Archive for the ‘Sri Prasanna Venkata Dasaru’ Category

Nine Gatiyendu Nambide Kayayya Srinivasa

Yet another amazing composition by Shri Prasanna Venkata Dasaru on Lord Venkateshwara. From the same book Sri Prasanna Venkata Dasara Samagra Keerthanegalu – Part 1.

Picture Credit: Sri Venkata Krishna Kshetra Temple, Arizona

ನೀನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ ಕಾಯಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ನ
ಹೀನಗುಣಗಳೆಣಿಸಲಿ ಬ್ಯಾಡ ದಯಮಾಡೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 1 ||

ನಾನಾ ದುಷ್ಕøತಫಲವ ಉಂಡೆ ಇನ್ನಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಎಂದೂ ದುರ್ವಿಷಯಕೆ ಮನ ಎರಗದಂತೆ ಮಾಡೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 2 ||

ಸತ್ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡು ಅನುದಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಎನ್ನಹೃತ್ಕಮಲದಿ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 3 ||

ಪುತ್ರ ಕಳತ್ರ ಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನ ದಾಸರೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತ್ವದ್ಭತ್ಯ
ಭೃತ್ಯರ ಪರಿಚಾರಕ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 4 ||

ಅನಂತ ಜನ್ಮದ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಿನಗೇವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿತ್ಯ
ದೀನೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 5 ||

Recorded my own tune as sung during Bideno Ninangri Srinivasa.

Lyrics in English.

Nīne gatiyendu nambide kāyayya śrīnivāsa

enna hīnaguṇagaḷeṇisali byāḍa dayamāḍo śrīnivāsa || 1 ||

nānā duṣkaøtaphalava uṇḍe innāre śrīnivāsa

endū durviṣayake mana eragadante māḍo śrīnivāsa || 2 ||

satkathā śravaṇa bhāgyava koḍu anudina śrīnivāsa

ennahr̥tkamaladi vyaktanāgayya śrīnivāsa || 3 ||

putra kaḷatra mitraru ninna dāsaro śrīnivāsa

tvadbhatya bhr̥tyara paricāraka nānu śrīnivāsa || 4 ||

ananta janmada satkarma ninagēve śrīnivāsa

nitya dīnōd’dhāra prasannaveṅkaṭa mukunda śrīnivāsa || 5 ||

Sripati Paraku Swami Mahepati Paraku

An amazing composition by Shri Prasanna Venkata Dasaru. From the book I have, called Sri Prasanna Venkata Dasara Samagra Keerthanegalu – Part 1.

Posting on his Aaradhane day.

ಶ್ರೀಪತಿ ಪರಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಮ | ಹೀಪತಿ ಪರಾಕು | ಪಲ್ಲ ||

ಅಂಜನ ಗಿರಿ ತಟನಿಲಯ ಪರಾಕು |
ಕಂಜನಯನ ಖಳ ಪ್ರಳಯ ಪರಾಕು |
ಅಂಜನೆ ತನಯ ಸು ಸೇವ್ಯ ಪರಾಕು ।
ಮಂಜುಳ ಗಾತ್ರ ಮುಕುಂದ ಪರಾಕು ।। ೧ ।।

ಕನಕೋದರನ ಪಡೆದನೆ ಪರಾಕು ।
ಸನಕಾದಿಕ ಋಷಿ ಪ್ರಿಯ ಪರಾಕು |
ಮಣಿಖಚಿತಾಭರಣ ತನು ಪರಾಕು |
ವಿನಿರ್ಜಿತ ಮಾಯ ಕೋಟಿಪರಾಕು ।। ೨ ।।

ಅನುಸೂಯಾತನು ರತ್ನ ಪರಾಕು |
ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಯತ್ನ ಪರಾಕು ।
ಮನು ಕನ್ಯಾತ್ಮಜ ಕಪಿಲ ಪರಾಕು ।
ಚಿನುಮಯ ಚಿದ್ಗುಣ ವಿಪುಲ ಪರಾಕು ।। ೩ ।।

ಗುಹ್ಯಾತ್ಗುಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಪರಾಕು ।
ಅಸಹ್ಯ ನಿರ್ಲೇಪ ಸುರೇಶ ಪರಾಕು |
ಸಿಂಹನರ ರೂಪ ಹರಿಯೇ ಪರಾಕು |
ದಹ್ಯದನುಜ ಕುಲವೈರಿ ಪರಾಕು ।। ೪ ।।

ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾತ ಪರಾಕು ।
ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತರಿಂ ಸೇವೆ ಪರಾಕು |
ನಕ್ತಚಂರ ಕುಲನಾಶ ಪರಾಕು ।
ಭೋಕ್ತೃ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟೇಶ ಪರಾಕು ।। ೫ ।।

Recorded my own tune as well.

Lyrics in English.

Śrīpati parāku svāmi ma | hīpati parāku | palla ||

an̄jana giri taṭanilaya parāku |

kan̄janayana khaḷa praḷaya parāku |

an̄jane tanaya su sēvya parāku।

man̄juḷa gātra mukunda parāku।। 1।।

kanakōdarana paḍedane parāku।

sanakādika r̥ṣi priya parāku |

maṇikhacitābharaṇa tanu parāku |

vinirjita māya kōṭiparāku ।। 2।।

anusūyātanu ratna parāku |

anapēkṣita niryatna parāku।

manu kan’yātmaja kapila parāku।

cinumaya cidguṇa vipula parāku।। 3।।

guhyātguhya svarūpa parāku।

asahya nirlēpa surēśa parāku |

sinhanara rūpa hariyē parāku |

dahyadanuja kulavairi parāku।। 4।।

bhaktābhīṣṭa pradāta parāku।

muktā muktariṁ sēve parāku |

naktacanra kulanāśa parāku।

bhōktr̥ prasanveṅkaṭēśa parāku।। 5।।

Sri Prasanna Venkata Dasara Aaradhane – Sept 06 2022

Sri Prasanna Venkata Dasaru’s aaradhane falls on Bhadrapada Shuddha Ekadashi which is tomorrow here in USA. Sri Prasanna Venkata Dasaru lived from 1680-1752 in Bagalkot.

Dasaru got his ankita inscribed on this tongue by none other than Lord Venkateshwara at Tirupati. He has written close to around 500 deveranamas and I have a book which has close to 300 devaranamas composed by him. I will definitely find time to post more and more of his songs.

Some of his beautiful compositions are posted in my blog:

  1. Nee Karuniso Vittala
  2. Endu Kambeno Yenna Salahuva
  3. Varava Kode Tayi

I had a written a post in 2012 about Dasaru and below are the contents from the same:

This Haridasa saint occupies an important place in Haridasa Sahitya. For one, it was Raghavendra Swami who sent him on way to Tirupathi for Darshana of Srinivasa when Prasanna Venkata (As a boy he was known as Venkanna) was just 12 years old. Once he reached Tirupathi and had darshan of Srinivasa, it was the lord himself who scribbled the ankita nama Prasanna Venkata on Venkanna’s tongue. Not only that, Srinivasa appeared in the dream of the then Chief Priest of the temple and asked him to hand over a packet and other items, including a tamboori to Venkata Dasa.

Venkanna was the second son of Narasappiah and Laskhmi of Bagalkot and was born in 1680. Venkanna’s elder brother was Raghavendra. Narasappaiah belonged to the famous Kakhandiki family in Kakhandiki near Bijapur.  He was a contemporary of other Haridasa greats such as Jangganatha Dasa (the writers of Hari Kathamrutasara), Vijaya Dasaru amd Gopala Dasaru. Not many people know that another notable Haridasa-Mahipati Dasa, was also from the same village and the same agrahara-Brahamanara Agrahara of Kakhandiki.

When Aurangzeb conquered Bijapur in 1686 and took the last Adil Shahi Sultan, Sikander, prisoner, he named a Moghul Governor for Bijapur. The Mughals, unlike the Adil Shahis, began harassing Hindus, particularly Brahmins, and many Brahmin families, including Venkanna’s father left Kakhandiki and decided to settle down at Bagalkot which was under Maratta rule. The family choose Bagalkot as it hosted some of  the best known Dwaitha and Vedas schools of the region.

Narasapaiah and his family settled down on 70th Street which then was known as Killa street, where a large number of Brahmin and Veda pandits lived. It was here that Venkanna was born.By this time, Venkanna’s parents were pretty old but they were determined to make Venkanna an erudite Dwaitha scholar like their first son Raghavendra. They performed Upanayanam of Venkanna when he was eight years old. Venkanna’s parents died thereafter.

Raghavendra then married Cauvery. He took up job as a priest. Venkanna was left unattended-his brother did not have the time and his sister-in-law too could not take good care of Venkanna. One day, Venkanna decides to go away from home and joins a group going to Tirupathi. He was just 12 years old then and it is from here that his remarkable journey as a Haridasa starts.

Haridasa, as a movement, began in Karnataka. The Haridasas were essentially in love with Hari and sang his praises. The first Haridasa is Achalananda of Bangalore. He lived in the ninth century. After him, there was a lull and the movement resurfaced during the time of Madhwa. One of his direct disciples, Narahari, wrote several devotional songs. It was with the arrival of Srip[ada Rayaru that the movement really took off. Sripada is generally termed as the pioneer of the movement as for the very first time he wrote songs in Kannada which till then was unheard of. After him came Vyasa Theertha,Purandara, Kanaka and other Dasas and this period which corresponded to the Vijayanagar ear was the peak of Haridasa movement.

The dasa movement wanes again and it is then left to Gopala Dasa, Jagganatha Dasa, Gopala Dasa and Prasanna Venkata Dasa to give it a second life.

After his Tirupathi trip, Prasanna Venkata Dasa visits Mantralaya and sees Guru Raghavendra Sitting in the Brindavana. Both have a talk and then Dasaru proceeds towards Bagalkot where he rejoins his brother and sister-in-law. He writes scores of songs and also meets Jagganatha Dasa at his home in Bagalkot.

%d bloggers like this: