Archive for the ‘Sri Madhwacharya’ Category

Nine Gatiyendu Nambide Kayayya Srinivasa

Yet another amazing composition by Shri Prasanna Venkata Dasaru on Lord Venkateshwara. From the same book Sri Prasanna Venkata Dasara Samagra Keerthanegalu – Part 1.

Picture Credit: Sri Venkata Krishna Kshetra Temple, Arizona

ನೀನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ ಕಾಯಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ನ
ಹೀನಗುಣಗಳೆಣಿಸಲಿ ಬ್ಯಾಡ ದಯಮಾಡೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 1 ||

ನಾನಾ ದುಷ್ಕøತಫಲವ ಉಂಡೆ ಇನ್ನಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಎಂದೂ ದುರ್ವಿಷಯಕೆ ಮನ ಎರಗದಂತೆ ಮಾಡೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 2 ||

ಸತ್ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡು ಅನುದಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಎನ್ನಹೃತ್ಕಮಲದಿ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 3 ||

ಪುತ್ರ ಕಳತ್ರ ಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನ ದಾಸರೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತ್ವದ್ಭತ್ಯ
ಭೃತ್ಯರ ಪರಿಚಾರಕ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 4 ||

ಅನಂತ ಜನ್ಮದ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಿನಗೇವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿತ್ಯ
ದೀನೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 5 ||

Recorded my own tune as sung during Bideno Ninangri Srinivasa.

Lyrics in English.

Nīne gatiyendu nambide kāyayya śrīnivāsa

enna hīnaguṇagaḷeṇisali byāḍa dayamāḍo śrīnivāsa || 1 ||

nānā duṣkaøtaphalava uṇḍe innāre śrīnivāsa

endū durviṣayake mana eragadante māḍo śrīnivāsa || 2 ||

satkathā śravaṇa bhāgyava koḍu anudina śrīnivāsa

ennahr̥tkamaladi vyaktanāgayya śrīnivāsa || 3 ||

putra kaḷatra mitraru ninna dāsaro śrīnivāsa

tvadbhatya bhr̥tyara paricāraka nānu śrīnivāsa || 4 ||

ananta janmada satkarma ninagēve śrīnivāsa

nitya dīnōd’dhāra prasannaveṅkaṭa mukunda śrīnivāsa || 5 ||

Sripati Paraku Swami Mahepati Paraku

An amazing composition by Shri Prasanna Venkata Dasaru. From the book I have, called Sri Prasanna Venkata Dasara Samagra Keerthanegalu – Part 1.

Posting on his Aaradhane day.

ಶ್ರೀಪತಿ ಪರಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಮ | ಹೀಪತಿ ಪರಾಕು | ಪಲ್ಲ ||

ಅಂಜನ ಗಿರಿ ತಟನಿಲಯ ಪರಾಕು |
ಕಂಜನಯನ ಖಳ ಪ್ರಳಯ ಪರಾಕು |
ಅಂಜನೆ ತನಯ ಸು ಸೇವ್ಯ ಪರಾಕು ।
ಮಂಜುಳ ಗಾತ್ರ ಮುಕುಂದ ಪರಾಕು ।। ೧ ।।

ಕನಕೋದರನ ಪಡೆದನೆ ಪರಾಕು ।
ಸನಕಾದಿಕ ಋಷಿ ಪ್ರಿಯ ಪರಾಕು |
ಮಣಿಖಚಿತಾಭರಣ ತನು ಪರಾಕು |
ವಿನಿರ್ಜಿತ ಮಾಯ ಕೋಟಿಪರಾಕು ।। ೨ ।।

ಅನುಸೂಯಾತನು ರತ್ನ ಪರಾಕು |
ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಯತ್ನ ಪರಾಕು ।
ಮನು ಕನ್ಯಾತ್ಮಜ ಕಪಿಲ ಪರಾಕು ।
ಚಿನುಮಯ ಚಿದ್ಗುಣ ವಿಪುಲ ಪರಾಕು ।। ೩ ।।

ಗುಹ್ಯಾತ್ಗುಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಪರಾಕು ।
ಅಸಹ್ಯ ನಿರ್ಲೇಪ ಸುರೇಶ ಪರಾಕು |
ಸಿಂಹನರ ರೂಪ ಹರಿಯೇ ಪರಾಕು |
ದಹ್ಯದನುಜ ಕುಲವೈರಿ ಪರಾಕು ।। ೪ ।।

ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾತ ಪರಾಕು ।
ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತರಿಂ ಸೇವೆ ಪರಾಕು |
ನಕ್ತಚಂರ ಕುಲನಾಶ ಪರಾಕು ।
ಭೋಕ್ತೃ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟೇಶ ಪರಾಕು ।। ೫ ।।

Recorded my own tune as well.

Lyrics in English.

Śrīpati parāku svāmi ma | hīpati parāku | palla ||

an̄jana giri taṭanilaya parāku |

kan̄janayana khaḷa praḷaya parāku |

an̄jane tanaya su sēvya parāku।

man̄juḷa gātra mukunda parāku।। 1।।

kanakōdarana paḍedane parāku।

sanakādika r̥ṣi priya parāku |

maṇikhacitābharaṇa tanu parāku |

vinirjita māya kōṭiparāku ।। 2।।

anusūyātanu ratna parāku |

anapēkṣita niryatna parāku।

manu kan’yātmaja kapila parāku।

cinumaya cidguṇa vipula parāku।। 3।।

guhyātguhya svarūpa parāku।

asahya nirlēpa surēśa parāku |

sinhanara rūpa hariyē parāku |

dahyadanuja kulavairi parāku।। 4।।

bhaktābhīṣṭa pradāta parāku।

muktā muktariṁ sēve parāku |

naktacanra kulanāśa parāku।

bhōktr̥ prasanveṅkaṭēśa parāku।। 5।।

Sri Prasanna Venkata Dasara Aaradhane – Sept 06 2022

Sri Prasanna Venkata Dasaru’s aaradhane falls on Bhadrapada Shuddha Ekadashi which is tomorrow here in USA. Sri Prasanna Venkata Dasaru lived from 1680-1752 in Bagalkot.

Dasaru got his ankita inscribed on this tongue by none other than Lord Venkateshwara at Tirupati. He has written close to around 500 deveranamas and I have a book which has close to 300 devaranamas composed by him. I will definitely find time to post more and more of his songs.

Some of his beautiful compositions are posted in my blog:

  1. Nee Karuniso Vittala
  2. Endu Kambeno Yenna Salahuva
  3. Varava Kode Tayi

I had a written a post in 2012 about Dasaru and below are the contents from the same:

This Haridasa saint occupies an important place in Haridasa Sahitya. For one, it was Raghavendra Swami who sent him on way to Tirupathi for Darshana of Srinivasa when Prasanna Venkata (As a boy he was known as Venkanna) was just 12 years old. Once he reached Tirupathi and had darshan of Srinivasa, it was the lord himself who scribbled the ankita nama Prasanna Venkata on Venkanna’s tongue. Not only that, Srinivasa appeared in the dream of the then Chief Priest of the temple and asked him to hand over a packet and other items, including a tamboori to Venkata Dasa.

Venkanna was the second son of Narasappiah and Laskhmi of Bagalkot and was born in 1680. Venkanna’s elder brother was Raghavendra. Narasappaiah belonged to the famous Kakhandiki family in Kakhandiki near Bijapur.  He was a contemporary of other Haridasa greats such as Jangganatha Dasa (the writers of Hari Kathamrutasara), Vijaya Dasaru amd Gopala Dasaru. Not many people know that another notable Haridasa-Mahipati Dasa, was also from the same village and the same agrahara-Brahamanara Agrahara of Kakhandiki.

When Aurangzeb conquered Bijapur in 1686 and took the last Adil Shahi Sultan, Sikander, prisoner, he named a Moghul Governor for Bijapur. The Mughals, unlike the Adil Shahis, began harassing Hindus, particularly Brahmins, and many Brahmin families, including Venkanna’s father left Kakhandiki and decided to settle down at Bagalkot which was under Maratta rule. The family choose Bagalkot as it hosted some of  the best known Dwaitha and Vedas schools of the region.

Narasapaiah and his family settled down on 70th Street which then was known as Killa street, where a large number of Brahmin and Veda pandits lived. It was here that Venkanna was born.By this time, Venkanna’s parents were pretty old but they were determined to make Venkanna an erudite Dwaitha scholar like their first son Raghavendra. They performed Upanayanam of Venkanna when he was eight years old. Venkanna’s parents died thereafter.

Raghavendra then married Cauvery. He took up job as a priest. Venkanna was left unattended-his brother did not have the time and his sister-in-law too could not take good care of Venkanna. One day, Venkanna decides to go away from home and joins a group going to Tirupathi. He was just 12 years old then and it is from here that his remarkable journey as a Haridasa starts.

Haridasa, as a movement, began in Karnataka. The Haridasas were essentially in love with Hari and sang his praises. The first Haridasa is Achalananda of Bangalore. He lived in the ninth century. After him, there was a lull and the movement resurfaced during the time of Madhwa. One of his direct disciples, Narahari, wrote several devotional songs. It was with the arrival of Srip[ada Rayaru that the movement really took off. Sripada is generally termed as the pioneer of the movement as for the very first time he wrote songs in Kannada which till then was unheard of. After him came Vyasa Theertha,Purandara, Kanaka and other Dasas and this period which corresponded to the Vijayanagar ear was the peak of Haridasa movement.

The dasa movement wanes again and it is then left to Gopala Dasa, Jagganatha Dasa, Gopala Dasa and Prasanna Venkata Dasa to give it a second life.

After his Tirupathi trip, Prasanna Venkata Dasa visits Mantralaya and sees Guru Raghavendra Sitting in the Brindavana. Both have a talk and then Dasaru proceeds towards Bagalkot where he rejoins his brother and sister-in-law. He writes scores of songs and also meets Jagganatha Dasa at his home in Bagalkot.

Shree Jagannatha Dasara Aaradhane at SKV, NC

We celebrated the Aaradhane of Shree Jagannatha Dasara at Shree Krishnva Vrindavana at North Carolina. It was organized by Smt. Soumya Raghav who teaches Harikathamrutasara here in the NC area.

We all assembled at 10 AM. Started with Mangala Slokas, Mangala Charana Sandhi, Adi and Anyta of all Sandhis, a few more recitation of full Sandhis, full Vigneshwara Sandhi. Followed by Phalavidu Baldudake, Vishnu Sahasranama, a few songs composed by Shree Jagannatha Dasaru.

Maha Magalaruthi followed by Amazing food on plantain leaf. We had 3 sweets – Jalebi, Mysore Pak, Payasa, Vegetable Bath, Ambode, and the usual Rice, rasam, kootu, kosambari, pickle, Palya and Majjige.

An amazing experience for me. We have done some amazing punya for sure to be part of this amazing temple, amazing group of people. Never ever felt so welcome anywhere in the world to be honest.

Once again, million thanks to our Guruji Smt. Soumya Raghav, our Acharyaru Shri Nagendra Udupa avaru and relishing the delicious food prepared by Shri Gundu Rao avaru.

If you are anywhere in and around North Carolina, please do come visit our temple and take active part in the same.

Sharing a glimpse of yesterday’s event.

Shree Jagannatha Dasara Aaradhane – Sept 4th 2022

Shree Jagannatha Dasara Purva Aaradhane at Manvi picture from twitter.

All credit for text below to https://twitter.com/bhargavasarma

Sri JagannathaDasaru (1728-1809) from Maanvi Aaradhane is on Bhadrapada Sukla Navami.

Sri Jagannatha Dasaru is considered as SaHlaAda (brother of Prahlada RaAyaru) amsha whose poorvasrama name was Srinivasacharya.

Sri Puranadara Dasaru – Sri Vijaya Dasaru – Sri Jagannatha Dasaru and Sri Gopala Dasaru together are called DaAsa Chatushtaya – the four stalwarts of Haridasa tradition, who have played a significant role in spreading the philosophy of Hari sarvottama – VaAyu Jeevottama.

HarikathaMruthasAra composed by Sri Jagannatha Dasaru is a jewel in the crown of his literary works which is considered as an essence of Dvaita-TattvavaAda Madhva philosophy.

It contains 32 cantos having 988 poems in a highly poetic/literary style meant for novice understanding of common man; It contains the essence of Vedas/Upanishads/Bhagawadgita in a poetic style.

Sri Jagannatha Dasaru has emphasized on Taratamya in his composition HarikathamruthasaAra in as many as seven chapters.

  1. Guna Taratamya Sandhi (chapt. 20)

2. Aarohanaanukramanikaa Taaratamya Sandhi (chapt.25)

3. Avarohanaanukramanikaa Taaratamya Sandhi (chapt.26)

4. Anukramanikaa Taaratamya Sandhi ( Chapter – 27)

5. Anu Taaratamya Sandhi (chapter – 29) >

6. Daitya Taaratamya Sandhi (chapter – 30) >

7. Devataa Taaratamya or Kaksha Taaratamya Sandhi (chapter – 32)

Knowledge of panchabhEda & tAratamya is very imp. for those who aspire for moksha. This is the very basis of madhvasiddhAntha. Knowledge of tAratamya among dEvata-s & daitya-s is like ‘dAvashiki’ (forest fire). This fire burns away all heaps of paApa (forest of pApa-s) done by us.

Knowledge of tAratamya is like a boat which helps the Jeeva to cross the ocean of saMsAra; This knowledge is like the steps to reach vaikunTa.

Secret of tAratmaya must be shared only with bhagavad bhakta-s – If we try to explain to others (ayOgya-s) it would be a waste of our time and not yield results, it is useless. This must be explained only to those who are entitled for the same.

Sri Jagannatha Dasaru’s composition on Navavrindavana

Sri Jagannatha Dasaru has composed a song on Navavrindavana. His Aaradhane being on September 4th Sunday. Sharing the same in Kannada and English.

You can find details about Navavrindavana here.

You can find details about Sri Jagannatha Dasaru here.

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ನವವೃಂದಾವನ ಕೃತಿ

ವೃಂದಾವನಗಳಿಗಾನಮಿಸಿ ನಿತ್ಯ
ನಂದ ತೀರ್ಥ ಮತೋದ್ದಾರಕರೆನಿಪ | ಪ |

ವರ ಮಧ್ವಮುನಿ ಕಮಲಕರ ಪದ್ಮ ಸಂಜಾತ
ಗುರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶ್ರೀ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕವೀಂದ್ರಾ
ಕರಸರೋರುಹ ಜಾತ ವಾಗೀಶಮುನಿ
ಪರಘುವರ್ಯ ಗೋವಿಂದಾಖ್ಯ ಒಡೆಯರ ಪವಿತ್ರತಮ |1|

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಾರ್ಯರ ಪ್ರಪೌತ್ರರೆನಿಪ
ವಸುಧೀಂದ್ರ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುನಿಯಾ
ಭೂಸುರರು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಲಿ ಸ್ಮರಿಸೆ ನಿ
ರ್ದೋಷರನ ಮಾಡಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪೂರೈಸುತಿಹ | 2 |

ದೇವತೆಗಳು ಇವರು ಸಂದೇಹ ಬಡಸಲ್ಲಾ ಮಿ-
ಥ್ಯಾವಾದಿಗಳ ಪರಾಭವ ಮಾಡಿ
ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಕೀರ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಲ-
ಕ್ಷ್ಮೀವರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಐದಿಹರಾ | 3 |

Śrī jagannāthadāsara navavr̥ndāvana kr̥ti

vr̥ndāvanagaḷigānamisi nitya nanda tīrtha matōddārakarenipa | pa |

vara madhvamuni kamalakara padma san̄jāta

guru padmanābha śrī rāmatīrtha kavīndrā

karasarōruha jāta vāgīśamuni

paraghuvarya gōvindākhya oḍeyara pavitratama |1|

śrī sudhīndrāryara prapautrarenipa

vasudhīndra vyāsarāya śrīnivāsa muniyā

bhūsuraru parama santōṣadali smarise ni

rdōṣarana māḍi abhilāṣe pūraisutiha | 2 |

dēvategaḷu ivaru sandēha baḍasallā mi-

thyāvādigaḷa parābhava māḍi

ī vasundhareyoḷage kīrtiyutarāgi la-

kṣmīvara jagannātha viṭhalana aidiharā | 3 |

Siriramana Tava Charana Lyrics Audio

In our Bhajane whatsapp group, I saw a message about Shree Jagannatha Dasara Aaradhane on September 4th 2022. I was also looking at calendar’s to update in Bhadrapada Masa and saw the same.

Looking through the songs I had posted on Shree Jagannatha Dasara, updating the page, I came across another amazing song in my Bhajane book.

The page which has songs composed by Shree Jagannatha Dasara is below:

Shree Jagannatha Dasara Page.

The songs above are not sorted, just a list of all songs in this blog.

Sharing another amazing song composed by Shree Jagannatha Dasara.

ಸಿರಿರಮಣ ತವ ಚರಣ ದೊರಕುವುದು ಹ್ಯಾಂಗಿನ್ನು
ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಠ ನಾನು | ಪ |
ನರಹರಿಯೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ | ನರಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆನೋ | ಹರಿಯೇ | | ಅ.ಪ |

ಕೆರೆ ಭಾವಿ ದೇವ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಾ ಹಿರಿದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ |
ನೆರೆನಡೆವ ಮಾರ್ಗದಾ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನು ಥರಥರದಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತೆಗೆದೆ |
ಪರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅರಳೆಯಮರ ಕಡಿಸೆ ಕೊರೆಸಿ ಬಾಗಿಲ ಮಾಡಿದೆ | ವರಮಂದಿರವ ಮುಗಿಸಿ ಹರುಷ ಚಿತ್ರವ ತೆಗೆಸಿ ಪರಿಪರಿಯ ಸೌಖ್ಯ ಸುರಿದೆ | ಮೆರೆದೆ || ೧ ||

ಹೊಸ ಮನೆಯ ಕಂಡು ಬಲು ಹಸಿದು ಭೂಸುರರು ಬರೆ ಕೊಸರಿ ಹಾಕುತ ದಬ್ಬುತಾ |
ಶಶಿಮುಖಿಯೇ ಬಾರೆಂದು ಅಸುವನೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ ಹಸನಾಗಿ ಅವಳೊಲಿಯುತ |
ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನತ್ರಯದಿ ಅಶನವೆರಡು ಹೊತ್ತುಣ್ಣು ತಾ |
ಘಸಘಸನೆ ತಾಂಬೂಲ ಪಶುವಿನಂದದಿ ಮೆದ್ದು ಕುಸುಮಗಂಧಿಯ ರಮಿಸುತಾ | ಸತತಾ | ೨ |

ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನ ಅತಿಮೌನ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಭಾನುಗರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಪೂಜೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡದೆ |
ಬೇನೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಹೀನ ಸಕೇಶಿಯ ಕೈಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಾನ್ನ ಉಂಡೆ |
ಜೀನತ್ವದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದಾನ ಧರ್ಮವ ಕೊಡದೆ ಜ್ಞಾನನಂದದಿ ಚರಿಸಿದೆ | ಬರಿದೆ | ೩ |

ಸಾಕಲ್ಯದಿಂದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಭಿಷೇಕ ಆಕಾಲಲಿ ಮಾಡದೆ |
ನಾಕೆಂಟು ನಾಯಿಗಳ ಸಾಕಿ ಮನೆಯೊಳು ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಹಾಲು ಹೊಯ್ದೆ |
ಕಾಕುಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಗುಡಗುಡಿ ನಶ್ಯಮಡಿ ಹಾಕಿ ಭಂಗಿಯ ಸೇದಿದೆ |
ಲೋಕನಿಂದಕನಾಗಿ ಪಾತಕವನ ಅನೇಕ ಜೂಜುಗಳಾಡಿದೆ | ಹರಿಯೇ || ೪ ||

ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೃತ್ತಿಯನೆ ಕೆಡೆಸಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಗಾರನೆನಿಸಿದೆ |
ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಹೋಗಿ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯ ಪೇಳೆದೆ |
ವಿತ್ತವಿದ್ದವರ ಬೆನ್ಹತ್ತಿ ದೂತರ ಕಳುಹಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನಾ ಕೊಯಿಸಿದೆ |
ಹತ್ತು ಜನ ಎನ್ನೆಣಕೆ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಲೊಡೆಯುತಿರೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಎನಿಸಿದೆ | ಬಿಡದೇ || ೫ ||

ಬಾದರಾಯಣ ಕೃತ ಭಾಗವತ ಕೇಳಲ್ಲಿ ಆದರವು ಪುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ |
ವಾದಿಗಳ ಮತವಳಿದು ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಾದಿಗೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ |
ಶೋಧಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮರಾದ ವೈಷ್ಣವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ |
ವೇದ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಪಸವ್ಯಮನನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡೆನೊ ಇದೆಲ್ಲ | ಸುಳ್ಳಾ || ೬ ||

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನಾರು ಹಿತವ ಬಯಸುವರೆನಗೆ ಗತಿಯೇನು ಪೇಳ್ವ ಕೊನೆಗೆ |
ಸತತ ತವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರತನಾಗಿ ಇರುವ ಸನ್ಮತಿಯನೆ ಪಾಲಿಸಿಗ |
ಪತಿತ ಪಾವನನೆಂಬೊ ಬಿರುದು ಅವನಿಯ ಮೇಲೆ ಶೃತಿ ಸಾರುತಿದೆಯೋ ಹೀಗೆ |
ಶಿತಿಕಂಠನುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ತುತಿಸಿ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ಹರಿಯೇ | ದೊರೆಯೇ || ೭ ||

Siriramaṇa tava caraṇa dorakuvudu hyāṅginnu

parama pāpiṣṭha nānu | pa |

narahariye ninna nāmasmaraṇe māḍade |

narakakke guriyādenō | hariyē | | a.Pa |

kere bhāvi dēva mandiragaḷannu keḍavi nā hiridāgi mane kaṭṭide |

nerenaḍeva mārgadā aravaṭṭigegaḷanu tharatharadi bicci tegede |

parama sambhramadinda araḷeyamara kaḍise koresi bāgila māḍide |

varamandirava mugisi haruṣa citrava tegesi paripariya saukhya suride | merede || 1 ||

hosa maneya kaṇḍu balu hasidu bhūsuraru bare kosari hākuta dabbutā |

śaśimukhiyē bārendu asuvane baṇṇisuta hasanāgi avaḷoliyuta |

daśami ēkādaśi dvādaśi dinatrayadi aśanaveraḍu hottuṇṇu tā |

ghasaghasane tāmbūla paśuvinandadi meddu kusumagandhiya ramisutā | satatā | 2 |

snāna sandhyāna atimauna gāyatri japa bhānugarthyavannu koḍade |

śrīnivāsane ninna jñānapūrvaka pūje nānondu kṣaṇa māḍade |

bēne bandantāgi hīna sakēśiya kaili nānā vidhānna uṇḍe |

jīnatvadalli duḍḍu dāna dharmava koḍade jñānanandadi cariside | baride | 3 |

sākalyadinda śāligrāmadabhiṣēka ākālali māḍade|

Nākeṇṭu nāyigaḷa sāki maneyoḷu badukabēkendu hālu hoyde |

kākubud’dhigaḷinda guḍaguḍi naśyamaḍi hāki bhaṅgiya sēdide |

lōkanindakanāgi pātakavana anēka jūjugaḷāḍide | hariyē || 4 ||

uttama brāhmaṇara vr̥ttiyane keḍesi brahmatyagāraneniside |

matte mun̄ji maduve maneyoḷage nā hōgi satta suddiya pēḷede |

vittaviddavara benhatti dūtara kaḷuhi kuttigeya nā koyiside |

hattu jana enneṇake nitya kalloḍeyutire mr̥tyu dēvate eniside | biḍadē || 5 ||

bādarāyaṇa kr̥ta bhāgavata kēḷalli ādaravu puṭṭalilla |

vādigaḷa matavaḷidu madhvasid’dhāntada hādigē hōgalilla |

śōdhisida cinnakke samarāda vaiṣṇavara pādakke bīḷalilla |

vēda bāhiravāgi apasavyamananāgi ōdikoṇḍeno idella | suḷḷā || 6 ||

kṣitiyoḷage innāru hitava bayasuvarenage gatiyēnu pēḷva konege |

satata tava dhyānadalli ratanāgi iruva sanmatiyane pālisiga |

patita pāvananembo birudu avaniya mēle śr̥ti sārutideyō hīge |

śitikaṇṭhanuta jagannātha viṭhala ninna tutisi morehokke hariyē | doreyē | 7 |

And an amazing rendition by Mysore Ramachandrachar

Update : Sri Jagannatha dasaru movie – Updated Venue and Date

 Due to unavoidable logistical issues with the theater, we had to change the theater and the date.  The new date is Sunday May 15th and the theater will be Cinema Arts Theatre in Fairfax.  Previously purchased tickets will be used at the new theater.  We regret any inconvenience caused.

      We have an opportunity to see a spiritually uplifting movie infused with Dharmic values, beautiful music and portraying the life history of one of the important Haridasas in the bhakti lineage of Karnataka.   This is a small budget independent movie made against the tough atmosphere for movies with these kinds of values. People who have seen the movie have been emotionally touched by the story of ego related  consequences and subsequent redemption with devotion and surrender of Sri Jagannatha dasaru.

Here are the details of the show.

On Sunday May 15th at Cinema Arts Theatre, Fairfax
9650-14 Main Street, Fair City Mall, Fairfax VA 22031 Tickets: $12  
Start time 4:15 PM.  Start time may be advanced by 10-15 min week of the movie

Movie Trailer: https://youtu.be/-kRyAkTXB7M  
Climax ViTTalayya song: https://youtu.be/6ii6AelgXms

——————————————————————————————————-

Sri Jagannatha dasaru movie show presented with devotion by Vishwa Madhva Sangha, and Devotees.

Sri Jagannatha dasaru movie show -v2

Sri Jagannatha daasaru plays a very important role in Haridasa Lineage. His life conveys an important message. He was an esteemed Sanskrit scholar who had to undergo difficulties for insulting satvic people like Sri Vijaya dasaru.The main message from his life is that a man should let go of egoistic thoughts and behavior and surrender to the Divine. Please see this journey from egoistic behavior to devotion and ultimate realization in this dramatic movie.

Movie Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=-kRyAkTXB7M

Climax ViTTalayya song: https://youtu.be/6ii6AelgXms

Payment for tickets and donations: https://tinyurl.com/SJDShowDC


Entha Balavantano Kuntiya Sujathano Lyrics Video

Yet another amazing song on the three avatars of Lord Hanuman. Hanuman, Bheema and Madhwa. This tune just clicked for me. I am just amazed.

Composed by: Shree Purandara Dasaru

I saw slight difference in the lyrics in the two books I have. In one in says ಸುಜಾತಾನೋ sujathano and in another ಸಂಜಾತನೋ sanjathano.

I looked up the meaning of both just to confirm.

ಸುಜಾತ – Sujatha – of noble birth born to a respectable family.

ಸಂಜಾತ – Sanjatha – brought to life or existence.

Looks like Sujatha is more appropriate.

ಎಂಥ ಬಲವಂತನೊ ಕುಂತಿಯ ಸುಜಾತಾನೋ ||pa||
ಭಾರತಿಗೆ ಕಾಂತನೊ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನೋ ||a.pa||

ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪ್ರಾಣನೊ ಅಸುರ ಹೃದಯ ಬಾಣನೊ
ಖಳರ ಗಂಟಲ ಗಾಣನೊ ಜಗದೊಳಗೆ ಪ್ರವೀಣನೊ ||1||

ಬಂಡಿಯನ್ನವನುಂಡನೊ ಬಕನ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಂಡನೊ
ಭೀಮ ಪ್ರಚಂಡನೊ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಗಂಡನೊ ||2||

ಕುಂತಿಯ ಕಂದನೊ ಸೌಗಂಧಿಕವ ತಂದನೋ
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕೆ ಬಂದನೊ ಕೌರವರ ಕೊಂದನೋ ||3||

ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಗಣ್ಯನೋ ಸಂಚಿತಾಗ್ರ ಪುಣ್ಯನೋ
ದೇವವರೇಣ್ಯನೊ ದೇವಶರಣ್ಯನೋ ||4||

ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವ ರಚಿಸಿದನೊ ಸದ್ವೈ ಷ್ಣವರ ಸಲಹಿದನೊ
ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಲಿಸಿದನೊ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಒಲಿಸಿದನೊ ||5||

entha balavantano kuntiya sujathano | pa |

bharatige kantano nitya srimantano | a.pa||

ramachandrana pranano asura hrudaya bhanano

khalara gantala ganano jagadolage pravinano | 1 |

bhandiannavanundano bakana pranava kondano

bheema prachandano draupadige gandano |2 |

kuntiya kandano saugandhikava tandano

kurukshetrake bandano kauravara kondano | 3 |

vaishnavagraganyano sancithagra punyano

devavarenyano devasharanyano | 4 |

madhwashastrava rachisidano sadvaishnavara saluhidano

udupilli Krishnana nilisidano purandaravithalana valisidano | 5 |

Song on Shree Madhwacharyaru

%d bloggers like this: