Archive for the ‘Shri Raghavendra Swamy’ Category

Muniya Nodiro Mukutidhanava Bediro Lyrics and Audio

Thought of sharing this amazing lyrics by Sri Gopala Dasaru on the occasion of Pushya Nakshatra today.

Composer : Sri Gopala Vittala Dasaru

Picture Credit: SRS Mutta, Mantralaya

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol 12

ಮುನಿಯ ನೋಡಿರೋ ಮುಕುತಿಧನವ ಬೇಡಿರೊ || ಪ ||

ಜನುಮ ರಹಿತನಾಗಿ ನಿಂದು
ಘನವರವೀವ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ಅ.ಪ ||

ಸಂತರಗೂಡಿ, ಸಕಲ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿ
ಪಂಥವನಾಡಿ, ನಾನೆಂತೆಂಬೋದು ಬಿಡಿ
ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ, ಚಿಂತಿಸಿ ಏಕಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ || ೧ ||

ಗೋಳಕತ್ರಯ, ಇನ್ನು ಕೇಳು ನಿರ್ಣಯ
ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಶೀಲಮೂರ್ತಿಯ
ಆಳು ಸಹಿತ ಇಪ್ಪನಿಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಫಲವನೀವುತಲಿ || ೨ ||

ಮಂದಜನರನು, ಪೊರೆಯೆ ಒಂದು ರೂಪದಿ
ಬಂದು ಹರಿಯು ತಾನಿಲ್ಲಿ, ನಿಂದೀರೂಪದಿ
ಸುಂದರಾಂಗ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ, ತಂದು ಫಲವನೀವುತಿಪ್ಪ || ೩ ||

Muniya nodiro mukutidhanava bediro || pa ||

januma rahitanagi nindu ghanavaraviva Raghavendra || a.Pa ||

santaragudi, sakala cinteya bidi

panthavanadi, nanentembodu bidi

antarangadalli hariya, cintisi ekacittadalli || 1 ||

golakatraya, innu kelu nirnaya

alocaneyalli, silamurtiya

alu sahita ippanilli, bahala phalavanivutali || 2 ||

mandajanaranu, poreye ondu rupadi

bandu hariyu tanilli, nindirupadi

sundaranga gopalavithala, tandu phalavanivutippa || 3 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs posted on Rayaru at your leisure: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhTi04bvQpeVrPFP2F7f5n4gzGxN2u-7

Pushya Nakshatra and Sunday – Jan 8th 2023

Sunday Jan 8th 2023 is Pushyaarka Yoga, so wanted to keep you all informed. The nakshatra is in India and USA.

The common interpretation of Pushyaarka Yoga is the combination of Pushya Nakshatra and Thursday or Sunday. This common interpretation is when moon entering Pushya nakshatra on Thursday  or Sunday is PushyArka yoga .

rayaru2-2021

Raghavendra Mutta says “On this Holy day one should Recite or Chant Guru Stotra ( Raghavendra Stotra)s, Singing songs will bring happiness and prosperity in your life.”

The significance of this day is also mentioned in Rayara Stotra – 27th Stanza.

Screen Shot 2015-04-21 at 6.27.06 PM

Screen Shot 2015-04-21 at 6.28.01 PM

Anyone who recites this holy Sri Raghavendra Stotram 108 times with intense devotion, on the occasion of solar/lunar eclipse or the combination of Sunday with the star Pushya, will be relieved of all evil influence, e.g., haunting etc. (27)

You can find more details about this great day below in the link:

To find lyrics on Rayaru, please visit this page:

The Raghavendra Stotra to be recited is posted here:

Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/

Banda Duritagala Kaleyo Tande Gururaya Lyrics and Audio

The more and more I browse through the various books and PDF’s I have on Hari Darasu, the songs and lyrics I find is becoming endless. This life isn’t sufficient for me to post all the lyrics I have. I will try and post as many as I can, but truly an herculean task. But, I am blessed to be able to have the passion and the resource to do the same,

Composer : Sri Madhwesha Vittala Dasaru

Picture Credit: SRS Mutta, Mantralaya

ಬಂದ ದುರಿತಗಳ ಕಳೆಯೊ ತಂದೆ ಗುರುರಾಯ
ಕಂದನ ಭವಣೆಯನು ಇಂದು ನೋಡಿದಿರಯ್ಯ || ಪ ||

ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಾಸಿ ನರಹರಿಯ ನಾಮವನು
ಅನುದಿನವು ಬಿಡದೆ ಭಜಿಸುತಿರಲು |
ಇನ ಕಂಡ ಹಿಮದಂತೆ ತನು ಬಾಧೆ ಓಡುವುದು
ಅನುಭವಕೆ ತಂದು ಕೊಡುವ ಮುನಿ ಶಿಖಾಮಣಿಯೆ || ೧ ||

ನಿನ್ನ ಬಾಧೆಯು ಶ್ರೀ ನರಹರಿಯು ಸಹಿಸದೆಲೆ
ಸನ್ನುತದಿ ಬಂದಂತೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕರಜ |
ಖಿನ್ನನಾಗಿಪ್ಪೆನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಲಹಯ್ಯ
ಅನ್ಯ ನೆನಿಸದೆಲೆ ಶ್ರೀ ಮೋದಾರ್ಯ ಮತಚಂದ್ರ || ೨ ||

ಪ್ರಲ್ಹಾದನೆಂದೆನಿಸಿ ತಂದೆ ಶಾಪವ ಕಳೆದ
ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಪೇಳಿ ಓಡಿಸಿದೆ ಮಾಯಿಗಳ |
ಬಲ್ಲಿದ ಮಧ್ವೇಶವಿಠ್ಠಲನ ಕೀರುತಿಯ
ಮೇಲಾಗಿ ಪೊಗಳುವ ಮಂತ್ರಾಲಯವಾಸಿ || ೩ ||

Banda Duritagala Kaleyo Tande Gururaya Kandana Bhavaneyanu Indu Nodidirayya || Pa ||

Ninna Hrdayavasi Narahariya Namavanu Anudinavu Bidade Bhajisutiralu | Ina Kanda Himadante Tanu Badhe Oduvudu Anubhavake Tandu Koduva Muni Sikhamaniye || 1 ||

Ninna Badheyu Sri Narahariyu Sahisadele Sannutadi Bandante Sudhindra Karaja | Khinnanagippenna Cennagi Salahayya An’ya Nenisadele Sri Modarya Matacandra || 2 ||

Pral’hadanendenisi Tande Sapava Kaleda Olle Sastrava Peli Odiside Mayigala | Ballida Madhvesaviththalana Kirutiya Melagi Pogaluva Mantralayavasi || 3 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs posted on Rayaru at your leisure: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhTi04bvQpeVrPFP2F7f5n4gzGxN2u-7

Pondi Badukiro Raghavendra Rayara Lyrics and Audio

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Picture credit: SKV Temple, Rayaru, North Carolina

ಪೊಂದಿ ಬದುಕಿರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ
ಕುಂದದೆಮ್ಮನು ಕರುಣದಿಂದ ಪೊರೆವರ || ಪ ||


ನಂಬಿ ತುತಿಸುವಾ ಜನ ಕದಂಬಕಿಷ್ಟವ
ತುಂಬಿ ಕೊಡುವರೋ ಅನ್ಯ ಹಂಬಲೀಯರು || 1 ||


ಫಾಲಲೋಚನ ವಿನುತ | ಮೂಲ ರಾಮನಾ
ಶೀಲ ಸದ್ಗುಣ ನುತಿಪ ಮೇಲು ಭರತನಾ || 2 ||


ಅಲವ ಬೋಧರಾ ಸುಮತ | ಜಲಧಿ ಚಂದಿರಾ
ಒಲಿದು ಭಕ್ತಾರಾ ಪೊರೆವ ಸುಲಭ ಸುಂದರಾ || 3 ||


ಗುರು ಸುಧೀಂದ್ರರಾ ವಿಮಲ | ಕರಜರೆನಿಪರಾ
ಸ್ಮರಿಸಿ ಸುರುಚಿರಾ ವಿಮಲ ಚರಣ ಪುಷ್ಕರಾ || 4 ||


ಭೂತ ಭಾವನಾ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನಾ
ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾ ನಂಬಿರೀತನೀಕ್ಷಣಾ || 5 ||

Pondi badukiro raghavendra rayara kundadem’manu karunadinda porevara || pa ||

nambi tutisuva jana kadambakistava tumbi koduvaro an’ya hambaliyaru || 1 ||

phalalocana vinuta | mula ramana sila sadguna nutipa melu bharatana || 2 ||

alava bodhara sumata | jaladhi candira olidu bhaktara poreva sulabha sundara || 3 ||

guru sudhindrara vimala | karajarenipara smarisi surucira vimala carana puskara || 4 ||

bhuta bhavana jagannatha vithalana priti patrana nambiritaniksana || 5 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs posted on Rayaru at your leisure: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhTi04bvQpeVrPFP2F7f5n4gzGxN2u-7

Namo Namo Shri Raghavendra Lyrics and Audio

I really can’t believe how many songs Sri Jagannatha Dasaru has composed. The more and more I dig into the books I have, the more and more I find lyrics which I haven’t posted. Truly remarkable.

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Picture Credit: SRS Mutta, Mantralaya

ನಮೋ ನಮೋ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ | ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ
ಕಮಲ ನಾಭನ ದಾಸ ಕಮಲಾಪ್ತ ಭಾಸಾ || ಪ ||

ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಂದ ದೈನ್ಯದಿಂದಲಿ ಬಂದಾ
ಶೇಷ ಜನರಿಗಳಿಗಿಷ್ಟ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟಾ
ನಾ ಸೇರಿದೆನೋ ನಿನ್ನ ನಮಿತ ಜನರ ಪ್ರಸನ್ನ
ಭಾಸುರ ಚರಿತನೆ ಭಜಿಸುವೆನು ಅನವರತ || 1 ||

ಭೇದಾರ್ಥ ಜಲಜಾರ್ಕ ಭೂರಿ ಬಲತರತರ್ಕ
ವಾದಿಶೈಲ ಕುಲಶ ವರಹಸುತೆ ವಾಸಾ
ಬಾಧಿಪ ಅಘ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡು ಗುರುವರ ಪೂರ್ಣ
ಬೋಧ ಮತ ಸಂಭೂತ ಭೂರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ || 2 ||

ನತಜನಾಶ್ರಯ ಪ್ರೀಯ ನೆರೆ ನಂಬಿದೆನೋ ಮಾಯ
ಮತ ಕದಳಿ ಗಜೇಂದ್ರ ವಿಬುಧಾಬ್ದಿ ಚಂದ್ರ
ಕ್ರತು ಭುಕು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ನಿಜದೂತ
ತುತಿಸಲಾಪೆನೆ ನಿನ್ನ ಯತಿಶಿರೋರನ್ನ || 3 ||

Namo namo sri raghavendra | sadguna sandra kamala nabhana dasa kamalapta bhasa || pa ||

desa desagalinda dain’yadindali banda sesa janarigaligista sallisuva visista na serideno ninna namita janara prasanna bhasura caritane bhajisuvenu anavarata || 1 ||

bhedartha jalajarka bhuri balataratarka vadisaila kulasa varahasute vasa badhipa agha jirna madu guruvara purna bodha mata sambhuta bhuri prakhyata || 2 ||

natajanasraya priya nere nambideno maya mata kadali gajendra vibudhabdi candra kratu bhuku jagannatha vithalana nijaduta tutisalapene ninna yatisiroranna || 3 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs posted on Rayaru at your leisure: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhTi04bvQpeVrPFP2F7f5n4gzGxN2u-7

Paadavanu Kandu Paavananaadeno Lyrics and Audio

Sri Janardhana Vittala Dasaru composed this amazing song on Rayaru.

Picture Credit: SKV, NC

ಪಾದವನು ಕಂಡು ಪಾವನನಾದೆನೊ।॥

ಮೋದ ಮತ ಚಂದ್ರ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರರ ದಿವ್ಯ. ॥ ಪಲ್ಲ॥

ಮನೋಭಾವವನು ಕೊಡುವ ಘನ ಭಕುತರಿಗೆ ಇಂದು ।
ದನುಜದಲ್ಲಣ ನಂಘ್ರ ಮನದಿ ಭಜಿಸಿ |

ಕನಸಿನಲಿ ಕನಕರಿಸೆ ವನಜನಾಭನ ಪದವ |

ವಿನಯದಿಂದಲಿ ತೋರಿ ಮನ ಮೋದ ಪಡಿಸುವರ ॥ ೧॥

ಸೀತಾರಾಮರ ಪೂಜೆ ಆತುರದಲಿ ಮಾಡಿ| 

ನೀತ ಮಾರ್ಗದಿ ಭೀತ ರಹಿತನಾದ |

 ಆತುರವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶ್ಯಾತ ಕುಂಭದಂತೆ ಆತುಮವ
ಮಾಡುವ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧುವಿನ 1| ೨॥

ಗುರು ಸುಧೀಂದ್ರರ ವರಕುಮಾರರು ಇವರು |

ಪರಲೋಕ ಸುಖ ಕೊಡುವ ಪರಮ ಕರುಣಿ |

ಧರೆಯೊಳಗೆ ಸರಿಗಾಣೆ ಜನಾರ್ಧನ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ |

ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ವರ ಶಿಖಾಮಣಿದ್ವಯ 1 ೩॥

Padavanu kandu pavananadeno।॥ moda mata candra gururaghavendrara divya. ॥ Palla॥

manobhavavanu koduva ghana bhakutarige indu। danujadallana nanghra manadi bhajisi| Kanasinali kanakarise vanajanabhana padava (vinayadindali tori mana moda padisuvara॥ 1॥

sitaramara puje aturadali madi| Nita margadi bhita rahitanada। aturava pariharisi syata kumbhadante atumava maduva animitta bandhuvina 1| 2॥

guru sudhindrara varakumararu ivaru paraloka sukha koduva parama karuni | dhareyolage sarigane janardhana viththalanna sthiravagi smarisuva vara sikhamanidvaya 1 3॥

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs at your leisure.

https://www.youtube.com/@meerasubbarao-dasarapadagalu/featured

Kori Karave Guru Shree Raghavendrane Audio

One of my all time favorites to sing during Satsangha. I realized I hadn’t posted the audio, so here it comes.

Lyrics at : ಕೋರಿ ಕರೆವೆ ಗುರು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರನೆ – Kori Karave Guru Shree Raghavendrane Lyrics

You can find several lyrics on Sri Raghavendra Swamy at this page: https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

.

Raghavendra Muniraayara Smarane Lyrics and Audio

Sri Prasanna Venkata Dasaru was traveling and reaches Mantralaya. As he stands in front of the amazing Moola Brindavana of Rayaru, he is overcome with emotions. Tears flowing from his eyes, he is staring at the Brindavana. And at this time, with great devotion, he composes and sings this song in front of Rayaru in Mantralaya.

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru

Picture Credit: SRS Mutta, Mantralaya

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುನಿರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ

ಜಾಗಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ನೀಗೊ ಬವಣೆ || ಪ ||

ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಜನುಮಗಳಲ್ಲೂ

ಇಂದಿರೇಶನನು ವಲಿಸಿ ಮೆರೆದು ಬಲು

ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಪುಣ್ಯಗಳಿಸಿ ಸುರತರು

ಮಂದಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ಹಂಚುತಲಿಹರು || ೧ ||

ಭೂತಪ್ರೇತ ಸಕಲಾದಿ ಶಕುನಭಯ

ಘಾತಚಕ್ರ ಜಾತಕದ ಪೀಡೆಗಳು

ಗತಿಸುವವೀಯತಿ ಕರುಣೆತೋರಲು

ನಿತ್ಯತುತಿಸೆ ನಿಜ ಮುಕುತಿ ನಿಶ್ಚಿತವು || ೨ ||

ಕಲಿಬಲ ಹೆಚ್ಚಿ ನಲುಗಿದ ಜನಕೆ

ಸುಲಭದ ಮುಕುತಿ ದಾರಿಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ

ನಳಿನನಾಭ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟನಾಜ್ಞೆಲಿ

ಸುಲಲಿತ ಮಹಿಮೆ ತೋರಿ ನಲಿವ ಗುರು || ೩ ||

Raghavendra muniraayara smarane

jaagillade madi nigo bavane || pa ||

Hindina muru janimagalallu

indireshananu valisi meredu balu

kundillada punyagalisi surataru

mandabhagyarige hanchutaliharu|| 1 ||

bhutapreta sakalaadi shakunabhaya

ghatachakra jaatakada pidegalu

gatisuviyati karune toralu

nityatutise nija mukuti nischitavu|| 2 ||

kalibala hechhi nalugida janake

sulabhada mukuti daarili nillisi

nalinalinanabha prasanventanajneli

sulalita mahime tori naliva guru || 3 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

An Amazing Dream – Part 2

In my last post where I recorded a song and posted, I had written “Can you imagine standing in front of Rayaru brindavana, and our beloved Rayaru calls our name from within? I would feel blessed even if I hear my name from our Beloved Rayaru in my dream. 

That post and the lyrics are : https://meerasubbarao.wordpress.com/?p=11615

For the past week or so I have been listening to Bhagavad Gita and reciting the same to be ready for the Sampurna Gita recital at our temple, which I have posted here : https://meerasubbarao.wordpress.com/2022/11/27/gita-jayanthi-december-3rd-2022/

I have been suffering with recurring cough since I came back from Pittsburg. So, the whole night I was unable to sleep with some pain in my ribs with all the coughing. All along, I kept reciting some verses of Gita and the song I had recorded on Rayaru. I woke up around 2.30 AM, and seeing it was still a long night tried to get back to sleep.

It must have been around 4.00 AM, I am sitting in a big Mutta/temple and having a conversation with Swamigalu; very divine looking, quite young also. Didn’t look like any swamigalu I know. I have spent some time with Sri Suguneendra Swamiglau in SKV temple when they visited in October. A very brief conversation with Mantralaya Swamigalu when I visited in 2019. Other than that, I have always seen them from far and did namaskaras.

I am having a deep conversation with Swamigalu about Bhagavad Gita. Telling him ” When I think about Krishna, I can get this divine form of Krishna as a child and Krishna riding the chariot with Arjuna during the war. When I think of Lord Rama, I can imagine him as charming divine royal person.” And continue asking ” Why when I think of Duryodhana do I not feel the demonic face, the bad person, the cruel person he is even in my imagination”.

Swamigalu tells me ” You are constantly thinking of Krishna and Rama, you are truly devoted to them, you think of them day and night, consciously and subconsciously they are in your mind , that’s why in your imagination God is so divine, beautiful, loving and caring. However, you never ever think of Duryodhana, he is never in your thoughts knowingly or even unknowingly, so there is no chance he will ever be in your imagination however bad he is”.

At that point, the disciples come and say ” Swamigale, all devotees are waiting for pooje, please come we need to hurry”.

Swamigalu turns towards me and says ” Meera, let me go finish the pooje, will come back and we can continue the Gita Conversation”.

The word Meera Swamigalu says takes me to another state of mind, I turn towards my Husband and tell him did you hear ” Rayaru said my name, did you hear that”. Rayaru said my name Meera.

And at that moment I got woken up. Even now I am just in shock, I typed my desire while posting the song in my Blog, and Rayaru truly came in my dream and had a conversation with me and actually said my name.

What punya might I have done to even ask for something and the very next moment Rayaru fulfills that? I had tears as I was typing this to post it here in my blog. And told about this dream to my family and my Sister. And of course, I have to share with you all my truly blessed extended family.

Sri Raghavendra Guru Sarvabhowma Ki Jai. Sri Krishnarpanamastu

If you have not read the part 1 of my dream, you can read it here : https://kalpavrikshakamadhenu.wordpress.com/2011/02/06/an-amazing-dream/

Endigadaru Omme Vrndavanadinda Lyrics and Audio

Can you imagine standing in front of Rayaru brindavana, and our beloved Rayaru calls our name from within? I would feel blessed even if I hear my name from our Beloved Rayaru in my dream. What an amazing composition by our Dasaru.

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru

Picture Credit: SRS Mutta, Mantralaya

ಎಂದಿಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ವೃಂದಾವನದಿಂದ |
ಬಂದು ಈ ಕಂದನನು ಕೂಗಲಾರೆಯ ಗುರುವೆ || ಪ ||

ಮಂದರೋದ್ಧರನ ಮಹಾ ಮಂದಿರವ ತಂದಿಳಿಸಿ
ಚೆಂದ ಮುಕುತಿ ಜ್ಞಾನದಾನಂದವನೆ ನೀಡಿ || ಅ ಪ ||

ಅಪ್ರಮೇಯನೆ ನೀನು ಅಪರೂಪದಲಿ ಅಂದು |
ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಲಿದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ||
ಸ್ವಪದವಲಂಬಿತರ ಪೊರೆವ ಗುರು ನೀ ಏನೆಂಬರು |
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಕೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಂದಿರುವೆ || 1 ||

ಅಶನವಸನ ಹುಸಿಮಾತನಾಡಿಕಾಗಿಸಿ |
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನ ಮನಕೆ ಮುಸುಕ್ಹಾಕಿ ||
ಮೋಸಹೋದೆ ಗುರುವೆ ಭವಪಾಶದಲಿ ಸಿಲುಕಿ |
ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಬಾ ಹರಿದಾಸನೆನಿಸಿ || 2 ||

ಧನಕನಕಗಳ ಬಯಸಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಯುವನಲ್ಲ |
ನಿನ್ನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುನ್ನಿಯಾಗಿರಿ ಸೋ ಎನ್ನ ||
ಮನೋಜ ಜನಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟನೊಲುಮೆ |
ಸನ್ನುತವು ಕೊಡಿಸೆನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಬಾ ತಂದೆ || 3 ||

Endigādarū om’me vr̥ndāvanadinda |

bandu ī kandananu kūgalāreya guruve || pa ||

mandarōd’dharana mahā mandirava tandiḷisi

cenda mukuti jñānadānandavane nīḍi || a pa ||

apramēyane nīnu aparūpadali andu |

appaṇṇācāryarige olidu prakaṭagoṇḍu ||

svapadavalambitara poreva guru nī ēnembaru |

suprasid’dhiya kēḷi oppisi bandiruve || 1 ||

aśanavasana husimātanāḍikāgisi |

ghāsigoḷiside enna manake musuk’hāki ||

mōsahōde guruve bhavapāśadali siluki |

āsareya nīḍu bā haridāsanenisi || 2 ||

dhanakanakagaḷa bayasi ninna kareyuvanalla |

ninnavara maneyalli kunniyāgiri sō enna ||

manōja janaka śrī prasannaveṅkaṭanolume |

sannutavu koḍisenna anugrahisu bā tande || 3 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

%d bloggers like this: