Archive for the ‘Pooje’ Category

Significance of Pushya-Arka Yoga – April 26th 2015

RaghavendraSwamy

The common interpretation of Pushyaarka Yoga is the combination of Pushya Nakshatra and Sunday.This common interpretation is when moon entering Pushya nakshatra on Sunday is PushyArka yoga .

Raghavendra Mutta says “On this Holy day one should Recite or Chant Guru Stotra ( Raghavendra Stotra)s, Singing songs will bring happiness and prosperity in your life.”

The significance of this day is also mentioned in Rayara Stotra – 27th Stanza.

Screen Shot 2015-04-21 at 6.27.06 PM

Screen Shot 2015-04-21 at 6.28.01 PM

Anyone who recites this holy Sri Raghavendra Stotram 108 times with intense devotion, on the occasion of solar/lunar eclipse or the combination of Sunday with the star Pushya, will be relieved of all evil influence, e.g., haunting etc. (27)

You can find more details about this great day below in the link:

To find lyrics on Rayaru, please visit this page:

The Raghavendra Stotra to be recited is posted here:

Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/

Mantralaya Swamijis Vardhanthi Celebrations

mantralaya

Amazing pictures of H.H. Shri Swamiji’s Vardhanti Utsava celebrated at Mantralaya. Vardhanthi is birthday as mentioned earlier.

April 2015 – Important Dates

Important dates in April 2015 are as such:

April Important Dates

  • Hanuma Jayanthi – Poornima – April 4th – Saturday
  • Ekadashi Upavasa – 15th April – Wednesday

  • Akshaya Trithiya  – 21st April – Tuesday
  • Ekadashi Upavasa – 29th April – Wednesday

  • Pushyarka Yoga – 26th April – Sunday Recite Sree Raghavendra Swamy Stotra – Details coming soon.

As always, please check your local calendar for exact dates.

 

Update: Sri Rama Navami – March 28th 2015

Rama-Pooja2

Rama-Pooja1

panaka-kosambari

Rama Navami falls on the ninth day(Navami) of the Hindu calendar year during the Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is a celebration of the birthday of the Lord Rama. Ramnavami usually occurs in the months of March and April. This year it is on Saturday March 28th 2015.

As always, here are some very popular slokas to say on that day.

May Shri Lord Rama bless you all.

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

Below are links posted for lyrics and some food items prepared during Rama Namavi.

Food Items:

Lyrics on Lord Rama:

 

Ugadi Celebrations in Mantralaya

dsc_6252

Please see the Ugadi celebrations in Mantralaya.

HAPPY UGADI, MAY THIS MANMATHA NAMA SAMVATSARA BRING ALL JOY HAPPINESS AND MAY ALL YOUR DREAMS COME TRUE!!!

 

Shani Peedaa Parihaara Stotra

Shri. Sethu Rao has sent a PDF for reciting Shani Peeda Parihara Stotra. Those who are having Sade Sath Shani Katta are usually advised to recite this stotra. The stotra is in Kannada. Thanks so much Sir.

The stotra should be recited after you take shower in the morning.

Attached is the PDF. Shani Peedaa Parihaara Stotra

Mr. P.S.Thammanna has provided the stotra in Kannada, Telugu Tamil and DevanAgari. This is amazing contribution.

Attached below is the link for the PDF. Thanks so much Mr. P.S.Thammanna.

Seven and half years shani dOShaM

Screen Shot 2015-03-22 at 11.09.52 AM

P.S: We all know how tough it is when we have Shani Katta. And all of us have gone through those difficult times. Hopefully, this stotra will help relieve some of the bad dosha for one and all.

Slokas for getting rid of Sade Sath Shani

Lord-Anjaneya

Mr. Raghavendra Kamath has provided the Slokas for getting rid of Sade sath shani. Thanks, Mr. Raghavendra.

ಮಾರುತಿ
1)ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

ಜವಂ-ವೇಗ

ವಾತಾತ್ಮಜಂ
ವಾತ-ವಾಯು
ಆತ್ಮಜ-ಮಗ

ಯೂಥ-ಸೈನ್ಯ

2)ಬುದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧ್ಯರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತ
ಅಜಾಡ್ಯತ್ವಂ ವಾಕ್ಪಟತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾಭವೇತ್
3)ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನಂ
ಕಪೀಶಂ ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ

ಅಕ್ಷ-ರಾವಣನ ಮಗ

4)ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಬಲಾಯ ಧೀಮಹೀ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ
1)ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹುವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ
2)ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹೋ ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ ಶಿವಪ್ರಿಯ
ಮಂದಾಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಂ ಹರತು ಮೇ ಶನಿಃ

ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ-ಅಗವಾದ ಅಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವನು

ಶನಿ ಪೀಡಾಹರ ಸ್ತೋತ್ರ

2)ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ
ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ

ಅಂಜನ-ಕೆಂಡ

ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ- ಛಾಯಾ-ರವಿ ಪುತ್ರ

3)ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ಧೇಮಹೀ ತನ್ನೋ ಮಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

4)ಓಂ ಪ್ರಾಂ ಪ್ರೀಂ ಪ್ರೌಂ ಸಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ವಿಧ್ಮಹೇ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಕಾಲಭೈರವ ಪ್ರಚೋಧಯಾತ್

1)ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್
ಯಜಾ-ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಉರ್ವಾರು-ಸೌತೆಕಾಯಿ
ಮಿವ-ಚಲಿಸು

2)ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯತೇ ನಮಃ
ಅಮೃತೇಶಾಯ-ಚಿರಂಜೀವಿಗಳ ಒಡೆಯ

3)ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಾಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ
ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ
ಕಾಲಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ
ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ-ತ್ರಿಕಾಲಗ್ನಿ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾಶಮಡುವವನೆ
ಕಾಲಗ್ನಿ-ಕಾಲವೆಂಬ ಅಗ್ನಿ(ಮರಣದ ಸಮಯ)
ರುದ್ರಾಯ-ನಾಶಮಡುವವನೆ

4)ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಿವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,292 other followers

%d bloggers like this: