Archive for the ‘Music’ Category

Sree Narashima Jayanthi Celebrations – 2016

Sree Narashima Jayanthi Celebrations at Uttaradi Mutta, a few pictures from the week shared by my Brother-in-law Ramesh who resides in Bangalore.

P.S: All credit to Uttaradi mutta for the pictures.

Narashima1Narashima2Narashima3

And below is the link for the celebrations in Mantralaya.
All credit to SRSmutt for the pictures.
http://srsmatha.org/narasimha-jayanti-celebrations/

Narashima4

Lord Narashima

Naaraayanam Bhaje Lyrics

Lord_Sreenivasa

Mr. krismaly has provided the wonderful lyrics for our Lord Narayana. If you listen to the song, you will feel so blessed. A million thanks to you. Just awesome. The little girls voice is just amazing. Kudos to their parents. God bless them a million times.:)

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ (Naaraayanam Bhaje)

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ವೃಂದಾವನಸ್ತಿತಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವ
ವೃಂದೈರಭಿಸ್ತುತಂ ನಾರಾಯಣ।
ವೃಂದಾವನಸ್ತಿತಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವ
ವೃಂದೈರಭಿಸ್ತುತಂ ನಾರಾಯಣ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ದಿನಕರಮದ್ಯಗಂ ನಾರಾಯಣಂ ದಿವ್ಯ
ಕನಕಾಂಭರಧರಂ ನಾರಾಯಣಂ।
ದಿನಕರಮದ್ಯಗಂ ನಾರಾಯಣಂ ದಿವ್ಯ
ಕನಕಾಂಭರಧರಂ ನಾರಾಯಣಂ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ಪಂಕಜಲೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಕ್ತ
ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ।
ಪಂಕಜಲೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಕ್ತ
ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸುಧಾ
ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ।
ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸುಧಾ
ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ಶ್ರೀವತ್ಸ ಭೂಷಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಂದ
ಗೋವತ್ಸ ಪೊಶಣಂ ನಾರಾಯಣಂ।
ಶ್ರೀವತ್ಸ ಭೂಷಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಂದ
ಗೋವತ್ಸ ಪೊಶಣಂ ನಾರಾಯಣಂ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

ಶೃಂಗಾರನಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪದ
ಗಂಗಾವಿದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ।
ಶೃಂಗಾರನಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪದ
ಗಂಗಾವಿದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ।

ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।
ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ।

Video link
Narayanam Bhaje – Abirami & Charukesi

 

And below is the lyrics I translated in English for benefit of those not speaking Kannada.

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Vrindaavanasthitham Narayanam deva
Vrindairabhishtutham Narayanam
Vrindaavanasthitham Narayanam deva
Vrindairabhishtutham narayana

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Dinakara madhyagam Narayanam divya
Kanakambaradharam Narayanam
Dinakara madhyagam Narayanam divya
Kanakambaradharam Narayanam

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Pankajalochanam Narayanam bhaktha
Sankatamochanam Narayanam
Pankajalochanam Narayanam bhaktha
Sankatamochanam Narayanam

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Agnyana naashakam Narayanam sudha
Vignyana daayakam Narayanam
Agnyana naashakam Narayanam sudha
Vignyana daayakam Narayanam

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Sreevatsa bhooshanam Narayanam nanda
Govatsa poshanam Narayanam
Sreevatsa bhooshanam Narayanam nanda
Govatsa poshanam Narayanam

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Sringara naayakam Narayanam pada
Gangaa vidhaayakam Narayanam
Sringara naayakam Narayanam pada
Gangaa vidhaayakam Narayanam

Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam
Narayanam bhaje Narayanam
Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam

Harivarasanam Viswamohanam Kannada Lyrics

The Kannada lyrics was contributed by Mr. krismaly. Thanks sir for the lyrics.

The English lyrics is posted here:

Harivarasanam Viswamohanam English Lyrics
ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ – ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೊಹನಂ
ಹರಿದದೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯಪಾದುಕಂ
ಅರಿವಿಮರ್ಧನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಶರಣಕೀರ್ತನಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಂ
ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಸಂ
ಅರುಣಭಾಸುರಮ್ ಭೂತನಾಯಕಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಪ್ರಣಯಸತ್ಯಕಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಂ
ಪ್ರಣತಕಲ್ಪಕಂ ಸುಪ್ರಭಾಂಜಿತಮ್
ಪ್ರಣವಮನ್ಧಿರಮ್ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ತುರುಗವಾಹನಂ ಸುಂದರಾನನಂ
ವರಗಧಾಯುಧಂ ವೇದವರ್ಣಿತಂ
ಗುರುಕೃಪಾಕರಂ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ತ್ರಿಭುವನಾರ್ಚಿತಂ ದೇವತಾತ್ಮಕಂ
ತ್ರಿನಯನಂ ಪ್ರಭುಂ ದಿವ್ಯದೆಶಿಕಂ
ತ್ರಿದಶಪೂಜಿತಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಭವಭಯಾಪಹಂ ಭಾವುಕಾವಹಂ
ಭುವನಮೋಹನಂ ಭೂತಿಭುಶಣಂ
ಧವಳವಾಹನಂ ದಿವ್ಯವಾರಣಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಕಾಲಮ್ರುಧುಸ್ಮಿತಂ ಸುಂಧರಾನನಂ
ಕಲಭಕೊಮಳಂ ಗಾತ್ರಮೊಹನಂ
ಕಳಭಕೇಸರಿ ವಾಜಿವಾಹನಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಶ್ರೀತಜನಪ್ರಿಯಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರಧಂ
ಶ್ರುತಿವಿಭೂಷಣಂ ಸಾಧುಜೀವನಂ
ಶೃತಿ ಮನೋಹರಂ ಗೀತ ಲಾಲಸಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

Attached is the youtube video link:

https://www.youtube.com/watch?v=ezKWPd9rH0M&index=6&list=RDL9FekdPOs1M

 

Jaya Mangalam Nitya Shubha Mangalam On Lord Venkateshwara

Yet another visitor requested the lyrics for Jaya Mangalam Nitya Shubha Mangalam On Lord Venkateshwara.
As always, I searched on Google and found this amazing video on youtube. The song is in Telugu. I can definitely write down the lyrics as I listen but not knowing the language, it would be hard.
So, anyone who knows the lyrics, please post it in English. It is just an amazing song on our Lord.

How blessed am I to have wonderful readers like Mrs. Shobha R who saw my request and immediately sent the lyrics for this amazing song in Kannada. Attached below are the lyrics for the song in Kannada. I will hopefully translate to English as well.

Thanks a million Shobha. May Lord Venkateshwara bless you and your family.
SRI VENKATESHA MANGALAM
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಕೊಂಡಪೈ ವಿಲಸಿಲ್ಲು ಸ್ವಾಮಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಾಸುನಿಕಿ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ನಾಥುನಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಕೌಸಲ್ಯ ತನಯುನಿಕಿ ವೈಕುಂಠ ವಾಸುನಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕುನಿಕಿ ಕೋದಂಡ ರಾಮುನಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಅಧ್ವೈತ ಮೂರ್ತಿಕಿ ಅಸಮಾನ ಕೀರ್ತಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ನಿಖಿಲ ಲೋಕೇಸುನಿಕಿ ವಕುಳವರ ಪುತ್ರುನಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

ಆಧ್ಯಂತ ರಹಿತುನಿಕಿ ಆನಂದ ರೂಪುನಿಕಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.

 

Raamaninthaa Cheluva Lyrics

Moola-Rama-Devaru

Moola Rama Devrau – Courtesy SRSMUTT.org

The below song on Sri Ramadevaru is written by Sri Khadri Narahari which is full of tough words. Contributed by Sri. Canchi Ravi for the occasion of Rama Navami. Thanks Sir for all your service to this blog.

ರಾಮನಿಂಥಾ ಚೆಲುವನಮ್ಮಯ್ಯ
ಸೀತಾ ರಾಮನಿಂಥಾ ಚೆಲುವನಮ್ಮಯ್ಯ || (ಪ.)

ರಾಮ ಜಗದಭಿರಾಮ ದುರಿತವಿ
ರಾಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ ತಾರಕ ನಾಮ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ || (ಅ. ಪ.)

ನೀಲಮಣಿಗಳ ಸಾಲಕುಂತಲ | ಜಾಲ ನೋಡಲು ಬಾಲಚಂದ್ರನ |
ಪೋಲುತಿರುವುದು ಫಾಲಭಾಗ ವಿಶಾಲ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ |
ಭೂಲತೆಯಿಂದ್ರ ಕಾರ್ಮುಕವು | ಸೋಗೆಗಂಗಳ ಢಾಳಿಗಳು ಪುಂಡರೀಕವು | ಕೂರ್ಮಸಮ
ಕಪೋಲ ಚಂಪಕನಾಸಿಕವು | – ಲಾಲಿತ ಮುಕ್ತಾ ಫಲಗಳ |
ಸೋಲಿಸುವುದು ರದನಂಗಳ ಚೆಂದವು |
ಲಾಲಿಪ ಚೆಂದುಟಿ ನವಕುರುವಿಂದವು |
ಮೇಲಹ ನುಡಿಗಳು ವರಮಕರಂದವು
ಬಾಲಕಿ ನಸುನಗೆ ಬಹುತರ ಮಂದವು || ೧.

ಮೀರಿ ಬರೆದಡೆ ಬಾರದಿರುತಿಹ | ಕೋರೆಮೀಸೆಯು ಚಾರಚಬುಕವು |
ದಾರವಹ ಶ್ರೀ ಕಾರಕರ್ಣಗ-ಳೀ ರಮಾ ರಮಣಿ |
ವಾರಿಜಾರಿಯೇ ವದನವು-ವಕ್ತ್ರವನು ವಿ
ಚಾರಿಸೆ ಕರ್ಪೂರ ಸದನವು – ಶಂಖದಿಂದದಿ ತೋರುವ ಕಂಠವು ತುಳಸೀ
ಹಾರದಿಂದ ಶೋಭಿತವು ||
ಭೂರಿಸುಬಾಹುಗಳು ಕರಿಕರಂಗಳು
ನೇರಜಗಳ ನಿಂದಿಸುವ ಕರಂಗಳು
ವಾರಿಜಮುಖರೇಖಾ ಜಾಲಂಗಳು
ಶ್ರೀರಂಜಿತ ಕರತಲಾವಾಸಂಗಳು || ೨.

ಫೀನವೃಕ್ಷವು ಮಾನಿತತ್ರಿವ | ಳೀನಿಬಿದದುದರಾನುಯುತ ನಾ
ಭೀನಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನುಸರ ಕಟಿ-ಯಾನೃಪಗಮ್ಮ |
ಶ್ರೀನುತರಂಭಾ ಸ್ತಂಭಗಳು-ತೊಡೆಗಳ ಸ |
ಮಾನ ಜಾನು ಜಂಘೆಗಳು – ಭದ್ರರೇಖೆಗಳು |
ಮಾನಸ ಸಂಭವನುಪಮಾನಗಳು – ಎಲ್ಲವ ವರ್ಣಿಪೊಡೆ |
ದೀನಜನಾವನ ಸುಗುಣ ತರಂಗನು
ಮೌನೀಂದ್ರಾ ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಶುಭಾಂಗನು
ಏನೆಂಬೆನು ಬಹು ಕರುಣಾಪಾಂಗನು
ಮಾನಿನಿ ಶ್ರೀಮತ್ಖಾದ್ರಿ ನೃಸಿಂಗನು || ೩.

ooooooo

Yenu Karana Malagideyo Sreenatha Lyrics

An amazing song on Lord Rama shared by Shri. Canchi Ravi. Thanks sir.

On the occasion of Vasanta Navaratri and Sri Rama Navami fast approaching, Shri Canchi Ravi has sent us a less known but beautiful song on Lord Rama. This is written by Bhrigu amsha Sri Vijaya Dasaru on Darbhashayana Ramadevaru with all his pleasant imaginations. Each charana contains 5 lines while in ‘Bhajanamrutakalasha ‘ book only four lines are given. This is available in CD.

ಏನು ಕಾರಣ ಮಲಗಿದೆಯೋ ಶ್ರೀನಾಥ | (ಪ.)
ರಘುಕುಲೋದ್ಭವ ದರ್ಭಶಯನ || (ಅ.ಪ.)

ಸೀತೆ ಪೋದಳು ಎಂದು ಚಿಂತೆಯಲಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ

ಸೇತುಗಟ್ಟುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಕೋತಿಗಳ ಕೈಲಿ ರಣವಾಗದೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಪಾತಕಾಹರ ದೈತ್ಯ ಭಂಜನ ತಿಳಿಸುವುದು
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ರೂಪ ದರ್ಭಶಯನ || ೧.

ವನವಾಸ ತಿರುಗಲಾರೆನು ಎಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ವನಧೀಶ ಮಾರ್ಗವನು ಕೊಡನೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ದನುಜ ಬಲ್ಲಿದನು ಎಂಬೋ ವ್ಯಾಕುಲದಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ರಾಮ ತಿಳಿಸುವುದು
ಹನುಮ ವಂದಿತ ಪಾದ ಶ್ರೀ ದರ್ಭಶಯನ || ೨.

ಅನಿಲಾರಿ ಅಹರಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ವನಜ ಸಂಭವಗೆ ನೀ ಒಲಿದು ಬಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಮುನಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಹಿಗ್ಗಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಜಗನ್ನಾಥ ಜಾನಕಿಕಾಂತ ತಿಳಿಸುವುದು
ಎನಗೊಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದರ್ಭಶಯನ || ೩

Sri Rama Mangalam Lyrics

Ms. Shweta G.M. had posted the lyrics for Sri Rama Mangalam last year. Posting it on the main page so we don’t lose track of the same.

Below are the lyrics for Sri Rama Mangalam. It is a mangala sloka sang during aartis and has Sampoorna Ramayana in its lyrics. They say that every letter you recite from the holy Ramayana frees you from all the miseries and protects you with unending grace of Lord Rama and Goddess Seeta. This sloka is a very nice way to recite Ramayana and sing the glories of our beloved Lord Rama.

Composer: Manavaala Maamunigal

Kannada Script:

ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ।
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧॥

ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಳಮೂರ್ತಯೇ ।
ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನರೂಪಾಯ ಪುನ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೨॥

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಂರಂಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾನಗರಿಪತೇಃ ।
ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೩॥

ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ ।
ನಂದಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೪॥

ತ್ಯಕ್ತಸಾಕೇತವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟವಿಹಾರಿಣೇ ।
ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಾಮಿನಾಂ ಧೀರೋದಾರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೫॥

ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಚ ಜಾನಕ್ಯಾ ಚಾಪಬಾಣಾಸಿಧಾರಿಣೇ ।
ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮಮ ಮಂಗಳಂ ॥೬॥

ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ ಖಂಡಿತಾಮರ ಶತ್ರುವೇ ।
ಗೃದ್ರರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥೭॥

ಸಾದರಂ ಶಬರೀದತ್ತಫಲಮೂಲಾಭಿಲಾಷಿಣೇ ।
ಸೌಲಭ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೮॥

ಹನುಮತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ।
ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೯॥

ಶ್ರೀಮತೇ ರಘುವೀರಾಯ ಸೇತೋಲ್ಲಂಘಿತಸಿಂಧವೇ ।
ಜಿತರಾಕ್ಷಸರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧೦॥

ಆಸಾದ್ಯ ನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಮಭಿಷಿಕ್ತಾತಾಯ ಸೀತಯಾ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧೧॥

ಮಂಗಳಾಶಾಸನಪರೈರ್ಮರ್ದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ ।
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥೧೨॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಮಂಗಳಂ ಸಮಾಪ್ತಂ॥

English Script:

Mangalam Kosalendraaya mahaneeya gunabdhaye !
Chakravarti tanuujaaya saarvabhoumaya mangalam ||1||

Vedavedanta vedyaya meghashyamala moortaye |
Pumsaam mohana roopaya punyashlokaaya mangalam ||2||

Vishvamitrantarangaaya Mithilaanagariipatehe |
Bhagyanaam paripaakaaya bhavya roopaya mangalam ||3||

Pitrubhaktaaya sataatam bhrathrubhi saha Seetaya |
Nanditaakhilalokaaya Raamabhadraaya mangalam ||4||

TyaktaSaaketavaasaya Chitrakootaviharine |
Sevyaaya sarvayaamiinaam dheeroodaaraya mangalam ||5||

Soumitrina cha Jaanakya chapabanaasidhaarine |
Samsevyaaya sada bhaktya swamine mama mangalam ||6||

Dandakaaranyavaasaya khanditaamarashatrave |
Grudhraraajaaya bhaktaaya muktidaayastu mangalam ||7||

Saadaram Shabariidatta phalamoolabhilashine |
Soulabhyaparipoornaaya satvodriktaaya mangalam ||8||

Hanumatsamaveetaaya Hareeshabheeshtadaayine |
Vaalipramathanaayastu mahadheeraya mangalam ||9||

Srimate Raghuveeraya setolanghitasindhave |
Jitarakshasaraajaya ranadheeraya mangalam ||10||

Aasaadya nagareem divyaamabhishiktaya Seetaya |
Raajaadirajaraajaya Ramabhadraaya mangalam ||11||

Mangalaashaasana parairmadaachaaryapuroogamaihi |
Sarvaischapoorvairaacharyaih satkrutaayaastu mangalam ||12||

|| Iti Sri Rama Mangalam Samaptam||

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=o2foR6QsCGc

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,608 other followers

%d bloggers like this: