Archive for the ‘Pooje’ Category

Vaidya Banda Node Sri Venkatanembo Lyrics

The Nintha one once again from Shree Purandara Dasaru.

ವೈದ್ಯ ಬಂದ ನೋಡೇ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನೆಂಬೊ |
ವೈದ್ಯ ಬಂದ ನೋಡೇ || pa ||

ವೈದ್ಯ ಬಂದನು ವೇದ ವೇದ್ಯ ನೋಡೀಗಲೇ
ಶ್ರೀದೇವಿ ರಮಣನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆಂಬ || a. pa ||

ಎಷ್ಟು ಜನುಮದ ರೋಗಗಳ ತಾ ಬಲ್ಲ |
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧಾತುರಸಗಳನು ಬಲ್ಲ |
ಕಷ್ಟ ಪಡಿಸಲೆನ್ನ ಭವರೋಗ ಕಳೆಯುವ |
ಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯುವನೀತ || 1 ||

ಹೊನ್ನು ಹಣಂಗಳ ಅನ್ನವ ಅನುಸರಿಸಿ |
ತನ್ನ ದಾಸನೆಂಬ ನಿಜವ ನೋಡಿ |
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಸ್ವಾದವಾಗಿರುವಂಥ |
ತನ್ನ ನಾಮಾಮೃತ ದಿವ್ಯ ಔಷಧವೀವ || 2 ||

ಈತ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ರೋಗವಿಲ್ಲ |
ಈ ತನುವಿಗೆಂದೆಂದು ರೋಗ ಬರಲೀಯದು |
ಈತ ಅನಂತರೂಪದಿ ಜೀವರಿಗೆಲ್ಲ |
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಭವರೋಗ ಓಡಿಸುವ || 3 ||

ಧರ್ಮವೈದ್ಯನಿವ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೆ |
ಮರ್ಮಬಲ್ಲ ರೋಗಜೀವಂಗಳ |
ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಹ ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ |
ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಲು ಭವರೋಗ ಬಿಡಿಸುವ || 4 ||

ಅನ್ಯ ವೈದ್ಯನೇಕೆ ಅನ್ಯ ಔಷಧವೇಕೆ |
ಅನ್ನ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಜಪವೇತಕೆ |
ಚೆನ್ನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನ ನೆನೆದರೆ |
ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹುವ ವೈದ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ || 5 ||

Vaidya banda nōḍē

śrī veṅkaṭanembo | vaidya banda nōḍē || pa ||

vaidya bandanu vēda vēdya nōḍīgalē śrīdēvi ramaṇanu śrīnivāsanemba || a. Pa ||

eṣṭu janumada rōgagaḷa tā balla |

gaṭṭiyāgi dhāturasagaḷanu balla |

kaṣṭa paḍisalenna bhavarōga kaḷeyuva |

śiṣṭavāda dēha koṭṭu kāyuvanīta || 1 ||

honnu haṇaṅgaḷa annava anusarisi |

tanna dāsanemba nijava nōḍi |

cennāgi jihvege svādavāgiruvantha |

tanna nāmāmr̥ta divya auṣadhavīva || 2 ||

īta diṭṭisi nōḍe eḷḷaṣṭu rōgavilla |

ī tanuvigendendu rōga baralīyadu |

īta anantarūpadi jīvarigella |

prītiyindali bhavarōga ōḍisuva || 3 ||

dharmavaidyaniva jagakkella obbane |

marmaballa rōgajīvaṅgaḷa |

nirmalavāgiha tanna nāmasmaraṇe |

om’me māḍalu bhavarōga biḍisuva || 4 ||

an’ya vaidyanēke an’ya auṣadhavēke |

anna mantra tantra japavētake |

cenna śrī purandara viṭhalanna nenedare |

mannisi salahuva vaidya śirōmaṇi || 5 ||

You can listen to the tune here sung by: Mysore Ramachandrachar

Duritagaja Pancanana Lyrics

The eighth one is from our Shree Shripada Rajaru.

ದುರಿತಗಜ ಪಂಚಾನನ || ಪ ||
ನರಹರಿಯೆ ದೇವರ ದೇವ ಕಾಯೊ ಗೋವಿಂದ ||ಅ. ಪ||

ಹೆಸರುಳ್ಳ ನದಿಗಳ ಒಳಗೊಂಬ ಸಮುದ್ರನು
ಬಿಸುಡುವನೆ ಕಾಲುಹೊಳೆಗಳ ಗೋವಿಂದ ||೧||

ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಚ್ಚರಾದರೆ ತಾಯ್ತಂದೆ
ಎತ್ತದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸುಡುವರೆ ಗೋವಿಂದ ||೨||

ಒಂದು ಮೊಲಕೆ ಆರು ಹುಲಿ ಬಂದು ಕವಿದಿದೆ
ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ||೩||

ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಓಲೈಸಲೇಕೋ ಗೋವಿಂದ ||೪||

ಆಪತ್ತು ತಾಪತ್ರಯ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ
ಶ್ರೀಪತಿ ಶರಣೆನ್ನಲೇಕೋ ಗೋವಿಂದ ||೫||

ಅರಸು ಮುಟ್ಟಲು ದಾಸಿ ರಂಭೆಯಾದಳೊ ದೇವ
ಪರಶು ಮುಟ್ಟಲು ಲೋಹ ಸ್ವರ್ಣ ಗೋವಿಂದ ||೬||

ಮಾನಾಭಿಮಾನದೊಡೆಯ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸನೆ ನೀ ಕಾಯೋ ಗೋವಿಂದ ||೭||

Duritagaja pan̄cānana || pa ||

narahariye dēvara dēva kāyo gōvinda ||a. Pa||

hesaruḷḷa nadigaḷa oḷagomba samudranu

bisuḍuvane kāluhoḷegaḷa gōvinda ||1||

hetta makkaḷu huccarādare tāytande

ettade nelakke bisuḍuvare gōvinda ||2||

ondu molake āru huli bandu kavidide

bandhana biḍisayya tande gōvinda ||3||

munna māḍida karma bennaṭṭi bandare

ninnannu ōlaisalēkō gōvinda ||4||

āpattu tāpatraya benna biḍadiddare

śrīpati śaraṇennalēkō gōvinda ||5||

arasu muṭṭalu dāsi rambheyādaḷo dēva

paraśu muṭṭalu lōha svarṇa gōvinda ||6||

mānābhimānadoḍeya śrīraṅgaviṭhala

jñānigaḷarasane nī kāyō gōvinda ||7||

Indu Ninna Mareya Hokke Venkatesane Lyrics

The seventh one once again from our Shree Purandara Dasaru.

ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೆ

ಎಂದಿಗಾದರೆನ್ನ ಕಾಯೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ||pa||

ಶೇಷಗಿರಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀಶ ದೋಷರಹಿತನೆ

ಏಸು ದಿನಕು ನಿನ್ನ ಪಾದ ದಾಸನು ನಾನೆ

ಕ್ಲೇಶಗೈಸದಿರು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ನೀನೆ ||1||

ಕಮಲನಯನ ಕಾಮಜನಕ ಕರುಣವಾರಿಧೇ

ರಮೆಯನಾಳ್ವ ಕಮಲನಾಭ ಹೇ ದಯಾನಿಧೇ

ಯಮನ ಪುರದಿ ಶಿಕ್ಷಿಸದಿರು ಪಾರ್ಥಸಾರಥೇ ||2||

ಉರಗಶಯನ ಸುರರಿಗೊಡೆಯ ಸಿರಿಯ ರಮಣನೆ

ಶರಣಪಾಲ ಬಿರುದು ತೋರಿ ಪೊರೆವ ದೇವನೆ

ಕರುಣಿಸೆನಗೆ ಮುಕುತಿಯ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ||3||

Indu ninna mareya hokke veṅkaṭēśane

endigādarenna kāyo śrīnivāsane ||pa||

śēṣagiriya vāsa śrīśa dōṣarahitane

ēsu dinaku ninna pāda dāsanu nāne

klēśagaisadiru enna svāmiyu nīne ||1||

kamalanayana kāmajanaka karuṇavāridhē

rameyanāḷva kamalanābha hē dayānidhē

yamana puradi śikṣisadiru pārthasārathē ||2||

uragaśayana surarigoḍeya siriya ramaṇane

śaraṇapāla birudu tōri poreva dēvane

karuṇisenage mukutiya purandaraviṭhalane ||3||

Srinivasa Enna Bittu Ninagalade Lyrics

The sixth one once again from our Shree Purandara Dasaru.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನಗಲದೆ || ಪ ||

ಮನವೆಂಬೊ ಮಂಟಪ

ತನುವೆಂಬೊ ಹಾಸು ಮಂಚ

ಜ್ಞಾನವೆಂಬೊ ದಿವ್ಯ ದೀಪದ ಬೆಳಗಿಲಿ

ಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯ ನೀ ಬೇಗ ಬಾರೋ || 1 ||

ಪಂಚದೈವರು ಯಾವಾಗಲು ಎನ್ನ

ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ನೋಡುತಾರೆ

ಕೊಂಚಗಾರರು ಆರು ಮಂದಿ ಅವರ-

ಹಿಂಚುಮುಂಚಿಲ್ಲದೆ ಎಳೆಯುತಾರೆ || 2 ||

ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮದಿ ಬಳಲಿದೆ

ಇನ್ನಾದರು ಎನ್ನ ಕೈ ಪಿಡಿಯೊ

ಘನ್ನಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ

ಮನ್ನಿಸಿ ಎನ್ನನು ಕಾಯಬೇಕೋ || 3 ||

Śrīnivāsa enna biṭṭu nīnagalade || pa ||

manavembo maṇṭapa

tanuvembo hāsu man̄ca

jñānavembo divya dīpada beḷagili

sanakādi vandya nī bēga bārō || 1 ||

pan̄cadaivaru yāvāgalu enna

hon̄cu hāki nōḍutāre

kon̄cagāraru āru mandi avara-

hin̄cumun̄cillade eḷeyutāre || 2 ||

munna māḍida duṣkarmadi baḷalide

innādaru enna kai piḍiyo

ghannamahima śrī purandara viṭhala

mannisi ennanu kāyabēkō || 3 ||

Govinda Namo Govinda Namo Govinda Narayana Lyrics

The fifth one, once again from our Shree Purandara Dasaru. This one truly brought tears. Touches your heart in so many ways.

ಗೋವಿಂದಾ ನಮೋ ಗೋವಿಂದಾ ನಮೋ

ಗೋವಿಂದಾ ನಾರಾಯಣ |

ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದ

ಗೋವಿಂದಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸೋ || Pa ||

ಮಂಚ ಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರಳು

ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು

ಸಂಚಿತಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ ಬಾರದು

ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮವೆ || 1 ||

ಅರ್ಥವ್ಯಾರಿಗೆ ಪುತ್ರರ್ಯಾರಿಗೆ

ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರ್ಯಾರಿಗೆ

ಕರ್ತು ಯಮನವರೆಳೆದು ಒಯ್ವಾಗ

ಅರ್ಥ ಪುತ್ರರು ಕಾಯ್ವರೆ || 2 ||

ತಂದು ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಪುರುಷನ

ಹಸಿದು ಬಳಲಿದಿರೆಂಬಳು

ಒಂದು ದಿವಸವು ತಾರದಿದ್ದರೆ

ಹಂದಿ ನಾಯಂತೆ ಕೆಲೆವಳು || 3 ||

ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ತನ್ನ ಪುರುಷನ

ಕಾಣದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರಳು

ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಜಾಣೆ ಕರೆದರು ಬಾರಳು || 4 ||

ಉಂಟುಕಾಲಕೆ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು

ಬಂಟರಾಗಿ ಕಾಯ್ವರು

ಕಂಟಕ ಯಮನವರು ಎಳೆವಾಗ

ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಬಾರರು || 5 ||

ಒಡೆವೆ ಅರಸಿಗೆ ಒಡಲು ಅಗ್ನಿಗೆ

ಮಡದಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚೆಲುವಗೆ

ಬಡಿದು ಹೊಡೆದು ಯಮನವರೆಳೆವಾಗ

ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿತು ನಾಲಿಗೆ || 6 ||

ದಿಟ್ಟತನದಲಿ ಪಟ್ಟವಾಳುವ

ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಚರಣವ

ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರೊ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ

ವಿಠಲೇಶನ ಪಾದವ || 7 ||

Gōvindā namō gōvindā namō

gōvindā nārāyaṇa |

gōvardhana giriyanettida

gōvindā nam’ma rakṣisō || pa ||

man̄ca bāradu maḍadi bāraḷu

kan̄cu kannaḍi bāradu

san̄citārthada dravya bāradu

mun̄ce māḍida dharmave || 1 ||

arthavyārige putraryārige

mitra bāndhavaryārige

kartu yamanavareḷedu oyvāga

artha putraru kāyvare || 2 ||

tandu bandare tanna puruṣana

hasidu baḷalidirembaḷu

ondu divasavu tāradiddare

handi nāyante kelevaḷu || 3 ||

prāṇavallabhe tanna puruṣana

kāṇade nillalāraḷu

prāṇa hōguva samayadalli

jāṇe karedaru bāraḷu || 4 ||

uṇṭukālake neṇṭariṣṭaru

baṇṭarāgi kāyvaru

kaṇṭaka yamanavaru eḷevāga

neṇṭariṣṭaru bāraru || 5 ||

oḍeve arasige oḍalu agnige

maḍadi mattobba celuvage

baḍidu hoḍedu yamanavareḷevāga

eḍavi bidditu nālige || 6 ||

diṭṭatanadali paṭṭavāḷuva

kr̥ṣṇarāyana caraṇava

muṭṭi bhajisiro siri purandara

viṭhalēśana pādava || 7 ||

Beautifully rendered by Puttur Narasimha Nayak Avaru.

Govindana Dhyana Balu Subhakaravo Lyrics

The fourth one from our Shree Purandara Dasaru.

ಗೋವಿಂದನ ಧ್ಯಾನ ಬಲು ಶುಭಕರವೋ 

ಭಾವಿಸಿ ನೋಡಲು ಬಹು ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಹರವೋ || pa ||

ಒಂದೆ ಬಾರಿ ನೆನೆಯಲು ಭವ ಬಂಧ ಖಿಲವೋ

ಹಿಂದಿನ ಸುಕೃತಕೆ ಮುಂದಿನ ಸುಕೃತಾನಂದ ಫಲವೋ || 1 ||

ವಿಧ ವಿಧ ಸಾಧನಕಿಂತ ಇದು ಘನವೋ

ಉದರಂಭರಣಕ್ಕೆ ಉಡುವೋ ವಸನಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಸಾಧವನವೋ || 2 ||

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಆರಪಾರವೋ

ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಈ ಹರಿಧ್ಯಾನ ಕ್ರೂರಗೆ ದೂರವೋ || 3 ||

Gōvindana dhyāna balu śubhakaravō

bhāvisi nōḍalu bahu janmagaḷa pāpaharavō || pa ||

onde bāri neneyalu bhava bandha khilavō

hindina sukr̥take mundina sukr̥tānanda phalavō || 1 ||

vidha vidha sādhanakinta idu ghanavō

udarambharaṇakke uḍuvō vasanakke idu susādhavanavō || 2 ||

śrī rāma purandara viṭhala ārapāravō

sēridavarige ī haridhyāna krūrage dūravō || 3 ||

Govinda Govinda Govinda Nanna Tayi Tande Govinda Lyrics

The third one from our Shree Prasanna Venkata Dasaru.

ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ || ಪ ||

ತಿರುಗಿ ಭವದಲಿ ಗೋವಿಂದ ವೃಥಾ ಮರುಗಿ ಬಳಲಿದೆನೊ ಗೋವಿಂದ

ಕರಗಿ ತಾಪದಿ ಗೋವಿಂದ ಸಿಡಿಲೆರಗಿಸಿ ಕೊಂಡೆನೊ ಗೋವಿಂದ || 1 ||

ಎಚ್ಚರ ಹಾರಿತು ಗೋವಿಂದ ನಾ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ

ಹುಚ್ಚು ಮಾಡಿತು ಮನ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನನುಚ್ಚರಣಡಗಿತು ಗೋವಿಂದ || 2 ||

ಆಸೆಯ ಬಿಡಿಸೈ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ದಾಸರೊಳಿರಿಸೈ ಗೋವಿಂದ

ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ಗೋವಿಂದ ಭವ ಘಾಸಿಯ ತಪ್ಪಿಸು ಗೋವಿಂದ || 3 ||

Gōvinda gōvinda gōvinda nanna tāyi tande gōvinda || pa ||

tirugi bhavadali gōvinda vr̥thā marugi baḷalideno gōvinda

karagi tāpadi gōvinda siḍileragisi koṇḍeno gōvinda || 1 ||

eccara hāritu gōvinda nāmeccide viṣayakke gōvinda

huccu māḍitu mana gōvinda ninnanuccaraṇaḍagitu gōvinda || 2 ||

āseya biḍisai gōvinda ninna dāsaroḷirisai gōvinda

prasannaveṅkaṭa gōvinda bhava ghāsiya tappisu gōvinda || 3 ||

Govinda Enniro Hari Govinda Namava Mareyadiro Lyrics

The second one from our Shree Purandara Dasaru.

ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿರೋ ಹರಿ

ಗೋವಿಂದ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ ||ಪ||

ತುಂಬಿರುವ ಪಟ್ಟಣಕೊಂಭತ್ತು ಬಾಗಿಲು

ಸಂಭ್ರಮದರಸುಗಳೈದು ಮಂದಿ

ಡಂಭಕತನದಿಂದ ಕಾಯುವ ಜೀವನ

ನಂಬಿ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡಿ ಕಾಣಿರೋ || 1 ||

ನೆಲೆಯು ಇಲ್ಲದ ಕಾಯವೆಲುಬಿನ ಪಂಜರವು

ಒಲಿದು ಸುತ್ತಿದ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ

ಮಲ ಮೂತ್ರಂಗಳಿರವು ಕೀವು ಕ್ರಿಮಿಗಳು

ಬರಿಯ ತೊಗಲ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡಿರೋ || 2 ||

ಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುರರಿಗೆ ವಂದಿತನಾಗಿಪ್ಪ

ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದೆನ್ನಿರೋ

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವ ಭಜಿಸಿರೋ

ದುರಿತಭಯಗಳೆಲ್ಲವು ಪರಿಹರವು || 3 ||

Govinda enniro hari 

Govinda nAmava mareyadiro || Pa||


tumbiruva paTTaNakombhattu bAgilu 

sambhramadharasugaLaidu mandi 

Dambhakatanadinda kAyuva jIvana 

nambi necchi keDabEDi kANirO || 1 ||

neleyu illada kayavelubina panjaravu

 olidu suttida carmada hodike
mala mUtragaLiravu kIvu krimigaLu 

bariya togala mecci keDa bEDirO || 2 ||

hara brahma surarige vanditanAgippa 

hari sarvOttamanendennirO
purandara viTTalana caraNava bhajisirO 

duritabhayagaLellavu pariharavu || 3 ||

Govinda Ninna Namave Canda Lyrics

During this Navaratri, I am planning on posting 9 songs on Lord Srinivasa and if possible on Goddess Lakshmi composed by Dasaru.

The very first one from none other than our Shree Purandara Dasaru.

ಗೋವಿಂದಾ ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ಚಂದ 

ಗೋವಿಂದಾ ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ಚಂದ || pa||

ಅಣುರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ 

ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಇರುವುದೆ ಆನಂದ || 1 ||

ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣ ಗೋವಿಂದ 

ಈ ಪರಿ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಯುವುದೆ ಆನಂದ || 2 ||

ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ 

ಹಿಂಗದ ದಾಸರ ಸಲಹುವುದೆ ಆನಂದ || 3 ||

gOvindA ninna nAmave candA 

gOvindA ninna nAmave candA  || pa||

aNurENu trNa kASTa paripUrNa gOvinda 

nirmalAtmakanAgi iruvude Ananda || 1 ||

shrSTi sthitilaya kAraNa gOvinda 

Ee pari mahimeya tiLiyuvude Ananda || 2 ||
parama puruSa shrI purandara viTTalana 

hingada dAsara salahuvude Ananda || 3 ||

Dasara Important Dates – 2022

According to calendars dates are different in India and USA.

Some pictures from my home last year.

USA Dates below:

September 26th – Sharad Rutu, Ashweeja Masa, Navaratri Begins

October 2nd – Saraswathi Avahana

October 3rd – Saraswathi Pooja

October 3rd – Durgastami, Maha Navami, Ayoodha Pooja

October 4th – Vijaya Dashami, SRI MADHWA JAYANTI

India Dates below:

September 26th – Sharad Rutu, Ashweeja Masa, Navaratri Begins

October 2nd – Saraswathi Avahana

October 3rd – Saraswathi Pooja and Durgastami

October 4th – Maha Navami – Ayoodha Pooja

October 5th – Vijaya Dashami, SRI MADHWA JAYANTI

Srinivasa Kalyana to Recite during Dasara links below:

  1. Srinivasa Kalyana by Harapanahalli Bheemavva
  2. Srinivasa Kalyana by Purandara Dasaru
  3. Sri Srinivasa kalyana by Sri Vadiraja Thirtaru
  4. Srinivasa Bhajane

Lyrics page on Lord Srinivasa

%d bloggers like this: