Archive for the ‘Ugabhoga’ Category

Ugabhoga by Sri Sreepada Rajaru

Composer : Sri Sreepada Rajaru

Ankita : Rangavittala

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ
ಯಜನ ಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ
ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಿ
ಆ ಮಾನವರಿಗೆಷ್ಟು ಫಲವೊ ಅಷ್ಟು ಫಲವು
ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಲಿ ಕೇಶವಯೆನಲು
ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ

Dhyānavu kr̥tayugadi

yajana yajñavu trētāyugadi

dānavāntakana dēvatārcane dvāparayugadi

ā mānavarigeṣṭu phalavo aṣṭu phalavu

kaliyugadi gānadali kēśavayenalu

kaigūḍuvanu raṅgaviṭhala

Plain english

Dhyanavu krtayugadi

yajana yajnavu tretayugadi

danavantakana devatarcane dvaparayugadi

a manavarigestu phalavo astu phalavu

kaliyugadi ganadali kesavayenalu

kaiguduvanu rangavithala


ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಧನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ವನಿತೆಯಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ತನಯರಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಇನಿತು ಸಂತೋಷ ಅವರವರಿಗಾಗಲಿ ನಿನ್ನ
ನೆನೆವೋ ಸಂತೋಷ ಎನಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗವಿಠಲ

Maneyinda santōṣa kelavarige lōkadalli

dhanadinda santōṣa kelavarige lōkadalli

vaniteyiṁ santōṣa kelavarige lōkadalli t

anayariṁ santōṣa kelavarige lōkadalli

initu santōṣa avaravarigāgali ninna

nenevō santōṣa enagāgali nam’ma raṅgaviṭhala

Plain english

Maneyinda santosa kelavarige lokadalli

dhanadinda santosa kelavarige lokadalli

vaniteyim santosa kelavarige lokadalli

tanayarim santosa kelavarige lokadalli

initu santosa avaravarigagali ninna

nenevo santosa enagagali nam’ma rangavithala


ಹರಿಭಕುತನಾದವ ಅರಿದು ಪಾಪವ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹರಿಯು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಶರಣು ಬಂದವನ ರವಿಯ ತನಯನ ನೋಡು
ಮರೆಯದೆ ಭಜಿಸೋ ರಂಗವಿಠಲರೇಯನ

Haribhakutanādava aridu pāpava māḍuvudilla

ariyade māḍidare hariyu eṇisuvudilla

śaraṇu bandavana raviya tanayana nōḍu

mareyade bhajisō raṅgaviṭhalarēyana

Plain english

Haribhakutanadava aridu papava maduvudilla

ariyade madidare hariyu enisuvudilla

saranu bandavana raviya tanayana nodu

mareyade bhajiso rangavithalareyana

You can find all the Ugabhoga I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Ugabhoga on Lord Hanuman

Composer : Sri Vadirajaru

ಉಗಾಭೋಗ
ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವಮುನಿರಾಯ
ಗುಣಧಾಮ ಹರಿಪಾದ ಸೇವೆಯೊಳಧಿಕ ಪ್ರೇಮ
ಆಂಜನೇ ವರಪುತ್ರ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ್ರ
ಸಂಜೀವಗಿರಿಧರನೆ ಸಾಧುವರನೆ
ಸೀತೆಗುಂಗುರವಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಿದ ಹನುಮ
ರಾಮದೂತನೆಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿ
ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟಸಂ-
ಹಾರ ಭಕ್ತರುದ್ಧಾರ ಹಯವದನದೂತ ದುರಿತ ದೂರ

Ugābhōga

hanuma bhīma madhvamunirāya

guṇadhāma haripāda sēveyoḷadhika prēma

ān̄janē varaputra akaḷaṅka caritra

san̄jīvagiridharane sādhuvarane

sīteguṅguravittu prītipaḍisida hanuma

rāmadūtanendu enisikoṇḍi

śaraṇu śaraṇembe nā ninna caraṇagaḷige duṣṭasaṁ-

hāra bhaktarud’dhāra hayavadanadūta durita dūra

Ugabhoga

hanuma bhima madhvamuniraya

gunadhama haripada seveyoladhika prema

anjane varaputra akalanka caritra

sanjivagiridharane sadhuvarane

sitegunguravittu pritipadisida hanuma

ramadutanendu enisikondi

saranu saranembe na ninna caranagalige dustasam-

hara bhaktarud’dhara hayavadanaduta durita dura

You can find all the Ugabhoga I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Sri Vyasarayara Ugabhoga Compositions

11 th SatAaradhana Of Sri Vyasaraja Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=VyasaRaja

Book Ref :Ugabhoga Book. There are several in the book I have, will share some other time.

Composer : Sri Vyasarajaru

ನೀರಿಲ್ಲದ ಭಾವಿ ಊರಿಲ್ಲದ ಮಠವು
ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಮರ ಫಲವಿಲ್ಲದ ಲತೆ
ಧನವಿಲ್ಲದ ದಾತ ದಯವಿಲ್ಲದ ನಾಥ
ಮನಸಿಲ್ಲದ ಶಕುತಿ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಭಕುತಿ
ನರಹರಿ ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನದ
ನರರಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ||

ಆವ ಜನುಮದ ತಾಯಿ ಆವ ಜನುಮದ ತಂದೆ
ಆವ ಜನುಮದ ಸತಿ ಆವಜನುಮದ ಸುತರು
ಆವ ಜನುಮದ ಬಂಧು ಆವ ಜನುಮದ ಬಳಗ
ಆವ ಜನುಮದ ಪಿಂಡ ಆವಂಗೆ ಜನಿಸುವೆವೊ
ನೀ ವೊಲಿದು ಪಾಲಿಸೈ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣರಾಯ||

Nīrillada bhāvi ūrillada maṭhavu neraḷillada mara phalavillada late dhanavillada dāta dayavillada nātha manasillada śakuti bhayavillada bhakuti narahari mukunda śrīkr̥ṣṇa ennada narariddu phalavēnu illadiddare ēnu ||

āva janumada tāyi āva janumada tande āva janumada sati āvajanumada sutaru āva janumada bandhu āva janumada baḷaga āva janumada piṇḍa āvaṅge janisuvevo nī volidu pālisai sirikr̥ṣṇarāya||

Nirillada bhavi urillada mathavu neralillada mara phalavillada late dhanavillada data dayavillada natha manasillada sakuti bhayavillada bhakuti narahari mukunda srikrsna ennada narariddu phalavenu illadiddare enu ||

ava janumada tayi ava janumada tande ava janumada sati avajanumada sutaru ava janumada bandhu ava janumada balaga ava janumada pinda avange janisuvevo ni volidu palisai sirikrsnaraya||

You can find all the Ugabhoga I have posted here: https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Ugabhoga 8 by Sri Purandara Dasaru

ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವೋ |
ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಗೋಧಾ ಸಿಂಧು ಸರಸ್ವತಿ |
ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಬಂದು ಎಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವು |
ವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀಹರಿ ಮೆಚ್ಚುವನು ||
ಜಯ ಹರಿ ಎಂಬುವುದೆ ಸುದಿನವು |
ಜಯ ಹರಿ ಎಂಬುವುದೆ ತಾರಾ ಬಲವು |
ಜಯ ಹರಿ ಎಂಬುವುದೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಲವು |
ಜಯ ಹರಿ ಎಂಬುವುದೆ ದೈವ ಬಲವು |
ಜಯ ಹರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಬಲವಯ್ಯ ಸಕಲ ಸುಜನರಿಗೆ ||

Elli harikatha prasangavo |

alli ganga yamuna godha sindhu sarasvati |

ella nadigalu bandu eneyagi nilluvavu |

vallabha srihari meccuvanu ||

jaya hari embuvude sudinavu |

jaya hari embuvude tara balavu |

jaya hari embuvude vidya balavu |

jaya hari embuvude daiva balavu |

jaya hari purandara vithalana balavayya sakala sujanarige ||

The meaning:

When people are reciting Harikatha, all the rivers such as Ganga, Yamuna, Godavari, Sindhu, and Saraswati will come and stop by. Lord Srihari will bless us all. The day you say Jaya Hari is a blessed day, all stars will bless us, and will be bestowed with good education and lastly blessed by God.

You can find all the Ugabhoga I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Ugabhoga 7 by Sri Purandara Dasaru

ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಾಯಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಭಾರ
ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತಲಿಹುದು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ
ಎನ್ನ ಸತಿ ಸುತರಿಗೆ ನೀನೇ ಗತಿ
ನಿನ್ನೊಪ್ಪುಸುವುದು ನನ್ನ ನೀತಿ
ಎನ್ನ ಪಡಿ ಇಕ್ಕಿ ಸಲಹುವುದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ
ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆರಗುವುದು ಎನ್ನ ಕರ್ಮ
ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನೆಣೆಸುವುದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಬದುಕುವುದು ಎನ್ನದಲ್ಲ
ನೀನಲ್ಲದಿನ್ನಾರಿಗೆ ಮೊರೆದಿಡುವೆ ನಾನು ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Enna kade hayisuvudu ninna bhara

ninna neneyutalihudu enna vyapara

enna sati sutarige nine gati

ninnoppusuvudu nanna niti

enna padi ikki salahuvudu ninna dharma

ninna adigeraguvudu enna karma

enna tappugalanenesuvudu ninnadalla

ninna maretu badukuvudu ennadalla

ninalladinnarige morediduve nanu purandaravithala ||

The meaning:

It is your responsibility to turn towards me
Its my business to always remember you
You’re the only one for my family and kids
My duty is to embrace you
My karma to pros·trate to you
Don’t count my mistakes
Its upon me to not forget you and live in this life
Who else do I ask for anything other than you O Purandara Vittala

You can find all the Ugabhoga I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Ugabhoga 6 by Sri Purandara Dasaru

I have always joked about this Ugabogha with my Mother. In this day and age when we say we are equal to Men and there is no difference between a Man and a Woman, how does this even matter. I always teased, I will do my good deeds for myself and share it with anyone who needs. But life doesn’t work like that.

ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ, ಹೆಂಡತಿಗಿಲ್ಲ |
ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ, ಗಂಡಗುಂಟು |
ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ, ಗಂಡಗಿಲ್ಲ |
ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ, ಹೆಂಡತಿಗುಂಟು |
ಜೀವ ಜೀವರು ಭೇದ ನೀನೇ ಉದ್ಧರಿಸಯ್ಯಾ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ganda madida papa, hendatigilla |

hendati madida papa, gandaguntu |

hendati madida punya, gandagilla |

ganda madida punya, hendatiguntu |

jiva jivaru bheda nine ud’dharisayya purandaravithala ||

The meaning:

The sin committed by the husband, the wife does not get any of it
A sin committed by a wife, a husband gets it 100%
Good deeds done by the wife, husband doesn’t get any of them
Good deeds done by the husband, wife has equal share
Protect us even when there are difference Purandara Vittala

You can find all the Ugabhoga I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Ugabhoga 5 by Sri Purandara Dasaru

Sri Purandara Dasaru is saying that today is a great day, and so on. This Ugabhoga is recited every night at the SKV, temple.

I had posted this in Mangala Slokas being recited in the temple : https://tinyurl.com/56zczdr7

I read in a book I have on Life History of Sri Purandara Dasaru, that when Sri Vyasaraja Gurusarvabhauma‘s mercy was bestowed on Srinivasa Nayaka( his early name) as Purandara Vittala, Sri Purandara Dasaru was overwhelmed and sang this very first Ugabhoga.

ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೂ |

ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭ ವಾರ |

ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ |

ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ |

ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ |

ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ |

ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪುರುಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಪಾಡಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೂ ||

Indina dinave shubha dinavu |
Indina vaara shubha vaara |
Indina taare shubha taare |
Indina yoga shubha yoga |
Indina karana shubha karana |
Indina lagna shubha lagna |
Indu shree purundara vittalaraayana | Paadida dinave shubha dinavu ||

You can find all the Ugabhoga I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Ugabhoga 4 by Sri Purandara Dasaru

Sri Purandara Dasaru is saying I didn’t worship you in the morning because of hunger, didn’t worship you in the evening because of sleep, I am caught in the worldly ties. Help me come out of all this which is wasting my life.

This Ugabhoga is recited every night at the SKV, temple.

ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ತೃಷೆಯಿಂದ

ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಭರದಿಂದ

ಈ ಎರಡರ ಭಾದೆಗೆ ನಾನೊಳಗಾದೆನೋ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

hagalu ninna neneyalilla hasive trusheyinda

irulu ninna neneyalilla nidre bharadinda

e yeradara bhadege naanolagaadeno Purandaravithala ||

You can find all the Ugabhoga I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Ugabhoga 3 by Sri Purandara Dasaru

Sri Purandara Dasaru asks Lord who does he have? I truly had tears when my Father told me about this one. My father’s explanation was heartfelt.

I have a father like you, while you don’t have. I have a Lord like you, while you don’t have one. I have a King like you, while you don’t have. You are an outsider and I am the one who, belongs here, Your wife Goddess Lakshmi is my mother, Show me parents as virtuous like I have.

ನಿನ್ನಂಥ ತಂದೆ, ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ

ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ

ನಿನ್ನಂಥ ದೊರೆ, ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ

ನೀನೇ ಪರದೇಶಿ, ನಾನೇ ಸ್ವದೇಶಿ

ನಿನ್ನ ಅರಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎನಗೆ ತಾಯಿಯುಂಟು

ಎನಗಿದ್ದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಿನಗ್ಯಾರು-

ತೋರೊ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Ninnantha tande, enaguntu ninagilla

Ninnantha svami , enaguntu ninagilla

Ninnantha doreyu, enaguntu ninagilla

Nine paradesi, nane svadesi

Ninna arasi lakshmi yenage tayiyuntu

Enagidda tayi tande ninagyaru- 

toro sri purandaravithala ||

You can find all the Ugabhoga I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Ugabhoga 2 by Sri Purandara Dasaru

Sri Purandara Dasaru asks Lord to come like he did for so many of his devotees. Truly amazing this one is.

Like Lord Vamana came to Bali Charavarthy’s house, in the form of River Ganga came down for King Bhagiratha. You might as well know the story of King Muchukunda who had slept for thousands of years, Gopikas calling onto to the Lord, Krishna coming to Vidura’s house, Lord Rama coming to Vibhishana’s house. Oh Lord, come reside on the tip of my tounge and help me sing your praise.

ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ

ಭಗೀರಥಗೆ ಶ್ರೀ ಗಂಗೆ ಬಂದಂತೆ

ಮುಚುಕುಂದಗೆ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಬಂದಂತೆ

ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಂದಂತೆ

ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ

ವಿಭೀಷಣನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಂದಂತೆ

ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬಂದು ನಿಂದಿರಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Baliya manege Vamana bandante

Bagirathage Sri Gange bandante

Mucukundage Sri Mukunda bandante

Gopiyarige Govinda bandante

Vidurana manege Sri Krishna bandante

Vibishanana manege Sri Rama bandante

Ninna namavu enna naligeyali bandu Nindirali sri Purandaravithala ||

You can find all the Ugabhoga I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

%d bloggers like this: