Archive for the ‘Sri Jagannatha Dasaru’ Category

Rama Jaya Sri Rama Jaya

30th ThuRama Navami
Aaradhana Of Sri Kaveendra Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Book Ref : Dasara Padagalu

ರಾಮ ಜಯಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಾ || PA ||

ಅಸುರ ಬಾಧಿಸುತಿರಲು ಋಷಿಗಳು ಸ್ತುತಿಮಾಡೆ
ದಶರಥನ ಗರ್ಭದಲಿ ಜನಿಸಿಬಂದೆ ॥ 1 ॥

ಶಿಶುವಾಗಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಗೆ ಬಾಲಲೀಲೆಯತೋರ್ದು
ಕುಶಲದಿಂ ನಾಲ್ವರ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆದೆ ॥ 2 ॥

ಅಸುರರನೆ ಬಡಿದಟ್ಟಿ ಋಷಿಯ ಯಾಗವ ಕಾಯ್ದು
ವಸುಧೆಯೊಳು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಸತಿಯ ಮಾಡಿ ॥ 3 ॥

ಮಿಥಿಲ ಪಟ್ಟಣಕೈದಿ ಮೃಡನ ಧನುವನೆ ಮುರಿದು
ಶಶಿಮುಖಿ ಜಾನಕಿಯ ಕರವ ಪಿಡಿದು ॥ 4 ॥

ಪಥದೊಳಗೆ ಬರುತ ಭಾರ್ಗವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ
ದಶರಥಗೆ ಏಕೀಭಾವವನೆ ತೋರಿ ॥ 5 ॥

ಪರಮ ಹರುಷದಲಿ ಸಾಕೇತನಗರಿಗೆ ಬಂದು
ಕಿರಿಯ ಮಾತೆಯ ಕಠಿಣ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ॥ 6 ॥

ಚಿತ್ರಕೂಟಕೆ ಬಂದು ಕೃತ್ಯವೆಲ್ಲವ ನಡೆಸಿ
ಭ್ರಾತೃ ಭರತನಿಗೆ ಪಾದುಕೆನಿತ್ತು ॥ 7 ॥

ವನದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಘನಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡಿ
ಹನುಮನ ಕಳುಹಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಕೊಡಲು ॥ 8 ॥

ಮಿತ್ರೆ ಜಾನಕಿಗರುಹಿ ರತ್ನಕೊಂಡು ಬರಲು
ಅತ್ಯಂತ ಹರುಷದಲಿ ಶರಧಿ ಕಟ್ಟಿ ॥ 9 ॥

ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲವ ಕುಟ್ಟಿ ಬೇರನೆ ಸವರಿ
ಸೃಷ್ಠಸಿತೆ ಜಾನಕಿಯ ಅಗ್ನಿ ಹೊಗಿಸಿ ॥ 10 ॥

ಪಟ್ಟಣಕೆ ಬಂದು ಭರತನಿಗೆ ಪೇಳೆ
ಅಷ್ಟಗಂಗೆ ಉದಕವನೆ ತಂದು ॥ 11 ॥

ಅಷ್ಟ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನು ಮಾಡುತಿರಲ್ದು ॥ 12 ॥

ಸೃಷ್ಠಿಯೊಳು ಜಗನ್ನಾಥವಿಟ್ಠಲನಿಗೆ ಪುಷ್ಪ
ವೃಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಕರೆದರಾಗ ॥ 13 ॥

Rāma jayā śrīrāma jayā || PA ||

asura bādhisutiralu r̥ṣigaḷu stutimāḍe daśarathana garbhadali janisibande॥ 1॥

śiśuvāgi kausalyege bālalīleyatōrdu kuśaladiṁ nālvara kūḍi beḷede॥ 2 ॥

asurarane baḍidaṭṭi r̥ṣiya yāgava kāydu vasudheyoḷu śileyannu satiya māḍi॥ 3॥

mithila paṭṭaṇakaidi mr̥ḍana dhanuvane muridu śaśimukhi jānakiya karava piḍidu॥ 4॥

pathadoḷage baruta bhārgavaroḍane hōrāḍi daśarathage ēkībhāvavane tōri॥ 5॥

parama haruṣadali sākētanagarige bandu kiriya māteya kaṭhiṇa nuḍi kēḷi॥ 6॥

citrakūṭake bandu kr̥tyavellava naḍesi bhrātr̥ bharatanige pādukenittu॥ 7॥

vanadoḷage san̄carisi ghanakāryagaḷa māḍi hanumana kaḷuhi mudrikeya koḍalu॥ 8॥

mitre jānakigaruhi ratnakoṇḍu baralu atyanta haruṣadali śaradhi kaṭṭi॥ 9॥

duṣṭa rākṣasa kulava kuṭṭi bērane savari sr̥ṣṭhasite jānakiya agni hogisi॥ 10॥

paṭṭaṇake bandu bharatanige pēḷe aṣṭagaṅge udakavane tandu॥ 11॥

aṣṭa r̥ṣigaḷu ella kūḍikoṇḍu paṭṭābhiṣēkavanu māḍutiraldu॥ 12॥

sr̥ṣṭhiyoḷu jagannāthaviṭṭhalanige puṣpa vr̥ṣṭhigaḷannu karedarāga॥ 13॥

Plain English

Rama jaya srirama jaya || PA ||

asura badhisutiralu rsigalu stutimade dasarathana garbhadali janisibande॥ 1॥

sisuvagi kausalyege balalileyatordu kusaladim nalvara kudi belede॥ 2 ॥

asurarane badidatti rsiya yagava kaydu vasudheyolu sileyannu satiya madi॥ 3॥

mithila pattanakaidi mrdana dhanuvane muridu sasimukhi janakiya karava pididu॥ 4॥

pathadolage baruta bhargavarodane horadi dasarathage ekibhavavane tori॥ 5॥

parama harusadali saketanagarige bandu kiriya mateya kathina nudi keli॥ 6॥

citrakutake bandu krtyavellava nadesi bhratr bharatanige padukenittu॥ 7॥

vanadolage sancarisi ghanakaryagala madi hanumana kaluhi mudrikeya kodalu॥ 8॥

mitre janakigaruhi ratnakondu baralu atyanta harusadali saradhi katti॥ 9॥

dusta raksasa kulava kutti berane savari srsthasite janakiya agni hogisi॥ 10॥

pattanake bandu bharatanige pele astagange udakavane tandu॥ 11॥

asta rsigalu ella kudikondu pattabhisekavanu madutiraldu॥ 12॥

srsthiyolu jagannathavitthalanige puspa vrsthigalannu karedaraga॥ 13॥

Find all lyrics posted on Lord Rama : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Youtube Videos :

Rama Raghukularama Sura Sarvabhauma Pahi Gunadhama

30th ThuRama Navami
Aaradhana Of Sri Kaveendra Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol 14

ರಾಮಾ ರಘುಕುಲರಾಮ || PA ||
ಸುರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪಾಹಿ ಗುಣಧಾಮಾ || A, PA||

ವೀಂದ್ರ ವಾಹನ ಫಣೀಂದ್ರಶಯನ ವರ
ದೇಂದ್ರನುತ ರಾಮಚಂದ್ರಾ || 1 ||

ಚಂಡಬಾಣ ಕೋದಂಡಾ ವಿಧೃತ ದೋ
ರ್ದಂಡಾ ಲೋಕೈಕ ಶುಂಡಾ || 2 ||

ಗೋಪ್ತಾ ಮೂಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಾ ದೋಷನಿ
ರ್ಲಿಪ್ತಾ ವಿಬುಧಜನರಾಪ್ತಾ || 3 ||

ಘನ್ನಾ ಸೌಪರಿಛಿನ್ನ ಕಾಲಾತಿ
ಭಿನ್ನ ಜಗದ ಮೋಹನ್ನಾ || 4 ||

ಅಂಬಾವಲ್ಲಭ ಬಿಂಬಾಸುರ ಮುನಿಕ
ದಂಬಾ ಸೇವೆ ಕೈಕೊಂಬಾ || 5 ||

ಗಣ್ಯಾಗಣ್ಯನೆ ಶರಣ್ಯ ಸಲಹೋ ನಿ
ರ್ವೀಣ್ಣ ಸುರವರವರೇಣ್ಯ || 6 ||

ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ನಾನಾ ಗುಣಪೂರ್ಣ
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾನಾ || 7 ||

ಕಪಿಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಫಲಾದಾಯಕ
ಚಪಲಚಿತ್ತರಿಗೆ ಉಪಲಾ || 8 ||

ಸೀತಾಪತೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ಖ್ಯಾತಾ ಭವವನನಿಧಿ ಪೋತಾ || 9 ||

Rāmā raghukularāma || PA ||

sura sārvabhauma pāhi guṇadhāmā || A, PA||

vīndra vāhana phaṇīndraśayana vara dēndranuta rāmacandrā || 1 ||

caṇḍabāṇa kōdaṇḍā vidhr̥ta dō rdaṇḍā lōkaika śuṇḍā || 2 ||

gōptā mūjagadvyāptā dōṣani rliptā vibudhajanarāptā || 3 ||

ghannā sauparichinna kālāti bhinna jagada mōhannā || 4 ||

ambāvallabha bimbāsura munika dambā sēve kaikombā || 5 ||

gaṇyāgaṇyane śaraṇya salahō ni rvīṇṇa suravaravarēṇya || 6 ||

jñānānandādi nānā guṇapūrṇa śrī nārāyaṇa samānā || 7 ||

kapilā bhaktarige suphalādāyaka capalacittarige upalā || 8 ||

sītāpate jagannātha viṭhala khyātā bhavavananidhi pōtā || 9 ||

Plain English

Rama raghukularama || PA ||

sura sarvabhauma pahi gunadhama || A, PA||

vindra vahana phanindrasayana vara dendranuta ramacandra || 1 ||

candabana kodanda vidhrta do rdanda lokaika sunda || 2 ||

gopta mujagadvyapta dosani rlipta vibudhajanarapta || 3 ||

ghanna sauparichinna kalati bhinna jagada mohanna || 4 ||

ambavallabha bimbasura munika damba seve kaikomba || 5 ||

ganyaganyane saranya salaho ni rvinna suravaravarenya || 6 ||

jnananandadi nana gunapurna sri narayana samana || 7 ||

kapila bhaktarige suphaladayaka capalacittarige upala || 8 ||

sitapate jagannatha vithala khyata bhavavananidhi pota || 9 ||

Find all lyrics posted on Lord Rama : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Youtube Videos :

Manchale Folk Song

I found this amazing folk song ( Janapada – ಜನಪದ) in my book. THe first publication of this book was in 1945 and the 10th publication in 1991. My father gave this book to me in 2000. The last page of this book has this song on our beloved Rayaru composed by Sri Vittala Dasaru.

My father informed me that his Thread Ceremony took place in Mantralaya when I was reciting this song to him. From Bangalore, they took a train to Mantralaya Road, where they actually had to take the bullock cart – ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ like the song says.

This book was published even before our independence, imagine how old this song might have been. Truly amazing our culture is.

I tried a catchy tune, hope you will all enjoy.

ಮಂಚಾಲೆಯ ಜನಪದಗೀತೆ

ನಡಿಜಾಣಾ ಮಂಚಾಲೆಗೆ ನಾನು ನೀನು ಜೋಡಿ ನಾನು ನೀನು ಕೂಡಿ || PA ||

ಮಂಚಾಲೆಗೋಗಿ ಸೇವಾಮಾಡಿ ಬರೂಣಂತ ನಡಿನಡೀ ನಡಿನಡೀ || A PA ||

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನಿಲ್ದಾಣಂತ | ಅಣುಮಂತ್ರಾಲಯ ನೋಡುಣಂತ |
ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಮಾಡೂಣಂತ | ಫಿಲ್ ಫಿಲ್ ಫಿಲ್ ಫಿಲ್ ಓಡ್ಸುಣಂತ || 1 ||

ಮುಂದೆ ಬರೂದು ಮಾಧ್ವಾರಂತ | ಚಟ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಇರೂದಂತ |
ಥಟ್ಟನೆ ದಿಬ್ಬಾ ಏರೋಣಂತ | ರಾಯರ ಮಠವ ನೋಡೋಣಂತ || 2 ||

ಮಂಚಾಲಿ ಮಹಾ ಛತ್ರವಂತ | ಮನಿ ಮಾಡಿ ಇರೂಣಂತ |
ಧೂಳಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣಂತ | ದಾರಿಯ ದಣುವೆಲ್ಲ ಕಳೆಯೋಣಂತ || 3 ||

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಂತ | ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋಣಂತ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋಣಂತ | ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋಣಂತ || 4 ||

ಸುಂದರವಾದ ವೃಂದಾವನಂತ | ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಕುಳಿತಾರಂತ |
ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋರಂತ | ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತಣಿಯೋಣಂತ || 5 ||

ಪ್ರಲ್ಲಾದರಾಯರು ಹೊರಟಾರಂತ | ಒಳ್ಳೇ ಉತ್ಸವ ನಡೆದಾವಂತ
ಅಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಣಂತ | ಎಲ್ಲಾರ ಜೋಡಿ ಕುಣಿಯೋಣಂತೆ || 6 ||

ರಥದ ಮ್ಯಾಲ್ ರಾಯರು ಕುಳಿತಾರಂತ | ಅಭಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ |
ರಾಯರ ಮಹಿಮಾ ಕೇಳೋಣಂತ | ರಾಗ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋಣಂತ || 7 ||

ಬುಂದೆ ಬೇಸನ್ ಹೋಳಿಗೆ ಕಡಬು | ಕಲಸನ್ನ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ |
ಹೊಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ವಾನ ಮಾಡಿ | ಹಸ್ತೋದಕವ ಕೊಡತಾರಂತ || 8 ||

ಛಂದಾಗಿ ಎಲಿ ಬಡಿಸ್ಯಾರಂತ | ಸಾಲಾಗಿ ಜನರು ಕೂತಾರಂತ |
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಾರಂತ | ಊಟಾ ಮಾಡಿ ಬರತಾರಂತ || 9 ||

ರಾಯರ ಪೀಠದಿ ಶ್ರೀಪಾದರಂತ | ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣಂತ |
ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತೋಗೊಳುಣಂತ | ನಕ್ಕುನಲಿದು ಬರೋಣಂತ || 10 ||

ಶರಣ್ಯ ವಿಠಲ ನಿಂತಾನಂತ | ಕೈ ಮಾಡಿ ರಾಯರು ಕರೆತಾರಂತ |
ಕರುಣದಿಂದ ಕಾಯೋರಂತ | ಮಂಚಾಲೆಯ ಮಹಾರಾಯರಂತ || 11 ||

Folk song of Manchale

Man̄cāleya janapadagīte naḍijāṇā man̄cālege nānu nīnu jōḍi nānu nīnu kūḍi || PA ||

man̄cālegōgi sēvāmāḍi barūṇanta naḍinaḍī naḍinaḍī || A PA ||

tuṅgabhadrā nildāṇanta | aṇumantrālaya nōḍuṇanta | ettinagāḍi māḍūṇanta | ghil ghil ghil ghil ōḍsuṇanta || 1 ||

munde barūdu mādhvāranta | caṭna haḷḷi irūdanta | thaṭṭane dibbā ērōṇanta | rāyara maṭhava nōḍōṇanta || 2 ||

man̄cāli mahā chatravanta | mani māḍi irūṇanta | dhūḷi darśana māḍōṇanta | dāriya daṇuvella kaḷeyōṇanta || 3 ||

tuṅgabhadrā nadiyanta | snāna māḍi barōṇanta | pradakṣiṇe māḍōṇanta | namaskāra hākōṇanta || 4 ||

sundaravāda vr̥ndāvananta | adaralli rāyaru kuḷitāranta | alaṅkāra māḍōranta | nōḍi nōḍi taṇiyōṇanta || 5 ||

prallādarāyaru horaṭāranta | oḷḷē utsava naḍedāvanta allē bhakti māḍōṇanta | ellāra jōḍi kuṇiyōṇante || 6 ||

rathada myāl rāyaru kuḷitāranta | abhaya pradāna māḍtāranta | rāyara mahimā kēḷōṇanta | rāga māḍi pāḍōṇanta || 7 ||

bunde bēsan hōḷige kaḍabu | kalasanna pāyasa māḍtāranta | hondisi ellā pakvāna māḍi | hastōdakava koḍatāranta || 8 ||

chandāgi eli baḍisyāranta | sālāgi janaru kūtāranta | gōvinda gōvinda antāranta | ūṭā māḍi baratāranta || 9 ||

rāyara pīṭhadi śrīpādaranta | hōgi namaskāra māḍōṇanta | phalamantrākṣate tōgoḷuṇanta | nakkunalidu barōṇanta || 10 ||

śaraṇya viṭhala nintānanta | kai māḍi rāyaru karetāranta | karuṇadinda kāyōranta | man̄cāleya mahārāyaranta || 11 ||

Plain English

Mancaleya janapadagite nadijana mancalege nanu ninu jodi nanu ninu kudi || PA ||

mancalegogi sevamadi barunanta nadinadi nadinadi || A PA ||

tungabhadra nildananta | anumantralaya nodunanta | ettinagadi madunanta | ghil ghil ghilghil odsunanta || 1 ||

munde barudu madhvaranta | catna halli irudanta | thattane dibba eronanta | rayara mathava nodonanta || 2 ||

mancali maha chatravanta | mani madi irunanta | dhuli darsana madonanta | dariya danuvella kaleyonanta || 3 ||

tungabhadra nadiyanta | snana madi baronanta | pradaksine madonanta | namaskara hakonanta || 4 ||

sundaravada vrndavananta | adaralli rayaru kulitaranta | alankara madoranta | nodi nodi taniyonanta || 5 ||

pralladarayaru horataranta | olle utsava nadedavanta alle bhakti madonanta | ellara jodi kuniyonante || 6 ||

rathada myal rayaru kulitaranta | abhaya pradana madtaranta | rayara mahima kelonanta | raga madi padonanta || 7 ||

bunde besan holige kadabu | kalasanna payasa madtaranta | hondisi ella pakvana madi | hastodakava kodataranta || 8 ||

chandagi eli badisyaranta | salagi janaru kutaranta | govinda govinda antaranta | uta madi barataranta || 9 ||

rayara pithadi sripadaranta | hogi namaskara madonanta | phalamantraksate togolunanta | nakkunalidu baronanta || 10 ||

saranya vithala nintananta | kai madi rayaru karetaranta | karunadinda kayoranta | mancaleya maharayaranta || 11 ||

SRI RAGHAVENDRA GURU SARVAHOWMA KI JAI

MANTRALAYA NIVASA KI JAI

SRI KRISHNARPANAMASTU

ಯಾಕೆ ಮೂಕನಾದ್ಯೋ ಗುರುವೆ Yake Mukanadyo Guruve Meaning

I have posted the lyrics for this song in 2011. Truly unbelievable that this blog has been around for almost 15+ years now. There were so many who asked for the meaning. Few days back Ashwim Avaru asked the meaning for this song. I had faintly remembered my Mother telling me why Sri Jagannatha Dasaru had composed this song. No way I can go back and talk to my Mom now, so validated with my Father.

The lyrics can be found here : https://tinyurl.com/4eh7738m

The incident truly brings tears. If you look at the Sri Jagannatha Dasaru page I have created, https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/sri-jaganatha-vittala-dasaru/ I mention he was Prahalada’s brother Sahlada in his previous birth.

Rayaru is said to have appeared from Brindavana and talked to Jagannatha Dasaru whenever he worshiped and prayed to him at Mantralaya. This exchange continued for several days. When a follower observed this exchange, he started questioning Jagannatha dasaru about what he was talking to Rayaru. After word of this exchange slowly spread among other devotees, they asked Jaganatha Dasaru to talk to Rayaru in front of them. When Jaganatha Dasaru started talking, Rayaru stopped talking to him.
Jagannatha Dasaru, was in agony, cried out and pleaded for an explanation why Rayaru had refused to speak. And that’s how this amazing composition was composed.

Why did you become silent Guruve Why did you become silent?

Why did you become silent the one who protects people around the world

Who will support me if you become silent?

Previously, you played with me hand in hand and conversed with me, why are you making me a fool in front of all these people?

If you didn’t want to protect me, why did you even hold my hand? Why did you push me within these evil people?

If you don’t protect me now, how will I cross this ocean of life?

You are the most forgiving person I know, and I am the greatest sinner. How can you with your goodness abandoning me?

You are my creator, how can you abandon me?

I have always believed in you, if you abandaon me who is going to protect me?

I have always trusted in you and looked to you for protection. Who would care after me if you were to leave?

Why did you become silent Guruve Why did you become silent?

SRI RAGHAVENDRA GURU SARVAHOWMA KI JAI

MANTRALAYA NIVASA KI JAI

SRI KRISHNARPANAMASTU

Sharanu Sharanu Mrityunjaya Sharanu Lyrics and Audio

I have posted so many lyrics composed Sri Jagannatha Dasaru. There is a page created as well.

1. https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/sri-jaganatha-vittala-dasaru/

2. https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=Sri+Jagannatha+Dasaru

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol14

ಶರಣು ಶರಣು || ಪ ||
ಶರಣು ಶರಣು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶರಣು ಸಜ್ಜನರ ಭಯ ಪರಿಹರಿಸು ಕರುಣಾಳು ಬಿನ್ನಪವ ಕೇಳು || ಅ.ಪ ||

ವಾಸವಾದ್ಯಮರನುತ ವನಜಸಂಭವನ ಸುತ
ನೀ ಸಲಹೊ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಈಶ
ಕೇಶ ಮೋದಾದಿ ಸಮ ತಿಳಿದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
ಶ್ರೀಶುಕ ದುರ್ವಾಸ ಸ್ಪಟಿಕ ಸಮಭಾಸ || 1 ||

ವೈಕಾರಿಕಾದಿ ತೈರೂಪ ನಿನ್ನಯ ಕೋಪ
ಶೋಕಕೊಡುವುದು ದೈತ್ಯಜನಕೆ ನಿತ್ಯ
ಲೌಕಿಕಗಳೆಲ್ಲ ವೈದಿಕವಾಗಲೆನಗೆ ಮೈ
ನಾಕಿ ಹೃತ್ಕುಮುದೇಂದು ಭಕ್ತಜನ ಬಂಧು || 2 ||

ಪವಮಾನತನಯ ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ ಕೊಡು ವಿನಯ
ದಿವಸ ಸವನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿರುವ ನೀ ಬಲ್ಲಿ
ಪವನ ದ್ವಿತಿಯರೂಪ ಸತತ ಎನ್ನಯಪಾಪ
ಅವಲೋಕಿಸದಲೆನ್ನ ಸಲಹೊ ಸುರಮಾನ್ಯ || 3 ||

ಶೇಷನಂದನ ಶೇಷಭೂಷಣನೆ ನಿಶೇಷ
ದೋಷರಹಿತನ ತೋರು ಕರುಣವನು ಬೀರು
ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖನ ತಂದೆ ಸತತ ನೀ ಗತಿಯೆಂದ
ಶೋಷಿಸು ಭವಾಮಯವ ಬೇಡುವೆನು ದಯವ || 4 ||

ಗರ್ಗ ಮುನಿಕರಪದುಮ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣಾಬ್ಬ ಮಮ
ದುರ್ಗುಣಗಳೆಣಿಸದಲೆ ಜಗದೆ ಮೇಲೆ
ನಿರ್ಗತಾಶನ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಸ
ನ್ಮಾರ್ಗವನೆ ತೋರು ಈ ದೇಹ ನಿನ ತೇರು || 5 ||

Saranu Saranu || Pa ||

Saranu Saranu Mrtyunjaya Saranu Sajjanara Bhaya Pariharisu Karunalu Binnapava Kelu || A.pa ||

Vasavadyamaranuta Vanajasambhavana Suta Ni Salaho Kailasavasa Isa Kesa Modadi Sama Tilidu Asvat’thama Srisuka Durvasa Spatika Samabhasa || 1 ||

Vaikarikadi Tairupa Ninnaya Kopa Sokakoduvudu Daityajanake Nitya Laukikagalella Vaidikavagalenage Mai Naki Hrtkumudendu Bhaktajana Bandhu || 2 ||

Pavamanatanaya Ninnavaralli Kodu Vinaya Divasa Savanagalalli Enniruva Ni Balli Pavana Dvitiyarupa Satata Ennayapapa Avalokisadalenna Salaho Suraman’ya || 3 ||

Sesanandana Sesabhusanane Nisesa Dosarahitana Toru Karunavanu Biru Sri Sanmukhana Tande Satata Ni Gatiyenda Sosisu Bhavamayava Beduvenu Dayava || 4 ||

Garga Munikarapaduma Pujya Caranabba Mama Durgunagalenisadale Jagade Mele Nirgatasana Jagannatha Vithalana Sa Nmargavane Toru I Deha Nina Teru || 5 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Dasaraya Purandara Dasaraya Lyrics and Audio

I have posted so many lyrics composed Sri Jagannatha Dasaru. There is a page created as well.

1. https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/sri-jaganatha-vittala-dasaru/

2. https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=Sri+Jagannatha+Dasaru

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol14

I will try and post as many lyrics as possible for Sri Purandara Dasara Aaradhane.

ದಾಸರಾಯ ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಯ || pa ||

ದಾಸರಾಯ ಪ್ರತಿವಾಸರದಲಿ ಶ್ರೀನಿ
ವಾಸನ್ನ ತೋರೋ ದಯಾಸಾಂದ್ರ || a.pa ||

ವರದನಾಮಕ ಭೂಸುರನ ಮಡದಿ ಬ
ಸಿರಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದು ಮೆರೆದೆ ಧರಣಿಯೊಳು || 1 ||

ಕುಲಿಶಧರಾಹ್ವಯ ಪೊಳಲೊಳು ಮಡದಿ ಮ
ಕ್ಕಳ ಕೂಡಿ ಸುಖದಿ ಕೆಲ ಕಾಲದಲಿದ್ಯೊ || 2 ||

ವ್ಯಾಸರಾಯರಲಿ ಭಾಸುರ ಮಂತ್ರೋ ಪ
ದೇಶವ ಕೊಂಡು ರಮೇಶನ ಒಲಿಸಿದ್ಯೊ || 3 ||

ಮನೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ವಾಹನ ವಸ್ತುಗಳನೆಲ್ಲ
ತೃಣಕೆ ಬಗೆದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆಂದೆ ಬುಧರಿಗೆ || 4 ||

ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯೊಳ್ ನೀ ಕೃತಿ ಪೇಳಿ ಆ
ಪ್ರಾಕೃತ ಹರಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತ ನೀನಾದ್ಯೊ || 5 ||

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಿಮೆಗಳ
ಕೀರ್ತಿಸಿ ಜಗದಿ ಕೃತಾರ್ಥನೆಂದೆನಿಸಿದೆ|| 6 ||

ಪಾತಕ ವನಧಿ ಪೋತನೆನಿಪ ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಸುಪ್ರೀತಿಯಿಂದೊಲಿಸಿದೆ || 7 ||

Dasaraya Purandara Dasaraya || pa ||

Dasaraya Prativasaradali Srini Vasanna Toro Dayasandra || a.pa ||

Varadanamaka Bhusurana Madadi Ba Sirali Janisi Bandu Merede Dharaniyolu || 1 ||

Kulisadharahvaya Polalolu Madadi Ma Kkala Kudi Sukhadi Kela Kaladalidyo || 2 ||

Vyasarayarali Bhasura Mantro Pa Desava Kondu Ramesana Olisidyo || 3 ||

Mane Dhana Dhan’ya Vahana Vastugalanella Trnake Bagedu Krsnarpanavende Budharige || 4 ||

Prakrta Bhaseyol Ni Krti Peli A Prakrta Hariyinda Svikrta Ninadyo || 5 ||

Tirthaksetragala Murti Mahimegala Kirtisi Jagadi Krtarthanendeniside|| 6 ||

Pataka Vanadhi Potanenipa Jaga Nnatha Viththalana Supritiyindoliside || 7 ||

Banda Duritagala Kaleyo Tande Gururaya Lyrics and Audio

The more and more I browse through the various books and PDF’s I have on Hari Darasu, the songs and lyrics I find is becoming endless. This life isn’t sufficient for me to post all the lyrics I have. I will try and post as many as I can, but truly an herculean task. But, I am blessed to be able to have the passion and the resource to do the same,

Composer : Sri Madhwesha Vittala Dasaru

Picture Credit: SRS Mutta, Mantralaya

ಬಂದ ದುರಿತಗಳ ಕಳೆಯೊ ತಂದೆ ಗುರುರಾಯ
ಕಂದನ ಭವಣೆಯನು ಇಂದು ನೋಡಿದಿರಯ್ಯ || ಪ ||

ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಾಸಿ ನರಹರಿಯ ನಾಮವನು
ಅನುದಿನವು ಬಿಡದೆ ಭಜಿಸುತಿರಲು |
ಇನ ಕಂಡ ಹಿಮದಂತೆ ತನು ಬಾಧೆ ಓಡುವುದು
ಅನುಭವಕೆ ತಂದು ಕೊಡುವ ಮುನಿ ಶಿಖಾಮಣಿಯೆ || ೧ ||

ನಿನ್ನ ಬಾಧೆಯು ಶ್ರೀ ನರಹರಿಯು ಸಹಿಸದೆಲೆ
ಸನ್ನುತದಿ ಬಂದಂತೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕರಜ |
ಖಿನ್ನನಾಗಿಪ್ಪೆನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಲಹಯ್ಯ
ಅನ್ಯ ನೆನಿಸದೆಲೆ ಶ್ರೀ ಮೋದಾರ್ಯ ಮತಚಂದ್ರ || ೨ ||

ಪ್ರಲ್ಹಾದನೆಂದೆನಿಸಿ ತಂದೆ ಶಾಪವ ಕಳೆದ
ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಪೇಳಿ ಓಡಿಸಿದೆ ಮಾಯಿಗಳ |
ಬಲ್ಲಿದ ಮಧ್ವೇಶವಿಠ್ಠಲನ ಕೀರುತಿಯ
ಮೇಲಾಗಿ ಪೊಗಳುವ ಮಂತ್ರಾಲಯವಾಸಿ || ೩ ||

Banda Duritagala Kaleyo Tande Gururaya Kandana Bhavaneyanu Indu Nodidirayya || Pa ||

Ninna Hrdayavasi Narahariya Namavanu Anudinavu Bidade Bhajisutiralu | Ina Kanda Himadante Tanu Badhe Oduvudu Anubhavake Tandu Koduva Muni Sikhamaniye || 1 ||

Ninna Badheyu Sri Narahariyu Sahisadele Sannutadi Bandante Sudhindra Karaja | Khinnanagippenna Cennagi Salahayya An’ya Nenisadele Sri Modarya Matacandra || 2 ||

Pral’hadanendenisi Tande Sapava Kaleda Olle Sastrava Peli Odiside Mayigala | Ballida Madhvesaviththalana Kirutiya Melagi Pogaluva Mantralayavasi || 3 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs posted on Rayaru at your leisure: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhTi04bvQpeVrPFP2F7f5n4gzGxN2u-7

Pondi Badukiro Raghavendra Rayara Lyrics and Audio

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Picture credit: SKV Temple, Rayaru, North Carolina

ಪೊಂದಿ ಬದುಕಿರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ
ಕುಂದದೆಮ್ಮನು ಕರುಣದಿಂದ ಪೊರೆವರ || ಪ ||


ನಂಬಿ ತುತಿಸುವಾ ಜನ ಕದಂಬಕಿಷ್ಟವ
ತುಂಬಿ ಕೊಡುವರೋ ಅನ್ಯ ಹಂಬಲೀಯರು || 1 ||


ಫಾಲಲೋಚನ ವಿನುತ | ಮೂಲ ರಾಮನಾ
ಶೀಲ ಸದ್ಗುಣ ನುತಿಪ ಮೇಲು ಭರತನಾ || 2 ||


ಅಲವ ಬೋಧರಾ ಸುಮತ | ಜಲಧಿ ಚಂದಿರಾ
ಒಲಿದು ಭಕ್ತಾರಾ ಪೊರೆವ ಸುಲಭ ಸುಂದರಾ || 3 ||


ಗುರು ಸುಧೀಂದ್ರರಾ ವಿಮಲ | ಕರಜರೆನಿಪರಾ
ಸ್ಮರಿಸಿ ಸುರುಚಿರಾ ವಿಮಲ ಚರಣ ಪುಷ್ಕರಾ || 4 ||


ಭೂತ ಭಾವನಾ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನಾ
ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾ ನಂಬಿರೀತನೀಕ್ಷಣಾ || 5 ||

Pondi badukiro raghavendra rayara kundadem’manu karunadinda porevara || pa ||

nambi tutisuva jana kadambakistava tumbi koduvaro an’ya hambaliyaru || 1 ||

phalalocana vinuta | mula ramana sila sadguna nutipa melu bharatana || 2 ||

alava bodhara sumata | jaladhi candira olidu bhaktara poreva sulabha sundara || 3 ||

guru sudhindrara vimala | karajarenipara smarisi surucira vimala carana puskara || 4 ||

bhuta bhavana jagannatha vithalana priti patrana nambiritaniksana || 5 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs posted on Rayaru at your leisure: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhTi04bvQpeVrPFP2F7f5n4gzGxN2u-7

Namo Namo Shri Raghavendra Lyrics and Audio

I really can’t believe how many songs Sri Jagannatha Dasaru has composed. The more and more I dig into the books I have, the more and more I find lyrics which I haven’t posted. Truly remarkable.

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Picture Credit: SRS Mutta, Mantralaya

ನಮೋ ನಮೋ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ | ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ
ಕಮಲ ನಾಭನ ದಾಸ ಕಮಲಾಪ್ತ ಭಾಸಾ || ಪ ||

ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಂದ ದೈನ್ಯದಿಂದಲಿ ಬಂದಾ
ಶೇಷ ಜನರಿಗಳಿಗಿಷ್ಟ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟಾ
ನಾ ಸೇರಿದೆನೋ ನಿನ್ನ ನಮಿತ ಜನರ ಪ್ರಸನ್ನ
ಭಾಸುರ ಚರಿತನೆ ಭಜಿಸುವೆನು ಅನವರತ || 1 ||

ಭೇದಾರ್ಥ ಜಲಜಾರ್ಕ ಭೂರಿ ಬಲತರತರ್ಕ
ವಾದಿಶೈಲ ಕುಲಶ ವರಹಸುತೆ ವಾಸಾ
ಬಾಧಿಪ ಅಘ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡು ಗುರುವರ ಪೂರ್ಣ
ಬೋಧ ಮತ ಸಂಭೂತ ಭೂರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ || 2 ||

ನತಜನಾಶ್ರಯ ಪ್ರೀಯ ನೆರೆ ನಂಬಿದೆನೋ ಮಾಯ
ಮತ ಕದಳಿ ಗಜೇಂದ್ರ ವಿಬುಧಾಬ್ದಿ ಚಂದ್ರ
ಕ್ರತು ಭುಕು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ನಿಜದೂತ
ತುತಿಸಲಾಪೆನೆ ನಿನ್ನ ಯತಿಶಿರೋರನ್ನ || 3 ||

Namo namo sri raghavendra | sadguna sandra kamala nabhana dasa kamalapta bhasa || pa ||

desa desagalinda dain’yadindali banda sesa janarigaligista sallisuva visista na serideno ninna namita janara prasanna bhasura caritane bhajisuvenu anavarata || 1 ||

bhedartha jalajarka bhuri balataratarka vadisaila kulasa varahasute vasa badhipa agha jirna madu guruvara purna bodha mata sambhuta bhuri prakhyata || 2 ||

natajanasraya priya nere nambideno maya mata kadali gajendra vibudhabdi candra kratu bhuku jagannatha vithalana nijaduta tutisalapene ninna yatisiroranna || 3 ||

You can find other lyrics on Sri Raghavendra Swamigalu at this page : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/sree-raghavendra-swamy/

If you haven’t subscribed to my YouTube channel, subscribe below so you can listen to all songs posted on Rayaru at your leisure: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhTi04bvQpeVrPFP2F7f5n4gzGxN2u-7

Sri Tulasi Devi References in Hari Kathamrutha Sara

During one of our Hari Kathamrutha Sara recital, the group had shared a PDF during Shri Narashima Jayanthi on references of Lord Narashima in Hari Kathamrutha Sara. I was thinking of searching Goddess Lakshmi and it just occurred to me to search for Tulasi as well.

From the book I have ( image all the way at the bottom), I searched for references of Tulasi Devi and compiled a list.

Recite the very first stanza before and after.

ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ|
ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಹೇಳುವೆ |
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವದು ||

ಪ್ರತಿಮೆ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಗೋsಭ್ಯಾ | ಗತ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀತುಳಸಿ ಪಿಪ್ಪಲ |
ಯತಿ ವನಸ್ಥ ಗೃಹಸ್ಥ ವಟು ಯಜಮಾನ ಸ್ವಪರಜನ ||
ಪೃಥಿವಿ ಜಲ ಶಿಖಿ ಪವನ ತಾರಾ | ಪಥ ನವಗ್ರಹ ಯೋಗ ಕರಣ ಭ |
ತಿಥಿ ಸಿತಾಸಿತ ಪಕ್ಷ ಸಂಕ್ರಮ ಅವನಧಿಷ್ಠಾನ || 5 – 3 ||

ವಾರಿಯೊಳಗಿಪ್ಪತ್ತು ನಾಲಕು | ಮೂರೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮು |
ನ್ನೂರು ಹದಿನೇಳೆನಿಪ ರೂಪವು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಳದಿ ||
ನೂರ ಅರವ ತ್ತೊಂದು ಪುಷ್ಪದಿ | ಮೂರಧಿಕ ದಶದೀಪದೊಳು ನಾ |
ನೂರು ಮೂರು ಸುಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಂಧದೊಳಗಿರುತಿಹವು|| 5 – 8 ||

ಪಾಪ ಕರ್ಮವು ಪಾದುಕೆಗಳನು | ಲೇಪನವು ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ |
ಲಾಪನವೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಸುಮನೋ ವೃತ್ತಿಗಳೆ ಸುಮನ ||ಕೋಪ ಧೂಪವು ಭಕ್ತಿ ಭೂಷಣ | ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಛತ್ರವು |
ದೀಪವೇ ಸುಜ್ಞಾನ ಆರಾರ್ತಿಗಳೆ ಗುಣಕಥನ|| 5 – 15 ||

ಸ್ಥಳ ಜಲಾದ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ | ಫಲ ಸುಪುಷ್ಪಜ ಗಂಧರಸ ಶ್ರೀ |
ತುಳಸಿ
ಮೊದಲಾದ ಖಿಲ ಪೂಜಾ ಸಾಧನ ಪದಾರ್ಥ ||
ಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದರ್ಪಿಸುತ ಬಾಂ | ಬೊಳೆಯ ಜನಕಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯದಿ |
ತಿಳಿವುದಿದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಪೂಜೆಗಳೆಂದು ಕೋವಿದರು|| 11 – 24 ||

ಕೃತ ಪ್ರತೀಕದಿ ಟಂಕಿ ಭಾರ್ಗವ | ಹುತವ ಹಾನಿಲ ಮುಖ್ಯ ದಿವಿಜರು |
ತುತಿಸಿ ಕೊಳುತಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ||
ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಗಂಧಾ | ಕ್ಷತೆ ಕುಸುಮ ಫಲ ದೀಪ ಪಂಚಾ |
ಮೃತದಿ ಪೂಜಿಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುತಿಹರು ಪುರುಷಾರ್ಥ|| 11 – 30 ||

ಹಲವು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ದೇಹವ | ಬಳಲಿಸದೆ ದಿನ ದಿನದಿ ಹೃದಯಾ |
ಮಲ ಸದನದಿ ವಿರಾಜಿಸುವ ಹರಿ ಮೂರ್ತಿಯನೆ ಭಜಿಸು ||
ತಿಳಿಯದೀ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕರಣವ | ಫಲ ಸುಪುಷ್ಪಾ ಗ್ರ್ಯೋದ್ಕ ಕ ಶ್ರೀ
ತುಳಸಿ
ಗಳನ ರ್ಪಿಸಲು ಒಪ್ಪನು ವಾಸುದೇವ ಸದಾ|| 13 – 21 ||

ಮಂದನಾದರು ಸರಿಯೆ ಗೋಪೀ | ಚಂದನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ರೆಗಳ ನಲಿ |
ವಿಂದ ಧರಿಸುತ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಸರಗಳನು ||
ಕಂಧರದ ಮಧ್ಯದಲಿ ಧರಿಸಿ ಮು | ಕುಂದ ಶ್ರೀ ಭೂರಮಣ ತ್ರಿಜಗ |
ದ್ವಂದ್ಯ ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮ ಕುಲ ದೈವ ವೆನೆ ಪೊರೆವ|| 16 – 20 ||

ನೇಮದಿಂದ ಶ್ವತ್ಥ ತುಳಸೀ | ಸೋಮಧರನಲಿ ವಿಮಲ ಸಾಲ |
ಗ್ರಾಮಗಳನಿಟ್ಟಭಿನಮಿಪ ನರ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯ ಸದಾ ||
ಭೂಮಿಯೊಳು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಮುಕ್ತಿ ಸು |ಕಾಮ ಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ |
ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಂದಿಸೆ ದುಃಖವೈದುವನು || 30 – 6 ||

ಶೈವ ಶೂದ್ರ ಕರಾರ್ಚಿತ ಮಹಾ | ದೇವ ವಾಯು ಹರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ವೃಂ |
ದಾವನದಿ ಮಾಸದ್ವಯದೊಳಿಹ ತುಳಸಿ ಅಪ್ರಸವ ||
ಗೋ ವಿವಾಹವರ್ಜಿ ತಾಶ್ವ | ತ್ಥಾ ವಿಟಪಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ |
ಸೇವಿಸುವ ನರ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ದುಃಖ ವೈದುವನು|| 30 – 8 ||

ಪಣೆಯೊಳೊಪ್ಪುವ ತಿಲಕ ತುಳಸೀ | ಮಣಿಗಣಾಂಚಿತ ಕಂಠ ಕರದಲಿ |
ಕ್ವಣಿತ ವೀಣಾ ಸುಸ್ವರದಿ ಬಹುತಾಳ ಗತಿಗಳಲಿ ||
ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನ ಗುಣಂಗಳ | ಕುಣಿದು ಪಾಡುತ ಪರಮ ಸುಖ ಸಂ |
ದಣಿಯೊಳಾಡುವ ದೇವ ಋಷಿ ನಾರದರಿ ಗಭಿನಮಿಪೆ|| 32 -26 ||

ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ|
ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಹೇಳುವೆ |
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವದು ||

With Padachedha. Referred the blog for this one : https://sampradaaya.wordpress.com/harikathamrutasara/

Thanks a million to Smt. Vinoda Singanamalli for an amazing blog.

ಪ್ರತಿಮೆ- ಸಾಲ – – ಗ್ರಾಮ ಗೋsಭ್ಯಾ- | ಗತ ಅ-ತಿಥಿ ಶ್ರೀ – – ತುಳಸಿ – ಪಿಪ್ಪಲ |

ಯತಿ ವ-ನಸ್ಥ ಗೃ – – ಹಸ್ಥ -ವಟು ಯಜ – – ಮಾನ- ಸ್ವಪರಜ-ನ ||

ಪೃಥಿವಿ- ಜಲ ಶಿಖಿ – – ಪವನ – ತಾರಾ- | ಪಥ ನ-ವಗ್ರಹ – – ಯೋಗ -ಕರಣ ಭ |

ತಿಥಿ ಸಿ-ತಾಸಿತ – – ಪಕ್ಷ -ಸಂಕ್ರಮ – – ಅವನ – ಧಿಷ್ಠಾ – ನ || 5 – 3 ||

ವಾರಿ – ಯೊಳಗಿ – – ಪ್ಪತ್ತು  – ನಾಲಕು | ಮೂರೆ – ರಡು ಸಾ – – ವಿರದ- ಮೇಲೆಮು- |

ನ್ನೂರು – ಹದಿನೇ – – ಳೆನಿಪ- ರೂಪವು – – ಶ್ರೀ ತು – ಳಸಿ ದಳ – ದಿ ||

ನೂರ – ಅರವ – – ತ್ತೊಂದು- ಪುಷ್ಪದಿ | ಮೂರ – ಧಿಕ ದಶ – – ದೀಪ – ದೊಳು ನಾ- |

ನೂರು – ಮೂರು ಸು – -ಮೂರ್ತಿ – ಗಳು ಗಂ – -ಧದೊಳ – ಗಿರುತಿಹ – ವು|| 5 – 8 ||

ಪಾಪ – ಕರ್ಮವು – – ಪಾದು – ಕೆಗಳನು- | ಲೇಪ – ನವು ಸ – – ತ್ಪುಣ್ಯ – ಶಾಸ್ತ್ರ – |

ಲಾಪ – ನವೆ ಶ್ರೀ – – ತುಳಸಿ – ಸುಮನೋ – –  ವೃತ್ತಿ – ಗಳೆ ಸುಮ – ನ ||
ಕೋಪ – ಧೂಪವು – – ಭಕ್ತಿ – ಭೂಷಣ | ವ್ಯಾಪಿ – ಸಿದ ಸ – – ದ್ಬುದ್ಧಿ – ಛತ್ರವು |

ದೀಪ – ವೇ ಸು – – ಜ್ಞಾನ – ಆರಾ – – ರ್ತಿಗಳೆ –  ಗುಣಕಥ – ನ|| 5 – 15 ||

ಸ್ಥಳ ಜ – ಲಾದ್ರಿಗ – – ಳಲ್ಲಿ – ಜನಿಸುವ | ಫಲ ಸು – ಪುಷ್ಪಜ – – ಗಂಧ – ರಸ ಶ್ರೀ- |

ತುಳಸಿ –  ಮೊದಲಾ – -ದ ಖಿಲ – ಪೂಜಾ – –  ಸಾಧ – ನ ಪದಾ – ರ್ಥ ||

ಹಲವು –  ಬಗೆಯಿಂ – – ದರ್ಪಿ – ಸುತ ಬಾಂ- | ಬೊಳೆಯ –  ಜನಕಗೆ  – – ನಿತ್ಯ- ನಿತ್ಯದಿ -|

ತಿಳಿವು – ದಿದು ವ್ಯತಿ – – ರೇಕ – ಪೂಜೆಗ – – ಳೆಂದು –  ಕೋವಿದ-ರು|| 11 – 24 ||

ಕೃತ ಪ್ರ – ತೀಕದಿ – – ಟಂಕಿ- ಭಾರ್ಗವ | ಹುತವ – –  ಹಾನಿಲ ಮುಖ್ಯ – ದಿವಿಜರು |

ತುತಿಸಿ – ಕೊಳುತಭಿ – – ಮಾನಿ – ಗಳು ತಾ – – ವಾಗಿ -ನೆಲೆಸಿ – ದ್ದು ||

ಪ್ರತಿ ದಿ-ವಸ ಶ್ರೀ – – ತುಳಸಿ – ಗಂಧಾ- | ಕ್ಷತೆ ಕು – ಸುಮ ಫಲ – –  ದೀಪ- ಪಂಚಾ- |

ಮೃತದಿ – ಪೂಜಿಪ- –  ಭಕ್ತ – ರಿಗೆ ಕೊಡು – – ತಿಹರು- ಪುರುಷಾ – ರ್ಥ| 11 – 30 ||

ಹಲವು – ಕರ್ಮವ – – ಮಾಡಿ- ದೇಹವ | ಬಳಲಿ – ಸದೆ ದಿನ – – ದಿನದಿ – ಹೃದಯಾ- |

ಮಲಸ – ದನದಿ ವಿ – -ರಾಜಿ – ಸುವ ಹರಿ – – ಮೂರ್ತಿ – ಯನೆ ಭಜಿ – ಸು ||

ತಿಳಿಯ – ದೀ ಪೂ – – ಜಾ ಪ್ರ – ಕರಣವ | ಫಲ ಸು – ಪುಷ್ಪಾ  – – ಗ್ರ್ಯೋದ್ಕ – ಕ  ಶ್ರೀ – |

ತುಳಸಿಗಳನ – – ರ್ಪಿಸಲು – ಒಪ್ಪನು – – ವಾಸು – ದೇವ ಸ – ದಾ|| 13 – 21 ||

ಮಂದ – ನಾದರು – – ಸರಿಯೆ- ಗೋಪೀ- | ಚಂದ – ನ ಶ್ರೀ  – – ಮುದ್ರೆ – ಗಳ ನಲಿ –  |

ವಿಂದ – ಧರಿಸುತ – – ಶ್ರೀ ತು – ಳಸಿ ಪ – – ದ್ಮಾಕ್ಷ – ಸರಗಳ – ನು ||

ಕಂಧ – ರದ ಮ – – ಧ್ಯದಲಿ- ಧರಿಸಿ ಮು— | ಕುಂದ – ಶ್ರೀ ಭೂ – – ರಮಣ- ತ್ರಿಜಗ- |

ದ್ವಂದ್ಯ – ಸರ್ವ – – ಸ್ವಾಮಿ –  ಮಮ ಕುಲ – – ದೈವ – ವೆನೆ ಪೊರೆ – ವ|| 16 – 20 ||

ನೇಮ – ದಿಂದ – – ಶ್ವತ್ಥ – ತುಳಸೀ | ಸೋಮ – ಧರನಲಿ – – ವಿಮಲ- ಸಾಲ |

ಗ್ರಾಮ – ಗಳನಿ – – ಟ್ಟಭಿನ – ಮಿಪ ನರ – – ಮುಕ್ತಿ – ಯೋಗ್ಯ ಸ – ದಾ ||

ಭೂಮಿ-ಯೊಳು ಧ – – ಮಾರ್ಥ – ಮುಕ್ತಿ ಸು- |ಕಾಮ –  ಪೇಕ್ಷೆಗ – – ಳಿಂದ- ಸಾಲ- |

ಗ್ರಾಮ-ಗಳ ವ್ಯತಿ – – ರಿಕ್ತ – ವಂದಿಸೆ – – ದುಃಖ – ವೈದುವ – ನು || 30 – 6 ||

ಶೈವ- ಶೂದ್ರ ಕ – – ರಾರ್ಚಿ-ತ ಮಹಾ | ದೇವ- ವಾಯು ಹ – – ರಿ ಪ್ರ – ತಿಮೆ ವೃಂ- |

ದಾವ-ನದಿ ಮಾ – – ಸದ್ವ – ಯದೊಳಿಹ – – ತುಳಸಿ –  ಅಪ್ರಸ – ವ ||

ಗೋ ವಿ – ವಾಹ ವಿ – – ವರ್ಜಿ – ತಾಶ್ವ  | ತ್ಥಾ ವಿ-ಟಪಿಗಳ – – ಭಕ್ತಿ – ಪೂರ್ವಕ |

ಸೇವಿ – ಸುವ ನರ – – ನಿತ್ಯ – ಶಾಶ್ವತ – – ದುಃಖ – ವೈದುವ – ನು|| 30 – 8 ||

ಪಣೆಯೊ – ಳೊಪ್ಪುವ – – ತಿಲಕ – ತುಳಸೀ –  | ಮಣಿಗ – ಣಾಂಚಿತ – – ಕಂಠ – ಕರದಲಿ |

ಕ್ವಣಿತ -ವೀಣಾ – – ಸುಸ್ವ – ರದಿ ಬಹು – – ತಾಳ – ಗತಿಗಳ – ಲಿ ||

ಪ್ರಣವ – ಪ್ರತಿಪಾ – – ದ್ಯನ ಗು – ಣಂಗಳ | ಕುಣಿದು- ಪಾಡುತ – – ಪರಮ – ಸುಖ ಸಂ- |

ದಣಿಯೊ – ಳಾಡುವ – – ದೇವ – ಋಷಿ ನಾ – – ರದರಿ- ಗಭಿನಮಿ – ಪೆ|| 32 -26 ||

hari kathAmRuta sAra gurugaLa|
karuNadiMdApanitu hELuve |
parama bhagavadbhaktaridanAdaradi kELuvadu ||

Pratime sālagrāma gōsbhyā | gata atithi śrītuḷasi pippala | yati vanastha gr̥hastha vaṭu yajamāna svaparajana || pr̥thivi jala śikhi pavana tārā | patha navagraha yōga karaṇa bha | tithi sitāsita pakṣa saṅkrama avanadhiṣṭhāna || 5 – 3 ||

vāriyoḷagippattu nālaku | mūreraḍu sāvirada mēle mu | nnūru hadinēḷenipa rūpavu śrī tuḷasi daḷadi || nūra arava ttondu puṣpadi | mūradhika daśadīpadoḷu nā | nūru mūru sumūrtigaḷu gandhadoḷagirutihavu|| 5 – 8 ||

pāpa karmavu pādukegaḷanu | lēpanavu satpuṇya śāstra | lāpanave śrī tuḷasi sumanō vr̥ttigaḷe sumana ||
kōpa dhūpavu bhakti bhūṣaṇa | vyāpisida sadbud’dhi chatravu | dīpavē sujñāna ārārtigaḷe guṇakathana|| 5 – 15 ||

sthaḷa jalādrigaḷalli janisuva | phala supuṣpaja gandharasa śrī | tuḷasi modalāda khila pūjā sādhana padārtha || halavu bageyindarpisuta bāṁ | boḷeya janakage nitya nityadi | tiḷivudidu vyatirēka pūjegaḷendu kōvidaru|| 11 – 24 ||

kr̥ta pratīkadi ṭaṅki bhārgava | hutava hānila mukhya divijaru | tutisi koḷutabhimānigaḷu tāvāgi nelesiddu || prati divasa śrī tuḷasi gandhā | kṣate kusuma phala dīpa pan̄cā | mr̥tadi pūjipa bhaktarige koḍutiharu puruṣārtha|| 11 – 30 ||

halavu karmava māḍi dēhava | baḷalisade dina dinadi hr̥dayā | mala sadanadi virājisuva hari mūrtiyane bhajisu || tiḷiyadī pūjā prakaraṇava | phala supuṣpā gryōdka ka śrī tuḷasigaḷana rpisalu oppanu vāsudēva sadā|| 13 – 21 ||

mandanādaru sariye gōpī | candana śrī mudregaḷa nali | vinda dharisuta śrī tuḷasi padmākṣa saragaḷanu || kandharada madhyadali dharisi mu | kunda śrī bhūramaṇa trijaga | dvandya sarva svāmi mama kula daiva vene poreva|| 16 – 20 ||

nēmadinda śvat’tha tuḷasī | sōmadharanali vimala sāla | grāmagaḷaniṭṭabhinamipa nara muktiyōgya sadā || bhūmiyoḷu dharmārtha mukti su |kāma pēkṣegaḷinda sāla | grāmagaḷa vyatirikta vandise duḥkhavaiduvanu || 30 – 6 ||

śaiva śūdra karārcita mahā | dēva vāyu hari pratime vr̥ṁ | dāvanadi māsadvayadoḷiha tuḷasi aprasava || gō vivāhavarji tāśva | t’thā viṭapigaḷa bhakti pūrvaka | sēvisuva nara nitya śāśvata duḥkha vaiduvanu|| 30 – 8 ||

paṇeyoḷoppuva tilaka tuḷasī | maṇigaṇān̄cita kaṇṭha karadali | kvaṇita vīṇā susvaradi bahutāḷa gatigaḷali || praṇava pratipādyana guṇaṅgaḷa | kuṇidu pāḍuta parama sukha saṁ | daṇiyoḷāḍuva dēva r̥ṣi nāradari gabhinamipe|| 32 -26 ||

hari kathAmRuta sAra gurugaLa|
karuNadiMdApanitu hELuve |
parama bhagavadbhaktaridanAdaradi kELuvadu ||

The book I have referenced is:

%d bloggers like this: