Archive for the ‘Sri Rama’ Category

Sri Ramanavami Maha Abhisheka

Please visit the Mantralaya web site for Sri Ramanavami Maha Abhisheka. Amazing pictures.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜ ಮನ – Sri Ramacandra Krupalu Baja Mana

2014-ramanavami

composer: sri Tulasidasa
Singer: Lata Mangeshhkar
Contributor: Ms. Bhavana Damle

 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜ ಮನ ಹರಣ ಭವಭಯ ದಾರುಣಂ
ನವಕಂಜಲೋಚನ ಕಂಜಮುಖ ಕರಕಂಜ ಪದಕಂಜಾರುಣಂ ||

ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಛವಿ ನವ ನೀಲ ನೀರಜ ಸುಂದರಂ
ಪಟ ಪೀತ ಮಾನಹು ತಡಿತ ರುಚಿ-ಶುಚಿ ನೌಮಿ ಜನಕ ಸುತಾವರಂ ||

ಭಜ ದೀನಬಂಧು ದಿನೇಶ ದಾನವ ದೈತ್ಯ ವಂಶ ನಿಕಂದನಂ
ರಘುನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ ಕೋಸಲಚಂದ ದಶರಥ ನಂದನಂ ||

ಶಿರ ಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ತಿಲಕ ಚಾರು ಉದಾರ ಅಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ
ಆಜಾನುಭುಜ ಶರ ಚಾಪಧರ ಸಂಗ್ರಾಮಜಿತ ಖರ ದೂಷಣಂ ||

ಇತಿ ವದತಿ ತುಲಸೀದಾಸ ಶಂಕರ ಶೇಷ ಮುನಿ ಮನ ರಂಜನಂ
ಮಮ ಹ್ರದಯ ಕಂಜ ನಿವಾಸ ಕುರು ಕಾಮಾದಿ ಖಲ-ದಲ-ಗಂಜನಂ ||

SrIrAmacaMdra kRupAlu Baja mana haraNa BavaBaya dAruNaM
navakaMjalOcana kaMjamuKa karakaMja padakaMjAruNaM ||

kaMdarpa agaNita amita Cavi nava nIla nIraja suMdaraM
paTa pIta mAnahu taDita ruci-Suci naumi janaka sutAvaraM ||

Baja dInabaMdhu dinESa dAnava daitya vaMSa nikaMdanaM
raGunaMda AnaMda kaMda kOsalacaMda daSaratha naMdanaM ||

shira mukuTa kuMDala tilaka cAru udAra aMga viBUShaNaM
AjAnuBuja Sara cApadhara saMgrAmajita Kara dUShaNaM ||

iti vadati tulasIdAsa SaMkara SESha muni mana raMjanaM
mama hradaya kaMja nivAsa kuru kAmAdi Kala-dala-gaMjanaM ||

ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Sree Ramadevastakam

IMG_1115

Contributed by Neelpai.
||ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವಾಷ್ಟಕಮ್||
ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ|ರಾಘವೆಂದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ||
ಸೋಮಪೇಂದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ| ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ||೧||

ಕಂಜಜೇಶಫಣೀಶಸುರೇಶಪೂರ್ವ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ|ಕಂಜಬಂಧ್ವಮಿತಪ್ರಭಂ ಶುಭಗಂಧಕುಂಕುಮ ಚರ್ಚಿತಮ್||ಕಂಜಕೇತುಯವಾಂಕುಶನಿಲಾಂಛನಾಢ್ಯಪದಾಂಬುಜಂ|ಕಂಜಜಾದಿನಿಯಾಮಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ ||೨||

ಶಾರದೇಂದುರುಗುನ್ನಖಾವಲಿರಾಜಿತಂ ಮುನಿಪೂಜಿತಂ|ಸಾರನೂಪುರಕಿಂಕಿಣೀನಿನದಾಂಚಿತಂ ಗತವಂಚಿತಮ್||ಚಾರು ಗುಲ್ಫಕತೂಂಅಕಲ್ಪಸುಜಂಘಕಂ ಭವಭಂಗಕಂ|ವಾರಣೇಂದ್ರಕರೋರುಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಂ|ರಾಮಭದ್ರ -||೩||

ವಿದ್ಯುದಾಭಸುಪೀತಚೇಲಕಧಾರಿಣಂ ಭಯಹಾರಿಣಂ|ಮಧ್ಯಮಾರ್ಪಿತದಿವ್ಯರತ್ನಸುಮೇಖಲಂ ವಿಜಿತಾಖಿಲಮ್||ಹೃದ್ಯನಾಭಿವಲಿತ್ರಯಾಂಕಿತನೂದರಂ ಭುವನೋದರ ಶುದ್ಧಚಿನ್ಮಯಕಾಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್|ರಾಮಭದ್ರ-||೪||

ಅಂಬುಜಾಲಯಯಾನ್ಯಧಿಷ್ಠಿತ ವಕ್ಷಸಂಹತರಕ್ಷಸಂ| ಶಂಬಲಾದಿಸಮಸ್ತಸದ್ಗುಣಜಾಲಿನಂ ವನ ಮಾಲಿನಮ್||ಕಂಬುಕಂಧರಮತ್ಸ್ಯಕೌಸ್ತುಭಧಾರಕಂ ಬಹು ಹಾರಕಮ್|ಸಂಭೃತಾಖಿಲನಾಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್|| ರಾಮಭದ್ರ-||೫||

ಪೀನವರ್ತುಲಬಾಹುಮದ್ಭುತ ವಿಕ್ರಮಂ ಜಿತಸಂಕ್ರಮಮ್| ಧ್ಯಾನಿಸತ್ಕೃತಶಾಂರ್ಗಬಾಣಲಸತ್ಕರಂ ಕರುಣಾಕರಮ್||ಉನ್ನತಾಂಗದ ಮುದ್ರಿಕಾದಿವಿಭೂಷಣಮ್|ಸಂನತೇಪ್ಸಿತದಾಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ-||೬||

ಚಂದ್ರಕೊಟ್ಯಮಿತೋರುಕಾಂತಿಲಸನ್ಮುಖಂ ಕರುಣೋನ್ಮುಖಮ್|ಕುಂದಕುಡ್ಮಲದಂತಪಂಕ್ತಿ ಸುಹಾಸಕಂ ಶುಭನಾಸಕಮ್||ಸಾಂದ್ರನೀರನೀಲಮಬ್ಜದಲೇಕ್ಷಣಂ ವರಲಕ್ಷಣಮ್|ತಂದ್ರಿದೂರಮನಾಯಕಂಪ್ರಣಮಾಮಿಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ-||೭||

ಭಾನುಭಾಸಿಕಿರೀಟಕುಂಡಲಮಂಡಿತಂ ಗತಖಂಡಿತಮ್|ಭಾನುವಂಶಕೃತಾವತಾರ ಮನುತ್ತಮಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ||ಮಿನಕೇತನಕೋಟಿಶೋಭಮಮಾಯಕಂ ಪುರಮಾಯಕಮ್|ವೈನತೇಯಕಯಾನಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್|| ರಾಮಭದ್ರ-||೮||

ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಪೂರುಷ ಸಿಂಹವಾಮನರೂಪಿಣಮ್|ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕ ರಾಮರಾಘವ ಕೃಷ್ಣಬುದ್ಧಸುಕಲ್ಕಿನಮ್||ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಜನುಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಾದಿಕಾಷ್ಟಕಕಾರಕಮ್|ತತ್ಸರೋನ್ಮುಖನಾಮಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ||೯||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್||

Sri Ramachandra Ashtakam – ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ

Singers: Bombay sisters Raga: Yaman Kalyani

Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ

ರಾಗ: ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ

ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಳತ್ರಂ ನವಮೇಘಗಾತ್ರಂ
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೧||

ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನಿಗಮಪ್ರಚಾರಂ
ಧರ್ಮಾವತಾರಂ ಹೃತಭೂಮಿಭಾರಂ
ಸದಾ ಅವಿಕಾರಂ ಸುಖಸಿಂಧುಸಾರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೨||

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಂ ಜಗತಾಂ ನಿವಾಸಂ
ಭೂದೇವವಾಸಂ ಶರದಿಂದು ಹಾಸಂ
ಲಂಕಾವಿನಾಶಂ ಭುವನಪ್ರಕಾಶಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೩||

ಮಂದಾರಮಾಲಂ ವಚನೇ ರಸಾಲಂ
ಗುಣೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಹತಸಪ್ತತಾಲಂ
ಕ್ರವ್ಯಾದಕಾಲಂ ಸುರಲೋಕಪಾಲಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೪||

ವೇದಾಂತಗಾನಂ ಸಕಲೇ ಸಮಾನಂ
ಹೃತಾರಿಮಾನಂ ತ್ರಿದಶಪ್ರಧಾನಂ
ಗಜೇಂದ್ರಯಾನಂ ವಿಗತಾವಸಾನಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೫||

ಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಂ
ಗುಣಾಭಿರಾಮಂ ವಚನಾಭಿರಾಮಂ
ವಿಶ್ವಪ್ರಣಾಮಂ ಕೃತಭಕ್ತಕಾಮಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೬||

ಲೀಲಾಶರೀರಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ
ವಿಶ್ವೈಕಸಾರಂ ರಘುವಂಶಹಾರಂ
ಗಂಭೀರನಾದಂ ಜಿತಸರ್ವವಾದಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೭||

ಖಲೇ ಕೃತಾಂತಂ ಸ್ವಜನೇ ವಿನೀತಂ
ಸಾಮೋಪಗೀತಂ ಮನಸಾ ಪ್ರತೀತಂ
ರಾಗೇನ ಗೀತಂ ವಚನಾದ್ಯತೀತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೮||
________________

sugrIvamitraM paramaM pavitraM
sItAkaLatraM navamEGagAtraM
kAruNyapAtraM SatapatranEtraM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||1||

saMsArasAraM nigamapracAraM
dharmAvatAraM hRutaBUmiBAraM
sadA avikAraM suKasiMdhusAraM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||2||

lakShmIvilAsaM jagatAM nivAsaM
BUdEvavAsaM SaradiMdu hAsaM
laMkAvinASaM BuvanaprakASaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||3||

maMdAramAlaM vacanE rasAlaM
guNairviSAlaM hatasaptatAlaM
kravyAdakAlaM suralOkapAlaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||4||

vEdAMtagAnaM sakalE samAnaM
hRutArimAnaM tridaSapradhAnaM
gajEMdrayAnaM vigatAvasAnaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||5||

SyAmABirAmaM nayanABirAmaM
guNABirAmaM vacanABirAmaM
viSvapraNAmaM kRutaBaktakAmaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||6||

lIlASarIraM raNaraMgadhIraM
viSvaikasAraM raGuvaMSahAraM
gaMBIranAdaM jitasarvavAdaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||7||

KalE kRutAMtaM svajanE vinItaM
sAmOpagItaM manasA pratItaM
rAgEna gItaM vacanAdyatItaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||8||

ಜಯ ಜಾನಕೀ ಕಾಂತ – Jaya Janaki Kantha Lyrics

IMG_1115

rAga: nATa Composer: Sri purandaradasa
Singer: M.L. Vasantakumari
Contributor: Ms. Bhavana Damle

jaya jAnakI kAMta jaya sAdhu jana vinuta
jayatu mahimAnaMta jaya bhAgyavaMta | jaya jaya ||pa.||

dasharathAtmaja vIra dashakaMTha saMhAra pashupatIshvara mitra pAvana caritra
kusuma bANa svarUpa kushala kIrti kalApa asama sAhasa shikSha aMbujadaLAkSha ||1||

sAmagAna vilOla sAdhujana paripAla kAmitArtha pradAta kIrti saMjAta
sOma sUrya prakAsha sakala lOkAdhIsha shrI mahA raghuvIra siMdhu gaMbhIra ||2||

sakala shAstra vicAra sharaNajana maMdAra vikasitAMbuja vadana vishvamaya sadana
sukRuta mOkShAdhIsha sAkEta puravAsa bhakutavatsala rAma puraMdara viThala ||3||

ರಾಗ: ನಾಟ

ಜಯ ಜಾನಕೀ ಕಾಂತ ಜಯ ಸಾಧು ಜನ ವಿನುತ
ಜಯತು ಮಹಿಮಾನಂತ ಜಯ ಭಾಗ್ಯವಂತ | ಜಯ ಜಯ ||ಪ.||

ದಶರಥಾತ್ಮಜ ವೀರ ದಶಕಂಠ ಸಂಹಾರ ಪಶುಪತೀಶ್ವರ ಮಿತ್ರ ಪಾವನ ಚರಿತ್ರ
ಕುಸುಮ ಬಾಣ ಸ್ವರೂಪ ಕುಶಲ ಕೀರ್ತಿ ಕಲಾಪ ಅಸಮ ಸಾಹಸ ಶಿಕ್ಷ ಅಂಬುಜದಳಾಕ್ಷ ||೧||

ಸಾಮಗಾನ ವಿಲೋಲ ಸಾಧುಜನ ಪರಿಪಾಲ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾತ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಜಾತ
ಸೋಮ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸಕಲ ಲೋಕಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ರಘುವೀರ ಸಿಂಧು ಗಂಭೀರ ||೨||

ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಶರಣಜನ ಮಂದಾರ ವಿಕಸಿತಾಂಬುಜ ವದನ ವಿಶ್ವಮಯ ಸದನ
ಸುಕೃತ ಮೋಕ್ಷಾಧೀಶ ಸಾಕೇತ ಪುರವಾಸ ಭಕುತವತ್ಸಲ ರಾಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ||೩||

Update: Sri Yantroddharaka Stotra – ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋದ್ಧರಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Lord-Anjaneya

Mr. Amith Kumar has provided the PDF for the 16 slokas of Sri Yantroddharaka Stotra – ಶ್ರೀ  ಯಂತ್ರೋದ್ಧರಕ   ಸ್ತೋತ್ರ. Thanks so much Amith.

Attached below is the same.

1

2

For those of you who want this in languages such as Tamil, English, Sanskrit, Telugu, Marathi, Malayalam, Gujarathi, and finally Bengali.

http://yousigma.com/religionandphilosophy/stotra/yantrodharakapranadevarastotraalllanguages.pdf

This very famous stotra composed by Sri Vyasaraja Thirtharu is very popular. It was requested by Ms. Bhargavi. Mr. Laxman provided the same in English. Thanks so much Mr. Laxman.

I spent a around 1/2 hour and with the sheet of paper I had, and the comment from Mr. Laxman was able to convert the stotra in baraha in Kannada. Attached below are the lyrics in Kannada and English in PDF format.

ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್

ಪೀನವೃತ್ತ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವ ಶತೃ ನಿವಾರಣಂ II೧II

ನಾನಾರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕುಂಡಲಾದಿ ವಿರಾಜಿತಮ್

ಸರ್ವದಾಭೀಷ್ಠದಾತರಾಂ ಸತಾಂ ವೈ ಧೃಢಮಾವಹೇ II೨II

ವಾಸಿನಂ ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥ ಗಿರೌಸದಾ

ತುಂಗಾಂಬೋಧಿ ತರಂಗಸ್ಯ ವಾತೇನ ಪರಿಶೋಭಿತೇ II೩II

ನಾನಾದೇಶಗತೈಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ನೃಪೋತ್ತಮೈಃ

ಧೂಪದೀಪಾದಿ ನೈವೇದೈಃ ಪಂಚಖಾದ್ಯೈಶ್ಚಶಕ್ತಿತಃ II೪II

ಭಜಾಮಿ ಶ್ರೀ ಹನೂಮತಂ ಹೇಮಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭಮ್

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಯತೀಂದ್ರೇಣ ಪೂಜಿತಂ ಪ್ರಣಿಧಾನತಃ II೫II

ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ

ವಾಂಛಿತಂ ಲಭತೇ ಭೀಷ್ಟಂ ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇ ಖಲು II೬II

ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಯಶಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಯಶಃ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಧನಂ II೭II

ಸರ್ವಥಾ ಮಾಸ್ತು ಸಂದೇಹೋ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪತಿಃ

ಯಃಕರೋತ್ಯತ್ರ ಸಂದೇಹಂ ಸಯಾತಿ ನರಕಂ ಧೃವಮ್II ೮II
Iಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿ ಕೃತ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಪ್ರಾಣದೇವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂI
IIಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು II

I have sung this many times myself, so if and when time permits I wiill also post the audio for the same on youtube.

Update: Sri Rama Navami – April 8th 2014

Rama-Pooja2

Rama-Pooja1

panaka-kosambari

Rama Navami falls on the ninth day(Navami) of the Hindu calendar year during the Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is a celebration of the birthday of the Lord Rama. Ramnavami usually occurs in the months of March and April.

As always, here are some very popular slokas to say on that day.

May Shri Lord Rama bless you all.

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

Below are links posted for lyrics and some food items prepared during Rama Namavi.

Food Items:

Lyrics on Lord Rama:

P.S: This post will be updated everyday for lyrics and other links until 8th.

MAY LORD RAMA BLESS ONE AND ALL.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,254 other followers

%d bloggers like this: