Archive for the ‘Sri Satyanarayana Pooja’ Category

Shree Satyanarayana Katha Lyrics

This coming Wednesday is Guru Purnima. I used to perform Shree Satyanarayana Pooje every month at my home with the limited time I had in the morning. Now being close to the temple, we plan on visiting and performing the pooje at the temple. 

While I did the pooje at home, I used to recite this Lyrics which has the entire story of the Satyanarayana katha or story. It is in Kannada, I have translated it in English and will soon upload the tune. 

When I use Google Translate some words are easy and some don’t translate so easily. In that case, I type it in Kannada using “Kannada Handwrite” and translate. Takes quite a time to translate but worth it for followers who don’t know Kannada. 

This slideshow requires JavaScript.

 

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾ ಜಯ ಜಯ (ಶ್ರೀ)

ಶ್ರೀ ಲಕುಮೀರಾಮಣಾ ಜಯ ಜಯ

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾ || pa||

ಜಗಹಿತಕಾರಕ ನಾರದ ಜಗದೊಳು ಜನ

ಬಹು ಬಳಲೋದ ಕಂಡು ನಾರಾಯಣಾ

ಜನ ಬಹು ಬಳಲೋದ ಕಂಡು |

ಜಗದೋಧಾರಕ ಸತ್ಯ ದೇವ ನಿನ್ನ

ವ್ರತದಿಂ ಜಗವನುದ್ಧರಿಸಿದೆಯೋ ದಯಾಘನಾ || 1 ||

ಕ್ಷುಧೆಯಿಂ ಪೀಡಿತ ಕಾಶಿ ಭೂಸುರನಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಗೆ

ವೃತಗಳನಿತ್ತಿ ನಾರಾಯಣಾ ಬಗೆ ಬಗೆ ವೃತಗಳನಿತ್ತಿ 

ಬಡವನೆಂದು ಕಾಷ್ಟ ಕ್ರೇತನ ನೋಡದೆ ಎಡೆಬಿಡದಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ದಯಾಘನಾ || 2||

ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠನೃಪ ಉಲ್ಕಾ ಮುಖನು ನಿನ್ನ

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತಿರಲು ದೇವ ನಿನ್ನ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತಿರಲು | ನಿತ್ಯದಿ

ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ನೀ ಚಿತ್ತದಿ

ಪಾಲಿಸುವೀ ದಯಾಘನಾ || 3||

ಧನಮದದಿ ಸಾಧು ನಿನ್ನ ವ್ರತ ಮರೆಯಲು

ಘನ ತಾಪದಿ ಬಳಲಿದನು | ದೇವ ನಿನ್ನ 

ಘನ ತಾಪದಿ ಬಳಲಿದನು | ದೀನನಾಗಿ ಯತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ

ನಮಿಸಲು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಧನವ ಕಾಯ್ದಿ ದಯಾಘನಾ || 4 ||

ಪತಿ ಬಂದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಕಾಲಾವತಿಯು 

ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸದೇ ಬರಲು ದೇವಾ

ನಿನ್ನ () ಪತಿಗತವಾದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ 

ಸತಿ ಹೋಗಲಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿ ದಯಾಘನಾ || 5 ||

ಗೋಪಾಲರು ತಂದ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸದೇ ಭೂಪತಿ 

ತುಂಗಾ ಧ್ವಜ ಬರಲು ದೇವ ನಿನ್ನ () ಅಪಾರ

ದುಃಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಲು 

ಭೂಪಾಲ ಸುಖಿಸಿದನು ದಯಾಘನಾ || 6 ||

ಜಗದೋಧಾರನಾ ಜಾನಕೀ ರಾಮಣಾ ವಿನಯದಿ

ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ () ಜನನ 

ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿರಿಸೆನ್ನ ದಯಾಘನಾ || 7 ||

Shree Satyanarayanaa jaya jaya (Shree)
Shree lakumiramanaa jaya jaya
Shree Satyanarayanaa ||pa||

jagahitakaraka narada jagadolu jana
bahu bhalalodha kandu narayanaa

jana bahu bhalalodha kandu |

jagadhodharaka satya deva ninna

vratadim jagavanudharisideyo dayaghanaa || 1 ||

Kṣudheyiṁ pīḍita kāśi bhūsuranige bagge bage

Vruthagalanithi narayana bade bage vruthagalanithi

Baḍavanendu kāṣṭa krētana nōḍade eḍebiḍadale kayde dayaghanaa  || 2 ||

bhakthashreshtanrupa ulka mukhanu ninna 

bhakthiyinda poojisuthiralu deva ninna

bhakthiyinda poojisuthiralu | Nityadi

sakala sowbhagyavaNittu Nī cittadi 

Pālisuvī dayaghanaa || 3 || 

Dhanamadadi sadhu ninna vrata mareyalu

Ghana tāpadi baḷalidanu | deva ninna

Ghana tāpadi baḷalidanu  | dinanagi yatiyagi ninna

namisalu kshamisi dhanava kaydi dayaghanaa || 4 ||

pati bhanda varthe keli kalavathiyu 

ninna prasada sevisade baralu deva 

ninna (2) patigathavada varthe keli dukhitalagi 

sati hogalagi kaydi dayaghanaa || 5 ||

gopalaru Tanda prasada sevisade bhopathi

tunga dwaja baralu deva ninna (2) apara

dukiyagi prasada sevisalu 

bhoopala sukhisidanu dayaghanaa || 6 ||

jagadhodhara naa janaki ramaṆā Vinayadi

bedikombe rama ninna (3) janana 

maranadimda bidisi ninna charanadallirisenna  dayaghanaa || 7 ||

Shree Satyanarayana Pooje – May 30th 2016

On Monday, May 30th 2016 we celebrated our 25th wedding anniversary and on this wonderful occasion, we performed Shree Satyanarayana Pooja. We invited our family and friends, and our Daughter flew from North Carolina to celebrate this great day with us.

We are all going to visit India in July, and I will personally send many of you invites to join a grand pooje and party in Bangalore as well.

I will post how I prepared for the pooje and food items soon. Below are some pictures my daughter took. The pictures are in a slide show, you can click on them, the end pictures are from evening pooje.

This slideshow requires JavaScript.

 

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ನಿತ್ಯಂ – Shree Satyanarayanam Upasmahe Nityam Lyrics

Composer: Sri Muttusvamy Dikshit

Contributor: Ms. Bhavana Damle
Sri Satyanarayana Pooje

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ನಿತ್ಯಂ
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ||ಪ.||

ವಾಸವಾದಿ ಪೂಜಿತಂ ವರ ಮುನಿಜನ ಭಾವಿತಂ
ದಾಸಜನ ಪರಿಪಾಲಿತಂ ಭಾಸಮಾನ ಬದರೀಸ್ಥಿತಮ್ ||ಅ.ಪ.||

ವೈಶ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾರಣಂ ವಟು ವೇಷ ಧಾರಿಣಂ
ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಸನ್ನಂ ವಸು ಪ್ರದಾನ ನಿಪುಣಂ |
ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹಾದಿ ದಶಾವತಾರ ಪ್ರಭಾವಂ
ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಹಸ್ತಂ ಗುರುಗುಹನುತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ||

shree satyanArAyaNaM upAsmahE nityaM
satyaj~jAnAnaMdamayaM sarvaM viShNumayaM ||pa.||

vAsavAdi pUjitaM vara munijana bhAvitaM
dAsajana paripAlitaM bhAsamAna badarIsthitam ||a.pa.||

vaishya jAti kAraNaM vaTu vESha dhAriNaM
kaliyuga prasannaM vasu pradAna nipuNaM |
matsya kUrma varAhAdi dashAvatAra prabhAvaM
shaMkha cakrAbja hastaM guruguhanuta prasiddhaM ||

Shri Satyanarayana vrathakatha Lyrics

Sri Satyanarayana Pooje

Ms. Bhavana Damle would like to share her favorite song on Lord Vishnu – ” Shri Satyanarayana vrathakatha”. Thanks, Bhavana.

ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮುಕುಂದ
ಪಾಲಿಸು ಗೋವಿಂದ | ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮುಕುಂದ ||ಪ.||
ಭೃತ್ಯರ ಮರ್ತ್ಯರ ಕಾಮಧೇನು
ಮಹದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ||ಅ.ಪ.||

ಆ ನಾರದ ವಚನದಿ ಕಷ್ಟವ ತಿಳಿದು | ನರಕಸ್ಥಿತನಾಗಿ
ಶ್ರೀನಾಥನು ಪೇಳಲು ನೋಹಿಯನೊಂದು
ದೀನಜನಾವನ ದಕ್ಷವೀಕ್ಷಬುಧ
ಗಾನಲೋಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸರ್ವದಾ ||೧||

ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿಹ ವಿಪ್ರನು ಬಡವ | ಕರುಣಾಕರ ದೇವ
ಸಾರಿ ವ್ರತ ಪೇಳಲು ಅವನದ ಮಾಡೆ
ಘೋರ ದರಿದ್ರನ ಬವಣೆಯು ಹಿಂಗಿತು
ಭೂರಿ ಸರ್ವಸುಖ ಆತನಿಗೊದಗಿತು ||೨||

ಕಾಷ್ಠವನು ಮಾರುತ ಶೂದ್ರನು ಬರಲು | ಈ ವ್ರತವನು ಮನದಲಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದೆನಿಸಿ ಮಾಡಿದ ತಾನು
ಕಷ್ಟಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟಿತು ಅವಗೆ
ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸರ್ವಸುಖ ಕೈಸೇರಿತ್ತು ||೩||

ಸಾರುತ ಈ ವ್ರತವನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು| ಮಾಡದೆ ಇರಲಾಗಿ
ಬಾಧೆಗಳು ಬಂದವು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ
ಮಾಧವ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲು ಕಡೆಗದ
ಖೇದವ ಕಳೆದತಿ ಮೋದವ ಪೊಂದಿದ ||೪||

ಗೋಪಾಲಕ ಮಂಡಳಿ ವ್ರತ ಮಾಡುತಿರಲು | ಕಾನನದೊಳಗಲ್ಲಿಗೆ
ಭೂಪಾಲಕ ಬಂದನು ಬೇಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ
ಅಪರಾಧದಿ ಬಹು ಖೇದವ ಪೊಂದಿದ
ಕೃಪೆಯಿಂದೀಶನ ಮೋದವ ಪೊಂದಿದ ||೫||

ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಹೊಂದಿದ ಪೂಜಾಫಲದಿ | ಸಿರಿಕಾಂತೆಯನಾಗ
ಆ ರಾಜಗೆ ಸಂತತಿಯಾಗದೆ ಇರಲು
ಪೌರರು ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾಫಲದಿ
ಮಾಧವಪಿತ ಸಂತಾನವನಿತ್ತನು ||೬||

ಮಂಗಳ ಜಯ ಸತ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪರೇಶ |ದುರಿತಕುಲವಾಸ
ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯ ಹೇ ಮುನಿಜನ ಪೋಷ
ಗಂಗಾಜನಕ ಪದಾಂಬುಜ ಭವಭಯ
ಶೃಂಗದ ಶ್ರೀಶಿತ ಶೈಲನಿವಾಸ ||೭||

Satyatmaka laxmikaantha mukunda | paalisu govinda
Bhrutya martyara kaamadhenu
Mahadaityakulaantaka shri naaraayana ||

Aa naarada vachanadi kashtava tilidu | narakasthithanaagi
shrinaathanu pelalu nohiyanondu
deenajanaavana dakshaveeksha budha
gaanalola purushottama sarvada ||1||

vaaraanasiyalliha vipranu badava | karunaakara deva
saari vratha pelalu avanada maade
ghora daridrana bavaneyu hingithu
bhuri sarvasukha aathanigodagithu ||2||

kaashtavanu maarutha shudranu baralu | ee vrathavanu manadali
shreshtavendenisi maadida thaanu
kashtaparampare bittithu avage
utkrishta sarvasukha kai serithu ||3||

saarutha ee vrathavanu maaduvenendu | maadade iralaagi
baadhegalu bandavu bahuvidhavaagi
maadhava pujeya maadalu kadegada
khedava kaledathi modava pondida ||4||

gopalaka mandali vratha maaduthiralu | kaananadolagallige
bhupalaka bandanu betege alli
aparaadhadi bahu khedava pondida
kripeyindeeshana modava pondida ||5||

shriraaghava hondida poojaphaladi | sirikaantheyanaaga
aa raajage santhathiyaagade iralu
pauraru maadida poojaphaladi
maadhavapitha santhaanavanithanu ||6||

mangala jaya sathyaswaami paresha | durithakulavaasa
sangeethapriya he munijanaposha
gangaajanaka padaambuja bhavabhaya
shringada shrishitha shailanivaasa ||7||

You Tube link.

Chakrabja Mandala – ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ

Our Guru Sree Madhvacharya has explained in his Tantrasara that “ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ್ಹ ಭಾಗವನ್ ನಿತ್ಯಂ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಾ ಮಂಡಲೇ”. In English “Poojyascha Bhagavan
nityam chakraabjamandale”.  Worshiping the Almighty Lord with  Chakrabja Mandala – ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ as a pedestal or peetha is very rewarding.

So, what is the meaning of Chakrabja Mandala – ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ?

  • Chakra means wheel
  • Abja means Lotus in Sanskrit and
  • Mandala is the frame work

I had learnt to draw this when I came to the US several years back from my Brother-in-law Balaji’s ( my sister Suma’s husband) grandmother who was here in the US.

However, due to several reasons this rangoli had completely skipped my mind and I forgot drawing this. During the Shravana Masa, my Little Niece Shwetha, you all know her right? The one who drew our beloved Raghavendra Swamigalu had drawn this for Sree Anantha Padmanabha Vrata. My Sister showed it to me when I visited her house for the festival.

You can see the picture Shwetha has drawn in the picture below, I have a red/yellow arrow pointing to the same. There are two, one exactly below the table, and the other can’t be seen since the God is on top of the rangoli.

IMG_0860

I came back home and started searching the drawing online, to find none. Accidentally I opened the “ಸಾಧನ ದೀಪಿಕಾ  or Sadhana Deepika” book I had, and there it was the Rangoli. It is customary to draw this while performing pooje, and than place the Lord or any God you are performing pooje on top of this rangoli.

I will post a step by step instruction on how to draw this Chakrabja Mandala – ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ soon. For the time being attached below are images of the same.

1. This image is from my “ಸಾಧನ ದೀಪಿಕಾ  or Sadhana Deepika” book.

chakramandala2

2. This image is from SBAT temple. Details of the temple can be found here. Scroll down in the page, and you will see several images.  http://sbat.org/Poojas_Homas.html.

chakramandala1

Handbook for performing Festivals

I received an email from a mailing list which I have subscribed, which had links to several books on Hinduism. As I was browsing through the content of the web site which had several important books scanned, I found this simple and very well explained book which has details of all the festivals, the rituals which needs to be followed and so on.. This book is in Kannada. You can read the book online or even download a PDF file, whichever is convenient to you all.

Attached below is the link for the book:

P.S: The details for all the many festivals coming during Shravan Masa starts from page 32 onwards.

Kapadu Sri SatyaNarayana Lyrics

The lyrics for this famous song Kapadu Sri SatyaNarayana was provided by Mr. ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ.  I just copied and pasted from your comment on the lyrics page into this post.

ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಸತ್ಯ ಕಾಮ ಸತ್ಯ ರೂಪ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ
ಸತ್ಯ ದೇವ ಸತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾನಂದ

ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ
ನಂಬಿಹೆ ನಿನ್ನ

ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ
ಹರಿನಾಮದಾ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ
ಎಂದೆಂದು ಸ್ತಿರವಾಗಿ ನೀನಿಲ್ಲಿರು
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಗಿರು

ನನಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಾ ಬೇಡೆನು
ಧನಕನಕ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಕೇಳೆನು
ಈ ಮನೆಯು ನೀನಿಇರುವ ಗುಡಿಯಾಗಲಿ
ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ

ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕ ನಾ ಮಾಡಿದೆ
ಕರುನಾಳು ನೀ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ
ಬರಿದಾದ ಮಡಿಲನ್ನು ನೀ ತುಂಬಿದೆ
ನಾ ಕಾಣದಾನಂದ ನೀ ನೀಡಿದೆ.

And here is the lyrics in English in Baraha. Copy and paste into Baraha to convert to your regional language.

satyaatma satya kaama satya rUpa satya saMkalpa
satya dEva satya pUrNa satyaanaMda

kaapaaDu SrI satyanAraayaNa
pannaga shayana paavana caraNa
naMbihe ninna

naaraayaNa lakShminaaraayaNa
naaraayaNa satyanaaraayaNa

manaveMba maMTapa beLakaagide
harinaamadaa maMtravE tuMbide
eMdeMdu stiravaagi nInilliru
nannalli oMdAgi usiraagiru

nanagaagi Enannu naa bEDenu
dhanakanaka bEkeMdu naa kELenu
I maneyu nIniiruva guDiyaagali
sukha SAMti nemmadiya neleyaagali

kaNNIra abhiShEka naa maaDide
karunALu nI nanna kaapaaDide
baridaada maDilannu nI tuMbide
naa kaaNadaanaMda nI nIDide.

Shri Satyanarayana Slokas

A few slokas on Lord Sri Satyanarayana in English and Kannada.

sashankha chakram, sakireet kundalam, Sapeeta vastram sarasiru hekshanam,
Sahaara vaksthala kaustubha sriyam, namaami vishnum shirasa chaturbhujam.

ಸಶಂಖ ಚಕ್ರಂ , ಸಕಿರೀಟ್  ಕುಂಡಲಂ, ಸಪೀತ  ವಸ್ತ್ರಂ  ಸರಸಿರು  ಹೆಕ್ಷನಂ
ಸಹಾರ  ವಕ್ಷಸ್ಥಳ  ಕೌಸ್ತುಭ ಶ್ರಿಯಂ , ನಮಾಮಿ  ವಿಷ್ಣುಂ  ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ.

Acyutam Keshavam Rama-Narayanam, Krishna-Damodaram, Vasudevam Harim,
Shridharam Madhavam Gopikavallabham, Janakinayakam Ramachandram bhaje.

ಅಚ್ಯುತಂ  ಕೇಶವಂ  ರಾಮ -ನಾರಾಯಣಂ , ಕೃಷ್ಣ -ದಮೊದರಂ , ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಂ ,
ಶ್ರೀಧರಂ  ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕವಲ್ಲಭಂ, ಜಾನಕಿನಯಕಂ  ರಾಮಚಂದ್ರಂ  ಭಜೆ

Shantakaram bhujagashayanam, padmanabham suresham,
vishvadharam gaganasadrisham, meghavarnam shubhangam, Lakshmikantam kamalanayanam, yogibhir dhyanagamyam, vande Vishnum bhavabhayaharam, sarvalokaikanatham.

ಶಾಂತಕರಂ  ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ  ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಧಾರಂ ಗಗನಸದ್ರಿಶಂ , ಮೇಘವರ್ನಂ ಶುಭಾಂಗಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಂತಮ್ ಕಮಲನಯನಂ ,
ಯೋಗಿಭಿರ್  ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ, ವಂದೇ  ವಿಷ್ಣುಂ  ಭಾವಭಾಯಹರಂ , ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಥಂ.

Mangalam Bhagavan Vishnu, mangalam Garuraddhvajah;
mangalam Pundarikaksho, mangalayatano Harih.

ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು , ಮಂಗಳಂ ಗರುಡದ್ವಾಜ ;
ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಸ್ಹೋ, ಮಂಗಳಯತನೋ ಹರಿಃ

Sree Satyanarayana Aarathi

Sri Satyanarayana Pooje

This was the song which was sung by all the attendees in Shri Shiva Vishnu Temple while performing the aarathi to the Lord. The tune is same as “Om Jaya Jagadeesha hare“. In the temple, as I said earlier also, they gave all the materials and also notes on all the songs, the story as well. I will post the story also soon, but here comes the song for the Aarathi.

Om Jaya Lakshmi Ramanaa, Swaamee jaya Lakshmi Ramanaa
Sree Stayanarayana Swaamee, Sree Stayanarayana Swaamee
Jana paatak haranaa, Om jaya Lakshmi Ramanaa.

Ratns jadita simhaasan, adbhuta Chavi Raaje,
Swaamee adbhut Chavi raaje Naarad kahat niraanjana
Naarad kahat niraanjana, ghantaa dhwani baaje, Om jaya Lakshmi Ramanaa

Prakatta bhaye kali kaarana, dwija ko darashana diyo
Swaamee dwija ko darashana diyo, Boodha braahman bankar
Boodha braahman bankar, kanchan mahal kiyo, Om jaya Lakshmi Ramanaa

Durbala bheela karaala, In par kripa karee
Swamee In par kripa karee ,Chandra chooda Ek Raaja,
Chandra chooda Ek Raaja , jinki vipatthi hari, Om jaya Lakshmi Ramanaa

Vaishya manoratha paayo, shradhaa taja deene
Swamee shradhaa taja deene, So Phala bhogyo prabhu Jee,
So Phala bhogyo prabhu Jee , Jee Par Stuti keene, Om jaya Lakshmi Ramanaa

Bhaava bhakti ke kaaran, Kshana Kshana roopa dharo
Swamee Kshana Kshana roopa dharo, Shraddhaa dhaarana keenee,
Shraddhaa dhaarana keenee, tinko kaaj saryo, Om jaya Lakshmi Ramanaa

Gwaale baala sanga raaja, Van me bhakti karee
Swamee Van me bhakti karee , Man Eechhita phals deena,
Man Eechhita phals deena, deena Dayaalo Haree, Om jaya Lakshmi Ramanaa

Chadata prasaada savaaya, kadali phala Mevaa
Swamee xkadali phala Mevaa , Dhoopa Deeap Tulasi se,
Dhoopa Deeap Tulasi se, Raaje Satya devaa , Om jaya Lakshmi Ramanaa

Shri Sree Stayanarayana ji Kee, Aarathi jo koi gaave
Swamee Aarathi jo koi gaave , Kahata Shivananda Swaamee
Kahata Shivananda Swaamee, man vaanchita phala paave, Om jaya Lakshmi Ramanaa

Om Jaya Lakshmi Ramanaa, Swaamee jaya Lakshmi Ramanaa
Sree Stayanarayana Swaamee, Sree Stayanarayana Swaamee
Jana paatak haranaa, Om jaya Lakshmi Ramanaa.

Video Link for the tune:

You can also download the Story and Aarathi PDF from the following link:

http://stccofsc.org/satyanarayana%20aarti.html

 

 

Sri Satyanarayana Pooje/Pooja

Sri Satyanarayana Pooje

We had been to the Sri Shiva Vishnu Temple(Greenbelt, Maryland) in our area today for the Sri Satyanarayana Pooje. It was done in the evening at 6.30 p.m. There were more than 500 people and the temple was filled. It was so nice doing the pooje with so many people, and in the temple.

Link to Sri Shiva Vishnu Temple is:

For every family who performed the pooje, the temple gave Sri Satyanarayana Idol, the booklet which contains the slokas and the story, 2 bananas and one laddu as prasada.

The pooje also brought back so many memories back from home. My Brother-in-law does the pooje every month in his house. The whole family meets in his house for this pooje. We also plan our visit so that we are there for the Sri Satyanarayana pooje at his house.

Sri Satyanarayana Pooje is a ritual performed by Hindus before/on any major occasion like marriage, house warming ceremony etc. It can also be performed on any day for any reason.

The Sri Satyanarayana Pooje is usually done on the Poornima or Hunnime or Full Moon day of every month. It is also done on special occasions and during times of achievements as an offering of gratitude to the Lord.

I will post the procedure to perform this pooje, all the slokas as well as the story in the next couple of days.

Until than, here is the picture we had taken in my Brother-in-law’s house during the pooje and the elaborate, delicious Authentic Madhwa lunch.

Click on the pictures below to see a bigger images.

Here are some pictures taken before and after doing the Pooje at my brother-in-laws house warming in Bangalore.

Preparation for the pooje

Preparation for the pooje

After the pooje

After the pooje

Typical Madhwa Lunch

%d bloggers like this: