Archive for the ‘Nava Brindavana’ Category

Bigiyadiru Bigiyadiru Ele Manava

22nd March Ugadi
Shobhanakruth Samvatsara, Vasanta Rutu, Chaitra masa begins

Wish you all a happy prosperous and joyous Shobhanakruth Samvatsara.

May Lord Almighty, Vayu Devarau, and our Beloved Rayaru bless us all in this new year.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ.

This song I thought was very appropriate for this new year. Sri Vyasarajaru asks Lord which qualities belong to him. Who are you with all these amazing qualities? I pray to Almighty to give me bhakti like Lord Hanuman and Brother Baratha had towards Lord Rama. And to be always truthful like Satya Harischandra. Being truthful has gotten me into trouble many a time. My Mom always teased me for that. 🙂

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1.

Composer : Sri Vyasarajaru

ಬಿಗಿಯದಿರು ಬಿಗಿಯದಿರು ಎಲೆ ಮಾನವಾ
ಧಿಗಿ ಧಿಗಿ ಧಿಗಿಯೆನುತ ನಿನಗೇಕೆ ಗರ್ವ || PA ||

ವಿರಕ್ತಿಯಲಿ ಹನುಮನೆ ವಿವೇಕದಲಿ ವಸಿಷ್ಠನೆ
ಶೂರತನದಲಿ ಶಂತನುತನಯನೇನೊ
ಸ್ವರದಲಿ ತುಂಬುರನೆ ಗೀತದಲಿ ನಾರದನೆ
ಪರಾಶರ ಮುನಿಯೆ ವ್ರತತಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ || 1 ||

ಚೆಲುವಿನಲಿ ರಾಮನೆ ಸತ್ಯದಿ ಹರಿಶ್ಚ0ದ್ರನೆ
ಛಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇನೋ
ಬಲದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯೇ ಹಲಧರನೆ ಹಿರಣ್ಯಕನೆ
ಬಿಲು ವಿದ್ಯದಲಿ ಪರಶುರಾಮನೇ ನೀನು || 2 ||

ತ್ಯಾಗದಲಿ ಕರ್ಣನೇ ಭೋಗದಲಿ ಶತಮಖನೆ
ಯೋಗದಲಿ ಶುಕಸನಕ ಜನಕನೇನೋ
ಭಾಗ್ಯದಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯೋ ದಶಶಿರನೊ
ದೀರ್ಘದಲಿ ಮೇರುವೇ ಮಂದರವೆ ನೀನು || 3 ||

ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಭರತನೆ ಭಾವದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ
ಯುಕ್ತಿಯಲಿ ನೀನಿಂದುಸೂತನೇನೊ
ಶಕ್ತಿಯಲಿ ಕಾಲನೆ ಭುಕ್ತಿಯಲಗಸ್ತ್ಯನೆ
ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆವಲ್ಲಿ ಖಟ್ಟಾಂಗರಾಯನೇನೊ || 4 ||

ಶಾಪದಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೆ ತಾಪದಲಿ ಸೂರ್ಯನೆ
ಕೋಪದಲಿ ಮಹೇಶನೇನೋ ನೀನು
ತಪದಲ್ಲಿ ಹನುಮನೆ ವ್ರತದಿ ರುಕ್ಮಾಂಗದನೆ
ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವನೆ ನೀನು || 5 ||

Bigiyadiru bigiyadiru ele mānavā dhigi dhigi dhigiyenuta ninagēke garva || PA ||

viraktiyali hanumane vivēkadali vasiṣṭhane śūratanadali śantanutanayanēno svaradali tumburane gītadali nāradane parāśara muniye vratati paṭṭadalli || 1 ||

celuvinali rāmane satyadi hariśca0drane chaladalli r̥ṣi viśvāmitranēnō baladalli vāliyē haladharane hiraṇyakane bilu vidyadali paraśurāmanē nīnu || 2 ||

tyāgadali karṇanē bhōgadali śatamakhane yōgadali śukasanaka janakanēnō bhāgyadali balicakravartiyō daśaśirano dīrghadali mēruvē mandarave nīnu || 3 ||

bhaktiyali bharatane bhāvadali lakṣmaṇane yuktiyali nīnindusūtanēno śaktiyali kālane bhuktiyalagastyane mukti paḍevalli khaṭṭāṅgarāyanēno || 4 ||

śāpadali brahmane tāpadali sūryane kōpadali mahēśanēnō nīnu tapadalli hanumane vratadi rukmāṅgadane kr̥peyalli śrī kr̥ṣṇadēvane nīnu || 5 ||

Plain English

Bigiyadiru bigiyadiru ele manava dhigi dhigi dhigiyenuta ninageke garva || PA ||

viraktiyali hanumane vivekadali vasisthane suratanadali santanutanayaneno svaradali tumburane gitadali naradane parasara muniye vratati pattadalli || 1 ||

celuvinali ramane satyadi harisca0drane chaladalli rsi visvamitraneno baladalli valiye haladharane hiranyakane bilu vidyadali parasuramane ninu || 2 ||

tyagadali karnane bhogadali satamakhane yogadali sukasanaka janakaneno bhagyadali balicakravartiyo dasasirano dirghadali meruve mandarave ninu || 3 ||

bhaktiyali bharatane bhavadali laksmanane yuktiyali ninindusutaneno saktiyali kalane bhuktiyalagastyane mukti padevalli khattangarayaneno || 4 ||

sapadali brahmane tapadali suryane kopadali mahesaneno ninu tapadalli hanumane vratadi rukmangadane krpeyalli sri krsnadevane ninu || 5 ||

Saranu Saranu Saranumatsyane Kurmakroda

22nd March Ugadi
Shobhanakruth Samvatsara, Vasanta Rutu, Chaitra masa begins

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

Sri Vyasarajaru’s compositions are about the 14 names of Lord Vishnu. Amazing it is to learn these and dedicate them to Lord Krishna.

Composer : Sri Vyasarajaru

ಶರಣು ಶರಣು ॥ಪ॥

ಶರಣುಮತ್ಸ್ಯನೆ ಕೂರ್ಮಕ್ರೋಡ
ನರಹರಿ ವಟುಭಾರ್ಗವ
ಶರಣುರಾಘವ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ
ಶರಣು ಕಲ್ಕಿ ರೂಪನೆ ॥ 1 ॥

ನಂಬಿದೆನು ನಾ ನಿನ್ನ ಕೇಶವ
ನಾರಾಯಣನೇ ಮಾಧವ
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣು
ಸಂಭ್ರಮದಿ ಮಧುಸೂದನ ॥ 2 ॥

ಕರುಣದಲಿ ರಕ್ಷಿಸು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಕಲಿತ (ಕಿರಿಯ) ವಾಮನ ಶ್ರೀಧರ
ಪರಮಪಾವನ ಹೃಷೀಕೇಶನೆ
ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ॥ 3 ॥

ವಾಸವಾರ್ಚಿತ ಸಂಕರುಷಣ
ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆ
ಶ್ರೀಶ ಅನಿರುದ್ಧ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ನೀ ಸಲಹೊ ಅಧೋಕ್ಷಜ ॥ 4 ॥

ಶ್ರುತಿಗಗೋಚರ ನಾರಸಿಂಹಾ-
ಚ್ಯುತ ಜನಾರ್ದನುಪೇಂದ್ರನೆ
ಚತುರವಿಂಶತಿ ನಾಮದಲ್ಲಿಹ
ಚತುರ ಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆ ॥5 ॥

Śaraṇu śaraṇu॥pa॥

śaraṇumatsyane kūrmakrōḍa narahari vaṭubhārgava śaraṇurāghava kr̥ṣṇa bud’dha śaraṇu kalki rūpane॥ 1॥

nambidenu nā ninna kēśava nārāyaṇanē mādhava ambujākṣa gōvinda viṣṇu sambhramadi madhusūdana॥ 2॥

karuṇadali rakṣisu trivikrama kalita (kiriya) vāmana śrīdhara paramapāvana hr̥ṣīkēśane padmanābha dāmōdara॥ 3॥

vāsavārcita saṅkaruṣaṇa vāsudēva pradyumnane śrīśa anirud’dha puruṣōttama nī salaho adhōkṣaja॥ 4॥

śrutigagōcara nārasinhā- cyuta janārdanupēndrane caturavinśati nāmadalliha catura hari śrīkr̥ṣṇane॥5॥

Plain English

Saranu saranu॥pa॥

saranumatsyane kurmakroda narahari vatubhargava saranuraghava krsna bud’dha saranu kalki rupane॥ 1॥

nambidenu na ninna kesava narayanane madhava ambujaksa govinda visnu sambhramadi madhusudana॥ 2॥

karunadali raksisu trivikrama kalita (kiriya) vamana sridhara paramapavana hrsikesane padmanabha damodara॥ 3॥

vasavarcita sankarusana vasudeva pradyumnane srisa anirud’dha purusottama ni salaho adhoksaja॥ 4॥

srutigagocara narasinha- cyuta janardanupendrane caturavinsati namadalliha catura hari srikrsnane॥5॥

Sri Vyasarayara Ugabhoga Compositions

11 th SatAaradhana Of Sri Vyasaraja Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=VyasaRaja

Book Ref :Ugabhoga Book. There are several in the book I have, will share some other time.

Composer : Sri Vyasarajaru

ನೀರಿಲ್ಲದ ಭಾವಿ ಊರಿಲ್ಲದ ಮಠವು
ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಮರ ಫಲವಿಲ್ಲದ ಲತೆ
ಧನವಿಲ್ಲದ ದಾತ ದಯವಿಲ್ಲದ ನಾಥ
ಮನಸಿಲ್ಲದ ಶಕುತಿ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಭಕುತಿ
ನರಹರಿ ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನದ
ನರರಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ||

ಆವ ಜನುಮದ ತಾಯಿ ಆವ ಜನುಮದ ತಂದೆ
ಆವ ಜನುಮದ ಸತಿ ಆವಜನುಮದ ಸುತರು
ಆವ ಜನುಮದ ಬಂಧು ಆವ ಜನುಮದ ಬಳಗ
ಆವ ಜನುಮದ ಪಿಂಡ ಆವಂಗೆ ಜನಿಸುವೆವೊ
ನೀ ವೊಲಿದು ಪಾಲಿಸೈ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣರಾಯ||

Nīrillada bhāvi ūrillada maṭhavu neraḷillada mara phalavillada late dhanavillada dāta dayavillada nātha manasillada śakuti bhayavillada bhakuti narahari mukunda śrīkr̥ṣṇa ennada narariddu phalavēnu illadiddare ēnu ||

āva janumada tāyi āva janumada tande āva janumada sati āvajanumada sutaru āva janumada bandhu āva janumada baḷaga āva janumada piṇḍa āvaṅge janisuvevo nī volidu pālisai sirikr̥ṣṇarāya||

Nirillada bhavi urillada mathavu neralillada mara phalavillada late dhanavillada data dayavillada natha manasillada sakuti bhayavillada bhakuti narahari mukunda srikrsna ennada narariddu phalavenu illadiddare enu ||

ava janumada tayi ava janumada tande ava janumada sati avajanumada sutaru ava janumada bandhu ava janumada balaga ava janumada pinda avange janisuvevo ni volidu palisai sirikrsnaraya||

You can find all the Ugabhoga I have posted here: https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Sri Vyasarayara Stotra Suladi – Composed by Sri Purandara Dasaru

11 th SatAaradhana Of Sri Vyasaraja Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=VyasaRaja

I will post the recording soon.

Book Ref : Purandara Dasara Keertanegalu

Composer : Sri Purandara Dasaru

ರಾಗ ತಿಲಂಗ್

ಧ್ರುವತಾಳ

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಚರಣಕಮಲ ದರ್ಶನವೆನ –
ಗೇಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲ ದೊರಕಿತೊ ಎನ್ನ
ಸಾಸಿರ ಕುಲಕೋಟಿ ಪಾವನವಾಯಿತು
ಶ್ರೀಶನ ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕಧಿಕಾರಿ ನಾನಾದೆ
ವಾಸುದೇವನ ಪೂಜೆಗಧಿಕಾರಿ ನಾನಾದೆ
ದೋಷರಹಿತನಾದೆ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ದಾಸರ ಕರುಣವು ಎನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿಕ್ಕೆ
ದೋಷರಹಿತನಾದೆ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ದಾಸರ ಕರುಣವು ಎನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿಕ್ಕೆ

ದೋಷರಹಿತನಾದೆ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸ್ನಾನವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಧ್ಯಾನವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಜಪವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ತಪವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಮಂತ್ರ
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ತಂತ್ರ
ಉರಗನ ಉಪವಾಸದಂತೆ ಕಾಣಿರೋ
ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯನ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಎನಗೆ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನೇ ಪರನೆಂದರುಹಿ
ದುರಿತಭಯವೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದನಾಗಿ
ವರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸಿದನಾಗಿ
ವರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸಿದನಾಗಿ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ದೇಹ ನಿಷೇಧ
ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯ ಶೋಭಿಸದು
ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದಿರಬಾರದೆಂದು ಚ –
ಕ್ರಾಂಕಿತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎನ್ನಂಗಕ್ಕೆ
ಪಂಕಜನಾಭ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಅಂಕಿತ ಎನಗಿತ್ತು ಗುರುವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯಾ
ಎನಗಿತ್ತು ಗುರುವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯಾ ॥ 3 ॥

ಝಂಪೆತಾಳ

ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ತರ್ಕತಾಂಡವ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಮೊದಲಾದ
ನ್ಯಾಯ ಗ್ರಂಥವ ರಚಿಸಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತು
ಮಾಯಾವಾದಿ ಮೊದಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕುಭಾಷ್ಯಕ
ಬಾಯಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣದಿಂದ
ಶ್ರೀಯರಸ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ದಾಸರೊಳು
ನಾಯಕನೆಂದೆನಿಸಿ ಗುರುವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯ
ನಾಯಕನೆಂದೆನಿಸಿ ಗುರುವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಶೇಷಾವೇಶ ಪ್ರಹ್ಲಾದನವತಾರವೆನಿಸಿದೆ
ವ್ಯಾಸರಾಯನೆಂಬೊ ಪೆಸರು ನಿನಗಂದಂತೆ
ದೇಶಾಧಿಪಗೆ ಬಂದ ಕುಹಯೋಗವನು ನೂಕೀ
ನೀ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ ಮೆರೆದೆ ಜಗವರಿಯೆ
ವ್ಯಾಸಾಬ್ಧಿಯನು ಬಿಗಿಸಿ ಕಾಶೀದೇಶದೊಳಗೆಲ್ಲ
ಭಾಸುರ ಕೀರ್ತಿಯನು ಪಡೆದೆ ನೀನು ಗುರುರಾಯ
ವಾಸುದೇವ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ದಾಸರೊಳು
ಲೇಶ ನಿನ್ನಂತೆ ವೆಗ್ಗಳರ ಕಾಣೆನು ನಾನು
ವಾಸುದೇವ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ದಾಸರೊಳು
ಲೇಶ ನಿನ್ನಂತೆ ವೆಗ್ಗಳರ ಕಾಣೆನು ನಾನು ॥ 5 ॥

ಧ್ರುವತಾಳ

ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣಯೋಗಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಲ್ಲಿ
ವರವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು
ಧರಿಯೊಳು ವಿಜಯೀಂದ್ರ ವಾದಿರಾಜರೆಂಬ
ಪರಮಶಿಷ್ಯರ ಪಡೆದು ಮೆರದೆ ಕೀರುತಿಯಲ್ಲಿ
ಸುರೇಂದ್ರರು ಪುತ್ರಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡೆ ವಿಜೇಂದ್ರನ್ನ
ಕರುಣಿಸಿ ಮಠವನುದ್ಧರಿಸಿದ ಕಾರಣ
ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯರೆ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಕಾಣಿರೊ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ ಪರದೈವ ಜಗಕೆ
ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯರೆ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಕಾಣಿರೊ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ ಪರದೈವ ಜಗಕೆ ॥ 6 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ವರಮಧ್ವಮತವೆಂಬೊ ಸಾಗರದೊಳು ಅವ –
ತರಿಸಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ನೀನು
ಧರಿಯೊಳು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ವರಕುವರನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ನೀನು
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಕರುಣಾಕರ ಕರುಣವ ಪಡೆದೆ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಕರುಣಾಕರ ಕರುಣವ ಪಡೆದೆ ॥ 7 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಈಸು ಮುನಿಗಳು ಇದ್ದರೇನು ಮಾಡಿದರಯ್ಯ
ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಧ್ವಮತವನುದ್ಧರಿಸಿದ
ಕಾಶಿ ಗದಾಧರ ಮಿಶ್ರನ ಕೂಡ
ವಾದವ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿ
ದಾಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಧಾರುಣಿಯೊಳ
ರಾಸಿಂಹ ಮಿಶ್ರನೆ ಯೋಗಿ ಮೊದಲಾದ ಪಕ್ಷ
ಕಾಶೀ ಮಿಶ್ರ ಪಕ್ಷಧರ ವಾಜಿಪೇಯ ಲಿಂಗಣ್ಣನ ವಿ –
ದ್ವಾಂಸರು ನೂರೆಂಟು ಮಂದಿ ಬರಲು
ಜಯಿಸಿದೆ ಜಯಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೊಂಡು ಮೆರೆದೆ
ವಾಸುದೇವ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ವಿ –
ಭೂಷಣವ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಸಿದೆ
ಶ್ರೀಶ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಈಶ ಬೊಮ್ಮ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಈಶನೆಂದು ಡಂಗುರವ
ಪೊಯಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಜಗವರಿಯೆ ದಾಸರೊಳು
ನೀ ಸಮರ್ಥನು ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಶಿರೋಮಣಿ ॥ 8 ॥

ಆದಿತಾಳ

ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯನು ನೀ ಮಾಡೆ
ದಾನವಾಂತಕ ರಂಗನು ಮೆಚ್ಚೆ
ತಾನೆ ಬಂದು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸನೆ ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯ
ಏನೆಂಬೆನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ
ಗಾನವ ಮಾಡುತ ಆಡುತ ಪಾಡುತ
ಏನೆಂಬೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ಮಾನವನಾವ ಬಲ್ಲನು
ಏನೆಂಬೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ಮಾನವನಾವ ಬಲ್ಲನು ॥ 9 ॥

ಜತೆ
ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಚರಣವ ಕಂಡೆನಾ
ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಚರಣವ ಕಂಡೆನಾ ॥

Plain English

Raga tilang

dhruvatala

vyasarayara caranakamala darsanavena – gesu janmada sukrta phala dorakito enna sasira kulakoti pavanavayitu srisana bhajisuvudakkadhikari nanade vasudevana pujegadhikari nanade dosarahitanade purandaraviththalanna dasara karunavu enna meliralikke dosarahitanade purandaraviththalanna dasara karunavu enna meliralikke॥ 1॥

mattatala

guru upadesavillada jnanavu guru upadesavillada snanavu guru upadesavillada dhyanavu guru upadesavillada japavu guru upadesavillada tapavu guru upadesavillada mantra guru upadesavillada tantra uragana upavasadante kaniro guru vyasarayana karunadindali enage purandaraviththalane paranendaruhi duritabhayavella pariharisidanagi vara mahamantra upadesisidanagi vara mahamantra upadesisidanagi॥ 2॥

rupakatala

ankitavillada deha nisedha ankitavillada kavya sobhisadu ankitavilladirabaradendu ca – krankitavannu madi ennangakke pankajanabha purandaraviththalanna ankita enagittu guruvyasa muniraya enagittu guruvyasa muniraya॥ 3॥

jhampetala

n’yayamrta tarkatandava candrike modalada n’yaya granthava racisi tanna bhaktarigittu mayavadi modalada ippattondu kubhasyaka bayi mudrisida madhvarayara karunadinda sriyarasa purandaraviththalanna dasarolu nayakanendenisi guruvyasa muniraya nayakanendenisi guruvyasa muniraya॥ 4॥

trividitala

sesavesa prahladanavataraveniside vyasarayanembo pesaru ninagandante desadhipage banda kuhayogavanu nuki ni sinhasanaveri merede jagavariye vyasabdhiyanu bigisi kasidesadolagella bhasura kirtiyanu padede ninu gururaya vasudeva purandaraviththalanna dasarolu lesa ninnante veggalara kanenu nanu vasudeva purandaraviththalanna dasarolu lesa ninnante veggalara kanenu nanu॥ 5॥ dhruvatala

siri narayanayogi sripadarayaralli varavidyabhyasava madide ninu dhariyolu vijayindra vadirajaremba paramasisyara padedu merade kirutiyalli surendraru putrabhiksava bede vijendranna karunisi mathavanud’dharisida karana guruvyasarayare parama gurugalu kaniro purandaraviththala paradaiva jagake guruvyasarayare parama gurugalu kaniro purandaraviththala paradaiva jagake॥ 6॥

trividitala

varamadhvamatavembo sagaradolu ava – tariside purna candramanante ninu dhariyolu brahmanyara varakuvaranendeniside ninu purandaraviththalanna karunakara karunava padede purandaraviththalanna karunakara karunava padede॥ 7॥

attatala isu munigalu iddarenu madidarayya vyasaraya madhvamatavanud’dharisida kasi gadadhara misrana kuda vadava madi solisi dasanna madikonde dharuniyola rasinha misrane yogi modalada paksa kasi misra paksadhara vajipeya lingannana vi – dvansaru nurentu mandi baralu jayiside jayapatrikeya kondu merede vasudeva gopala krsnage vi – bhusanava madi hakiside srisa purandaraviththalanna isa bom’ma indradigalige isanendu dangurava poyisi merede jagavariye dasarolu ni samarthanu sann’yasi siromani॥ 8॥

aditala manasa pujeyanu ni made danavantaka ranganu mecce tane bandu gopala krsna jnanigalarasane guruvyasaraya enembenu ninna mahimeyanu srinivasa purandaraviththalana ganava maduta aduta paduta enembe nim’ma mahimeya manavanava ballanu enembe nim’ma mahimeya manavanava ballanu॥ 9॥

jate

guruvyasarayara karuna kataksadi purandaraviththalanna caranava kandena guruvyasarayara karuna kataksadi purandaraviththalanna caranava kandena॥

Vyasaraya Asmadguro Vyasaraya

11 th SatAaradhana Of Sri Vyasaraja Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=VyasaRaja

Book Ref : samagra-dasa-sahitya-samputa26

Composer : Sri Guru Jagannatha Vittala Dasaru

ವ್ಯಾಸರಾಯಾ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋ ವ್ಯಾಸರಾಯಾ || pa ||

ವ್ಯಾಸರಾಯಾ ತವೋಪಾಸನ ಮಾಳ್ಪ
ವಿಶೇಷ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಲೇಸಾಗಿ ಸಲಿಸಯ್ಯಾ || a.pa ||

ದಾಸನಾಮಕ ದ್ವಿಜ ದೇಶಮುಖನ ಮನಿ –
ಕೂಸಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ || 1 ||

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಈ ಪರಿ ನಿನ್ನನು
ಕಾಪಾಡಿ ನವವರ್ಷ ಭೂಪತಿ ಮಾಡಿದರೋ || 2 ||

ದಶಮವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅಸಮ ಜ್ಞಾನಿ ಎನಿಸಿ
ವಸುದೇವ ಸುತನನ್ನು ಸುಸಮಾಧಿಯಲಿ ಪಡೆದೆ || 3 ||

ಅಲವಭೋಧರ ಮತ ಜಲಧಿನಿಶಾಕರ
ಕಲೆಯಂತೆ ದಿನದಿನದಲಿ ವೃದ್ಧನಾದೆ ನೀ || 4 ||

ಚಂಪಕ ತರು ಮುಖ್ಯ ಕಂಪಿತ ನದಿಯುತ
ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಮಹಾ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಿದ್ದೆ || 5 ||

ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಲಿ ಮರ್ಕಟ ಬರಲಂದು
ತರ್ಕಿಸಿ ಯಂತ್ರಸ್ಥ ಚಕ್ರದಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ || 6 ||

ಪದ್ಮತೀರ್ಥದಲಿ ಇದ್ದ ನಿಜಗುರು
ಮಧ್ವರಾಯರ ತಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೆ || 7 ||

ಮಂದಜನಕೆ ಸುಧಾ ಛಂದಾಗಿ ಇದರರ್ಥ
ಪೊಂದದೆಂದು ನೀನು ಚಂದ್ರಿಕೆ ರಚಿಸಿದೆ || 8 ||

ಇನಿತೆ ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಘನವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ
ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅನುಪಮ ಚರಿತನೆ || 9 ||

ಇಭಗುಹವರತುಂಗ ಉಭಯ ಪ್ರವಾಹಮಧ್ಯ
ಶುಭಮಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಭಯನಾಗಿ ನಿಂತೆ ನೀ || 10 ||

ಬಂದ ಜನರಘ ನಿಂದ್ರಾದೆ ಕಳೆಯುತ
ಛಂದದ ನವಶುಭವೃಂದಾವನದೊಳಿದ್ದೆ || 11 ||

ಇಂದು ನಿಮ್ಮಯ ಪಾದ ಪೊಂದಿ ಎನ್ನಯ ವೃಜಿನ –
ವೃಂದ ಪೋದವು ಅರ್ಕನಿಂದ ತಿಮಿರದಂತೆ|| 12 ||

ಮಂದಜನರಿಗೆ ಅಮಂದ ಭಾಗ್ಯನಿಧೆ
ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಂದದಿ ಸಲಹಯ್ಯ || 13 ||

ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದೆ ಬಿಟ್ಟರೆನ್ನ
ಇಂದು ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನ್ನನು ಸಾರ್ದೆ || 14 ||

ಪೊಂದಿ ಕೊಂಡಿರುವವನೆಂದು ಎನ್ನನು ಕೃಪೆ
ಯಿಂದ ಕರೆದು ಕಾಯೋ ನಂದಾದಾಯಕ ನೀನೆ|| 15 ||

ಇಷ್ಟದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಭಜಿಪ ದಿವ್ಯ
ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಲಿಸೊ ಸರ್ವೋತ್ಕøಷ್ಟ ಮಹಿಮ ನೀನೆ || 16 ||

ಮಾತು ಲಾಲಿಸೊ ನಿಜತಾತ ನೀನೆ ಸೀತಾ –
ನಾಥ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನಾಣೆ || 17 ||

Vyāsarāyā asmadgurō vyāsarāyā || pa ||

vyāsarāyā tavōpāsana māḷpa viśēṣa sujñāna bhakti lēsāgi salisayyā || a.Pa ||

dāsanāmaka dvija dēśamukhana mani – kūsāgi janiside bhūsparśavillade || 1 ||

śrīpādarāyaru ī pari ninnanu kāpāḍi navavarṣa bhūpati māḍidarō || 2 ||

daśamavatsaradalli asama jñāni enisi vasudēva sutanannu susamādhiyali paḍede || 3 ||

alavabhōdhara mata jaladhiniśākara kaleyante dinadinadali vr̥d’dhanāde nī || 4 ||

campaka taru mukhya kampita nadiyuta pampākṣētradi mahā sampattinindidde || 5 ||

cakratīrthadali markaṭa baralandu tarkisi yantrastha cakradi bandhiside || 6 ||

padmatīrthadali idda nijaguru madhvarāyara tandu sid’dhamāḍi iṭṭe || 7 ||

mandajanake sudhā chandāgi idarartha pondadendu nīnu candrike raciside || 8 ||

inite mahāmahime ghanavāgi janarige anubhava māḍiside anupama caritane || 9 ||

ibhaguhavaratuṅga ubhaya pravāhamadhya śubhamaya sthaḷadalli abhayanāgi ninte nī || 10 ||

banda janaragha nindrāde kaḷeyuta chandada navaśubhavr̥ndāvanadoḷidde || 11 ||

indu nim’maya pāda pondi ennaya vr̥jina – vr̥nda pōdavu arkaninda timiradante|| 12 ||

mandajanarige amanda bhāgyanidhe vandisi bēḍuve nandadi salahayya || 13 ||

tande tāyigaḷu ande biṭṭarenna indu rakṣakarillavendu ninnanu sārde || 14 ||

pondi koṇḍiruvavanendu ennanu kr̥pe yinda karedu kāyō nandādāyaka nīne|| 15 ||

iṣṭadāyaka ninna muṭṭibhajipa divya dr̥ṣṭi pāliso sarvōtkaøṣṭa mahima nīne || 16 ||

mātu lāliso nijatāta nīne sītā – nātha gurujagannāthaviṭhalanāṇe || 17 ||

Plain English

Vyasaraya Asmadguro Vyasaraya || Pa ||

Vyasaraya Tavopasana Malpa Visesa Sujnana Bhakti Lesagi Salisayya || A.pa ||

Dasanamaka Dvija Desamukhana Mani – Kusagi Janiside Bhusparsavillade || 1 ||

Sripadarayaru I Pari Ninnanu Kapadi Navavarsa Bhupati Madidaro || 2 ||

Dasamavatsaradalli Asama Jnani Enisi Vasudeva Sutanannu Susamadhiyali Padede || 3 ||

Alavabhodhara Mata Jaladhinisakara Kaleyante Dinadinadali Vrd’dhanade Ni || 4 ||

Campaka Taru Mukhya Kampita Nadiyuta Pampaksetradi Maha Sampattinindidde || 5 ||

Cakratirthadali Markata Baralandu Tarkisi Yantrastha Cakradi Bandhiside || 6 ||

Padmatirthadali Idda Nijaguru Madhvarayara Tandu Sid’dhamadi Itte || 7 ||

Mandajanakea Sudha Chandagi Idarartha Pondadendu Ninu Candrike Raciside || 8 ||

Inite Mahamahime Ghanavagi Janarige Anubhava Madiside Anupama Caritane || 9 ||

Ibhaguhavaratunga Ubhaya Pravahamadhya Subhamaya Sthaladalli Abhayanagi Ninte Ni || 10 ||

Banda Janaragha Nindrade Kaleyuta Chandada Navasubhavrndavanadolidde || 11 ||

Indu Nim’maya Pada Pondi Ennaya Vrjina – Vrnda Podavu Arkaninda Timiradante|| 12 ||

Mandajanarige Amanda Bhagyanidhe Vandisi Beduve Nandadi Salahayya || 13 ||

Tande Tayigalu Ande Bittarenna Indu Raksakarillavendu Ninnanu Sarde || 14 ||

Pondi Kondiruvavanendu Ennanu Krpe Yinda Karedu Kayo Nandadayaka Nine|| 15 ||

Istadayaka Ninna Muttibhajipa Divya Drsti Paliso Sarvotkaøsta Mahima Nine || 16 ||

Matu Laliso Nijatata Nine Sita – Natha Gurujagannathavithalanane || 17 ||

Aaradhana Of Sri Sudheendra Theertharu – Nava Brindavana

Nodideno Guru Vyasarayara Nodideno

11 th SatAaradhana Of Sri Vyasaraja Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=VyasaRaja

This is a easy song to learn and sing.

Book Ref : samagra-dasa-sahitya-samputa26

Composer : Sri Guru Jagannatha Vittala Dasaru

ನೋಡಿದೇ ನಾ ನೋಡಿದೆ || ಪ ||

ನೋಡಿದೆನೊ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ
ನೋಡಿದೆನೊ ಶುಭಕಾಯರಾ
ಮಾಡಿದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮನವ
ಬೇಡಿದರ್ಥವ ಕೊಡುವ ವಡೆಯರ || ಅ.ಪ ||

ಭಿದುರ ಮಯವಾದ ವೇದಿ ಕಾಗ್ರದಿ
ಚದುರ ದಿಕ್ಕಿಲಿ ಶೋಭಿಸುವ ಶುಭ
ತ್ರಿದಿಶ ವರ ಮುಖ ದಿವಿಜ ರೈವರು
ಮುದದಿ ಇರುತಿಹ ರಿವರ ಮಧ್ಯದಿ
ಪದುಮನಾಭನ ಚತುರ ರೂಪವ
ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಜಿಸುವ
ಪದುಮನಾಭನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ
ಸದ ಮಲಾ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ || 1 ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶಿರಸಿ ನೊಳಗಿಹ
ಆನ ನಾಗ್ರದಿ ಬಾದರಾಯಣ
ಜ್ಞಾನಮಯ ಶಿರಿ ಹಂಸ ಅಚ್ಯುತ
ಮೌನಿ ಕಪಿಲಾನಂತ ಭಾರ್ಗವ
ಮಾನನಿಧಿ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಂಸನು
ದಾನವಾಂತಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ –
ದಾನುರಾಗದಿ ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾನುನಂದದಿ ಪೊಳೆವ ಬಗೆಯನು || 2 ||

ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವನು
ಇದ್ದು ಇವರನು ಸೇವೆ ಮಾಳ್ಪರ
ಶುದ್ಧ ಮಾಡವರರ್ಥ ಸರ್ವದ
ಶಿದ್ಧಿಮಾಡಿ ಇವರನತಿ ಪ್ರ
ಶಿದ್ಧ ಮಾಡಿವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಸಿದ್ಧ ನಾಗಿರುತಿಹನು ನಮ್ಮ ಗುರು
ಮಧ್ವ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ
ಮಧ್ಯ ಹೃದಯದಿ ಭಜಿಪ ಗುರುಗಳ || 3 ||

Nōḍidē nā nōḍide || pa ||

nōḍideno guru vyāsarāyara nōḍideno śubhakāyarā māḍide śirabāgi namanava bēḍidarthava koḍuva vaḍeyara || a.Pa ||

bhiduramayavāda vēdikāgradi caduradikkili śōbhisuva śubha tridiśavara mukha divijaraivaru mudadi irutiharivara madhyadi padumanābhana caturarūpava hr̥daya mandiradalli bhajisuva padumanābhana prītipātrara sadamalāguru vyāsarāyara || 1 ||

śrīnivāsanu śirasinoḷagiha ānanāgradi bādarāyaṇa gyṅanamaya śiri hansa acyuta mauni kapilānanta bhārgava mānanidhi hayagrīva hansanu dānavāntaka rāmacandra sa – dānurāgadi tenegaḷalli bhānunandadi poḷeva bageyanu || 2 ||

madhyabhāgadi kr̥ṣṇadēvanu iddu ivaranu sēve māḷpara śud’dha māḍavarartha sarvada śid’dhimāḍi ivaranati pra śid’dhamāḍivaralli pratyakṣa sid’dhanāgirutihanu nam’ma guru madhvagurujagannāthaviṭhalana madhyahr̥dayadi bhajipa gurugaḷa || 3 ||

Plain English

Nodide Na Nodide || Pa ||

Nodideno Guru Vyasarayara Nodideno Subhakayara Madide Sirabagi Namanava Bedidarthava Koduva Vadeyara || A.pa ||

Bhiduramayavada Vedikagradi Caduradikkili Sobhisuva Subha Tridisavara Mukha Divijaraivaru Mudadi Irutiharivara Madhyadi Padumanabhana Caturarupava Hrdaya Mandiradalli Bhajisuva Padumanabhana Pritipatrara Sadamalaguru Vyasarayara || 1 ||

Srinivasanu Sirasinolagiha Ananagradi Badarayana Gynanamaya Siri Hansa Acyuta Mauni Kapilananta Bhargava Mananidhi Hayagriva Hansanu Danavantaka Ramacandra Sa – Danuragadi Tenegalalli Bhanunandadi Poleva Bageyanu || 2 ||

Madhyabhagadi Krsnadevanu Iddu Ivaranu Seve Malpara Sud’dha Madavarartha Sarvada Sid’dhimadi Ivaranati Pra Sid’dhamadivaralli Pratyaksa Sid’dhanagirutihanu Nam’ma Guru Madhvagurujagannathavithalana Madhyahrdayadi Bhajipa Gurugala || 3 ||

Sri Jagannatha Dasaru’s composition on Navavrindavana

Sri Jagannatha Dasaru has composed a song on Navavrindavana. His Aaradhane being on September 4th Sunday. Sharing the same in Kannada and English.

You can find details about Navavrindavana here.

You can find details about Sri Jagannatha Dasaru here.

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ನವವೃಂದಾವನ ಕೃತಿ

ವೃಂದಾವನಗಳಿಗಾನಮಿಸಿ ನಿತ್ಯ
ನಂದ ತೀರ್ಥ ಮತೋದ್ದಾರಕರೆನಿಪ | ಪ |

ವರ ಮಧ್ವಮುನಿ ಕಮಲಕರ ಪದ್ಮ ಸಂಜಾತ
ಗುರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶ್ರೀ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕವೀಂದ್ರಾ
ಕರಸರೋರುಹ ಜಾತ ವಾಗೀಶಮುನಿ
ಪರಘುವರ್ಯ ಗೋವಿಂದಾಖ್ಯ ಒಡೆಯರ ಪವಿತ್ರತಮ |1|

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಾರ್ಯರ ಪ್ರಪೌತ್ರರೆನಿಪ
ವಸುಧೀಂದ್ರ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುನಿಯಾ
ಭೂಸುರರು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಲಿ ಸ್ಮರಿಸೆ ನಿ
ರ್ದೋಷರನ ಮಾಡಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪೂರೈಸುತಿಹ | 2 |

ದೇವತೆಗಳು ಇವರು ಸಂದೇಹ ಬಡಸಲ್ಲಾ ಮಿ-
ಥ್ಯಾವಾದಿಗಳ ಪರಾಭವ ಮಾಡಿ
ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಕೀರ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಲ-
ಕ್ಷ್ಮೀವರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಐದಿಹರಾ | 3 |

Śrī jagannāthadāsara navavr̥ndāvana kr̥ti

vr̥ndāvanagaḷigānamisi nitya nanda tīrtha matōddārakarenipa | pa |

vara madhvamuni kamalakara padma san̄jāta

guru padmanābha śrī rāmatīrtha kavīndrā

karasarōruha jāta vāgīśamuni

paraghuvarya gōvindākhya oḍeyara pavitratama |1|

śrī sudhīndrāryara prapautrarenipa

vasudhīndra vyāsarāya śrīnivāsa muniyā

bhūsuraru parama santōṣadali smarise ni

rdōṣarana māḍi abhilāṣe pūraisutiha | 2 |

dēvategaḷu ivaru sandēha baḍasallā mi-

thyāvādigaḷa parābhava māḍi

ī vasundhareyoḷage kīrtiyutarāgi la-

kṣmīvara jagannātha viṭhalana aidiharā | 3 |

Jayatirtha Jayatirtha  Lyrics on Shree Jayatirtharu

Another amazing lyrics on Shree Jayatirtharu composed by Shree Shyamasundara Dasaru. Was in my book, quite unique. This time used Google Kannada Handwrite to convert from my hard copy. Getting used to use the mouse and keypad to write Kannada on a computer. Composed my own tune since I found no lyrics or tune on the web.

ಜಯತೀರ್ಥ ಜಯತೀರ್ಥ  || pa||

ದಯವಾರಿಧಿ ಭವಭಯಹರ ಗುರುವರ || a. Pa ||

ಕಾಗಿಣಿ ತಟಸ್ಥಿತ ಮೇಘನಾಥಪುರ 

ಆಗರವೆನಿಸಿದ ಯೋಗಿವರೇಣ್ಯ || 1 ||

ತತ್ವಗಳರ್ಥದ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರವ

ಎತ್ತಿನ ರೂಪದಿ ಪೊತ್ತ ಮಹಾತ್ಮಾ || 2 || 

ಮರುತ ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ ವಿರಚಿಸಿ ಟೀಕೆಯ 

ಮುರಿದು ಕುಭಾಷ್ಯವ ಮೆರೆದ ಮಹಂತ || 3 || 

ನೆರೆನಂಬಿದೆ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ನಾಮವ 

ನಿರುತೆಗರೆದು ಪೊರಿ ನರನವತಾರಿ || 4 || 

ಭೀಮ ಭವಾಟವಿ ಧೂಮಕೇತು ಶ್ರೀ 

ಶ್ಯಾಮಸುಂದರನ ಪ್ರೇಮದ ದಾಸ || 5 ||

Jayatīrtha jayatīrtha  || pa||

dayavāridhi bhavabhayahara guruvara || a. Pa ||

kāgiṇi taṭasthita mēghanāthapura 

āgaravenisida yōgivarēṇya  || 1 ||

tatvagaḷarthada pustakabhārava 

ettina rūpadi potta mahātmā   || 2 || 

marutaśāstrake viracisi ṭīkeya 

muridu kubhāṣyava mereda mahanta  || 3 || 

nerenambide śrī narahari nāmava 

nirutegaredu pori naranavatāri  || 4 || 

bhīmabhavāṭavi dhūmakētu śrī 

śyāmasundarana prēmada dāsa || 5 ||

Jayaraya Jayaraya  Lyrics on Shree Jayatirtharu

There are two lyrics of the same one written by Shree Guru Jaganatha Vittala Dasaru and another one by Shree Jaganatha Vittala Dasaru. And we all confuse both of them quite often.

The lyrics posted below is from Shree Guru Jaganatha Vittala Dasaru.

ಜಯರಾಯಾ ಜಯರಾಯಾ ||ಪ||

ದಯಕರ ಸಜ್ಜನಭಯಹರ ಗುರುವರ ||ಆ ಪ||

ವಾಸವ ನೀ ವಸುಧೀಶನನಿಜ
ಕೂಸೆನಿಸೀಪರಿ ದೇಶದಿ ಮೆರೆದೆ || 1 ||

ಸತಿಯಳ ತ್ಯಜಿಸಿ ಯತಿರೂಪ ಧರಿಸಿ
ಪತಿತರ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಹತಮಾಡಿದಿ ನೀ || 2 ||

ಸುಧಾದಿಗ್ರಂಥವ ಮುದದಲಿ ರಚಿಸಿ
ಬುಧಜನಸ್ತೋಮಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿ|| 3 ||

ಅಲವಬೋಧರ ಮತ ಬಲವತ್ತರ ಮಾಡಿ
ಜಲಜನಾಭನ ಮನ ಒಲಿಸಿದ್ಯೊ ಜೀಯಾ || 4 ||

ಪ್ರಮಿತಜನಗಣನಮಿತಪದಾಂಬುಜ
ಅಮಿತಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ನಮಿಸುವೆ ದಿನದಿನ || 5 ||

ಯಾತಕೆ ಎನ್ನನು ಈತೆರ ನೋಡುವಿ
ದಾತ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ಪ್ರೀಯ|| 6 ||

Jayarāyā jayarāyā ||pa||

dayakara sajjanabhayahara guruvara ||ā pa||

vāsava nī vasudhīśananija

kūsenisīpari dēśadi merede || 1 ||

satiyaḷa tyajisi yatirūpa dharisi

patitara śāstrava hatamāḍidi nī || 2 ||

sudhādigranthava mudadali racisi

budhajanastōmake odagisi koṭṭi|| 3 ||

alavabōdhara mata balavattara māḍi

jalajanābhana mana olisidyo jīyā || 4 ||

pramitajanagaṇanamitapadāmbuja

amitamahima ninna namisuve dinadina || 5 ||

yātake ennanu ītera nōḍuvi

dāta gurujagannāthaviṭhala prīya|| 6 ||

%d bloggers like this: