Archive for the ‘Shri Vadirajaru’ Category

Madhvantargata Vedavyasa Kayo 

2nd May ( USA) – 3rd May ( India)Sri Vedavyasa Jayanthihttps://meerasubbarao.wordpress.com/category/sri-vedavyasa/

This recording is from the bhajane we did at 2022 Rayara Aaradhane celebration form SKV Temple. There is some background noise, but yu can get the tune.

If you have a Facebook account, you can watch the video that was live. The bhajane starts from 3.24 hours. https://www.facebook.com/100064419894869/videos/477897493698603

Composer : Sri Vadirajaru
Ankita : Hayavadana
Book Ref : Dasara Bhajane

ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಯೊ ಶುದ್ಧ ಮೂರುತಿಯೆ ಸರ್ವೇಶ ||ಪ||

ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸುವ ಭಕುತರಿಗೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಗಳ ಕೊಟ್ಟುದ್ಧರಿಸೊ ದೇವರ ದೇವ ||ಆ.ಪ||

ದ್ವಾಪರದಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಪ ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ

ಶಾಪಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ಲೋಪ‌ ವಾಗೆ ಅಪಾರ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ

ಶ್ರೀಪತಿಯೆ ಕಾಯೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ ಪಾಪ ವಿರಹಿತಳಾದ ಯಮುನೆಯ

ದ್ವೀಪ ದಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪಗೊಲಿದ ವನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ I೧II

ವೇದವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಲು ತತ್ವವಾದಿ ಜನರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲು

ಮೇದಿನಿ ಸುರರು ಮೊರೆಯಿಡಲು ನಾನಾ ವೇದ ವಿಭಾಗ ವಿರಚಿಸಲು

ಮೋದದಿಂದ ತದರ್ಥ ಭೋಧಕ ವಾದ ಸೂತ್ರ ಪುರಾಣ ವಿರಚಿಸಿ

ವಾದಿಗಳ ನಿರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ | ಸಾಧು ವಂದಿತ ಬಾದರಾಯಣ ||೨||

ಸುಮತಿಗಳಿಗೆ ನೀ ಬೋಧಿಸಿದೆ ಮಿಕ್ಕ ಕುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀ ಛೇದಿಸಿದೆ

ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿಸಿದೆ ಜಗತ್‍ ಸ್ವಾಮಿ ಚರ್ಯವ ನೀ ತೋರಿಸಿದೆ

ವಿಮಲ ರೂಪನೆ ಕಮಲ ನಾಭನೆ ರಮೆಯ ಅರಸನೆ ರಮ್ಯ ಚರಿತನೆ

ಮಮತೆಯಲಿ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ನಮಿಸುವೆನು ಹಯವದನ ಮೂರುತಿ

ವಿಮಲ ರೂಪನೆ ಕಮಲ ನಾಭನೆ ರಮೆಯ ಅರಸನೆ ರಮ್ಯ ಚರಿತನೆ

ಮಮತೆಯಲಿ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ನಮಿಸುವೆನು ಹಯವದನ ಮೂರುತಿ||೩||

Madhvāntargata vēdavyāsa kāyo śud’dha mūrutiye sarvēśa ||pa||

śrad’dheyindali ninna bhajisuva bhakutarige bud’dhyādigaḷa koṭṭud’dhariso dēvara dēva ||ā.Pa||

dvāparadali obba munipa tanna kōpadindali koṭṭa śāpa śāpisalu jñāna lōpa‌ vāge apāra tatva svarūpa śrīpatiye kāyendu moreyiḍe pāpa virahitaḷāda yamuneya dvīpa dali ambigara heṇṇina rūpagolida vanalli janiside I1II

vēdavādigaḷella keḍalu tatvavādi janaru bāyi biḍalu mēdini suraru moreyiḍalu nānā vēda vibhāga viracisalu mōdadinda tadartha bhōdhaka vāda sūtra purāṇa viracisi vādigaḷa nirvāda māḍida | sādhu vandita bādarāyaṇa ||2||

sumatigaḷige nī bōdhiside mikka kumatigaḷannu nī chēdiside krimiyinda rājyavāḷiside jagat‍ svāmi caryava nī tōriside

vimala rūpane kamala nābhane rameya arasane ramya caritane mamateyali koḍu kāmitārthava namisuvenu hayavadana mūruti

vimala rūpane kamala nābhane rameya arasane ramya caritane mamateyali koḍu kāmitārthava namisuvenu hayavadana mūruti||3||

Plain English

Madhvantargata vedavyasa kayo sud’dha murutiye sarvesa ||pa||

srad’dheyindali ninna bhajisuva bhakutarige bud’dhyadigala kottud’dhariso devara deva ||a.Pa||

dvaparadali obba munipa tanna kopadindali kotta sapa sapisalu jnana lopa‌ vage apara tatva svarupa sripatiye kayendu moreyide papa virahitalada yamuneya dvipa dali ambigara hennina rupagolida vanalli janiside I1II

vedavadigalella kedalu tatvavadi janaru bayi bidalu medini suraru moreyidalu nana veda vibhaga viracisalu modadinda tadartha bhodhaka vada sutra purana viracisi vadigala nirvada madida | sadhu vandita badarayana ||2||

sumatigalige ni bodhiside mikka kumatigalannu ni chediside krimiyinda rajyavaliside jagat‍ svami caryava ni toriside

vimala rupane kamala nabhane rameya arasane ramya caritane mamateyali kodu kamitarthava namisuvenu hayavadana muruti

vimala rupane kamala nabhane rameya arasane ramya caritane mamateyali kodu kamitarthava namisuvenu hayavadana muruti||3||

Udupina Ranga Kallukambadindodeda Narasimha

A very short and sweet song on Lord Narashima.

May 4th Thursday – Narashima JayanthiIndia and USAhttps://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-narashima/

Composer : Sri Vadirajaru
Ankita : Hayavadana
Book Ref : Udupi Krishna Kruti Manjari

ಉಡುಪಿನ ರಂಗ ಕಲ್ಲುಕಂಬದಿಂದೊಡೆದ ನರಸಿಂಹ || PA ||
ಬಿಡದೆಮ್ಮ ಸಲಹೊ ಕೈಪಿಡಿ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡವೊ || A PA ||

ಕರೆಯದೇ ಮುನ್ನ ಬಂದೆ ಖಳನಿದಿರಲಿ ನಿಂದೆ
ಅರಿಯುದರವ ಸೀಳ್ದೆ ಅಸಮನೆನಿಸಿ ಬಾಳ್ದೆ || 1 ||

ಎನಗೆ ನೀನೆ ಬಂಧು ಎಲೆಲೆ ಕರುಣಾಸಿಂಧು
ಧನದಾಸೆಯ ಬಿಡಿಸೊ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸೊ || 2 ||

ಹಯವದನನಾಗಿ ಹರಿ ನೀ ದೈತ್ಯರ ನೀಗಿ
ನಯದಿ ವೇದವ ತಂದೆ ನಳಿನನಾಭನೇನೆಂಬೆ || 3 ||

uḍupina raṅga kallukambadindoḍeda narasinha || PA ||

biḍadem’ma salaho kaipiḍi innēke taḍavo || A PA ||

kareyadē munna bande khaḷanidirali ninde ariyudarava sīḷde asamanenisi bāḷde || 1 ||

enage nīne bandhu elele karuṇāsindhu dhanadāseya biḍiso dharmamārgadi naḍeso || 2 ||

hayavadananāgi hari nī daityara nīgi nayadi vēdava tande naḷinanābhanēnembe || 3 ||

Plain English

udupina ranga kallukambadindodeda narasinha || PA ||

bidadem’ma salaho kaipidi inneke tadavo || A PA ||

kareyade munna bande khalanidirali ninde ariyudarava silde asamanenisi balde || 1 ||

enage nine bandhu elele karunasindhu dhanadaseya bidiso dharmamargadi nadeso || 2 ||

hayavadananagi hari ni daityara nigi nayadi vedava tande nalinanabhanenembe || 3 ||

Udupiya Krsna Sakala Jagadisa

Yet another amazing composition from Sri Vadirajarau in praise of Udupi Lord Krishna. I don’t think I will ever get tired of posting and singing all the songs in praise of the Almighty Lord and the various compositions by our Dasaru. Anytime I get a few minutes, I open my books, pick a song, try a few different tunes and the one I see match I will record and post.

Composer : Sri Vadirajarau

Ankita : Hayavadana

Book Ref : Udupi Krishna Kruti Manjari

ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಕಲ ಜಗದೀಶ |
ಬಿಡದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮಧ್ವಹೃದಯ ವಾಸ || 1 ||

ವಿಕಸಿತ ನಯನ ಜಲಜಾಸನ
ಪ್ರಕಟಿತ ತಾತ ದಿತಿಕುಲ ದಮನ || 2 ||

ತ್ರಿಕರಣ ಪರಿಯ ತ್ರಿವಿಧತಾಪ ಶಮನ
ಸುಕುಮಾರರೂಪ ಮೋಹನ ರಮಾರಮಣ || 3 ||

ಎಸೆವ ಕಿರುಡೊಳ್ಳಿನ ಶುಭಾಕಾರ ಗಂಡ
ಪಸುಳೆಯ ಭಾಷಧಿ ಮೆರೆವ ಪ್ರಚಂಡ || 4 ||

ಶಶಿಸಮವದನ ಕುಂಡಲಶೋಭಿಗಂಡ
ಅಸುರಸಂಹಾರ ದೋರ್ಧೃತ ಪಾಶದಂಡ || 5 ||

ಶ್ರುತಿಯರು ಸೇವೆಯದರು ಬಿಡದೆ ಬಣ್ಣಿಸುವರು
ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದದುಭುತ ಮಹಿಮಾನುಭಾವ || 6 ||

ಯತಿಕುಲ ಸೇವ್ಯ ಹಯವದನ ದೇವ
ಪತಿಕರಿಸೊ ನಮ್ಮ ಭವವನದಾವ || 7 ||

Uḍupiya kr̥ṣṇa sakala jagadīśa |

biḍadenna salahō madhvahr̥daya vāsa || 1 ||

vikasita nayana jalajāsana prakaṭita tāta ditikula damana || 2 ||

trikaraṇa pariya trividhatāpa śamana sukumārarūpa mōhana ramāramaṇa || 3 ||

eseva kiruḍoḷḷina śubhākāra gaṇḍa pasuḷeya bhāṣadhi mereva pracaṇḍa || 4 ||

śaśisamavadana kuṇḍalaśōbhigaṇḍa asurasanhāra dōrdhr̥ta pāśadaṇḍa || 5 ||

śrutiyaru sēveyadaru biḍade baṇṇisuvaru pratiyilladadubhuta mahimānubhāva || 6 ||

yatikula sēvya hayavadana dēva patikariso nam’ma bhavavanadāva || 7 ||

Plain English

Udupiya krsna sakala jagadisa | bidadenna salaho madhvahrdaya vasa || 1 ||

vikasita nayana jalajasana prakatita tata ditikula damana || 2 ||

trikarana pariya trividhatapa samana sukumararupa mohana ramaramana || 3 ||

eseva kirudollina subhakara ganda pasuleya bhasadhi mereva pracanda || 4 ||

sasisamavadana kundalasobhiganda asurasanhara dordhrta pasadanda || 5 ||

srutiyaru seveyadaru bidade bannisuvaru pratiyilladadubhuta mahimanubhava || 6 ||

yatikula sevya hayavadana deva patikariso nam’ma bhavavanadava || 7 ||

Nodide Srikrsnana Nodide

In this composition, Sri Vadirajarau talks about seeing Lord Krishna, through the window with 9 square compartments, and seeing the most handsome man. Other than the Swamigalu who is in charge as part of the Paryaya, everyone else has to see Lord Krishna through the window. He is not facing the door and is facing towards this 9-square window.

The book I have says this : “ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ 9 ಕಿಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹಾಭಿ ಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದ ಲಿನಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಡಿಯನ್ನು ಕಾವಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾದ್ವಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕ್ರಮಸಿದ ತರುವಾಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಸರೋವರವಿದ್ದು ಎಡಭಾಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು 9 ಕಿಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ವಾದಿರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ತೆಂದು “ನೋಡಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದೆ-ನೋಡಿದೆ ಒಂಭತ್ತುಗೂಡಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಕೂಡಿದ ಮಂದಿಯೊಳ್ತಾಡಿಕಾರನನಿಂದು” ಎಂಬ ಅವರ ಕೃತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.”

In English : “Darshana of Lord Krishna in Udupi needs to be done only through small 9 kindis. As in all temples there is no door facing Lord Krishna. Since the practice of worshiping Swamigalu during Paryaya has existed since the beginning, the temple must have been built in this way to protect Madi. After entering the pujadwara of the temple, there is Madhvasarovara on the right side, after entering the door on the left side, after making a half circumambulation, Lord Krishna can be seen through 9 kindis. This must have been since the time of Sri Vadirajaru, and that’s why he has written this song ” Nodide Sri Krishnana Nodide”.

Gāḍikāra (ಗಾಡಿಕಾರ) – a handsome man

Composer : Sri Vadirajarau

Ankita : Hayavadana

Book Ref : Udupi Krishna Kruti Manjari

ನೋಡಿದೆ | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ | ನೋಡಿದೆ || PA ||
ನೋಡಿದೆ ಒಂಬತ್ತುಗೂಡಿನ ಕಿಟಕಿಯೊಳ್ಕೂಡಿದ
ಮಂದಿಯೊಳ್ಗಾಡಿಕಾರನನಿಂದು || A. PA ||

ನಾರಿ ಪುರುಷರೊಂದುಗೂಡಿ ಮುಂದೆ
ದಾರಿಯ ಬಿಡದೆ ಹೋರ್ಯಾಡಿ ದೇಹ
ಯಾರದಂತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ
ಶ್ರೀರಮಣನ ಪಾಡಿ ಬೇಡಿ | ಆಹಾ |
ಸುತ್ತ ಸೇರಿದ ಜನರಿವರ ಮಧ್ಯದಿ ಚಾರು
ಮೌಕ್ತಿಕದ ಮಣಿಹಾರ ಶೃಂಗಾರನ್ನ || 1 ||

ಅಂಗದೊಳಿಹ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಕನ-
ಕಂಗಳೊಪ್ಪಿದ ರವಿಕಿರಣ ಮುನಿ-
ಪುಂಗವೆ ವಂದಿಪ ಚರಣಕಮ-
ಲಂಗಳ ನೆನೆವರ ಕರುಣ | ಆಹಾ |
ಹಿಂಗದೆ ಪೊರೆವ ಶ್ರೀರಂಗನುತ್ಸವಕೆಂದು
ಮಂಗಲಾರತಿಯಾಗಿ ಸಂಗಡ ಪೊರಡಲು || 2 ||

ಭರದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನೇರಿ ಮಧ್ವ-
ಸರೋವರದೆಡೆಯನು ಸಾರಿ ಸುತ್ತ
ಮೆರೆವ ದೀಪದಿಂದಲಿ ನೋಳ್ಪ ಜ-
ನರಿಗೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ತೋರಿ | ಆಹಾ |
ಸಿರಿ ಅರಸನು ಹಯವದನ ಉಡುಪಿಯೊಳ್
ಏರಿ ಮೆರೆವ ಪರ್ಯಾಯ ವಿನೋದವ || 3 ||

nōḍide | śrīkr̥ṣṇana | nōḍide || PA ||

nōḍide ombattugūḍina kiṭakiyoḷkūḍida mandiyoḷgāḍikārananindu || A. PA ||

nāri puruṣarondugūḍi munde dāriya biḍade hōryāḍi dēha yāradante puḍi puḍi matte śrīramaṇana pāḍi bēḍi | āhā |

sutta sērida janarivara madhyadi cāru mauktikada maṇihāra śr̥ṅgāranna || 1 ||

aṅgadoḷiha divyābharaṇa kana- kaṅgaḷoppida ravikiraṇa muni- puṅgave vandipa caraṇakama- laṅgaḷa nenevara karuṇa | āhā |

hiṅgade poreva śrīraṅganutsavakendu maṅgalāratiyāgi saṅgaḍa poraḍalu || 2 ||

bharadinda pallakkinēri madhva- sarōvaradeḍeyanu sāri sutta mereva dīpadindali nōḷpa ja- narige jalakrīḍe tōri | āhā |

siri arasanu hayavadana uḍupiyoḷ ēri mereva paryāya vinōdava || 3 ||

Plain English

nodide | srikrsnana | nodide || PA ||

nodide ombattugudina kitakiyolkudida mandiyolgadikarananindu || A. PA ||

nari purusarondugudi munde dariya bidade horyadi deha yaradante pudi pudi matte sriramanana padi bedi | aha |

sutta serida janarivara madhyadi caru mauktikada manihara srngaranna || 1 ||

angadoliha divyabharana kana- kangaloppida ravikirana muni- pungave vandipa caranakama- langala nenevara karuna | aha |

hingade poreva sriranganutsavakendu mangalaratiyagi sangada poradalu || 2 ||

bharadinda pallakkineri madhva- sarovaradedeyanu sari sutta mereva dipadindali nolpa ja- narige jalakride tori | aha |

siri arasanu hayavadana udupiyol eri mereva paryaya vinodava || 3 ||

Srisa Ninahudo Sesacalavasa Ninahudo

Book Ref : Haridasaru Kanda Srinivasa

Composer : Sri Vadirajaru
Ankita : hayavadana

ಶ್ರೀಶ ನೀನಹುದೋ ಶೇಷಾಚಲವಾಸ ನೀನಹುದೊ || PA ||

ಶೇಷಶಯನ ಸುರೇಶವಂದಿತ ಶೇಷಜನರನು ಪಾಲಿಸಿ
ಬಡ್ಡಿಕಾಸು ಸೇರಿಸಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವ ಕ್ಯಾಸಕ್ಕಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೀನೆ || A PA ||

ತಂದೆ ನೀನಹುದೊ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ನೀನಹುದೊ
ಅಂದು ದ್ರುಪದನ ನಂದನೆಯ ಎಳೆ ತಂದು ಘಾಸಿಯ ಮಾಡುತಿರಲು
ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಕ್ಷಯವೆಂದು ಸಲಹಿದ ಮಂದಹಾಸ ಮುಕುಂದನು ನೀನೆ || 1 ||

ಧೀರ ನೀನಹುದೊ ಜಗದೋದ್ಧಾರ ನೀನಹುದೊ
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನಪಾದ ಸುವಾರಿಜಂಗಳ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತರ
ಘೋರ ದುರಿತವ ದೂರಗೈಸುವ ಮಾರಜನಕ ಅಪಾರ ಮಹಿಮನೆ || 2 ||

ಧನ್ಯ ನೀನಹುದೊ ಸುರಮುನಿ ಮಾನ್ಯ ನೀನಹುದೊ
ಪನ್ನಗಾರಿವಾಹನ್ನ ಧರೆಯೊಳು ಇನ್ನು ನಿನಗೆದುರ್ಯಾರ ಕಾಣೆನೊ

ಪ್ರಸನ್ನನಾಗೆಲೊ ಬಿನ್ನಹ ಕೇಳು ಪ್ರಪನ್ನವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ || 3 ||

Śrīśa nīnahudō śēṣācalavāsa nīnahudo || PA ||

śēṣaśayana surēśavandita śēṣajanaranu pālisi baḍḍikāsu sērisi gaṇṭu kaṭṭuva kyāsakki tim’mappa nīne || A PA || tande nīnahudo karuṇāsindhu nīnahudo andu drupadana nandaneya eḷe tandu ghāsiya māḍutiralu munde bandu akṣayavendu salahida mandahāsa mukundanu nīne || 1 ||

dhīra nīnahudo jagadōd’dhāra nīnahudo bāri bārige ninnapāda suvārijaṅgaḷa sērida bhaktara ghōra duritava dūragaisuva mārajanaka apāra mahimane || 2 ||

dhan’ya nīnahudo suramuni mān’ya nīnahudo pannagārivāhanna dhareyoḷu innu ninageduryāra kāṇeno prasannanāgelo binnaha kēḷu prapannavatsala śrī hayavadana || 3 ||

Plain English

jayabho, jayabho, jaya venkatesa prabho jaya karta, bhaya hartas bhayadayaka murte || pa ||

phanigirivara phanamandira pranata manohara ghanasadgunaganapurna, ghanasamalavarna manamanasa munitapasa manomanasa hansa danusuta hara, dhenu sanhara, dinamanisa rucira || 1 ||

vanajaksasvanijantaka vanajasana janaka kanakaksaha kanakalaya kanakastripriya vanabhramanasvaniramana vinatatmaja gamana animittaja anusuyaja animisa indranuja || 2 ||

aridharadhara, ariparihara, arunambaradhara ciramani rucirabharananu carasurataru vira sura paramaptane sasira kridascaryagara kali kalusahara karunakara prasanvenkatesvara || 3 ||

Jaya Jayatu Shubhkaya Jaya Jayatu Haripriya

April 5th (USA)
April 6th (India)
Hanuman Jayanthihttps://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-hanumananjaneya/

Composer : Sri Vadirajaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa2

ಜಯ ಜಯತು ಶುಭಕಾಯ ಜಯಜಯತು ಹರಿಪ್ರೀಯ
ಜಯತು ಜೀಯ ಮಧ್ವಾಖ್ಯಮುನಿರಾಯ || PA ||

ರಾಮಾವತಾರದಲಿ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ನೀ
ತಾಮಸನ ಪುರವ ಅನಲಗಾಹುತಿಯನಿತ್ತೆ
ಭೂಮಿಜೆಯ ಕುಶಲವನು ರಘುನಾಥಗರುಹಿದೆ
ಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯವ ವಹಿಸಿ ಖಳರ ನೀ ತರಿದೆ || 1 ||

ದ್ವಾಪರಾಂತ್ಯದಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂಘ್ರಿಯ ಭಜಿಸಿ
ಪಾಪಿಮಾಗಧ ಬಕ ಕೀಚಕಾದಿಗಳ
ಕೋಪದಿಂದಲಿ ತರಿದು ಕುರುಕುಲವ ನೀನಳಿದೆ ಪ್ರ-
ತಾಪದಿಂದಲಿ ಮೆರೆದೆ ಖಳರ ನೀ ಮುರಿದೆ || 2 ||

ಮಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಮತವೆಲ್ಲ ಸಂಕರವಾಗಿ
ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ಶಿಶುಗಳಂತೆ ಸುಜನರಿರಲು
ನೀಯವತರಿಸಿ ಮತವೆಲ್ಲ ಉದ್ಧರಿಸಿ ನಾ-
ರಾಯಣನೆ ಮೂಜಗಕೆ ಪರದೈವವೆಂದೊರೆದೆ || 3 ||

ದುರುಳ ವಾದಿಗಳಿಗುತ್ತರವ ಕೊಡಬೇಕೆನುತ
ಸರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಾಮೃತವ ಸೃಜಿಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕ್ರೋಡಿಸಿ
ದರುಶನ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗಿತ್ತೆ
ಪರಮ ತತ್ವದ ಖಣಿಯೆ ಗುರುಶಿರೋಮಣಿಯೆ || 4 ||

ನಿನ್ನ ಮತವೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮ್ಮತವು
ನಿನ್ನ ಮತವೇ ಇಹಪರಕೆ ಸಾಧನವು
ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀ ಹಯವದನದಾಸರೊಳು
ನಿನ್ನ ಪೋಲುವರುಂಟೆ ಮಧ್ವಮುನಿರಾಯ || 5 ||

Jaya jayatu śubhakāya jayajayatu hariprīya jayatu jīya madhvākhyamunirāya || PA ||

rāmāvatāradali hanumantanāgi nī tāmasana purava analagāhutiyanitte bhūmijeya kuśalavanu raghunāthagaruhide svāmikāryava vahisi khaḷara nī taride || 1 ||

dvāparāntyadali śrīkr̥ṣṇanaṅghriya bhajisi pāpimāgadha baka kīcakādigaḷa kōpadindali taridu kurukulava nīnaḷide pra- tāpadindali merede khaḷara nī muride || 2 ||

māyigaḷu hecci matavella saṅkaravāgi tāyigaḷillada śiśugaḷante sujanariralu nīyavatarisi matavella ud’dharisi nā- rāyaṇane mūjagake paradaivavendorede || 3 ||

duruḷa vādigaḷiguttarava koḍabēkenuta saruva śāstrāmr̥tava sr̥jisi vākyagaḷa krōḍisi daruśana granthagaḷa racisi śiṣyarigitte parama tatvada khaṇiye guruśirōmaṇiye || 4 ||

ninna matavē vēdaśāstragaḷa sam’matavu ninna matavē ihaparake sādhanavu pannaṅgaśayana śrī hayavadanadāsaroḷu ninna pōluvaruṇṭe madhvamunirāya || 5 ||

Plain English

Jaya jayatu subhakaya jayajayatu haripriya jayatu jiya madhvakhyamuniraya || PA ||

ramavataradali hanumantanagi ni tamasana purava analagahutiyanitte bhumijeya kusalavanu raghunathagaruhide svamikaryava vahisi khalara ni taride || 1 ||

dvaparantyadali srikrsnananghriya bhajisi papimagadha baka kicakadigala kopadindali taridu kurukulava ninalide pra- tapadindali merede khalara ni muride || 2 ||

mayigalu hecci matavella sankaravagi tayigalillada sisugalante sujanariralu niyavatarisi matavella ud’dharisi na- rayanane mujagake paradaivavendorede || 3 ||

durula vadigaliguttarava kodabekenuta saruva sastramrtava srjisi vakyagala krodisi darusana granthagala racisi sisyarigitte parama tatvada khaniye gurusiromaniye || 4 ||

ninna matave vedasastragala sam’matavu ninna matave ihaparake sadhanavu pannangasayana sri hayavadanadasarolu ninna poluvarunte madhvamuniraya || 5 ||

Elu Maruti Endebbisidalanjaneyu

April 5thHanuman Jayanthihttps://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-hanumananjaneya/

As I was learning to compose a tune and sing this song, I could visualize Mother Anjana Devi waking up Lord Hanuman and reciting these lyrics.

I used the same tune I composed for Yelu Hanumantha which was posted last year : https://meerasubbarao.wordpress.com/2022/04/18/yelu-hanumantha-yeshtu-nidre-lyrics-and-video/

Composer : Sri Vadirajaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa2

ಏಳು ಮಾರುತಿ ಎಂದೆಬ್ಬಿಸಿದಳಂಜನೆಯು || PA ||
ಶ್ರೀರಾಮರ ಸೇವೆಗೆ ಹೊತ್ತಾಯಿತೇಳೆಂದು || a pa||

ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸಮುದ್ರವನೆ ದಾಟಬೇಕು
ಸೀತೆಗುಂಗುರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಬೇಕು
ಪಾತಕಿ ರಾವಣನ ವನವ ಕೀಳಬೇಕು
ಸೀತೆಯನು ರಾಮರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಬೇಕು || 1 ||

ನಿಂತು ಮಾಡಲಿಬೇಕು ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನು
ಅಂತು ಕೀಚಕರನ್ನ ಸವುರಬೇಕು
ಕಂತುಪಿತನಾಜ್ಜದಿಂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಕೌರವರ
ಕುಂತಿ ಸುತನು ಎಂದೆನಿಸಬೇಕಯ್ಯ || 2 ||

ಮಧ್ವರಾಯರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಲಿ ಬೇಕು
ಅದೈತಮತವನು ಗೆದ್ದು ಮುರಿಯಲಿ ಬೇಕು
ಶುದ್ಧಮಾಡಲಿ ಬೇಕು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನೆಲ್ಲ
ಮುದ್ದು ಹಯವದನನ ದಾಸನೆನಿಸಬೇಕು || 3 ||

Ēḷu māruti endebbisidaḷan̄janeyu || PA ||

śrīrāmara sēvege hottāyitēḷendu || a pa||

sētuveya kaṭṭabēku samudravane dāṭabēku sīteguṅguravannu koḍalibēku pātaki rāvaṇana vanava kīḷabēku sīteyanu rāmarige oppisalibēku || 1 ||

nintu māḍalibēku ajñātavāsavanu antu kīcakaranna savurabēku kantupitanājjadiṁ kollabēku kauravara kunti sutanu endenisabēkayya || 2 ||

madhvarāyaru endu prasid’dharāgali bēku adaitamatavanu geddu muriyali bēku śud’dhamāḍali bēku sakala śāstragaḷanella muddu hayavadanana dāsanenisabēku || 3 ||

Plain English

Elu maruti endebbisidalanjaneyu || PA ||

sriramara sevege hottayitelendu || a pa||

setuveya kattabeku samudravane databeku sitegunguravannu kodalibeku pataki ravanana vanava kilabeku siteyanu ramarige oppisalibeku || 1 ||

nintu madalibeku ajnatavasavanu antu kicakaranna savurabeku kantupitanajjadim kollabeku kauravara kunti sutanu endenisabekayya || 2 ||

madhvarayaru endu prasid’dharagali beku adaitamatavanu geddu muriyali beku sud’dhamadali beku sakala sastragalanella muddu hayavadanana dasanenisabeku || 3 ||

You can find all Lyrics on Lord Hanuman here: https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-hanumananjaneya/

Ava Kulavo Ranga Ariyabaradu

March 22nd WedUgadiShobhanakruth Samvatsara, Vasanta Rutu, Chaitra masa begins

This book has close to 100 songs all on Lord Krishna, Hanuma, Bheema and Madwa. Several suldais as well. Found this song and thought of posting just in time for our New Samvatsara. This is the very first song in that book and I found it just amazing.

Composer : Sri Vadirajaru

Book Ref : Udupi Krishna Kruti Manjari

ಆವ ಕುಲವೊ ರಂಗ ಅರಿಯಬಾರದು || pa ||

ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಬಾರದು ಗೋವುಕಾವ ಗೊಲ್ಲನಂತೆ
ಪಾರಿಜಾತದ ವೃಕ್ಷವ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ತಂದಿತ್ತನಂತೆ || A PA ||

ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದನಂತೆ ಗೋವುಗಳೊಡನೆ ಆಡಿದನಂತೆ
ತಾ ಕೊಳಲನೂದಿ ಮೃಗವಕ್ಷಿಗಳ ಮರುಳುಮಾಡಿದ ದೇವನಂತೆ || 1 ||

ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕಟನ ಒದ್ದನಂತೆ ಗೂಳಿಯಕೊಂಬು ಕಿತ್ತನಂತೆ
ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ತುಳಿದು ಬಾಲೇರಿಗೊಲಿದ ದೇವನಂತೆ || 2 ||

ಗೊಲ್ಲತೇರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವ ಮಾಡಿದನಂತೆ
ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೂತನಿ ಅಸುವಹೀರಿ ಬಲ್ಲಿದ ಕಂಸನ ಕೊಂದನಂತೆ || 3 ||

ಸರ್ಪ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ವಾಹನವಂತೆ
ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಮೊಮ್ಮಗನಂತೆ ಮದ್ದುಮುಖದ ದೇವನಂತೆ || 4 ||

ಕರಡಿಮಗಳ ತಂದನಂತೆ ಶರಧಿಮಗಳು ಮಡದಿಯಂತೆ
ಧರಣಿಯನ್ನು ಬೇಡಿದನಂತೆ ಈರೇಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಂತೆ || 5 ||

ತರಳತನದಿ ಒರಳನೆಳೆದು ಮರನಕಡಹಿ ಮತ್ತವರಸಲಹಿ
ದುರುಳ ರಕ್ಕಸರನು ಕೊಂದ ಚೆಲುವ ಹಯವದನನಂತೆ || 6 ||

ಹಡಗಿನಿಂದಲಿ ಬಂದನಂತೆ ಕಡಲತಡಿಯಲಿ ನಿಂದನಂತೆ
ಒಡನೆ ಮಧ್ವರಿಗೊಲಿದನಂತೆ ಒಡೆಯ ಹಯವದನನಂತೆ || 7 ||

Āva kulavo raṅga ariyabāradu || pa ||

āva kulavendariyabāradu gōvukāva gollanante pārijātada vr̥kṣava satyabhāmege tandittanante || A PA ||

gōkuladalli puṭṭidanante gōvugaḷoḍane āḍidanante tā koḷalanūdi mr̥gavakṣigaḷa maruḷumāḍida dēvanante || 1 ||

kālalli śakaṭana oddanante gūḷiyakombu kittanante kāḷiṅgana heḍeya tuḷidu bālērigolida dēvanante || 2 ||

gollatēra manegaḷalli kaḷḷatanava māḍidanante mellane pūtani asuvahīri ballida kansana kondanante || 3 ||

sarpa tanna hāsigeyante pakṣi tanna vāhanavante sarpabhūṣaṇa mom’maganante maddumukhada dēvanante || 4 ||

karaḍimagaḷa tandanante śaradhimagaḷu maḍadiyante dharaṇiyannu bēḍidanante īrēḷu lōkakke oḍeyanante || 5 ||

taraḷatanadi oraḷaneḷedu maranakaḍahi mattavarasalahi duruḷa rakkasaranu konda celuva hayavadananante || 6 ||

haḍaginindali bandanante kaḍalataḍiyali nindanante oḍane madhvarigolidanante oḍeya hayavadananante || 7 ||

Plain English

Ava kulavo ranga ariyabaradu || pa ||

ava kulavendariyabaradu govukava gollanante parijatada vrksava satyabhamege tandittanante || A PA ||

gokuladalli puttidanante govugalodane adidanante ta kolalanudi mrgavaksigala marulumadida devanante || 1 ||

kalalli sakatana oddanante guliyakombu kittanante kalingana hedeya tulidu balerigolida devanante || 2 ||

gollatera manegalalli kallatanava madidanante mellane putani asuvahiri ballida kansana kondanante || 3 ||

sarpa tanna hasigeyante paksi tanna vahanavante sarpabhusana mom’maganante maddumukhada devanante || 4 ||

karadimagala tandanante saradhimagalu madadiyante dharaniyannu bedidanante irelu lokakke odeyanante || 5 ||

taralatanadi oralaneledu maranakadahi mattavarasalahi durula rakkasaranu konda celuva hayavadananante || 6 ||

hadaginindali bandanante kadalatadiyali nindanante odane madhvarigolidanante odeya hayavadananante || 7 ||

Hari Hari Hari Enni

22nd WedUgadiShobhanakruth Samvatsara, Vasanta Rutu, Chaitra masa begins

An easy song to learn, and keep reciting Hari Hari always, every second, every minute every moment of our life just like Little Prahala did.

Composer : Sri Guru Mahipathi Dasaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol 11

ಹರಿ ಹರಿ ಹರೀ ಎನ್ನಿ | ಮನದೊಳು |
ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ || PA ||

ನಂದನ ಕಂದ ಮುಕುಂದನು ಎನ್ನಿ |
ಇಂದಿರೆ ರಮಣ ಗೋವಿಂದನು ಎನ್ನಿ || 1 ||

ಅಂಬುಧಿವಾಸ ವಿಶ್ವಂಭರನೆನ್ನಿ |
ಸುಜನ ಕುಟುಂಬಿಯೆ ಎನ್ನಿ || 2 ||

ದುರ್ಧರ ದಾನವ ಮರ್ದನ ಎನ್ನಿ |
ಸ್ಪರ್ಧಾಮ ಪತಿಜಯ ವರ್ದನೆ ಎನ್ನಿ || 3 ||

ತೃಪ್ತನು ನಿತ್ಯಹಿ ಸುಪ್ತನು ಎನ್ನಿ |
ಕ್ಷಿಪ್ತನೆನಿಪ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನು ಎನ್ನಿ || 4 ||

ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಭು ಅರಿಧೃತ ನೆನ್ನಿ |
ಗರುಡ ಅಜಹರಸುತನೆನ್ನಿ || 5 ||

Hari hari harī enni | manadoḷu | smaraṇege karetanni || PA ||

nandana kanda mukundanu enni | indire ramaṇa gōvindanu enni || 1 ||

ambudhivāsa viśvambharanenni | sujana kuṭumbiye enni || 2 ||

durdhara dānava mardana enni | spardhāma patijaya vardane enni || 3 ||

tr̥ptanu nityahi suptanu enni | kṣiptanenipa nirliptanu enni || 4 ||

guru mahipati prabhu aridhr̥ta nenni | garuḍa ajaharasutanenni || 5 ||

Plain English

Hari hari hari enni | manadolu | smaranege karetanni || PA ||

nandana kanda mukundanu enni | indire ramana govindanu enni || 1 ||

ambudhivasa visvambharanenni | sujana kutumbiye enni || 2 ||

durdhara danava mardana enni | spardhama patijaya vardane enni || 3 ||

trptanu nityahi suptanu enni | ksiptanenipa nirliptanu enni || 4 ||

guru mahipati prabhu aridhrta nenni | garuda ajaharasutanenni || 5 ||

Lelele lelele kandu lelega – Tulu Dashavatara Song

10th FriAaradhana Of Sri Vadirajara Theertharu – Sondahttps://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/sri-vadirajaru/
https://meerasubbarao.wordpress.com/category/shri-vadirajaru/

This is a easy song to learn and sing. Each paragraph is about one Avatara. Easy to understand even if you don’t know Tulu. And I also don’t. I will post the video recording tonight.

Book Ref : Shree Vadirajaru by Korati Sreenivasarao ( Given to me by my Mom). Written in 1980. Quite an old book. This book has very interesting facts, will find time to share as and when time permits.

The author in the book says, Sri Vadirajaru wrote ಪಾಡ್ದನ Paddana in Tulu language to help people of that region. This Paddana is about Lord Vishnu’s Dashavatara.

Def : Pāḍdana (ಪಾಡ್ದನ):—[noun] a folk song or folk songs collectively giving an account of the demon-gods and the heroes of the Tuḷu country (coastal districts of Karnāṭaka) in verse or poetic prose form. https://www.wisdomlib.org/definition/paddana

Composer : Sri Vadirajaru

ಲೇಲೇಲೇಲೇಲೇ ಲೇಲೇ ಲೇಲೇ ಗಾ || pa ||

ಲೇಲೇಲೇಲೇಲೇ  ಕಂಡು ಲೇಲೇ ಗಾ || a. pa ||

ಕಣ್ಣ್ ಬುಡ್ದ್ ನೀರ್‌ಡ್ ತೂಪಿನಾರ್ ಏರ್ ಗಾ |

ಅಣ್ಣೆ ಪಣ್ಪೆ ಕೇಣ್ಣಿ ಮತ್ಸ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 1 ||

ಪರ್ವತಾನಿ ಬೆರಿಟ್‌ದೀದ್ ದೆರ್ತಿನೇರ್ ಗಾ |

ಸರ್ವಲೋಕದೊಡೆಯ ಕೂರ್ಮ ದೇವರತ್ತೆಗಾ || 2 ||

ರಕ್ಕಸಾನಿ ಕೆರ್ದ್ ಭೂಮಿ ದೆರ್ತಿನೇರ್‌ ಗಾ |

ಧಾತ್ರಿ ಸಲಹಿದಿತ್ತಿ ವರಹ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 3 ||

ಕರಳಮಾಲೆ ಕಂಟೆಲ್‌ಡ್ ದೀತಿನೇರ್ ಗಾ |

ಮರಳ ದಾನಿಶೂರೇ ನಾರಸಿಂಹರತ್ತೆ ಗಾ || 4 ||

ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಬಲಿಟ್‌ಭೂಮಿ ನಟ್ಟಿನೇರ್ ಗಾ |

ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಅದಿತಿ ಪುತ್ರೇ ವಾಮನತ್ತೆ ಗಾ || 5 ||

ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆನಿ ಭಾರಿ ಸರ್ತಿ ಕೆರ್ತಿನೇರ್‌ ಗಾ |

ಸತ್ಯ ಪಣ್ಪೆ ಕೇಣ್ಳ ಪರಶುರಾಮರತ್ತೆ ಗಾ || 6 ||

ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಕಡಲ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿನೇರ್‌ ಗಾ |

ಸರ್ಪಶಾಯಿ ರಾಮರೆನಿಸಿ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 7 ||

ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಸಾರಥಿತ್ವ ಮಾಳ್ತಿ ನೇರ್ ಗಾ |

ನಿರ್ಜರಾರಿ ಬಲತಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 8 ||

ವಸ್ತ್ರಬುಡ್ಡ್ ಬತ್ತಲೇಡ್ ಉಂತಿನೇರ್‌ ಗಾ |

ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಬೌದ್ಧರೆನಿಪಿ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 9 ||

ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತೆ ರ್ ದ್ ತಿರ್ ಗಿನೇರ್ ಗಾ|

ಭದ್ರಕಾಯೆ ಹಯವದನ ದೇವರತ್ತೆ ಗಾ || 10 ||

Lēlēlē lēlēlē kaṇḍu lēlēgā || pa || lēlēlē lēlēlē kaṇḍu lēlēgā || a. Pa ||

kaṇṇ buḍd nīr‌ḍ tūpinār ēr gā | aṇṇe paṇpe kēṇṇi matsa dēvaratte gā || 1 ||

parvatāni beriṭ‌dīd dertinēr gā | sarvalōkadoḍeya kūrma dēvarattegā || 2 ||

rakkasāni kerd bhūmidertinēr‌ gā | dhātri salahiditti varahadēvaratte gā || 3 ||

karaḷamāle kaṇṭel‌ḍ dertinēr gā | maraḷadāniśūrē nārasinharattegā || 4 ||

cakrapāṇi baliṭ‌bhūmi naṭṭinēr gā | cakrapāṇi aditiputra vāmanatte gā || 5 ||

kṣatriyareni bhāri sarti kertinēr‌ gā | satya paṇpe kēṇḷa paraśurāmaratte gā || 6 ||

uppu nīr kaḍala kaṭṭa kaṭṭanēr‌gā | sarpaśāyi rāmarenisi dēvaratte gā || 7 ||

arjunāg sārathitva māḷti nēr gā | nirjarāri balati kr̥ṣṇa dēvaratte gā || 8 ||

vastrabuḍḍ battalēḍ untinēr‌gā | sūtradhāre baud’dharenipi dēvarattegā || 9 ||

kudure mitt mitte r d tir ginēr gā| bhadrakāye hayavadana (rājarenipi) dēvarattegā || 10 ||

Plain English

Lelele lelele kandu lelega || pa || lelele lelele kandu lelega || a. Pa ||

kann budd nir‌d tupinar er ga | anne panpe kenni matsa devaratte ga || 1 ||

parvatani berit‌did dertiner ga | sarvalokadodeya kurma devarattega || 2 ||

rakkasani kerd bhumidertiner‌ ga | dhatri salahiditti varahadevaratte ga || 3 ||

karalamale kantel‌d dertiner ga | maraladanisure narasinharattega || 4 ||

cakrapani balit‌bhumi nattiner ga | cakrapani aditiputra vamanatte ga || 5 ||

ksatriyareni bhari sarti kertiner‌ ga | satya panpe kenla parasuramaratte ga || 6 ||

uppu nir kadala katta kattaner‌ga | sarpasayi ramarenisi devaratte ga || 7 ||

arjunag sarathitva malti ner ga | nirjarari balati krsna devaratte ga || 8 ||

vastrabudd battaled untiner‌ga | sutradhare baud’dharenipi devarattega || 9 ||

kudure mitt mitte r d tir giner ga| bhadrakaye hayavadana (rajarenipi) devarattega || 10 ||

%d bloggers like this: