Archive for the ‘Sri Prasanna Venkata Dasaru’ Category

Indu Kandenanu Sankarana Nindiha Kotesvarana Lyrics and Audio

Composer : Sri Khakandaki KrishnaDasaruAnkita – Guru Mahipathi Dasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol 11-1

ಇಂದು ಕಂಡೆನಾನು | ಶಂಕರನಾ |
ನಿಂದಿಹ ಕೋಟೇಶ್ವರನಾ || ಪ ||

ಅವದುಂಬರ ಮುನಿಯಾ |
ತಾಪಕೊಲಿದು ತಾವದಗಿದೇ ನಡೆತಂದು || 1 ||

ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿಯಾ ಮಧ್ಯಾ ಜಲದೊಳಗ |
ವಿಷ್ಣು ಸಹಿತ ಸಲುವನೀಗ || 2 ||

ವರ ಶೂರ್ಪಾಲಯದೀ |
ತಾ ಮೆರೆವಾ | ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ಸುತ ಜೀವಾ || 3 ||

Indu Kandenanu | Sankarana | Nindiha Kotesvarana || Pa ||

Avadumbara Muniya | Tapakolidu Tavadagide Nadetandu || 1 ||

Krsna Veniya Madhya Jaladolaga | Visnu Sahita Saluvaniga || 2 ||

Vara Surpalayadi | Ta Mereva | Guru Mahipati Suta Jiva || 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Ido Shiva Banda Vedanta Vedadayodadi Banda Lyrics and Audio

Composer : Sri Khakandaki KrishnaDasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol 11-1

ಇದೋ ಶಿವ ಬಂದಾ ವೇದಾಂತ ವೇದದಯೋದದಿ ಬಂದಾ || ಪ ||

ಇಂದುಧರನು ಬಂದಾ ಕಂದುಗೋರಳ ಬಂದಾ
ನಂದಿವಾಹನ ಚಿದಾನಂದನು ಬಂದಾ || 1 ||

ಶಂಭುಶಂಕರ ಬಂದಾ ಜಂಭಾರಿಸುತ ಬಂದಾ
ಅಂಬಿಕಾರಮಣ ತ್ರಯಂಬಕ ಬಂದಾ || 2 ||

ಕಂತುಹರನು ಬಂದಾ ಅಂತರಾತ್ಮನು ಬಂದಾ
ಚಿಂತಿತಾರ್ಥೀವ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಬಂದಾ || 3 ||

ಗಂಗಾಧರನು ಬಂದಾ ಮಂಗಳಾಂಗನು ಬಂದಾ
ಸಂಗ ರಹಿತ ಮಹಾಲಿಂಗನು ಬಂದಾ || 4 |\

ಉರಗ ಭೂಷಣ ಬಂದಾ ಸುರರ ಪೋಷಣ ಬಂದಾ
ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಭು ಕರುಣದಿ ಬಂದಾ || 5 ||

Ido Siva Banda Vedanta Vedadayodadi Banda || Pa ||

Indudharanu Banda Kandugorala Banda Nandivahana Cidanandanu Banda || 1 ||

Sambhusankara Banda Jambharisuta Banda Ambikaramana Trayambaka Banda || 2 ||

Kantuharanu Banda Antaratmanu Banda Cintitarthiva Tripurantaka Banda || 3 ||

Gangadharanu Banda Mangalanganu Banda Sanga Rahita Mahalinganu Banda || 4 |\

Uraga Bhusana Banda Surara Posana Banda Guru Mahipati Prabhu Karunadi Banda || 5 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Saranu Ninna Carana Kamalagalige Siva Siva Lyrics and Audio

Composer : Sri Pranesha Vittala Dasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol14

ಶರಣು ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಕರವ ಪಿಡಿದು ಸುಮತಿಯಿತ್ತು ಪೊರೆಯೊ ಶಿವ ಶಿವಾ || ಪ ||

ದಂತಿ ಚರ್ಮ ಹೊದ್ದ ಭಸ್ಮ ರೂಪ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಚಿಂತೆ ರಹಿತ ಲಯಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಶಿವ ಶಿವಾ ||
ಸಂತರಿಂದ ಸತತ ಸೇವೆಗೊಂಬ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಕಂತು ಪಿತನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಶಿವ ಶಿವಾ || 1 ||

ಮಂದಮತಿಯ ತಪ್ಪನೆಣಿಸಬ್ಯಾಡ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಕುಂದು ನಿನಗೆ ಎಂದಿಗೆಂದಿಗಿಲ್ಲ ಶಿವ ಶಿವಾ ||
ಮಂದಗಮನೆ ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಿಲ್ಲೆ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ತಂದು ಕೊಂಡ ದಕ್ಷ ವೃಥ ಕುವಾರ್ತಿ ಶಿವ ಶಿವಾ || 2 ||

ಹೀನರಂತೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಸಲ್ಲ ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಮಾನಯಜ್ಞ ಸಹಾಯನಾಗು ದಯದಿ ಶಿವ ಶಿವಾ ||
ಏನುಪಾಯವಿದಕೆ ಚಿಂತಿಪುದು ಶಿವ ಶಿವಾ |
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ವಶದೊಳಿಹನು ಶಿವ ಶಿವಾ || 3 ||

Saranu Ninna Carana Kamalagalige Siva Siva |

Karava Pididu Sumatiyittu Poreyo Siva Siva || Pa ||

Danti Carma Hodda Bhasma Rupa Siva Siva |

Cinte Rahita Layake Kartanada Siva Siva ||

Santarinda Satata Sevegomba Siva Siva |

Kantu Pitana Purna Priti Patra Siva Siva || 1 ||

Mandamatiya Tappanenisabyada Siva Siva |

Kundu Ninage Endigendigilla Siva Siva ||

Mandagamane Ninna Manadolille Siva Siva |

Tandu Konda Daksa Vrtha Kuvarti Siva Siva || 2 ||

Hinarante Ninage Kopa Salla Siva Siva |

Manayajna Sahayanagu Dayadi Siva Siva ||

Enupayavidake Cintipudu Siva Siva |

Pranesa Vithala Ninna Vasadolihanu Siva Siva || 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Sharanu Sharanu Mrityunjaya Sharanu Lyrics and Audio

I have posted so many lyrics composed Sri Jagannatha Dasaru. There is a page created as well.

1. https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/sri-jaganatha-vittala-dasaru/

2. https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=Sri+Jagannatha+Dasaru

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol14

ಶರಣು ಶರಣು || ಪ ||
ಶರಣು ಶರಣು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶರಣು ಸಜ್ಜನರ ಭಯ ಪರಿಹರಿಸು ಕರುಣಾಳು ಬಿನ್ನಪವ ಕೇಳು || ಅ.ಪ ||

ವಾಸವಾದ್ಯಮರನುತ ವನಜಸಂಭವನ ಸುತ
ನೀ ಸಲಹೊ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಈಶ
ಕೇಶ ಮೋದಾದಿ ಸಮ ತಿಳಿದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
ಶ್ರೀಶುಕ ದುರ್ವಾಸ ಸ್ಪಟಿಕ ಸಮಭಾಸ || 1 ||

ವೈಕಾರಿಕಾದಿ ತೈರೂಪ ನಿನ್ನಯ ಕೋಪ
ಶೋಕಕೊಡುವುದು ದೈತ್ಯಜನಕೆ ನಿತ್ಯ
ಲೌಕಿಕಗಳೆಲ್ಲ ವೈದಿಕವಾಗಲೆನಗೆ ಮೈ
ನಾಕಿ ಹೃತ್ಕುಮುದೇಂದು ಭಕ್ತಜನ ಬಂಧು || 2 ||

ಪವಮಾನತನಯ ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ ಕೊಡು ವಿನಯ
ದಿವಸ ಸವನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿರುವ ನೀ ಬಲ್ಲಿ
ಪವನ ದ್ವಿತಿಯರೂಪ ಸತತ ಎನ್ನಯಪಾಪ
ಅವಲೋಕಿಸದಲೆನ್ನ ಸಲಹೊ ಸುರಮಾನ್ಯ || 3 ||

ಶೇಷನಂದನ ಶೇಷಭೂಷಣನೆ ನಿಶೇಷ
ದೋಷರಹಿತನ ತೋರು ಕರುಣವನು ಬೀರು
ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖನ ತಂದೆ ಸತತ ನೀ ಗತಿಯೆಂದ
ಶೋಷಿಸು ಭವಾಮಯವ ಬೇಡುವೆನು ದಯವ || 4 ||

ಗರ್ಗ ಮುನಿಕರಪದುಮ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣಾಬ್ಬ ಮಮ
ದುರ್ಗುಣಗಳೆಣಿಸದಲೆ ಜಗದೆ ಮೇಲೆ
ನಿರ್ಗತಾಶನ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಸ
ನ್ಮಾರ್ಗವನೆ ತೋರು ಈ ದೇಹ ನಿನ ತೇರು || 5 ||

Saranu Saranu || Pa ||

Saranu Saranu Mrtyunjaya Saranu Sajjanara Bhaya Pariharisu Karunalu Binnapava Kelu || A.pa ||

Vasavadyamaranuta Vanajasambhavana Suta Ni Salaho Kailasavasa Isa Kesa Modadi Sama Tilidu Asvat’thama Srisuka Durvasa Spatika Samabhasa || 1 ||

Vaikarikadi Tairupa Ninnaya Kopa Sokakoduvudu Daityajanake Nitya Laukikagalella Vaidikavagalenage Mai Naki Hrtkumudendu Bhaktajana Bandhu || 2 ||

Pavamanatanaya Ninnavaralli Kodu Vinaya Divasa Savanagalalli Enniruva Ni Balli Pavana Dvitiyarupa Satata Ennayapapa Avalokisadalenna Salaho Suraman’ya || 3 ||

Sesanandana Sesabhusanane Nisesa Dosarahitana Toru Karunavanu Biru Sri Sanmukhana Tande Satata Ni Gatiyenda Sosisu Bhavamayava Beduvenu Dayava || 4 ||

Garga Munikarapaduma Pujya Caranabba Mama Durgunagalenisadale Jagade Mele Nirgatasana Jagannatha Vithalana Sa Nmargavane Toru I Deha Nina Teru || 5 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Kudala Sangamada Sangameshwara (Shiva) Stuti Lyrics and Audio

I have posted several songs and details about Sri Prasanna Venkata Dasaru. You can read them all in this feed: Sri Prasanna Venkata Dasaru

https://meerasubbarao.wordpress.com/category/sri-madhwacharya/sri-prasanna-venkata-dasaru/

He was born in Bagalkot In Karnataka, and Kudala Sangama is in the same district. I have seen this temple and we have taken so many of our relatives also to visit Kudala Sangama Sangameshwara temple. Krishna and Malaprabha rivers merge here and hence called Kudala Sangama. The temple is beautiful and very very old. And to see our Dasaru having written a song is truly amazing.

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru

Book Ref: ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಂಪುಟ ೧

(ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ (ಶಿವ) ಸ್ತುತಿ )

ಪಾಲಿಸೋಶ್ರುತಿ ಲಾಲಿಸೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಉತ್ತರೇಶ್ವರಾ

ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರುತಿ ಲಾಲಿಸೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಉತ್ತರೇಶ್ವರಾ | ದ |
ಯಾಳುವೆತಪ್ಪುತಾಳುವೆ ಸದ್ಗುಣಾಕರಾ ಸೋಮ ಶೇಖರ || pa ||

ಪೋಷಸಾರ್ಚಕ ಭಾಷಪಾರ್ಚ ಧನಂಜಯಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ |

ಪದೋಷನಾಶಾಹಿಭೂಷಣಾ ನಂದಿವಾಹನಾ ಗುಣಗಹನಾ || 1 ||

ಮೌನಿ ಸೌರ್ನರ ದಾನಿ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನಾ |
ಜಾಣಿಯಾ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯಾ ತೀರ ಮಮದಿರಾರ್ಧಕ ಮಂದಿರಾ || 2 ||

ದೇಶಕಾಧಿಕ ತೋಣಕಾ ಭಕ್ತ ಪೋಷಕ ಭಯ ನಾಶಕಾ |
ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಂಕಟೇಶನ್ನ ದಾಸ ಜೀವನ ಜಗತ್ಪಾವನಾ || 3 ||

Palisosruti Laliso Visvesvara Uttaresvara

Paliso Sruti Laliso Visvesvara Uttaresvara | Da |

Yaluvetapputaluve Sadgunakara Soma Sekhara || Pa ||

Posasarcaka Bhasaparca Dhananjaya Mrtyunjaya | Padosanasahibhusana Nandivahana Gunagahana || 1 ||

Mauni Saurnara Dani Srigopalana Ksetra Palana | Janiya Krsnaveniya Tira Mamadirardhaka Mandira || 2 ||

Desakadhika Tonaka Bhakta Posaka Bhaya Nasaka | Prasanna Venkatesanna Dasa Jivana Jagatpavana || 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Ramesvarada Sivastuti Sivarama Mahamahima Lyrics and Audio

I have posted several songs and details about . You can read them all in this feed : Sri Prasanna Venkata Dasaru

https://meerasubbarao.wordpress.com/category/sri-madhwacharya/sri-prasanna-venkata-dasaru/

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru

Book Ref: ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಂಪುಟ ೧

ರಾಮೇಶ್ವರದ ಶಿವಸ್ತುತಿ

ಶಿವರಾಮಾ ಮಹಾಮಹಿಮಾ

ಶಿವರಾಮಾ | ಮಹಾಮಹಿಮಾ || pa ||
ಭುವನಗಿರಿ ರಾಮೇಶ್ವರಧಾಮಾ || A ||

ಮಾರಜನಕನ ಮಹಿಮೆ ಸಾರಲು |
ತ್ವರದಿ ಶುಕಮುನಿಯಾಗಿ ಬರಲು ||
ಗುರುವೆನಿಸಿದಿ ಹರಿಮತದವರೊಳು |
ಪರಗತಿಸಾಧನದಾರಿಯ ತೋರಲು || 1 ||

ಭುಂಜಿಸಿ ವಿಷ ನಂಜುಂಡನೆನೆನಿಸಿದಿ |
ಕೆಂಜೆಡೆಯಲಿ ನಂದಿನಿಯ ರಂಜಿಸಿ ||
ವಂಜೀರರ(?) ಭವಭಂಜಕ ನಮ್ಮ |
ಕಂಜನಾಭಪದಕಂಜ ತೋರುವ || 2 ||

ಜಪ ತಪ ನೇಮಾಬೇಕಿಲ್ಲ |
ನೀ ಪ್ರಕಟನಾಗುವಿ ನಂಬುವಗೆಲ್ಲ ||
ಆಪತ್ತಿಗೊದಗುವ ಘಟಿತಾಘಟಿತಬಲ |
ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ನಿನ್ನೊಳಗಿಹನಲ್ಲ || 3 ||

Ramesvarada Sivastuti

Sivarama Mahamahima

Sivarama | Mahamahima || Pa ||

Bhuvanagiri Ramesvaradhama || A ||

Marajanakana Mahime Saralu | Tvaradi Sukamuniyagi Baralu ||

Guruvenisidi Harimatadavarolu | Paragatisadhanadariya Toralu || 1 ||

Bhunjisi Visa Nanjundanenenisidi | Kenjedeyali Nandiniya Ranjisi ||

Vanjirara(?) Bhavabhanjaka Nam’ma | Kanjanabhapadakanja Toruva || 2 ||

Japa Tapa Nemabekilla | Ni Prakatanaguvi Nambuvagella ||

Apattigodaguva Ghatitaghatitabala | Sriprasanvenkata Ninnolagihanalla || 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Namah Parvati Patinuta Janapara Namo Virupaksha Lyrics and Audio

P:S: Saturday Feb 18th 2023 Shivaratri in India and USA

Composer : Sri Vyasa Rajaru

Book Ref: Bhajaneya Hadugalu

ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಿನುತ ಜನಪರ ನಮೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ || pa ||
ರಮಾ ರಮಣನಲಿ ಅಮಲ ಭಕುತಿ ಕೊಡು ನಮೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ || a. PA ||

ನೀಲಕಂಠ ತ್ರಿಶೂಲ ಡಮರು ಹಸ್ತಾಲಂಕೃತ ರಕ್ಷ
ಫಾಲನೇತ್ರ ಕಪಾಲ ರುಂಡ ಮಣಿ ಮಾಲಾಧೃತ ವಕ್ಷ
ಶೀಲರಮ್ಯ ವಿಶಾಲ ಸುಗುಣ ಸಲ್ಲೀಲ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಶ್ರೀಲಕುಮೀಶನ ಓಲೈಸುವ ಭಕ್ತಾವಳಿಗಳ ಪಕ್ಷ || 1 ||

ವಾಸವನುತ ಹರಿದಾಸ ಈಶ ಕೈಲಾಸ ವಾಸ ದೇವ
ದಾಶರಥಿಯ ಔಪಾಸಕ ಸುಜನರ ಪೋಷಿಪ ಪ್ರಭಾವ
ಭಾಸಿಸುತಿಹುದು ಅಶೇಷ ಜೀವರಿಗೆ ಈಶನೆಂಬ ಭಾವ
ಶ್ರೀಶನಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಸುಮನವ ಗಿರಿಜೇಶ ಮಹಾದೇವ \ 2 ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಿನ್ನುತ್ತಮ ಪದಯುಗ ಭೃತ್ಯನೋ ಸರ್ವತ್ರ
ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಅಪತ್ಯನಂತೆ ಪೊರೆಯುತ್ತಿರೋ ತ್ರಿನೇತ್ರ
ತೆತ್ತಿಗನಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿಹೆ ಬಾಣನ ಸತ್ಯದಿ ಸುಚರಿತ್ರ
ಕರ್ತೃ ಉಡುಪಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣನ ಪೌತ್ರ ಕೃಪಾ ಪಾತ್ರ \ 3 ||

Namaḥ pārvatī patinuta janapara namō virūpākṣa || pa ||

ramā ramaṇanali amala bhakuti koḍu namō viśālākṣa || a. PA ||

nīlakaṇṭha triśūla ḍamaru hastālaṅkr̥ta rakṣa

phālanētra kapāla ruṇḍa maṇi mālādhr̥ta vakṣa

śīlaramya viśāla suguṇa sallīla surādhyakṣa

śrīlakumīśana ōlaisuva bhaktāvaḷigaḷa pakṣa || 1 ||

vāsavanuta haridāsa īśa kailāsa vāsa dēva

dāśarathiya aupāsaka sujanara pōṣipa prabhāva

bhāsisutihudu aśēṣa jīvarige īśanemba bhāva

śrīśanalli kīlisumanava girijēśa mahādēva\\ 2 ||

mr̥tyun̄jaya ninnuttama padayuga bhr̥tyanō sarvatra

hattira karedu apatyanante poreyuttirō trinētra

tettiganante kāyuttihe bāṇana satyadi sucaritra

kartr̥ uḍupi sarvōttama kr̥ṣṇana pautra kr̥pā pātra\\ 3 ||

Without Accents

Namah parvati patinuta janapara namo virupaksa || pa ||

rama ramananali amala bhakuti kodu namo visalaksa || a. PA ||

nilakantha trisula damaru hastalankrta raksa phalanetra kapala runda mani maladhrta vaksa silaramya visala suguna sallila suradhyaksa srilakumisana olaisuva bhaktavaligala paksa || 1 ||

vasavanuta haridasa isa kailasa vasa deva dasarathiya aupasaka sujanara posipa prabhava bhasisutihudu asesa jivarige isanemba bhava srisanalli kilisumanava girijesa mahadeva\ 2 ||

mrtyunjaya ninnuttama padayuga bhrtyano sarvatra hattira karedu apatyanante poreyuttiro trinetra tettiganante kayuttihe banana satyadi sucaritra kartr udupi sarvottama krsnana pautra krpa patra\ 3 ||

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Besaradinda Sadasivanenni Kasiya Prabhu Visvesvaranenni Lyrics and Audio

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru

Book Ref: Bhajaneya Hadugalu

ಬೇಸರದಿಂದ ಸದಾಶಿವನೆನ್ನಿ
ಕಾಶಿಯ ಪ್ರಭು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೆನ್ನಿ || pa ||

ನಂದಿವಾಹನ ಆನಂದನೆನ್ನಿ
ಸುಂದರ ಗಣಪನ ತಂದೆಯೆನ್ನಿ || 1 ||

ನಂಬಿ ಭವಾಂಬುಧಿ ಅಂಬಿಗನೆನ್ನಿ
ಅಂಬಿಕೆಯರಸು ತ್ರಿಯಂಬಕನೆನ್ನಿ || 2 ||

ಕರ್ಪುರಾಭಾಂಗ ಕಂದರ್ಪಹರನೆನ್ನಿ
ಸರ್ಪಭೂಷಣಗೆ ಸುಖಾರ್ಪಣವೆನ್ನಿ || 3 ||

ಬೇಡಿದ ಭಾಗ್ಯವನೀಡುವನೆನ್ನಿ
ಬೇಡನ ಭಕುತಿಗೆ ಕೂಡಿದನೆನ್ನಿ || 4 ||

ಶಂಭು ಗಜದ ಚರ್ಮಾಂಬರನೆನ್ನಿ
ಸಾಂಬ ಸುಗುಣ ಕರುಣಾಕರನೆನ್ನಿ || 5 ||

ಎಂದಿಗೂ ಭಾವುಕ ಮಂದಾರನೆನ್ನಿಂ
ಇಂದುಶೇಖರ ನೀಲಕಂಧರನೆನ್ನಿ || 6 ||

ದುರ್ದನುಜಾಸುರ ಮರ್ದಕನನ್ನಿ ಕ
ಪರ್ದಿಕಪಾಲಿಕ ವರ್ಧಕನೆ || 7 ||

ಶರಣು ಸುರಾರ್ಚಿತ ಚರಣನೆ ಎನ್ನಿ
ಪರಮ ಭಕ್ತರನು ಪೊರೆಯುವನೆನ್ನಿ || 8 ||

ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ನಿಷ್ಕಪಟನು ಎನ್ನಿ
ಅಪಮೃತಿಹರ ಖಳರಪಹರನೆನ್ನಿ || 9 ||

ದಕ್ಷನಯಜ್ಞ ವಿಶಿಕ್ಷಕನೆನ್ನಿ
ಪಕ್ಷಿಗಮನ ಭಟ ರಕ್ಷಕನೆನ್ನಿ || 10 ||

ಈಪರಿ ನೆನೆದರೆ ಪಾಪದೂರೆನ್ನಿ
ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ವೇಂಕಟಗೆ ಪ್ರಿಯನೆನ್ನಿ || 11 ||

Besaradinda sadasivanenni kasiya prabhu visvesvaranenni || pa ||

nandivahana anandanenni sundara ganapana tandeyenni || 1 ||

nambi bhavambudhi ambiganenni ambikeyarasu triyambakanenni || 2 ||

karpurabhanga kandarpaharanenni sarpabhusanage sukharpanavenni || 3 ||

bedida bhagyavaniduvanenni bedana bhakutige kudidanenni || 4 ||

sambhu gajada carmambaranenni samba suguna karunakaranenni || 5 ||

endigu bhavuka mandaranennim indusekhara nilakandharanenni || 6 ||

durdanujasura mardakananni ka pardikapalika vardhakane || 7 ||

saranu surarcita caranane enni parama bhaktaranu poreyuvanenni || 8 ||

tripurantaka niskapatanu enni apamrtihara khalarapaharanenni || 9 ||

daksanayajna visiksakanenni paksigamana bhata raksakanenni || 10 ||

ipari nenedare papadurenni sri prasanvenkatage priyanenni || 11 ||

The lyrics are self-explanatory. When you are in distress or in trouble say Sadashiva, Pray to the Father of Lord Ganesha. The one who fulfills all your wishes.

You can find several lyrics on Lord Shiva here :

1 – https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-shiva/

2 – https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lord-shiva/

Nodabarade Krishna Karunadi Nodabarade Lyrics and Audio

Composer : Sri Prasanna Venkata Dasaru

Book Ref: ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಂಪುಟ ೧

Image Credit : Udupi Mutta, Twitter

ನೋಡಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಕರುಣದಿ
ನೋಡಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ
ಹಾಡಿ ಹರಸಿ ನಿನ್ನನೆ ಹೊಗಳುವ ಪರಿ
ಮಾಡಬಾರದೆ ಹರಿಯೆ || ಪ ||

ಹಾನಿ ಹಿತಗಳನರಿಯೆ ಸು-
ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿಗಳರಿಯೆ
ದೀನ ದೇಶಿಗನುದ್ಧರಿಸೆಲೆ ದೇವ
ಸಾನುರಾಗದಿ ದೇವ || 1 ||

ಏಸು ಜನ್ಮದಿ ಬಂದೆ ನಾ
ಘಾಸಿಯಾದೆನೊ ತಂದೆ
ದಾಸರೊಳು ಆವಕಾಲಭಿ-
ಲಾಷೆಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀಲೋಲ || 2 ||

ಏನು ಹೇಳಲಿ ಮನವು ನಿನ್ನ
ಧ್ಯಾನಕೊದಗದು ಕ್ಷಣವು
ತಾನೆ ಹರಿದಡೆ ಕೇಡು ಅದರಿಂದ
ಪ್ರಾಣನಾಥ ಮುಕುಂದ || 3 ||

ಕುಂಬಳವು ಕೈಗತ್ತಿ ಕ-
ರಾಂಬುಜಕೆ ನಿನಗಿತ್ತೆ
ನಂಬಿದವಗನ್ನೇನಾರೆ ಮಾಡಯ್ಯ
ಅಂಬುಜಜ ಸ್ಮರರಯ್ಯ || 4 ||

ಕಿಂಕರೌಘದೊಳಿಡೊ ನಿ
ಶ್ಶಂಕನೆ ( ಶಶಂಕನೆ) ದಯಮಾಡೊ
ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಮುರಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ
ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಪಾವನ್ನ || 5 ||

Nodabarade Krishna Karunadi Nodabarade Krishna Hadi Harasi Ninnane Hogaluva Pari Madabarade Hariye || Pa ||

Hani Hitagalanariye Su- Jnana Bhakutigalariye Dina Desiganud’dharisele Deva Sanuragadi Deva || 1 ||

Esu Janmadi Bande Na Ghasiyadeno Tande Dasarolu Avakalabhi- Laseyulla Srilola || 2 ||

Enu Helali Manavu Ninna Dhyanakodagadu Ksanavu Tane Haridade Kedu Adarinda Prananatha Mukunda || 3 ||

Kumbalavu Kaigatti Ka- Rambujake Ninagitte Nambidavaginnenare Madayya Ambujaja Smararayya || 4 ||

Kinkaraughadolido Ni Ssankane Dayamado Pankajaksa Murari Prasanna Venkatadri Pavanna || 5 ||

Nine Gatiyendu Nambide Kayayya Srinivasa

Yet another amazing composition by Shri Prasanna Venkata Dasaru on Lord Venkateshwara. From the same book Sri Prasanna Venkata Dasara Samagra Keerthanegalu – Part 1.

Picture Credit: Sri Venkata Krishna Kshetra Temple, Arizona

ನೀನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ ಕಾಯಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ನ
ಹೀನಗುಣಗಳೆಣಿಸಲಿ ಬ್ಯಾಡ ದಯಮಾಡೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 1 ||

ನಾನಾ ದುಷ್ಕøತಫಲವ ಉಂಡೆ ಇನ್ನಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಎಂದೂ ದುರ್ವಿಷಯಕೆ ಮನ ಎರಗದಂತೆ ಮಾಡೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 2 ||

ಸತ್ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡು ಅನುದಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಎನ್ನಹೃತ್ಕಮಲದಿ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 3 ||

ಪುತ್ರ ಕಳತ್ರ ಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನ ದಾಸರೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತ್ವದ್ಭತ್ಯ
ಭೃತ್ಯರ ಪರಿಚಾರಕ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 4 ||

ಅನಂತ ಜನ್ಮದ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಿನಗೇವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿತ್ಯ
ದೀನೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || 5 ||

Recorded my own tune as sung during Bideno Ninangri Srinivasa.

Lyrics in English.

Nīne gatiyendu nambide kāyayya śrīnivāsa

enna hīnaguṇagaḷeṇisali byāḍa dayamāḍo śrīnivāsa || 1 ||

nānā duṣkaøtaphalava uṇḍe innāre śrīnivāsa

endū durviṣayake mana eragadante māḍo śrīnivāsa || 2 ||

satkathā śravaṇa bhāgyava koḍu anudina śrīnivāsa

ennahr̥tkamaladi vyaktanāgayya śrīnivāsa || 3 ||

putra kaḷatra mitraru ninna dāsaro śrīnivāsa

tvadbhatya bhr̥tyara paricāraka nānu śrīnivāsa || 4 ||

ananta janmada satkarma ninagēve śrīnivāsa

nitya dīnōd’dhāra prasannaveṅkaṭa mukunda śrīnivāsa || 5 ||

%d bloggers like this: