Archive for the ‘Sri Rama’ Category

Rama Nama by Shree Vijaya Dasaruu

Shree Vijaya Dasaru has composed almost 25000 + devranamas, and suldais. He is also known as Suldai Dasaru. Since Rama Navami is approaching thought of posting this Rama Nama composed by Dasaru.

In the original lyrics there is just Rama Rama twice, but the video I heard had its 4 times.

ಕಾಶಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಕೇಶವನ ದಯದಿಂದ ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆಯ ಕಂಡೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ಕಂಡೆ ನಾರಾಯಣ ದಯದಿಂದ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಪ್ರಯಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಪ್ರಯಾಗ ನದಿ ಮಿಂದೆ ಮಾಧವನ ದಯದಿ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಗೋಕುಲವನು ಕಂಡೆ ಗೋವಿಂದನ ದಯದಿ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥದಿ ಮಿಂದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಯದಿಂದ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಮತ್ಸ್ಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂಧನನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಮತ್ಸ್ಯ ತೀರ್ಥದಿ ಮಿಂದೆ ಮಧುಸೂದನನ ದಯದಿ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ತ್ರೀವೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ದಯದಿ ತ್ರಿವೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ವಾಮನ ನಮ್ಮನು ಒಲಿದು ಕಾಯುವನಂತೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ವಾಮನನ ದಯದಿ ಭೂವೈಕುಂಠವ ಕಂಡೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಶ್ರೀಧರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀಧರನ ದಯದಿಂದ ಹೃದಯವಾಸನ ಕಂಡೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಋಷಿಗಳಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೃಷಿಕೇಶನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಹೃಷಿಕೇಶನ ದಯದಿ ಋಷಿಗಳಾಶ್ರಮಕಂಡೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಪದ್ಮನಾಭದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಪದ್ಮನಾಭನ ದಯದಿ ಪದ್ಮನಾಭವ ಕಂಡೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಸಾಧುಬೃಂದದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಸಾಧುಬೃಂದವ ಕಂಡೆ ದಾಮೋದರನ ದಯದಿ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಸಕಲ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಸಂಕರ್ಷಣನ ದಯದಿ ಸಕಲತೀರ್ಥದಿ ಮಿಂದೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ವಸುಧೇಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವಾಸುದೇವನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ವಾಸುದೇವನ ದಯದಿ ವಸುಧೆಯೆಲ್ಲವ ಕಂಡೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ವೃದ್ಧ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ದಯದಿ ವೃದ್ಧಗಂಗೆಯ ಕಂಡೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಅಲಕನಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಅಲಕನಂದನೆ ಮಿಂದೆ ಅನಿರುದ್ಧನ ದಯದಿ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಪುಣ್ಯಕ್ಶೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಪುಣ್ಯಕ್ಶೇತ್ರವ ಕಂಡೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ದಯದಿ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ವೈತರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದೋಕ್ಷ್ನಜನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ವೈತರಣಿ ದಾಟಿದೆ ಅಧೋಕ್ಷಜನ ದಯದಿ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ನಿರ್ಮಲ ಗಂಗೇಲಿ ನರಸಿಂಹನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ನಿರ್ಮಲ ಗಂಗೆಯ ಮಿಂದೆ ನರಸಿಂಹನ ದಯದಿ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ವೈಕುಂಠ ಗಿರಿಯಲಿ ಅಚ್ಯುತನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ವೈಕುಂಠ ಗಿರಿ ಕಂಡೆ ಅಚ್ಯುತನ ದಯದಿ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಜಾಹ್ನವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಜನಾರ್ದನನ ದಯದಿ ಜಾಹ್ನವಿಯಲಿ ಮಿಂದೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಉಡುಪಿ ಕ್ಶೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರನಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಕಂಡೆ ಉಪೇಂದ್ರನ ದಯದಿ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಹರಿಯಿದ್ದಾನೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಹರಿಯ ದಯದಿಂದ ಹರಿವನದಿಯ ಮಿಂದೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಕೃಷ್ಣಾ ಯೆಂದರೆ ಕಷ್ಟವು ಪರಿಹಾರ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಕೃಷ್ಣನ ದಯದಿ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಬಿಟ್ಟಿತು – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಭಕ್ತಿಲಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಮ ಪೇಳುವರಿಗೆ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಯನೀವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ – ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

Kaasiya haadiyalli keshavaniddaane – Rama Rama Rama Rama
KKeshavana dayadinda kaashiyaatreya kande – Rama Rama Rama Rama

Badarikaashramadalli naaraayananiddaane – Rama Rama Rama Rama
Badarikaashrama kande naaraayana dayadinda r- Rama Rama Rama Rama

Prayaaga nadiyalli maadhavaniddaane – Rama Rama Rama Rama
Prayaaga nadi minde maadhavana dayadi – Rama Rama Rama Rama

Gokuladalli shrigovindaniddaane – Rama Rama Rama Rama
gokulavanu kande govindana dayadi – Rama Rama Rama Rama

Vishnu tirthadalli shrivishnuviddaane – Rama Rama Rama Rama
vishnu tirthadi minde vishnuvina dayadinda – Rama Rama Rama Rama

Matsya tirthadalli madhusudhananiddaane – Rama Rama Rama Rama
Matsya tirthadi minde madhusudanana dayadi – Rama Rama Rama Rama

Triveniyalli trivikramaniddaane – Rama Rama Rama Rama
Trivikramana dayadi triveniyalli minde – Rama Rama Rama Rama

Vamana nammanu olidu kaayuvanante – Rama Rama Rama Rama
Vamanana dayadi bhuvaikunthava kande – Rama Rama Rama Rama

Shridhara namma hrudayadalliddaane – Rama Rama Rama Rama
SShridharana dayadinda hrudayavaasana kande – Rama Rama Rama Rama

RushigalaAshramadalli hrushikeshaniddaane – Rama Rama Rama Rama
Hrushikeshana dayadhi rushigalaashrama kande – Rama Rama Rama Rama

Padmanaabhadalli padmanaabhaniddaane – Rama Rama Rama Rama
Padmanaabhana dayadi padmanaabhava kande – Rama Rama Rama Rama

Saadhubrumdadalli daamodaraniddaane – Rama Rama Rama Rama
saadhubrumdava kande daamodarana dayadi – Rama Rama Rama Rama

Sakalatirthadalli sankarshananiddaane – Rama Rama Rama Rama
Samkarrshanana dayadi sakalatirthadi minde – Rama Rama Rama Rama

Vasudheya melella vaasudevaniddaane – Rama Rama Rama Rama
Vasudevana dayadi vasudheyellava kande – Rama Rama Rama Rama

Vruddha gangeyalli pradyumnaniddaane – Rama Rama Rama Rama
Pradyumnana dayadi vruddhagamgeya kande – Rama Rama Rama Rama

Alakanandaneyalli aniruddhaniddaane – Rama Rama Rama Rama
alakanandane minde aniruddhana dayadi – Rama Rama Rama Rama

Punyakshetra dalli purushottamaniddaane – Rama Rama Rama Rama
Punyakshetrava kamde purushottamana dayadi – Rama Rama Rama Rama

Vaitaraniyalli adokshnajaniddaane – Rama Rama Rama Rama
vaitarani daatide adhokshajana dayadi – Rama Rama Rama Rama

Nirmala gangeli narasimhaniddaane – Rama Rama Rama Rama
Nirmala gangeya minde narasimhana dayadi – Rama Rama Rama Rama

Vaikuntha giriyali achyutaniddaan – Rama Rama Rama Rama
Vaikuntha giri kande achyutana dayadi – Rama Rama Rama Rama

Jaahnaviyalli janaardananiddaane – Rama Rama Rama Rama
Janaardanana dayadi jaahnaviyali minde – Rama Rama Rama Rama

Udupi kshetradalli upendraniddaane – Rama Rama Rama Rama
Udupi kshetrava kande upendrana dayadi – Rama Rama Rama Rama

Hariyuva nadiyalli shri hariyiddaane – Rama Rama Rama Rama
Hariya dayadinda harivanadiya minde – Rama Rama Rama Rama

Krishnaa yendare kashtavu parihaara – Rama Rama Rama Rama
Krishnana dayadi sakala kashtabittitu – Rama Rama Rama Rama

Bhaktili ippatnaalku naama peluvarige – Rama Rama Rama Rama
Bhukti muktiyaniva vijaya viththalareya – Rama Rama Rama Rama

Sri Rama Navami – April 21st 2021

Rama-Pooja2

Rama-Pooja1

panaka-kosambari

Rama Navami falls on the ninth day(Navami) of the Hindu calendar year during the Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is a celebration of the birthday of the Lord Rama. Ramnavami usually occurs in the months of March and April. This year it is on April 21st 2021.

As always, here are some very popular slokas to say on that day.

May Shri Lord Rama bless you all.

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

Below are links posted for lyrics and some food items prepared during Rama Namavi.

Food Items:

Lyrics on Lord Rama:

 

108 Daily Shloka rendition by Dr.Vidhyabhushan

As you can see from the comment below, Ms. Nirupama has provided the Slokas in English. It is a great compilation to teach kids also, small Slokas and tune rendered by Dr.Vidhyabhushan

How blessed we are to have such great people who share their time and energy and compile such amazing scripts to benefit one and all. Thanks a million Nirupama Avare.

Click the link below for the PDF script.

108-Daily-Shlokas
And here is the link for the audio:

Namaste Meeraji,

Thanks for posting the Festival Calendar. You are doing such a wonderful job in keeping us informed about our Madhwa tradition. You are my go to source for pooja vidhana, lyrics and Madhwa recipes.

I recently came across 108 Daily Shloka rendition by Dr.Vidhyabhushan, loved it, link given below. I was able to compile the script for the shlokas. Please provide me your email ID so i can email you the file and you can post it on your site.

https://www.youtube.com/watch?v=Vzd1Y70pATU&t=1511s

Nirupama

Update: Sri Rama Navami – March 25th 2018

Rama-Pooja2

Rama-Pooja1

panaka-kosambari

Rama Navami falls on the ninth day(Navami) of the Hindu calendar year during the Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is a celebration of the birthday of the Lord Rama. Ramnavami usually occurs in the months of March and April. This year it is on March 25th 2018.

As always, here are some very popular slokas to say on that day.

May Shri Lord Rama bless you all.

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

Below are links posted for lyrics and some food items prepared during Rama Namavi.

Food Items:

Lyrics on Lord Rama:

 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ – Innastu Bekenna Hrudayakke Raama Lyrics

I was sent this lyrics by Mr. Rajaman in our whatsapp satsangha group. I listened to this song maybe 100’s of times and each and every time it filled my eyes with tears. A very touching song on our Lord Rama composed by  Sri Gajanana Sharma.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||
ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ನೀನಿಷ್ಟದಂತೆನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಒಳಿತಿನೆಡೆ ಮುನ್ನೆಡೆವ ಮಾನವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನಿನ್ನೆಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಸು ರಾಮ|
ನಾಳೆಗಳು ಪುಣ್ಯಗಳ ಹದಿಯಾಗಲಿ ರಾಮ|
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸಿವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಸುವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣು ಕಳೆದರು ನಿನ್ನ ಕನಸು ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ಹರಣಕೆ ನಿನ್ನ ಚಾರಣ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಕೌಸಲ್ಯೆಯಾಗುವೆನು ಮಾಡಿಲಲಿರು ರಾಮ|
ವೈದೇಹಿಯಾಗುವೆನು ಒಡನಾಡು ರಾಮ|
ಪಾದುಕೆಯ ತಲೆಯಲಿಇಡು ಭಾರತನಾಗುವೆ ರಾಮ|
ಸಹವಾಸ ಕೊಡು ನಾನು ಸೌಮಿತ್ರಿ ರಾಮ|
ಸುಗ್ರೀವನಾಗುವೆನು ಸ್ನೇಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಹನುಮನಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಶಬರಿಯಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮರಣಕೊಡು ನಾ ಜಟಾಯೂವು ರಾಮ|
ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನಿಡು ನಾ ಅಹಲ್ಯೆಯು ರಾಮ|
ನಾ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣುಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನೊಳಿಹ ರಾವಣಗೆ ಸಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣೀರ ಕರೆಯುವೆನು ನನ್ನತನ ಕಲೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕರಗುವೆನು ನಿರ್ಮೋಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಋತ ನೀನೆ ಋತು ನೀನೆ ಶೃತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಮತಿ ನೀನೆ ಗತಿ ನೀನೆ ದ್ಯುತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಆರಂಭ ಅಸ್ತಿತ್ತ್ವ ಅಂತ್ಯ ನೀ ರಾಮ|
ಪೂರ್ಣ ನೀ ಪ್ರಕಟ ನೀ ಆನಂದ ರಾಮ|
ಹರ ನೀನೆ ಹರಿ ನೀನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ|
ನಗುರಾಮ ನಗರಾಮ ಜಗರಾಮ ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

English Translation Coming Soon…..

Listen to the song kids singing here in youtube, will bring tears of bhakthi. God bless the kids and their parents.

Update: Sri Rama Navami – April 5th 2017

Rama-Pooja2

Rama-Pooja1

panaka-kosambari

Rama Navami falls on the ninth day(Navami) of the Hindu calendar year during the Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is a celebration of the birthday of the Lord Rama. Ramnavami usually occurs in the months of March and April. This year it is on Wednesday April 5th 2017.

As always, here are some very popular slokas to say on that day.

May Shri Lord Rama bless you all.

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

Below are links posted for lyrics and some food items prepared during Rama Namavi.

Food Items:

Lyrics on Lord Rama:

 

Shri Ramanavami at Mantralayam

Amazing pictures of  Shri Ramanavami celebration at Mantralayam. Take a look at your leisure. A million thanks to the webmaster at Mantralaya for posting such amazing pictures.

May Lord Rama bless us all.

http://srsmatha.org/shri-ramanavami-at-mantralayam/

 

Raamaninthaa Cheluva Lyrics

Moola-Rama-Devaru

Moola Rama Devrau – Courtesy SRSMUTT.org

The below song on Sri Ramadevaru is written by Sri Khadri Narahari which is full of tough words. Contributed by Sri. Canchi Ravi for the occasion of Rama Navami. Thanks Sir for all your service to this blog.

ರಾಮನಿಂಥಾ ಚೆಲುವನಮ್ಮಯ್ಯ
ಸೀತಾ ರಾಮನಿಂಥಾ ಚೆಲುವನಮ್ಮಯ್ಯ || (ಪ.)

ರಾಮ ಜಗದಭಿರಾಮ ದುರಿತವಿ
ರಾಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ ತಾರಕ ನಾಮ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ || (ಅ. ಪ.)

ನೀಲಮಣಿಗಳ ಸಾಲಕುಂತಲ | ಜಾಲ ನೋಡಲು ಬಾಲಚಂದ್ರನ |
ಪೋಲುತಿರುವುದು ಫಾಲಭಾಗ ವಿಶಾಲ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ |
ಭೂಲತೆಯಿಂದ್ರ ಕಾರ್ಮುಕವು | ಸೋಗೆಗಂಗಳ ಢಾಳಿಗಳು ಪುಂಡರೀಕವು | ಕೂರ್ಮಸಮ
ಕಪೋಲ ಚಂಪಕನಾಸಿಕವು | – ಲಾಲಿತ ಮುಕ್ತಾ ಫಲಗಳ |
ಸೋಲಿಸುವುದು ರದನಂಗಳ ಚೆಂದವು |
ಲಾಲಿಪ ಚೆಂದುಟಿ ನವಕುರುವಿಂದವು |
ಮೇಲಹ ನುಡಿಗಳು ವರಮಕರಂದವು
ಬಾಲಕಿ ನಸುನಗೆ ಬಹುತರ ಮಂದವು || ೧.

ಮೀರಿ ಬರೆದಡೆ ಬಾರದಿರುತಿಹ | ಕೋರೆಮೀಸೆಯು ಚಾರಚಬುಕವು |
ದಾರವಹ ಶ್ರೀ ಕಾರಕರ್ಣಗ-ಳೀ ರಮಾ ರಮಣಿ |
ವಾರಿಜಾರಿಯೇ ವದನವು-ವಕ್ತ್ರವನು ವಿ
ಚಾರಿಸೆ ಕರ್ಪೂರ ಸದನವು – ಶಂಖದಿಂದದಿ ತೋರುವ ಕಂಠವು ತುಳಸೀ
ಹಾರದಿಂದ ಶೋಭಿತವು ||
ಭೂರಿಸುಬಾಹುಗಳು ಕರಿಕರಂಗಳು
ನೇರಜಗಳ ನಿಂದಿಸುವ ಕರಂಗಳು
ವಾರಿಜಮುಖರೇಖಾ ಜಾಲಂಗಳು
ಶ್ರೀರಂಜಿತ ಕರತಲಾವಾಸಂಗಳು || ೨.

ಫೀನವೃಕ್ಷವು ಮಾನಿತತ್ರಿವ | ಳೀನಿಬಿದದುದರಾನುಯುತ ನಾ
ಭೀನಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನುಸರ ಕಟಿ-ಯಾನೃಪಗಮ್ಮ |
ಶ್ರೀನುತರಂಭಾ ಸ್ತಂಭಗಳು-ತೊಡೆಗಳ ಸ |
ಮಾನ ಜಾನು ಜಂಘೆಗಳು – ಭದ್ರರೇಖೆಗಳು |
ಮಾನಸ ಸಂಭವನುಪಮಾನಗಳು – ಎಲ್ಲವ ವರ್ಣಿಪೊಡೆ |
ದೀನಜನಾವನ ಸುಗುಣ ತರಂಗನು
ಮೌನೀಂದ್ರಾ ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಶುಭಾಂಗನು
ಏನೆಂಬೆನು ಬಹು ಕರುಣಾಪಾಂಗನು
ಮಾನಿನಿ ಶ್ರೀಮತ್ಖಾದ್ರಿ ನೃಸಿಂಗನು || ೩.

ooooooo

Yenu Karana Malagideyo Sreenatha Lyrics

An amazing song on Lord Rama shared by Shri. Canchi Ravi. Thanks sir.

On the occasion of Vasanta Navaratri and Sri Rama Navami fast approaching, Shri Canchi Ravi has sent us a less known but beautiful song on Lord Rama. This is written by Bhrigu amsha Sri Vijaya Dasaru on Darbhashayana Ramadevaru with all his pleasant imaginations. Each charana contains 5 lines while in ‘Bhajanamrutakalasha ‘ book only four lines are given. This is available in CD.

ಏನು ಕಾರಣ ಮಲಗಿದೆಯೋ ಶ್ರೀನಾಥ | (ಪ.)
ರಘುಕುಲೋದ್ಭವ ದರ್ಭಶಯನ || (ಅ.ಪ.)

ಸೀತೆ ಪೋದಳು ಎಂದು ಚಿಂತೆಯಲಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ

ಸೇತುಗಟ್ಟುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಕೋತಿಗಳ ಕೈಲಿ ರಣವಾಗದೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಪಾತಕಾಹರ ದೈತ್ಯ ಭಂಜನ ತಿಳಿಸುವುದು
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ರೂಪ ದರ್ಭಶಯನ || ೧.

ವನವಾಸ ತಿರುಗಲಾರೆನು ಎಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ವನಧೀಶ ಮಾರ್ಗವನು ಕೊಡನೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ದನುಜ ಬಲ್ಲಿದನು ಎಂಬೋ ವ್ಯಾಕುಲದಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ರಾಮ ತಿಳಿಸುವುದು
ಹನುಮ ವಂದಿತ ಪಾದ ಶ್ರೀ ದರ್ಭಶಯನ || ೨.

ಅನಿಲಾರಿ ಅಹರಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ವನಜ ಸಂಭವಗೆ ನೀ ಒಲಿದು ಬಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಮುನಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಹಿಗ್ಗಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಜಗನ್ನಾಥ ಜಾನಕಿಕಾಂತ ತಿಳಿಸುವುದು
ಎನಗೊಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದರ್ಭಶಯನ || ೩

Sri Rama Mangalam Lyrics

Ms. Shweta G.M. had posted the lyrics for Sri Rama Mangalam last year. Posting it on the main page so we don’t lose track of the same.

Below are the lyrics for Sri Rama Mangalam. It is a mangala sloka sang during aartis and has Sampoorna Ramayana in its lyrics. They say that every letter you recite from the holy Ramayana frees you from all the miseries and protects you with unending grace of Lord Rama and Goddess Seeta. This sloka is a very nice way to recite Ramayana and sing the glories of our beloved Lord Rama.

Composer: Manavaala Maamunigal

Kannada Script:

ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ।
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧॥

ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಳಮೂರ್ತಯೇ ।
ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನರೂಪಾಯ ಪುನ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೨॥

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಂರಂಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾನಗರಿಪತೇಃ ।
ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೩॥

ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ ।
ನಂದಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೪॥

ತ್ಯಕ್ತಸಾಕೇತವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟವಿಹಾರಿಣೇ ।
ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಾಮಿನಾಂ ಧೀರೋದಾರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೫॥

ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಚ ಜಾನಕ್ಯಾ ಚಾಪಬಾಣಾಸಿಧಾರಿಣೇ ।
ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮಮ ಮಂಗಳಂ ॥೬॥

ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ ಖಂಡಿತಾಮರ ಶತ್ರುವೇ ।
ಗೃದ್ರರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥೭॥

ಸಾದರಂ ಶಬರೀದತ್ತಫಲಮೂಲಾಭಿಲಾಷಿಣೇ ।
ಸೌಲಭ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೮॥

ಹನುಮತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ।
ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೯॥

ಶ್ರೀಮತೇ ರಘುವೀರಾಯ ಸೇತೋಲ್ಲಂಘಿತಸಿಂಧವೇ ।
ಜಿತರಾಕ್ಷಸರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧೦॥

ಆಸಾದ್ಯ ನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಮಭಿಷಿಕ್ತಾತಾಯ ಸೀತಯಾ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧೧॥

ಮಂಗಳಾಶಾಸನಪರೈರ್ಮರ್ದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ ।
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥೧೨॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಮಂಗಳಂ ಸಮಾಪ್ತಂ॥

English Script:

Mangalam Kosalendraaya mahaneeya gunabdhaye !
Chakravarti tanuujaaya saarvabhoumaya mangalam ||1||

Vedavedanta vedyaya meghashyamala moortaye |
Pumsaam mohana roopaya punyashlokaaya mangalam ||2||

Vishvamitrantarangaaya Mithilaanagariipatehe |
Bhagyanaam paripaakaaya bhavya roopaya mangalam ||3||

Pitrubhaktaaya sataatam bhrathrubhi saha Seetaya |
Nanditaakhilalokaaya Raamabhadraaya mangalam ||4||

TyaktaSaaketavaasaya Chitrakootaviharine |
Sevyaaya sarvayaamiinaam dheeroodaaraya mangalam ||5||

Soumitrina cha Jaanakya chapabanaasidhaarine |
Samsevyaaya sada bhaktya swamine mama mangalam ||6||

Dandakaaranyavaasaya khanditaamarashatrave |
Grudhraraajaaya bhaktaaya muktidaayastu mangalam ||7||

Saadaram Shabariidatta phalamoolabhilashine |
Soulabhyaparipoornaaya satvodriktaaya mangalam ||8||

Hanumatsamaveetaaya Hareeshabheeshtadaayine |
Vaalipramathanaayastu mahadheeraya mangalam ||9||

Srimate Raghuveeraya setolanghitasindhave |
Jitarakshasaraajaya ranadheeraya mangalam ||10||

Aasaadya nagareem divyaamabhishiktaya Seetaya |
Raajaadirajaraajaya Ramabhadraaya mangalam ||11||

Mangalaashaasana parairmadaachaaryapuroogamaihi |
Sarvaischapoorvairaacharyaih satkrutaayaastu mangalam ||12||

|| Iti Sri Rama Mangalam Samaptam||

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=o2foR6QsCGc

 

%d bloggers like this: