Archive for the ‘Sri Jagannatha Dasaru’ Category

Dasaraya Purandara Dasaraya Lyrics and Audio

I have posted so many lyrics composed Sri Jagannatha Dasaru. There is a page created as well.

1. https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/sri-jaganatha-vittala-dasaru/

2. https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=Sri+Jagannatha+Dasaru

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol14

I will try and post as many lyrics as possible for Sri Purandara Dasara Aaradhane.

ದಾಸರಾಯ ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಯ || pa ||

ದಾಸರಾಯ ಪ್ರತಿವಾಸರದಲಿ ಶ್ರೀನಿ
ವಾಸನ್ನ ತೋರೋ ದಯಾಸಾಂದ್ರ || a.pa ||

ವರದನಾಮಕ ಭೂಸುರನ ಮಡದಿ ಬ
ಸಿರಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದು ಮೆರೆದೆ ಧರಣಿಯೊಳು || 1 ||

ಕುಲಿಶಧರಾಹ್ವಯ ಪೊಳಲೊಳು ಮಡದಿ ಮ
ಕ್ಕಳ ಕೂಡಿ ಸುಖದಿ ಕೆಲ ಕಾಲದಲಿದ್ಯೊ || 2 ||

ವ್ಯಾಸರಾಯರಲಿ ಭಾಸುರ ಮಂತ್ರೋ ಪ
ದೇಶವ ಕೊಂಡು ರಮೇಶನ ಒಲಿಸಿದ್ಯೊ || 3 ||

ಮನೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ವಾಹನ ವಸ್ತುಗಳನೆಲ್ಲ
ತೃಣಕೆ ಬಗೆದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆಂದೆ ಬುಧರಿಗೆ || 4 ||

ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯೊಳ್ ನೀ ಕೃತಿ ಪೇಳಿ ಆ
ಪ್ರಾಕೃತ ಹರಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತ ನೀನಾದ್ಯೊ || 5 ||

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಿಮೆಗಳ
ಕೀರ್ತಿಸಿ ಜಗದಿ ಕೃತಾರ್ಥನೆಂದೆನಿಸಿದೆ|| 6 ||

ಪಾತಕ ವನಧಿ ಪೋತನೆನಿಪ ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಸುಪ್ರೀತಿಯಿಂದೊಲಿಸಿದೆ || 7 ||

Dasaraya Purandara Dasaraya || pa ||

Dasaraya Prativasaradali Srini Vasanna Toro Dayasandra || a.pa ||

Varadanamaka Bhusurana Madadi Ba Sirali Janisi Bandu Merede Dharaniyolu || 1 ||

Kulisadharahvaya Polalolu Madadi Ma Kkala Kudi Sukhadi Kela Kaladalidyo || 2 ||

Vyasarayarali Bhasura Mantro Pa Desava Kondu Ramesana Olisidyo || 3 ||

Mane Dhana Dhan’ya Vahana Vastugalanella Trnake Bagedu Krsnarpanavende Budharige || 4 ||

Prakrta Bhaseyol Ni Krti Peli A Prakrta Hariyinda Svikrta Ninadyo || 5 ||

Tirthaksetragala Murti Mahimegala Kirtisi Jagadi Krtarthanendeniside|| 6 ||

Pataka Vanadhi Potanenipa Jaga Nnatha Viththalana Supritiyindoliside || 7 ||

Banda Duritagala Kaleyo Tande Gururaya Lyrics and Audio

The more and more I browse through the various books and PDF’s I have on Hari Darasu, the songs and lyrics I find is becoming endless. This life isn’t sufficient for me to post all the lyrics I have. I will try and post as many as I can, but truly an herculean task. But, I am blessed to be able to have the passion and the resource to do the same,

Composer : Sri Madhwesha Vittala Dasaru

Picture Credit: SRS Mutta, Mantralaya

ಬಂದ ದುರಿತಗಳ ಕಳೆಯೊ ತಂದೆ ಗುರುರಾಯ
ಕಂದನ ಭವಣೆಯನು ಇಂದು ನೋಡಿದಿರಯ್ಯ || ಪ ||

ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಾಸಿ ನರಹರಿಯ ನಾಮವನು
ಅನುದಿನವು ಬಿಡದೆ ಭಜಿಸುತಿರಲು |
ಇನ ಕಂಡ ಹಿಮದಂತೆ ತನು ಬಾಧೆ ಓಡುವುದು
ಅನುಭವಕೆ ತಂದು ಕೊಡುವ ಮುನಿ ಶಿಖಾಮಣಿಯೆ || ೧ ||

ನಿನ್ನ ಬಾಧೆಯು ಶ್ರೀ ನರಹರಿಯು ಸಹಿಸದೆಲೆ
ಸನ್ನುತದಿ ಬಂದಂತೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕರಜ |
ಖಿನ್ನನಾಗಿಪ್ಪೆನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಲಹಯ್ಯ
ಅನ್ಯ ನೆನಿಸದೆಲೆ ಶ್ರೀ ಮೋದಾರ್ಯ ಮತಚಂದ್ರ || ೨ ||

ಪ್ರಲ್ಹಾದನೆಂದೆನಿಸಿ ತಂದೆ ಶಾಪವ ಕಳೆದ
ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಪೇಳಿ ಓಡಿಸಿದೆ ಮಾಯಿಗಳ |
ಬಲ್ಲಿದ ಮಧ್ವೇಶವಿಠ್ಠಲನ ಕೀರುತಿಯ
ಮೇಲಾಗಿ ಪೊಗಳುವ ಮಂತ್ರಾಲಯವಾಸಿ || ೩ ||

Banda Duritagala Kaleyo Tande Gururaya Kandana Bhavaneyanu Indu Nodidirayya || Pa ||

Ninna Hrdayavasi Narahariya Namavanu Anudinavu Bidade Bhajisutiralu | Ina Kanda Himadante Tanu Badhe Oduvudu Anubhavake Tandu Koduva Muni Sikhamaniye || 1 ||

Ninna Badheyu Sri Narahariyu Sahisadele Sannutadi Bandante Sudhindra Karaja | Khinnanagippenna Cennagi Salahayya An’ya Nenisadele Sri Modarya Matacandra || 2 ||

Pral’hadanendenisi Tande Sapava Kaleda Olle Sastrava Peli Odiside Mayigala | Ballida Madhvesaviththalana Kirutiya Melagi Pogaluva Mantralayavasi || 3 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs posted on Rayaru at your leisure: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhTi04bvQpeVrPFP2F7f5n4gzGxN2u-7

Pondi Badukiro Raghavendra Rayara Lyrics and Audio

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Picture credit: SKV Temple, Rayaru, North Carolina

ಪೊಂದಿ ಬದುಕಿರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ
ಕುಂದದೆಮ್ಮನು ಕರುಣದಿಂದ ಪೊರೆವರ || ಪ ||


ನಂಬಿ ತುತಿಸುವಾ ಜನ ಕದಂಬಕಿಷ್ಟವ
ತುಂಬಿ ಕೊಡುವರೋ ಅನ್ಯ ಹಂಬಲೀಯರು || 1 ||


ಫಾಲಲೋಚನ ವಿನುತ | ಮೂಲ ರಾಮನಾ
ಶೀಲ ಸದ್ಗುಣ ನುತಿಪ ಮೇಲು ಭರತನಾ || 2 ||


ಅಲವ ಬೋಧರಾ ಸುಮತ | ಜಲಧಿ ಚಂದಿರಾ
ಒಲಿದು ಭಕ್ತಾರಾ ಪೊರೆವ ಸುಲಭ ಸುಂದರಾ || 3 ||


ಗುರು ಸುಧೀಂದ್ರರಾ ವಿಮಲ | ಕರಜರೆನಿಪರಾ
ಸ್ಮರಿಸಿ ಸುರುಚಿರಾ ವಿಮಲ ಚರಣ ಪುಷ್ಕರಾ || 4 ||


ಭೂತ ಭಾವನಾ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನಾ
ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾ ನಂಬಿರೀತನೀಕ್ಷಣಾ || 5 ||

Pondi badukiro raghavendra rayara kundadem’manu karunadinda porevara || pa ||

nambi tutisuva jana kadambakistava tumbi koduvaro an’ya hambaliyaru || 1 ||

phalalocana vinuta | mula ramana sila sadguna nutipa melu bharatana || 2 ||

alava bodhara sumata | jaladhi candira olidu bhaktara poreva sulabha sundara || 3 ||

guru sudhindrara vimala | karajarenipara smarisi surucira vimala carana puskara || 4 ||

bhuta bhavana jagannatha vithalana priti patrana nambiritaniksana || 5 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs posted on Rayaru at your leisure: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhTi04bvQpeVrPFP2F7f5n4gzGxN2u-7

Namo Namo Shri Raghavendra Lyrics and Audio

I really can’t believe how many songs Sri Jagannatha Dasaru has composed. The more and more I dig into the books I have, the more and more I find lyrics which I haven’t posted. Truly remarkable.

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Picture Credit: SRS Mutta, Mantralaya

ನಮೋ ನಮೋ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ | ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ
ಕಮಲ ನಾಭನ ದಾಸ ಕಮಲಾಪ್ತ ಭಾಸಾ || ಪ ||

ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಂದ ದೈನ್ಯದಿಂದಲಿ ಬಂದಾ
ಶೇಷ ಜನರಿಗಳಿಗಿಷ್ಟ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟಾ
ನಾ ಸೇರಿದೆನೋ ನಿನ್ನ ನಮಿತ ಜನರ ಪ್ರಸನ್ನ
ಭಾಸುರ ಚರಿತನೆ ಭಜಿಸುವೆನು ಅನವರತ || 1 ||

ಭೇದಾರ್ಥ ಜಲಜಾರ್ಕ ಭೂರಿ ಬಲತರತರ್ಕ
ವಾದಿಶೈಲ ಕುಲಶ ವರಹಸುತೆ ವಾಸಾ
ಬಾಧಿಪ ಅಘ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡು ಗುರುವರ ಪೂರ್ಣ
ಬೋಧ ಮತ ಸಂಭೂತ ಭೂರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ || 2 ||

ನತಜನಾಶ್ರಯ ಪ್ರೀಯ ನೆರೆ ನಂಬಿದೆನೋ ಮಾಯ
ಮತ ಕದಳಿ ಗಜೇಂದ್ರ ವಿಬುಧಾಬ್ದಿ ಚಂದ್ರ
ಕ್ರತು ಭುಕು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ನಿಜದೂತ
ತುತಿಸಲಾಪೆನೆ ನಿನ್ನ ಯತಿಶಿರೋರನ್ನ || 3 ||

Namo namo sri raghavendra | sadguna sandra kamala nabhana dasa kamalapta bhasa || pa ||

desa desagalinda dain’yadindali banda sesa janarigaligista sallisuva visista na serideno ninna namita janara prasanna bhasura caritane bhajisuvenu anavarata || 1 ||

bhedartha jalajarka bhuri balataratarka vadisaila kulasa varahasute vasa badhipa agha jirna madu guruvara purna bodha mata sambhuta bhuri prakhyata || 2 ||

natajanasraya priya nere nambideno maya mata kadali gajendra vibudhabdi candra kratu bhuku jagannatha vithalana nijaduta tutisalapene ninna yatisiroranna || 3 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs posted on Rayaru at your leisure: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhTi04bvQpeVrPFP2F7f5n4gzGxN2u-7

Sri Tulasi Devi References in Hari Kathamrutha Sara

During one of our Hari Kathamrutha Sara recital, the group had shared a PDF during Shri Narashima Jayanthi on references of Lord Narashima in Hari Kathamrutha Sara. I was thinking of searching Goddess Lakshmi and it just occurred to me to search for Tulasi as well.

From the book I have ( image all the way at the bottom), I searched for references of Tulasi Devi and compiled a list.

Recite the very first stanza before and after.

ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ|
ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಹೇಳುವೆ |
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವದು ||

ಪ್ರತಿಮೆ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಗೋsಭ್ಯಾ | ಗತ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀತುಳಸಿ ಪಿಪ್ಪಲ |
ಯತಿ ವನಸ್ಥ ಗೃಹಸ್ಥ ವಟು ಯಜಮಾನ ಸ್ವಪರಜನ ||
ಪೃಥಿವಿ ಜಲ ಶಿಖಿ ಪವನ ತಾರಾ | ಪಥ ನವಗ್ರಹ ಯೋಗ ಕರಣ ಭ |
ತಿಥಿ ಸಿತಾಸಿತ ಪಕ್ಷ ಸಂಕ್ರಮ ಅವನಧಿಷ್ಠಾನ || 5 – 3 ||

ವಾರಿಯೊಳಗಿಪ್ಪತ್ತು ನಾಲಕು | ಮೂರೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮು |
ನ್ನೂರು ಹದಿನೇಳೆನಿಪ ರೂಪವು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಳದಿ ||
ನೂರ ಅರವ ತ್ತೊಂದು ಪುಷ್ಪದಿ | ಮೂರಧಿಕ ದಶದೀಪದೊಳು ನಾ |
ನೂರು ಮೂರು ಸುಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಂಧದೊಳಗಿರುತಿಹವು|| 5 – 8 ||

ಪಾಪ ಕರ್ಮವು ಪಾದುಕೆಗಳನು | ಲೇಪನವು ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ |
ಲಾಪನವೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಸುಮನೋ ವೃತ್ತಿಗಳೆ ಸುಮನ ||ಕೋಪ ಧೂಪವು ಭಕ್ತಿ ಭೂಷಣ | ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಛತ್ರವು |
ದೀಪವೇ ಸುಜ್ಞಾನ ಆರಾರ್ತಿಗಳೆ ಗುಣಕಥನ|| 5 – 15 ||

ಸ್ಥಳ ಜಲಾದ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ | ಫಲ ಸುಪುಷ್ಪಜ ಗಂಧರಸ ಶ್ರೀ |
ತುಳಸಿ
ಮೊದಲಾದ ಖಿಲ ಪೂಜಾ ಸಾಧನ ಪದಾರ್ಥ ||
ಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದರ್ಪಿಸುತ ಬಾಂ | ಬೊಳೆಯ ಜನಕಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯದಿ |
ತಿಳಿವುದಿದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಪೂಜೆಗಳೆಂದು ಕೋವಿದರು|| 11 – 24 ||

ಕೃತ ಪ್ರತೀಕದಿ ಟಂಕಿ ಭಾರ್ಗವ | ಹುತವ ಹಾನಿಲ ಮುಖ್ಯ ದಿವಿಜರು |
ತುತಿಸಿ ಕೊಳುತಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ||
ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಗಂಧಾ | ಕ್ಷತೆ ಕುಸುಮ ಫಲ ದೀಪ ಪಂಚಾ |
ಮೃತದಿ ಪೂಜಿಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುತಿಹರು ಪುರುಷಾರ್ಥ|| 11 – 30 ||

ಹಲವು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ದೇಹವ | ಬಳಲಿಸದೆ ದಿನ ದಿನದಿ ಹೃದಯಾ |
ಮಲ ಸದನದಿ ವಿರಾಜಿಸುವ ಹರಿ ಮೂರ್ತಿಯನೆ ಭಜಿಸು ||
ತಿಳಿಯದೀ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕರಣವ | ಫಲ ಸುಪುಷ್ಪಾ ಗ್ರ್ಯೋದ್ಕ ಕ ಶ್ರೀ
ತುಳಸಿ
ಗಳನ ರ್ಪಿಸಲು ಒಪ್ಪನು ವಾಸುದೇವ ಸದಾ|| 13 – 21 ||

ಮಂದನಾದರು ಸರಿಯೆ ಗೋಪೀ | ಚಂದನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ರೆಗಳ ನಲಿ |
ವಿಂದ ಧರಿಸುತ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಸರಗಳನು ||
ಕಂಧರದ ಮಧ್ಯದಲಿ ಧರಿಸಿ ಮು | ಕುಂದ ಶ್ರೀ ಭೂರಮಣ ತ್ರಿಜಗ |
ದ್ವಂದ್ಯ ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮ ಕುಲ ದೈವ ವೆನೆ ಪೊರೆವ|| 16 – 20 ||

ನೇಮದಿಂದ ಶ್ವತ್ಥ ತುಳಸೀ | ಸೋಮಧರನಲಿ ವಿಮಲ ಸಾಲ |
ಗ್ರಾಮಗಳನಿಟ್ಟಭಿನಮಿಪ ನರ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯ ಸದಾ ||
ಭೂಮಿಯೊಳು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಮುಕ್ತಿ ಸು |ಕಾಮ ಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ |
ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಂದಿಸೆ ದುಃಖವೈದುವನು || 30 – 6 ||

ಶೈವ ಶೂದ್ರ ಕರಾರ್ಚಿತ ಮಹಾ | ದೇವ ವಾಯು ಹರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ವೃಂ |
ದಾವನದಿ ಮಾಸದ್ವಯದೊಳಿಹ ತುಳಸಿ ಅಪ್ರಸವ ||
ಗೋ ವಿವಾಹವರ್ಜಿ ತಾಶ್ವ | ತ್ಥಾ ವಿಟಪಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ |
ಸೇವಿಸುವ ನರ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ದುಃಖ ವೈದುವನು|| 30 – 8 ||

ಪಣೆಯೊಳೊಪ್ಪುವ ತಿಲಕ ತುಳಸೀ | ಮಣಿಗಣಾಂಚಿತ ಕಂಠ ಕರದಲಿ |
ಕ್ವಣಿತ ವೀಣಾ ಸುಸ್ವರದಿ ಬಹುತಾಳ ಗತಿಗಳಲಿ ||
ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನ ಗುಣಂಗಳ | ಕುಣಿದು ಪಾಡುತ ಪರಮ ಸುಖ ಸಂ |
ದಣಿಯೊಳಾಡುವ ದೇವ ಋಷಿ ನಾರದರಿ ಗಭಿನಮಿಪೆ|| 32 -26 ||

ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ|
ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಹೇಳುವೆ |
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವದು ||

With Padachedha. Referred the blog for this one : https://sampradaaya.wordpress.com/harikathamrutasara/

Thanks a million to Smt. Vinoda Singanamalli for an amazing blog.

ಪ್ರತಿಮೆ- ಸಾಲ – – ಗ್ರಾಮ ಗೋsಭ್ಯಾ- | ಗತ ಅ-ತಿಥಿ ಶ್ರೀ – – ತುಳಸಿ – ಪಿಪ್ಪಲ |

ಯತಿ ವ-ನಸ್ಥ ಗೃ – – ಹಸ್ಥ -ವಟು ಯಜ – – ಮಾನ- ಸ್ವಪರಜ-ನ ||

ಪೃಥಿವಿ- ಜಲ ಶಿಖಿ – – ಪವನ – ತಾರಾ- | ಪಥ ನ-ವಗ್ರಹ – – ಯೋಗ -ಕರಣ ಭ |

ತಿಥಿ ಸಿ-ತಾಸಿತ – – ಪಕ್ಷ -ಸಂಕ್ರಮ – – ಅವನ – ಧಿಷ್ಠಾ – ನ || 5 – 3 ||

ವಾರಿ – ಯೊಳಗಿ – – ಪ್ಪತ್ತು  – ನಾಲಕು | ಮೂರೆ – ರಡು ಸಾ – – ವಿರದ- ಮೇಲೆಮು- |

ನ್ನೂರು – ಹದಿನೇ – – ಳೆನಿಪ- ರೂಪವು – – ಶ್ರೀ ತು – ಳಸಿ ದಳ – ದಿ ||

ನೂರ – ಅರವ – – ತ್ತೊಂದು- ಪುಷ್ಪದಿ | ಮೂರ – ಧಿಕ ದಶ – – ದೀಪ – ದೊಳು ನಾ- |

ನೂರು – ಮೂರು ಸು – -ಮೂರ್ತಿ – ಗಳು ಗಂ – -ಧದೊಳ – ಗಿರುತಿಹ – ವು|| 5 – 8 ||

ಪಾಪ – ಕರ್ಮವು – – ಪಾದು – ಕೆಗಳನು- | ಲೇಪ – ನವು ಸ – – ತ್ಪುಣ್ಯ – ಶಾಸ್ತ್ರ – |

ಲಾಪ – ನವೆ ಶ್ರೀ – – ತುಳಸಿ – ಸುಮನೋ – –  ವೃತ್ತಿ – ಗಳೆ ಸುಮ – ನ ||
ಕೋಪ – ಧೂಪವು – – ಭಕ್ತಿ – ಭೂಷಣ | ವ್ಯಾಪಿ – ಸಿದ ಸ – – ದ್ಬುದ್ಧಿ – ಛತ್ರವು |

ದೀಪ – ವೇ ಸು – – ಜ್ಞಾನ – ಆರಾ – – ರ್ತಿಗಳೆ –  ಗುಣಕಥ – ನ|| 5 – 15 ||

ಸ್ಥಳ ಜ – ಲಾದ್ರಿಗ – – ಳಲ್ಲಿ – ಜನಿಸುವ | ಫಲ ಸು – ಪುಷ್ಪಜ – – ಗಂಧ – ರಸ ಶ್ರೀ- |

ತುಳಸಿ –  ಮೊದಲಾ – -ದ ಖಿಲ – ಪೂಜಾ – –  ಸಾಧ – ನ ಪದಾ – ರ್ಥ ||

ಹಲವು –  ಬಗೆಯಿಂ – – ದರ್ಪಿ – ಸುತ ಬಾಂ- | ಬೊಳೆಯ –  ಜನಕಗೆ  – – ನಿತ್ಯ- ನಿತ್ಯದಿ -|

ತಿಳಿವು – ದಿದು ವ್ಯತಿ – – ರೇಕ – ಪೂಜೆಗ – – ಳೆಂದು –  ಕೋವಿದ-ರು|| 11 – 24 ||

ಕೃತ ಪ್ರ – ತೀಕದಿ – – ಟಂಕಿ- ಭಾರ್ಗವ | ಹುತವ – –  ಹಾನಿಲ ಮುಖ್ಯ – ದಿವಿಜರು |

ತುತಿಸಿ – ಕೊಳುತಭಿ – – ಮಾನಿ – ಗಳು ತಾ – – ವಾಗಿ -ನೆಲೆಸಿ – ದ್ದು ||

ಪ್ರತಿ ದಿ-ವಸ ಶ್ರೀ – – ತುಳಸಿ – ಗಂಧಾ- | ಕ್ಷತೆ ಕು – ಸುಮ ಫಲ – –  ದೀಪ- ಪಂಚಾ- |

ಮೃತದಿ – ಪೂಜಿಪ- –  ಭಕ್ತ – ರಿಗೆ ಕೊಡು – – ತಿಹರು- ಪುರುಷಾ – ರ್ಥ| 11 – 30 ||

ಹಲವು – ಕರ್ಮವ – – ಮಾಡಿ- ದೇಹವ | ಬಳಲಿ – ಸದೆ ದಿನ – – ದಿನದಿ – ಹೃದಯಾ- |

ಮಲಸ – ದನದಿ ವಿ – -ರಾಜಿ – ಸುವ ಹರಿ – – ಮೂರ್ತಿ – ಯನೆ ಭಜಿ – ಸು ||

ತಿಳಿಯ – ದೀ ಪೂ – – ಜಾ ಪ್ರ – ಕರಣವ | ಫಲ ಸು – ಪುಷ್ಪಾ  – – ಗ್ರ್ಯೋದ್ಕ – ಕ  ಶ್ರೀ – |

ತುಳಸಿಗಳನ – – ರ್ಪಿಸಲು – ಒಪ್ಪನು – – ವಾಸು – ದೇವ ಸ – ದಾ|| 13 – 21 ||

ಮಂದ – ನಾದರು – – ಸರಿಯೆ- ಗೋಪೀ- | ಚಂದ – ನ ಶ್ರೀ  – – ಮುದ್ರೆ – ಗಳ ನಲಿ –  |

ವಿಂದ – ಧರಿಸುತ – – ಶ್ರೀ ತು – ಳಸಿ ಪ – – ದ್ಮಾಕ್ಷ – ಸರಗಳ – ನು ||

ಕಂಧ – ರದ ಮ – – ಧ್ಯದಲಿ- ಧರಿಸಿ ಮು— | ಕುಂದ – ಶ್ರೀ ಭೂ – – ರಮಣ- ತ್ರಿಜಗ- |

ದ್ವಂದ್ಯ – ಸರ್ವ – – ಸ್ವಾಮಿ –  ಮಮ ಕುಲ – – ದೈವ – ವೆನೆ ಪೊರೆ – ವ|| 16 – 20 ||

ನೇಮ – ದಿಂದ – – ಶ್ವತ್ಥ – ತುಳಸೀ | ಸೋಮ – ಧರನಲಿ – – ವಿಮಲ- ಸಾಲ |

ಗ್ರಾಮ – ಗಳನಿ – – ಟ್ಟಭಿನ – ಮಿಪ ನರ – – ಮುಕ್ತಿ – ಯೋಗ್ಯ ಸ – ದಾ ||

ಭೂಮಿ-ಯೊಳು ಧ – – ಮಾರ್ಥ – ಮುಕ್ತಿ ಸು- |ಕಾಮ –  ಪೇಕ್ಷೆಗ – – ಳಿಂದ- ಸಾಲ- |

ಗ್ರಾಮ-ಗಳ ವ್ಯತಿ – – ರಿಕ್ತ – ವಂದಿಸೆ – – ದುಃಖ – ವೈದುವ – ನು || 30 – 6 ||

ಶೈವ- ಶೂದ್ರ ಕ – – ರಾರ್ಚಿ-ತ ಮಹಾ | ದೇವ- ವಾಯು ಹ – – ರಿ ಪ್ರ – ತಿಮೆ ವೃಂ- |

ದಾವ-ನದಿ ಮಾ – – ಸದ್ವ – ಯದೊಳಿಹ – – ತುಳಸಿ –  ಅಪ್ರಸ – ವ ||

ಗೋ ವಿ – ವಾಹ ವಿ – – ವರ್ಜಿ – ತಾಶ್ವ  | ತ್ಥಾ ವಿ-ಟಪಿಗಳ – – ಭಕ್ತಿ – ಪೂರ್ವಕ |

ಸೇವಿ – ಸುವ ನರ – – ನಿತ್ಯ – ಶಾಶ್ವತ – – ದುಃಖ – ವೈದುವ – ನು|| 30 – 8 ||

ಪಣೆಯೊ – ಳೊಪ್ಪುವ – – ತಿಲಕ – ತುಳಸೀ –  | ಮಣಿಗ – ಣಾಂಚಿತ – – ಕಂಠ – ಕರದಲಿ |

ಕ್ವಣಿತ -ವೀಣಾ – – ಸುಸ್ವ – ರದಿ ಬಹು – – ತಾಳ – ಗತಿಗಳ – ಲಿ ||

ಪ್ರಣವ – ಪ್ರತಿಪಾ – – ದ್ಯನ ಗು – ಣಂಗಳ | ಕುಣಿದು- ಪಾಡುತ – – ಪರಮ – ಸುಖ ಸಂ- |

ದಣಿಯೊ – ಳಾಡುವ – – ದೇವ – ಋಷಿ ನಾ – – ರದರಿ- ಗಭಿನಮಿ – ಪೆ|| 32 -26 ||

hari kathAmRuta sAra gurugaLa|
karuNadiMdApanitu hELuve |
parama bhagavadbhaktaridanAdaradi kELuvadu ||

Pratime sālagrāma gōsbhyā | gata atithi śrītuḷasi pippala | yati vanastha gr̥hastha vaṭu yajamāna svaparajana || pr̥thivi jala śikhi pavana tārā | patha navagraha yōga karaṇa bha | tithi sitāsita pakṣa saṅkrama avanadhiṣṭhāna || 5 – 3 ||

vāriyoḷagippattu nālaku | mūreraḍu sāvirada mēle mu | nnūru hadinēḷenipa rūpavu śrī tuḷasi daḷadi || nūra arava ttondu puṣpadi | mūradhika daśadīpadoḷu nā | nūru mūru sumūrtigaḷu gandhadoḷagirutihavu|| 5 – 8 ||

pāpa karmavu pādukegaḷanu | lēpanavu satpuṇya śāstra | lāpanave śrī tuḷasi sumanō vr̥ttigaḷe sumana ||
kōpa dhūpavu bhakti bhūṣaṇa | vyāpisida sadbud’dhi chatravu | dīpavē sujñāna ārārtigaḷe guṇakathana|| 5 – 15 ||

sthaḷa jalādrigaḷalli janisuva | phala supuṣpaja gandharasa śrī | tuḷasi modalāda khila pūjā sādhana padārtha || halavu bageyindarpisuta bāṁ | boḷeya janakage nitya nityadi | tiḷivudidu vyatirēka pūjegaḷendu kōvidaru|| 11 – 24 ||

kr̥ta pratīkadi ṭaṅki bhārgava | hutava hānila mukhya divijaru | tutisi koḷutabhimānigaḷu tāvāgi nelesiddu || prati divasa śrī tuḷasi gandhā | kṣate kusuma phala dīpa pan̄cā | mr̥tadi pūjipa bhaktarige koḍutiharu puruṣārtha|| 11 – 30 ||

halavu karmava māḍi dēhava | baḷalisade dina dinadi hr̥dayā | mala sadanadi virājisuva hari mūrtiyane bhajisu || tiḷiyadī pūjā prakaraṇava | phala supuṣpā gryōdka ka śrī tuḷasigaḷana rpisalu oppanu vāsudēva sadā|| 13 – 21 ||

mandanādaru sariye gōpī | candana śrī mudregaḷa nali | vinda dharisuta śrī tuḷasi padmākṣa saragaḷanu || kandharada madhyadali dharisi mu | kunda śrī bhūramaṇa trijaga | dvandya sarva svāmi mama kula daiva vene poreva|| 16 – 20 ||

nēmadinda śvat’tha tuḷasī | sōmadharanali vimala sāla | grāmagaḷaniṭṭabhinamipa nara muktiyōgya sadā || bhūmiyoḷu dharmārtha mukti su |kāma pēkṣegaḷinda sāla | grāmagaḷa vyatirikta vandise duḥkhavaiduvanu || 30 – 6 ||

śaiva śūdra karārcita mahā | dēva vāyu hari pratime vr̥ṁ | dāvanadi māsadvayadoḷiha tuḷasi aprasava || gō vivāhavarji tāśva | t’thā viṭapigaḷa bhakti pūrvaka | sēvisuva nara nitya śāśvata duḥkha vaiduvanu|| 30 – 8 ||

paṇeyoḷoppuva tilaka tuḷasī | maṇigaṇān̄cita kaṇṭha karadali | kvaṇita vīṇā susvaradi bahutāḷa gatigaḷali || praṇava pratipādyana guṇaṅgaḷa | kuṇidu pāḍuta parama sukha saṁ | daṇiyoḷāḍuva dēva r̥ṣi nāradari gabhinamipe|| 32 -26 ||

hari kathAmRuta sAra gurugaLa|
karuNadiMdApanitu hELuve |
parama bhagavadbhaktaridanAdaradi kELuvadu ||

The book I have referenced is:

Sri Jagannatha Dasara Rare Composition on Tulasi

Composed by Shree Jagannatha Dasaru. A very rare composition.

Picture Credit: Udupi Mutta, Udupi

Will post lyrics soon.

Shree Jagannatha Dasara Aaradhane at SKV, NC

We celebrated the Aaradhane of Shree Jagannatha Dasara at Shree Krishnva Vrindavana at North Carolina. It was organized by Smt. Soumya Raghav who teaches Harikathamrutasara here in the NC area.

We all assembled at 10 AM. Started with Mangala Slokas, Mangala Charana Sandhi, Adi and Anyta of all Sandhis, a few more recitation of full Sandhis, full Vigneshwara Sandhi. Followed by Phalavidu Baldudake, Vishnu Sahasranama, a few songs composed by Shree Jagannatha Dasaru.

Maha Magalaruthi followed by Amazing food on plantain leaf. We had 3 sweets – Jalebi, Mysore Pak, Payasa, Vegetable Bath, Ambode, and the usual Rice, rasam, kootu, kosambari, pickle, Palya and Majjige.

An amazing experience for me. We have done some amazing punya for sure to be part of this amazing temple, amazing group of people. Never ever felt so welcome anywhere in the world to be honest.

Once again, million thanks to our Guruji Smt. Soumya Raghav, our Acharyaru Shri Nagendra Udupa avaru and relishing the delicious food prepared by Shri Gundu Rao avaru.

If you are anywhere in and around North Carolina, please do come visit our temple and take active part in the same.

Sharing a glimpse of yesterday’s event.

Shree Jagannatha Dasara Aaradhane – Sept 4th 2022

Shree Jagannatha Dasara Purva Aaradhane at Manvi picture from twitter.

All credit for text below to https://twitter.com/bhargavasarma

Sri JagannathaDasaru (1728-1809) from Maanvi Aaradhane is on Bhadrapada Sukla Navami.

Sri Jagannatha Dasaru is considered as SaHlaAda (brother of Prahlada RaAyaru) amsha whose poorvasrama name was Srinivasacharya.

Sri Puranadara Dasaru – Sri Vijaya Dasaru – Sri Jagannatha Dasaru and Sri Gopala Dasaru together are called DaAsa Chatushtaya – the four stalwarts of Haridasa tradition, who have played a significant role in spreading the philosophy of Hari sarvottama – VaAyu Jeevottama.

HarikathaMruthasAra composed by Sri Jagannatha Dasaru is a jewel in the crown of his literary works which is considered as an essence of Dvaita-TattvavaAda Madhva philosophy.

It contains 32 cantos having 988 poems in a highly poetic/literary style meant for novice understanding of common man; It contains the essence of Vedas/Upanishads/Bhagawadgita in a poetic style.

Sri Jagannatha Dasaru has emphasized on Taratamya in his composition HarikathamruthasaAra in as many as seven chapters.

  1. Guna Taratamya Sandhi (chapt. 20)

2. Aarohanaanukramanikaa Taaratamya Sandhi (chapt.25)

3. Avarohanaanukramanikaa Taaratamya Sandhi (chapt.26)

4. Anukramanikaa Taaratamya Sandhi ( Chapter – 27)

5. Anu Taaratamya Sandhi (chapter – 29) >

6. Daitya Taaratamya Sandhi (chapter – 30) >

7. Devataa Taaratamya or Kaksha Taaratamya Sandhi (chapter – 32)

Knowledge of panchabhEda & tAratamya is very imp. for those who aspire for moksha. This is the very basis of madhvasiddhAntha. Knowledge of tAratamya among dEvata-s & daitya-s is like ‘dAvashiki’ (forest fire). This fire burns away all heaps of paApa (forest of pApa-s) done by us.

Knowledge of tAratamya is like a boat which helps the Jeeva to cross the ocean of saMsAra; This knowledge is like the steps to reach vaikunTa.

Secret of tAratmaya must be shared only with bhagavad bhakta-s – If we try to explain to others (ayOgya-s) it would be a waste of our time and not yield results, it is useless. This must be explained only to those who are entitled for the same.

Sri Jagannatha Dasaru’s composition on Navavrindavana

Sri Jagannatha Dasaru has composed a song on Navavrindavana. His Aaradhane being on September 4th Sunday. Sharing the same in Kannada and English.

You can find details about Navavrindavana here.

You can find details about Sri Jagannatha Dasaru here.

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ನವವೃಂದಾವನ ಕೃತಿ

ವೃಂದಾವನಗಳಿಗಾನಮಿಸಿ ನಿತ್ಯ
ನಂದ ತೀರ್ಥ ಮತೋದ್ದಾರಕರೆನಿಪ | ಪ |

ವರ ಮಧ್ವಮುನಿ ಕಮಲಕರ ಪದ್ಮ ಸಂಜಾತ
ಗುರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶ್ರೀ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕವೀಂದ್ರಾ
ಕರಸರೋರುಹ ಜಾತ ವಾಗೀಶಮುನಿ
ಪರಘುವರ್ಯ ಗೋವಿಂದಾಖ್ಯ ಒಡೆಯರ ಪವಿತ್ರತಮ |1|

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಾರ್ಯರ ಪ್ರಪೌತ್ರರೆನಿಪ
ವಸುಧೀಂದ್ರ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುನಿಯಾ
ಭೂಸುರರು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಲಿ ಸ್ಮರಿಸೆ ನಿ
ರ್ದೋಷರನ ಮಾಡಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪೂರೈಸುತಿಹ | 2 |

ದೇವತೆಗಳು ಇವರು ಸಂದೇಹ ಬಡಸಲ್ಲಾ ಮಿ-
ಥ್ಯಾವಾದಿಗಳ ಪರಾಭವ ಮಾಡಿ
ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಕೀರ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಲ-
ಕ್ಷ್ಮೀವರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಐದಿಹರಾ | 3 |

Śrī jagannāthadāsara navavr̥ndāvana kr̥ti

vr̥ndāvanagaḷigānamisi nitya nanda tīrtha matōddārakarenipa | pa |

vara madhvamuni kamalakara padma san̄jāta

guru padmanābha śrī rāmatīrtha kavīndrā

karasarōruha jāta vāgīśamuni

paraghuvarya gōvindākhya oḍeyara pavitratama |1|

śrī sudhīndrāryara prapautrarenipa

vasudhīndra vyāsarāya śrīnivāsa muniyā

bhūsuraru parama santōṣadali smarise ni

rdōṣarana māḍi abhilāṣe pūraisutiha | 2 |

dēvategaḷu ivaru sandēha baḍasallā mi-

thyāvādigaḷa parābhava māḍi

ī vasundhareyoḷage kīrtiyutarāgi la-

kṣmīvara jagannātha viṭhalana aidiharā | 3 |

Siriramana Tava Charana Lyrics Audio

In our Bhajane whatsapp group, I saw a message about Shree Jagannatha Dasara Aaradhane on September 4th 2022. I was also looking at calendar’s to update in Bhadrapada Masa and saw the same.

Looking through the songs I had posted on Shree Jagannatha Dasara, updating the page, I came across another amazing song in my Bhajane book.

The page which has songs composed by Shree Jagannatha Dasara is below:

Shree Jagannatha Dasara Page.

The songs above are not sorted, just a list of all songs in this blog.

Sharing another amazing song composed by Shree Jagannatha Dasara.

ಸಿರಿರಮಣ ತವ ಚರಣ ದೊರಕುವುದು ಹ್ಯಾಂಗಿನ್ನು
ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಠ ನಾನು | ಪ |
ನರಹರಿಯೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ | ನರಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆನೋ | ಹರಿಯೇ | | ಅ.ಪ |

ಕೆರೆ ಭಾವಿ ದೇವ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಾ ಹಿರಿದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ |
ನೆರೆನಡೆವ ಮಾರ್ಗದಾ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನು ಥರಥರದಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತೆಗೆದೆ |
ಪರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅರಳೆಯಮರ ಕಡಿಸೆ ಕೊರೆಸಿ ಬಾಗಿಲ ಮಾಡಿದೆ | ವರಮಂದಿರವ ಮುಗಿಸಿ ಹರುಷ ಚಿತ್ರವ ತೆಗೆಸಿ ಪರಿಪರಿಯ ಸೌಖ್ಯ ಸುರಿದೆ | ಮೆರೆದೆ || ೧ ||

ಹೊಸ ಮನೆಯ ಕಂಡು ಬಲು ಹಸಿದು ಭೂಸುರರು ಬರೆ ಕೊಸರಿ ಹಾಕುತ ದಬ್ಬುತಾ |
ಶಶಿಮುಖಿಯೇ ಬಾರೆಂದು ಅಸುವನೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ ಹಸನಾಗಿ ಅವಳೊಲಿಯುತ |
ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನತ್ರಯದಿ ಅಶನವೆರಡು ಹೊತ್ತುಣ್ಣು ತಾ |
ಘಸಘಸನೆ ತಾಂಬೂಲ ಪಶುವಿನಂದದಿ ಮೆದ್ದು ಕುಸುಮಗಂಧಿಯ ರಮಿಸುತಾ | ಸತತಾ | ೨ |

ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನ ಅತಿಮೌನ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಭಾನುಗರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಪೂಜೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡದೆ |
ಬೇನೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಹೀನ ಸಕೇಶಿಯ ಕೈಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಾನ್ನ ಉಂಡೆ |
ಜೀನತ್ವದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದಾನ ಧರ್ಮವ ಕೊಡದೆ ಜ್ಞಾನನಂದದಿ ಚರಿಸಿದೆ | ಬರಿದೆ | ೩ |

ಸಾಕಲ್ಯದಿಂದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಭಿಷೇಕ ಆಕಾಲಲಿ ಮಾಡದೆ |
ನಾಕೆಂಟು ನಾಯಿಗಳ ಸಾಕಿ ಮನೆಯೊಳು ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಹಾಲು ಹೊಯ್ದೆ |
ಕಾಕುಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಗುಡಗುಡಿ ನಶ್ಯಮಡಿ ಹಾಕಿ ಭಂಗಿಯ ಸೇದಿದೆ |
ಲೋಕನಿಂದಕನಾಗಿ ಪಾತಕವನ ಅನೇಕ ಜೂಜುಗಳಾಡಿದೆ | ಹರಿಯೇ || ೪ ||

ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೃತ್ತಿಯನೆ ಕೆಡೆಸಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಗಾರನೆನಿಸಿದೆ |
ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಹೋಗಿ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯ ಪೇಳೆದೆ |
ವಿತ್ತವಿದ್ದವರ ಬೆನ್ಹತ್ತಿ ದೂತರ ಕಳುಹಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನಾ ಕೊಯಿಸಿದೆ |
ಹತ್ತು ಜನ ಎನ್ನೆಣಕೆ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಲೊಡೆಯುತಿರೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಎನಿಸಿದೆ | ಬಿಡದೇ || ೫ ||

ಬಾದರಾಯಣ ಕೃತ ಭಾಗವತ ಕೇಳಲ್ಲಿ ಆದರವು ಪುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ |
ವಾದಿಗಳ ಮತವಳಿದು ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಾದಿಗೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ |
ಶೋಧಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮರಾದ ವೈಷ್ಣವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ |
ವೇದ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಪಸವ್ಯಮನನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡೆನೊ ಇದೆಲ್ಲ | ಸುಳ್ಳಾ || ೬ ||

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನಾರು ಹಿತವ ಬಯಸುವರೆನಗೆ ಗತಿಯೇನು ಪೇಳ್ವ ಕೊನೆಗೆ |
ಸತತ ತವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರತನಾಗಿ ಇರುವ ಸನ್ಮತಿಯನೆ ಪಾಲಿಸಿಗ |
ಪತಿತ ಪಾವನನೆಂಬೊ ಬಿರುದು ಅವನಿಯ ಮೇಲೆ ಶೃತಿ ಸಾರುತಿದೆಯೋ ಹೀಗೆ |
ಶಿತಿಕಂಠನುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ತುತಿಸಿ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ಹರಿಯೇ | ದೊರೆಯೇ || ೭ ||

Siriramaṇa tava caraṇa dorakuvudu hyāṅginnu

parama pāpiṣṭha nānu | pa |

narahariye ninna nāmasmaraṇe māḍade |

narakakke guriyādenō | hariyē | | a.Pa |

kere bhāvi dēva mandiragaḷannu keḍavi nā hiridāgi mane kaṭṭide |

nerenaḍeva mārgadā aravaṭṭigegaḷanu tharatharadi bicci tegede |

parama sambhramadinda araḷeyamara kaḍise koresi bāgila māḍide |

varamandirava mugisi haruṣa citrava tegesi paripariya saukhya suride | merede || 1 ||

hosa maneya kaṇḍu balu hasidu bhūsuraru bare kosari hākuta dabbutā |

śaśimukhiyē bārendu asuvane baṇṇisuta hasanāgi avaḷoliyuta |

daśami ēkādaśi dvādaśi dinatrayadi aśanaveraḍu hottuṇṇu tā |

ghasaghasane tāmbūla paśuvinandadi meddu kusumagandhiya ramisutā | satatā | 2 |

snāna sandhyāna atimauna gāyatri japa bhānugarthyavannu koḍade |

śrīnivāsane ninna jñānapūrvaka pūje nānondu kṣaṇa māḍade |

bēne bandantāgi hīna sakēśiya kaili nānā vidhānna uṇḍe |

jīnatvadalli duḍḍu dāna dharmava koḍade jñānanandadi cariside | baride | 3 |

sākalyadinda śāligrāmadabhiṣēka ākālali māḍade|

Nākeṇṭu nāyigaḷa sāki maneyoḷu badukabēkendu hālu hoyde |

kākubud’dhigaḷinda guḍaguḍi naśyamaḍi hāki bhaṅgiya sēdide |

lōkanindakanāgi pātakavana anēka jūjugaḷāḍide | hariyē || 4 ||

uttama brāhmaṇara vr̥ttiyane keḍesi brahmatyagāraneniside |

matte mun̄ji maduve maneyoḷage nā hōgi satta suddiya pēḷede |

vittaviddavara benhatti dūtara kaḷuhi kuttigeya nā koyiside |

hattu jana enneṇake nitya kalloḍeyutire mr̥tyu dēvate eniside | biḍadē || 5 ||

bādarāyaṇa kr̥ta bhāgavata kēḷalli ādaravu puṭṭalilla |

vādigaḷa matavaḷidu madhvasid’dhāntada hādigē hōgalilla |

śōdhisida cinnakke samarāda vaiṣṇavara pādakke bīḷalilla |

vēda bāhiravāgi apasavyamananāgi ōdikoṇḍeno idella | suḷḷā || 6 ||

kṣitiyoḷage innāru hitava bayasuvarenage gatiyēnu pēḷva konege |

satata tava dhyānadalli ratanāgi iruva sanmatiyane pālisiga |

patita pāvananembo birudu avaniya mēle śr̥ti sārutideyō hīge |

śitikaṇṭhanuta jagannātha viṭhala ninna tutisi morehokke hariyē | doreyē | 7 |

And an amazing rendition by Mysore Ramachandrachar

%d bloggers like this: