Archive for the ‘lyrics’ Category

ನೀಲ ಘನ ನೀಲ ಜೋ ಜೋ – NIla Ghana NIla JO Jo Lyrics

Composer: Sri Sripadarajaru
Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ನೀಲ ಘನ ನೀಲ ಜೋ ಜೋ, ಕುರುಣಾಲವಾಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜೋ ಜೋ

ಲೀಲಾವತಾರ ಜೋ ಜೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಜೋ ಜೋ ||

ಇಂದುಧರ ಮಿತ್ರ ಜೋ ಜೋ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಂದುರವಿ ನೇತ್ರ ಜೋ ಜೋ

ಇಂದುಕುಲ ರತ್ನ ಜೋ ಜೋ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಂದಿರಾರಮಣ ಜೋ ಜೋ ||

ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜನಕವಾಗಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ಪಚ್ಚೆಯಾ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ

ಅಚ್ಯುತಾನಂತನಿರಲು, ತೂಗಿದರು, ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಹರಿಯ ||

ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಂದು, ನಿರವಧಿಕ, ನಿರ್ಮಲಚರಿತನೆಂದು

ವರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ತಿಳಿದು, ತೂಗಿದರು, ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಹರಿಯ ||

ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿಯರು ಎಲ್ಲ, ಜನವಶ್ಯಕರ ದಿವ್ಯ ರೂಪನೆಂದು

ಪರಮ ಹರ್ಷದಿ ಪಾಡುತ, ತೂಗಿದರು ವರಹಾವತಾರ ಹರಿಯ ||

ಕರಕುಂಭಗಳು ಪೋಲುವ ಕುಚದಮೇಲ್ ಹಾರ ಪದಕವು ಹೊಳೆಯಲು

ವರ ವರ್ಣಿನಿಯರು ಕೂಡಿ ತೂಗಿದರು, ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ಹರಿಯ ||

ಭಾಮಾ ಮಣಿಯರೆಲ್ಲ, ಜಗದೊಳಗೆ ಸೋಮನಿವನೆಂದು ಹೊಗಳಿ

ನೇಮದಿಂದಲಿ ಪಾಡುತ ತೂಗಿದರು, ವಾಮನ ರೂಪ ಹರಿಯ ||

ಸಾಮಜವರದನೆಂದು ಅತುಳ ಭೃಗು ರಾಮಾವತಾರನೆಂದು

ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪಾಡುತ ತೂಗಿದರು, ಭಾರ್ಗವ ರೂಪ ಹರಿಯ ||

ಕಾಮಿನಿಯ ಕಾಮನೆಂದು, ಸುರಸಾರ್ವಭೌಮ ಗುಣಧಾಮನೆಂದು

ವಾಮ ನೇತ್ರಿಯರು ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು, ರಾಮಾವತಾರ ಹರಿಯ ||

ಸೃಷ್ಟಿಯಾ ಕರ್ತನೆಂದು ಜಗದೊಳಗೆ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರನೆಂದು

ದೃಷ್ಟಾಂತರಹಿತನೆಂದು ತೂಗಿದರು, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಹರಿಯ ||

ವೃದ್ಧ ನಾರಿಯರು ಯೆಲ್ಲ ಜಗದೊಳ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಿವನೆಂದು ಹೊಗಳಿ

ಬದ್ಧಾನುರಾಗದಿಂದ ತೂಗಿದರು, ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಹರಿಯ ||

ಝಣ ಝಣತ್ಕಾರದಿಂದ ರಂಜಿಸುವ ಮಲಯಜಾಲೇಪದಿಂದು

ಕುಸುಮ ಗಂಧಿಯರು ಕೂಡಿ ತೂಗಿದರು, ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರ ಹರಿಯ ||

ತುಂಗ ಭವ ಭಂಗ ಜೋ ಜೋ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಮಂಗಳಾಪಾಂಗ ಜೋ ಜೋ,

ರಂಗ ಶ್ರೀ ಪಾಂಗ ಜೋ ಜೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ರಂಗ-ವಿಠ್ಠಲನೆ ಜೋ ಜೋ ||

nIla ghana nIla jO jO, kuruNaalavaala shrI kRuShNa jO jO
lIlaavataara jO jO, paramaatma baala gOpaala jO jO ||

iMdudhara mitra jO jO, paramaatma, iMduravi nEtra jO jO
iMdukula ratna jO jO, paramaatma, iMdiraaramaNa jO jO ||

aaScharya janakavaagi, nirmisida, paccheyaa toTTilalli
achyutaanaMtaniralu, tUgidaru, matsyaavataara hariya ||

dharma saMsthaapaneMdu, niravadhika, nirmalacharitaneMdu
varma karmagaLa tiLidu, tUgidaru, kUrmaavataara hariya ||

sarasijaakShiyaru ella, janavashyakara divya rUpaneMdu
parama harShadi paaDuta, tUgidaru varahaavataara hariya ||

karakuMbhagaLu pOluva kuchadamEl haara padakavu hoLeyalu
vara varNiniyaru kUDi tUgidaru, narasiMha rUpa hariya ||

bhaamaa maNiyarella, jagadoLage sOmanivaneMdu hogaLi
nEmadiMdali paaDuta tUgidaru, vaamana rUpa hariya ||

saamajavaradaneMdu atuLa bhRugu raamaavataaraneMdu
prEmadiMdali paaDuta tUgidaru, bhaargava rUpa hariya ||

kaaminiya kaamaneMdu, surasaarvabhouma guNadhaamaneMdu
vaama nEtriyaru paaDi tUgidaru, raamaavataara hariya ||

sRuShTiyaa kartaneMdu jagadoLage duShTa saMhaaraneMdu
dRuShTaaMtarahitaneMdu tUgidaru, kRuShNaavataara hariya ||

vRuddha naariyaru yella jagadoL prasiddhanivaneMdu hogaLi
baddhaanuraagadiMda tUgidaru, bouddhaavataara hariya ||

jhaNa jhaNatkaaradiMda raMjisuva malayajaalEpadiMdu
kusuma gaMdhiyaru kUDi tUgidaru, kalkyaavataara hariya ||

tuMga bhava bhaMga jO jO, shrI kRuShNa, maMgaLaapaaMga jO jO,
raMga shrI paaMga jO jO, paramaatma raMga-viThThalane jO jO ||

ಏನು ಮಾಡಲೊ ಮಗನೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಾಯಿತೊ – Enu Madalo Magane Yake BeLagayito Lyrics

Composer: Sri Purandaradasaru

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ಏನು ಮಾಡಲೊ ಮಗನೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಾಯಿತೊ
ಏನು ಮಾಡಲೊ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ||ಪ.||
ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನು ಮಾನಿನಿಯರು ಎನ್ನ
ಮಾನವ ಕಳೆಯುವರೊ ರಂಗಯ್ಯ ||ಅ.ಪ.||

ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದನೆಂಬುವರೊ
ಮೇಲಿನ ಕೆನೆಗಳ ಮೆದ್ದನೆಂಬುವರೊ
ಬಾಲಕರೆಲ್ಲರ ಬಡಿದನೆಂಬರೊ ಎಂಥ
ಕಾಳ ಹೆಂಗಸು ಇವನ ಹಡೆದಳೆಂಬುವರೊ ||೧||

ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕರುಗಳ ಬಿಟ್ಟನೆಂತೆಂಬರೊ
ಮೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದನೆಂಬುವರೊ
ಪುಟ್ಟ ಬಾಲೆಯರ ಮೋಹಿಸಿದನೆಂಬರೊ ಎಂಥ
ದುಷ್ಟ ಹೆಂಗಸು ಇವನ ಹಡೆದಳೆಂಬುವರೊ ||೨||

ಗಂಗಾಜನಕ ನಿನ್ನ ಜಾರನೆಂತೆಂಬರೊ
ಶೃಂಗಾರಮುಖ ನಿನ್ನ ಬರಿದೆ ದೂರುವರೊ
ಮಂಗಳಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ
ಹಿಂಗದೆ ಎಮ್ಮನು ಸಲಹೆಂತೆಂಬರೊ ||೩||

Enu mADalo magane yAke beLagAyito
Enu mADalo kRuShNayya ||pa.||
Enu mADali innu mAniniyaru enna
mAnava kaLeyuvaro raMgayya ||a.pa.||

hAlu mosaru beNNe kaddaneMbuvaro
mElina kenegaLa meddaneMbuvaro
bAlakarellara baDidaneMbaro eMtha
kALa heMgasu ivana haDedaLeMbuvaro ||1||

kaTTidda karugaLa biTTaneMteMbaro
meTTi sarpana mEle kuNidaneMbuvaro
puTTa bAleyara mOhisidaneMbaro eMtha
duShTa heMgasu ivana haDedaLeMbuvaro ||2||

gaMgAjanaka ninna jAraneMteMbaro
shRuMgAramukha ninna baride dUruvaro
maMgaLamahima shrI puraMdaraviThThala
hiMgade emmanu salaheMteMbaro ||3||

Audio link here. sung by Dr. Balamuralikrishna

ಪಂಢರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ – Pandarapuravembha Dhoda Nagara Lyrics

Yet another wonderful contribution from Mr. Lakshman and Ms. Damle. Thanks so much.

I have visited Pandharapur many times when I was young, any time relatives visited us in Bijapur, my parents took them to Pandharapur. And we accompanied them as well. At that time, we didn’t have such easy access to cameras and smart phones. I wish I can go back to that age with my smart phone.

paMDharApuraveMba doDDa nagara alli viThObaneMba sAhukAra
viThObaniruvadu naditIra alli paMDharibhajane vyApAra ||pa.||

taMde nIne tAyi nIne pAMDuraMga namma baMdhu nIne baLaga nIne pAMDuraMga
bhaktara pOShaka pAMDuraMga namma muktidAyaka pAMDuraMga ||1||

viThObanige priya tuLasihAra alli bhakta janara vyApAra
viThObanige priya bukkiya gaMdha alli chaMdrabhAgA snAna balu aMda ||2||

shrIhari viThThala pAMDuraMga jaya hari viThThala pAMDuraMga
viThThala viThThala pAMDuraMga namma puraMdara viThThala pAMDuraMga ||3||

ಪಂಢರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ಸಾಹುಕಾರ
ವಿಠೋಬನಿರುವದು ನದಿತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಢರಿಭಜನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ||ಪ.||

ತಂದೆ ನೀನೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ನೀನೆ ಬಳಗ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ
ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ||೧||

ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ತುಳಸಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ವ್ಯಾಪಾರ
ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಬುಕ್ಕಿಯ ಗಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಸ್ನಾನ ಬಲು ಅಂದ ||೨||

ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ
ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ||೩||

ಜೋ ಜೋ ಯಶೋದೆಯ ನಂದ – Jo Jo Yashodeya Nanda Lyrics

Mr. Lakshman and Ms.Bhavana have once again provided the lyrics of jO jO yashOdeya naMda. Attached below are the lyrics in Kannada and English. Thanks Lakshman, and Bhavana.

IMG_1857

Composer: Sri Purandaradasaru

ಜೋ ಜೋ ಯಶೋದೆಯ ನಂದ ಮುಕುಂದನೆ ಜೋ ಜೋ ಕಂಸ ಕುಠಾರಿ
ಜೋ ಜೋ ಮುನಿಗಳ ಹೃದಯಮಂದಿರ ಜೋ ಜೋ ಲಕುಮಿಯ ರಮಣ |ಪ.|

ಹೊಕ್ಕಳ ಹೂವಿನ ತಾವರೆಗಣ್ಣಿನ ಇಕ್ಕಿದ್ದ ಮಕರಕುಂಡಲದ
ಜಕ್ಕರಿಸುವ ಕದಪಿನ ಸುಳಿಗುರುಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುದ್ದು ಮೊಗದ
ಸೊಕ್ಕಿದ ಮದಕರಿಯಂದದಿ ನೊಸಲಲಿ ಇಕ್ಕಿದ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ
ರಕ್ಕಸರೆದೆದಲ್ಲಣ ಮುರವೈರಿಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ ಜೋ ಜೋ || ೧||

ಕಣ್ಣ ಬೆಳಗು ಪಸರಿಸಿ ನೋಡುತ ಅರೆಗಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ನಸುನಗುತ
ಸಣ್ಣ ಬೆರಳು ಬಾಯೊಳು ಢವಳಿಸುತ ಪನ್ನಗಶಯನ ನಾಟಕದಿ
ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮುದ್ದು ನೋಡೆನುತ ಗೋಪಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ತೋರಿದಳು
ಚಿನ್ನತನದ ಸೊಬಗಿನ ಖಣಿಯೇ ಹೊಸ ರನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಬೊಂಬೆ ಜೋ ಜೋ ||೨||

ನಿಡಿತೋಳ್ಗಳ ಪಸರಿಸುತಲಿ ಗೋಪಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲ್ ಮಲಗಿ ಬಾಯ ತೆರೆಯೆ
ಒಡಲೊಳು ಚತುರ್ದಶ ಭುವನವಿರಲು ಕಂಡು ನಡುನಡುಗಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿದಳು
ತಡೆಯದೆ ಅಡಿಗಳನಿಡುತಲಿ ಬಂದು ಮದದೇರ ಮುಖವ ನೋಡುತ ನಿಂದು
ಕಡು ದಯಾಸಾಗರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಿಡದೆ ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನ ಸಲಹಬೇಕೆಂದು ಜೋ ಜೋ ||೩||

jO jO yashOdeya naMda mukuMdane jO jO kaMsa kuThAri
jO jO munigaLa hRudayamaMdira jO jO lakumiya ramaNa |pa.|

hokkaLa hUvina tAvaregaNNina ikkidda makarakuMDalada
jakkarisuva kadapina suLiguruLina cikka bAyi muddu mogada
sokkida madakariyaMdadi nosalali ikkida kastUri tilaka
rakkasarededallaNa muravairiye makkaLa mANika jO jO || 1||

kaNNa beLagu pasarisi nODuta aregaNNa mucci nasunaguta
saNNa beraLu bAyoLu DhavaLisuta pannagashayana nATakadi
ninna magana muddu nODenuta gOpi tanna patige tOridaLu
chinnatanada sobagina khaNiyE hosa ranna muttina boMbe jO jO ||2||

niDitOLgaLa pasarisutali gOpiya toDe mEl malagi bAya tereye
oDaloLu caturdasha bhuvanaviralu kaMDu naDunaDugi kaNNa muccidaLu
taDeyade aDigaLaniDutali baMdu madadEra mukhava nODuta niMdu
kaDu dayAsAgara puraMdara viThala biDade rakShisu enna salahabEkeMdu jO jO ||3||

Audio link: http://www.dhingana.com/jo-jo-yashodeya-nanda-mukundane-song-aarathi-belagiro-kannada-21f25b1

ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಕರತಲ – Kamala Komala Karatala Lyrics

Ms. Bhavana Damle and Mr. Lakshman have been tirelessly providing lyrics for anyone who comments. I am sure 1/2 of all the lyrics you find on this website now are provided by either one of them. I really don’t know how to thank both of them. However, I know I can ask our Lord to bless them with his choicest blessings.

Attached below are lyrics for an amazing song on Lord Krishna contributed by Mr.Lakshman in English, and translated by Ms. Bhavana in Kannada.

IMG_0888

Composer: Shree Purandara Dasaru

kamala kOmala. rAgA: saurASTra/tilang. tripuTa tALA.

1: kamala kOmala karatala lAlita pAda pallava nI dArai krSNa
kAmini bhAmini rUpada candava nODabandene bhAme nAnu
2: nanda nandana yadukula vandyana indu vadana nI dArai krSNa
manjuLa bhASiNi kuravaga gandhini kanjanAbhane bAlE nAnu
3: udidashayana nI navanIta kaddava jAra cOra nI dArai krSNa
kAmini sundari nIraja lOcana cOranallave bAlE nAnu
4: mandaradharane parimaLa cennane kambukandhara nI dArai krSNa
cancala lOcane kuTila kuntaLe kOmalAngane bhAme nAnu
5: kamalAramaNa kaluSa nivAraNa niSkAbharaNa nI dArai krSNa
kAmuka kAmini campaka gandhini purandara viTTalane bAlE nAnu

೧: ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಕರತಲ ಲಾಲಿತ ಪಾದ ಪಲ್ಲವ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಕಾಮಿನಿ ಭಾಮಿನಿ ರೂಪದ ಚಂದವ ನೋಡಬಂದೆನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು ||

೨: ನಂದ ನಂದನ ಯದುಕುಲ ವಂದ್ಯನ ಇಂದು ವದನ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಮಂಜುಳ ಭಾಷಿಣಿ ಕುರವಗ ಗಂಧಿನಿ ಕಂಜನಾಭನೆ ಬಾಲೇ ನಾನು ||

೩: ಉದಧಿಶಯನ ನೀ ನವನೀತ ಕದ್ದವ ಜಾರ ಚೋರ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಕಾಮಿನಿ ಸುಂದರಿ ನೀರಜ ಲೋಚನೆ ಚೋರನಲ್ಲವೆ ಬಾಲೇ ನಾನು ||

೪: ಮಂದರಧರನೆ ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನನೆ ಕಂಬುಕಂಧರ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಚಂಚಲ ಲೋಚನೆ ಕುಟಿಲ ಕುಂತಳೆ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು ||

Audio link: https://soundcloud.com/vigneshsublimes/kamala-komala-purandara

೫: ಕಮಲಾರಮಣ ಕಲುಶ ನಿವಾರಣ ನಿಷ್ಕಾಭರಣ ನೀನಾರೈ ಕೃಷ್ಣ
ಕಾಮುಕ ಕಾಮಿನಿ ಚಂಪಕ ಗಂಧಿನಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಬಾಲೇ ನಾನು ||

ಏನು ಸವಿಯೋ ನಿನ್ನ ಕೊಳಲು – Enu Saviyo Ninna Kolalu Lyrics

This is a composition of Sri Purandaradasaru. And contributed by Ms. Bhavana Damle.

IMG_0888

ಏನು ಸವಿಯೋ ನಿನ್ನ ಕೊಳಲು
ಗೊಲ್ಲ ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿತು ಮರುಳು ||ಪ.||

ಬರೆಗಡಿಗೆಯ ಕಡೆಯುವರೋ
ಗೋ-ಕರು ಎಂದು ಗೂಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಾನ್ಹಿಂಡುವರೋ
ತಿರುಗಿ ಕನ್ನಡಿಯ ನೋಡುವರೋ
ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ತೀಡುವರೋ ||೧|

ಮಕ್ಕಳ ಬಡಿದಳಿಸುವರೋ
ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಯಾನೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾನಿಕ್ಕುವರೋ
ಉಕ್ಕುವ ಹಾಲು ಲೆಕ್ಕಿಸರೋ
ಬೋರಲಿಕ್ಕಿದ ಮಡಿಕೆಗೆ ನೀರ ಚೆಲ್ಲುವರೋ ||೨||

ಆ ನಾದಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋ
ನಿನ್ನಾಧೀನವಾಗಿಹುದಯ್ಯ ಈ ಜಗ ನೋಡೋ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ದಯ ಮಾಡೋ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀ ಎನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರೋ ||೩||

Enu saviyO ninna koLalu
golla mAniniyarigella mADitu maruLu ||pa.||

baregaDigeya kaDeyuvarO
gO-karu eMdu gULiya biTTu ettAn~hiMDuvarO
tirugi kannaDiya nODuvarO
hirihiri higgi kaNNige kuMkuma tIDuvarO ||1|

makkaLa baDidaLisuvarO
bekku mariyAnetti muddAnikkuvarO
ukkuva hAlu lekkisarO
bOralikkida maDikege nIra celluvarO ||2||

A nAdA innomme mADO
ninnAdhInavAgihudayya I jaga nODO
bhaktavatsala daya mADO
puraMdaraviThala nI enna kaiya biDadirO ||3||

Audio link: http://mio.to/album/99-kannada_devotional/27455-Yenu_Saviyo_Ninna_Kolalu/#/album/99-kannada_devotional/27455-Yenu_Saviyo_Ninna_Kolalu/

ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಇಂಥ – Helidare Namma Mele Yakamma Sittu Lyrics

IMG_1872

Composer: Sri Puranadaradasa
Singer: Sri Vidyabhushana
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಇಂಥ
ಗಾಡಿಗಾರ ಮಗನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನೀವಿಷ್ಟು ||ಪ.||

ಸಣ್ಣ ರುಮಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಚುಂಗ ಬಿಟ್ಟೂ ಫಣೆಗೆ
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು
ಚಿಣ್ಣಿಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗರಿ ಕೈಯಲಿಟ್ಟು ಪೊಸ
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆಲ್ಲು ಹೋಗೆಂದು ಕಳುಹಿಬಿಟ್ಟು ||೧||

ಕರೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ
ಹರಳು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟು
ವಾರಿಗೆಯ ಪುಂಡರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಗೋಪಿ
ಊರನೆಲ್ಲ ಸುಳಿಯೆಂದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ||೨||

ಹೋಗೆಂದು ರಂಗನ ಕಳುಹಿಕೊಟ್ಟು ಗೋಪಿ
ಆಗಭೋಗಂಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟು
ನಿಗಮಗೋಚರನೆಂಬ ಪೆಸರನಿಟ್ಟು ಗೋಪಿ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ಟು ||೩||

hELidare namma mEle yAkamma siTTu iMtha
gADigAra magana paDeda mEle nIviShTu ||pa.||

saNNa rumAlu kaTTi chuMga biTTU phaNege
baNNisi kastUri tilakavanniTTu
chiNNikOlu cheMDu bugari kaiyaliTTu posa
beNNeya mellu hOgeMdu kaLuhibiTTu ||1||

karedu kaiyalli chiTTe bella koTTu chikka
haraLu kallugaLannE ArisikoTTu
vArigeya puMDarannu mADikoTTu gOpi
Uranella suLiyeMdu kaLuhisikoTTu ||2||

hOgeMdu raMgana kaLuhikoTTu gOpi
AgabhOgaMgaLella tuMbikoTTu
nigamagOcaraneMba pesaraniTTu gOpi
puraMdaraviThalanna beLesibiTTu ||3||

Audio link: http://kannadaaudio.com/Songs/Devotional/home/Sundara-Muruthi-Mukhyaprana-Sri-Vidyabhushana.php

%d bloggers like this: