Archive for the ‘lyrics’ Category

ಏನು ಮಾಡಲೊ ಮಗನೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಾಯಿತೊ – Enu Madalo Magane Yake BeLagayito Lyrics

Composer: Sri Purandaradasaru

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ಏನು ಮಾಡಲೊ ಮಗನೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಾಯಿತೊ
ಏನು ಮಾಡಲೊ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ||ಪ.||
ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನು ಮಾನಿನಿಯರು ಎನ್ನ
ಮಾನವ ಕಳೆಯುವರೊ ರಂಗಯ್ಯ ||ಅ.ಪ.||

ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದನೆಂಬುವರೊ
ಮೇಲಿನ ಕೆನೆಗಳ ಮೆದ್ದನೆಂಬುವರೊ
ಬಾಲಕರೆಲ್ಲರ ಬಡಿದನೆಂಬರೊ ಎಂಥ
ಕಾಳ ಹೆಂಗಸು ಇವನ ಹಡೆದಳೆಂಬುವರೊ ||೧||

ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕರುಗಳ ಬಿಟ್ಟನೆಂತೆಂಬರೊ
ಮೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದನೆಂಬುವರೊ
ಪುಟ್ಟ ಬಾಲೆಯರ ಮೋಹಿಸಿದನೆಂಬರೊ ಎಂಥ
ದುಷ್ಟ ಹೆಂಗಸು ಇವನ ಹಡೆದಳೆಂಬುವರೊ ||೨||

ಗಂಗಾಜನಕ ನಿನ್ನ ಜಾರನೆಂತೆಂಬರೊ
ಶೃಂಗಾರಮುಖ ನಿನ್ನ ಬರಿದೆ ದೂರುವರೊ
ಮಂಗಳಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ
ಹಿಂಗದೆ ಎಮ್ಮನು ಸಲಹೆಂತೆಂಬರೊ ||೩||

Enu mADalo magane yAke beLagAyito
Enu mADalo kRuShNayya ||pa.||
Enu mADali innu mAniniyaru enna
mAnava kaLeyuvaro raMgayya ||a.pa.||

hAlu mosaru beNNe kaddaneMbuvaro
mElina kenegaLa meddaneMbuvaro
bAlakarellara baDidaneMbaro eMtha
kALa heMgasu ivana haDedaLeMbuvaro ||1||

kaTTidda karugaLa biTTaneMteMbaro
meTTi sarpana mEle kuNidaneMbuvaro
puTTa bAleyara mOhisidaneMbaro eMtha
duShTa heMgasu ivana haDedaLeMbuvaro ||2||

gaMgAjanaka ninna jAraneMteMbaro
shRuMgAramukha ninna baride dUruvaro
maMgaLamahima shrI puraMdaraviThThala
hiMgade emmanu salaheMteMbaro ||3||

Audio link here. sung by Dr. Balamuralikrishna

ಪಂಢರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ – Pandarapuravembha Dhoda Nagara Lyrics

Yet another wonderful contribution from Mr. Lakshman and Ms. Damle. Thanks so much.

I have visited Pandharapur many times when I was young, any time relatives visited us in Bijapur, my parents took them to Pandharapur. And we accompanied them as well. At that time, we didn’t have such easy access to cameras and smart phones. I wish I can go back to that age with my smart phone.

paMDharApuraveMba doDDa nagara alli viThObaneMba sAhukAra
viThObaniruvadu naditIra alli paMDharibhajane vyApAra ||pa.||

taMde nIne tAyi nIne pAMDuraMga namma baMdhu nIne baLaga nIne pAMDuraMga
bhaktara pOShaka pAMDuraMga namma muktidAyaka pAMDuraMga ||1||

viThObanige priya tuLasihAra alli bhakta janara vyApAra
viThObanige priya bukkiya gaMdha alli chaMdrabhAgA snAna balu aMda ||2||

shrIhari viThThala pAMDuraMga jaya hari viThThala pAMDuraMga
viThThala viThThala pAMDuraMga namma puraMdara viThThala pAMDuraMga ||3||

ಪಂಢರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ಸಾಹುಕಾರ
ವಿಠೋಬನಿರುವದು ನದಿತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಢರಿಭಜನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ||ಪ.||

ತಂದೆ ನೀನೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ನೀನೆ ಬಳಗ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ
ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ||೧||

ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ತುಳಸಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ವ್ಯಾಪಾರ
ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಬುಕ್ಕಿಯ ಗಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಸ್ನಾನ ಬಲು ಅಂದ ||೨||

ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ
ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ||೩||

ಜೋ ಜೋ ಯಶೋದೆಯ ನಂದ – Jo Jo Yashodeya Nanda Lyrics

Mr. Lakshman and Ms.Bhavana have once again provided the lyrics of jO jO yashOdeya naMda. Attached below are the lyrics in Kannada and English. Thanks Lakshman, and Bhavana.

IMG_1857

Composer: Sri Purandaradasaru

ಜೋ ಜೋ ಯಶೋದೆಯ ನಂದ ಮುಕುಂದನೆ ಜೋ ಜೋ ಕಂಸ ಕುಠಾರಿ
ಜೋ ಜೋ ಮುನಿಗಳ ಹೃದಯಮಂದಿರ ಜೋ ಜೋ ಲಕುಮಿಯ ರಮಣ |ಪ.|

ಹೊಕ್ಕಳ ಹೂವಿನ ತಾವರೆಗಣ್ಣಿನ ಇಕ್ಕಿದ್ದ ಮಕರಕುಂಡಲದ
ಜಕ್ಕರಿಸುವ ಕದಪಿನ ಸುಳಿಗುರುಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುದ್ದು ಮೊಗದ
ಸೊಕ್ಕಿದ ಮದಕರಿಯಂದದಿ ನೊಸಲಲಿ ಇಕ್ಕಿದ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ
ರಕ್ಕಸರೆದೆದಲ್ಲಣ ಮುರವೈರಿಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ ಜೋ ಜೋ || ೧||

ಕಣ್ಣ ಬೆಳಗು ಪಸರಿಸಿ ನೋಡುತ ಅರೆಗಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ನಸುನಗುತ
ಸಣ್ಣ ಬೆರಳು ಬಾಯೊಳು ಢವಳಿಸುತ ಪನ್ನಗಶಯನ ನಾಟಕದಿ
ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮುದ್ದು ನೋಡೆನುತ ಗೋಪಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ತೋರಿದಳು
ಚಿನ್ನತನದ ಸೊಬಗಿನ ಖಣಿಯೇ ಹೊಸ ರನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಬೊಂಬೆ ಜೋ ಜೋ ||೨||

ನಿಡಿತೋಳ್ಗಳ ಪಸರಿಸುತಲಿ ಗೋಪಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲ್ ಮಲಗಿ ಬಾಯ ತೆರೆಯೆ
ಒಡಲೊಳು ಚತುರ್ದಶ ಭುವನವಿರಲು ಕಂಡು ನಡುನಡುಗಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿದಳು
ತಡೆಯದೆ ಅಡಿಗಳನಿಡುತಲಿ ಬಂದು ಮದದೇರ ಮುಖವ ನೋಡುತ ನಿಂದು
ಕಡು ದಯಾಸಾಗರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಿಡದೆ ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನ ಸಲಹಬೇಕೆಂದು ಜೋ ಜೋ ||೩||

jO jO yashOdeya naMda mukuMdane jO jO kaMsa kuThAri
jO jO munigaLa hRudayamaMdira jO jO lakumiya ramaNa |pa.|

hokkaLa hUvina tAvaregaNNina ikkidda makarakuMDalada
jakkarisuva kadapina suLiguruLina cikka bAyi muddu mogada
sokkida madakariyaMdadi nosalali ikkida kastUri tilaka
rakkasarededallaNa muravairiye makkaLa mANika jO jO || 1||

kaNNa beLagu pasarisi nODuta aregaNNa mucci nasunaguta
saNNa beraLu bAyoLu DhavaLisuta pannagashayana nATakadi
ninna magana muddu nODenuta gOpi tanna patige tOridaLu
chinnatanada sobagina khaNiyE hosa ranna muttina boMbe jO jO ||2||

niDitOLgaLa pasarisutali gOpiya toDe mEl malagi bAya tereye
oDaloLu caturdasha bhuvanaviralu kaMDu naDunaDugi kaNNa muccidaLu
taDeyade aDigaLaniDutali baMdu madadEra mukhava nODuta niMdu
kaDu dayAsAgara puraMdara viThala biDade rakShisu enna salahabEkeMdu jO jO ||3||

Audio link: http://www.dhingana.com/jo-jo-yashodeya-nanda-mukundane-song-aarathi-belagiro-kannada-21f25b1

ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಕರತಲ – Kamala Komala Karatala Lyrics

Ms. Bhavana Damle and Mr. Lakshman have been tirelessly providing lyrics for anyone who comments. I am sure 1/2 of all the lyrics you find on this website now are provided by either one of them. I really don’t know how to thank both of them. However, I know I can ask our Lord to bless them with his choicest blessings.

Attached below are lyrics for an amazing song on Lord Krishna contributed by Mr.Lakshman in English, and translated by Ms. Bhavana in Kannada.

IMG_0888

Composer: Shree Purandara Dasaru

kamala kOmala. rAgA: saurASTra/tilang. tripuTa tALA.

1: kamala kOmala karatala lAlita pAda pallava nI dArai krSNa
kAmini bhAmini rUpada candava nODabandene bhAme nAnu
2: nanda nandana yadukula vandyana indu vadana nI dArai krSNa
manjuLa bhASiNi kuravaga gandhini kanjanAbhane bAlE nAnu
3: udidashayana nI navanIta kaddava jAra cOra nI dArai krSNa
kAmini sundari nIraja lOcana cOranallave bAlE nAnu
4: mandaradharane parimaLa cennane kambukandhara nI dArai krSNa
cancala lOcane kuTila kuntaLe kOmalAngane bhAme nAnu
5: kamalAramaNa kaluSa nivAraNa niSkAbharaNa nI dArai krSNa
kAmuka kAmini campaka gandhini purandara viTTalane bAlE nAnu

೧: ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಕರತಲ ಲಾಲಿತ ಪಾದ ಪಲ್ಲವ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಕಾಮಿನಿ ಭಾಮಿನಿ ರೂಪದ ಚಂದವ ನೋಡಬಂದೆನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು ||

೨: ನಂದ ನಂದನ ಯದುಕುಲ ವಂದ್ಯನ ಇಂದು ವದನ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಮಂಜುಳ ಭಾಷಿಣಿ ಕುರವಗ ಗಂಧಿನಿ ಕಂಜನಾಭನೆ ಬಾಲೇ ನಾನು ||

೩: ಉದಧಿಶಯನ ನೀ ನವನೀತ ಕದ್ದವ ಜಾರ ಚೋರ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಕಾಮಿನಿ ಸುಂದರಿ ನೀರಜ ಲೋಚನೆ ಚೋರನಲ್ಲವೆ ಬಾಲೇ ನಾನು ||

೪: ಮಂದರಧರನೆ ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನನೆ ಕಂಬುಕಂಧರ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಚಂಚಲ ಲೋಚನೆ ಕುಟಿಲ ಕುಂತಳೆ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು ||

Audio link: https://soundcloud.com/vigneshsublimes/kamala-komala-purandara

೫: ಕಮಲಾರಮಣ ಕಲುಶ ನಿವಾರಣ ನಿಷ್ಕಾಭರಣ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಕಾಮುಕ ಕಾಮಿನಿ ಚಂಪಕ ಗಂಧಿನಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಬಾಲೇ ನಾನು ||

ಏನು ಸವಿಯೋ ನಿನ್ನ ಕೊಳಲು – Enu Saviyo Ninna Kolalu Lyrics

This is a composition of Sri Purandaradasaru. And contributed by Ms. Bhavana Damle.

IMG_0888

ಏನು ಸವಿಯೋ ನಿನ್ನ ಕೊಳಲು
ಗೊಲ್ಲ ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿತು ಮರುಳು ||ಪ.||

ಬರೆಗಡಿಗೆಯ ಕಡೆಯುವರೋ
ಗೋ-ಕರು ಎಂದು ಗೂಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಾನ್ಹಿಂಡುವರೋ
ತಿರುಗಿ ಕನ್ನಡಿಯ ನೋಡುವರೋ
ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ತೀಡುವರೋ ||೧|

ಮಕ್ಕಳ ಬಡಿದಳಿಸುವರೋ
ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಯಾನೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾನಿಕ್ಕುವರೋ
ಉಕ್ಕುವ ಹಾಲು ಲೆಕ್ಕಿಸರೋ
ಬೋರಲಿಕ್ಕಿದ ಮಡಿಕೆಗೆ ನೀರ ಚೆಲ್ಲುವರೋ ||೨||

ಆ ನಾದಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋ
ನಿನ್ನಾಧೀನವಾಗಿಹುದಯ್ಯ ಈ ಜಗ ನೋಡೋ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ದಯ ಮಾಡೋ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀ ಎನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರೋ ||೩||

Enu saviyO ninna koLalu
golla mAniniyarigella mADitu maruLu ||pa.||

baregaDigeya kaDeyuvarO
gO-karu eMdu gULiya biTTu ettAn~hiMDuvarO
tirugi kannaDiya nODuvarO
hirihiri higgi kaNNige kuMkuma tIDuvarO ||1|

makkaLa baDidaLisuvarO
bekku mariyAnetti muddAnikkuvarO
ukkuva hAlu lekkisarO
bOralikkida maDikege nIra celluvarO ||2||

A nAdA innomme mADO
ninnAdhInavAgihudayya I jaga nODO
bhaktavatsala daya mADO
puraMdaraviThala nI enna kaiya biDadirO ||3||

Audio link: http://mio.to/album/99-kannada_devotional/27455-Yenu_Saviyo_Ninna_Kolalu/#/album/99-kannada_devotional/27455-Yenu_Saviyo_Ninna_Kolalu/

ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಇಂಥ – Helidare Namma Mele Yakamma Sittu Lyrics

IMG_1872

Composer: Sri Puranadaradasa
Singer: Sri Vidyabhushana
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಇಂಥ
ಗಾಡಿಗಾರ ಮಗನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನೀವಿಷ್ಟು ||ಪ.||

ಸಣ್ಣ ರುಮಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಚುಂಗ ಬಿಟ್ಟೂ ಫಣೆಗೆ
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು
ಚಿಣ್ಣಿಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗರಿ ಕೈಯಲಿಟ್ಟು ಪೊಸ
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆಲ್ಲು ಹೋಗೆಂದು ಕಳುಹಿಬಿಟ್ಟು ||೧||

ಕರೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ
ಹರಳು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟು
ವಾರಿಗೆಯ ಪುಂಡರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಗೋಪಿ
ಊರನೆಲ್ಲ ಸುಳಿಯೆಂದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ||೨||

ಹೋಗೆಂದು ರಂಗನ ಕಳುಹಿಕೊಟ್ಟು ಗೋಪಿ
ಆಗಭೋಗಂಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟು
ನಿಗಮಗೋಚರನೆಂಬ ಪೆಸರನಿಟ್ಟು ಗೋಪಿ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ಟು ||೩||

hELidare namma mEle yAkamma siTTu iMtha
gADigAra magana paDeda mEle nIviShTu ||pa.||

saNNa rumAlu kaTTi chuMga biTTU phaNege
baNNisi kastUri tilakavanniTTu
chiNNikOlu cheMDu bugari kaiyaliTTu posa
beNNeya mellu hOgeMdu kaLuhibiTTu ||1||

karedu kaiyalli chiTTe bella koTTu chikka
haraLu kallugaLannE ArisikoTTu
vArigeya puMDarannu mADikoTTu gOpi
Uranella suLiyeMdu kaLuhisikoTTu ||2||

hOgeMdu raMgana kaLuhikoTTu gOpi
AgabhOgaMgaLella tuMbikoTTu
nigamagOcaraneMba pesaraniTTu gOpi
puraMdaraviThalanna beLesibiTTu ||3||

Audio link: http://kannadaaudio.com/Songs/Devotional/home/Sundara-Muruthi-Mukhyaprana-Sri-Vidyabhushana.php

ಕಾಯೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗ ಕಾರುಣ್ಯ ಪಾಂಗ – Kayo Kaveri Ranga Lyrics

Composer: Sri ShyamaSundara Vittaladasaru

Thanks Ms. Bhavana for the lyrics and the links.

ಕಾಯೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗ ಕಾರುಣ್ಯ ಪಾಂಗ ||ಪ.||
ಕಾಯೊ ಕಾಯೊ ಕಾವೇರಿ ನಿಲಯನೆ ಕಾಯ ವಾಙ್ಮನಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿಂದು
ತೋಯಜಾಂಘ್ರಿಯ ನಂಬಿದೆನೊ ಭವ ಮಾಯ ಗೆಲುವ ಉಪಾಯ ತೋರಿ ||ಅ.ಪ.||

ದೇವಾಧಿದೇವ ನೀನು ಪ್ರಣತಜನರಿಗೆ ದೇವತರುಮಣಿಧೇನು
ಎಂದರಿತು ನಿಷ್ಠಿಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು ರಘುವಂಶ ಭಾನು |
ಕಾವನಯ್ಯ ನೀ ಒಲಿದು ಕರುಣದಿ ಪಾವಮಾನಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರವರಿತು
ಭಾವಭಕುತಿಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಡುವ ಕೋವಿದರ ಸೇವಕನ ಮಾಡಿ ||೧||

ಪನ್ನಂಗಪತಿಶಯನ ಶಿರಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ಪನ್ನಂಗರಿಪುವಾಹನ
ಎನ್ನಪರಾಧವ ಮನ್ನಿಸೋ ಹಯವದನ ವೈಕುಂಠಸದನ |
ನಿನ್ನನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಪಡೆದು ಧನ್ಯರೆನಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಮಾನವಿ
ಘನ್ನ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ ||೨||

ನೇಸರಕುಲಜಾತ ವೇದೋಕ್ತ ಕ್ರಮದಿಂ ಭೂಸುರಕರ ಪೂಜಿತ
ಕೌಶಿಕನ ಯಜ್ಞವ ಪೋಷಕ ಪವನಪಿತ ಪಾವನ್ನ ಚರಿತ |
ವಾಸುದೇವಾನಂತ ಮಹಿಮ ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯ ದೋಷ ಕಳೆಯುವ
ಭೇಶ ಪುಷ್ಕರಣೀಶ ಕೇಶವ ದಾಶರಥಿ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ||೩||

kAyO kAvEri raMga kAruNya pAMga ||pa.||
kAyo kAyo kAvEri nilayane kAya vA~gmanapUrNadalliMdu
tOyajAMghriya naMbideno bhava mAya geluva upAya tOri ||a.pa.||

dEvAdhidEva nInu praNatajanarige dEvatarumaNidhEnu
eMdaritu niShThili dhAvisi baMde nAnu raghuvaMsha bhAnu |
kAvanayya nI olidu karuNadi pAvamAniya shAstravaritu
bhAvabhakutili ninna pADuva kOvidara sEvakana mADi ||1||

pannaMgapatishayana shirabAgi prArthipe pannaMgaripuvAhana
ennaparAdhava mannisO hayavadana vaikuMThasadana |
ninnanugraha pUrNa paDedu dhanyarenisida mAnya mAnavi
ghanna guru jagannAthadAsara sannidhAnadi baMde prabhuvE ||2||

nEsarakulajAta vEdOkta kramadiM bhUsurakara pUjita
koushikana yaj~java pOShaka pavanapita pAvanna charita |
vAsudEvAnaMta mahima vibhIShaNapriya dOSha kaLeyuva
bhEsha puShkaraNIsha kEshava dAsharathi shrI shyAmasuMdara ||3||

Audio link: http://www.youtube.com/watch?v=RY6d-wC9n4Q

An Article on Sri ShyamaSundara Vittaladasaru : http://groups.yahoo.com/neo/groups/vijayavittala/conversations/topics/924

%d bloggers like this: