Archive for the ‘Music’ Category

Narasimha Nembo Devanu Lyrics – Shorter Version

Narashima2

I have posted the complete lyrics in an earlier blog post, however the shorter version was what my Mysore Ajji taught us. We are learning this song as part of our weekly group and so decided to post the shorter version.

The full lyrics is posted at the below link:

ನರಸಿಂಹ ನೆಂಬೋ ದೇವನ ನಂಬಿದಂಥ ನರರಿಗೆಲ್ಲ ವರವ ಕೊಡುವನು ||

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎನುತಲಿ ಅಸುರ ತನ್ನ ಸುತಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸೆಂದನು
ನರಹರಿಯ ನಾಮವನ್ನು ನಲಿಯುತಾರೆ ಬರೆಯುತಿರಲು
ಎಡದ ತೊಡೆಯಲಿರುವ ಶಿಶುವ ಬಡೆದು ಧರೆಗೆ ನೂಕಿದನು ನರಸಿಂಹ ||೧||

ಕಟ್ಟಿ ಕಂಭವನ್ನೇ ಉರುಳಿಸಿ ಅಸುರ ತಾನು ಪಟ್ಟದಾನೆ ಕೈಲಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ
ಹರಳು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹುಲಿಯ ಬೋನಿನೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು
ಯತನವಿಲ್ಲದೆ ಸುತನ ಕರೆದು ಶಕ್ತನಾಗಿ ತಾನು ನಡೆದ ನರಸಿಂಹ ||2||

ನಿನ್ನ ದೇವರಿದ್ದ ಎಡೆಯನು ಅಸುರ ತಾನು ಸುತಗೆ ಕರೆದು ತೋರಿಸೆಂದನು
ಎನ್ನ ದೇವರಿಲ್ಲದಂತ ಎಡೆಗಲುಂಟೀ ಲೋಕದೊಳಗೆ
ಕಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುವನೆಂದು ಕೈಯ ಮುಗಿದಿ ತೋರಿದನು ನರಸಿಂಹ ||3||

ವಜ್ರಕಂಭವನ್ನು ವದೆಯಲು ದೇವ ತಾನು ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನು ತಾಳಿದ
ಕಟಕಟೆಂಬ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡಿ ನಖಗಳಿಂದ ಕರುಳಬಗೆದು
ಕರುಳ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ಕಂದಭಕ್ತ ನಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನರಸಿಂಹ ||4||

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಚರಿತೆಯ ಉದಯ ಕಾಲ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಂಥ ಮನುಜಗೆ
ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನು ಪುತ್ರಸಂತಾನಗಳನು
ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಷುವ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯ ನರಸಿಂಹ ||5||

Narasimha nembo Devanu Nambidanta Nararigella Varava Koduvanu ||

Om Namaha Shivaaya Yenutali Asura Tanna Sutage Baredu Torisendanu

Narahariya Naamavannu Naleyuthare Bareyutiralu

Yedada Todeya liruva Shishuva Badedhu Dharegey Nookidanu Narasimha || 1||

Katti kambhavanne Urulisi Asura Tannu Pattadaane Kaili kollisi

haralu maneya Maadi Suttu Huliya Boninolage bIttu

Yatanavillade Sutana karedu Shaktanagi tanu nadeda Narasimha || 2||

Ninna DevariadYedeyanu asura Tannu Sutage karedu thorisendanu

Yenna DevariIlladanta Yedegaluntee Lokadolage

Kambhadalii Iruvanendu Kaiya Mugidi toridanu Narasimha ||3||

Vajrakambhavannu Vodeyalu deva thanu UGRA Kopavannu Taalida

Katakatemba Dhvaniya Maadi Nakhagalinda karulabhagedu

Karula maale yanne dharisi Kandha Bhakta nappikonda Narasimha ||4||

Lakshmi Narashima chariteya Udaya Kaala ucharisi dantha manujage

Ashtaa aishwaryagalanu Putrasantaanangalanu

Kottu rakshishuva namma Purandara Vittala Raya Narasimha ||5||

You tube link.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ – Innastu Bekenna Hrudayakke Raama Lyrics

I was sent this lyrics by Mr. Rajaman in our whatsapp satsangha group. I listened to this song maybe 100’s of times and each and every time it filled my eyes with tears. A very touching song on our Lord Rama composed by  Sri Gajanana Sharma.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||
ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ನೀನಿಷ್ಟದಂತೆನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಒಳಿತಿನೆಡೆ ಮುನ್ನೆಡೆವ ಮಾನವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನಿನ್ನೆಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಸು ರಾಮ|
ನಾಳೆಗಳು ಪುಣ್ಯಗಳ ಹದಿಯಾಗಲಿ ರಾಮ|
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸಿವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಸುವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣು ಕಳೆದರು ನಿನ್ನ ಕನಸು ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ಹರಣಕೆ ನಿನ್ನ ಚಾರಣ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಕೌಸಲ್ಯೆಯಾಗುವೆನು ಮಾಡಿಲಲಿರು ರಾಮ|
ವೈದೇಹಿಯಾಗುವೆನು ಒಡನಾಡು ರಾಮ|
ಪಾದುಕೆಯ ತಲೆಯಲಿಇಡು ಭಾರತನಾಗುವೆ ರಾಮ|
ಸಹವಾಸ ಕೊಡು ನಾನು ಸೌಮಿತ್ರಿ ರಾಮ|
ಸುಗ್ರೀವನಾಗುವೆನು ಸ್ನೇಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಹನುಮನಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಶಬರಿಯಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮರಣಕೊಡು ನಾ ಜಟಾಯೂವು ರಾಮ|
ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನಿಡು ನಾ ಅಹಲ್ಯೆಯು ರಾಮ|
ನಾ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣುಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನೊಳಿಹ ರಾವಣಗೆ ಸಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣೀರ ಕರೆಯುವೆನು ನನ್ನತನ ಕಲೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕರಗುವೆನು ನಿರ್ಮೋಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಋತ ನೀನೆ ಋತು ನೀನೆ ಶೃತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಮತಿ ನೀನೆ ಗತಿ ನೀನೆ ದ್ಯುತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಆರಂಭ ಅಸ್ತಿತ್ತ್ವ ಅಂತ್ಯ ನೀ ರಾಮ|
ಪೂರ್ಣ ನೀ ಪ್ರಕಟ ನೀ ಆನಂದ ರಾಮ|
ಹರ ನೀನೆ ಹರಿ ನೀನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ|
ನಗುರಾಮ ನಗರಾಮ ಜಗರಾಮ ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

English Translation Coming Soon…..

Listen to the song kids singing here in youtube, will bring tears of bhakthi. God bless the kids and their parents.

Shree Raghavendra Satsangha Pictures– May 21st @ Maryland

As promised, I am updating all of you on the Satsangha we had on May 21st, Sunday. It was just an amazing experience to host for the 2nd time at my place.

We started promptly at 10.30 AM. We started with Shree Vishnu Sahasranama and later covered all the songs mentioned on the Satsangha web site. The entire home filled with chanting of Shree Raghavendra, and that was such a humbling experience. I also used technology to make sure my parents could join and listen through whatsapp. Mom and Dad later told me they were reciting along with us. A humbling experience and amazed and glad about the latest and greatest in technology. I wanted to post the pictures immediately but Like I said I have been traveling quite a lot, and as soon as we finished the satsangha I traveled to Minneapolis for work.

Ms. Rekha came early in the morning to help me cook. Lalitha Aunty stayed back to helped us clean. Thanks so much Rekha and Aunty. And of course, I couldn’t host this without the support from my Husband Raghu. Like my brother always says “Your beloved Raghavendra is looking down upon you from up there, and your husband Raghavendra is with you helping on earth” How appropriate right?

We prepared food items this time instead of pot luck. Items we prepared are listed below:

 1. Two kosambaris – Moong Dal and Channa Dal
 2. Two Palyas, Vegetables – Potato capsicum and Semebandnekayi Palya
 3. Rayara Kootu
 4. Rasam
 5. Plain dal – Thove
 6. Hayagreeva
 7. Mango Chitranna
 8. Rice
 9. Papad and Sandige
 10. Majjige
 11. Lemon Panaka

Please find attached the Satsangha Pictures for 2017.
 

 

 

Shree Raghavendra Satsangha – May 21st @ Maryland

Satsangha-photo4

 

satsangha-photo5

Last year we performed Satsangha at my home on June 19th. You can see the invitation I shared and the detailed pictures at the below links.

Satsangha Invitation

Satsangha Pictures

We have been performing Satsangha every month at many devotees houses. May also was planned at one of their houses and due to unavoidable circumstances, they couldn’t perform. Since we didn’t want to miss May, I decided to host the same.

I have been traveling almost every single week this month. This week I was at San Francisco, going back tomorrow again to San Francisco and coming on Thursday night. And next week to Minneapolis. May and June each and every week is completely booked with travel.

I was planning on hosting only in September, but like we all know Rayaru has his own ideas for his devotees. My husband said he will help me to host this, and so May 21st Sunday morning we decided was the date.

So, hereby I am inviting all of you residing in the Maryland, Virginia and DC area to come join us. We will start promptly at 10.00 AM. After the pooje, we will have lunch prepared by yours truly. 🙂

Please consider this as a personal invitation and join me and Raghu at our house. If you leave a comment, I will share my home address and phone number. Hoping to See you all.

I will post pictures and hopefully video this time of the pooje.

गरुडगमन तव चरणकमलमिह – Garudagamana tava charanakamalamiha Lyrics

This a kriti on Maha vishnu composed by Jagadguru Bharathi Theertha swamiji of Sringeri. Just by hearing this itself your mind gets relaxed. Most powerful  as Maha Vishnu will ward off all difficulties. This was sent to me by my Aunt Mrs. Padma Ananth. Thanks Aunty for such a wonderful lyrics. I translated the same in English which is listed below.
गरुडगमन तव चरणकमलमिह
मनसि लसतु मम नित्यम्
मनसि लसतु मम नित्यम् ॥
मम तापमपाकुरु देव
मम पापमपाकुरु देव ॥
1. जलजनयन विधिनमुचिहरणमुख
विबुधविनुत-पदपद्म -2
मम तापमपाकुरु देव
मम पापमपाकुरु देव ॥
2. भुजगशयन भव मदनजनक मम
जननमरण-भयहारी -2
मम तापमपाकुरु देव
मम पापमपाकुरु देव ॥
3. शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर
सर्वलोक-शरण -2
मम तापमपाकुरु देव
मम पापमपाकुरु देव ॥
4. अगणित-गुणगण अशरणशरणद
विदलित-सुररिपुजाल -2
मम तापमपाकुरु देव
मम पापमपाकुरु देव ॥
5. भक्तवर्यमिह भूरिकरुणया
पाहि भारतीतीर्थम्-2
मम तापमपाकुरु देव
मम पापमपाकुरु देव ॥

 

Garudagamana tava charanakamalamiha
manasi lasuthu mama nityam
manasi lasuthu mama nityam ||

mama taapamapaakuru deva
mama paapamapaakuru deva ||

1. Jalajanayana vidhinamuchiharanamukha
vibudhavinutha padapadma -2

mama taapamapaakuru deva
mama paapamapaakuru deva ||

2. Bhujagashayana bhava madanajanaka mama
jananamarana-bhayahaari – 2

mama taapamapaakuru deva
mama paapamapaakuru deva ||

3. Shankachakradhara dushtadaityahara
sarva loka sharana – 2

mama taapamapaakuru deva
mama paapamapaakuru deva ||

4. Aganita-gunagana asharanasharanada
vidalita-suraripujaala – 2

mama taapamapaakuru deva
mama paapamapaakuru deva ||

5. Bhaktavaryamiha bhoorikarunayaa
paahi bharathiteertham – 2

mama taapamapaakuru deva
mama paapamapaakuru deva ||

 

Below is the youtube link:

Vittala Salaho Swamy

LordVittala1

A very simple and amazing composition by Sri Purandara Dasaru on Lord Vittala. Just few sentences, and you can learn it in few minutes.

ವಿಠಲ ಸಲಹೋ ಸ್ವಾಮಿ
ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ||ಪ ||

ಎಡಕೆ ವಿಠಲ ಬಲಕೆ ವಿಠಲ
ಎಡಕೆ ಬಲಕೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ||೧ ||

ತಂದೆ ವಿಠಲ ತಾಯಿ ವಿಠಲ
ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ||೨ ||

ಬಂಧು ವಿಠಲ ಬಳಗ ವಿಠಲ
ಬಂಧು ಬಳಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ || ||೩ ||

ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ
ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ || ೪ ||

ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ
ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ
ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ
ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ||

Vittala salaho swamy
namma Vittala jagadantaryami ||pa||

Edake Vittala balake Vittala
Edake balake Vittala Vittala ||1||

Tande Vittala taayi Vittala
Tande taayi Vittala Vittala ||2||

Bandhu Vittala balaga Vittala
Bandhu balaga Vittala Vittala || 3||

jaya jaya Vittala jaya hari Vittala
jaya jaya jaya hari Puranadara Vittala || ||pa||

jaya jaya Vittala jaya hari Vittala
jaya jaya Vittala jaya hari Vittala
jaya jaya Vittala jaya hari Vittala ||

 

And listen to the song here by:

Update – Vaikunta Ekadashi – Jan 8th/9th 2017

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE WHO HAS VISITED THIS BLOG. MAY 2017 BRING PEACE HAPPINESS, AND HEALTH TO EACH ONE OF YOU!

January 8th 2017 is Smartha Ekadashi.

January 9th 2017 is Bhagavatha Ekadashi.

P.S: Please check your local calendars and temples to see the exact date for Vaikunta Ekadashi.

Vaikunta Ekadashi falls in the month December-January. This year it falls on January 8th and 9th 2017. This is observed with all solemnity in the temples of Lord Vishnu. Please check your local calendars to see when it falls.

Vaikunta Ekadashi is of great significance at the Tirupati Balaji Temple, and also all Balaji temples. They prepare what is called a “Swargada Bagilu” also called as ‘Vaikunta Dwaram’ or ‘the gate to the heaven‘ This gate is opened on this day. This is the passage encircling the innermost sanctum of the Lord. Scores of devotees queue up to pass through the Gate of Vaikunta in the temples.

For the devotees of Lord Vishnu, every Ekadashi is a very sacred day No rice should be eaten on Ekadashi days. This is very important.

Those who are unable to fast completely can take some light fruit and milk. So you may ask why we shouldn’t eat rice, so here comes the story for the same.

The sweat that fell down from the head of Brahma assumed the form of a demon and said to the Lord, “O Lord! now give me an abode to dwell.” Brahma replied, “O demon! go and dwell in the rice particles eaten by men on Ekadashi day and become worms in their stomach.” For this reason rice is prohibited on Ekadashi.

If you don’t believe in this story, just think of all the benefits you can get from fasting.

Fasting makes a man strong, both spiritually and mentally.Fasting controls passion. It checks the emotions. It controls the senses also. It is good to fast once in a while as it recuperates the body. Ekadashi observance cleans our body and the digestive organs get much needed rest.

Those people suffering from ailments and on medications should take the advice of a doctor before fasting. Never torture your body in the name of religion. There is nothing wrong in having fruits or milk. And you can bring a certain amount of flexibility in the way it is observed.

%d bloggers like this: