lyrics


Composer: Sri Purandara Dasaru
Singer: M.S.Subbalakshmi
Contributor: Ms. Bhavana Damle

rAga: aThANa tALa: KaMDa ChApu

ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೇ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ
ನಿಖಿಲ ರಕ್ಷಕ ನೀನೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನೇ ||ಪ||

ರವಿಚಂದ್ರ ಬುಧ ನೀನೇ ರಾಹು ಕೇತುವು ನೀನೇ
ಕವಿ ಗುರುವು ಶನಿಯು ಮಂಗಳನು ನೀನೇ
ದಿವ ರಾತ್ರಿಯು ನೀನೇ ನವ ವಿಧಾನವು ನೀನೇ
ಭವರೋಗ ಹರ ನೀನೇ ಭೇಷಜನು ನೀನೇ ||೧||

ಪಕ್ಷಮಾಸವು ನೀನೇ ಪರ್ವ ಕಾಲವು ನೀನೇ
ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ತಿಥಿ ಕರಣಗಳು ನೀನೇ
ಅಕ್ಷಯವೆಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನವ ಕಾಯ್ದ
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ದೀನರಕ್ಷಕನು ನೀನೆ ||೨||

ಋತುವತ್ಸರವು ನೀನೆ ವ್ರತ ಯುಗಾದಿಯು ನೀನೇ
ಕ್ರತುವು ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಸದ್ಗತಿಯು ನೀನೇ
ಜಿತವಾಗಿ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ
ಸ್ತುತಿಗೇ ಸಿಲುಕದ ಮಹಾಮಹಿಮನು ನೀನೇ ||೩||

sakala graha bala neenE sarasijAkSha ||
nikhila rakShaka neenE vishwavyApakanE |p|

ravi chaMdra budha neenE rAhu kEtuvu neenE
kavi guru shaniyu maMgaLanu neenE
divarAtriyu neenE nava vidhAnavu neenE
bhavarOgahara neenE bhEShajanu neenE ||1||

pakshamAsavu neenE parva kAlavu neenE
nakshatra yOga tithi karaNagaLu neenE
akshayaveMdu draupadiya mAnava kAyda
pakShivAhana deena rakShakanu neenE ||2||

Rutu vatsaravu neenE vrata yugAdiyu neenE
kratu hOma yaj~jna sadgatiyu neenE
jitavAgi yennoDeya puraMdara viThalane
stutige silukada mahAmahimanu neenE ||3||

Advertisements

rAga: haMsAnaMdi tALa: Adi
Composer: Shri Purandara Dasaru
Singer: M.S. Subbalakshmi
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಉಗಾಭೋಗ:
ನಿನ್ನನೆ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ಪೊಗಳುವೆ
ನಿನ್ನನೆ ಬೇಡಿ ಬೇಸರಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ಕಾಲನು ಪಿಡಿವೆ
ನಿನ್ನ ತೊಂಡರಿಗೆ ಕೈಗೊಡುವೆ
ನಿನ್ನಂತೆ ಸಾಕಬಲ್ಲದೇವರಿನ್ನುಂಟೆ
ಚೆನ್ನ ಪುರಂದರವಿಠಲ ದೇವರ ದೇವ ||

ಆತನ ಪಾಡುವೆ ಅನವರತ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಭಕುತರ ಸಲಹುವ ||ಪ.||

ಆವಾತನ ಕೀರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳಿ ಪಾವನನಾದನು ಮೂಜಗವರಿಯ
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಲಿ ಶುಕನ್ಯಾರ ಪೊಗಳುವ ಆವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ಯಾರ ನೆನೆವನಯ್ಯ ||1||

ಶಿಲೆಯ ಬಾಲೆಯ ಮಾಡಿದ ಪಾದವ್ಯಾರದು ನಳಿನ ಸಂಭವನ ಪೆತ್ತವನ್ಯಾರು
ಕಲಿಯುಗದಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾರ ನಾಮವೆ ಗತಿ ಇಳೆಯ ಭಾರವನಿಳುಹಿ ಸಲಹಿದನ್ಯಾರಯ್ಯ ||2||

ದ್ರುಪದನ ಸುತೆಯಭಿಮಾನ ರಕ್ಷಕನ್ಯಾರು ನೃಪ ಧರ್ಮಜಗೆ ರಕ್ಷಕನ್ಯಾರು
ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿದುರನ ಮನೆಯಲುಂಡವನ್ಯಾರು ಆಪತ್ಕಾಲದಿ ಗಜನ ಸಲಹಿದನ್ಯಾರಯ್ಯ ||3||

ಅತಿಶಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥವನೇರಿ ನಡೆಯಿಸಿದವನ್ಯಾರು
ಪೃಥ್ವಿಯೆಲ್ಲವ ಬಲಿ ಯಾರಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದನು ಮತಿವಂತ ಧ್ರುವನ ರಕ್ಷಕನ್ಯಾರು ಪೇಳಯ್ಯ ||4||

ಸಗರನ ಮಗಳಿಗು ಯಾರ ನಾಮವೆ ಗತಿ ಯೋಗದಿ ನಾರದನು ಯಾರ ಭಜಿಪನು
ರಾಗರಹಿತ ಹನುಮಂತನೊಡೆಯನ್ಯಾರು ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ||5||

ugAbhOga:

ninnane pADuve ninnane pogaLuve
ninnane bEDi bEsarisuve
ninna kAlanu piDive
ninna toMDarige kaigoDuve
ninnaMte sAkaballadEvarinnuMTe
chenna puraMdaraviThala dEvara dEva ||

Atana pADuve anavarata
prItiyiMdali tanna bhakutara salahuva ||pa.||

AvAtana kIrti parIkShita kELi pAvananAdanu mUjagavariya
bhAva shuddhiyali shukanyAra pogaLuva AvAga prahlAdanyAra nenevanayya ||1||

shileya bAleya mADida pAdavyAradu naLina saMbhavana pettavanyAru
kaliyugadi janarige yAra nAmave gati iLeya bhAravaniLuhi salahidanyArayya ||2||

drupadana suteyabhimAna rakShakanyAru nRupa dharmajage rakShakanyAru
kRupeyiMda vidurana maneyaluMDavanyAru ApatkAladi gajana salahidanyArayya ||3||

atishayadiMda arjunage sArathiyAgi rathavanEri naDeyisidavanyAru
pRuthviyellava bali yArigoppisidanu mativaMta dhruvana rakShakanyAru pELayya ||4||

sagarana magaLigu yAra nAmave gati yOgadi nAradanu yAra bhajipanu
rAgarahita hanumaMtanoDeyanyAru bhAgavatara priya puraMdara viThThala ||5||

Composer: Sri Vadiraja Swamy
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕಿರುವೆ ಕೋಕಿಲೇಶ್ವರಿ ವಾಣಿ || ಪ. ||
ಆರು ನಾನರಿಯೆ ನೀ ಸರಿರಾತ್ರಿಯಲಿ ಬಂದೀ || ಅ.ಪ. ||

ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ನಿಗಮಚೋರನ ಕೊಂದ ನೀರಜಾಕ್ಷನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ನಾರುವ ಮೈಯ್ಯ ಎನ್ನೊಳು ತೋರದೆ ಸಾರಿ ದೂರ ನೀ ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೧||

ಮಂದರಗಿರಿಯನು ಬೆನ್ನೊಳಗಿಟ್ಟ೦ತ ಸುಂದರವದನನೇ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಇಂದು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಭಾರಂಗಳಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗೆ ಪೋಗೋ ರಂಗ || ೨ ||

ಧರಣಿಗೆ ಸುಖವನು ನೀಡಿದ ಸೂಕರ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಭಾಮೆ ನಾನು
ವರಾಹರೂಪವು ನಿನ್ನ ಘುರುಘುರು ಶಬ್ದವು ಅರಿವೆ ನೀನಿಲ್ಲಿಂದ ಪೋಗೋ ರಂಗ || ೩ ||

ಬಾಲನ ತಾಪವ ಲೀಲೆಯಿಂದರಿತನ ನಾರಸಿಂಹನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಮೇಲಿದ್ದ ವಸನವು ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲ ಕಂಡ೦ಜುವವಳಲ್ಲ ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೪||

ವಾಸವನನುಜನೆ ವಾಮನರೂಪನೆ ನಾಶರಹಿತನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಕೂಸಿನ ರೂಪದಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವಗೆ ದಾಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಏಕೋ ರಂಗ||೫||

ತಾತನ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತೆಯ ತರಿದಂತ ಖ್ಯಾತಭಾರ್ಗವನು ನಾನೇ
ಮಾತೆಯ ತರಿದ ಪಾತಕಿ ನಿನಗಿನ್ನು ದೂತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಏಕೋ ರಂಗ ||೬||

ದಶರಥನಂದನ ದಶಮುಖ ಭಂಜನ ಪಶುಪತಿವಂದ್ಯನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಹಸನಾದ ಏಕಪತ್ನಿವ್ರತದೊಳಿರುವ ನಿನಗೆ ಹೊಸಕನ್ನಿಕೆಯರು ಏಕೋ ರಂಗ ||೭||

ಹದಿನಾರು ಸಾಸಿರ ನೂರೆಂಟು ಸುದತಿಯರ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಕದನಕ್ಕೆ ಬೇರಿನ್ನು ಮಾರ್ಗಂಗಳಿಲ್ಲವಯ್ಯ ವದನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೮||

ಬೌದ್ಧರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಾನವರ ಮುಗ್ಧರ ಮಾಡಿದೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಬುದ್ಧ ವಚನಂಗಳು ಎನ್ನಲಿ ಪೇಳಲು ವೃದ್ಧನಾರಿ ನಾನಲ್ಲ ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೯||

ವರತುರಗವನೇರಿ ಧರೆಯನು ಚರಿಸಿದ ದೊರೆವೀರ ನೋಡೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಕುದುರೆಯ ಚಾಕರಿಯೊಳಿರುವವಗೆ ಇನ್ನು ಯುವತಿಯ ಸುಖವಿನ್ನೆಂತೋ ರಂಗ ||೧೦||

ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶರಧಿಯೊಳ್ ಮಲಗಿದೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ದೊರೆ ಹಯವದನನ ಚರಣಕೆ ಎರಗುತ ತೆಗೆದಳು ಬಾಗಿಲ ಭಾಮೆ ಆಗ ತೆಗೆದಳು ಬಾಗಿಲ ಭಾಮೆ ||೧೧||

yAke bAgila hAkiruve kOkilESvari vANi || pa. ||
Aru nAnariye nI sarirAtriyali baMdI || a.pa. ||

nIroLu muLugi nigamacOrana koMda nIrajAkShane BAme nAnu
nAruva maiyya ennoLu tOrade sAri dUra nI pOgO raMga ||1||

maMdaragiriyanu bennoLagiTTa0ta suMdaravadananE BAme nAnu
iMdu ninage takka BAraMgaLillavayya siMdhuvinoLage pOgO raMga || 2 ||

dharaNige suKavanu nIDida sUkara paramapuruShanE BAme nAnu
varAharUpavu ninna GuruGuru Sabdavu arive nInilliMda pOgO raMga || 3 ||

bAlana tApava lIleyiMdaritana nArasiMhane BAme nAnu
mElidda vasanavu krUra kAryAMgaLalla kaMDa0juvavaLalla pOgO raMga ||4||

vAsavananujane vAmanarUpane nASarahitane BAme nAnu
kUsina rUpadi mOsa mADidavage dAsi innobbaLu EkO raMga||5||

tAtana mAtige mAteya taridaMta KyAtaBArgavanu nAnE
mAteya tarida pAtaki ninaginnu dUti innobbaLu EkO raMga ||6||

daSarathanaMdana daSamuKa BaMjana paSupativaMdyane BAme nAnu
hasanAda EkapatnivratadoLiruva ninage hosakannikeyaru EkO raMga ||7||

hadinAru sAsira nUreMTu sudatiyara badiyalliddavane BAme nAnu
kadanakke bErinnu mArgaMgaLillavayya vadana muccikoMDu pOgO raMga ||8||

bauddhara kuladalli huTTi dAnavara mugdhara mADide BAme nAnu
buddha vacanaMgaLu ennali pELalu vRuddhanAri nAnalla pOgO raMga ||9||

varaturagavanEri dhareyanu carisida dorevIra nODe BAme nAnu
kudureya cAkariyoLiruvavage innu yuvatiya suKavinneMtO raMga ||10||

sarvaprANigaLannu udaradalliTTukoMDu SaradhiyoL malagide BAme nAnu
dore hayavadanana caraNake eraguta tegedaLu bAgila BAme Aga tegedaLu bAgila BAme ||11||

Composer : Sree Purandara Dasaru

Contributor: Ms. Bhavana Damle

ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ
ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ||

ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ
ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಇರಲಿ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಪೇಳುವ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರದ ನಾಮವ ||1||

ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ
ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗಿರಿಸಿ
ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ
ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಂಗೆ ||2||

nArAyaNa ninna nAmada smaraNeya
sArAmruta enna nAligege barali ||

kashTadallirali utkrushTa-dallirali
eshTAdarU matikeTTu irali
krishNa krishNa endu shiShTaru pELuva
ashTAkshara mahA mantrada nAmava ||1||

santata hari ninna sAsira nAmava
antarangada oLagirisi
entO purandara viTala rAyana
antya kAladalli chintisO hAnge ||2||

Composer: Sri Purandaradasaru
Contributor: Ms.Bhavana Damle

ಕಡಗೋಲ ತಾರೆನ್ನ ಚಿನ್ನವೆ
ಮೊಸರೊಡೆದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಾರದು ರನ್ನವೆ ||ಪ.||

ಅಣ್ಣನ ಒಡಗೊಂಡು ಬಾರಯ್ಯ ಸವಿ ಸವಿ
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆಯ ಮೆಲುವಿರಂತೆ
ಬಣ್ಣ ಸರವ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುವೆ
ಚಿಣ್ಣರೊಡನೆ ಆಡಕಳುಹುವೆ ರಂಗ ||೧||

ಪುಟ್ಟ ಬೂಚಿಯ ತಂದು ನಿನ್ನಯ
ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಡುವೆ
ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬಿದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿನಗೀವೆ
ಕಟ್ಟಾಣಿ ಮುತ್ತಿನ ಕಣಿಯೇ ಬಾ ರಾಮ ||೨||

ಬಡವರ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಗೋಕುಲದ
ಎನ್ನೊಡೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕವೇ
ಕೊಡು ಮುದ್ದು ಪುರಂದರವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನೀ
ಪೆಂಗಡಲೊಳು ದುಡುಕು ಮಾಡುವರೇನೋ ರಂಗ ||೩||

kaDagOla tArenna chinnave
mosaroDedare beNNe bAradu rannave ||pa.||

aNNana oDagoMDu bArayya savi savi
beNNeya muddeya meluviraMte
baNNa sarava ninna koraLige hAkuve
chiNNaroDane ADakaLuhuve raMga ||1||

puTTa bUchiya taMdu ninnaya
toTTila kAlige kaTTiDuve
baTTalu tuMbida sakkare ninagIve
kaTTANi muttina kaNiyE bA rAma ||2||

baDavara bhAgyada nidhiyE gOkulada
ennoDeya makkaLa mANikavE
koDu muddu puraMdaraviThala kRuShNayya nI
peMgaDaloLu duDuku mADuvarEnO raMga ||3||

Audio link :
http://mio.to/artist/topsongs/99-Kannada_Devotional/3768-Bombay_Sisters/#/artist/topsongs/99-Kannada_Devotional/3768-Bombay_Sisters/

Bharatanatyam : http://www.youtube.com/watch?v=kmKGLkHtVyo

Composer : Kannada Late G. S. Shivarudrappa

Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ
ಬೆಳಕನಿಟ್ಟು ತೂಗಿದಾಕೆ
ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ
ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕೆ

ಹಸಿರ ಉಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ
ಮೊಲೆ ಹಾಲಿನ ಹೊಳೆಯ ಇಳಿಸಿ
ಬಯಲ ಹಸಿರ ನಗಿಸಿದಾಕೆ
ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ
ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕೆ

ಮರಗಿಡ ಹೂ ಮುಂಗುರುಳನು
ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆರಳೂ ಸವರಿ
ಹಕ್ಕಿ ಗಿಲಕಿ ಹಿಡಿಸಿದಾಕೆ
ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ
ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕೆ

ಮನೆಮನೆಯಲಿ ದೀಪ ಮುಡಿಸಿ
ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಉಣಿಸಿ
ತಂದೆ ಮಗುವ ತಬ್ಬಿದಾಕೆ
ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ
ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕೆ


And another song from the same composer.
One more song:

ಹೌದೇನೇ ಉಮಾ ಹೌದೇನೇ.
ಜನವೆನ್ನುವುದಿದು ನಿಜವೇನೇ ?-

ಮಸಣದ ಬೂದಿಯ ಮೈಗೆ ಬಳಿದು ಶಿವ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗುವನಂತೆ !
ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲದರೊಲು
ಊರೂರಲು ತಿರಿದುಂಬುವನಂತೆ !
ನೀನು ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಮೈಯಿಗೆ
ಆ ಬೂದಿಯನೇ ಬಳಿಯುವೆಯಂತೆ.

ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನಾಗಿಹ ತಪ್ಪಿಗೆ
ಸಹಿಸಬೇಕೆ? ಅವಮಾನವನು?
ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಶಿವ ಕರೆಯಲು ಬರಲಿ
‘ಮನೆಯೊಳಿಲ್ಲ ಉಮೆ’- ಎನ್ನುವೆನು.

Composer: Sri Muttusvamy Dikshit

Contributor: Ms. Bhavana Damle
Sri Satyanarayana Pooje

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ನಿತ್ಯಂ
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ||ಪ.||

ವಾಸವಾದಿ ಪೂಜಿತಂ ವರ ಮುನಿಜನ ಭಾವಿತಂ
ದಾಸಜನ ಪರಿಪಾಲಿತಂ ಭಾಸಮಾನ ಬದರೀಸ್ಥಿತಮ್ ||ಅ.ಪ.||

ವೈಶ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾರಣಂ ವಟು ವೇಷ ಧಾರಿಣಂ
ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಸನ್ನಂ ವಸು ಪ್ರದಾನ ನಿಪುಣಂ |
ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹಾದಿ ದಶಾವತಾರ ಪ್ರಭಾವಂ
ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಹಸ್ತಂ ಗುರುಗುಹನುತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ||

shree satyanArAyaNaM upAsmahE nityaM
satyaj~jAnAnaMdamayaM sarvaM viShNumayaM ||pa.||

vAsavAdi pUjitaM vara munijana bhAvitaM
dAsajana paripAlitaM bhAsamAna badarIsthitam ||a.pa.||

vaishya jAti kAraNaM vaTu vESha dhAriNaM
kaliyuga prasannaM vasu pradAna nipuNaM |
matsya kUrma varAhAdi dashAvatAra prabhAvaM
shaMkha cakrAbja hastaM guruguhanuta prasiddhaM ||

« Previous PageNext Page »