Archive for the ‘Sri Jagannatha Dasaru’ Category

Shree Jagannatha Dasara Aaradhane at SKV, NC

We celebrated the Aaradhane of Shree Jagannatha Dasara at Shree Krishnva Vrindavana at North Carolina. It was organized by Smt. Soumya Raghav who teaches Harikathamrutasara here in the NC area.

We all assembled at 10 AM. Started with Mangala Slokas, Mangala Charana Sandhi, Adi and Anyta of all Sandhis, a few more recitation of full Sandhis, full Vigneshwara Sandhi. Followed by Phalavidu Baldudake, Vishnu Sahasranama, a few songs composed by Shree Jagannatha Dasaru.

Maha Magalaruthi followed by Amazing food on plantain leaf. We had 3 sweets – Jalebi, Mysore Pak, Payasa, Vegetable Bath, Ambode, and the usual Rice, rasam, kootu, kosambari, pickle, Palya and Majjige.

An amazing experience for me. We have done some amazing punya for sure to be part of this amazing temple, amazing group of people. Never ever felt so welcome anywhere in the world to be honest.

Once again, million thanks to our Guruji Smt. Soumya Raghav, our Acharyaru Shri Nagendra Udupa avaru and relishing the delicious food prepared by Shri Gundu Rao avaru.

If you are anywhere in and around North Carolina, please do come visit our temple and take active part in the same.

Sharing a glimpse of yesterday’s event.

Shree Jagannatha Dasara Aaradhane – Sept 4th 2022

Shree Jagannatha Dasara Purva Aaradhane at Manvi picture from twitter.

All credit for text below to https://twitter.com/bhargavasarma

Sri JagannathaDasaru (1728-1809) from Maanvi Aaradhane is on Bhadrapada Sukla Navami.

Sri Jagannatha Dasaru is considered as SaHlaAda (brother of Prahlada RaAyaru) amsha whose poorvasrama name was Srinivasacharya.

Sri Puranadara Dasaru – Sri Vijaya Dasaru – Sri Jagannatha Dasaru and Sri Gopala Dasaru together are called DaAsa Chatushtaya – the four stalwarts of Haridasa tradition, who have played a significant role in spreading the philosophy of Hari sarvottama – VaAyu Jeevottama.

HarikathaMruthasAra composed by Sri Jagannatha Dasaru is a jewel in the crown of his literary works which is considered as an essence of Dvaita-TattvavaAda Madhva philosophy.

It contains 32 cantos having 988 poems in a highly poetic/literary style meant for novice understanding of common man; It contains the essence of Vedas/Upanishads/Bhagawadgita in a poetic style.

Sri Jagannatha Dasaru has emphasized on Taratamya in his composition HarikathamruthasaAra in as many as seven chapters.

  1. Guna Taratamya Sandhi (chapt. 20)

2. Aarohanaanukramanikaa Taaratamya Sandhi (chapt.25)

3. Avarohanaanukramanikaa Taaratamya Sandhi (chapt.26)

4. Anukramanikaa Taaratamya Sandhi ( Chapter – 27)

5. Anu Taaratamya Sandhi (chapter – 29) >

6. Daitya Taaratamya Sandhi (chapter – 30) >

7. Devataa Taaratamya or Kaksha Taaratamya Sandhi (chapter – 32)

Knowledge of panchabhEda & tAratamya is very imp. for those who aspire for moksha. This is the very basis of madhvasiddhAntha. Knowledge of tAratamya among dEvata-s & daitya-s is like ‘dAvashiki’ (forest fire). This fire burns away all heaps of paApa (forest of pApa-s) done by us.

Knowledge of tAratamya is like a boat which helps the Jeeva to cross the ocean of saMsAra; This knowledge is like the steps to reach vaikunTa.

Secret of tAratmaya must be shared only with bhagavad bhakta-s – If we try to explain to others (ayOgya-s) it would be a waste of our time and not yield results, it is useless. This must be explained only to those who are entitled for the same.

Sri Jagannatha Dasaru’s composition on Navavrindavana

Sri Jagannatha Dasaru has composed a song on Navavrindavana. His Aaradhane being on September 4th Sunday. Sharing the same in Kannada and English.

You can find details about Navavrindavana here.

You can find details about Sri Jagannatha Dasaru here.

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ನವವೃಂದಾವನ ಕೃತಿ

ವೃಂದಾವನಗಳಿಗಾನಮಿಸಿ ನಿತ್ಯ
ನಂದ ತೀರ್ಥ ಮತೋದ್ದಾರಕರೆನಿಪ | ಪ |

ವರ ಮಧ್ವಮುನಿ ಕಮಲಕರ ಪದ್ಮ ಸಂಜಾತ
ಗುರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶ್ರೀ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕವೀಂದ್ರಾ
ಕರಸರೋರುಹ ಜಾತ ವಾಗೀಶಮುನಿ
ಪರಘುವರ್ಯ ಗೋವಿಂದಾಖ್ಯ ಒಡೆಯರ ಪವಿತ್ರತಮ |1|

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಾರ್ಯರ ಪ್ರಪೌತ್ರರೆನಿಪ
ವಸುಧೀಂದ್ರ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುನಿಯಾ
ಭೂಸುರರು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಲಿ ಸ್ಮರಿಸೆ ನಿ
ರ್ದೋಷರನ ಮಾಡಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪೂರೈಸುತಿಹ | 2 |

ದೇವತೆಗಳು ಇವರು ಸಂದೇಹ ಬಡಸಲ್ಲಾ ಮಿ-
ಥ್ಯಾವಾದಿಗಳ ಪರಾಭವ ಮಾಡಿ
ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಕೀರ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಲ-
ಕ್ಷ್ಮೀವರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಐದಿಹರಾ | 3 |

Śrī jagannāthadāsara navavr̥ndāvana kr̥ti

vr̥ndāvanagaḷigānamisi nitya nanda tīrtha matōddārakarenipa | pa |

vara madhvamuni kamalakara padma san̄jāta

guru padmanābha śrī rāmatīrtha kavīndrā

karasarōruha jāta vāgīśamuni

paraghuvarya gōvindākhya oḍeyara pavitratama |1|

śrī sudhīndrāryara prapautrarenipa

vasudhīndra vyāsarāya śrīnivāsa muniyā

bhūsuraru parama santōṣadali smarise ni

rdōṣarana māḍi abhilāṣe pūraisutiha | 2 |

dēvategaḷu ivaru sandēha baḍasallā mi-

thyāvādigaḷa parābhava māḍi

ī vasundhareyoḷage kīrtiyutarāgi la-

kṣmīvara jagannātha viṭhalana aidiharā | 3 |

Siriramana Tava Charana Lyrics Audio

In our Bhajane whatsapp group, I saw a message about Shree Jagannatha Dasara Aaradhane on September 4th 2022. I was also looking at calendar’s to update in Bhadrapada Masa and saw the same.

Looking through the songs I had posted on Shree Jagannatha Dasara, updating the page, I came across another amazing song in my Bhajane book.

The page which has songs composed by Shree Jagannatha Dasara is below:

Shree Jagannatha Dasara Page.

The songs above are not sorted, just a list of all songs in this blog.

Sharing another amazing song composed by Shree Jagannatha Dasara.

ಸಿರಿರಮಣ ತವ ಚರಣ ದೊರಕುವುದು ಹ್ಯಾಂಗಿನ್ನು
ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಠ ನಾನು | ಪ |
ನರಹರಿಯೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ | ನರಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆನೋ | ಹರಿಯೇ | | ಅ.ಪ |

ಕೆರೆ ಭಾವಿ ದೇವ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಾ ಹಿರಿದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ |
ನೆರೆನಡೆವ ಮಾರ್ಗದಾ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನು ಥರಥರದಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತೆಗೆದೆ |
ಪರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅರಳೆಯಮರ ಕಡಿಸೆ ಕೊರೆಸಿ ಬಾಗಿಲ ಮಾಡಿದೆ | ವರಮಂದಿರವ ಮುಗಿಸಿ ಹರುಷ ಚಿತ್ರವ ತೆಗೆಸಿ ಪರಿಪರಿಯ ಸೌಖ್ಯ ಸುರಿದೆ | ಮೆರೆದೆ || ೧ ||

ಹೊಸ ಮನೆಯ ಕಂಡು ಬಲು ಹಸಿದು ಭೂಸುರರು ಬರೆ ಕೊಸರಿ ಹಾಕುತ ದಬ್ಬುತಾ |
ಶಶಿಮುಖಿಯೇ ಬಾರೆಂದು ಅಸುವನೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ ಹಸನಾಗಿ ಅವಳೊಲಿಯುತ |
ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನತ್ರಯದಿ ಅಶನವೆರಡು ಹೊತ್ತುಣ್ಣು ತಾ |
ಘಸಘಸನೆ ತಾಂಬೂಲ ಪಶುವಿನಂದದಿ ಮೆದ್ದು ಕುಸುಮಗಂಧಿಯ ರಮಿಸುತಾ | ಸತತಾ | ೨ |

ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನ ಅತಿಮೌನ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಭಾನುಗರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಪೂಜೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡದೆ |
ಬೇನೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಹೀನ ಸಕೇಶಿಯ ಕೈಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಾನ್ನ ಉಂಡೆ |
ಜೀನತ್ವದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದಾನ ಧರ್ಮವ ಕೊಡದೆ ಜ್ಞಾನನಂದದಿ ಚರಿಸಿದೆ | ಬರಿದೆ | ೩ |

ಸಾಕಲ್ಯದಿಂದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಭಿಷೇಕ ಆಕಾಲಲಿ ಮಾಡದೆ |
ನಾಕೆಂಟು ನಾಯಿಗಳ ಸಾಕಿ ಮನೆಯೊಳು ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಹಾಲು ಹೊಯ್ದೆ |
ಕಾಕುಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಗುಡಗುಡಿ ನಶ್ಯಮಡಿ ಹಾಕಿ ಭಂಗಿಯ ಸೇದಿದೆ |
ಲೋಕನಿಂದಕನಾಗಿ ಪಾತಕವನ ಅನೇಕ ಜೂಜುಗಳಾಡಿದೆ | ಹರಿಯೇ || ೪ ||

ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೃತ್ತಿಯನೆ ಕೆಡೆಸಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಗಾರನೆನಿಸಿದೆ |
ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಹೋಗಿ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯ ಪೇಳೆದೆ |
ವಿತ್ತವಿದ್ದವರ ಬೆನ್ಹತ್ತಿ ದೂತರ ಕಳುಹಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನಾ ಕೊಯಿಸಿದೆ |
ಹತ್ತು ಜನ ಎನ್ನೆಣಕೆ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಲೊಡೆಯುತಿರೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಎನಿಸಿದೆ | ಬಿಡದೇ || ೫ ||

ಬಾದರಾಯಣ ಕೃತ ಭಾಗವತ ಕೇಳಲ್ಲಿ ಆದರವು ಪುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ |
ವಾದಿಗಳ ಮತವಳಿದು ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಾದಿಗೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ |
ಶೋಧಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮರಾದ ವೈಷ್ಣವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ |
ವೇದ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಪಸವ್ಯಮನನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡೆನೊ ಇದೆಲ್ಲ | ಸುಳ್ಳಾ || ೬ ||

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನಾರು ಹಿತವ ಬಯಸುವರೆನಗೆ ಗತಿಯೇನು ಪೇಳ್ವ ಕೊನೆಗೆ |
ಸತತ ತವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರತನಾಗಿ ಇರುವ ಸನ್ಮತಿಯನೆ ಪಾಲಿಸಿಗ |
ಪತಿತ ಪಾವನನೆಂಬೊ ಬಿರುದು ಅವನಿಯ ಮೇಲೆ ಶೃತಿ ಸಾರುತಿದೆಯೋ ಹೀಗೆ |
ಶಿತಿಕಂಠನುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ತುತಿಸಿ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ಹರಿಯೇ | ದೊರೆಯೇ || ೭ ||

Siriramaṇa tava caraṇa dorakuvudu hyāṅginnu

parama pāpiṣṭha nānu | pa |

narahariye ninna nāmasmaraṇe māḍade |

narakakke guriyādenō | hariyē | | a.Pa |

kere bhāvi dēva mandiragaḷannu keḍavi nā hiridāgi mane kaṭṭide |

nerenaḍeva mārgadā aravaṭṭigegaḷanu tharatharadi bicci tegede |

parama sambhramadinda araḷeyamara kaḍise koresi bāgila māḍide |

varamandirava mugisi haruṣa citrava tegesi paripariya saukhya suride | merede || 1 ||

hosa maneya kaṇḍu balu hasidu bhūsuraru bare kosari hākuta dabbutā |

śaśimukhiyē bārendu asuvane baṇṇisuta hasanāgi avaḷoliyuta |

daśami ēkādaśi dvādaśi dinatrayadi aśanaveraḍu hottuṇṇu tā |

ghasaghasane tāmbūla paśuvinandadi meddu kusumagandhiya ramisutā | satatā | 2 |

snāna sandhyāna atimauna gāyatri japa bhānugarthyavannu koḍade |

śrīnivāsane ninna jñānapūrvaka pūje nānondu kṣaṇa māḍade |

bēne bandantāgi hīna sakēśiya kaili nānā vidhānna uṇḍe |

jīnatvadalli duḍḍu dāna dharmava koḍade jñānanandadi cariside | baride | 3 |

sākalyadinda śāligrāmadabhiṣēka ākālali māḍade|

Nākeṇṭu nāyigaḷa sāki maneyoḷu badukabēkendu hālu hoyde |

kākubud’dhigaḷinda guḍaguḍi naśyamaḍi hāki bhaṅgiya sēdide |

lōkanindakanāgi pātakavana anēka jūjugaḷāḍide | hariyē || 4 ||

uttama brāhmaṇara vr̥ttiyane keḍesi brahmatyagāraneniside |

matte mun̄ji maduve maneyoḷage nā hōgi satta suddiya pēḷede |

vittaviddavara benhatti dūtara kaḷuhi kuttigeya nā koyiside |

hattu jana enneṇake nitya kalloḍeyutire mr̥tyu dēvate eniside | biḍadē || 5 ||

bādarāyaṇa kr̥ta bhāgavata kēḷalli ādaravu puṭṭalilla |

vādigaḷa matavaḷidu madhvasid’dhāntada hādigē hōgalilla |

śōdhisida cinnakke samarāda vaiṣṇavara pādakke bīḷalilla |

vēda bāhiravāgi apasavyamananāgi ōdikoṇḍeno idella | suḷḷā || 6 ||

kṣitiyoḷage innāru hitava bayasuvarenage gatiyēnu pēḷva konege |

satata tava dhyānadalli ratanāgi iruva sanmatiyane pālisiga |

patita pāvananembo birudu avaniya mēle śr̥ti sārutideyō hīge |

śitikaṇṭhanuta jagannātha viṭhala ninna tutisi morehokke hariyē | doreyē | 7 |

And an amazing rendition by Mysore Ramachandrachar

Update : Sri Jagannatha dasaru movie – Updated Venue and Date

 Due to unavoidable logistical issues with the theater, we had to change the theater and the date.  The new date is Sunday May 15th and the theater will be Cinema Arts Theatre in Fairfax.  Previously purchased tickets will be used at the new theater.  We regret any inconvenience caused.

      We have an opportunity to see a spiritually uplifting movie infused with Dharmic values, beautiful music and portraying the life history of one of the important Haridasas in the bhakti lineage of Karnataka.   This is a small budget independent movie made against the tough atmosphere for movies with these kinds of values. People who have seen the movie have been emotionally touched by the story of ego related  consequences and subsequent redemption with devotion and surrender of Sri Jagannatha dasaru.

Here are the details of the show.

On Sunday May 15th at Cinema Arts Theatre, Fairfax
9650-14 Main Street, Fair City Mall, Fairfax VA 22031 Tickets: $12  
Start time 4:15 PM.  Start time may be advanced by 10-15 min week of the movie

Movie Trailer: https://youtu.be/-kRyAkTXB7M  
Climax ViTTalayya song: https://youtu.be/6ii6AelgXms

——————————————————————————————————-

Sri Jagannatha dasaru movie show presented with devotion by Vishwa Madhva Sangha, and Devotees.

Sri Jagannatha dasaru movie show -v2

Sri Jagannatha daasaru plays a very important role in Haridasa Lineage. His life conveys an important message. He was an esteemed Sanskrit scholar who had to undergo difficulties for insulting satvic people like Sri Vijaya dasaru.The main message from his life is that a man should let go of egoistic thoughts and behavior and surrender to the Divine. Please see this journey from egoistic behavior to devotion and ultimate realization in this dramatic movie.

Movie Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=-kRyAkTXB7M

Climax ViTTalayya song: https://youtu.be/6ii6AelgXms

Payment for tickets and donations: https://tinyurl.com/SJDShowDC


Sri Jagannatha Daasaru – The Movie

In the legendary Kannada HaridAsa (saint-poets) lineage, Sri Jagannatha dAsaru is a prominent 18th century HaridAsa who holds a remarkable place in the dAsa quaternary (chatushTeyaru) with Sri Purandara dasaru, Sri Vijaya dasaru, and Sri Gopala dasaru.

He was born in Manvi, Karnataka and was named “Srinivasa acharya”. He grew up to be an adept Sanskrit scholar with excessive pride.

One day, he arrogantly underestimates Sri Vijaya dAsaru’s scholarly qualities, turns down his banquet invite, and suffers severe stomach ailment.

His life takes interesting turns as he transforms from a prideful scholar to a cult HaridAsa ‘Sri Jagannatha dAsaru’, who then goes on to author a multitude of exemplary contributions and the magnum opus of haridAsa literature -“HarikathamruthasAra” with “Jagannatha ViTTala” pen-name (ankita).

All this and many more amazing moments are beautifully captured in the upcoming movie “Sri Jagannatha DAsaru” – watch & support this great cause. Releasing soon on digital platforms, stayed tuned !!

Join Facebook:
https://www.facebook.com/groups/2673114022992604/?ref=share

YouTube:
https://youtube.com/channel/UCS6ZmPh5O2F61vRaY5wKKoA/videos

%d bloggers like this: