Archive for the ‘lyrics’ Category

Barayya Ba Ba Bhaktara Priya

Composer: Sri Gopaladasaru

Singer : Mysore Ramachandrachar

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ವಾರಿಜಲಯಪತೆ ವಾರಿಜನಾಭನೆ
ವಾರಿಜಭವಪಿತ ವಾರಿಜನೇತ್ರನೆ
ವಾರಿಜಮಿತ್ರ ಅಪಾರಪ್ರಭಾವನೆ
ವಾರಿಜ ಝಾಂಡದ ಕಾರಣ ದೊರೆಯೆ
ಬಾರೈಯ್ಯ ಬಾ ಬಾ ಭಕುತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯ ||ಪ||
ಮಾರ ಜನಕ ಮುಕುತರೊಡೆಯ ದೇವೈಯ್ಯ ಜೀಯ ||ಅಪ||

ಸ್ಯಂದನವೇರಿಬಾಪ್ಪ ರಂಗ ದೇವೋತ್ತುಂಗ
ನಂದ ನಂದನ ಅರಿಮದಭಂಗ ಕರುಣಾಪಾಂಗ
ಸಿಂಧುಶಯನ ಸುಂದರಾಂಗ ಹೇ ನಾರಸಿಂಗ
ಕಂದ ವಿರಿಂಚಿಯು ನಂದಿವಾಹನ ಅಮರೇಂದ್ರ
ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿ ಮುನಿ
ವೃಂದ ಬಂದು ನಿಂದು ಧಿಂ ಧಿಂ ಧಿಮಿಕೆಂದು
ನಿಂದಾಡಲು ಆನಂದದಿ ಮನಕೆ ||೧||

ಜಗತ್ ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತ ಗೋವಿಂದ
ಉದರದಿ ಲೋಕ ಲಘುವಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ಮುಕುಂದ
ಭಕುತರ ಮನಕೆ ಝಗ ಝಗಿಸುತ ಪೊಳೆವಾನಂದ ನಿಗಮಾವಳಿಯಿಂದ
ಅಗಣಿತ ಮುನಿಗಣ ನಗ ಖಗ ಮೃಗ ಶಶಿ
ಗಗನ ಮಣ್ಯಾದ್ಯರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಗೆ ಬಗೆ
ಪೊಗಳುತಲಿ ಬೇಗ ಜಿಗಿಜಿಗಿದಾಡಲು
ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಮಹಾ ಉರಗಗಿರಿವಾಸ ||೨||

ತಡಮಾಡ ಬ್ಯಾಡವೊ ಹೇ ನಲ್ಲ
ವಾಕು ಲಾಲಿಸು ಎನ್ನೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠ್ಠಲ
ದೇವ ಪರಾಕು ಅಡಿ ಇಡು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿನಲ್ಲ
ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಗಜ ಮೊರೆಯಿಡಲಾಕ್ಷಣ
ಮಡದಿಗೆ ಹೇಳದೆ ದುಡದುಡನೆ ಬಂದು
ಹಿಡಿದು ನಕ್ರನ ಬಾಯ ಕಡಿದು ಬಿಡಿಸಿದನೆ
ಸಡಗರದಲಿ ರಮೆಪೊಡವಿಯೊಡಗೂಡಿ ಬೇಗ ||೩||

vArijalayapate vArijanABane
vArijaBavapita vArijanEtrane
vArijamitra apArapraBAvane
vArija JAMDada kAraNa doreye
bAraiyya bA bA Bakutara priya SrInivAsa rAya ||pa||
mAra janaka mukutaroDeya dEvaiyya jIya ||apa||

syaMdanavEribAppa raMga dEvOttuMga
naMda naMdana arimadaBaMga karuNApAMga
siMdhuSayana suMdarAMga hE nArasiMga
kaMda viriMciyu naMdivAhana amarEMdra
sanaka sanaMdanAdi muni
vRuMda baMdu niMdu dhiM dhiM dhimikeMdu
niMdADalu AnaMdadi manake ||1||

jagat janmAdi karta gOviMda
udaradi lOka laGuvAgi dharisida mukuMda
Bakutara manake Jaga Jagisuta poLevAnaMda nigamAvaLiyiMda
agaNita munigaNa naga Kaga mRuga SaSi
gagana maNyAdyaru sogasAgi bage bage
pogaLutali bEga jigijigidADalu
muguLunageya mahA uragagirivAsa ||2||

taDamADa byADavo hE nalla
vAku lAlisu ennoDeya gOpAla viThThala
dEva parAku aDi iDu Baktavatsala SrI lakuminalla
maDuvinoLage gaja moreyiDalAkShaNa
maDadige hELade duDaduDane baMdu
hiDidu nakrana bAya kaDidu biDisidane
saDagaradali ramepoDaviyoDagUDi bEga ||3||

Navadurga Stotram

Singer: Ravindra Sathe

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ಗಣೇಶಃ
ಹರಿದ್ರಾಭಂಚತುರ್ವಾದು ಹಾರಿದ್ರವಸನಂವಿಭುಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ದೈವಂಮೋದಕಂದಂತಮೇವ ಚ ||

ದೇವೀ ಶೈಲಪುತ್ರೀ
ವಂದೇ ವಾಂಛಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಂ|
ವೃಷಾರೂಢಾಂ ಶೂಲಧರಾಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಯಶಸ್ವಿನೀಮ್ ||

ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ
ದಧಾನಾ ಕರಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಮಕ್ಷಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲೂ |
ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದತು ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯನುತ್ತಮಾ ||

ದೇವೀ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ
ಪಿಂಡಜಪ್ರವರಾರೂಢಾ ಚಂದಕೋಪಾಸ್ತ್ರಕೈರ್ಯುತಾ |
ಪ್ರಸಾದಂ ತನುತೇ ಮಹ್ಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ ||

ದೇವೀ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ
ಸುರಾಸಂಪೂರ್ಣಕಲಶಂ ರುಧಿರಾಪ್ಲುತಮೇವ ಚ |
ದಧಾನಾ ಹಸ್ತಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಶುಭದಾಸ್ತು ಮೇ ||

ದೇವೀಸ್ಕಂದಮಾತಾ
ಸಿಂಹಾಸನಗತಾ ನಿತ್ಯಂ ಪದ್ಮಾಶ್ರಿತಕರದ್ವಯಾ |
ಶುಭದಾಸ್ತು ಸದಾ ದೇವೀ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ||

ದೇವೀಕಾತ್ಯಾಯಣೀ
ಚಂದ್ರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲಕರಾ ಶಾರ್ದೂಲವರವಾಹನಾ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶುಭಂ ದದ್ಯಾದೇವೀ ದಾನವಘಾತಿನೀ ||

ದೇವೀಕಾಲರಾತ್ರಿ
ಏಕವೇಣೀ ಜಪಾಕರ್ಣಪೂರ ನಗ್ನಾ ಖರಾಸ್ಥಿತಾ |
ಲಂಬೋಷ್ಠೀ ಕರ್ಣಿಕಾಕರ್ಣೀ ತೈಲಾಭ್ಯಕ್ತಶರೀರಿಣೀ ||
ವಾಮಪಾದೋಲ್ಲಸಲ್ಲೋಹಲತಾಕಂಟಕಭೂಷಣಾ |
ವರ್ಧನಮೂರ್ಧ್ವಜಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಭಯಂಕರೀ ||

ದೇವೀಮಹಾಗೌರೀ
ಶ್ವೇತೇ ವೃಷೇ ಸಮಾರೂಢಾ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಾ ಶುಚಿಃ |
ಮಹಾಗೌರೀ ಶುಭಂ ದದ್ಯಾನ್ಮಹಾದೇವಪ್ರಮೋದದಾ ||

ದೇವೀಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ
ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಾದ್ಯೈರಸುರೈರಮರೈರಪಿ |
ಸೇವ್ಯಮಾನಾ ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ||

ನವದುರ್ಗಾಸ್ತವಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿಸುಮಾನಸಃ
ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಬಲಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಆಯುಃ ಸೌಖ್ಯಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ದುರ್ಗತಿಂ ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹಾರಿಣೀ
ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ನಾಶತ್ವಂ ಆಶು ಪ್ರಾಪಯತೇ ಧ್ರುವಂ ||

gaNESaH
haridrABaMcaturvAdu hAridravasanaMviBum |
pASAMkuSadharaM daivaMmOdakaMdaMtamEva ca ||

dEvI SailaputrI
vaMdE vAMCitalABAya caMdrArdhakRutaSEKarAM|
vRuShArUDhAM SUladharAM SailaputrI yaSasvinIm ||

dEvI brahmacAriNI
dadhAnA karapadmAByAmakShamAlA kamaMDalU |
dEvI prasIdatu mayi brahmacAriNyanuttamA ||

dEvI caMdraGaMTEti
piMDajapravarArUDhA caMdakOpAstrakairyutA |
prasAdaM tanutE mahyaM caMdraGaMTEti viSrutA ||

dEvI kUShmAMDA
surAsaMpUrNakalaSaM rudhirAplutamEva ca |
dadhAnA hastapadmAByAM kUShmAMDA SuBadAstu mE ||

dEvIskaMdamAtA
siMhAsanagatA nityaM padmASritakaradvayA |
SuBadAstu sadA dEvI skaMdamAtA yaSasvinI ||

dEvIkAtyAyaNI
caMdrahAsOjjvalakarA SArdUlavaravAhanA |
kAtyAyanI SuBaM dadyAdEvI dAnavaGAtinI ||

dEvIkAlarAtri
EkavENI japAkarNapUra nagnA KarAsthitA |
laMbOShThI karNikAkarNI tailAByaktaSarIriNI ||
vAmapAdOllasallOhalatAkaMTakaBUShaNA |
vardhanamUrdhvajA kRuShNA kAlarAtrirBayaMkarI ||

dEvImahAgaurI
SvEtE vRuShE samArUDhA SvEtAMbaradharA SuciH |
mahAgaurI SuBaM dadyAnmahAdEvapramOdadA ||

dEvIsiddhidAtri
siddhagaMdharvayakShAdyairasurairamarairapi |
sEvyamAnA sadA BUyAt siddhidA siddhidAyinI ||

navadurgAstavamidaM yaH paThEcChisumAnasaH
dhanaM dhAnyaM balaM kIrtiM AyuH soukhyaM ca viMdati |
durgatiM tasya bhaktasya durgA durgatihAriNI
pAThamAtrENa nAshatvaM Ashu prApayatE dhruvaM ||

गणॆशः
हरिद्राभंचतुर्वादु हारिद्रवसनंविभुम् ।
पाशांकुशधरं दैवंमॊदकंदंतमॆव च ॥

दॆवी शैलपुत्री
वंदॆ वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशॆखरां।
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम् ॥

दॆवी ब्रह्मचारिणी
दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू ।
दॆवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥

दॆवी चंद्रघंटॆति
पिंडजप्रवरारूढा चंदकॊपास्त्रकैर्युता ।
प्रसादं तनुतॆ मह्यं चंद्रघंटॆति विश्रुता ॥

दॆवी कूष्मांडा
सुरासंपूर्णकलशं रुधिराप्लुतमॆव च ।
दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मॆ ॥

दॆवीस्कंदमाता
सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया ।
शुभदास्तु सदा दॆवी स्कंदमाता यशस्विनी ॥

दॆवीकात्यायणी
चंद्रहासॊज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना ।
कात्यायनी शुभं दद्यादॆवी दानवघातिनी ॥

दॆवीकालरात्रि
ऎकवॆणी जपाकर्णपूर नग्ना खरास्थिता ।
लंबॊष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी ॥
वामपादॊल्लसल्लॊहलताकंटकभूषणा ।
वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी ॥

दॆवीमहागौरी
श्वॆतॆ वृषॆ समारूढा श्वॆतांबरधरा शुचिः ।
महागौरी शुभं दद्यान्महादॆवप्रमॊददा ॥

दॆवीसिद्धिदात्रि
सिद्धगंधर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि ।
सॆव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॥

नवदुर्गास्तवमिदं यः पठॆच्छिसुमानसः
धनं धान्यं बलं कीर्तिं आयुः सौख्यं च विंदति ।
दुर्गतिं तस्य भक्तस्य दुर्गा दुर्गतिहारिणी
पाठमात्रॆण नाशत्वं आशु प्रापयतॆ ध्रुवं ॥

Dasarapadas and Stotras in Many Languages

Ms. Veena Sree has shared the link for this amazing web site which has links for many many stotras in languages such as Kannada, English, Tamil and Telugu. Hope it helps for many who ask for lyrics in languages such as Tamil and Telugu. A few of the lyrics are posted in Malayalam also. And most Stotras and Slokas are sorted alpabetically.

And I found this website while searching for a few lyrics myself. You can get PDF for the lyrics for all Dasarapadas in Hindi, Kannada, Tamil and English. You can download the PDF as well.

Lakshmi Venkatesha Aaruthi Song

Pattada Gombe 2Ms. Veena Sree has provided the lyrics for Lakshmi Venkatesha Aaruthi Song. Thanks Veena. Attached below are the lyrics in Kannada and English.

Lakshmi Venkatesha AAruthi song

Pankaja mukhiyarellaru bandu
Lakshmi venkata ramaNanigaaruthi ettheere | |

Matsyavataarage mandaroddhaarage
Acchariyinda bhoomiya thandavage |
Hecchaada ukkina kambhadindali banda
Narasimhanigaaruti ettheere | |

Vaamana roopili daanave beDi
Premade koDaliya piDidavage |
Raamachandranaagi dashashiranaa konda
Sree krishNanigaaruti ettheere | |

Batthale nintaa bouddhavataarage
Uttama hayavannEridage |
Bhakthara salahuva purandara viThalage
Muttaideyaraaruti ettheere | |
(Sree Puranda Daasaru)
***

lakshmi-venkatesha-aarathi

Sreenivasa Stotra by Sree Vyasarajaru

Nethra darshnam with Tulasi

Composer : Sree Vyasarajaru

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಮಯಾ ಸಹ ವೇಂಕಟೇಶಂ

ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮುಖಸರೋರುಹಕಾಂತಿರಮ್ಯಮ್ |

ಮಾಣಿಕ್ಯಕಾಂತಿವಿಲಸನ್ಮುಕುಟೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ

ಪದ್ಮಾಕ್ಷಲಕ್ಷಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂಗಮ್ || ೧ ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಕರರಮ್ಯಸುಶಂಖಚಕ್ರಂ

ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಕಟಿಸ್ಥಲದತ್ತಪಾಣಿಮ್ |

ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಲಸನ್ಮಣಿಕಾಂಚನಾಢ್ಯಂ

ಪೀತಾಂಬರಂ ಮದನಕೋಟಿಸುಮೋಹನಾಂಗಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮಪದಾರವಿಂದ-

ಮಾನಂದಸಾಂದ್ರನಿಲಯಂ ಮಣಿನೂಪುರಾಢ್ಯಮ್ |

ಏತತ್ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಮಿತಿ ದರ್ಶಯಂತಂ

ವೈಕುಂಠಮತ್ರ ಭಜತಾಂ ಕರಪಲ್ಲವೇನ || ೩ ||

ವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಶುಭಮ್ |

ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಶ್ರೀಚರಣವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

SrI SrInivAsastOtram

prAtaH smarAmi ramayA saha vEMkaTESaM
maMdasmitaM muKasarOruhakAMtiramyam |
mANikyakAMtivilasanmukuTOrdhvapuMDraM
padmAkShalakShamaNikuMDalamaMDitAMgam || 1 ||

prAtarBajAmi kararamyasuSaMKachakraM
BaktABayapradakaTisthaladattapANim |
SrIvatsakaustuBalasanmaNikAMchanADhyaM
pItAMbaraM madanakOTisumOhanAMgam || 2 ||

prAtarnamAmi paramAtmapadAraviMda-
mAnaMdasAMdranilayaM maNinUpurADhyam |
Etat samastajagatAmiti darSayaMtaM
vaikuMThamatra BajatAM karapallavEna || 3 ||

vyAsarAjayatiprOktaM SlOkatrayamidaM SuBam |
prAtaHkAlE paThEdyastu pApEByO muchyatE naraH ||
|| iti SrIvyAsarAjaSrIcharaNavirachitaM SrInivAsastOtram ||

Nandana Kanda Sundaranga Lyrics

Lord_Sreenivasa
For the upcoming Dasara festival, I will be posting several lyrics, songs and useful information. Attached below is one such song composed by Harappanahalli Bhimavva (bhImEsha-krishna).

ನಂದನ ಕಂದ ಸುಂದರ ಕೋಮಲಾಂಗ

ಚಂದ್ರ ವದನ ಮುಚುಕುಂದ ವರದಗೆ

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ || ೧ ||

ಮುದ್ದು ಮುಖದಲಿ ತಿದ್ದಿಟ್ಟ ತ್ರಿನಾಮವ

ಹದ್ದುವಾಹನ ಕದ್ರಿ ಸುತ ಫಣಿ ಶಯನಗೆ

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ || ೨ ||

ಶ್ರೀಶ ಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣನೆ ವೆಂಕಟೇಶ

ಸಾಸಿರ ನಾಮದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ || ೩ ||

naMdana kaMda suMdara kOmalAMga
caMdra vadana muchukuMda varadage
maMgaLaM maMgaLaM || 1 ||

muddu muKadali tiddiTTa trinaamava
hadduvaahana kadri suta phaNi Sayanage
maMgaLaM maMgaLaM || 2 ||

SrISa bhImESa kRuShNane veMkaTESa
sAsira nAmadoDeya Sree Sreenivaasage
maMgaLaM maMgaLaM || 3 ||

P.S: I don’t have the audio right now, but will post the link as soon as I find one.

New Lyrics Page on Lord Srinivasa

With Dasara- Navarathri fast approaching, I decided to create a new page for the lyrics of our Lord Sreenivasa, Srinivasa or Venkateshwara as he is called. As I kept adding to the lyrics which had been posted since 2007, the count went up to 23. A one stop place for all lyrics during the festival. Amazing isn’t it?

Many have audio as well. Listen to the songs and get the blessings of our Lord.

The page is on the right hand side as shown in this image.

screenshot.70

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,528 other followers

%d bloggers like this: