Archive for the ‘lyrics’ Category

Gajavadana Paaliso Laaliso – ಗಜವದನಾ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ Lyrics

Contributed by : Ms. Veena Sree

ರಾಗ : ಹಂಸಧ್ವನಿ ಆದಿತಾಳ

ಗಜವದನಾ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ
ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ | |

ಭಕ್ತಿಯೊಳ್ ಭಜಿಪೆನೊ ರಕ್ತಾಂಭರಧರ
ಮುಕ್ತಿ ಪಥವ ತೋರೋ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನೆ ||

ಈಸು ದಿನಕೆ ನಿನ್ನಯ ದಾಸರ ಸಲಹುವ
ಈಶಾ ಪಾಲಿಸೊ ವಿದ್ಯದಾಯಕ ಸುತನ |
ಪೊಡವಿಯೊಳ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವರು ಯಾರೋ
ಕಡು ಹರುಶ್ದ್ ಕ್ಜಾಯೊ ವಿಜಯ ವಿಥಲರಾಯ | |

*****
ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು

Gajavadana

Raaga Hamsadhwani Adithala

Gajavadana Paaliso laaliso |
Gajavadana Paaliso laaliso | |

BhakthiyoL bhajipeno Rakthaambaradhara|
Mukthipathava thoro shakthi swaroopane | |

Eesu dinake ninnaya daasara salahuva
Eeshaa paaliso vidya daayaka suthane |
PoDavoyoL ninnaya biDuvaru yaaro
KaDu harushadi kayo vijaya vittalaraaya | |
***
Sree Vijayadaasaru

Paalise Shree Gowri Lyrics

SRI GOWRI

Contributed by : Veena Sree
Raaga Mohana Adithaala
Paalise Shree gowri ennanu
Paalise shree gowri |
Paalise ninnaya paalige bandenu
BeDuve sarvadaa paadake namisutha | | Paalise| |

SharaNendavaranu porevaLu embuva
Birudu ninnadu endarithenu twaradi |
Sanmatha purushana innelli kaaNeno
Manmthanembuva banna baDipa balu | |Paalise| |

Mahimeyanu naa bhakthiyalli
BaNNisalaLave prasanna vadanaLe |
kaaNenu shaanthiya enendheLali
PraNesha vitthalanu thane ballanu | | Paalise| |

screenshot.69

Gajamukha vandisuve – ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ Lyrics

Ms. Veena Sree has provided the lyrics for Gajamukha vandisuve – ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ  in Kannada and English for the upcoming Ganesha festival. Thanks , Veena.

Composer : Sree vaadiraajaru

ರಾಗ : ನಾಟ ಆದಿತಾಳ

ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ
ಗಜಮುಖ ವಂದಿಪೆ ಗಜಗೌರಿಯ ಪುತ್ರ
ಅಜನ ಪಿತನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೋಹದ ಬಾಲಾ | |

ನೀಲಕಂಠನ ಸುತ ಬಾಲಗಣೇಶನೇ
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವೆನು |
ಪರ್ವತನಾ ಪುತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರ
ಗರುವಿಯ ಚಂದ್ರಗೆ ಸ್ಠಿರಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನೋ ||

ಮತಿಗೆಟ್ಟ ರಾವಣ ಪೂಜಿಸದೆ
ಸೀತಾಪತಿ ಕರದಿಂದಲಿ ಹತನಾಗಿ ಹೋದನು |
ವಾರಿಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ಪಾದ
ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸೋ | |

*****
ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು

GaNesha
Raaga NaaTa Adithala
Gajamukha vandisuve karuNisi kayo
Gajamukha vandipe gajagowriya putra |
Ajana pithana mommagana Mohada baala | |

Neelakanthana sutha baala gaNeshane
Baari baarigu ninna smaraNe maaDuvenayya |
Parvathanaa putrid paarvathiya kumara
Garuviya chandrage chira shaapa koTTane | |

MathigeTTa raavaNa poojisade
Seethapathi karadindali hathanaagi hodanu |
Vaarijanaabha sree hayavadanana paada
Seruva maargada daariya thoriso | |
***
Sree vaadiraajaru

Listen to the audio here on youtube.

Ganapathi Stotra Sandhi from Harikathaamruthasaara

Ms. Veena Sree has sent me the lyrics for the most popular Ganapathi Stotra Sandhi from Harikathaamruthasaara written by Sree Jaganatha Dasaru. Thanks so much Ms. Veena.

ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ
ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಧಿ
28ನೇಸಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಪೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು ||

ಶ್ರೀಶನಂಘ್ರಿಸರೋಜಭೃಂಗ ಮಹೇಶಸಂಭವ ಮನ್ಮನದೊಳು
ಪ್ರಕಾಶಿಸನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ
ನೀ ಸಲಹು ಸಜ್ಜನರ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ
ಮಹದಾಕಾಶಪತಿ ಕರುಣಾಳು ಕೈಪಿಡಿದೆಮ್ಮನುದ್ಧರಿಸು ||೧||

ಏಕದಂತ ಇಭೇಂದ್ರಮುಖ ಚಾಮೀಕರಕೃತಭೂಷಣಾಂಗ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನಿನಿತೆಂದು
ನೋಕನೀಯನ ತುತಿಸುತಿಪ್ಪ ವಿವೇಕಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಸುಖಗಳ
ನೀ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ ಸಂತತ ಪರಮಕರುಣಾಳು ||೨||

ವಿಘ್ನರಾಜನೆ ದುರ್ವಿಷಯದೊಳು ಮಗ್ನವಾಗಿಹ ಮನವ ಮಹದೋ ಷಘ್ನ ನಂಘ್ರಿಸರೋಜಯುಗಳದಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದಿ
ಲಗ್ನವಾಗಲಿ ನಿತ್ಯಾನರಕಭಯಾಗ್ನಿಗಳಿಗಾನಂಜೆ ಗುರುವರ ಭಗ್ನಗೈಸೆನ್ನವಗುಣಗಳನು ಪ್ರತಿದಿವಸದಲ್ಲಿ ||೩||
ಧನಪ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ವೈದ್ಯಾಶ್ವಿನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಪ ಷಣ್ಮುಖನನುಜ ಶೇಷಶತಸ್ಥದೇವೋತ್ತಮ ವಿಯದ್ಗಂಗಾ|
ವಿನುತ ವಿಶ್ವೋಪಾಸಕನೆ ಸನ್ಮನದಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆ
ಲಕುಮೀವನಿತೆಯರಸನ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನವ ಕೊಟ್ಟು ಸಲುಹುವುದು ||೪||

ಚಾರುದೇಷ್ಣಾಹ್ವಯನೆನಿಸಿ ಅವತಾರಮಾಡಿದೆ ರುಕ್ಮಿಣೀಯಲಿ
ಗೌರಿಯರಸನ ವರದಿ ಉದ್ಧಟರಾದ ರಾಕ್ಷಸರ|
ಶೌರಿಯಾಜ್ಞದಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಭೂಭಾರವಿಳುಹಿದ ಕರುಣಿ
ತ್ವತ್ಪಾ ದಾರವಿಂದಕೆ ನಮಿಪೆ ಕರುಣಿಪುದೆಮಗೆ ಸನ್ಮತಿಯ||೫||

ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ ವಿರಾಜಿತೇಂದುವ ದರ್ಪಹರ ಉದಿತಾರ್ಕ ಸನ್ನಿಭ
ಸರ್ಪವರ ಕಟಿಸೂತ್ರ ವೈಕೃತಗಾತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ|
ಸ್ವರ್ಪಿತಾಂಕುಶಪಾಶಕರ ಖಳ ದರ್ಪಭಂಜನ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗ
ತರ್ಪಕನು ನೀನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಬಡಿಸು ಸಜ್ಜನರ ||೬||

ಖೇಶಪರಮಸುಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವ್ಯಾಸಕೃತಗ್ರಂಥಗಳನರಿತು
ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಬರೆದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆಯೊ ಲೋಕದೊಳು|
ಪಾಶಪಾಣಿಯೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನುಪದೇಶಿಸೆನಗದರರ್ಥಗಳ
ಕರುಣಾಸಮುದ್ರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನದಿ||೭||
ಶ್ರೀಶನತಿನಿರ್ಮಲಸುನಾಭೀದೇಶವಸ್ಥಿತ ರಕ್ತಶೃಂಗಗ
ದಾಸುಶೋಭಿತಗಾತ್ರ ಲೋಕಪವಿತ್ರ ಸುರಮಿತ್ರ|
ಮೂಷಕಾಸುರ ವಾಹನ ಪ್ರಾಣಾವೇಶಯುತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ
ಪ್ರಭು ಪೂರೈಸು ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತಿ ದಿನದಿ||೮||

ಶಂಕರಾತ್ಮಜ ದೈತ್ಯರಿಗತಿಭಯಂಕರಗತಿಗಳೀಯಲೋಸುಗ ಸಂಕಟಚತುರ್ಥಿಗನೆನಿಸಿ ಅಹಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಟ್ಟು|
ಮಂಕುಗಳ ಮೋಹಿಸುವೆ ಚಕ್ರಧರಾಂಕಿತನೆ ದಿನದಿನದಿ
ತ್ವತ್ಪದ ಪಂಕಜಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಬಿನ್ನಯಿಸುವೆನು ಪಾಲಿಪುದು||೯||

ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಗಣಸಮಾ ರಾಧ್ಯ ಚರಣಸರೋಜ
ಸರ್ವಸುಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಶೀಘ್ರದಿಂದಾಲಿಪುದು ಬಿನ್ನಪವ|
ಬುದ್ಧಿವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನಬಲ ಪರಿಶುದ್ಧಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತಿನಿರುತನ
ವದ್ಯನ ಸ್ಮೃತಿಲೀಲೆಗಳ ಸುಸ್ತವನ ವದನದಲಿ ||೧೦||

ರಕ್ತವಾಸದ್ವಯವಿಭೂಷಣ ಉಕ್ತಿಲಾಲಿಸು ಪರಮ
ಭಗವದ್ಭಕ್ತವರ ಭವ್ಯಾತ್ಮ ಭಾಗವತಾದಿಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ|
ಸಕ್ತವಾಗಲಿ ಮನವು ವಿಷಯ ವಿರಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸು ವಿದ್ವದಾದ್ಯ ವಿಮುಕ್ತನೆಂದೆನಿಸೆನ್ನ ಭವಭಯದಿಂದ ಕರುಣದಲಿ ||೧೧||

ಶುಕ್ರಶಿಷ್ಯರ ಸಂಹರಿಪುದಕೆ ಶಕ್ರ ನಿನ್ನನು ಪೂಜಿಸಿದನು
ಉರುಕ್ರಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸೇತುಮುಖದಲ್ಲಿ|
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಚಕ್ರಪಾಣಿಯ ನುಡಿಗೆ ಭಜಿಸಿದ
ವಕ್ರತುಂಡನೆ ನಿನ್ನೊಳೆಂತುಂಟೋ ಈಶನನುಗ್ರಹವು||೧೨||

ಕೌರವೇಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ಭಜಿಸದ ಕಾರಣದಿ ನಿಜಕುಲಸಹಿತ
ಸಂಹಾರವೈದಿದ ಗುರುವರ ವೃಕೋದರನ ಗದೆಯಿಂದ|
ತಾರಕಾಂತಕನನುಜ ಎನ್ನ ಶರೀರದೊಳು ನೀನಿಂತು ಧರ್ಮ
ಪ್ರೇರಕನು ನೀನಾಗಿ ಸಂತೈಸೆನ್ನ ಕರುಣದಲಿ||೧೩||

ಏಕವಿಂಶತಿ ಮೋದಕಪ್ರಿಯ ಮೂಕರನು ವಾಗ್ಮಿಗಳ ಮಾಳ್ಪ
ಕೃಪಾಕರೇಶ ಕೃತಜ್ಞ ಕಾಮದ ಕಾಯೊ ಕೈವಿಡಿದು|
ಲೇಖಕಾಗ್ರಣಿ ಮನ್ಮನದ ದುರ್ವ್ಯಾಕುಲವ ಪರಿಹರಿಸು ದಯದಿ ಪಿನಾಕಿಭಾರ್ಯಾತನುಜ ಮೃದ್ಭವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ನಿನ್ನ||೧೪||

ನಿತ್ಯಮಂಗಲಚರಿತ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯನಿಯಮನ
ಜ್ಞಾನತ್ರಯಪ್ರದ ಬಣ್ಧ್ಮೋಚಕ ಸುಮನಸಾಸುರರ |
ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳಂತೆ ನಡೆವ ಪ್ರಮತ್ತನಲ್ಲ ಸುಹೃಜ್ಜನಾಪ್ತನ
ನಿತ್ಯದಲಿ ನೆನೆನೆನೆದು ಸುಖಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಪುದು||೧೫||
ಪಂಚಭೇದಜ್ಞಾನವರುಪು ವಿರಿಂಚಿಜನಕನ ತೋರು ಮನದಲಿ
ವಾಂಛಿತಪ್ರದ ಒಲುಮೆಯಿಂದಲಿ ದಾಸನೆಂದರಿದು|
ಪಂಚವಕ್ತ್ರನ ತನಯ ಭವದೊಳು ವಂಚಿಸದೆ ಸಂತಯಿಸು ವಿಷಯದಿ ಸಂಚರಿಸಂದದಲಿ ಮಾಡು ಮನಾದಿಕರಣಗಳ||೧೬||

ಏನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುಯೋನಿಗಳು ಬರಲಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಣಪತಿತತ್ತ್ವೇಶರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಗುಣಕಾರ್ಯ|
ತಾನೆ ಮಾಡುವನೆಂಬ ಈ ಸುಜ್ಞಾನವೆ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ
ಮಹಾನುಭಾವ ಮುಹುರ್ಮುಹು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನಿನಿತೆಂದು||೧೭||

ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯ ವಿಬುಧೋತ್ತಮ ವಿವರ್ಜಿತನಿದ್ರಕಲ್ಪ
ದ್ರುಮನೆನಿಪೆ ಭಜಕರಿಗೆ ಬಹುಗುಣಭರಿತ ಶುಭಚರಿತ|
ಉಮೆಯ ನಂದನ ಪರಿಹರಿಸಹಂ ಮಮತೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಂದ್ರಿಯ
ಗಳಾ ಕ್ರಮಿಸಿ ದಣಿಸುತಲಿಹವು ಭವದೊಳಗಾವಕಾಲದಲಿ ||೧೮||

ಜಯಜಯತು ವಿಘ್ನೇಶ ತಾಪ ತ್ರಯವಿನಾಶನ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ
ಜಯಜಯತು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ವೀತಭಯಶೋಕ|
ಜಯಜಯತು ಚಾರ್ವಾಂಗ ಕರುಣಾನಯನದಿಂದಲಿ ನೋಡಿ
ಜನ್ಮಾಮಯಮೃತಿಗಳನು ಪರಿಹರಿಸು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭವದೊಳಗೆ||೧೯||

ಕಡುಕರುಣಿ ನೀನೆಂದರಿದು ಹೇರೊಡಲ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದು|
ನಡುನಡುವೆ ಬರುತಿಪ್ಪ ವಿಘ್ನವ ತಡೆದು ಭಗವನ್ನಾಮಕೀರ್ತನೆ
ನುಡಿನುಡಿಗೆ ಎನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿವಸದಲಿ ಮರೆಯದಲೆ||೨೦||

ಏಕವಿಂಶತಿ ಪದಗಳೆನಿಸುವ ಕೋಕನದ ನವಮಾಲಿಕೆಯ
ಮೈನಾಕಿತನಯಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಪ್ರಾಣಪತಿಯೆನಿಪ|
ಶ್ರೀಕರಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಿ
ತಾ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಭಕುತರಿಗಾವ ಕಾಲದಲಿ||೨೧||

*****
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು

Harikathaamruthasaara

GANAPATHI STOTRA SANDHI

HarikathAmR^itasAra gurugaLa
karuNadiMdApanitu pELuve
parama bhagavadbhaktaridanAdaradi kELuvudu………

shrIshanaMghri sarOjabhR^iMga ma
hEshasaMbhava manmanadoLu pra
kAshisanudina prARthisuve prEmAtishayadiMda
nI salahu sajjanara vEda
vyAsa karuNApAtra mahadA
kAshapati karuNALu kaipiDidemmanuddharisu………

EkadaMta ibhEMdramukha chA
mIkarakR^ita bhUShaNAMga kR^i
pA kaTAxadi nODu vij~nApisuveniniteMdu
nOkanIyana tutisutippa vi
vEkigaLa sahavAsa sukhagaLa
nI karuNisuvudemage saMtata paramakaruNALu………

vighnarAjane duRviShayadoLu
magnavAgiha manavu mahadO
ShaghnaMghri sarOjayugaLadi bhaktipURvakadi
lagnavAgali nitya naraka bha
yAgnigaLigAnaMje guruvara
bhagnagaisennavaguNagaLanu pratidivasadalli…

dhanapa vishvaksEna vaidyA
shvinigaLige sariyenipa ShaNmukha
nanuja shEShashatastha dEvOttamma viyadgaMgA
vinuta vishvOpAsakane sa
nmanadi vij~nApisuve lakumI
vaniteyarasana bhaktij~nAnava koTTu saluhuvudu…………

chArudEShNAhvayanenisi ava
tAra mADide rukmiNIyali
gouriyarasana varadi uddhaTarAda rAxasara
shouriyAj~nadi saMharisi bhU
bhAraviLuhida karuNi tvatpA
dAraviMdake namipe karuNipudemage sanmatiya………

shURpakaRNadvaya virAjita kaM
daRpashara uditARkasannibha
saRpavara kaTisUtra vaikR^itagAtra sucharitra
svaRpitAMkusha pAshakara khaLa
daRbhaMjana kaRmasAxiga
taRpakanu nInAgi tR^iptiya paDisu sajjanara…

khEsha parama subhaktipURvaka
vyAsakR^ita graMthagaLanaritu pra
yAsavilladE baredu vistarisideyo lOkadoLu
pAshapANiye prARthisuvenupa
dEshisenagadaraRthagaLa karu
NAsamudra kR^ipAkaTAxadi nODuva pratidinadi ………

shrIshanatiniRmala sunAbhI
dEshavasthita rakta gaMdhA
tishObhitagAtra lOkapavitra suramitra
mUShakasuvaravahana prANA
vEshayuta prakhyAta prabhu pU
raisu bhaktaru bEDidiShTARthagaLa prati dinadi …

shaMkarAtmaja daityarigati bha
yaMkaragatigaLIya lOsuga
saMkaTa chatuRthiganenisi ahitARthagaLa koTTu
maMkugaLa mOhisuve chakrada*
rAMkitana dinadinadi tvatpada
paMkajagaLige binnaisuvenu pAlipudu emma ………

siddha vidyAdharagaNa samA
rAdhya charaNasarOja saRvasu
siddhidAyaka shIghradiM pAlipudu binnapava
buddhi vidya j~nAna bala pari
shuddha bhakti virakti nirutana
vadyana smR^itilIlegaLa sustavana vadanadali ………

raktavAsadvaya vibhUShaNa
ukti lAlisu paramabhagava
dbhaktavara bhavyAtma bhAgavatAdishAstradali
saktavAgali manavu viShaya
virakti pAlisu vidhvadhAdhya vi
muktaneMdenisenna bhavabhayadiMdalanudunadi….

shukra shiShyara saMharipudake
shakra ninnanu pUjisidanu u
rukrama shrIrAmachaMdranu sEtumukhadalli
chakravaRtipa dhaRmarAjanu
chakrapANiya nuDige bhajisida
vakratuMDane ninnoLeMtuTo Ishanugrahavu ………

kouravEMdranu ninna bhajisada
kAraNadi nijakula sahita saM
hAra aidida guruvara vR^ikOdarana gadeyiMda
tArakAMtakananuja enna
sharIradoLu nIniMtu dhaRma
prErakanu nInAgi saMtaisenna karuNadali ………

EkaviMshati mOdaka priya
mUkaranu vA~NgmigaLa mALpe kR^i
pAkarEsha kR^itaj~na kAmada kAyo kaipiDidu
lEkhakAgraNi manmanada du
RvyAkulava pariharisu dayadi pi
nAki bhARyA tanuja mR^idbhava prARthisuve ninna ………

nitya maMgaLa charita jagadu
tpattisthiti laya niyamana j~nA
natrayapada baMdhamOchaka sumanasAsura
chittavR^ittigaLaMte naDeva pra
mattanalla suhR^ijjanAptana
nityadali nenenenedu sukhisuva bhAgya karuNipudu ………

paMchabhEda j~nAnavarupu vi
riMchijanakana tOru manadali
vAMChitaprada olumeyiMdali dAsaneMdaridu
paMchavaktrana tanaya bhavadoLu
vaMchisade saMtaisu viShayadi
saMcharidaMdadali mADu manAdikaraNagaLa ………

Enu bEDuvudilla ninna ku
yOnigaLu baralaMje lakumI
prANapati tatvEshariMdoDagUDi guNakARya
tAnE mADuvaneMba I su
j~nAnavane karuNisuvudemage ma
hAnubhAva muhuRmuhuH prARthisuveniniteMdu ………

namO namO guruvaRya vibudhO
ttama vivaRjitanidra kalpa
drumanenipe bhajakarige bahuguNabharita shubhacharita
umeya naMdana pariharisa
haMmamate buddhyAdiM driyagaLA
kramisi daNisutalihavu bhavadoLagAva kAladali ………

jayajayatu vighnEsha tApa
trayavinAshana vishvamaMgaLa
jayajayatu vidyApradAyaka vItabhayashOka
jayajayatu chARvAMga karuNA
nayanadiMdali nODi janumA
maya mR^itigaLanu pariharisu bhaktarige bhavadoLage……..

kaDukaruNi nIneMdaridu hE
roDala namisuve ninnaDige beM
biDade pAlisu parama karuNAsiMdhu eMdeMdu
naDu naDuve barutippa vighnava
taDedu bhagavannAma kIRtane
nuDidu nuDiseMniMda prati divasadali mareyadale……….

EkaviMshati padagaLenisuva
kOkanada navamAlikeya mai
nAkitanayAMtaRgata shrIprANapatiyenipa
shrIkarajagannAthaviTThala
svIkarisi svaRgApavaRgadi
tA koDuva soukhyagaLa bhaktarigAva kAladali | |

***

Listen to the tune here on Youtube:

ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ- Guruvara Banthamma GuruRayara Neneyamma Lyrics

rayara-bday3

I don’t remember how many times I have sung this song as a kid, nor do I remember how many times I have heard this song sung by Dr.Rajkumar. Dr.Rajkumar was such a great devotee of our Beloved Rayaru.

And I can’t even remember how tirelessly Mr. Lakshman provides lyrics. I am sure our beloved Rayaru will bless him with his choicest blessings. Thanks so much Mr. Lakshman.

Below are the lyrics with some corrections I made in Baraha to get the lyrics in Kannada. So, attached below are lyrics which Mr. Lakshman sent, and the lyrics in Kannada and Baraha as well.

ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದು ಸದ್ಗತಿಯ ಕೊಡುವನಮ್ಮ

 

ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ

ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

 

ಯೋಗಿ ಬರುವನಮ್ಮ ಶುಭ ಯೋಗ ಬರುವುದಮ್ಮ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಯ ಬಂದು ಭವ ರೋಗ ಕಳೆವನಮ್ಮ

ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬನ್ಥಮ್ಮ

ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

 

ಮನವ ತೊಳೆಯಿರಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಮನೆಯ ಹಾಕಿರಮ್ಮ

ದ್ಯಾನ ದಿನ್ದ ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ಒಳಗಣ ಬೆರೆವನಮ್ಮ

ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬನ್ಥಮ್ಮ

ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

 

ಕೋಪ ಅರಿಯನಮ್ಮ ಯಾರನು ದೂರ ತಲ್ಲನಮ್ಮ

ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಿಗೆ ಸೋತು ಬರುವ ಮಗುವಂಥೆ ಕಾಣಿರಮ್ಮ

ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ

ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

 

ಹಿಂದೆ ಬರುವನಮ್ಮ ರಾಯರ ನೆರಳಿನಂತೆ ಹನುಮ

ಹನುಮನಿದೆಡೆ ರಾಮನಿದ್ದು ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವನಮ್ಮ

ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ

ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ

ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದು ಸದ್ಗತಿಯ ಕೊಡುವನಮ್ಮ

 

In Baraha:

guruvAra baMtamma gururAyara neneyamma
guruvAra baMtamma gururAyara neneyamma
smaraNe mAtradali klEsha kaLedu sadgatiya koDuvanamma

vAra baMtamma guruvAra baMtamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

yOgi baruvanamma shubha yOga baruvudamma
rAghavEMdra gururAya baMdu bhava rOga kaLevanamma
vAra baMtamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

manava toLeyiramma bhaktiya maneya hAkiramma
dYAna dinda karedAga baMdu oLagaNa berevanamma
vAra baMtamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

kOpa ariyanamma yAranu doora tallanamma
prIti mAtige sOtu baruva maguvaMthe kANiramma
vAra baMtamma guruvAra baMtamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

hiMde baruvanamma rAyara neraLinaMte hanuma
hanumanideDe rAmaniddu nija mukti koDuvanamma
vAra baMtamma guruvAra baMtamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma
smaraNe mAtradali klEsha kaLedu sadgatiya koDuvanamma

And the one Mr. Lakshman provided.

guruvAra banthamma gururAyara neneyamma
guruvAra banthamma gururAyara neneyamma
smaraNe mathradali klesha kaLedu sadgatiya koDuvanamma

vAra banthamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

yOgi baruvanamma shubha yOga baruvudamma
rAghavEndra gururAya bandu bhava rOga kaLevanamma
vAra banthamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

manava toLeyiramma bhakthiya maneya hAkiramma
dhayna dinda karedAga bandu olaganna berevanamma
vAra banthamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

kOpa ariyanamma yAranu doora tallanamma
prIti mAthige sothu baruva maguvanthe kANiramma
vAra banthamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma

hinde baruvanamma rAyara neralinanthe hanuma
hanumaniddhede rAmaniddu nija mukti koDuvanamma
vAra banthamma guruvAra banthamma
rAyara neneyamma gururAyara neneyamma
smaraNe mAtradali klesha kaLedu sadgatiya koDuvanamma

Shri Meenakshi Pancharatnam

Composer : Shri Adi Shankaracharya
The stotra is sung by Swami Brahmananda Saraswati, of Chinmaya Mission.

Contributed by : Ms. Bhavana Damle

ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಾಂ ಕೇಯೂರಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ಸ್ಮಿತದಂತಪಂಕ್ತಿರುಚಿರಾಂ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಂ|
ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸುರೇಂದ್ರಸೇವಿತಪದಾಂ ತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾಂ ಶಿವಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್||೧||

ಮುಕ್ತಾಹಾರಲಸತ್ಕಿರೀಟರುಚಿರಾಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುವಕ್ತ್ರಪ್ರಭಾಂ
ಶಿಂಜನ್ನೂಪುರಕಿಂಕಿಣೀಮಣಿಧರಾಂ ಪದ್ಮಪ್ರಭಾಭಾಸುರಾಮ್|
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಂ ಗಿರಿಸುತಾಂ ವಾಣೀರಮಾಸೇವಿತಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್||೨||

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಿವವಾಮಭಾಗನಿಲಯಾಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮನ್ತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಕಿತ ಬಿಂದುಮಧ್ಯವಸತೀಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಭಾನಾಯಕೀಂ|
ಶ್ರೀಮತ್ ಷಣ್ಮುಖವಿಘ್ನರಾಜಜನನೀಂ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್||೩||

ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರನಾಯಕೀಂ ಭಯಹರಾಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಶ್ಯಾಮಾಭಾಂ ಕಮಲಾಸನಾರ್ಚಿತಪದಾಂ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾನುಜಾಂ|
ವೀಣಾವೇಣುಮೃದಂಗವಾದ್ಯರಸಿಕಾಂ ನಾನಾವಿಧಾಮಂಬಿಕಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ||೪||

ನಾನಾಯೋಗಿಮುನೀಂದ್ರಹೃತ್ಸುವಸತೀಂ ನಾನಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಂ
ನಾನಾಪುಷ್ಪವಿರಾಜಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಾಂ ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಾಂ|
ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಂ ಪರಾತ್ಪರತರಾಂ ನಾನಾರ್ಥತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ||೫||

उद्यद्भानुसहस्रकॊटिसदृशां कॆयूरहारॊज्ज्वलां
बिंबॊष्ठीं स्मितदंतपंक्तिरुचिरां पीतांबरालंकृतां।
विष्णुब्रह्मसुरॆंद्रसॆवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां
मीनाक्षीं प्रणतॊस्मि संततमहं कारुण्यवारान्निधिम्॥१॥

मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णॆंदुवक्त्रप्रभां
शिंजन्नूपुरकिंकिणीमणिधरां पद्मप्रभाभासुराम्।
सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासॆवितां
मीनाक्षीं प्रणतॊऽस्मि संततमहं कारुण्यवारान्निधिम्॥२॥

श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रींकारमन्त्रॊज्ज्वलां
श्रीचक्रांकित बिंदुमध्यवसतीं श्रीमत्सभानायकीं।
श्रीमत् षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मॊहिनीं
मीनाक्षीं प्रणतॊस्मि संततमहं कारुण्यवारान्निधिम्॥३॥

श्रीमत्सुंदरनायकीं भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां
श्यामाभां कमलासनार्चितपदां नारायणस्यानुजां।
वीणावॆणुमृदंगवाद्यरसिकां नानाविधामंबिकां
मीनाक्षीं प्रणतॊस्मि संततमहं कारुण्यवारान्निधिं॥४॥

नानायॊगिमुनींद्रहृत्सुवसतीं नानार्थसिद्धिप्रदां
नानापुष्पविराजितांघ्रियुगलां नारायणॆनार्चितां।
नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकां
मीनाक्षीं प्रणतॊस्मि संततमहं कारुण्यवारान्निधिं॥५॥

udyadBAnusahasrakOTisadRuSAM kEyUrahArOjjvalAM
biMbOShThIM smitadaMtapaMktirucirAM pItAMbarAlaMkRutAM|
viShNubrahmasurEMdrasEvitapadAM tattvasvarUpAM SivAM
mInAkShIM praNatOsmi saMtatamahaM kAruNyavArAnnidhim||1||

muktAhAralasatkirITarucirAM pUrNEMduvaktrapraBAM
SiMjannUpurakiMkiNImaNidharAM padmapraBABAsurAm|
sarvABIShTaPalapradAM girisutAM vANIramAsEvitAM
mInAkShIM praNatO&smi saMtatamahaM kAruNyavArAnnidhim||2||

SrIvidyAM SivavAmaBAganilayAM hrIMkAramantrOjjvalAM
SrIcakrAMkita biMdumadhyavasatIM SrImatsaBAnAyakIM|
SrImat ShaNmuKavighnarAjajananIM SrImajjaganmOhinIM
mInAkShIM praNatOsmi saMtatamahaM kAruNyavArAnnidhim||3||

SrImatsuMdaranAyakIM BayaharAM j~jAnapradAM nirmalAM
SyAmABAM kamalAsanArcitapadAM nArAyaNasyAnujAM|
vINAvENumRudaMgavAdyarasikAM nAnAvidhAmaMbikAM
mInAkShIM praNatOsmi saMtatamahaM kAruNyavArAnnidhiM||4||

nAnAyOgimunIMdrahRutsuvasatIM nAnArthasiddhipradAM
nAnApuShpavirAjitAMGriyugalAM nArAyaNEnArcitAM|
nAdabrahmamayIM parAtparatarAM nAnArthatattvAtmikAM
mInAkShIM praNatOsmi saMtatamahaM kAruNyavArAnnidhiM||5||

Annapurna Stotra for Gowri Habba

iPhone Pics 296

This is a composition of Shri Adi Shanakaracharya.
Singers: Sulamangalam Sisters
Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯರತ್ನಾಕರೀ
ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರಿ |
ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲ ವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||೧||

ನಾನಾರತ್ನ-ವಿಚಿತ್ರ-ಭೂಷಣಕರೀ ಹೇಮಾಂಬರಾಡಂಬರೀ
ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಮಾನವಿಲಸದ್ವಕ್ಷೋಜ-ಕುಂಭಾಂತರೀ |
ಕಾಶ್ಮೀರಾಗರುವಾಸಿತಾ ರುಚಿಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||೨||

ಯೋಗಾನಂದಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯಕರೀ ಧರ್ಮಾರ್ಥನಿಷ್ಠಾಕರೀ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲ-ಭಾಸಮಾನ ಲಹರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಾಕರೀ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರೀ ತಪಃಫಲಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||೩||

ಕೈಲಾಸಾಚಲ-ಕಂದರಾಲಯಕರೀ ಗೌರೀ ಉಮಾ ಶಾಂಕರೀ
ಕೌಮಾರೀ ನಿಗಮಾರ್ಥಗೋಚರಕರೀ ಓಂಕಾರಬೀಜಾಕ್ಷರೀ |
ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರ-ಕವಾಟ-ಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||೪||

ದೃಶ್ಯಾಽದೃಶ್ಯ ವಿಭೂತಿವಾಹನಕರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭಾಂಡೋದರೀ
ಲೀಲಾನಾಟಕಸೂತ್ರಖೇಲನಕರೀ ವಿಜ್ಞಾನದೀಪಾಂಕುರೀ |
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶಮನಃಪ್ರಸಾದನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||೫||

ಉರ್ವೀಸರ್ವಜನೇಶ್ವರೀ ಜಯಕರೀ ಮಾತಾ ಕೃಪಾಸಾಗರೀ
ವೇಣೀನೀಲಸಮಾನಕುಂತಲಧರೀ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನೇಶ್ವರೀ |
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷಕರೀ ಸದಾಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||೬||

ಆದಿಕ್ಷಾಂತಸಮಸ್ತವರ್ಣನಕರೀ ಶಂಭೋಸ್ತ್ರಿಭಾವಾಕರೀ
ಕಾಶ್ಮೀರೀ ತ್ರೀಪುರೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿನಯನೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶರ್ವರೀ |
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಕವಾಟಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||೭||

ದೇವೀ ಸರ್ವವಿಚಿತ್ರ-ರತ್ನ-ಖಚಿತಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸುಂದರೀ
ವಾಮಸ್ವಾದುಪಯೋಧರಪ್ರಿಯಕರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾಹೇಶ್ವರೀ |
ಭಕ್ತಾಬೀಷ್ಟಕರೀ ಸದಾಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||೮||

ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲ-ಕೋಟಿಕೋಟಿಸದೃಶೀ ಚಂದ್ರಾಂಶುಬಿಂಬಾಧರೀ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿಸಮಾನಕುಂಡಲಧರೀ ಚಂದ್ರಾರ್ಕವರ್ಣೇಶ್ವರೀ |
ಮಾಲಾ-ಪುಸ್ತಕ-ಪಾಶ-ಸಾಂಕುಶಧರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||೯||

ಕ್ಷತ್ರತ್ರಾಣಕರೀ ಮಹಾಭಯಹರೀ ಮಾತಾಕೃಪಾಸಾಗರೀ
ಸರ್ವಾನಂದಕರೀ ಸದಾ ಶಿವಕರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶ್ರೀಧರೀ |
ದಕ್ಷಾಕ್ರಂದಕರೀ ನಿರಾಮಯಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||೧೦||

ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸದಾಪೂರ್ಣೇ ಶಂಕರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ |
ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ||
ಮಾತಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀದೇವೀ ಪಿತಾ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಬಾಂಧವಾಃ ಶಿವಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವನತ್ರಯಂ ||

nityAnaMdakarI varABayakarI sauMdaryaratnAkarI
nirdhUtAKila GOrapAvanakarI pratyakShamAhESvari |
prAlEyAcala vaMSapAvanakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ||1||

nAnAratna-vicitra-BUShaNakarI hEmAMbarADaMbarI
muktAhAravilaMbamAnavilasadvakShOja-kuMBAMtarI |
kASmIrAgaruvAsitA rucikarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ||2||

yOgAnaMdakarI ripukShayakarI dharmArthaniShThAkarI
caMdrArkAnala-BAsamAna laharI trailOkyarakShAkarI |
sarvaiSvaryakarI tapaHPalakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ||3||

kailAsAcala-kaMdarAlayakarI gaurI umA SAMkarI
kaumArI nigamArthagOcarakarI OMkArabIjAkSharI |
mOkShadvAra-kavATa-pATanakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ||4||

dRuSyA&dRuSya viBUtivAhanakarI brahmAMDaBAMDOdarI
lIlAnATakasUtraKElanakarI vij~jAnadIpAMkurI |
SrIviSvESamanaHprasAdanakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ||5||

urvIsarvajanESvarI jayakarI mAtA kRupAsAgarI
vENInIlasamAnakuMtaladharI nityAnnadAnESvarI |
sAkShAnmOkShakarI sadASuBakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ||6||

AdikShAMtasamastavarNanakarI SaMBOstriBAvAkarI
kASmIrI trIpurESvarI trinayanI viSvESvarI SarvarI |
svargadvArakavATapATanakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ||7||

dEvI sarvavicitra-ratna-KacitA dAkShAyaNI suMdarI
vAmasvAdupayOdharapriyakarI sauBAgyamAhESvarI |
BaktAbIShTakarI sadASuBakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ||8||

caMdrArkAnala-kOTikOTisadRuSI caMdrAMSubiMbAdharI
caMdrArkAgnisamAnakuMDaladharI caMdrArkavarNESvarI |
mAlA-pustaka-pASa-sAMkuSadharI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ||9||

kShatratrANakarI mahABayaharI mAtAkRupAsAgarI
sarvAnaMdakarI sadA SivakarI viSvESvarI SrIdharI |
dakShAkraMdakarI nirAmayakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ||10||

annapUrNE sadApUrNE SaMkaraprANavallaBE |
j~jAnavairAgyasiddhyarthaM BikShAM dEhi ca pArvati ||
mAtA ca pArvatIdEvI pitA dEvO mahESvaraH |
bAMdhavAH SivaBaktASca svadESO BuvanatrayaM ||

नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्यरत्नाकरी
निर्धूताखिल घॊरपावनकरी प्रत्यक्षमाहॆश्वरि ।
प्रालॆयाचल वंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥१॥

नानारत्न-विचित्र-भूषणकरी हॆमांबराडंबरी
मुक्ताहारविलंबमानविलसद्वक्षॊज-कुंभांतरी ।
काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥२॥

यॊगानंदकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी
चंद्रार्कानल-भासमान लहरी त्रैलॊक्यरक्षाकरी ।
सर्वैश्वर्यकरी तपःफलकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥३॥

कैलासाचल-कंदरालयकरी गौरी उमा शांकरी
कौमारी निगमार्थगॊचरकरी ऒंकारबीजाक्षरी ।
मॊक्षद्वार-कवाट-पाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥४॥

दृश्याऽदृश्य विभूतिवाहनकरी ब्रह्मांडभांडॊदरी
लीलानाटकसूत्रखॆलनकरी विज्ञानदीपांकुरी ।
श्रीविश्वॆशमनःप्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥५॥

उर्वीसर्वजनॆश्वरी जयकरी माता कृपासागरी
वॆणीनीलसमानकुंतलधरी नित्यान्नदानॆश्वरी ।
साक्षान्मॊक्षकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥६॥

आदिक्षांतसमस्तवर्णनकरी शंभॊस्त्रिभावाकरी
काश्मीरी त्रीपुरॆश्वरी त्रिनयनी विश्वॆश्वरी शर्वरी ।
स्वर्गद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥७॥

दॆवी सर्वविचित्र-रत्न-खचिता दाक्षायणी सुंदरी
वामस्वादुपयॊधरप्रियकरी सौभाग्यमाहॆश्वरी ।
भक्ताबीष्टकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥८॥

चंद्रार्कानल-कॊटिकॊटिसदृशी चंद्रांशुबिंबाधरी
चंद्रार्काग्निसमानकुंडलधरी चंद्रार्कवर्णॆश्वरी ।
माला-पुस्तक-पाश-सांकुशधरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥९॥

क्षत्रत्राणकरी महाभयहरी माताकृपासागरी
सर्वानंदकरी सदा शिवकरी विश्वॆश्वरी श्रीधरी ।
दक्षाक्रंदकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥१०॥

अन्नपूर्णॆ सदापूर्णॆ शंकरप्राणवल्लभॆ ।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां दॆहि च पार्वति ॥
माता च पार्वतीदॆवी पिता दॆवॊ महॆश्वरः ।
बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदॆशॊ भुवनत्रयं ॥

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,313 other followers

%d bloggers like this: