Archive for the ‘Sri Rama’ Category

Unwavering Bhakti: Learning from Lord Hanuman’s Devotion to Lord Rama

Bhakti is a central concept in our Hinduism that refers to devotion and surrender to the Lord Almighty. Lord Hanuman is one of the most revered deities in Hinduism and is considered to be a model devotee who epitomizes the spirit of Bhakti. One of the key lessons we can learn from Lord Hanuman’s Bhakti is his unwavering devotion to Lord Rama, which was characterized by selfless service, humility, and complete surrender.

Lord Hanuman’s Bhakti is evident in his numerous acts of service to Lord Rama. For example, when Sita was abducted by Ravana, Lord Hanuman crossed the ocean, searched for Sita. He also played a crucial role in the battle between Lord Rama and Ravana, and his devotion to Lord Rama never wavered even in the face of adversity. Lord Hanuman’s Bhakti is also characterized by his humility, as he never sought recognition or reward for his actions, but only desired to serve and please Lord Rama.

In addition, Lord Hanuman’s Bhakti is marked by his complete surrender to Lord Rama. He saw himself as a humble servant of Lord Rama and did everything in his power to serve him and fulfill his wishes. This is exemplified in the incident where Lord Rama gave him a ring as a token of gratitude, which Lord Hanuman broke open to reveal that it contained a miniature image of Lord Rama, indicating that his devotion was not to the material object, but to Lord Rama himself. Therefore, Lord Hanuman’s Bhakti teaches us the importance of selfless service, humility, and complete surrender to the divine.

To follow in the footsteps of Lord Hanuman, we can strive to cultivate the qualities of Bhakti that he embodies. Here are a few ways to do so:

 1. Develop devotion to a higher power: Lord Hanuman’s Bhakti was characterized by his unwavering devotion to Lord Rama. Similarly, we can strive to develop devotion to a higher power that we believe in, whether it is a deity, the universe, or a personal concept of divinity.
 2. Practice selfless service: Lord Hanuman’s devotion was expressed through his selfless service to Lord Rama and the people of Ayodhya. We can also practice selfless service by helping those in need and contributing to the welfare of society.
 3. Cultivate humility: Lord Hanuman always saw himself as a humble servant of Lord Rama and never sought recognition or reward for his actions. We can cultivate humility by recognizing our limitations and not letting our ego get in the way of our spiritual growth.
 4. Surrender to the divine: Lord Hanuman’s Bhakti was characterized by his complete surrender to Lord Rama. Similarly, we can practice surrendering to the divine by letting go of our attachment to outcomes and trusting in the divine will.

By following these principles and cultivating the spirit of Bhakti, we can strive to live a life that is guided by devotion, service, humility, and surrender, just as Lord Hanuman did.

Mangalam Sriramacandrage Jaya Mangalam Sitasametanige

30th ThuRama Navami
Aaradhana Of Sri Kaveendra Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Happy Rama Navami. May Lord Rama Bless Us ALL.

Very apt to finish off the compositions I was posting on Lord Rama with a Mangala song.

Composer : Sri Vadirajaru

ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಸೀತಾಸಮೇತನಿಗೆ || PA ||

ಮಚ್ಛಾವತಾರಗೆ ವೇದವ ತಂದಗೆ
ಕೂರ್ಮರೂಪದಿ ಜಲದೊಳು ಪೊಕ್ಕವಗೆ
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಸುರನ ಗೆಲಿಯೆ ಬಂದು
ಮೆಚ್ಚೆ ವರಹರೂಪ ತೋರಿದಗೆ || 1 ||

ಛತ್ರಿಯ ಪಿಡಿದು ಭರತ ನಿಂದಿರಲಾಗ
ಶತ್ರುಘ್ನ ಚಾಮರವನು ಬೀಸಲು
ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡುದೆಲೆ ಕೊಡುತಿರಲಾಗಿ
ವಿಸ್ತಾರ ವೈಭೋಗ ರಘುರಾಮಗೆ || 2 ||

ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹ ಒಲ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ಬಂದ
ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಘುರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ
ಸನ್ಮಾನದಲಿ ರಾಮ ಸಾಗರಶಯನಾಗೆ
ಚೆನ್ನ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆಸ್ಥಿರವಾಸಿಗೆ || 3 ||

ಎಡದ ಕರದಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಲದ ಕರದಿ ಬಾಣ
ಕರದ ಕಮಲದೊಳಗಿಪ್ಪವನಿಗೆ
ಬಲದ ಭಾಗದಿ ಸಿರಿ ಸೀತೆಯ ಧರಿಸಿದ
ಚದುರ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಂದ್ರನಿಗೆ || 4 ||

ಹರುಷದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೊರವಿತ್ತಗೆ
ದುರುಳ ರಕ್ಕಸರ ಸಂಹರಿಸಿದಗೆ
ಪರಮ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸ್ಥಿರರಾಜ್ಯವನೆ ಕೊಟ್ಟ
ಹಯವದನಮೂರ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸಿದಗೆ || 5 ||

Maṅgaḷaṁ śrīrāmacandrage jaya maṅgaḷaṁ sītāsamētanige || PA ||

macchāvatārage vēdava tandage kūrmarūpadi jaladoḷu pokkavage hiraṇyākṣasurana geliye bandu mecce varaharūpa tōridage || 1 ||

chatriya piḍidu bharata nindiralāga śatrughna cāmaravanu bīsalu matte lakṣmaṇa maḍudele koḍutiralāgi vistāra vaibhōga raghurāmage || 2 ||

tam’ma lakṣmaṇa saha olmeyindali banda nam’ma śrīraghurāmacandranige sanmānadali rāma sāgaraśayanāge cenna cun̄canakaṭṭesthiravāsige || 3 ||

eḍada karadi billu balada karadi bāṇa karada kamaladoḷagippavanige balada bhāgadi siri sīteya dharisida cadura śrī kalyāṇa candranige || 4 ||

haruṣadi dēvategaḷigoravittage duruḷa rakkasara sanharisidage parama bhaktanige sthirarājyavane koṭṭa hayavadanamūrti endenisidage || 5 ||

Plain English

Mangalam sriramacandrage jaya mangalam sitasametanige || PA ||

macchavatarage vedava tandage kurmarupadi jaladolu pokkavage hiranyaksasurana geliye bandu mecce varaharupa toridage || 1 ||

chatriya pididu bharata nindiralaga satrughna camaravanu bisalu matte laksmana madudele kodutiralagi vistara vaibhoga raghuramage || 2 ||

tam’ma laksmana saha olmeyindali banda nam’ma sriraghuramacandranige sanmanadali rama sagarasayanage cenna cuncanakattesthiravasige || 3 ||

edada karadi billu balada karadi bana karada kamaladolagippavanige balada bhagadi siri siteya dharisida cadura sri kalyana candranige || 4 ||

harusadi devategaligoravittage durula rakkasara sanharisidage parama bhaktanige sthirarajyavane kotta hayavadanamurti endenisidage || 5 ||

Sri Rama Jaya Rama Jaya Jayatu Rama

30th ThuRama Navami
Aaradhana Of Sri Kaveendra Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Happy Rama Navami. May Lord Rama Bless Us ALL.

This is quite a huge song from the book I have. 41 paragraphs. But each and every paragraph conveys such amazing meaning. A very rare composition. Even though I take screen shots from the book, upload to Google one drive and convert to Google docs, copying again, translating to English and plain English takes quite a time. But the end is well worth it. The internet has these full lyrics and anyone can copy the same.

I have posted just 21 paragraphs since this has almost 41 paragraphs. The remaining ones also have the same tune.

Composer : Sri Varadesha Vittala Dasaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol26

ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ ಜಯ ಜಯತು ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ ಜಯ ಜಯತು ರಾಮ || pa ||

ನಮೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸದಾಪೂರ್ಣಾನಂದ
ನಮೋ ಸುಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಕೌಸಲ್ಯಕ0ದ
ನಮೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೀತಾ ಕುಮುದ ಚಂದ್ರ
ನಮೋ ಅಜಭವೇಂದ್ರಾದ್ಯಖಿಲ ಸುರವಂದ್ಯ || 1 ||

ನಿನ್ನ ಉದಯದಿರವಿಯು ಉನ್ನತಿಯನೈದಿಹನು
ಘನ್ನತೆಯ ಹೊಂದಿಹರು ಕೌಸಲ್ಯದಶರಥರು
ನಿನ್ನ ಅನುಜರು ಜಗದಿ ಪರಮ ಪಾವನ್ನರು
ನಿನ್ನರಸಿ ಶ್ರೀಸೀತೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಾತೆ || 2 ||

ನಿನ್ನ ಕರುಣದಿ ಹನುಮ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ವೈದಿದನು
ನಿನ್ನ ನಾಮದಿ ವ್ಯಾಧ ವಾಲ್ಮೀಕನಾದ
ನಿನ್ನ ಪದರಜ ಸೋಂಕಿ ಶಿಲೆಯಬಲೆಯಾದುದು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಣವೆ ಜ್ವಾಲಾಯಿತು || 3 ||

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ಶಬರಿ ಮುನ್ನ ಸವಿನೋಡಿ ಫಲ
ನಿನ್ನ ಪದಕರ್ಪಿಸಲು ಘನಪದವಿಯಿತ್ತೆ
ನಿನ್ನ ಸಖ್ಯವನೆ ಬೆರಸಿದವ ಸುಗ್ರೀವನು
ಧನ್ಯವಾಗಿರುತಿಪ್ಪ ನಿಹಪರಂಗಳಲಿ || 4 ||

ನಿನ್ನ ದಾಸ್ಯವನೈದಿ ಅನಂತ ಕಪಿವರರು
ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳ ಪಡೆದಿಹರು
ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷದಿ ರಾವಣಾದಿಗಳು ಮಡಿದರು
ನಿನ್ನ ಪೊಂದಿದ ವಿಭೀಷಣ ರಾಜ್ಯಪಡೆದ || 5 ||

ಚತುರಾಸ್ಯ ಮುಖ ಸುರರು ಕೃತ ಪುಟಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಇರುತಿಹರು ನಿನ್ನಾಜ್ಞದಿ
ಇತರ ಮನುಜರ ತೆರದಿ ಪಿತನಾಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಲು
ವ್ರತವನೇ ಕೈಕೊಂಡು ವನಕೈದಿದೆ || 6 ||

ಜಾನಕಿಯು ಅವಿಯೋಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿರುತಿರಲು
ವಾನರರ ಭಲ್ಲೂಕಗಳ ಸೇನೆನೆರಹಿ
ಕಾನನವ ಸಂಚರಿಸಿ ಖಳರನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದೆ
ಶ್ರೀನಿಧಿಯೆ ತವ ಲೀಲೆ ಬಹು ಚೋದ್ಯವು || 7 ||

ತಾಮಸರ ಸಂಹರಿಸಿ ಭೂಮಿ ಭಾರವನಿಳಿಸಿ
ನೇಮದಿಂ ಕೈಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು
ಪ್ರೇಮದಿಂ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಪ್ರಜೆಗಳನು ವಿಧವಿಧದಿ
ತಾಮರಸಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನ್ನಿಸಿ || 8 ||

ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವೆ ಸಕಲ ಸುಖದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು
ನಿನ್ನ ಯಾಜ್ಞವೆ ವೇದವಾಣಿಯಿಂದಧಿಕವು
ನಿನ್ನನಂತವತಾರಗಳ ಚರಿತೆ ಸೋಜಿಗವು
ನಿನ್ನಯವತಾರಕ್ಕು ಮೂಲಕ್ಕಭೇದವು || 9 ||

ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾ ಜಲಧಿಯೊಳು ರಮೆಯು ಮುಳುಗಿಹಳು
ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೈವ ನಾಲ್ಮೊಗನು ನಾಲ್ಮೊಗದಿಂ
ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಿ ಸದಾ ಮೋದಿಪನು ಮಾರುತನು
ನಿನ್ನನೇ ಪಾಡುವರು ಅಜಪವನ ಪತ್ನಿಯರು || 10 ||

ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಸವಿದು ಭವನು ನಲಿನಲಿಯುತಿಹ
ಪನ್ನಗನು ಖಗರಾಜ ರತಿ ವರ್ಣಿಸುವರು
ಚನ್ನೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ವಾರುಣಿಯು ಸೌಪರ್ಣಿಯು
ಚನ್ನಾಗಿ ಪಾಡುವರು ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನು || 11 ||

ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುರರು ನಾರದಾದಿ ಋಷಿವರರು
ವಂದಿಸುತ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಪದಗಳಿಗೆ
ಅಂದದಲಿ ವೀಣಾ ಸುಗಾನ ಸಂಗೀತದಲಿ
ಒಂದೊಂದೇ ಮಹಿಮೆಗಳ ಪೊಗಳಿ ಕುಣಿಯುವರು || 12 ||

ಸುಖತೀರ್ಥಮುನಿರಾಜ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ
ಅಕಳಂಕ ವರದೇಂದ್ರ ಯತಿಸಾರ್ವಭೌಮರು
ಮುಕುತಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಪದಕಮಲ ಪೂಜಿಸುತ
ಪ್ರಖರ ಕಿರಣದಿ ಜಗವ ಬೆಳಗುತ್ತಲಿಹರು || 13 ||

ತಾಳತಂಬೂರಿ ಸಮ್ಯಾಳದಿಂದಲಿ ಕೂಡಿ
ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲು ಸ್ವರದಿಂದ
ಶ್ರೀಲೋಲ ಪರನೆಂದು ಹರಿದಾಸವರ್ಯರು
ಮೇಲಾದ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ವಾಲ್ಗೈಸುತಿಹರು || 14 ||

ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯ ಕಥೆಯು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸತ್ಪಥವು
ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ನಿಗಮಗಮ್ಯ
ನಿನ್ನ ಚರಣೋದಕವು ತ್ರಿಜಗಪಾವನ್ನವು
ನಿನ್ನ ನೇಮವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಕೆ ಕಾರಣವು || 15 ||

ನಿನ್ನ ನಾಮದಿ ಭರದಿ ಶುಕನು ಕುಣಿದಾಡುತಿಹ
ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಿ ಯೋಗಿವೃಂದ ಸಂದಿಪು (ದು)
ನಿನ್ನ ತೋಷÀದಿ ತೃಣವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಧಿಕವು
ನಿನ್ನ ರೋಷದಿ ಅಜಭವಾದ್ಯರು ತೃಣರು || 16 ||

ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗಲ್ಹಾದಕರ
ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ಸೇವೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಿಂ ಪರತರವು
ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಘೋಷ ಕಿವಿಗೆ ಸಂತೋಷವು
ನಿನ್ನ ನಾಮದ ರುಚಿಯು ಅಮೃತಕಿಂತಧಿಕ || 17 ||

ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವೆ ಸಕಲ ಸಾಧನದ ಸಾರವು
ನಿನ್ನ ಗುಣಗಾನವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಭೂಷಣವು
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾರಹಿತ ಕಾವ್ಯವಗ್ರಾಹ್ಯವು
ನಿನ್ನ ಲೀಲಾ ರಹಿತ ಶಾಸ್ತ್ರವೆ ಕುಶಾಸ್ತ್ರ || 18 ||

ನಿನ್ನ ನಾಮಧ್ಯಾನವೇ ದೇಹ ಸಾರ್ಥಕವು
ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ವಿವಿಧ ರೋಗನಿರ್ಮೂಲಕವು
ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ದುರಿತರಾಶಿಗೆ ಪಾವಕವು
ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ಸಕಲಭವಬಂಧ ಮೋಚಕವು || 19 ||

ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತತೆಯು ಅಣು – ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟದಲಿ
ನಿನ್ನ ದಯಪರಮೇಷ್ಠಿಯಿಂದಿರುವೆಗಳಲಿ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನಲಿದ ಮಂದಮತಿ ವಂದ್ಯನು
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದವದೂಷಿತನು || 20 ||

ಅಜಭವಗಿರೀಶಾ ಭಜಕಜನ ದಾಸಾ
ಸುಜನಮನತೋಷಾ ಕುಜನ ಮನಕ್ಲೇಶ
ದ್ವಿಜತತಿಯ ಪೋಷ, ರಜನಿಚರನಾಶ
ರಜತಪುರಧೀಶ, ಭುಜಗಗಿರಿ ವಾಸ || 21 ||

ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ, ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ
ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೀನೆ, ಎಂದೆಂದು ನೀನೆ
ಬಂದಭಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕುಂದದಲೆ ಕಾಯ್ವಸಂ –
ಬಂಧಿಗನು ಆಪ್ತ ಗೋವಿಂದ ನೀನೆ || 22 ||

ಸೃಜಿಸಿದವನು ನೀನೆ ಪೋಷಿಸಿದವನು ನೀನೆ
ನಿಜಗತಿಯ ಜೀವರಿಗೆ ನೀಡುವವನು ನೀನೆ
ಅಜಪಿತನೆ ನಿನ್ನ ಪದ ಭಜನೆ ಮಾಳ್ಪವರನ್ನು
ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ ಪೊರೆವ ಪ್ರಭುನೀನೆ || 23 ||

ಕೊಡುವವನು ನೀನೆ ಕೋಳುವವನು ನೀನೆ
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಸುಖದುಃಖ ನೀಡುವವ ನೀನೆ
ಕೊಡುವದಾತನು ನೀನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊಂಡರೆ
ಹೊಡಕೊಂಡು ಅಳುವದ್ಯಾತಕೆ ಮೂಢಪ್ರಾಣಿ || 24 ||

ಈ ಪೊಡವಿಯೊಳು ಮೊದಲು ನಾನು ಬಹು ಕಾಲದಿ
ಕೌಪೀನ ಸಹ ಯನ್ನ ಸಂಗಡಿರಲಿಲ್ಲ
ಈ ಪೊಡುವಿಯನು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಪೋಪಕಾಲಕ್ಕು
ಈ ಪರಿಯೆ ಪೋಪೆನೆಂಬುದು ಸಟಿಯು ಅಲ್ಲ || 25 ||

ಗಾಡಿ ವಾಜಿಯು ಮತ್ತೆ ಬೆಡಗಿನ ವಸನಗಳು
ಕೇಡುಯಿಲ್ಲದವಾ ಭರಣ ವಸ್ತುಗಳು
ನಾಡಿನೊಳು ಬಹುಮನ್ನಣೆಯು ಯೆಂಬರೆಲ್ಲೆನ್ನ
ಕೂಡಬರಬಹುದಾದುದೊಂದುಯಿಲ್ಲ || 26 ||

ಎಷ್ಟುಗಳಿಸಿದರೆನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೊಂದೇ ರೊಟ್ಟಿ
ಸೃಷ್ಟಿಪತಿ ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ನಿಷ್ಠೆ ತೊರೆದು
ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ ನಿಷ್ಠುರನಾಗಿ
ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ನಾನಿಷ್ಟುಪರಿಗಳಿಸಿ || 27 ||

ದಾನಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ ವ್ರತನೇಮಗಳುಯಿಲ್ಲ
ಆನಮಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮಾನಿ ವಿಪ್ರರಿಗೆ
ಧೇನುಪಾಲನೆ ನಿನ್ನಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಮರೆದು
ಶ್ವಾನನ0ದದಿ ಕಾದು ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿಪ್ಪೆ || 28 ||

ವಾರನಾರಿಯರಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸೊರೆಮಾಡಿದೆ ಕರ್ಣನೆನಿಸ ಬೇಕೆಂದು
ಶ್ರೀರಮಾಪತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು
ಆರಾಧಿಪರಿಗೆ ನಾರುವ್ವಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ || 29 ||

ಸತಿಸುತರು ಹಿತದವರು ಹಿತವ ಮೇಲ್ತೋರಿದು –
ರ್ಗತಿಗೆನ್ನ ಗುರಿಮಾಡುತಿಪ್ಪರಲ್ಲದಲೇ
ಕ್ಷಿತಿ ಪತಿಯೆ ನಿನ್ಹೊರತು ಹಿತವ ನಿಜ ತೋರಿ ಪರ –
ಗತಿಗೆ ಸಾಧನ ತೋರ್ಪರಾರು ಯನಗಿಲ್ಲ || 30 ||

ಈ ಮಹಾಜ್ವರದಿಂದ ನೊಂದು ನಿನ್ನನು ನೆನೆವೆ
ನಾಮಹಾಭಕ್ತಿಯಲಿ ನಂಬಿದವನಲ್ಲ
ನಾ ಮಾಡಿದ ಪಾಪರಾಶಿಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪೊರೆಯೋ ಪರಮಕರುಣಿ || 31 ||

ರೋಗವನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸು ನಿರೋಗಿಯನು ಮಾಡು ಭವ
ರೋಗದಿಂದಗತೀ ಕಡೆದಾಂಟಿಸು
ಯೋಗಿವರ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ ಹೇಗೆಮಾಡಿದರುಸರಿ
ಆಗದೆಳ್ಳಿನಿತು ಸಂಕೋಚವೆನಗೆ || 32 ||

ನೀಕೋಟ್ಟಕವಚವಿದು ನೀ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಕೆ
ನಾಕೆಟ್ಟುದುದುಯೇನು ಕರುಣಾಳುವೆ
ಈ ಕವಚ ಕೆಲಕಾಲ ಬಿಟ್ಟಮಾತ್ರಕೆ ಮುಂದೆ
ನೂಕಬೇಡೆನ್ನ ಮನ ಪಾಪಗಳ ಕಡೆಗೆ || 33 ||

ತನುಮನವು ನಿನ್ನದು ಧನಧಾನ್ಯ ನಿನ್ನದು
ವನಿತೆ ನಿನ್ನವಳು ಮನೆ ಮಾರು ನಿನ್ನದು ದೇವ
ಎನಗಾಪ್ತರೆಂಬುವರು ನಿನ್ನದಾಸರು ರಾಮ
ಎನದೆಂಬ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲವು ನಿನ್ನದು || 34 ||

ನಿನ್ನ ನಂಬಿದಯನೆಗೆ ಪಾಪದಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ
ಪುಣ್ಯದಾಶೆಯು ಇಲ್ಲ ಪರಮಪುರುಷ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಯನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸುವ
ಪುಣ್ಯಪಾಪದ ಫಲವು ನಿನ್ನದಯ್ಯಾ || 35 ||

ನೀನೆ ಸರ್ವೇಶ ಪವಮಾನನೆ ಪರಮಗುರು
ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರ ಮತವೆ ಸ್ಥಿರವೆಂಬ ಮತಿಯ
ಸಾನುರಾಗದಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯರು ಮೇಣ್
ಜ್ಞಾನಿ ವರದೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಗುರುಗಳಲಿ ಭಕುತಿ || 36 ||

ಗುರುಪರಕ್ಷೆಪರವಾಗಿ ದಾಸವರ್ಗದಲೆನಗೆ
ಸ್ಥಿರಮತಿಯ ಪಾಲಿಸೊ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ
ವರಗುರು ಪ್ರಾಣೇಶ ದಾಸಾರಾಯರೆ ಯನಗೆ
ಪರಮಗುರುವೆಂಬ ಮತಿ ನೆಲೆಗೊಂಡುಯಿರಲಿ || 37 ||

ಮುಂದೆ ಹೌದೆಂದೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಜನ ನಿಂದಿಸಲಿ
ಇಂದಿರೇಶನೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಮಾತ್ರಿರಲಿ
ಮಂದಜಾಸನ ಜನಕ ಇಂದಿರಾಪತಿಯಾಪ –
ದ್ವಂಧು ನೀನೆಂದು ಮನಕರಿಕೆ ಇರಲಿ || 38 ||

ದೇಶವನೆ ತೊಲಗಿಸು ವಿದೇಶದೊಳಗೆ ಕಳಿಸು
ಗಾಸಿಯನು ಮಾಡಿಯಪಹಾಸಗೊಳಿಸು
ದಾಶರಥೆಯ್ನದೊಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಿನ್ನ
ದಾಸ್ಯವಂದೆನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡಿಸು || 39 ||

ನಿನ್ನ ದಾಸಸಂಗ ಸರ್ವದಾ ದೊರಕಲಿ
ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯೊಳೆನ್ನ ದೇಹವೇ ಕೊರಗಲಿ
ನಿನ್ನ ನಾಮದಲೆನ್ನ ಜಿಹ್ವನಲಿದಾಡಲಿ
ನ್ನ ಹೃದಯದಿ ನಿನ್ನ ರೂಪಸ್ಥಿರಲಿ || 40 ||

ರಾಮಸುಸ್ತವಕವನು ಜಾಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕುಪ್ಪೀ
ಭೀಮನುತ ವರದೇಶ ವಿಠಲ ನುಡಿಸಿದುದು
ಪ್ರೇಮದಿಂದಮ್ಮಗುರು ಪ್ರಾಣೇಶ ದಾಸಾರ್ಯ
ರಾಮಹಾಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ || 41 ||

Śrīrāma jayarāma jaya jayatu rāma śrīrāma jayarāma jaya jayatu rāma || pa ||

namō rāmacandra sadāpūrṇānanda namō suguṇa sāndra kausalyaka0da namō rāghavēndra sītā kumuda candra namō ajabhavēndrādyakhila suravandya || 1 ||

ninna udayadiraviyu unnatiyanaidihanu ghannateya hondiharu kausalyadaśaratharu ninna anujaru jagadi parama pāvannaru ninnarasi śrīsīte trailōkya māte || 2 ||

ninna karuṇadi hanuma brahmatva vaididanu ninna nāmadi vyādha vālmīkanāda ninna padaraja sōṅki śileyabaleyādudu ninna prēraṇeyinda praṇave jvālāyitu || 3 ||

Ninna prēmadi śabari munna savinōḍi phala ninna padakarpisalu ghanapadaviyitte ninna sakhyavane berasidava sugrīvanu dhan’yavāgirutippa nihaparaṅgaḷali || 4 ||

ninna dāsyavanaidi ananta kapivararu unnatōnnata yōgyategaḷa paḍediharu ninna dvēṣadi rāvaṇādigaḷu maḍidaru ninna pondida vibhīṣaṇa rājyapaḍeda || 5 ||

caturāsya mukha suraru kr̥ta puṭān̄jaliyalli sthitarāgi irutiharu ninnājñadi itara manujara teradi pitanājñe pālisalu vratavanē kaikoṇḍu vanakaidide || 6 ||

Jānakiyu aviyōgi ninna baḷiyirutiralu vānarara bhallūkagaḷa sēnenerahi kānanava san̄carisi khaḷarannu mōhiside śrīnidhiye tava līle bahu cōdyavu || 7 ||

tāmasara sanharisi bhūmi bhāravaniḷisi nēmadiṁ kaikoṇḍu rājyavannu prēmadiṁ pāliside prajegaḷanu vidhavidhadi tāmarasajana prārthaneya mannisi || 8 ||

ninna rājyave sakala sukhada sāmrājyavu ninna yājñave vēdavāṇiyindadhikavu ninnanantavatāragaḷa carite sōjigavu ninnayavatārakku mūlakkabhēdavu || 9 ||

ninna mahimā jaladhiyoḷu rameyu muḷugihaḷu ninna stutigaiva nālmoganu nālmogadiṁ ninna dhyānadi sadā mōdipanu mārutanu ninnanē pāḍuvaru ajapavana patniyaru || 10 ||

Ninna nāmava savidu bhavanu nalinaliyutiha pannaganu khagarāja rati varṇisuvaru canne pārvatiyu vāruṇiyu sauparṇiyu cannāgi pāḍuvaru ninna guṇagaḷanu || 11 ||

indrādi suraru nāradādi r̥ṣivararu vandisuta bhaktiyali ninna padagaḷige andadali vīṇā sugāna saṅgītadali ondondē mahimegaḷa pogaḷi kuṇiyuvaru || 12 ||

sukhatīrthamunirāja gururāghavēndrārya akaḷaṅka varadēndra yatisārvabhaumaru mukutidāyaka ninna padakamala pūjisuta prakhara kiraṇadi jagava beḷaguttaliharu || 13 ||

tāḷatambūri samyāḷadindali kūḍi kālugejjeya kaṭṭi mēlu svaradinda śrīlōla paranendu haridāsavaryaru mēlāda bhaktiyali vālgaisutiharu || 14 ||

ninna līleya katheyu muktige satpathavu ninna nāmada mahime nigamagamya ninna caraṇōdakavu trijagapāvannavu ninna nēmavē sr̥ṣṭi sthitilayake kāraṇavu || 15 ||

Ninna nāmadi bharadi śukanu kuṇidāḍutiha ninna dhyānadi yōgivr̥nda sandipu (du) ninna tōṣaÀdi tr̥ṇavu brahmanindadhikavu ninna rōṣadi ajabhavādyaru tr̥ṇaru || 16 ||

ninna sundara mūrti kaṇṇigal’hādakara ninnaṅghri sēve sāmrājyagiṁ parataravu ninna nāmada ghōṣa kivige santōṣavu ninna nāmada ruciyu amr̥takintadhika || 17 ||

ninna dhyānave sakala sādhanada sāravu ninna guṇagānave śāstragaḷa bhūṣaṇavu ninna mahimārahita kāvyavagrāhyavu ninna līlā rahita śāstrave kuśāstra || 18 ||

ninna nāmadhyānavē dēha sārthakavu ninna nāmave vividha rōganirmūlakavu ninna nāmave duritarāśige pāvakavu ninna nāmave sakalabhavabandha mōcakavu || 19 ||

ninna vyāptateyu aṇu – rēṇu tr̥ṇa kāṣṭadali ninna dayaparamēṣṭhiyindiruvegaḷali ninna prēmadi nalida mandamati vandyanu ninnalli mamateyilladavadūṣitanu || 20 ||

ajabhavagirīśā bhajakajana dāsā sujanamanatōṣā kujana manaklēśa dvijatatiya pōṣa, rajanicaranāśa rajatapuradhīśa, bhujagagiri vāsa || 21 ||

tande tāyiyu nīne, bandhu baḷagavu nīne hindu mundu nīne, endendu nīne bandabhaya pariharisi kundadale kāyvasaṁ – bandhiganu āpta gōvinda nīne || 22 ||

Sr̥jisidavanu nīne pōṣisidavanu nīne nijagatiya jīvarige nīḍuvavanu nīne ajapitane ninna pada bhajane māḷpavarannu nijavāgi kāpāḍi poreva prabhunīne || 23 ||

koḍuvavanu nīne kōḷuvavanu nīne aḍigaḍige sukhaduḥkha nīḍuvava nīne koḍuvadātanu nīne koṭṭaddu koṇḍare hoḍakoṇḍu aḷuvadyātake mūḍhaprāṇi || 24 ||

ī poḍaviyoḷu modalu nānu bahu kāladi kaupīna saha yanna saṅgaḍiralilla ī poḍuviyanu biṭṭu nā pōpakālakku ī pariye pōpenembudu saṭiyu alla || 25 ||

gāḍi vājiyu matte beḍagina vasanagaḷu kēḍuyilladavā bharaṇa vastugaḷu nāḍinoḷu bahumannaṇeyu yembarellenna kūḍabarabahudādudonduyilla || 26 ||

eṣṭugaḷisidarenna hoṭṭegondē roṭṭi sr̥ṣṭipati ninnaṅghri niṣṭhe toredu kaṣṭa naṣṭagaḷannu sahisi niṣṭhuranāgi duṣṭatanadinda nāniṣṭuparigaḷisi || 27 ||

dānadharmagaḷilla vratanēmagaḷuyilla ānamisikoḍalilla māni viprarige dhēnupālane ninnadhyānavannē maredu śvānana0dadi kādu koṇḍu kuḷitippe || 28 ||

vāranāriyaralli vēṣadhārigaḷalli soremāḍide karṇanenisa bēkendu śrīramāpati ninna caraṇa kamalagaḷannu ārādhiparige nāruvvi koḍalilla || 29 ||

satisutaru hitadavaru hitava mēltōridu – rgatigenna gurimāḍutipparalladalē kṣiti patiye ninhoratu hitava nija tōri para – gatige sādhana tōrparāru yanagilla || 30 ||

ī mahājvaradinda nondu ninnanu neneve nāmahābhaktiyali nambidavanalla nā māḍida pāparāśigaḷa pariharisi prēmadindali poreyō paramakaruṇi || 31 ||

rōgavane heccisu nirōgiyanu māḍu bhava rōgadindagatī kaḍedāṇṭisu yōgivara ninnicche hēgemāḍidarusari āgadeḷḷinitu saṅkōcavenage || 32 ||

nīkōṭṭakavacavidu nī tegedu hākalke nākeṭṭududuyēnu karuṇāḷuve ī kavaca kelakāla biṭṭamātrake munde nūkabēḍenna mana pāpagaḷa kaḍege || 33 ||

tanumanavu ninnadu dhanadhān’ya ninnadu vanite ninnavaḷu mane māru ninnadu dēva enagāptarembuvaru ninnadāsaru rāma enademba vastuvellavu ninnadu || 34 ||

Ninna nambidayanege pāpadan̄jikeyilla puṇyadāśeyu illa paramapuruṣa ninna prēraṇeyinda yanninda māḍisuva puṇyapāpada phalavu ninnadayyā || 35 ||

nīne sarvēśa pavamānane paramaguru pūrṇaprajñara matave sthiravemba matiya sānurāgadi rāghavēndrarāyaru mēṇ jñāni varadēndrārya gurugaḷali bhakuti || 36 ||

guruparakṣeparavāgi dāsavargadalenage sthiramatiya pāliso sarasijākṣa varaguru prāṇēśa dāsārāyare yanage paramaguruvemba mati nelegoṇḍuyirali || 37 ||

munde haudendenna hinde jana nindisali indirēśane ninna karuṇa mātrirali mandajāsana janaka indirāpatiyāpa – dvandhu nīnendu manakarike irali || 38 ||

Dēśavane tolagisu vidēśadoḷage kaḷisu gāsiyanu māḍiyapahāsagoḷisu dāśaratheynadondē prārthaneyu ninna dāsyavandenage koṭṭāre biḍisu || 39 ||

ninna dāsasaṅga sarvadā dorakali ninna sēveyoḷenna dēhavē koragali ninna nāmadalenna jihvanalidāḍali nna hr̥dayadi ninna rūpasthirali || 40 ||

rāmasustavakavanu jāḍyadalli śrī kuppī bhīmanuta varadēśa viṭhala nuḍisidudu prēmadindam’maguru prāṇēśa dāsārya rāmahāguruvaryarige samarpisuve || 41 ||

Plain English

Srirama jayarama jaya jayatu rama srirama jayarama jaya jayatu rama || pa ||

namo ramacandra sadapurnananda namo suguna sandra kausalyaka0da namo raghavendra sita kumuda candra namo ajabhavendradyakhila suravandya || 1 ||

ninna udayadiraviyu unnatiyanaidihanu ghannateya hondiharu kausalyadasaratharu ninna anujaru jagadi parama pavannaru ninnarasi srisite trailokya mate || 2 ||

ninna karunadi hanuma brahmatva vaididanu ninna namadi vyadha valmikanada ninna padaraja sonki sileyabaleyadudu ninna preraneyinda pranave jvalayitu || 3 ||

Ninna premadi sabari munna savinodi phala ninna padakarpisalu ghanapadaviyitte ninna sakhyavane berasidava sugrivanu dhan’yavagirutippa nihaparangalali || 4 ||

ninna dasyavanaidi ananta kapivararu unnatonnata yogyategala padediharu ninna dvesadi ravanadigalu madidaru ninna pondida vibhisana rajyapadeda || 5 ||

caturasya mukha suraru krta putanjaliyalli sthitaragi irutiharu ninnajnadi itara manujara teradi pitanajne palisalu vratavane kaikondu vanakaidide || 6 ||

Janakiyu aviyogi ninna baliyirutiralu vanarara bhallukagala senenerahi kananava sancarisi khalarannu mohiside srinidhiye tava lile bahu codyavu || 7 ||

tamasara sanharisi bhumi bharavanilisi nemadim kaikondu rajyavannu premadim paliside prajegalanu vidhavidhadi tamarasajana prarthaneya mannisi || 8 ||

ninna rajyave sakala sukhada samrajyavu ninna yajnave vedavaniyindadhikavu ninnanantavataragala carite sojigavu ninnayavatarakku mulakkabhedavu || 9 ||

ninna mahima jaladhiyolu rameyu mulugihalu ninna stutigaiva nalmoganu nalmogadim ninna dhyanadi sada modipanu marutanu ninnane paduvaru ajapavana patniyaru || 10 ||

Ninna namava savidu bhavanu nalinaliyutiha pannaganu khagaraja rati varnisuvaru canne parvatiyu varuniyu sauparniyu cannagi paduvaru ninna gunagalanu || 11 ||

indradi suraru naradadi rsivararu vandisuta bhaktiyali ninna padagalige andadali vina sugana sangitadali ondonde mahimegala pogali kuniyuvaru || 12 ||

sukhatirthamuniraja gururaghavendrarya akalanka varadendra yatisarvabhaumaru mukutidayaka ninna padakamala pujisuta prakhara kiranadi jagava belaguttaliharu || 13 ||

talatamburi samyaladindali kudi kalugejjeya katti melu svaradinda srilola paranendu haridasavaryaru melada bhaktiyali valgaisutiharu || 14 ||

ninna lileya katheyu muktige satpathavu ninna namada mahime nigamagamya ninna caranodakavu trijagapavannavu ninna nemave srsti sthitilayake karanavu || 15 ||

Ninna namadi bharadi sukanu kunidadutiha ninna dhyanadi yogivrnda sandipu (du) ninna tosaAdi trnavu brahmanindadhikavu ninna rosadi ajabhavadyaru trnaru || 16 ||

ninna sundara murti kannigal’hadakara ninnanghri seve samrajyagim parataravu ninna namada ghosa kivige santosavu ninna namada ruciyu amrtakintadhika || 17 ||

ninna dhyanave sakala sadhanada saravu ninna gunaganave sastragala bhusanavu ninna mahimarahita kavyavagrahyavu ninna lila rahita sastrave kusastra || 18 ||

ninna namadhyanave deha sarthakavu ninna namave vividha roganirmulakavu ninna namave duritarasige pavakavu ninna namave sakalabhavabandha mocakavu || 19 ||

ninna vyaptateyu anu – renu trna kastadali ninna dayaparamesthiyindiruvegalali ninna premadi nalida mandamati vandyanu ninnalli mamateyilladavadusitanu || 20 ||

ajabhavagirisa bhajakajana dasa sujanamanatosa kujana manaklesa dvijatatiya posa, rajanicaranasa rajatapuradhisa, bhujagagiri vasa || 21 ||

tande tayiyu nine, bandhu balagavu nine hindu mundu nine, endendu nine bandabhaya pariharisi kundadale kayvasam – bandhiganu apta govinda nine || 22 ||

Srjisidavanu nine posisidavanu nine nijagatiya jivarige niduvavanu nine ajapitane ninna pada bhajane malpavarannu nijavagi kapadi poreva prabhunine || 23 ||

koduvavanu nine koluvavanu nine adigadige sukhaduhkha niduvava nine koduvadatanu nine kottaddu kondare hodakondu aluvadyatake mudhaprani || 24 ||

i podaviyolu modalu nanu bahu kaladi kaupina saha yanna sangadiralilla i poduviyanu bittu na popakalakku i pariye popenembudu satiyu alla || 25 ||

gadi vajiyu matte bedagina vasanagalu keduyilladava bharana vastugalu nadinolu bahumannaneyu yembarellenna kudabarabahudadudonduyilla || 26 ||

estugalisidarenna hottegonde rotti srstipati ninnanghri nisthe toredu kasta nastagalannu sahisi nisthuranagi dustatanadinda nanistuparigalisi || 27 ||

danadharmagalilla vratanemagaluyilla anamisikodalilla mani viprarige dhenupalane ninnadhyanavanne maredu svanana0dadi kadu kondu kulitippe || 28 ||

varanariyaralli vesadharigalalli soremadide karnanenisa bekendu sriramapati ninna carana kamalagalannu aradhiparige naruvvi kodalilla || 29 ||

satisutaru hitadavaru hitava meltoridu – rgatigenna gurimadutipparalladale ksiti patiye ninhoratu hitava nija tori para – gatige sadhana torpararu yanagilla || 30 ||

i mahajvaradinda nondu ninnanu neneve namahabhaktiyali nambidavanalla na madida paparasigala pariharisi premadindali poreyo paramakaruni || 31 ||

rogavane heccisu nirogiyanu madu bhava rogadindagati kadedantisu yogivara ninnicche hegemadidarusari agadellinitu sankocavenage || 32 ||

nikottakavacavidu ni tegedu hakalke nakettududuyenu karunaluve i kavaca kelakala bittamatrake munde nukabedenna mana papagala kadege || 33 ||

tanumanavu ninnadu dhanadhan’ya ninnadu vanite ninnavalu mane maru ninnadu deva enagaptarembuvaru ninnadasaru rama enademba vastuvellavu ninnadu || 34 ||

Ninna nambidayanege papadanjikeyilla punyadaseyu illa paramapurusa ninna preraneyinda yanninda madisuva punyapapada phalavu ninnadayya || 35 ||

nine sarvesa pavamanane paramaguru purnaprajnara matave sthiravemba matiya sanuragadi raghavendrarayaru men jnani varadendrarya gurugalali bhakuti || 36 ||

guruparakseparavagi dasavargadalenage sthiramatiya paliso sarasijaksa varaguru pranesa dasarayare yanage paramaguruvemba mati nelegonduyirali || 37 ||

munde haudendenna hinde jana nindisali indiresane ninna karuna matrirali mandajasana janaka indirapatiyapa – dvandhu ninendu manakarike irali || 38 ||

Desavane tolagisu videsadolage kalisu gasiyanu madiyapahasagolisu dasaratheynadonde prarthaneyu ninna dasyavandenage kottare bidisu || 39 ||

ninna dasasanga sarvada dorakali ninna seveyolenna dehave koragali ninna namadalenna jihvanalidadali nna hrdayadi ninna rupasthirali || 40 ||

ramasustavakavanu jadyadalli sri kuppi bhimanuta varadesa vithala nudisidudu premadindam’maguru pranesa dasarya ramahaguruvaryarige samarpisuve || 41 ||

Rama Jaya Sri Rama Jaya

30th ThuRama Navami
Aaradhana Of Sri Kaveendra Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Book Ref : Dasara Padagalu

ರಾಮ ಜಯಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಾ || PA ||

ಅಸುರ ಬಾಧಿಸುತಿರಲು ಋಷಿಗಳು ಸ್ತುತಿಮಾಡೆ
ದಶರಥನ ಗರ್ಭದಲಿ ಜನಿಸಿಬಂದೆ ॥ 1 ॥

ಶಿಶುವಾಗಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಗೆ ಬಾಲಲೀಲೆಯತೋರ್ದು
ಕುಶಲದಿಂ ನಾಲ್ವರ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆದೆ ॥ 2 ॥

ಅಸುರರನೆ ಬಡಿದಟ್ಟಿ ಋಷಿಯ ಯಾಗವ ಕಾಯ್ದು
ವಸುಧೆಯೊಳು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಸತಿಯ ಮಾಡಿ ॥ 3 ॥

ಮಿಥಿಲ ಪಟ್ಟಣಕೈದಿ ಮೃಡನ ಧನುವನೆ ಮುರಿದು
ಶಶಿಮುಖಿ ಜಾನಕಿಯ ಕರವ ಪಿಡಿದು ॥ 4 ॥

ಪಥದೊಳಗೆ ಬರುತ ಭಾರ್ಗವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ
ದಶರಥಗೆ ಏಕೀಭಾವವನೆ ತೋರಿ ॥ 5 ॥

ಪರಮ ಹರುಷದಲಿ ಸಾಕೇತನಗರಿಗೆ ಬಂದು
ಕಿರಿಯ ಮಾತೆಯ ಕಠಿಣ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ॥ 6 ॥

ಚಿತ್ರಕೂಟಕೆ ಬಂದು ಕೃತ್ಯವೆಲ್ಲವ ನಡೆಸಿ
ಭ್ರಾತೃ ಭರತನಿಗೆ ಪಾದುಕೆನಿತ್ತು ॥ 7 ॥

ವನದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಘನಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡಿ
ಹನುಮನ ಕಳುಹಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಕೊಡಲು ॥ 8 ॥

ಮಿತ್ರೆ ಜಾನಕಿಗರುಹಿ ರತ್ನಕೊಂಡು ಬರಲು
ಅತ್ಯಂತ ಹರುಷದಲಿ ಶರಧಿ ಕಟ್ಟಿ ॥ 9 ॥

ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲವ ಕುಟ್ಟಿ ಬೇರನೆ ಸವರಿ
ಸೃಷ್ಠಸಿತೆ ಜಾನಕಿಯ ಅಗ್ನಿ ಹೊಗಿಸಿ ॥ 10 ॥

ಪಟ್ಟಣಕೆ ಬಂದು ಭರತನಿಗೆ ಪೇಳೆ
ಅಷ್ಟಗಂಗೆ ಉದಕವನೆ ತಂದು ॥ 11 ॥

ಅಷ್ಟ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನು ಮಾಡುತಿರಲ್ದು ॥ 12 ॥

ಸೃಷ್ಠಿಯೊಳು ಜಗನ್ನಾಥವಿಟ್ಠಲನಿಗೆ ಪುಷ್ಪ
ವೃಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಕರೆದರಾಗ ॥ 13 ॥

Rāma jayā śrīrāma jayā || PA ||

asura bādhisutiralu r̥ṣigaḷu stutimāḍe daśarathana garbhadali janisibande॥ 1॥

śiśuvāgi kausalyege bālalīleyatōrdu kuśaladiṁ nālvara kūḍi beḷede॥ 2 ॥

asurarane baḍidaṭṭi r̥ṣiya yāgava kāydu vasudheyoḷu śileyannu satiya māḍi॥ 3॥

mithila paṭṭaṇakaidi mr̥ḍana dhanuvane muridu śaśimukhi jānakiya karava piḍidu॥ 4॥

pathadoḷage baruta bhārgavaroḍane hōrāḍi daśarathage ēkībhāvavane tōri॥ 5॥

parama haruṣadali sākētanagarige bandu kiriya māteya kaṭhiṇa nuḍi kēḷi॥ 6॥

citrakūṭake bandu kr̥tyavellava naḍesi bhrātr̥ bharatanige pādukenittu॥ 7॥

vanadoḷage san̄carisi ghanakāryagaḷa māḍi hanumana kaḷuhi mudrikeya koḍalu॥ 8॥

mitre jānakigaruhi ratnakoṇḍu baralu atyanta haruṣadali śaradhi kaṭṭi॥ 9॥

duṣṭa rākṣasa kulava kuṭṭi bērane savari sr̥ṣṭhasite jānakiya agni hogisi॥ 10॥

paṭṭaṇake bandu bharatanige pēḷe aṣṭagaṅge udakavane tandu॥ 11॥

aṣṭa r̥ṣigaḷu ella kūḍikoṇḍu paṭṭābhiṣēkavanu māḍutiraldu॥ 12॥

sr̥ṣṭhiyoḷu jagannāthaviṭṭhalanige puṣpa vr̥ṣṭhigaḷannu karedarāga॥ 13॥

Plain English

Rama jaya srirama jaya || PA ||

asura badhisutiralu rsigalu stutimade dasarathana garbhadali janisibande॥ 1॥

sisuvagi kausalyege balalileyatordu kusaladim nalvara kudi belede॥ 2 ॥

asurarane badidatti rsiya yagava kaydu vasudheyolu sileyannu satiya madi॥ 3॥

mithila pattanakaidi mrdana dhanuvane muridu sasimukhi janakiya karava pididu॥ 4॥

pathadolage baruta bhargavarodane horadi dasarathage ekibhavavane tori॥ 5॥

parama harusadali saketanagarige bandu kiriya mateya kathina nudi keli॥ 6॥

citrakutake bandu krtyavellava nadesi bhratr bharatanige padukenittu॥ 7॥

vanadolage sancarisi ghanakaryagala madi hanumana kaluhi mudrikeya kodalu॥ 8॥

mitre janakigaruhi ratnakondu baralu atyanta harusadali saradhi katti॥ 9॥

dusta raksasa kulava kutti berane savari srsthasite janakiya agni hogisi॥ 10॥

pattanake bandu bharatanige pele astagange udakavane tandu॥ 11॥

asta rsigalu ella kudikondu pattabhisekavanu madutiraldu॥ 12॥

srsthiyolu jagannathavitthalanige puspa vrsthigalannu karedaraga॥ 13॥

Find all lyrics posted on Lord Rama : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Youtube Videos :

Smarisuvenu Sadbhaktiyali Sriramana Gunadhamana

30th ThuRama Navami
Aaradhana Of Sri Kaveendra Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

This song has the entire Ramayana and part of Mahabharata in the lyrics. What a beautiful composition.

Composer : Sri Varadesha Vittala Dasaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol26

ಸ್ಮರಿಸುವೆನು ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಗುಣಧಾಮನ
ಸಿರಿವಿರಿಂಚಾದ್ಯಮರಗಣ ಸಂಸ್ತುತ್ಯನ ಸಂತೃಪ್ತನಾ || pa ||

ಆದಿಯಲಿ ಝಷನಾಗಿ ನಿಗಮವ ತಂದನ ಮುನಿವಂದ್ಯನ
ಭೂಧರಾಧರ ದಿವಿಜರಿಗೆ ಸುಧೆಗರೆದನ ಸುರವರದನ
ಕಾದು ಕಿಟರೂಪದಲಿ ಭೂಮಿಯ ತಂದನ ಗುಣವೃಂದನ
ಬಾಧಿಸಿದ ರಕ್ಕಸನ ತರಿದು ಪ್ರಲ್ಹಾದನ ತಾ ಪೊರೆದನ || 1 ||

ಪೊಡವಿ ಮೂರಡಿ ಮಾಡಿಬಲಿಯನು ತುಳಿದನ ಅವಗೊಲಿದನ
ಕೊಡಲಿ ಪಿಡಿದಾ ಕ್ಷತ್ರಿಕುಲ ವಿರಾಮನ ಭೃಗು ರಾಮನ
ಮೃಡನೊರದಿ ಯುನ್ಮತ್ತ ದೈತ್ಯರು ಬಾಧಿಸೆ ಧರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ
ಜಡಜ ಪೀಠಾದ್ಯಮರರಾ ಮೊರೆ ಕೇಳ್ದನ ಧರೆಗಿಳಿದನ || 2 ||

ದಶರಥನ ಸತಿಯುದರದಲಿಯವತರಿಸಿದ ಮುದಗರಿಸಿದ
ಬಿಸರುಹಾಪ್ತನ ವಂಶವನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಮೈಮರಸಿದ
ದಶದಿಶೆದಿ ಸುರರೆಲ್ಲ ಪೂಮಳೆಗರೆದರು ಸುಖಸುರಿದರು
ಅಸಮಲೀಲೆಯ ತೋರ್ದರಘುಕಲಚಂದ್ರನ ಸುಖಸಾಂದ್ರನ || 3 ||

ಗಾಧಿಸುತನಧ್ವರವ ಕಾಯ್ದ ಸಮರ್ಥನ ಜಗಕರ್ತನ
ವೇದಧನು ಮೊದಲಾದ ಕಲೆಗಳ ತಿಳಿದನ ಮುನಿಗೊಲಿದನ
ಹಾದಿಯಲಿ ಶಿಲೆಯಾದ ಅಹಲ್ಯಳ ಪೊರೆದನ ಸಿರಿವರದನ
ಮೋದದಲಿ ಹರಧನು ಮುರಿದ ಗಂಭೀರನ ಬಹುಶೂರನ || 4 ||

ಜನಕಭೂಪತಿ ತನುಜಳೆನಿಸಿದಸೀತೆಯ ಭೂಜಾತೆಯಾ
ಘನಹರುಷದಲಿ ವಲಿಸಿಕರವನು ಪಿಡಿದನ ಯಶಪಡೆದನ
ದನುಜರುಪಟಳತೋರಲಾಕ್ಷಣ ಸೀಳ್ಪನ ಸುರರಾಳ್ದನ
ತನಗೆ ತಾನೇ ಸೋಲಿಸಿದ ಜನಮೋಹನ ಖಗವಾಹನ || 5 ||

ಜನಕನಾಜ್ಞವ ಪಾಲಿಸಿದ ದಯವಂತನ ಅಘಶಾಂತನ
ಅನುಜಸತಿಸಹ ಪುರದಿ ತಾಪೊರಮಟ್ಟನ ಅತಿಧಿಟ್ಟನ
ವನದಿ ಬಹು ಮುನಿಗಳ ಕಾರಾರ್ಚಿತನಾದನ ಸುಪ್ರಸಾದನ
ಅನುಜ ಭರತಗೆ ದಯದಿ ಪಾದುಕೆ ಕೊಟ್ಟನ ಸಂತುಷ್ಟನ || 6 ||

ಮನುಜರಂದದಿ ಸತಿವಿಯೋಗವತೋರ್ದನ ಕುಜನಾರ್ದನ
ವನಿತೆಯಂಜಲ ಫಲಗಳನು ತಾ ಮೆದ್ದನ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧನ
ದನುಜರಿಪು ಹನುಮಂತನನು ಸಾರೆ ಗರೆದನ ಕರುಣಿಸಿದನ
ವನಜ ಸಖಸುತನೊಡನೆ ಸಖ್ಯವ ಮಾಡ್ಡನ ವರನೀಡ್ಡನ || 7 ||

ಲೀಲೆಯಿಂದಲಿ ತಾಳ ಮರಗಳ ಸೀಳ್ದನ ನೆರೆಬಾಳ್ದನ
ವಾಲಿಯನು ಸಂಹರಿಸಿದತಿಬಲವಂತನ ಶ್ರೀಕಾಂತನ
ಮೇಲೆನಿಪ ರಕ್ಕಸರನೆಲ್ಲರ ತುಳಿದನ ಅಸುಸೆಳೆದನ
ಶ್ರೀಲತಾಂಗಿಯ ಕ್ಷೇಮವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳ್ದನ ಮುದತಾಳ್ದನ || 8 ||

ಗಿರಿಗಳಿಂದಲಿ ಶರಧಿಯನು ಬಂಧಿಸಿದನ ಸಂಧಿಸಿದನ
ಹರಿಗಳೆಲ್ಲರ ಕೂಡಿಲಂಕೆಯ ಸಾರ್ಧನ ರಣದಿರ್ದನ
ಉರುಪರಾಕ್ರಮಿ ರಾವಣನ ಶಿರಕಡಿದನ ಹುಡಿಗೆಡೆದನ
ವರವಿಭೀಷಣ ಭಕ್ತಗಭಿಷೇಚಿಸಿದನ ಪೋಷಿಸಿದನ || 9 ||

ಸಿರಿಸಹಿತ ಪುಷ್ಪಕವನೇರಿದ ಚಲುವನ ಅತಿ ಪೊಳೆವನ
ತ್ವರದಿಶೃಂಗರಿಸಿದ ಅಯೋಧ್ಯಕೆ ಬಂದನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದನ
ಭರತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಕ್ಷಣದಿ ಮೊರೆ ಕೇಳ್ದನ ಧರಿಯಾಳ್ದನ
ಸರಸಿಜಾಸನ ಪ್ರಮುಖರಾರ್ಚನೆ ಕೊಂಡನ ಕೋದಂಡನ || 10 ||

ಮರುತಸುತನಿಗೆ ಅಜನ ಪದವಿಯನಿತ್ತನ ಬಹುಶಕ್ತನ
ಚರಣಸೇವಕ ಜನಕಭೀಷ್ಟದಾತನ ವಿಖ್ಯಾತನ
ನಿರುತ ಸನ್ಮುನಿಹೃದಯ ಮಂದಿರ ವಾಸನ ಜಗದೀಶನ
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ದುರಿತರಾಶಿಯ ತರಿದನ ಸುಖಗರೆವನ || 11 ||

ದೇವಕೀ ವಸುದೇವ ಸುತನೆಂದೆನಿಪನ ಜಗಕಧಿಪನ
ಮಾವನನು ಸಂಹರಿಸಿ ಶಕಟನ ಕೊಂದನ ಆನಂದನ
ಗೋವು ಕಾಯುತ ಗಿರಿಯ ಬೆರಳಲಿ ಆಂತನ ಬಹುಶಾಂತನ
ಗೋವ್ರಜದಿ ಗೋಪಿಯರ ವಸನವ ಕಳೆದನ ಅಹಿತುಳಿದನ || 12 ||

ಲೋಕನಾಥನು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯಾದನ ಸುಪ್ರಮೋದನ
ನೇಕ ಪರಿಭಗವತ್ಸುಗೀತೆಯ ಪೇಳ್ದನ ತಮಸೀಳ್ದನ
ಆ ಕುರು ಕುಲವ ತರಿದ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಾಣನ ಸುಪ್ರವೀಣನ
ಆಕುರುಪ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕೊಟ್ಟನ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಟನ || 13 ||

ಕಪಟನಾಟಕ ನಗ್ನರೂಪದಿ ನಿಂತನ ನಿಶ್ಚಿಂತನ
ತ್ರಿಪುರದಲಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿಯರ ವ್ರತ ಭOಗನ ನಿಸ್ಸಂಗನ
ಕೃಪಣವತ್ಸಲ ತುರಗವೇರಿ ತಾನಡೆದನ ಅಸಿಪಿಡಿದನ
ಅಪರಿಮಿತ ಬಹುಕ್ರೂರ ಯವನ ವಿಘಾತನ ಪ್ರಖ್ಯಾತನ || 14 ||

ಈ ವಿಧದಿ ಬಹುಲೀಲೆ ಗೈವ ಸುಚರಿತನ ಜಗಭರಿತನ
ಭಾವಶುದ್ಧಿಲಿ ಭಜಿಸುವವರಘಕಡಿವನ ಗತಿಕೊಡುವನ
ಪಾವಮಾನಿ ಮತಾನುಗರ ಕರಪಿಡಿವನ ಭವತಡೆವನ
ದೇವತತಿ ಸದ್ವಿನುತ ವರದೇಶ ವಿಠಲನ ನಿಷ್ಕುಟಿಲನ || 15 ||

Smarisuvenu sadbhaktiyali śrīrāmana guṇadhāmana sirivirin̄cādyamaragaṇa sanstutyana santr̥ptanā || pa ||

ādiyali jhaṣanāgi nigamava tandana munivandyana bhūdharādhara divijarige sudhegaredana suravaradana kādu kiṭarūpadali bhūmiya tandana guṇavr̥ndana bādhisida rakkasana taridu pral’hādana tā poredana || 1 ||

poḍavi mūraḍi māḍibaliyanu tuḷidana avagolidana koḍali piḍidā kṣatrikula virāmana bhr̥gu rāmana mr̥ḍanoradi yunmatta daityaru bādhise dhari prārthise jaḍaja pīṭhādyamararā more kēḷdana dharegiḷidana || 2 ||

daśarathana satiyudaradaliyavatarisida mudagarisida bisaruhāptana vanśavanu ud’dharisida maimarasida daśadiśedi surarella pūmaḷegaredaru sukhasuridaru asamalīleya tōrdaraghukalacandrana sukhasāndrana || 3 ||

gādhisutanadhvarava kāyda samarthana jagakartana vēdadhanu modalāda kalegaḷa tiḷidana munigolidana hādiyali śileyāda ahalyaḷa poredana sirivaradana mōdadali haradhanu murida gambhīrana bahuśūrana || 4 ||

janakabhūpati tanujaḷenisidasīteya bhūjāteyā ghanaharuṣadali valisikaravanu piḍidana yaśapaḍedana danujarupaṭaḷatōralākṣaṇa sīḷpana surarāḷdana tanage tānē sōlisida janamōhana khagavāhana || 5 ||

janakanājñava pālisida dayavantana aghaśāntana anujasatisaha puradi tāporamaṭṭana atidhiṭṭana vanadi bahu munigaḷa kārārcitanādana suprasādana anuja bharatage dayadi pāduke koṭṭana santuṣṭana || 6 ||

manujarandadi sativiyōgavatōrdana kujanārdana vaniteyan̄jala phalagaḷanu tāmeddana śrutisid’dhana danujaripu hanumantananu sāre garedana karuṇisidana vanaja sakhasutanoḍane sakhyava māḍḍana varanīḍḍana || 7 ||

līleyindali tāḷa maragaḷa sīḷdana nerebāḷdana vāliyanu sanharisidatibalavantana śrīkāntana mēlenipa rakkasaranellara tuḷidana asuseḷedana śrīlatāṅgiya kṣēmavārteya kēḷdana mudatāḷdana || 8 ||

girigaḷindali śaradhiyanu bandhisidana sandhisidana harigaḷellara kūḍilaṅkeya sārdhana raṇadirdana uruparākrami rāvaṇana śirakaḍidana huḍigeḍedana varavibhīṣaṇa bhaktagabhiṣēcisidana pōṣisidana || 9 ||

sirisahita puṣpakavanērida caluvana ati poḷevana tvaradiśr̥ṅgarisida ayōdhyake bandana alli nindana bharata prārthisalākṣaṇadi more kēḷdana dhariyāḷdana sarasijāsana pramukharārcane koṇḍana kōdaṇḍana || 10 ||

marutasutanige ajana padaviyanittana bahuśaktana caraṇasēvaka janakabhīṣṭadātana vikhyātana niruta sanmunihr̥daya mandira vāsana jagadīśana smaraṇe mātradi duritarāśiya taridana sukhagarevana || 11 ||

dēvakī vasudēva sutanendenipana jagakadhipana māvananu sanharisi śakaṭana kondana ānandana gōvu kāyuta giriya beraḷali āntana bahuśāntana gōvrajadi gōpiyara vasanava kaḷedana ahituḷidana || 12 ||

lōkanāthanu pārthasārathiyādana supramōdana nēka paribhagavatsugīteya pēḷdana tamasīḷdana ā kuru kulava tarida pāṇḍava prāṇana supravīṇana ākurupa bhīṣmanige muktiya koṭṭana atiśrēṣṭana || 13 ||

kapaṭanāṭaka nagnarūpadi nintana niścintana tripuradali jalajākṣiyara vrata bhaÀṅgana nis’saṅgana kr̥paṇavatsala turagavēri tānaḍedana asipiḍidana aparimita bahukrūra yavana vighātana prakhyātana || 14 ||

ī vidhadi bahulīle gaiva sucaritana jagabharitana bhāvaśud’dhili bhajisuvavaraghakaḍivana gatikoḍuvana pāvamāni matānugara karapiḍivana bhavataḍevana dēvatati sadvinuta varadēśa viṭhalana niṣkuṭilana || 15 ||

Plain English

Smarisuvenu sadbhaktiyali sriramana gunadhamana sirivirincadyamaragana sanstutyana santrptana || pa ||

adiyali jhasanagi nigamava tandana munivandyana bhudharadhara divijarige sudhegaredana suravaradana kadu kitarupadali bhumiya tandana gunavrndana badhisida rakkasana taridu pral’hadana ta poredana || 1 ||

podavi muradi madibaliyanu tulidana avagolidana kodali pidida ksatrikula viramana bhrgu ramana mrdanoradi yunmatta daityaru badhise dhari prarthise jadaja pithadyamarara more keldana dharegilidana || 2 ||

dasarathana satiyudaradaliyavatarisida mudagarisida bisaruhaptana vansavanu ud’dharisida maimarasida dasadisedi surarella pumalegaredaru sukhasuridaru asamalileya tordaraghukalacandrana sukhasandrana || 3 ||

gadhisutanadhvarava kayda samarthana jagakartana vedadhanu modalada kalegala tilidana munigolidana hadiyali sileyada ahalyala poredana sirivaradana modadali haradhanu murida gambhirana bahusurana || 4 ||

janakabhupati tanujalenisidasiteya bhujateya ghanaharusadali valisikaravanu pididana yasapadedana danujarupatalatoralaksana silpana suraraldana tanage tane solisida janamohana khagavahana || 5 ||

janakanajnava palisida dayavantana aghasantana anujasatisaha puradi taporamattana atidhittana vanadi bahu munigala kararcitanadana suprasadana anuja bharatage dayadi paduke kottana santustana || 6 ||

manujarandadi sativiyogavatordana kujanardana vaniteyanjala phalagalanu tameddana srutisid’dhana danujaripu hanumantananu sare garedana karunisidana vanaja sakhasutanodane sakhyava maddana varaniddana || 7 ||

lileyindali tala maragala sildana nerebaldana valiyanu sanharisidatibalavantana srikantana melenipa rakkasaranellara tulidana asuseledana srilatangiya ksemavarteya keldana mudataldana || 8 ||

girigalindali saradhiyanu bandhisidana sandhisidana harigalellara kudilankeya sardhana ranadirdana uruparakrami ravanana sirakadidana hudigededana varavibhisana bhaktagabhisecisidana posisidana || 9 ||

sirisahita puspakavanerida caluvana ati polevana tvaradisrngarisida ayodhyake bandana alli nindana bharata prarthisalaksanadi more keldana dhariyaldana sarasijasana pramukhararcane kondana kodandana || 10 ||

marutasutanige ajana padaviyanittana bahusaktana caranasevaka janakabhistadatana vikhyatana niruta sanmunihrdaya mandira vasana jagadisana smarane matradi duritarasiya taridana sukhagarevana || 11 ||

devaki vasudeva sutanendenipana jagakadhipana mavananu sanharisi sakatana kondana anandana govu kayuta giriya beralali antana bahusantana govrajadi gopiyara vasanava kaledana ahitulidana || 12 ||

lokanathanu parthasarathiyadana supramodana neka paribhagavatsugiteya peldana tamasildana a kuru kulava tarida pandava pranana supravinana akurupa bhismanige muktiya kottana atisrestana || 13 ||

kapatanataka nagnarupadi nintana niscintana tripuradali jalajaksiyara vrata bhaAngana nis’sangana krpanavatsala turagaveri tanadedana asipididana aparimita bahukrura yavana vighatana prakhyatana || 14 ||

i vidhadi bahulile gaiva sucaritana jagabharitana bhavasud’dhili bhajisuvavaraghakadivana gatikoduvana pavamani matanugara karapidivana bhavatadevana devatati sadvinuta varadesa vithalana niskutilana || 15 ||

The Virtues of Lord Rama: Inspiration for a Meaningful Life

30th ThuSri Rama Navamihttps://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Lord Rama, the seventh avatar of Lord Vishnu, is one of the most revered and beloved deities in Hinduism. Whether it is north south east or west or this entire universe, he is worshipped by all Hindus. His life and teachings have inspired millions of people for centuries, and his virtues and qualities continue to serve as a beacon of hope and guidance for people around the world.

So many of you have asked how do we celebrate the festival, and here are some ideas.

Rama Navami celebrates the birth of Lord Rama. Here are some ways you can celebrate Rama Navami:

 1. Fast: Many Hindus fast on this day, either for the entire day or for a specific period of time. Some people also eat only certain foods, such as fruit or milk.
 2. Offer prayers: You can visit a nearby temple and offer prayers to Lord Rama. You can also light a lamp or candle and recite prayers at home. Recite “Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare hare”. Or from the Vishnu Sahasranama ” Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane”.
 3. Read the Ramayana: The Ramayana is an epic Hindu scripture that tells the story of Lord Rama. You can read or listen to the Ramayana to learn more about Lord Rama and his life. If you can’t read Ramayana read the links I provided like – https://meerasubbarao.wordpress.com/2023/03/25/sri-raama-chaaritrya-manjari/
 4. Decorate: You can decorate Rama’s idol or Picture you have with flowers, rangoli, or other decorations to celebrate the occasion.

These are some simple ways to celebrate Rama Navami. The important thing is to remember and honor Lord Rama and his teachings on this special day.

Lord Rama is considered an ideal human being and his life and teachings have great significance in Hinduism. Here are some of the teachings of Lord Rama:

 1. Dharma: Lord Rama believed in following dharma, or righteousness, in all aspects of life. He always chose to do the right thing, even when it was difficult or went against his own interests. When Lord Rama was about to be crowned as the king of Ayodhya, his stepmother Kaikeyi asked King Dasharatha, Lord Rama’s father, to fulfill two boons that she had received from him earlier. One of the boons was that her son Bharata would become the king of Ayodhya instead of Lord Rama. Despite being unjustly treated, Lord Rama chose to honor his father’s promise and Kaikeyi’s wishes. He willingly went into exile for 14 years, leaving behind his kingdom, wealth, and loved ones. This shows Lord Rama commitment to dharma and his selfless nature.
 2. Love and respect for all: Lord Rama treated everyone with love and respect, regardless of their social status or background. He was kind and compassionate to all, and his love for his wife Sita and his brothers is legendary. I have heard this as a kid and sharing with you all. There is a story in the Ramayana where Lord Rama encounters a small squirrel who wants to help him build a bridge across the ocean to Lanka, where Ravana had taken Sita. The squirrel tries to contribute by rolling in the sand and shaking it off on the bridge, but the other monkeys mock and belittle it. Despite this, Lord Rama notices the squirrel’s efforts and lovingly picks it up and strokes its back, leaving three white stripes on its fur. This is said to be the reason why squirrels have three white stripes on their backs even today. Lord Rama’s kind and loving treatment of the squirrel shows that he valued the efforts of all beings, regardless of their size or status. Another example of Lord Rama’s love and respect for all is the way he treated his greatest devotee, Hanuman, who was a Vanara. Lord Rama had a deep affection and respect for Hanuman, who had played a crucial role in the rescue of Sita from the clutches of Ravana. Lord Rama considered Hanuman as his friend and equal, and he honored him with the highest level of respect and affection. In fact, Lord Rama is known to have declared that anyone who seeks his blessings must also seek Hanuman’s blessings first. Lord Rama’s love and respect for Hanuman is a shining example of his love and respect for all beings, regardless of their species or status. It is said that Lord Rama’s relationship with Hanuman exemplifies the universal nature of love and the fact that love knows no boundaries.
 3. Courage and strength: Lord Rama demonstrated great courage and strength, both physical and mental, throughout his life. He faced numerous challenges and obstacles, but he never gave up or lost faith. Lord Rama faced numerous obstacles and challenges on his journey to rescue Sita, including crossing the ocean, building a bridge with the help of the Vanara army, and finally facing Ravana in a fierce battle. Despite Ravana’s immense strength and magical powers, Lord Rama remained fearless and determined. He fought with great courage and skill and finally defeated Ravana with a single arrow to his heart. Lord Rama’s victory over Ravana is considered a symbol of the triumph of good over evil, and his courage and strength in this battle have been celebrated and revered for centuries.
 4. Honesty and integrity: Lord Rama was known for his honesty and integrity. He always kept his word and honored his commitments, even if it meant facing difficulties or challenges. After rescuing Sita from Ravana, Lord Rama was questioned about her chastity due to her long captivity. Despite his love for Sita, he felt compelled to honor his duty as a king and asked her to undergo a trial by fire (agni pariksha) to prove her purity. Sita, who was innocent, underwent the trial and emerged unscathed, proving her purity and loyalty to Lord Rama. This act of Lord Rama shows his commitment to justice and fairness, and his willingness to do what is right, even if it is difficult or goes against his own interests. Another example of Lord Rama’s honesty and integrity is the way he kept his word and fulfilled his promises, even at great personal cost. When Lord Rama was exiled from Ayodhya for 14 years, his brother Bharata came to meet him in the forest and begged him to return to Ayodhya and take his rightful place as king. However, Lord Rama refused, saying that he had made a promise to their father and he must honor it. He also refused to take any shortcuts or engage in any deceitful tactics to gain the throne. Instead, he asked Bharata to rule Ayodhya in his absence and promised to return after completing his exile. Lord Rama’s commitment to his word and his refusal to compromise his principles or values is a shining example of his honesty and integrity.
 5. Self-control and detachment: Lord Rama practiced self-control and detachment, which are important values in Hinduism. He was not attached to material possessions or worldly pleasures and remained focused on his spiritual path. An example of Lord Rama’s self-control and detachment is the way he dealt with his exile from Ayodhya. When Lord Rama was asked to go into exile for 14 years, he did not protest or resist the decision, even though he was the rightful heir to the throne. Instead, he accepted his fate with grace and dignity and chose to spend his time in the forest meditating, practicing self-control, and strengthening his spiritual and mental resolve. He remained detached from material possessions and the luxuries of palace life and lived a simple and austere life in the forest. Lord Rama’s ability to maintain his self-control and detachment, even in the face of extreme hardship, is a testament to his strength of character and his unwavering commitment to dharma.

The life and teachings of Lord Rama provide us with a blueprint for living a life of purpose, meaning, and virtue. His love and respect for all beings, his courage and strength, his honesty and integrity, and his self-control and detachment continue to inspire us to this day. By following his example and embodying his virtues, we can all strive to be better individuals and make the world a better place.

You can find all lyrics on Lord Rama at the link here : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

YouTube videos here :

Rama Raghukularama Sura Sarvabhauma Pahi Gunadhama

30th ThuRama Navami
Aaradhana Of Sri Kaveendra Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Vol 14

ರಾಮಾ ರಘುಕುಲರಾಮ || PA ||
ಸುರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪಾಹಿ ಗುಣಧಾಮಾ || A, PA||

ವೀಂದ್ರ ವಾಹನ ಫಣೀಂದ್ರಶಯನ ವರ
ದೇಂದ್ರನುತ ರಾಮಚಂದ್ರಾ || 1 ||

ಚಂಡಬಾಣ ಕೋದಂಡಾ ವಿಧೃತ ದೋ
ರ್ದಂಡಾ ಲೋಕೈಕ ಶುಂಡಾ || 2 ||

ಗೋಪ್ತಾ ಮೂಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಾ ದೋಷನಿ
ರ್ಲಿಪ್ತಾ ವಿಬುಧಜನರಾಪ್ತಾ || 3 ||

ಘನ್ನಾ ಸೌಪರಿಛಿನ್ನ ಕಾಲಾತಿ
ಭಿನ್ನ ಜಗದ ಮೋಹನ್ನಾ || 4 ||

ಅಂಬಾವಲ್ಲಭ ಬಿಂಬಾಸುರ ಮುನಿಕ
ದಂಬಾ ಸೇವೆ ಕೈಕೊಂಬಾ || 5 ||

ಗಣ್ಯಾಗಣ್ಯನೆ ಶರಣ್ಯ ಸಲಹೋ ನಿ
ರ್ವೀಣ್ಣ ಸುರವರವರೇಣ್ಯ || 6 ||

ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ನಾನಾ ಗುಣಪೂರ್ಣ
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾನಾ || 7 ||

ಕಪಿಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಫಲಾದಾಯಕ
ಚಪಲಚಿತ್ತರಿಗೆ ಉಪಲಾ || 8 ||

ಸೀತಾಪತೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ಖ್ಯಾತಾ ಭವವನನಿಧಿ ಪೋತಾ || 9 ||

Rāmā raghukularāma || PA ||

sura sārvabhauma pāhi guṇadhāmā || A, PA||

vīndra vāhana phaṇīndraśayana vara dēndranuta rāmacandrā || 1 ||

caṇḍabāṇa kōdaṇḍā vidhr̥ta dō rdaṇḍā lōkaika śuṇḍā || 2 ||

gōptā mūjagadvyāptā dōṣani rliptā vibudhajanarāptā || 3 ||

ghannā sauparichinna kālāti bhinna jagada mōhannā || 4 ||

ambāvallabha bimbāsura munika dambā sēve kaikombā || 5 ||

gaṇyāgaṇyane śaraṇya salahō ni rvīṇṇa suravaravarēṇya || 6 ||

jñānānandādi nānā guṇapūrṇa śrī nārāyaṇa samānā || 7 ||

kapilā bhaktarige suphalādāyaka capalacittarige upalā || 8 ||

sītāpate jagannātha viṭhala khyātā bhavavananidhi pōtā || 9 ||

Plain English

Rama raghukularama || PA ||

sura sarvabhauma pahi gunadhama || A, PA||

vindra vahana phanindrasayana vara dendranuta ramacandra || 1 ||

candabana kodanda vidhrta do rdanda lokaika sunda || 2 ||

gopta mujagadvyapta dosani rlipta vibudhajanarapta || 3 ||

ghanna sauparichinna kalati bhinna jagada mohanna || 4 ||

ambavallabha bimbasura munika damba seve kaikomba || 5 ||

ganyaganyane saranya salaho ni rvinna suravaravarenya || 6 ||

jnananandadi nana gunapurna sri narayana samana || 7 ||

kapila bhaktarige suphaladayaka capalacittarige upala || 8 ||

sitapate jagannatha vithala khyata bhavavananidhi pota || 9 ||

Find all lyrics posted on Lord Rama : https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Youtube Videos :

Sri Raama Chaaritrya Manjari

30th ThuSri Rama Navamihttps://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

This year, Sri Rama Navami takes place on Thursday, as I have been writing frequently and as you all are fully aware. Additionally, Thursdays are an especially wonderful day for followers of our beloved Rayaru. Now that Rama Navami falls on a Thursday, we have a special treat to mark the occasion.

An ideal way to celebrate is to recite Sri Raama Chaaritrya Manjari composed by none other than our Beloved Rayaru. I am posting the lyrics here in Kannada, Accented English and Plain English.

It is Sanskrit so a little bit tough to get the words right, but with practice you should be able to recite it on Thursday. There are several YouTube videos so I didn’t post any myself.

Rayaru has condensed the entire Ramayana into just 12 simple paragraphs.


ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪೂರ್ವ೦ ಪ್ರಜಾತೋ ದಶರಥನೃಪತೇ ರಾಮನಾಮಾsಥ ನೀತೋ | ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇಣ ಮಂತ್ರಾಹೃದನುಜಸಹಿತಾಟಕಾಘಾತುಕೋSಸ್ತ್ರಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹತ್ವಾ ನಿಶಿಚರನಿಕರಂ ಯಜ್ಞಪಾಲೋ ವಿಮೋಚ್ಯಾ- ಹಲ್ಯಾಮ್‌ ಶಾಪಂ ಚ ಭಂಕ್ತಾಶಿವಧನುರುಪಯನ್ ಜಾನಕೀಂನ: ಪ್ರಸೀದೇತ್ || ೧ ||

ಆಯನ್‌ ರಾಮಸ್ಸಭಾರ್ಯೋsಧ್ವನಿ ನಿಜಸಹಜೈರ್ಭಾಗ ವೇಷ್ವಾಸರೋಪಾತ್ ತದ್ಧಂ ಹತ್ವಾ ಸುರಾರಿಂ ಪುರಗ ಉತ ನುತಸ್ತಾಪಸೈರ್ಭೂಪಪೃಷ್ಟೆ : |
ಕಲ್ಯಾಣಾನಂತಧರ್ಮೋsಗುಣಲವರಹಿತ: ಪ್ರಾಣಿನಾಮಂತರಾತ್ಮೇ- ತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಶ್ಚಾಭಿಷೇಕೇ ಪುರಜನಮಹಿತೋ ಮಹ್ಯತಾಂ ಮೇ ವಚೋಭಿ: || ೨ ||

ಕೈಕೇಯಿಪ್ರೀತಿ ಹೇತೋ: ಸಸಹಜನ್ಮಪಜೋ ವಲ್ಕಲೀ ಯಾನರಣ್ಯಂ ಗಂಗಾತಾರೀ ಗುಹಾರ್ಚ್ಯ: ಕೃತರುಚಿರಜಟೋ ಗೀಷ್ಟತೇ ಪುತ್ರಮಾನ್ಯ: |
ತೀರ್ತ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಪ್ರಯಾತೋsವತು ನಿಜಮಮಲಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಸ್ವಾಂಬಾಭಿರ್ಭಾತರಂ ತಂ ಶ್ರುತಜನಕಗತಿ: ಸಾಂತ್ವಯನ್ ವ್ಯುಪ್ತತೀರ್ಥ: || ೩ ||

ದತ್ವಾs ಸ್ಮೈ ಪಾದುಕೇ ಸ್ವೇ ಕ್ಷಿತಿಭರಣಕೃತ್‌ ಪ್ರೇಷ್ಯತಂ ಕಾಕನೇತ್ರಂ ವ್ಯಸ್ಯಾರಾಧ್ಯೋತ್ರಿನಾಮ್ನಾ ವನಮಥ ಸಮಿತೋ ದಂಡಕಂ ತಾಪಸೇಷ್ಠಮ್ |
ಕುರ್ವನ್ ಹತ್ವಾವಿರಾಧಂ ಖಲಕುಲದವನಂ ಯಾಚಿತಸ್ತಾಪಸಾಗ್ರೈ – ಸ್ತೇಷಾಂದತ್ವಾಽಭಯಂ ಸ್ವಾನಸಿಧನುರಿಷುಧೀನ್ ಯಾನಗಸ್ತ್ಯಾತ್ ಸ ಪಾಯಾತ್ || ೪ ||

ಆಸೀನ: ಪಂಚವಟ್ಯಾಮಕುರುತ ವಿಕೃತಾಂ ರಾಕ್ಷಸೀಂ ಯೋ ದ್ವಿಸಪ್ತ- ಕ್ರವ್ಯಾದಾನಮಷ್ಯನೇಕಾನಥ ಖರಮವಧೀದ್ ದೂಷಣಂ ಚ ತ್ರಿಶೀರ್ಷಮ್ |
ಮಾರೀಚಂ ಮಾರ್ಗರೂಪಂ ದಶವದನಹೃತಾಮಾಕೃತಿಂ ಭೂಮಿಜಾಯಾ ಅನ್ವಿಷ್ಯನ್ನಾರ್ತಗೃಧ್ರಂ ಸ್ವಗತಿಮಥ ನಯನ್ ಮಾಮವೇತ್ ಘ್ನನ್ ಕಬಂಧಮ್ || ೫ ||

ಪಂಪಾತೀರಂ ಸ ಗಚ್ಛನ್ನಿಹ ಕೃತವಸತಿ: ಭಕ್ತಿ ತುಷ: ಶಬರ್ಯ್ಕೆ ದತ್ವಾ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಕುರ್ವನ್ ಹನುಮತ ಉದಿತಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸುಗ್ರೀವಸಖ್ಯಮ್ |
ಸಪ್ತಭಿತ್ವಾsಥ ತಾಲಾನ್ ವಿಧಿವರಬಲಿನೋ ವಾಲಿಭತ್ ಸೂರ್ಯಸೂನುಂ ಕುರ್ವಾಣೋ ರಾಜ್ಯಪಾಲಂ ಸಮವತ್ ನಿವಸನ್ ಮಾಲ್ಯವತ್ಕಂದರೇsಸೌ || ೬ ||

ನೀತ್ವಾ ಮಾಸಾನ್ ಕಪೀಶಾನಿಹ ದಶ ಹರಿತ: ಪ್ರೇಷ್ಯ ಸೀತಾಂ ವಿಚಿತ್ಯಾ- ಯಾತಶ್ರೀಮದ್ಧನೂಮದ್ಗಿರಿಮಥ ಸಮನುಶ್ರುತ್ಯ ಗಚ್ಚನ್ ಕವೀಂದ್ರೆ: | ಸುಗ್ರೀವಾದ್ಯೈರಸಂಖ್ಯೈರ್ದಶಮುಖಸಹಜಂ ಮಾನಯನ್ನಬ್ಧಿವಾಚಾ ದೈತ್ಯಘ್ನಃ ಸೇತುಕಾರೀ ರಿಪುಪುರರುದ ವೇದ್ವಾನರೈರ್ವಾರಿಘಾತೀ | | ೭ ||

ಭಗ್ನಂ ಕೃತ್ವಾ ದಶಾಸ್ಯಂ ಗುರುತರವಪುಷಂ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ನಿಹತ್ಯ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಾಶೇಷನಾಗ0 ಪದಕಮಲನತಂ ತಾಕ್ಷ್ಯನ್ಮಾನಂದ್ಯ ರಾಮ: |
ಸರ್ವಾನುಜ್ಜೀವಯಂತಂ ಗಿರಿಧರಮನಘಶ್ಚಾಂಜನೇಯಾತ್ ಕಪೀನ್ ಸ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಾಸ್ತ್ರೇಣ ರಕ್ಷಣ್ ಸಮವತು ದಮಯನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚ್ಚಕ್ರಶತ್ರುಮ್ | | ೮ | |

ಕ್ರವ್ಯಾದಾನ್ ಘ್ನನ್ನಸಂಖ್ಯಾನಪಿ ದಶವದನಂ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ್ವೈ:ಸುರೇಶೈ: ಪುಷ್ಪೈರಾಕೀರ್ಯಮಾಣೋ ಹುತವಹವಿಮಲಾಮಾಪ್ಯ ಸೀತಾಂ ವಿಧಾಯ |
ರಕ್ಷೋನಾಥಂ ಸ್ವಭಕ್ತಂ ಸ್ವಪುರಮಥ ಗತ: ಪುಷ್ಪಕಸ್ಥೈಸಮಸ್ತೈ: ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಚಾಭಿಷಿಕ್ತೋ ನಿಜಜನಮಖಿಲಂಮಾನಯನ್ ಮೇಪತಿ:ಸ್ಯಾತ್ || ೯ ||

ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಷೋಣೀಂಸಮೃದ್ದಾಂ ನುತ ಉತ ಮುನಿಭಿರ್ಮಾನಯನ್ ವಾಯುಸೂನಂ ಪ್ರೇಷ್ಯಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಜಾದೀನ್ ವ್ಯತನುತ ಭರತ ಯೌವನಾಜ್ಯೇsನುಮಾನ್ಯ |
ಕಾರ್ಯೇ ಸೌಮಿತ್ರ ಮಾರ್ತಶ್ವಗದಿಕೃದರಿಘ್ನೋಥ ಶತ್ರುಘ್ನತೋ ಯೋ ಹತ್ಮಾಸೋ ದುಷ್ತಶೂದ್ರಂ ದ್ವಿಜಸುತಗುಬವೇತ್ ಕುಂಭಜಾನ್ಮಾಲಭಾರೀ ।| ೧೦ ।|

ಯಜ್ಞಂ ತನ್ವನ್ ತ್ರಿಕೋಟೀನ್ ವ್ಯತುದತ ಭರತಾದ್ಯೋ sಸುರಾನೀಶವಾಕ್ಯಾದ್
ಯಾಸ್ಯನ್ ಧಾಮಾತ್ರಿಪುತ್ರಂ ಭುಜಿಮಥ ಸ ನಯನ್ ಆತ್ಮಸೂನೂ ಸ್ವರಾಜ್ಯೇ ಕೃತ್ವಾ ಶ್ರೀಹ್ರೀಹನೂಮದ್ಧ್ರತ ವಿಮಲಚಲಚ್ಚಾಮರಛತ್ರಶೋಭೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್:ಸ್ತೂಯಮಾನೋ ನಿಜಪುರವಿಲಸತ್ಪಾದಪದ್ಮೋsವತಾನ್ಮಾನ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮಂಜರೀ ಲೇಶತ: ಕೃತಾ | ರಾಘವೇಂದ್ರೇಣ ಯತಿನಾ ಭೂಯಾದ್ ರಾಮಪ್ರಸಾದದಾ || ೧೨ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಕೃತ ಶ್ರೀರಾಮಚಾರಿತ್ರ ಮಂಜರೀ ||

śrīmān pūrva0 prajātō daśarathanr̥patē rāmanāmāstha nītō | viśvāmitrēṇa mantrāhr̥danujasahitāṭakāghātukōSstram |

brahmādyaṁ prāpya hatvā niśicaranikaraṁ yajñapālō vimōcyā- halyām‌ śāpaṁ ca bhaṅktāśivadhanurupayan jānakīnna: Prasīdēt || 1 ||

āyan‌ rāmas’sabhāryōsdhvani nijasahajairbhāga vēṣvāsarōpāt tad’dhaṁ hatvā surāriṁ puraga uta nutastāpasairbhūpapr̥ṣṭe: | Kalyāṇānantadharmōsguṇalavarahita: Prāṇināmantarātmē- tyādyuktaścābhiṣēkē purajanamahitō mahyatāṁ mē vacōbhi: || 2 ||

Kaikēyiprīti hētō: Sasahajanmapajō valkalī yānaraṇyaṁ gaṅgātārī guhārcya: Kr̥tarucirajaṭō gīṣṭatē putramān’ya: | Tīrtvā kr̥ṣṇāṁ prayātōsvatu nijamamalaṁ citrakūṭaṁ prapannaṁ svāmbābhirbhātaraṁ taṁ śrutajanakagati: Sāntvayan vyuptatīrtha: || 3 ||

Datvās smai pādukē svē kṣitibharaṇakr̥t‌ prēṣyataṁ kākanētraṁ vyasyārādhyōtrināmnā vanamatha samitō daṇḍakaṁ tāpasēṣṭham | kurvan hatvāvirādhaṁ khalakuladavanaṁ yācitastāpasāgrai – stēṣāndatvā̕bhayaṁ svānasidhanuriṣudhīn yānagastyāt sa pāyāt || 4 ||

āsīna: Pan̄cavaṭyāmakuruta vikr̥tāṁ rākṣasīṁ yō dvisapta- kravyādānamaṣyanēkānatha kharamavadhīd dūṣaṇaṁ ca triśīrṣam | mārīcaṁ mārgarūpaṁ daśavadanahr̥tāmākr̥tiṁ bhūmijāyā anviṣyannārtagr̥dhraṁ svagatimatha nayan māmavēt ghnan kabandham || 5 ||

pampātīraṁ sa gacchanniha kr̥tavasati: Bhakti tuṣa: Śabaryke datvā muktiṁ prakurvan hanumata uditaṁ prāpta sugrīvasakhyam | saptabhitvāstha tālān vidhivarabalinō vālibhat sūryasūnuṁ kurvāṇō rājyapālaṁ samavat nivasan mālyavatkandarēssau || 6 ||

nītvā māsān kapīśāniha daśa harita: Prēṣya sītāṁ vicityā- yātaśrīmad’dhanūmadgirimatha samanuśrutya gaccan kavīndre: | Sugrīvādyairasaṅkhyairdaśamukhasahajaṁ mānayannabdhivācā daityaghnaḥ sētukārī ripupuraruda vēdvānarairvārighātī | | 7 ||

bhagnaṁ kr̥tvā daśāsyaṁ gurutaravapuṣaṁ kumbhakarṇaṁ nihatya pradhvastāśēṣanāga0 padakamalanataṁ tākṣyanmānandya rāma: | Sarvānujjīvayantaṁ giridharamanaghaścān̄janēyāt kapīn svā vijñānāstrēṇa rakṣaṇ samavatu damayan lakṣmaṇāccakraśatrum | | 8 | |

kravyādān ghnannasaṅkhyānapi daśavadanaṁ brahmapūrvai:Surēśai: Puṣpairākīryamāṇō hutavahavimalāmāpya sītāṁ vidhāya | rakṣōnāthaṁ svabhaktaṁ svapuramatha gata: Puṣpakasthaisamastai: Sāmrājyacābhiṣiktō nijajanamakhilammānayan mēpati:Syāt || 9 ||

rakṣan kṣōṇīnsamr̥ddāṁ nuta uta munibhirmānayan vāyusūnaṁ prēṣyādityātmajādīn vyatanuta bharata yauvanājyēsnumān’ya | kāryē saumitra mārtaśvagadikr̥darighnōtha śatrughnatō yō hatmāsō duṣtaśūdraṁ dvijasutagubavēt kumbhajānmālabhārī।| 10।|

yajñaṁ tanvan trikōṭīn vyatudata bharatādyō ssurānīśavākyād yāsyan dhāmātriputraṁ bhujimatha sa nayan ātmasūnū svarājyē kr̥tvā śrīhrīhanūmad’dhrata vimalacalaccāmarachatraśōbhī brahmād:Stūyamānō nijapuravilasatpādapadmōsvatānmān || 11 ||

iti śrī rāmacāritrya man̄jarī lēśata: Kr̥tā | rāghavēndrēṇa yatinā bhūyād rāmaprasādadā || 12 || ||

iti śrī rāghavēndratīrthakr̥ta śrīrāmacāritra man̄jarī ||

Plain English

“Sri Ramachaaritrya Manjari” sriman purva0 prajato dasarathanrpate ramanamastha nito | visvamitrena mantrahrdanujasahitatakaghatukoSstram | brahmadyam prapya hatva nisicaranikaram yajnapalo vimocya- halyam‌ sapam ca bhanktasivadhanurupayan janakinna: Prasidet || 1 ||

ayan‌ ramas’sabharyosdhvani nijasahajairbhaga vesvasaropat tad’dham hatva surarim puraga uta nutastapasairbhupaprste: | Kalyananantadharmosgunalavarahita: Praninamantaratme- tyadyuktascabhiseke purajanamahito mahyatam me vacobhi: || 2 ||

Kaikeyipriti heto: Sasahajanmapajo valkali yanaranyam gangatari guharcya: Krtarucirajato gistate putraman’ya: | Tirtva krsnam prayatosvatu nijamamalam citrakutam prapannam svambabhirbhataram tam srutajanakagati: Santvayan vyuptatirtha: || 3 ||

Datvas smai paduke sve ksitibharanakrt‌ presyatam kakanetram vyasyaradhyotrinamna vanamatha samito dandakam tapasestham | kurvan hatvaviradham khalakuladavanam yacitastapasagrai – stesandatvabhayam svanasidhanurisudhin yanagastyat sa payat || 4 ||

asina: Pancavatyamakuruta vikrtam raksasim yo dvisapta- kravyadanamasyanekanatha kharamavadhid dusanam ca trisirsam | maricam margarupam dasavadanahrtamakrtim bhumijaya anvisyannartagrdhram svagatimatha nayan mamavet ghnan kabandham || 5 ||

pampatiram sa gacchanniha krtavasati: Bhakti tusa: Sabaryke datva muktim prakurvan hanumata uditam prapta sugrivasakhyam | saptabhitvastha talan vidhivarabalino valibhat suryasunum kurvano rajyapalam samavat nivasan malyavatkandaressau || 6 ||

nitva masan kapisaniha dasa harita: Presya sitam vicitya- yatasrimad’dhanumadgirimatha samanusrutya gaccan kavindre: | Sugrivadyairasankhyairdasamukhasahajam manayannabdhivaca daityaghnah setukari ripupuraruda vedvanarairvarighati | | 7 ||

bhagnam krtva dasasyam gurutaravapusam kumbhakarnam nihatya pradhvastasesanaga0 padakamalanatam taksyanmanandya rama: | Sarvanujjivayantam giridharamanaghascanjaneyat kapin sva vijnanastrena raksan samavatu damayan laksmanaccakrasatrum | | 8 | |

kravyadan ghnannasankhyanapi dasavadanam brahmapurvai:Suresai: Puspairakiryamano hutavahavimalamapya sitam vidhaya | raksonatham svabhaktam svapuramatha gata: Puspakasthaisamastai: Samrajyacabhisikto nijajanamakhilammanayan mepati:Syat || 9 ||

raksan ksoninsamrddam nuta uta munibhirmanayan vayusunam presyadityatmajadin vyatanuta bharata yauvanajyesnuman’ya | karye saumitra martasvagadikrdarighnotha satrughnato yo hatmaso dustasudram dvijasutagubavet kumbhajanmalabhari।| 10।|

yajnam tanvan trikotin vyatudata bharatadyo ssuranisavakyad yasyan dhamatriputram bhujimatha sa nayan atmasunu svarajye krtva srihrihanumad’dhrata vimalacalaccamarachatrasobhi brahmad:Stuyamano nijapuravilasatpadapadmosvatanman || 11 ||

iti sri ramacaritrya manjari lesata: Krta | raghavendrena yatina bhuyad ramaprasadada || 12 ||

|| iti sri raghavendratirthakrta sriramacaritra manjari ||

P.S: @bhargavasarma has provided a downloadable link for the same in Sanskrit, Kannada, Telugu and English. You can download the PDF from the link below:

https://drive.google.com/file/d/1Yx0I5jX2B7lqbSZPGysbCSUJNhazUiy6/view

Raghuramara Padava Hidi Hidi

30th ThuRama Navami
Aaradhana Of Sri Kaveendra Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Composer : Sri Srida Vittala Dasaru

Book Ref : Dasara Padagalu

Very small composition which can be taught even to kids.

ರಘುರಾಮರ ಪಾದವ ಹಿಡೀ ಹಿಡಿ || PA ||

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರಗಳೆಂಬೋ
ದುರಿತವ ಬ್ಯಾಗನೆ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ || 1 ||

ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮೂರರಾಶೆಯ ಮಾಡಿದೆ
ಅದರೊಳಗೇನಿದೆ ಹುಡಿ ಹುಡೀ || 2 ||

ಶ್ರೀದವಿಠಲನ ಪಾದಸ್ಮರಣೆಯ
ಮರೆಯದೆ ಬೇಗನೆ ನುಡಿ ನುಡೀ || 3 ||

raghurāmara pādava hiḍī hiḍi || PA ||

kāma krōdha mada matsaragaḷembō duritava byāgane hoḍi hoḍi || 1 ||

heṇṇu honnu maṇṇu mūrarāśeya māḍide adaroḷagēnide huḍi huḍī || 2 ||

śrīdaviṭhalana pādasmaraṇeya mareyade bēgane nuḍi nuḍī || 3 ||

Plain English

raghuramara padava hidi hidi || PA ||

kama krodha mada matsaragalembo duritava byagane hodi hodi || 1 ||

hennu honnu mannu muraraseya madide adarolagenide hudi hudi || 2 ||

sridavithalana padasmaraneya mareyade begane nudi nudi || 3 ||

Youtube Videos on Lord Rama Compositions:

Rama Bandanene Sri Raghu Rama Bandanene

30th ThuRama Navami
Aaradhana Of Sri Kaveendra Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/lord-rama/

Composer : Sri Guru Mahipathi Dasaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya vol 11

ರಾಮ ಬಂದನೇನೆ | ಶ್ರೀ ರಘು ರಾಮ ಬಂದನೇನೆ || pa ||
ಪ್ರೇಮಿಕ ಜನರನು ಹೊರೆಯಲಾಗಿ | ಶ್ರೀರಘು || a. PA ||

ಜಾನಕಿ ಸಹಿತ ಲಕ್ಷಣರೊಡಗೂಡಿ |
ಸ್ವಾನಂದದಿ ದಿಗ್ವಿಜಯಮಾಡಿ || 1 ||

ಈರೇಳು ವರುಷಕೆ ಬರುವೆನೆಂದು ಮುನ್ನ |
ಸಾರಿದ ನುಡಿ ಸತ್ಯಮಾಡಿ ದೋರಲು || 2 ||

ಹಾರೈಸಿ ನೋಡಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ |
ದೋರಲು ಮೋಹದ ಮುದ್ದು ಮೊಗದಾ || 3 ||

ಅವಧಿಯ ಮೀರಲು ಅಸುವ ತೊರೆವೆಸಿಂದು |
ತವಕದಿ ಭರತನ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ || 4 ||

ಸಾಕೇತ ಪುರಪತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲೋಲನಾಗಿ |
ಸಾಕುವ ಜಗಗುರು ಮಹೀಪತಿ ಪ್ರಭು || 5 ||

Rāma bandanēne | śrī raghu rāma bandanēne || pa ||

prēmika janaranu horeyalāgi | śrīraghu || a. PA ||

jānaki sahita lakṣaṇaroḍagūḍi | svānandadi digvijayamāḍi || 1 ||

īrēḷu varuṣake baruvenendu munna | sārida nuḍi satyamāḍi dōralu || 2 ||

hāraisi nōḍalu kaṇṇige habba | dōralu mōhada muddu mogadā || 3 ||

avadhiya mīralu asuva torevesindu | tavakadi bharatana pālisalikke || 4 ||

sākēta purapati sāmrājyalōlanāgi | sākuva jagaguru mahīpati prabhu || 5 ||

Plain English

Rama bandanene | sri raghu rama bandanene || pa ||

premika janaranu horeyalagi | sriraghu || a. PA ||

janaki sahita laksanarodagudi | svanandadi digvijayamadi || 1 ||

irelu varusake baruvenendu munna | sarida nudi satyamadi doralu || 2 ||

haraisi nodalu kannige habba | doralu mohada muddu mogada || 3 ||

avadhiya miralu asuva torevesindu | tavakadi bharatana palisalikke || 4 ||

saketa purapati samrajyalolanagi | sakuva jagaguru mahipati prabhu || 5 ||

Youtube Videos on Lord Rama Compositions:

%d bloggers like this: