Archive for the ‘Nava Brindavana’ Category

Jaya Jaya Vaishnava Payonidhi Chandrage Lyrics and Audio

An amazing song on Shree Vyasa Rajaru composed by Shri Vidya Prasanna Tirtha. And today is Shree Vyasa Rajara Aaradhane.

ಜಯ ಜಯ ವೈಷ್ಣವ ಪಯೊನಿಧಿ ಚಂದ್ರಗೆ

ಜಯ ಜಯ ವ್ಯಾಸ ಯತೀಂದ್ರರಿಗೆ ||pa||
ಜಯ ಜಯ ವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿಗೆ

ಜಯ ಸಿಂಹಾಸನ ವೇರಿದಗೆ ||apa||

ನಾಲ್ಕು ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಪಾರಂಗತರಿಗೆ

ಕಾಕು ಮತಗಳನು ತುಳಿದವಗೆ

ಆ ಕಮಲಾಪತಿ ಭಕುತ ವರೇಣ್ಯಗೆ

ಶ್ರೀಕರ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ||1||

ಹನುಮನ ಭಾಷ್ಯವ ಅಣಿಮಾಡಿದಗೆ

ಹನುಮಗೆ ಭವನಗಳ್ ಕಟ್ಟಿದಗೆ

ಹನುಮನ ಯಂತ್ರದಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದಗೆ

ಮುನಿತ್ರಯದಲಿ ಸೇರಿದ ದೊರೆಗೆ ||2||

ಮಾಯ ವಾದಿಗಳನು ಗೆಲಿದವಗೆ

ಸ್ವೀಯ ಮಥವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವಗೆ

ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಧಾರೆಯ ಅಭಿಷೇಕದಿ

ಆ ಯದುಪತಿಯನು ಕುಣಿಸಿದಗೆ ||3||

ಚಕ್ರ ಧರನ ಸುಳುಗಳ ತಿಲಿದವಗೆ

ಮಿಕ್ಕ ಮತಗಳನು ಅಳಿದವಗೆ

ವಕ್ರ ಯುಕುತಿಗಳ ತುಕ್ಕುಡ ಗೈಯುವ

ತರ್ಕ ತಾಂಡವದಿ ನಲಿದವಗೆ ||4||

ಕೃಷ್ಣ ದೇವ ರಾಯನ ಕುಲ ಪತಿಗೆ

ಕಷ್ಟದ ಕುಹ ಯೋಗವ ಕೊಂದವಗೆ

ಶಿಷ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನು

ವೃಷ್ಟಿಯ ಗೈವ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ||5||

jaya jaya vaishnava payonidhi chandrage

jaya jaya vyaasa yateendrarige ||a||
jaya jaya vara karnataka patige

jaya simhaasana veridage ||pa||

naalku shsstrangaLa paarangatarige

kaaku matagalanu tulidavage

aa kamalApati bhakuta varenyage

shrikara chandrikachaaryarige ||1||

hanumana bhaashyava animaadidage

hanumage bhavanagal kattidage

hanumana yantradi bigidappidage

munitrayadali serida dorege ||2||

maaya vaadigalanu gelidavage

sveeya mathava sthaapisidavage

nyayamruta dhaareya abhishekadi

aa yadupatiyanu kunisidage ||3||

chakra dharana sulugaLa tilidavage

mikka matagalanu alidavage

vakra yukutigala tukkuda gaiyuva

tarka taandavadi nalidavage ||4||

krishna deva raayana kula patige

kashtada kuha yogava kondavage

shishta janagalige ishtaarthagalanu

vrushtiya gaiva prasannarige ||5||

Update : Shree Vyasa Raja Thirthara Aaradhane – March 16th 2017

Vyasa Theertha or Vyasa Raja, the Raj Guru of Vijatanagara Emperors is the earlier avatar of our beloved Raghavendra Swamy. Vyasa Raja was born sometime in 1460 in Bannur near Mysore and entered Brindavana in Nava Brindavana in Hampi in 1539.
Vyasa Rajaru has composed numerous songs, and was the guru of Sree Purandara Dasaru and Sree Kanaka Dasaru.
Vyasa Raja was entombed in the Brindavana in the middle of Nava Brindavan. The day was Saturday and the date March 8, 1539. He  was 90 years old or a little more at the time of leaving the mortal world.

A few pictures of Shree Vyasa Raja Thirthara Aaradhane from Nava Brindavana and Shimoga. You can see Shree Vyasa Raja Thirthara alankara as a King. So, beautiful. Thanks again to the webmasters for posting such wonderful pictures.

Vyasarajaru2

Nava Brindavana Part 4 – Shree Raghuvarya Theertharu

You can read the first three parts of this series in the link below:
Nava Brindavana Series

Shree  Raghuvarya Theertharu

screen-shot-2016-12-29-at-3-51-44-pm

The fourth Brindavana here is that of Shree Raghuvarya Theertharu

He was the Guru of Raghottama Theertha (of Tirukoilur).

He traveled all over the country to spread the message of Madhwacharya. Once when he reached the banks of Bheema river in north Karnataka, the river gave way for him.

A few incidents about Shree Raghuvarya Theetharu can be found in Uttardi Mutta Website. Link provided below:

Shree Raghuvarya Theertharu

Slokas:

महाप्रवाहिनी भीमा यस्य मार्गमदान्मुदा।
रघुवर्यो मुदं दद्यात्कामितार्थप्रदायकः॥

|| mahApravAhinI bhImA yasya mArgamadAnmudA .
raghuvaryo mudaM dadyAtkAmitArthapradAyakaH ||

Article Credit:

 1. My Brother B.S. Ramesh
 2. Uttaradi Mutta
 3. Image Credit : Madhwa Mixer

 

Nava Brindavana Part 3 – Shree Vageesha Teertharu

You can read Part 1 and Part 2 of this article in the link below:
Nava Brindavana Part 1 – Sree Padmanaabha Theertharu
Nava Brindavana Part 2 – Sree Kaveendra Teertharu

Shree Vagheesha Teertharu

The third Brindavana here is that of Shree Vageesha Theertharu. Shri Vageesha Teertharu succeeded Shri Kaveendra Teertharu.

His Poorvashrama name was Raghunathacharya. He was one of the greatest scholars of his time. He was the third Madhwa saint to enter Brindavana at Nava Brindavana.
Vageesha Thertha, the successor of Kaveendra Thertha entered Brindavana  in 1406.

vageesha-theertharu

His Aradhane Thithi is Chaitra Krishna Tritiya (April-May)

Sloka : 

वासुदेवपदद्वन्द्ववारिजासक्तमानसम्।
पदव्याख्यानकुशलं वागीशयतिमाश्रये॥

vAsudevapadadvandvavArijAsaktamAnasam .
padavyAkhyAnakushalaM vAgIshayatimAshraye

Article Credit:

 1. My Brother B.S. Ramesh
 2. madhvacharyars_lineage.pdf
 3. Image credit: www.raghavendramutt.org/

 

Nava Brindavana Part 2 – Sree Kaveendra Teertharu

You can read Part 1 of this article in the link below:
Nava Brindavana Part 1 – Sree Padmanaabha Theertharu

Sree Kaveendra Teertharu – 1392 -1398

The second Brindavana here is that of Kaveendra Theertha. He is believed to be the brother of Rajendra Theertha, the founder of Vyasaraja Matha. He was earlier known as Vasudeva Shastry.

The first bifurcation of the Madhwa or Dwaitha Matha or Peetha took place when Vidyadhiraja handed over the reigns to Kaveendra Theertha.

????????????????????????????????????

Vidhyadhiraja Theertha had appointed Rajendra Theertha as his successor. Vidhyadhiraja fell ill and he could not get in touch with Rajendra Theertha as he was away on Sanchara. He then appointed Kaveendra Theertha as the successor and passed away. When Rajendra Theertha came back he found what had happened and he travelled further south towards Mysore and founded the Vyasa Raja Matha.

Kaveendra Theertha was a great devotee of God. He attained his eternal peace on the ninth day of Chaitra Shuddha in Pramathi Samvatsara and was laid to rest beside the Brindavan of Padmanabhatheertha.

His Aradhane Thithi is Chaitra Krishna Tritiya (April-May)

Sloka : 
Sanskrit :
वीद्रारूढ पदासक्तं राजेंद्रमुनिसेवितम् ।
श्रीकवींद्रमुनिम् वंदे भजतां चंद्रसन्निभम् ॥

Kannada :
ವೀಂದ್ರಾರೂಢಪದಾಸಕ್ತಂ ರಾಜೇಂದ್ರಮುನಿ ಸೇವಿತಮ್ |
ಶ್ರೀಕವೀಂದ್ರ ಮುನಿಂ ವಂದೇ ಭಜತಾಂ ಚಂದ್ರಸನ್ನಿಭಮ್ ||

English:

Veendraroodhapadasaktham rajendramuni sevitham |

shreekaveendra munim vandhe bhajatham chandrasanhibham ||

Article Credit:

 1. My Brother B.S. Ramesh
 2. http://raghavendramutt.org/about/shri-kaveendra-teertharu
 3. madhvacharyars_lineage.pdf
 4. Image credit: www.raghavendramutt.org/

 

Nava Brindavana Part 1 – Sree Padmanaabha Theertharu

It has been a hectic 2016 and from today I am taking few days off until January 2nd 2017. For someone who is extremely busy, by 11 AM I was already wondering what I should do for the next 10 days. At that very moment, my husband reminded me that I had several books which I could go read. And I started with the book, “The Bountiful NAVA BRINDAVANA”, written by Amman Sathiyanathan and translated in English by K. Lakshman and given to me by Canchi Ravi during his last visit to USA and on the occasion of Rayara Satsangha.If you are planning to visit Mantralaya, definitely visit Nava Brindavana if time permits.

The book details:

nava-brindavana-book

The details about Nava Brindavana is just unbelievable, and the book has all details from how to visit this place, to details about all the brindavanas, and why this place is so sacred. Just was amazing to read the details. Nava Brindavana is sacred since this was the place where Bhaktha Prahlada meditated to Lord Narashima to get mental solace after his father Hiranyakashapu was killed.  Lord Narashima blessed Bhaktha Prahlada in this place.

So, I decided to write details about 9 of the most prominent saints who’s resting place (Brindavanas)  are in Nava Brindavana.

Sree Padmanaabha Theertharu – (1317-1324)

Sree Padmanaabha Theertharu is the very first successor of our Guru Shree Madhwacharya. He was the first disciple of Madhwacharya. His original name was Shobana Bhatta. He was a great scholar and intellect of his times and he lost a marathon debate to Madhwacharya after which he converted to Dwaita philosophy. He has many books to his credit, he was the first to write a commentary on the Bhasya of Madhwacharya. This was called Sattarkadipavali. Other works are Sanyaayarathnavali, Gitabhashya and Gitatatparya. He has also written commentaries on all the ten Nirnaya Prakshikaas. He headed the Dwaitha Matha for six years and nine months.

padmanabha-theertha

Padmanabhatheertha after entrusting Mahasamsthana to Naraharitheertha, handed over the idol of Sri Gopinatha inherited by Madhwacharya to one Lakshmidharatheertha, his disciple. It is that heritage which is now known as Sreepadaraja Mutt.

Sloka : 
Sanskrit :
पूर्णप्रज्ञकृतं भाष्यमादौ तद्भावपूर्वकम् ।
योव्याकरोन्नमस्तस्मै पद्मनाभाख्ययोगिने ॥

Kannada :
ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಕೃತಂಭಾಷ್ಯಮಾದೌ ತದ್ಭಾವಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಯೋ ವ್ಯಾಕರೋ ನಮಸ್ತ್ಸಸ್ಮೈ ಪದ್ಮನಾಭಾಖ್ಯ ಯೋಗಿನೇ ||

English:

Poornapragnakrutham Bhasyamaadaw tadhbhavapoorvakam |

Yovyakaro namasthasyai padmanabhayogine ||

Aaradhane of Sri Padmanabha Theertharu is in Kartika Bahula Chaturdashi  sometime in November – December. This year Aaradhane was on 28th November 2016.

Article Credit:

 1. My Brother B.S. Ramesh
 2. http://raghavendramutt.org/about/sri-padmanabha-teertharu
 3. madhvacharyars_lineage.pdf
%d bloggers like this: