Archive for the ‘Sri Madhwacharya’ Category

Ikko Node Ranganathana Cikka Padava

Composer : Sri Sreepada Rajaru
Ankita: Srirangavittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ಇಕ್ಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾದವ ||ಪ||
ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ದಿವ್ಯಪಾದವ ||ಅ.ಪ||

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಅಂಕಿತ ಪಾದವ
ಅಂಕುಶ ಕುಲಿಶ ಧ್ವಜರೇಖಾ ಅಂಕಿತ ಪಾದವ
ಪಂಕಜಾಸನನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಲಿವ ಪಾದವ
ಸಂಕಟಹರಣ ವೆಂಕಟೇಶನ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ ||೧||

ಲಲನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂಕದಲ್ಲಿ ನಲಿವ ಪಾದವ
ಜಲಜಾಸನನ ಅಭೀಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಸಲಿಸುವ ಪಾದವ
ಮಲ್ಲರ ಗೆಲಿದು ಕಂಸಾಸುರನ ಕೊಂದ ಪಾದವ
ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಪಡೆದ ಪಾದವ ||೨||

ಬಂಡೆಯ ಬಾಲೆಯ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದಂಡ ಪಾದವ
ಬಂಡಿಲಿದ್ದ ಶಕಟಾಸುರನ ಒದ್ದ ಪಾದವ
ಅಂಡಜ ಹನುಮರ ಭುಜದೊಳೊಪ್ಪುವ ಪಾದವ
ಕಂಡೆವೇ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನ ದಿವ್ಯಪಾದವ ||೩||

ikkō nōḍe raṅganāthana cikka pādava ||pa||

sikkite śrī lakṣmīpatiya divyapādava ||a.Pa||

śaṅkha cakra gadā padma aṅkita pādava aṅkuśa kuliśa dhvajarēkhā aṅkita pādava paṅkajāsanana hr̥dayadalli naliva pādava saṅkaṭaharaṇa veṅkaṭēśana divya pādava ||1||

lalane lakṣmiyaṅkadalli naliyuva pādava jalajāsanana abhīṣṭavella salisuva pādava mallara gelidu kansāsurana konda pādava baliya meṭṭi bhāgīrathiya paḍeda pādava ||2||

baṇḍeya bāleya māḍida uddaṇḍa pādava baṇḍilidda śakaṭāsurana odda pādava aṇḍaja hanumara bhujadoḷoppuva pādava kaṇḍevee śrīraṅgaviṭhalana divyapādava ||3||

Plain English

ikko node ranganathana cikka padava ||pa||

sikkite sri laksmipatiya divyapadava ||a.Pa||

sankha cakra gada padma ankita padava ankusa kulisa dhvajarekha ankita padava pankajasanana hrdayadalli naliva padava sankataharana venkatesana divya padava ||1||

lalane laksmiyankadalli naliyuva padava jalajasanana abhistavella salisuva padava mallara gelidu kansasurana konda padava baliya metti bhagirathiya padeda padava ||2||

bandeya baleya madida uddanda padava bandilidda sakatasurana odda padava andaja hanumara bhujadoloppuva padava kandevee srirangavithalana divyapadava ||3||

Nandananda Pahi Gunavrinda

Composer : Sri Sreepada Rajaru
Ankita: Srirangavittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ನಂದನಂದನ ಪಾಹಿ ಗುಣವೃಂದ
ಸುಂದರ ರೂಪ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ || PA ||

ದಿನಕರಭವಪಾಲ ಕನಕಾಂಕಿತ ಚೇಲ
ಜನಕಜಾಲೋಲ ಜನಕಾನುಕೂಲ || 1 ||

ಪವನಜ ಪರಿವಾರ ಯವನವಿದಾರ
ನವರತ್ನಹಾರ ನವನೀತಚೋರ || 2 ||

ತುಂಗ ವಿಹಂಗತುರಂಗ ದಯಾಪಾಂಗ
ರಂಗವಿಠಲ ಭವಭಂಗ ಶುಭಾಂಗ || 3 ||

nandanandana pāhi guṇavr̥nda sundara rūpa gōvinda mukunda || PA ||

dinakarabhavapāla kanakāṅkita cēla janakajālōla janakānukūla || 1 ||

pavanaja parivāra yavanavidāra navaratnahāra navanītacōra || 2 ||

tuṅga vihaṅgaturaṅga dayāpāṅga raṅgaviṭhala bhavabhaṅga śubhāṅga || 3 ||

Plain English

nandanandana pahi gunavrnda sundara rupa govinda mukunda || PA ||

dinakarabhavapala kanakankita cela janakajalola janakanukula || 1 ||

pavanaja parivara yavanavidara navaratnahara navanitacora || 2 ||

tunga vihangaturanga dayapanga rangavithala bhavabhanga subhanga || 3 ||

Sri Sreepadarajaru – Aaradhane June 2nd and 3rd 2023

June 2nd – Saturday – Aaradhana in USA

June 3rd – Sunday – Aaradhana in India

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು – Sri Sreepadarajaru

Ankitha : Rangavittala

Parents : Sheshagiriyappa & Giriyamma

Birth Place : Abboor

Birth Name : Lakshminarayana

Ashrama Nama : Sri Lakshminarayana Teertharu

Vidya Gurugalu : Sri Vibudendra Teertharu

Period : 1412 – 1504

Aradhana : Jyesta Shuddha Chaturdhashee

Vrundavana : Mulbagal

ತಂ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥನಿಲಯಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಟ್ ಪೂಜಿತಂ |
ಧ್ಯಾಯಂತಂ ಮನಸಾ ನೃಸಿಂಹಚರಣಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಗುರುಂ ||
ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಾಬ್ಧಿವಿಕ್ರೀಡನವಿಶಾರದಾನ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಮುನೀನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾಗುರೂನ್ಮಮ ||

Tham Vande Narasimhatheerthanilayam Srivyasarat Pujitham |
Dhyayantam Manasa Nrisimhacharanam Sripadarajam Gurum ||
Padavakyapramanabdhivikredanavisharadan |
Lakshminarayanamunien Vande Vidyaguroonmama ||

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೂರು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರೆಂಬ ಯತಿಗಳ ಸ್ಥಳವೂ ಹೌದು.
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಎಂಬುದು.

ಶೇಷಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಿರಿಯಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತ ಊರ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ.

ಆ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣತೀರ್ಥರೆಂಬ ಯತಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ. ಶ್ರೀರಂಗಮ್‌ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ಅಬ್ಬೂರುನಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಕಾಣಬಯಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮುಖದ ತೇಜಸ್ಸು, ವಾಕ್‌ಚತುರತೆಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮತೀರ್ಥರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಮ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿತ್ತರು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಕಾಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಂದ್ರ- ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿಗೆ (ಈಗಿನ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಆರಂಭಪೂರ್ವದ ಶ್ರೀಗಳವರು) ಕಳುಹಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರು ಬಲು ಬೇಗ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಂಗತರಾದರು.


ಒಮ್ಮೆ ಕೊಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಂದ್ರರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥತೀರ್ಥರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ, ಅವರೆದುರು ತಮ್ಮ ಈ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು.

ಅದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀತರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥತೀರ್ಥರು ಮನವಾರೆ ಹೊಗಳಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು “ತಮ್ಮಂಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯನು” ಎಂದರಂತೆ, ಆಗ ಶ್ರೀಗಳವರು “ನಾವು ಶ್ರೀಪಾದರಾದರೆ ನೀವೋ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು” ಎಂದು ಉದ್ಗಾರವೆತ್ತಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ‘ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು’ ಎಂಬ ನಾಮಧೇಯವೇ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು.

Sripadaraja’s birth place is Abbur in Channapatnam taluk. It is also the place of Yatigalu called Brahmanyatirtharu.


The name of Sripadaraja’s Purvashram is Lakshminarayana. Seshagiriappa and Giriamma were his parents, Lakshminarayan used to roam outside the town tending cows when he was young.

At that time Svarnavarnatirtha yatigalu saw him. Coming from Srirangam, he wanted to visit Sri Purushottama Theertha at Abbur. Seeing the brilliance of Lakshminarayana’s face and eloquence, they took him to Srirangam through the intervention of Sri Purushottamathirtha. After doing Upanayana, he was given sainthood. After studying on his own for some time, he left for further study from Sri Vibhudendra-Theertha (the pre-srigalalu of the present Sri Raghavendra Math). As a result, Lakshminarayan Theertha became well versed in all the scriptures very quickly.


Once at Koppa, Sri Vibhudendra met Sri Raghunathtirtha of Uttaradimatha, who arranged for his favorite disciple to demonstrate his mastery. When Sri Raghunathatirtha, who was pleased with that, praised Manavare, Lakshmi-Narayanatirtha said, “I am truly blessed to have been praised by such a Sripada“, then the Raghunathatirtha Swamigalu exclaimed, “If I am Sripada, then you are the kings of Sripada – Sripada Rajaru“. Since then, the name ‘Sripadarajaru‘ became the name of Lakshminarayana .

P.S: I have been posting lyrics for the past several weeks composed by Sri Sreepadarajaru. You can find them all here: https://meerasubbarao.wordpress.com/category/sri-madhwacharya/sri-sreepada-rajaru/

Ta Ta Ta Ta Ta Ranga Ninna

Composer : Sri Sreepada Rajaru
Ankita: Srirangavittala
Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Part 1

ತಾ ತಾ ತಾ ತಾ ತಾ ರಂಗ ನಿನ್ನ ಪಾದ
ಧೈ ಧೈ ಧೈ ಧೈ ಧೈ ಎಂದು ಕುಣಿಯುತ || PA ||

ನಿಗಮವ ತಂದು ನಗವ ಬೆನ್ನಲಿ ಹೊತ್ತು
ಅಗೆದು ಬೇರು ತಿಂದು ಬಾಲನ ಸಲಹಿದೆ ಅಂದು || 1 ||

ಪೊಡವಿ ಈರಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿ ಪಿಡಿದು ಮುನಿ
ಮಡದಿಯ ಸಲಹಿದೆ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ || 2 ||

ಅಂಗನೆಯ ವ್ರತಭಂಗವ ಮಾಡಿ(ದೆ)
ತುಂಗ ಕುದುರೆಯೇರಿದ ರಂಗವಿಠಲನೆ || 3 ||

Tā tā tā tā tā raṅga ninna pāda dhai dhai dhai dhai dhai endu kuṇiyuta || PA ||

nigamava tandu nagava bennali hottu agedu bēru tindu bālana salahide andu || 1 ||

poḍavi īraḍi māḍi koḍali piḍidu muni maḍadiya salahide ennoḍeya śrīkr̥ṣṇa || 2 ||

aṅganeya vratabhaṅgava māḍi(de) tuṅga kudureyērida raṅgaviṭhalane || 3 ||

Plain English

Ta ta ta ta ta ranga ninna pada dhai dhai dhai dhai dhai endu kuniyuta || PA ||

nigamava tandu nagava bennali hottu agedu beru tindu balana salahide andu || 1 ||

podavi iradi madi kodali pididu muni madadiya salahide ennodeya srikrsna || 2 ||

anganeya vratabhangava madi(de) tunga kudureyerida rangavithalane || 3 ||

Sarasijanabhane Seragoddi Beduve

Composer : Sri Sreepada Rajaru

Ankita : Shreerangavittala

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Volume 1

ಸರಸಿಜನಾಭನೆ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ,
ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲ ತರಿದು ವರವಿತ್ತು ಕರುಣಿಸೋ || PA ||

ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಚರಣವ ನಂಬಿದೆ
ಪರಮ ಪಾವನ ನಿನ್ನ ಶರಣನ ಪೊರೆಯೆಂದು || 1 ||

ಈಶವಿನುತ ನಿನ್ನ ವಾಸಿಯ ಪೊಗಳುವೆ
ದಾಸ ಎಂದೆನ್ನನು ಗಾಸಿಮಾಡದೆ ಕಾಯೊ || 2 ||

ಬಾರಿಬಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖದ
ದೂರಗೈಸುವಂಥ ದಾರಿ ತೋರಿಸೆಂದು || 3 ||

ಕಂತುಪಿತನೆ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದಿ ನಿನ್ನ
ಸಂತತ ನೆನೆವಂತೆ ಚಿಂತನೆ ನಿಲಿಸೆಂದು || 4 ||

ಮಂಗಳಾತ್ಮಕನೆ ಶ್ರೀರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಭು-
ಜಂಗಶಯನ ನಿನ್ನ ಹಿಂಗದೆ ಭಜಿಪೆನು || 5 ||

Sarasijanābhane seragoḍḍi bēḍuve, duritagaḷella taridu varavittu karuṇisō || PA ||

karuṇāsāgara ninna caraṇava nambide parama pāvana ninna śaraṇana poreyendu || 1 ||

īśavinuta ninna vāsiya pogaḷuve dāsa endennanu gāsimāḍade kāyo || 2 ||

bāribārige baruva dāridrya duḥkhada dūragaisuvantha dāri tōrisendu || 3 ||

kantupitane enna antaraṅgadi ninna santata nenevante cintane nilisendu || 4 ||

maṅgaḷātmakane śrīraṅgaviṭṭhala bhu- jaṅgaśayana ninna hiṅgade bhajipenu || 5 ||

Plain English

Sarasijanabhane seragoddi beduve, duritagalella taridu varavittu karuniso || PA ||

karunasagara ninna caranava nambide parama pavana ninna saranana poreyendu || 1 ||

isavinuta ninna vasiya pogaluve dasa endennanu gasimadade kayo || 2 ||

baribarige baruva daridrya duhkhada duragaisuvantha dari torisendu || 3 ||

kantupitane enna antarangadi ninna santata nenevante cintane nilisendu || 4 ||

mangalatmakane srirangavitthala bhu- jangasayana ninna hingade bhajipenu || 5 ||

Narayana Ninna Nambide

Composer : Sri Sreepada Rajaru

Ankita : Shreerangavittala

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Volume 1

ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-
ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ಹೊರತು ಪೊರೆವ ದೈವವೆಲ್ಲಿದೆ || PA ||

ನಾ ಮೀರಿ ದುಷ್ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದೆ
ಅಪಾರಮಹಿಮ ದಯಾನಿಧೇ || A PA ||

ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಿಂದ ಬಂದೆನೋ
ಮಾನತಾಳಲಾರದೆ ಬಲು ನೊಂದೆನೋ
ದೀನರಕ್ಷಕ ಎನ್ನ ಗತಿ ಮುಂದೇನೋ
ಮಾನದಿಂದಲಿ ಪಾಲಿಸುವಂಥ ದೊರೆ ನೀನೋ || 1 ||

ದಾಸರ ಮನ ಉಲ್ಲಾಸನೆ
ಶ್ರೀಶ ಆಶ್ರಿತ ಜನರ ಪೋಷನೆ
ಸಾಸಿರ ಅನಂತಮಹಿಮನೆ
ಕ್ಲೇಶನಾಶ ಮಾಡಿಸೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ || 2 ||

ರಂಗನಗರ ಉತ್ತುಂಗನೆ
ಗಂಗಾಜನಕ ಗರುಡತುರಂಗನೆ ಉ-
ತ್ತುಂಗ ಗುಣಗಳಂತರಂಗನೆ ಅ-
ನಂಗನ ಪೆತ್ತ ರಂಗವಿಠಲನೆ || 3 ||

Nārāyaṇa ninna nambide lakṣmī- nārāyaṇa ninhoratu poreva daivavellide || PA ||

nā mīri duṣkarmava māḍide apāramahima dayānidhē || A PA ||

nānā yōnigaḷinda bandenō mānatāḷalārade balu nondenō dīnarakṣaka enna gati mundēnō mānadindali pālisuvantha dore nīnō || 1 ||

dāsara mana ullāsane śrīśa āśrita janara pōṣane sāsira anantamahimane klēśanāśa māḍisō śrīnivāsane || 2 ||

raṅganagara uttuṅgane gaṅgājanaka garuḍaturaṅgane u- ttuṅga guṇagaḷantaraṅgane a- naṅgana petta raṅgaviṭhalane || 3 ||

Plain English

Narayana ninna nambide laksmi- narayana ninhoratu poreva daivavellide || PA ||

na miri duskarmava madide aparamahima dayanidhe || A PA ||

nana yonigalinda bandeno manatalalarade balu nondeno dinaraksaka enna gati mundeno manadindali palisuvantha dore nino || 1 ||

dasara mana ullasane srisa asrita janara posane sasira anantamahimane klesanasa madiso srinivasane || 2 ||

ranganagara uttungane gangajanaka garudaturangane u- ttunga gunagalantarangane a- nangana petta rangavithalane || 3 ||

Mareyabedavo Hariya Mareyabedavo

Composer : Sri Sreepada Rajaru

Ankita : Shreerangavittala

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa Volume 1

ಮರೆಯಬೇಡವೋ ಹರಿಯ
ಮರೆಯಬೇಡವೋ || PA ||

ಮರೆಯಬೇಡ ಹರಿಯನಾಮ
ಮರೆತು ನೀನು ನಡೆಯಬೇಡ
ದುರುಳಯಮನ ಪುರದಬಾಧೆ
ಬರುವುದೆಂದು ಅರಿತು ಅರಿತು || 1 ||

ದುರ್ಮನುಜರ ಸಂಗದಿ
ಸುಕರ್ಮ ರಹಿತನಾದರೆ ಮನು
ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ
ಚರ್ಮ ಸುಲಿಸುವನೋ ಮನುಜ || 2 ||

ಗಾಳಿಗಿಕ್ಕಿದ ದೀಪದಂತೆ
ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಎನಲಿಬೇಡ
ಕಾಲಕಾಲಕೀಗ ನಾಮ
ನಾಲಿಗಿಂದ ನೆನೆಯೊ ಕಂಡ್ಯ || 3 ||

ಹಗಲು ಇರುಳು ಹಾಳು ಹರಟೆ
ಬಗೆ ಬಗೆ ಉಲ್ಲಾಸತನದಿ
ಸುಗುಣಿಯರೊಡನೆ ಸುರತ ಸುಖದಿ
ನಗುತ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಡ || 4 ||

ಅಂಗಜನ ಜನಕಮರಡಿ |
ರಂಗವಿಠಲರಾಯ ನಾಮ
ಮಂಗಳ ಸುಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಅಂತ |
ರಂಗದಿನೆನೆಯೋಕಂಡ್ಯ || 5 ||

Mareyabēḍavō hariya mareyabēḍavō || PA ||

mareyabēḍa hariyanāma maretu nīnu naḍeyabēḍa duruḷayamana puradabādhe baruvudendu aritu aritu || 1 ||

durmanujara saṅgadi sukarma rahitanādare manu karmaniṣṭheyinda ninna carma sulisuvanō manuja || 2 ||

gāḷigikkida dīpadante nāḷe nāḍiddu enalibēḍa kālakālakīga nāma nāliginda neneyo kaṇḍya || 3 ||

hagalu iruḷu hāḷu haraṭe bage bage ullāsatanadi suguṇiyaroḍane surata sukhadi naguta kāla kaḷeyabēḍa || 4 ||

aṅgajana janakamaraḍi | raṅgaviṭhalarāya nāma maṅgaḷa susmaraṇeyinda anta | raṅgadineneyōkaṇḍya || 5 ||

Plain English

Mareyabedavo hariya mareyabedavo || PA ||

mareyabeda hariyanama maretu ninu nadeyabeda durulayamana puradabadhe baruvudendu aritu aritu || 1 ||

durmanujara sangadi sukarma rahitanadare manu karmanistheyinda ninna carma sulisuvano manuja || 2 ||

galigikkida dipadante nale nadiddu enalibeda kalakalakiga nama naliginda neneyo kandya || 3 ||

hagalu irulu halu harate bage bage ullasatanadi suguniyarodane surata sukhadi naguta kala kaleyabeda || 4 ||

angajana janakamaradi | rangavithalaraya nama mangala susmaraneyinda anta | rangadineneyokandya || 5 ||

Kurudu Nayi Santege Bantante

Yet another amazing composition by Sri Sreepada Rajaru. I truly can’t even comprehend how they were able to write so many amazing compositions which completely mesmerizes you.

Composer : Sri Sreepada Rajaru

Ankita : Ranga Vittala

ಕುರುಡು ನಾಯಿ ಸಂತೆಗೆ ಬಂತಂತೆ || PA ||
ಅದು ಯಾತಕೆ (ಯಾಕೆ) ಬಂತೋ || A PA ||

ಖಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಹಿತವಿಲ್ಲವಂತೆ
ಖಂಡ ಎಲುಬು ಕಡಿದಿತಂತೆ
ಹೆಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿತಂತೆ
ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲವಂತೆ || 1 ||

ಭರದಿ ಅಂಗಡಿ ಹೊಕ್ಕಿತಂತೆ
ತಿರುವಿ ದೊಣ್ಣೆಲಿ ಇಕ್ಕಿದರಂತೆ
ಮರೆತರಿನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಂತೆ
ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತಂತೆ || 2 ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿತಂತೆ
ಗಾದೆಯ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿತಂತೆ
ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದು ಯಮನ
ಬಾಧೆಗೆ ತಾ ಗುರಿಯಾಯಿತಂತೆ || 3 ||

ನಾನಾ ಜನ್ಮವನೆತ್ತಿತಂತೆ
ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತಂತೆ
ಕಾನನಕಾನನ ತಿರುಗಿತಂತೆ
ತಾನು ತನ್ನನೆ ಮರೆಯಿತಂತೆ || 4 ||

ಮಂಗನ ಕೈಯ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ
ಹಾಂಗೂ ಹೀಂಗೂ ಕಳೆದೀತಂತೆ
ರಂಗವಿಠಲನ ಮರೆತಿತಂತೆ
ಭಂಗ ಬಹಳ ಪಟ್ಟಿತಂತೆ || 5 ||

Kuruḍu nāyi santege bantante || PA ||

adu yātake (yāke) bantō || A PA ||

khaṇḍa sakkare hitavillavante khaṇḍa elubu kaḍiditante heṇḍira makkaḷa neccitante koṇḍu hōguvāga yārillavante || 1 ||

bharadi aṅgaḍi hokkitante tiruvi doṇṇeli ikkidarante maretarinnu vyarthavante narakadoḷage bidditante || 2 ||

vēdaśāstravanōditante gādeya māḍi biṭṭitante hādi tappi naḍedu yamana bādhege tā guriyāyitante || 3 ||

nānā janmavanettitante mānavanāgi huṭṭitante kānanakānana tirugitante tānu tannane mareyitante || 4 ||

maṅgana kaiya māṇikyadante hāṅgū hīṅgū kaḷedītante raṅgaviṭhalana maretitante bhaṅga bahaḷa paṭṭitante || 5 ||

Plain English

Kurudu nayi santege bantante || PA ||

adu yatake (yake) banto || A PA ||

khanda sakkare hitavillavante khanda elubu kadiditante hendira makkala neccitante kondu hoguvaga yarillavante || 1 ||

bharadi angadi hokkitante tiruvi donneli ikkidarante maretarinnu vyarthavante narakadolage bidditante || 2 ||

vedasastravanoditante gadeya madi bittitante hadi tappi nadedu yamana badhege ta guriyayitante || 3 ||

nana janmavanettitante manavanagi huttitante kananakanana tirugitante tanu tannane mareyitante || 4 ||

mangana kaiya manikyadante hangu hingu kaleditante rangavithalana maretitante bhanga bahala pattitante || 5 ||

Kada Beladingalu I Sansara Kattale Beladingalu

My father and I both together tried a tune for this song.He was in no mood to record at that time, so I recorded late at night. The meaning of this is just truly apt fo what we see in our day to day life. Sri Sreepada Rajaru asks what’s the benefit of having a full moon in a forest.

Composer : Sri Sreepada Rajaru

Ankita : Ranga Vittala

ಕಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈ ಸಂಸಾರ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು || PA ||

ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮನು ಲೆತ್ತವನಾಡಲು
ಅರ್ಥ ಭಾಂಡರವೆಲ್ಲವ ಸೋತು
ಮತ್ತೆ ವಿರಾಟರಾಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ತೊತ್ತಾದಳು ದ್ರೌಪದಿ ಒಂದು ವರುಷ || 1 ||

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹರಿಯು
ಬಂಡಿ ಬೋವನಾದ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಭೂ –
ಮಂಡಲನಾಳುವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಯನು
ಕೊಂಡವ ಕಾಯ್ದನು ಹೊಲೆಯನಾಳಾಗಿ || 2 ||

ಉಂಟಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು
ಬಂಟರಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ವರು
ಉಂಟಾದತನ ತಪ್ಪಿ ಬಡತನ ಬಂದರೆ
ಒಂಟೆಯಂತೆ ಗೋಣ ಮೇಲೆತ್ತುವರು || 3 ||

ಉಂಬಾಗ ಉಡುವಾಗ ಕೊಂಬಾಗ ಕೊಡುವಾಗ
ಬೆಂಬಲದಲಿ ನಲಿನಲಿವುತಿಹರು
ಬೆಂಬಲತನ ತಪ್ಪಿ ಬಡತನ ಬಂದರೆ
ಇಂಬು ನಿನಗಿಲ್ಲ ನಡೆಯೆಂಬರು || 4 ||

ಏರುವ ದಂಡಿಗೆ ನೂರಾಳು ಮಂದಿಯು
ಮೂರು ದಿನದ ಭಾಗ್ಯ ಝಣ ಝಣವು
ನೂರಾರು ಸಾವಿರ ದಂಡವ ತೆತ್ತರೆ
ರಂಗವಿಠಲನೆ ಗತಿಯೆಂಬೊರಯ್ಯ || 5 ||

Kāḍa beḷadiṅgaḷu ī sansāra kattale beḷadiṅgaḷu || PA ||

satyakke dharmanu lettavanāḍalu artha bhāṇḍaravellava sōtu matte virāṭarāyana maneyalli tottādaḷu draupadi ondu varuṣa || 1 ||

puṇḍarīkākṣa puruṣōttama hariyu baṇḍi bōvanāda pārthanige bhū – maṇḍalanāḷuva hariścandra rāyanu koṇḍava kāydanu holeyanāḷāgi || 2 ||

uṇṭāda kālakke neṇṭaru iṣṭaru baṇṭarāgi bāgila kāyvaru uṇṭādatana tappi baḍatana bandare oṇṭeyante gōṇa mēlettuvaru || 3 ||

umbāga uḍuvāga kombāga koḍuvāga bembaladali nalinalivutiharu bembalatana tappi baḍatana bandare imbu ninagilla naḍeyembaru || 4 ||

ēruva daṇḍige nūrāḷu mandiyu mūru dinada bhāgya jhaṇa jhaṇavu nūrāru sāvira daṇḍava tettare raṅgaviṭhalane gatiyemborayya || 5 ||

Plain English

Kada beladingalu i sansara kattale beladingalu || PA ||

satyakke dharmanu lettavanadalu artha bhandaravellava sotu matte viratarayana maneyalli tottadalu draupadi ondu varusa || 1 ||

pundarikaksa purusottama hariyu bandi bovanada parthanige bhu – mandalanaluva hariscandra rayanu kondava kaydanu holeyanalagi || 2 ||

untada kalakke nentaru istaru bantaragi bagila kayvaru untadatana tappi badatana bandare onteyante gona melettuvaru || 3 ||

umbaga uduvaga kombaga koduvaga bembaladali nalinalivutiharu bembalatana tappi badatana bandare imbu ninagilla nadeyembaru || 4 ||

eruva dandige nuralu mandiyu muru dinada bhagya jhana jhanavu nuraru savira dandava tettare rangavithalane gatiyemborayya || 5 ||

Idu Enu Cariya Venkataraya Idu Enu Cariya

I used the same tune as in Idhu yeno charitha Yantrodhara. Amazing lyrics on Lord Venkateshwara.

Composer : Sri Guru Jagannatha Dasaru

Ankita: Guru Jagannatha Vittala

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol26

ಇದು ಏನು ಚರಿಯಾ ವೆಂಕಟರಾಯ ಇದು ಏನು ಚರಿಯಾ || PA ||

ಇದು ಏನು ಚರಿಯಾ ಶ್ರೀಯದುಕುಲ ತಿಲಕನೆ ಸದನತ್ರಯವ ಬಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು || A PA ||

ಕನಕ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ದಿನದಿನ ಮಾಡುವ
ಘನ ಪೂಜೆಯನೆ ನೀನೆನಿಸದಿರುವುದು || 1 ||

ಪೊಂಬಣ್ಣಾಂಬರವುಟ್ಟು ಹೊಂಬಣ್ಣಾಂಬರವಿಟ್ಟು
ಕಂಬೆಣ್ಣೆಯನೆ ಬಿಟ್ಟು ದಿಗಂಬರನಾಗಿದ್ದು || 2 ||

ಬುತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮ ನೈವೇದ್ಯ
ಹೊತ್ತಿಗುಂಬೋದು ಬಿಟ್ಟು ತುತ್ತುಗಾಣದಿರುವೋದು || 3 ||

ಭಾಗ್ಯವಂತನು ನೀನು ಭಾಗ್ಯರೂಪಳು ರಾಣಿ
ಭಾಗ್ಯತನವ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನಾಗಿರುವೋದು || 4 ||

ದಾತ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಜಗದಿ
ನಾಥನಾಗದೆ ಅನಾಥನಾಗಿರುವೋದು || 5 ||

Idu ēnu cariyā veṅkaṭarāya idu ēnu cariyā || PA ||

idu ēnu cariyā śrīyadukula tilakane sadanatrayava biṭṭu hudugikoṇḍiruvudu || A PA ||

kanaka parvatadalli dinadina māḍuva ghana pūjeyane nīnenisadiruvudu || 1 ||

pombaṇṇāmbaravuṭṭu hombaṇṇāmbaraviṭṭu kambeṇṇeyane biṭṭu digambaranāgiddu || 2 ||

butti modalāda uttama naivēdya hottigumbōdu biṭṭu tuttugāṇadiruvōdu || 3 ||

bhāgyavantanu nīnu bhāgyarūpaḷu rāṇi bhāgyatanava biṭṭu nirbhāgyanāgiruvōdu || 4 ||

dāta guru jagannātha viṭhala jagadi nāthanāgade anāthanāgiruvōdu || 5 ||

Plain english

Idu enu cariya venkataraya idu enu cariya || PA ||

idu enu cariya sriyadukula tilakane sadanatrayava bittu hudugikondiruvudu || A PA ||

kanaka parvatadalli dinadina maduva ghana pujeyane ninenisadiruvudu || 1 ||

pombannambaravuttu hombannambaravittu kambenneyane bittu digambaranagiddu || 2 ||

butti modalada uttama naivedya hottigumbodu bittu tuttuganadiruvodu || 3 ||

bhagyavantanu ninu bhagyarupalu rani bhagyatanava bittu nirbhagyanagiruvodu || 4 ||

data guru jagannatha vithala jagadi nathanagade anathanagiruvodu || 5 ||

%d bloggers like this: