Archive for the ‘Pooje’ Category

TappugaLella Pariharisuva – ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವ Lyrics

Composer : Sree Prasanna Venkatesha Dasaru
Contributed by : Sri. Canchi Ravi.

ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲವೇ ನೀನು   ||               (.)

ಒಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಅವಗುಣವೆಣಿಸದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಲಹೋ ನೀನು     (. .)

ಬೆಳಗಿನ ಝಾವದಿ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹಲುಬಿಕೊಳ್ಳದ ತಪ್ಪು

ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೃತ್ತ್ರಿಕೆಯಲಿ ನಾ ಮಲಿನವ ತೊಳೆಯದ ತಪ್ಪು

ತುಳಸಿ ಗೋ ವೃಂದಾವನ ಸೇವೆಗೆ ನಾ ಆಲಸ್ಯವ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು

 

ನಳಿನ ಸಖೋದಯಗರ್ಘ್ಯವ ನೀಡದ ಕಲಿವ್ಯಾಸಂಗದ ತಪ್ಪು  || 1 ||

ಅನುದಿನ ವ್ರತ ನೇಮಗಳನು ಮಾಡದ ತನುವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪು

ಕ್ಷಣಲವ ಹರಿಗುಣ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಲ್ಲದ ಮನವಂಚೆನಯ ತಪ್ಪು

ಮುನಿಸುರಭೂಸುರ ರಾರಾಧಿಸದ ಧನ ವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪು

ವನಜಾಕ್ಷನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ವಿಮುಖ ದುರ್ಜನ ಸಂಸರ್ಗದ ತಪ್ಪು     || 2 ||

 

ಕಣ್ಣಿಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಕ್ರುತಿ ನೋಡದೆ ಪರ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋಡುವ ತಪ್ಪು

ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತ ಕೇಳದೆ ಹರಟೆಯ ಮನ್ನಿಸುವ ಕಿವಿ ತಪ್ಪು

ಅನ್ನವ ನಿನಗರ್ಪಿಸದ ಜ್ಞಾನದಿ ಉಣ್ಣುವ ನಾಲಿಗೆ ತಪ್ಪು

ಚಿನ್ಮಯ ಚರಣಕ್ಕೆರಗದೆ ಇಹ ಉನ್ಮತ್ತರ ನಮಿಸುವ ಶಿರ ತಪ್ಪು   ||  3 ||

           

ಆನಂದದಿ ಸತ್ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡದೆ ಹೀನ ವಿವಾದದ ತಪ್ಪು

ಶ್ರೀನಾಥಾರ್ಚನೆ   ಅಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ಊಳಿಗ ಮಾಡುವ ಕರ ತಪ್ಪು

ಶ್ರೀನಿರ್ಮಾಲ್ಯದಿ ವಿರಹಿತ ಸುರಭಿಯ ಘ್ರಾಣಿಪ ನಾಸಿಕ ತಪ್ಪು

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡದ ನಾ ನಡೆಯುವ ಪಾದದ ತಪ್ಪು   || 4 ||

 

ಯಜ್ಞಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞರ್ಪಿಸದೆ ಕಾಮಾಗ್ನಿಯೊಳ್ಹೋರುವ ತನು ತಪ್ಪು

ಅಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನದಿ ಕ್ಷಣಲವ ಶತವೆಗ್ಗಳ ಗಳಿಸುವ ಮನಸಿನ ತಪ್ಪು

ಯಜ್ಞದಿ ಕರ್ಮವ ಶೌಚವ ಹರಿದು ಸಮಗ್ರ ಗುಹ್ಯದ ಕೃತಿ ತಪ್ಪು

ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನವೀಂಕಟ ಕೃಫ್ಣನ ನಾಮಾಗ್ನಿಗೆ ಭವತೃಣ ತಪ್ಪು   || 5 ||

 

tappugaLella pariharisuva nammappanallavE neenu ||                   (pa.)

oppida baLika avaguNaveNisade timmappa salahO neenu ||       (a. pa.)

 

BeLagina jhaavadi hari nimma smaraneya halubikoLLada tappu

Malamutravisarjane mruttikeyali naa malinava toLeyada tappu

Tulasi gO vrindavana sEvege naa Alasyava maaDida tappu

naLinasakhOdayagarghyava neeDada kalivyAsangada tappu    || 1 ||

 

Anudina vrata nEmagaLanu maaDada tanuvanchaneya tappu

Kshanalava HariguNa jijnAseyillada manavanchaneya tappu

MunisurabhoosurarAdhisada dhana vanchaneya tappu

Vanajakshajane ninna paada durjana samsargada tappu  || 2 ||

 

KaNNili Krishnakruti nODade para heNNina nODuva tappu

Ninna kathAmruta kElade haraTeya mannisuva kivi tappu

Annava ninagarpisada jyanadi uNNuva nAlige tappu

Chinmaya charaNekkeragade iha unmattara namisuva Sira tappuu ||  3 ||

 

Anandadi satkeertane maaDade heena vivAdada tappu

SreenathArchane illade naanaa ooLiga mAduva kara tappu

Sreenirmalyadi virahita surabhiya ghrANisupa nAsika tappu

Sreenarayana yaatreya maaDada naa naDeyuva paadada tappu || 4 ||

 

YagjnAtmage yagjnarpisade kaamaagniyoLhOruva tanu tappu

AgjnAna gjnAnadi kshaNa lavaveggaLagaLisuva manasina tappu

Yagjnadi karmava shouchava haridu samagra guhyada Sruti tappu

Yagjneswara prasanna venkatakrishnana naamaagnige bhavatruNa tappu  || 5 ||

Ee Pariya Sobagava – ಈ ಪರಿಯ ಸೋಬಗವ Lyrics

Composer : Sree Purandara Dasaru
Contributed by : Sri. Canchi Ravi.

ಪರಿಯ ಸೋಬಗವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ  |
ಗೋಪಿಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ      ||                           (.)
 
 
ದೊರೆಯತನದಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ರಮಣ  |
ಸಿರಿಯತನದಲಿ ನೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ||
ಹಿರಿಯತನದಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೊದ್ಭವನಯ್ಯ |
ಗುರುವುತನದಲಿ ನೋಡೆ ಜಗದಾದಿ ಗುರುವು  ||                     .
 
ಪಾವನತ್ವದಿ ನೋಡೆ ಅಮರ ಗಂಗಾಜನಕ  |
ದೇವತ್ವದಲಿ ನೋಡೆ ದಿವಿಜರೊಡೆಯ ||
ಲಾವಣ್ಯದಲಿ ನೋಡೆ ಲೋಕಮೋಹಕನಯ್ಯ |
ಆವ ಧೈರ್ಯದಿ ನೋಡೆ ಅಸುರಾಂತಕ ||                             .
 
ಗಗನದಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡದೇವನೆ ತುರಗ |
ಜಗತೀಧರ ಶೇಷ ಪರಿಯಂಕ ಶಯನ ||
ನಿಗಮಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗಲ್ಲದೇ   |
ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೀ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟೇ?  ||                          
 
                                               
                                                            ooooooooo
 
 
Ee pariya sobagAva dEvarali naa kANe  |
gOpijanapriya gOpAlagallade   ||                       (pa.)
 
doreyatanadali nODe dharanidEvige ramaNa  |
siriyatanadali nODe sreekAntanu  ||
hiriyatanadali nODe sarasijodbhavanayya  |
guruvutanadali nODe jagadaadiguruvu  ||          1.
 
pAvanatvadi nODe amaragangA janaka  |
dEvatvadali nODe divijaroDeya ||
lAvaNyadali nODe lOkamOhakanayya |
aava dhairyadi nODe asurAntaka  ||                     2.
 
Gaganadali sancharipa garuDa dEvane turaga |
Jagateedhara SeSha pariyanka Shayana ||
nigamagOchara Purandara VithalagalladE |
migilAda daivagaligee bhagya unte? ||                 3.

Kelano Hari Talano – ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನೊ Lyrics

Composer : Sree Purandara Dasaru
Contributed by : Sri. Canchi Ravi.

 
ಕೇಳನೋ  ಹರಿ ತಾಳನೊ
ತಾಳ  ಮೇಳಗಳಿದ್ದು  ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ  ಗಾನ ||ಪ||
ತಂಬೂರಿ ಮೊದಲಾದ  ಅಖಿಲ  ವಾದ್ಯಗಳಿದ್ದು  ಕೊಂಬು  ಕೊಳಲು  ಧ್ವನಿ  ಸ್ವರಗಳಿದ್ದು
ತುಂಬುರು  ನಾರದರ  ಗಾನ  ಕೇಳುವ  ಹರಿ  ನಂಬಲರ   ಈ  ಧಂಬಕದ  ಕೂಗಾಟ || ೧ ||
ನಾನಾ  ಬಗೆಯ  ರಾಗ  ಭಾವ  ತಿಳಿದು  ಸ್ವರ  ಜ್ಞಾನ  ಮನೋಧರ್ಮ  ಜಾತಿಯಿದ್ದು
ದಾನವಾರಿಯ  ದಿವ್ಯ  ನಾಮ  ರಹಿತವಾದ  ಹೀನ  ಸಂಗೀತ  ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ  ಮನವಿಟ್ಟು || ೨ ||
ಅಡಿಗಡಿಗಾನಂದ ಬಾಷ್ಪ  ಪುಳಕದಿಂದ  ನಡೆ  ನುಡಿಗೆ  ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆನ್ನುತ
ದೃಢ  ಭಕ್ತರನು  ಕೂಡಿ  ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ  ಪಾಡಿ  ಕಡೆಗೆ  ಪುರಂದರ  ವಿಠಲನೆಂದರೆ  ಕೇಳವ || ೩ ||

kELanO hari tALano
tALa mELagaLiddu prEmavillada gAna || pa||
tambUri modalAda akhila vAdyagaLiddu kombu koLalu dhvani svaragaLiddu
tumburu nAradara gAna kELuva hari nambalAra I Dhambakada kUgATa || 1 ||
nAnA bageya rAga bhAva tiLidu svara jnAna manOdharma jAtiyiddu
dAnavAriya divya nAma rahitavAda hIna sangIta sAhityakke manavittu || 2||
aDigaDigAnanda bAShpa puLakadinda naDE nuDige shrI hariyennuta
drDha bhaktaranu kUDi hari kIrtane pADi kaDege purandara viTTalanendare kELva || 3||

Listen to the song here:

 

 

Ittige Mele Ninta Namma Vittala – ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ Lyrics

I saw this lyrics posted on Facebook from Mr. Achyut Kumar. I asked for his permission to post this here. Thanks so much Sir for allowing me to post the lyrics.

LordVittala

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು |
ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿದಾನು ದಿಟ್ಟ ತಾನು || pa ||
ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿದಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾ ನಮ್ಮ||
ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನಿಟ್ಟು |
ಭಕ್ತರು ಬರುವುದು ನೋಡುವನಮ್ಮ!
ಪಂಢರಪುರದಲಿ ಇರುವನಮ್ಮ!
ಪಾಂಡುರಂಗ ನೆಂಬುವರಮ್ಮ!
ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಪಿತನಿವನಮ್ಮ!
ಅಂಗನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರಸನಮ್ಮ !
ಕನಕದಾಸೆ ಇವಗಿಲ್ಲವಮ್ಮ!
ಹಣವು ಇವಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವಮ್ಮ!
ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ನೆಂಬುವರಮ್ಮ!
ಭಕ್ತರ ಭಜನೆ ಸಾಕಿವಗಮ್ಮ!
ಕರಿಯ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದಿಹನಮ್ಮ!
ಹಣೆಗೆ ನಾಮ ಹಚ್ಚಿಹನಮ್ಮ!
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಹನಮ್ಮ!
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೊಲಿದಿಹನಮ್ಮ!

I converted the same in English:

Ittige mele ninta namma vittala taanu

putta pada oridanu ditta taanu

putta pada oridanu gattiyagi ninta namma ||

Tonkada mele kaiyanittu

Bhaktaru baruvadu noduvaramma

pandarapuradalli iruvanamma

Panduranga nembuvaramma

Chandrabhaga pitanivanamma

Aangane rukmini arasanamma

Kanakadaase Ivagillamma

Hanavu Ivage bekillamma

Nada Brahma Nembuvaramma

Bhaktara Bhajane Sakivagamma

Kariya Kambali Hodihanamma

Hanege Nama Hachihanamma

Tulasi Maale Hakihanamma

Purandara Vitallage Olidihanamma

 

 

Update: Pushya Nakshatra and Sunday – January 24th 2016

Rayaru

Rayaru

The common interpretation of Pushyaarka Yoga is the combination of Pushya Nakshatra and Thursday or Sunday.This common interpretation is when moon entering Pushya nakshatra on Thursday  or Sunday is PushyArka yoga .

Raghavendra Mutta says “On this Holy day one should Recite or Chant Guru Stotra ( Raghavendra Stotra)s, Singing songs will bring happiness and prosperity in your life.”

The significance of this day is also mentioned in Rayara Stotra – 27th Stanza.

Screen Shot 2015-04-21 at 6.27.06 PM

Screen Shot 2015-04-21 at 6.28.01 PM

Anyone who recites this holy Sri Raghavendra Stotram 108 times with intense devotion, on the occasion of solar/lunar eclipse or the combination of Sunday with the star Pushya, will be relieved of all evil influence, e.g., haunting etc. (27)

You can find more details about this great day below in the link:

To find lyrics on Rayaru, please visit this page:

The Raghavendra Stotra to be recited is posted here:

Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/

Redesigned Pooja Room

My Husband had promised and redesigned and renovated the pooja room completely. He did everything manually. Thought of sharing the pictures with you all as well. I did all the rangoli and other arrangements!

Goddess Lakshmi Devi, Chamundeshwari and our kula devata Durga Devi.

IMG_5356

Our Mane Devarau, Lord Venkateshwara.

IMG_5357

A close up!IMG_5358

Guru Madhwacharyaru, Guru Vadirajaru and Bhoota Rajaru.

IMG_5359

Our Beloved RayaruIMG_5360

Our Mane Devarau, Lord Venkateshwara. IMG_5361

Update: Makara Sankranthi – Jan 15th 2016

The 2nd week of January is the festival “Makara Sankranthi”. This year it is on 15th, which is a Friday.

P.S: Please check your local calendars and temples to see the exact date.

Makara Sankranthi is a widely celebrated festival in different parts of India.  On this day,  Lord Surya or Sun is worshiped.  It is also celebrated as a harvest festival in many parts of India. On this day, Sun begins his journey to the Northern Hemisphere, most commonly called as Uttharayana.  As with all other festivals, this festival also has many legends, two such commonly told legends are:

1. Lord Surya or Sun visits Shani on this day.

2. Bheeshma Pithamaha, who was able to choose when he will die, chose this day to end his life.

The house is cleaned, and decorated with fresh green mango leaves tied as thorana to the front door. Beautiful, and colorful rangoli is drawn at the front of the house.  After performing the pooja, yellu(Sesame seeds) and Bella(Jaggery) is offered to God. Usually it is prepared by mixing Till, finely chopped Jaggery, roasted groundnuts cut into small peices, with finely chopped dried coconut, and Putani, also called as Hurigadale.

Attached below are the pictures and the steps to making Yellu Bella.

yellu

I use the following proportion to prepare the yellu:

* 1/2 cup Yellu or Sesame Seeds
* 1 cup Groundnuts or peanuts ( Fried, skin removed and cut into half)
* 1 cup Dhalia or hurigadale
* 1 cup finely chopped dry coconut
* 1 cup Jaggery, finely chopped

Usually the Sesame seeds are cleaned, washed and dried. Later, they are fried. I skip this step, and just fry the Sesame seeds for a few minutes.

Next, grate the black portion of the dry coconut. Chop them into squares as shown in the above picture. Chop the Jaggery also and make sure they are dry. My mom used to keep it in the sun for a few days.

Mix, all the ingredients together. Distribute to your family and friends. If all the ingredients are dry, it will stay for months.

Here is the recipe for Yellu Unde/Burfi:

Ingredients:

 1. Sesame Seeds/Yellu – 1 cup
 2. Peanuts – 1 cup
 3. Dhalia – 1 cup
 4. Jaggery – 2cups
 5. Grated Coconut – 2 tsp
 6. 7-8 cardamom – ground finely
 7. 2 tsp Oil or Ghee(I never use Ghee)

Method:

 • Fry the Sesame seeds for 4-5 minutes. Take out in a plate.
 • In a pan, heat oil or ghee. Now add the jaggery. Add just enough water so that the Jaggery dissolves.
 • Keep stirring for almost 9-10 minutes until the jaggery starts leaving the sides.
 • Next, add peanuts, sesame seeds, dhalia and mix well. Let it continue on the stove top for another 3-4 minutes. Add in the cardamom as well.
 • Turn off the stove. Grease a tray, and pour the mixture. Let it cool a little bit.
 • Cut squares. ANd the left over, was formed to a round shape.
 • Finally garnish with grated coconut.

I called it Yellu Burfi, and everyone called it Sesame Squares.

Most dishes prepared during this day are made out of Yellu or Sesame seeds and Rice. It is also tradition to prepare Sweet and Khara Pongal during this festival. The recipes are posted here in the blog and are attached below for your convenience:

If you wish to cook elaborate dishes during Sankranthi, many authentic recipes are posted here:

And you can find various Rangoli designs here:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,568 other followers

%d bloggers like this: