Archive for the ‘Shri Raghavendra Swamy’ Category

ಯಾರಿಂದಲೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಲಬಿಸಲಿಲ್ಲ – Yarindalu sukha shanthi labisalilla Lyrics

rayaru-veena

Ms. Shashikala has sent the lyrics for yet another amazing song. Thanks. Ms.Shashikala.

ಯಾರಿಂದಲೂ  ಸುಖ  ಶಾಂತಿ  ಲಬಿಸಲಿಲ್ಲ
ಯಾರು  ಬೇಡಿದರು  ಬದುಕು  ಬೆಳಗಾಲಿಲ್ಲ
ಪರಿ  ಪರಿ  ವಿಧದಲಿ ಭಕ್ತರ  ರಕ್ಷಿಸುತಿರುವಿರಿ
ನಿಮಗೆ  ಶರಣು  ಎಮ್ಮನು  ಪಾಲಿಸೈ ಗುರುವೇ

ತುಂಗಾ ತೀರದಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ  ನಿಂತು
ಕರುಣಾಕರನಾಗಿರುವಿರಿ ಲೋಕಪಾಲಕನಾಗಿರುವಿರಿ
ನಿಮ್ಮ  ನಾಮ  ಜನ್ಮ  ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲವೆ
ಜಯ  ಜಯ    ಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ

ತಿಳಿದು  ತಿಳಿಯದೆ  ಮಾಡಿದ ಎಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ್ಳನೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿ
ಸಂಸಾರದ  ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ  ಸಿಕ್ಕಿರುವೆ  ರಕ್ಷಿಸಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ   ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ
ನೀವೆನ್ನ   ಕೈಪಿಡದೆರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ  ಬಿಡೆನು
ನಿಮ್ಮ  ನಿತ್ಯ  ಸೇವೆ  ನಿರಂತರ  ಧ್ಯಾನ
ಲಭಿಸಲಿ  ಉತ್ತಮೊತ್ತಮರೆ ಮಾನಸ  ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

ಜಯ  ಜಯಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ  ನಮಾಮಿ  ಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ
ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ  ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ
ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ  ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ  ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ
ನಿಮ್ಮ  ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣು  ನಿಮ್ಮ  ಪಾದಗಳಿಗೆ  ಶರಣು

 

Yarindalu sukha shanthi labisalilla
Yaru bedidaru badhuku belagalilla
Pari pari vidhadali bhakthara rakshisuthiruviri
Nimage sharanu emmanu palisai guruve

Thunga thiradali neleyagi ninthu
Karunakaranagiruviri lakapalakanagiruviri
Nimma nama Janama sarthakavallve
Jaya jaya shri raghavendra guruve

Thilidu thiliyade madidha emma tappugallanella mannisi
Samsaradha birugalige sikkiruve rakshisi
Raghavendra namo namo namo namo
Nnivenna kaipidadere na nimma bidenu
Nimma nithya seve niranthara dhayana
Labhisali uttamotthamare manasa shirasa namami

Jaya jayashri raghavendra guruve namami shri raghavendra guruve
Namo namo namo namo raghavendrare raghavendrare raghavendrare
Manthralaya prabhuve Manthralaya prabhuve Manthralaya prabhuve
Nimma padagalige sharanu nimma padagalige shranu

ಶರಣು ಗುರುರಾಜ ಶರಣು ರವಿ ತೇಜ – Sharanu gururaja sharanu ravi teja Lyrics

thumb_IMG_4519_1024

Ms. Shashikala has posted the lyrics for an amazing song on our Beloved Rayaru. Thanks Ms. Shashikala for posting the same.

ಶರಣು  ಗುರುರಾಜ  ಶರಣು  ರವಿ  ತೇಜ
ನಂಬಿದವರ  ಬೇಡಿಕೆಗಳ  ನೀಡುವಂಥ ಯೋಗಿ ರಾಜ  II ಪ  II

ತುಂಗಾ ನದಿಯ  ತೀರವಾಸಿ ವರಮಂತ್ರಾಲಯ  ತಾಪಸಿ
ಬೃಂದಾವನ  ಜ್ಯೋತಿ  ರೂಪ  ನೀವೇ  ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ  II ಶರಣು  II

ಗುರುವು  ನೀವೇ  ತಂದೆ  ನೀವೇ  ನಮ್ಮಕಾಯುವ ದೈವ  ನೀವೇ
ನಿಮ್ಮ  ನಾಮಾಮೃತವ ಜಪಿಸಿ  ಚಿಂತೆಗಳನು  ಮರೆವೆ  ನಾನು  II ಶರಣು  II

Sharanu gururaja sharanu ravi teja
Nambidavara bedikegala niduvantha yogi raja II pa II
Thunga nadiya tiravasi varamanthralaya tapasi
brindavana jyothi roopa nive namage darideepa II sharanu II
Guruvu nive thande nive nammakayuva daiva nive
Nimma namamamruthava japise chinthegalanu mareve nanu II sharanu II

You can listen to the song on youtube here:

 

 

24/7 Radio on Guru Raghavendra

Radio

Mr.DIWAKAR RAO N sent me an email a couple days back about the Radio. He had sent me a link of Android radio on Guru Raghavendra, which naturally didn’t work for me since I have an iPhone. Tried many options and couldn’t get it working. So, I did what best I do, googled the same and alas found the link on Facebook and a couple other places for the radio.

For those of you having an Android phones, you can download the same from the link below:

Guru Raghavendra Bhakthi Radio – Android Apps on Google Play

For those of you having a iPhone, the following search on the AppStore allows you to download the app:

Guru Raghavendra Radio

For those of you who want to listen on your laptop, below is the link:

http://www.gururaghavendraradio.org/

So, doesn’t matter what device or computer you have, you can now listen to Songs and Pravachanas at your finger tips.  I heard a few amazing songs, and still looking for the lyrics. Once found will post it here.

Once again, Thanks Mr.DIWAKAR RAO N  for sharing such a wonderful link.

The program schedule as per the website is as such:

  • Guru Raghavendra Radio Schedule (24×7) every day – All times Mantralayam (india) Time:
  • Tamil Songs Morning – 4:00 am – 6:30 am
  • Suprabatha Seva – 6:30 am
  • Devotee Time (Real Interviews with devotees on Rayarus miracles in Kannada, English, Tamil and Telugu) – 1 AM ,3 am, 9 am , 11 am, 12:30 pm, 3 pm, 6 pm,8 pm, 10 pm
  • Tamil Songs Evening – 4 pm
  • Kannada Dasa Vaibhava will play All other times other than the times listed above. Rare songs on Rayaru sung by great haridasas in Kannada

Update: Pushya Nakshatra and Thursday – September 10th 2015

Rayaru

Rayaru

The common interpretation of Pushyaarka Yoga is the combination of Pushya Nakshatra and Thursday or Sunday.This common interpretation is when moon entering Pushya nakshatra on Thursday  or Sunday is PushyArka yoga .

Raghavendra Mutta says “On this Holy day one should Recite or Chant Guru Stotra ( Raghavendra Stotra)s, Singing songs will bring happiness and prosperity in your life.”

The significance of this day is also mentioned in Rayara Stotra – 27th Stanza.

Screen Shot 2015-04-21 at 6.27.06 PM

Screen Shot 2015-04-21 at 6.28.01 PM

Anyone who recites this holy Sri Raghavendra Stotram 108 times with intense devotion, on the occasion of solar/lunar eclipse or the combination of Sunday with the star Pushya, will be relieved of all evil influence, e.g., haunting etc. (27)

You can find more details about this great day below in the link:

To find lyrics on Rayaru, please visit this page:

The Raghavendra Stotra to be recited is posted here:

Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/

Shree Raghavendra Sthavana Lyrics

IMG_4546

As requested by you all, attached is the scanned version of the song. A very old book and very dear to me. At a later date I will try to convert the same into English for those of you who don’t know Kannada. But for right now,please read the lyrics. At a few places since the book is very old, the letters are not visible. Let me know and I can update the comments sections for the same.

Guru Sthavana

This is one of the oldest lyrics I have in my book given to me by my Late Grandfather. It has the lyrics for Shree Raghavendra Sthavana. I learned the lyrics by my Mom.

During the Aaradhane the past three days, I was reciting this to our beloved Rayaru. My Husband recorded it today during the evening pooje. Attached is the video for the same. I will post the lyrics as and when I get time.

Mantralaya Poorva Aaradhane Pictures.

Attached below are links and a few pictures from Mantralaya. All credit to webmaster at Mantralaya.

344 th Aaradhane

344 th Aaradhane

Below are some links to see amazing pictures:

Rayara Aaradhane at Maryland – 2015

It was a humbling experience to be part of Rayara Aaradhane at SBAT Temple, Maryland here. Having our Beloved Rayaru’s mrutike Brindavana was unbelievable.We were able to perform Pada Pooja and Kanakabisheka for as well,

My Husband and performed Rayara seva at our house. This time I wanted to do 108 Pradakshina, so we made a little different arrangement at home. I have include a few pictures of my home Pooje as well.

I also met several wonderful ladies and men who were following the blog and came talked to me. Don’t want to mention any names to keep things private. To each one of you who came and talked to me, I am humbled and blessed to know that this blog has helped each one of you. This blog has reached this height only because of the blessings of our beloved Rayaru. Thanks a million to each one of you. I can’t express how much happiness it brings to me when you all come talk to me. Thanks again.

Attached are pictures from my home pooje celebrations of 344th Rayara Aaradhane.

thumb_IMG_4527_1024

thumb_IMG_4531_1024

thumb_IMG_4529_1024

thumb_IMG_4532_1024

thumb_IMG_4533_1024

And a few pictures from the temple.

thumb_IMG_4506_1024 thumb_IMG_4517_1024 thumb_IMG_4519_1024 thumb_IMG_4520_1024 thumb_IMG_4521_1024 thumb_IMG_4523_1024

IMG_4546 thumb_IMG_4524_1024 thumb_IMG_4525_1024

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,529 other followers

%d bloggers like this: