu

prāṇa hōguva samayadalli

jāṇe karedaru bāraḷu || 4 ||

uṇṭukālake neṇṭariṣṭaru

baṇṭarāgi kāyvaru

kaṇṭaka yamanavaru eḷevāga

neṇṭariṣṭaru bāraru || 5 ||

oḍeve arasige oḍalu agnige

maḍadi mattobba celuvage

baḍidu hoḍedu yamanavareḷevāga

eḍavi bidditu nālige || 6 ||

diṭṭatanadali paṭṭavāḷuva

kr̥ṣṇarāyana caraṇava

muṭṭi bhajisiro siri purandara

viṭhalēśana pādava || 7 ||

Beautifully rendered by Puttur Narasimha Nayak Avaru.

%d bloggers like this: