Archive for the ‘Nava Brindavana’ Category

Sri Jagannatha Dasaru’s composition on Navavrindavana

Sri Jagannatha Dasaru has composed a song on Navavrindavana. His Aaradhane being on September 4th Sunday. Sharing the same in Kannada and English.

You can find details about Navavrindavana here.

You can find details about Sri Jagannatha Dasaru here.

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ನವವೃಂದಾವನ ಕೃತಿ

ವೃಂದಾವನಗಳಿಗಾನಮಿಸಿ ನಿತ್ಯ
ನಂದ ತೀರ್ಥ ಮತೋದ್ದಾರಕರೆನಿಪ | ಪ |

ವರ ಮಧ್ವಮುನಿ ಕಮಲಕರ ಪದ್ಮ ಸಂಜಾತ
ಗುರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶ್ರೀ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕವೀಂದ್ರಾ
ಕರಸರೋರುಹ ಜಾತ ವಾಗೀಶಮುನಿ
ಪರಘುವರ್ಯ ಗೋವಿಂದಾಖ್ಯ ಒಡೆಯರ ಪವಿತ್ರತಮ |1|

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಾರ್ಯರ ಪ್ರಪೌತ್ರರೆನಿಪ
ವಸುಧೀಂದ್ರ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುನಿಯಾ
ಭೂಸುರರು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಲಿ ಸ್ಮರಿಸೆ ನಿ
ರ್ದೋಷರನ ಮಾಡಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪೂರೈಸುತಿಹ | 2 |

ದೇವತೆಗಳು ಇವರು ಸಂದೇಹ ಬಡಸಲ್ಲಾ ಮಿ-
ಥ್ಯಾವಾದಿಗಳ ಪರಾಭವ ಮಾಡಿ
ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಕೀರ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಲ-
ಕ್ಷ್ಮೀವರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಐದಿಹರಾ | 3 |

Śrī jagannāthadāsara navavr̥ndāvana kr̥ti

vr̥ndāvanagaḷigānamisi nitya nanda tīrtha matōddārakarenipa | pa |

vara madhvamuni kamalakara padma san̄jāta

guru padmanābha śrī rāmatīrtha kavīndrā

karasarōruha jāta vāgīśamuni

paraghuvarya gōvindākhya oḍeyara pavitratama |1|

śrī sudhīndrāryara prapautrarenipa

vasudhīndra vyāsarāya śrīnivāsa muniyā

bhūsuraru parama santōṣadali smarise ni

rdōṣarana māḍi abhilāṣe pūraisutiha | 2 |

dēvategaḷu ivaru sandēha baḍasallā mi-

thyāvādigaḷa parābhava māḍi

ī vasundhareyoḷage kīrtiyutarāgi la-

kṣmīvara jagannātha viṭhalana aidiharā | 3 |

Jayatirtha Jayatirtha  Lyrics on Shree Jayatirtharu

Another amazing lyrics on Shree Jayatirtharu composed by Shree Shyamasundara Dasaru. Was in my book, quite unique. This time used Google Kannada Handwrite to convert from my hard copy. Getting used to use the mouse and keypad to write Kannada on a computer. Composed my own tune since I found no lyrics or tune on the web.

ಜಯತೀರ್ಥ ಜಯತೀರ್ಥ  || pa||

ದಯವಾರಿಧಿ ಭವಭಯಹರ ಗುರುವರ || a. Pa ||

ಕಾಗಿಣಿ ತಟಸ್ಥಿತ ಮೇಘನಾಥಪುರ 

ಆಗರವೆನಿಸಿದ ಯೋಗಿವರೇಣ್ಯ || 1 ||

ತತ್ವಗಳರ್ಥದ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರವ

ಎತ್ತಿನ ರೂಪದಿ ಪೊತ್ತ ಮಹಾತ್ಮಾ || 2 || 

ಮರುತ ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ ವಿರಚಿಸಿ ಟೀಕೆಯ 

ಮುರಿದು ಕುಭಾಷ್ಯವ ಮೆರೆದ ಮಹಂತ || 3 || 

ನೆರೆನಂಬಿದೆ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ನಾಮವ 

ನಿರುತೆಗರೆದು ಪೊರಿ ನರನವತಾರಿ || 4 || 

ಭೀಮ ಭವಾಟವಿ ಧೂಮಕೇತು ಶ್ರೀ 

ಶ್ಯಾಮಸುಂದರನ ಪ್ರೇಮದ ದಾಸ || 5 ||

Jayatīrtha jayatīrtha  || pa||

dayavāridhi bhavabhayahara guruvara || a. Pa ||

kāgiṇi taṭasthita mēghanāthapura 

āgaravenisida yōgivarēṇya  || 1 ||

tatvagaḷarthada pustakabhārava 

ettina rūpadi potta mahātmā   || 2 || 

marutaśāstrake viracisi ṭīkeya 

muridu kubhāṣyava mereda mahanta  || 3 || 

nerenambide śrī narahari nāmava 

nirutegaredu pori naranavatāri  || 4 || 

bhīmabhavāṭavi dhūmakētu śrī 

śyāmasundarana prēmada dāsa || 5 ||

Jayaraya Jayaraya  Lyrics on Shree Jayatirtharu

There are two lyrics of the same one written by Shree Guru Jaganatha Vittala Dasaru and another one by Shree Jaganatha Vittala Dasaru. And we all confuse both of them quite often.

The lyrics posted below is from Shree Guru Jaganatha Vittala Dasaru.

ಜಯರಾಯಾ ಜಯರಾಯಾ ||ಪ||

ದಯಕರ ಸಜ್ಜನಭಯಹರ ಗುರುವರ ||ಆ ಪ||

ವಾಸವ ನೀ ವಸುಧೀಶನನಿಜ
ಕೂಸೆನಿಸೀಪರಿ ದೇಶದಿ ಮೆರೆದೆ || 1 ||

ಸತಿಯಳ ತ್ಯಜಿಸಿ ಯತಿರೂಪ ಧರಿಸಿ
ಪತಿತರ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಹತಮಾಡಿದಿ ನೀ || 2 ||

ಸುಧಾದಿಗ್ರಂಥವ ಮುದದಲಿ ರಚಿಸಿ
ಬುಧಜನಸ್ತೋಮಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿ|| 3 ||

ಅಲವಬೋಧರ ಮತ ಬಲವತ್ತರ ಮಾಡಿ
ಜಲಜನಾಭನ ಮನ ಒಲಿಸಿದ್ಯೊ ಜೀಯಾ || 4 ||

ಪ್ರಮಿತಜನಗಣನಮಿತಪದಾಂಬುಜ
ಅಮಿತಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ನಮಿಸುವೆ ದಿನದಿನ || 5 ||

ಯಾತಕೆ ಎನ್ನನು ಈತೆರ ನೋಡುವಿ
ದಾತ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ಪ್ರೀಯ|| 6 ||

Jayarāyā jayarāyā ||pa||

dayakara sajjanabhayahara guruvara ||ā pa||

vāsava nī vasudhīśananija

kūsenisīpari dēśadi merede || 1 ||

satiyaḷa tyajisi yatirūpa dharisi

patitara śāstrava hatamāḍidi nī || 2 ||

sudhādigranthava mudadali racisi

budhajanastōmake odagisi koṭṭi|| 3 ||

alavabōdhara mata balavattara māḍi

jalajanābhana mana olisidyo jīyā || 4 ||

pramitajanagaṇanamitapadāmbuja

amitamahima ninna namisuve dinadina || 5 ||

yātake ennanu ītera nōḍuvi

dāta gurujagannāthaviṭhala prīya|| 6 ||

Saari bhajisiro  Lyrics on Shree Jayatirtharu

This Sunday July 17th is Aaradhana of Shree Jayatirtharu. In India, it is on July 18th. The book I have has 8 songs on Shree Jayatirtharu also known as Teekacharya. Like I said, every time I perform Mangalaruthi after any pooje, I recite the slokas taught by my Father in the order and taratamya. One of the slokas is :

ಚಿತ್ರೈ: ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಮಾನೈರಖಂಡಿತೈ: |

ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್ ||

चित्रैh पदैश्व गंभीरैh वाक्यैर्मानैरखंडितैh ।  

गुरुभावं व्यंजयंति भाति श्रीजयतीर्थ वाक् 

Chhitrai: Padaiśca gambhīrairvākyairmānairakhaṇḍitai: |
Gurubhāvaṁ vyan̄jayantī bhāti śrījayatīrthavāk ||

This song I am posting is composed by Shree Vijaya Vittala Dasaru. I will record at least a couple more and post.

ಸಾರಿ ಭಜಿಸಿರೋ ಟೀಕಾರಾಯರಂಘ್ರಿಯಾ || ಪ ||
ಘೋರಪಾತಕಾಂಭುದಿಯ ದೂರ ಮಾಳ್ಪರಾ || ಆ ||

ಮೋದತೀರ್ಥರ-ಮತವ ಸಾಧಿಸುವರ
ಪಾದಸೇವ್ಯರ-ದುರ್ಭೋಧ ಕಳೆವರ || ೧ ||

ಭಾಷ್ಯತತ್ವವ-ಸುವಿಶೇಷ ಮಾಳ್ಪಾರ
ದೋಷದೂರಾರ- ವಾಸವಾದಿ ರೂಪರ || ೨ ||

ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ-ಹರಿಗೆ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣರ
ನೇಮನಿತ್ಯರ-ನಿಷ್ಕಾಮನಾಪರ || ೩ ||

ಮೋಕ್ಷದಾತರಾ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರ
ಶಿಕ್ಷಿತಾದರ-ಅಪೇಕ್ಷರಹಿತರ || ೪ ||

ವಿಜಯವಿಠಲನ-ಅಂಘ್ರಿ ಭಜನೆಮಾಳ್ಪರ
ಕುಜನಭಂಜರ-ದಿಗ್ವಿಜಯರಾಯಾರ || ೫ ||

And lyrics in English:

Sāri bhajisirō ṭīkārāyaraṅghriyā || pa ||

ghōrapātakāmbhudiya dūra māḷparā || ā ||

mōdatīrthara-matava sādhisuvara

pādasēvyara-durbhōdha kaḷevara || 1 ||

bhāṣyatatvava-suviśēṣa māḷpāra

dōṣadūrāra- vāsavādi rūpara || 2 ||

śyāmasundara-harige prēmapūrṇara

nēmanityara-niṣkāmanāpara || 3 ||

mōkṣadātarā akṣōbhyatīrthara

śikṣitādara-apēkṣarahitara || 4 ||

vijayaviṭhalana-aṅghri bhajanemāḷpara

kujanabhan̄jara-digvijayarāyāra || 5 ||

Idhu yeno charitha Yantrodhara Lyrics and Video

As I was going through my devaranama book to learn songs on Lord Hanuman, found this amazing song on Yanthrodharaka Hanuman. I used Google translate to type and convert the same in English and Kannada. Added my own tune as well. Hope you enjoy.

ಇದು ಏನೋ ಚರಿತ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರ |

ಇದು ಏನೋ ಚರಿತ ||pa||

ಇದು ಏನೋ ಚರಿತ ಶ್ರೀ ಪದುಮನಾಭನ ಧೂತ

ಸದಾಕಾಲ ಸರ್ವರ ಹೃದಯಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ || A.Pa||

ವಾರಿಧಿ ಗೋಷ್ಪಾದ ನೀರಂತೆ ದಾಟಿದ

ಧೀರ ಯೋಗಾಸನಧಾರಿಯಾಗೀಪ್ಪುಧು ||1||

ದುರುಳ ಕೌರವರನ್ನು ವರ ಗದೆಯಲಿ ಕೊಂದ

ಕರದಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಎಣಿಸುವುದು ||2||

ಹೀನ ಮತಗಳನ್ನು ವಾಣಿಲಿ ತರಿದಂಥ

ಜ್ಞಾನವಂತನೇ ಹೀಗೆ ಮೌನವಾಗಿಪ್ಪುದು ||3||

ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ನೀನು ಪೂರ್ವಿಕ ದೇವನೇ

ಶರ್ವನ ಪಿತ ಬಂದು ಪರ್ವತ ಸೇರಿದ್ದು ||4||

ಗೋಪಾಲವಿಠ್ಠಲಗೆ ನೀ ಪ್ರೀತಿಮಂತ್ರಿಯು

ವ್ಯಾಪಾರಮಾಡದೇ ಈಪರಿ ಕುಳಿತಿಹೆ ||5||

Idhu yeno charitha yantrodhara |

Idhu yeno charitha ||pa||

Idhu yeno charitha sri padhumanabana dhootha 

sadakaala sarvara hrudayanthargathanaagi || A.Pa||

Vaaridhi goshpaada neerante daatida

dheera yogasanadhaariyageeppudhu ||1||

Durula kouravarannu vara gadheyali kondha

karadalli japamaale dharisi Eṇisuvudu ||2||

heena matagalannu vaanili taridantha

gnaanavanthane heege mounavaagippudu ||3||

Sarvavyaapaka neenu poorvika dhevane

Śarvana Pita bandu parvatha seridhu ||4||

Gopaalavittalage nee Preethimanthriyu 

vyaapaaramaadadhe eepari kulithihe ||5||

Vyasarayara besarade nene Video

On the eve of Shree Vyasa Rajara Aaradhane, a song composed by Shree Pranesha Vittala Dasaru.

Shree Vyasa Theertha or Vyasa Raja, the Raj Guru of Vijayanagara Emperors is the earlier avatar of our beloved Raghavendra Swamy.

Picture Credit: SRS Mutt, Navabrindavana

Shree Jaya Theertaru Brindavana in my Dream

Like you all know and have read a million times in my blog, what I am today is because of what I have been taught by my Parents. My bhakthi my devotion towards God cannot be explained in words. Every time I perform Mangalaruthi after any pooje, I recite the slokas taught by my Father in the order and taratamya. One of the slokas is :

ಚಿತ್ರೈ: ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಮಾನೈರಖಂಡಿತೈ: |

ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್ ||

चित्रैh पदैश्व गंभीरैh वाक्यैर्मानैरखंडितैh ।  

गुरुभावं व्यंजयंति भाति श्रीजयतीर्थ वाक् 

Chhitrai: Padaiśca gambhīrairvākyairmānairakhaṇḍitai: |
Gurubhāvaṁ vyan̄jayantī bhāti śrījayatīrthavāk ||

It is a hymn written by Sri Vyasarajaru in Nyayamruta, which explains all the books, shastras, tippanis Shree Jayatheertaru has written as words full of gambheerya. Each word has immense meaning.  There is no way you can condemn his words since for each he has given pratyaksha pramanas. 

As I was doing Mangalaruthi, for a fraction of a second I thought we have idols and pictures of all Gods and Gurugalu. I don’t have one of Shree Jayatheertaru. I continued with the pooje, and completely forgot about it.

Today early morning, I am in Malkhed, standing n front of a huge brindavana. I am taking pictures and saying this Brindavana is awesome, I am going to post a picture of this in my blog. The brindavana had no decoration at all. Completely stone, bright and quite big. It was 6 AM in the morning. I woke up with a jolt, thinking it was Rayaru brindavana, to be honest other than reciting Shree Raghavendraya Namaha almost every minute of my life, I have not thought constantly of Shree Jayatheertaru other than that one second sloka while doing Mangalurthi. And I had never even thought about Malkhed.

The image in my dream like I said had no alankara.

After I finished my pooje, I turned on the laptop to see the images on the internet, and the brindavana I saw in the dream is exactly the brindavana of Shree Jayatheertaru in Malkhed.

I am just stunned by this dream. I feel so blessed. There must be something I am doing right in my pooje, that I was truly blessed to see the brindavana.

I definitely wanted to share this with you all.

Hopefully soon, I will post the conversation I had with my Father about Shree Jayatheertaru and his legacy.

You can find more details here:

When Rayaru gave moksha to Kanaka

Today is Kanaka Dasara Aaradhane.

There are several songs composed by the ankita Kagineleyadi keshava. Some posted in this blog are:

  1. Keshava Nama
  2. Ishtu Dina Ee Vaikunta
  3. Dimbadalliruva Jeeva Song Lyrics

Thought of sharing an interesting article from my Brother’s blog. All credit to B.S. Ramesh.

Well, this incident happened in Hampi or Vijayanagar sometime in the early years of the 16th Century.

Hampi was one of the greats cities of its time and its fame had spread far and wide. Foreign travelers and historians made a beeline to Hampi and went into raptures describing the beauty of the city.

The glory of Hampi  was not only due to the deeds of the Vijayanagar Emperors but also due to the unmatched growth in art, literature, religion and philosophy.

One of the shining lights of the Vijayanagar period Was Vyasa Raja or Vyasa Theertha. Almost all the foreign travelers such as Nuniz, Domingo Peas and even Razak have spoken glowingly of this seer and his achievements.

Vyasa Raja had gathered a galaxy of shishyas each outdoing the other. Some of the Shiashyas were Vijendra Theertha, Sudhindra Theertha, Vadiraja Theertha, Purandara Dasa, Kanaka Dasa, Vaikunta Dasa and many others.

If Purandara was the master of Carnatic music, Vadiraja Theertha was God personified. Vijendra Theertha was an embodiment of  the 64 arts.

Many of the disciples, including the above mentioned greats met Vyasa Theertha, also called Vyasa Raja or Vyasa Raya at Hampi.

On one particular occasion, Vysaa Raja asked all his disciples to get together. The meeting took place at the Vijayanagar Vishwa Vidyalaya, of which Vyasa Raja was the Chancellor.

Even as the gathering watched, Vyasa Raja called all the three-Vadiraja Theertha, Purandara Dasa, Kanaka Dasa- and discussed some aspects of the shastras and Vedas with them. The gathering was spell bound as they realized that they had in their midst four persons who had seen Sri Hari with their own eyes.  

It was then Vyasa Raja revealed a side he had never before shown anybody. Turning to Vadiraja Theertha, he said you will continue to live for many more years. (Vadiraja Theetha outlived Vyasa Raja and entered Brindavana only in 1600. By the way, Vyasa Raja entered Brindavana in 1539).

He then spoke lovingly to Purandara his favourite disciple. He said, Purandara you shall live longer than me but you have sic more births to go before attaining Moksha.

Vyasa Raja then astonished the gathering by telling Kanaka Dasa that he would meet him in the next birth. Vyasa Raja had given the Ankita Nama Kanaka to Thimappa Nayaka.

This was the first indication that Vyasa Raja gave to his devotees about his coming avatar as Raghavendra Swamy.

Vyasa Raja passed away in 1539 and took rebirth as Raghavendra Swamy in 1571.

By then, Purandara had died (in 1564 in Hampi) and Vadiraja Theertha was staying at Sode near Sirsi.  Kanaka Dasa was wandering around Karnataka and other places singing the glory of Hari. He died in 1609.

Raghavendra Swamy once came to Bellary and stayed at a Hanuman Temple on the banks of the Tungabhadra. Rayarui went to the river and had a bath. He then was about to enter the temple for performing the Moola Rama pooje when he noticed a person belonging to a lower caste standing nearby..

Rayaru looked at the person and spoke as if he had known him all his life.

“What, Kanaka. How are you. What are you doing here”, asked Rayaru.

The person called Kanaka relied. “I am as you see me. We meet again. I do not want to live anymore. I should be allowed to leave.”

Rayaru smiled at the answer and retorted, “If so what will you offer to my lord”.

The person said he would bring something and vanished from the place. He came back and gave a packet to Rayaru. The packet has mustard seeds, he said.

Rayaru did not say anything but handed over the packet to the cook and asked him to use it for the day’s cooking. This astonished everybody present there as it was Chaturmasa (October to January) and mustard seeds were Nishida or banned.

All the while, the person sat outside the temple watching the proceedings. When Rayaru finished the Moola Rama Pooje, he turned towards the person who then burst into a melodious song praising Moola Rama.

The moment the song ended. The person gave up his life and fell down dead. Even as the other devotees stood around the body anxiously, Rayaru did not show any emotion. Instead, he smiled and said,  “You have attained salvation or Moksha. Peace be with you.”

The perplexed devotes did not understand. It was then some persons in the matha where Rayaru was staying confirmed that Rayaru was Vyasa Theertha in his previous birth and he had just met Kanaka Dasa as a low caste person and helped him attain Moksha.

One of the eye witnesses to this entire episode was Krishna Swamy, a businessman.

Vyasa Raja had ruled over the Dharmic kingdom of Vijayanagar. However, Vijayanagar was shattered after the battle of Talikota in 1565. When Raghavendra Swamy visited Hampi, Nava Brindavana and Hospet, the Vijayanagar empire had practically vanished from the scene and all he saw was utter ruin and desolation.

Yet, not for a moment or even a day did Raghavendra Swamy allude to his glories during his past incarnation as Vyasa Raja. The only physical evidence he gave to his disciples was when he sat and meditated in front of the Brindavana of Vyasa Raja in Nava Brindavana.

The devotees could not contain their curiosity and some among them wanted to know why the venerable Vyasa was visible only to their Guru. It was then Raghavendra revealed that he was born as Vyasa Raja in his previous incarnation and he was only speaking to him.

Jaya Jaya Vaishnava Payonidhi Chandrage Lyrics and Audio

An amazing song on Shree Vyasa Rajaru composed by Shri Vidya Prasanna Tirtha. And today is Shree Vyasa Rajara Aaradhane.

ಜಯ ಜಯ ವೈಷ್ಣವ ಪಯೊನಿಧಿ ಚಂದ್ರಗೆ

ಜಯ ಜಯ ವ್ಯಾಸ ಯತೀಂದ್ರರಿಗೆ ||pa||
ಜಯ ಜಯ ವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿಗೆ

ಜಯ ಸಿಂಹಾಸನ ವೇರಿದಗೆ ||apa||

ನಾಲ್ಕು ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಪಾರಂಗತರಿಗೆ

ಕಾಕು ಮತಗಳನು ತುಳಿದವಗೆ

ಆ ಕಮಲಾಪತಿ ಭಕುತ ವರೇಣ್ಯಗೆ

ಶ್ರೀಕರ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ||1||

ಹನುಮನ ಭಾಷ್ಯವ ಅಣಿಮಾಡಿದಗೆ

ಹನುಮಗೆ ಭವನಗಳ್ ಕಟ್ಟಿದಗೆ

ಹನುಮನ ಯಂತ್ರದಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದಗೆ

ಮುನಿತ್ರಯದಲಿ ಸೇರಿದ ದೊರೆಗೆ ||2||

ಮಾಯ ವಾದಿಗಳನು ಗೆಲಿದವಗೆ

ಸ್ವೀಯ ಮಥವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವಗೆ

ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಧಾರೆಯ ಅಭಿಷೇಕದಿ

ಆ ಯದುಪತಿಯನು ಕುಣಿಸಿದಗೆ ||3||

ಚಕ್ರ ಧರನ ಸುಳುಗಳ ತಿಲಿದವಗೆ

ಮಿಕ್ಕ ಮತಗಳನು ಅಳಿದವಗೆ

ವಕ್ರ ಯುಕುತಿಗಳ ತುಕ್ಕುಡ ಗೈಯುವ

ತರ್ಕ ತಾಂಡವದಿ ನಲಿದವಗೆ ||4||

ಕೃಷ್ಣ ದೇವ ರಾಯನ ಕುಲ ಪತಿಗೆ

ಕಷ್ಟದ ಕುಹ ಯೋಗವ ಕೊಂದವಗೆ

ಶಿಷ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನು

ವೃಷ್ಟಿಯ ಗೈವ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ||5||

jaya jaya vaishnava payonidhi chandrage

jaya jaya vyaasa yateendrarige ||a||
jaya jaya vara karnataka patige

jaya simhaasana veridage ||pa||

naalku shsstrangaLa paarangatarige

kaaku matagalanu tulidavage

aa kamalApati bhakuta varenyage

shrikara chandrikachaaryarige ||1||

hanumana bhaashyava animaadidage

hanumage bhavanagal kattidage

hanumana yantradi bigidappidage

munitrayadali serida dorege ||2||

maaya vaadigalanu gelidavage

sveeya mathava sthaapisidavage

nyayamruta dhaareya abhishekadi

aa yadupatiyanu kunisidage ||3||

chakra dharana sulugaLa tilidavage

mikka matagalanu alidavage

vakra yukutigala tukkuda gaiyuva

tarka taandavadi nalidavage ||4||

krishna deva raayana kula patige

kashtada kuha yogava kondavage

shishta janagalige ishtaarthagalanu

vrushtiya gaiva prasannarige ||5||

Update : Shree Vyasa Raja Thirthara Aaradhane – March 16th 2017

Vyasa Theertha or Vyasa Raja, the Raj Guru of Vijayanagara Emperors is the earlier avatar of our beloved Raghavendra Swamy. Vyasa Raja was born sometime in 1460 in Bannur near Mysore and entered Brindavana in Nava Brindavana in Hampi in 1539.
Vyasa Rajaru has composed numerous songs, and was the guru of Sree Purandara Dasaru and Sree Kanaka Dasaru.
Vyasa Raja was entombed in the Brindavana in the middle of Nava Brindavan. The day was Saturday and the date March 8, 1539. He  was 90 years old or a little more at the time of leaving the mortal world.

A few pictures of Shree Vyasa Raja Thirthara Aaradhane from Nava Brindavana and Shimoga. You can see Shree Vyasa Raja Thirthara alankara as a King. So, beautiful. Thanks again to the webmasters for posting such wonderful pictures.

Vyasarajaru2

%d bloggers like this: