Sree Madhwacharya

ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಧ್ವಮುನಿ ಸ್ಮರಣೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು

Slokas on Sri Madhwacharyaru

shrimadhwacharyaru

ಬ್ರಹ್ಮಾಂತಗುರವಃ ಸಾಕ್ಷಾದಿಷ್ಟಂ ದೈವಂ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಃ |
ಆಚಾರ್ಯಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಃ ಸಂತುಮೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ||

BrahmantaGuravah Sakshadishtam Daivam ShriyahPatih |
Acharyah Srimadacharyaah SantuMe Janma Janmani ||

ಪ್ರಥಮೋ ಹನೂಮನ್ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮ ಏವ ಚ |
ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಸ್ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯಸಾಧಕಃ ||

prathamO hanumAn nAma dviteeyO bheema Eva cha |
pUrNaprajna tRuteEyastu bhagavat kAryasAdhakah ||

ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ |
ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ ||
( ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು – ನ್ಯಾಯಮೃತ )

Abhraman bhangrahitam ajadam vimalam sada |
Anandatheerthamatulam bhaje tapatrayapaham ||
(Sri Vyasarajaru – Nyayamrita)

ತಂ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಂ ಬಾಹುಶಾಖಂ ಸದ್ವಿಜಸೇವಿತಂ |
ವಿದ್ಯಾಹಾಸಲತಾ ಪುಷ್ಪಂ ಮಧ್ವಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ ಭಜೇ ||
( ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರರು – ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾಮೋದ )

Tam panipallavam bahushakham sadvijasevitam |
Vidyahasalata pushpam madhvakalpadrumam bhaje ||
(Sri Vijayendraru – Nyayamrithamoda)

ವಿಶ್ವಂ ಯಸ್ಯ ವಶೇ ಸರ್ವಮನಿಶಂ ಶಂಕರಾದಿಕಂ |
ತಸ್ಯ ವ್ಯಾಯೋಸ್ತ್ರುತಿಯಾಂಶಮಾಶ್ರಯೇ ಶಮವಾಪ್ತಯೇ ||
(ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು – ಶ್ರೀ ಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪರಿಮಳ )

Vishvam yasya vashe sarvamanisham shankradikam |
Tasya vyaostrutiansamashraye shamavaptaye ||
(Sri Raghavendraru – Sree Mannayasudha Parimala)

Harikathamrutasara

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಣಿಮಂತ ಮೊದಲಾ |
ದತಿ ದುರಾತ್ಮರು ಬಂದಧಿಕ ವಿಂ |
ಶತಿ ಕುಭಾಷ್ಯವ ರಚಿಸೆ ನಡುಮನೆಯೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ |
ಸತಿಯ ಜಠರದೊಳವತರಿಸಿ ಬಾ |
ರತಿ ರಮಣ ಮಧ್ವಾಭಿಧಾ ನದಿ |
ಚತುರದಶ ಲೋಕದಲಿ ಮೆರೆದ ಪ್ರತಿಮಗೊಂದಿಸುವೆ || 8 –
ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ – ಮಂಗಲಾಚರಣ ಸಂಧಿ ||

kShitiyoLage maNimaMta modalA |
dati durAtmaru baMdadhika viM |
shati kubhAShyava rachise naDumaneyeMba brAhmaNana |
satiya jaTharadoLavatarisi bA |
rati ramaNa madhwAbhidhA nadi |
chaturadasha lOkadali mereda pratimagoMdisuve ||8||

ಪಂಚ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚಕೆ |
ಪಂಚರೂಪಾತ್ಮಕನೆ ದೈವತ |
ಪಂಚಮುಖ ಶಕ್ರಾದಿಗಳು ಕಿಂಕರರು ಶ್ರ‍ೀಹರಿಗೆ ||
ಪಂಚ ವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವತರತಮ |
ಪಂಚಿಕೆಗಳನು ಪೇಳ್ದಭಾವಿ ವಿ |
ರಂಚಿಯೆನಿಪಾನಂದ ತೀರ್ಥರ ನೆನೆವೆನನುದಿನವು ||೯ – 8 – ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ – ಮಂಗಲಾಚರಣ ಸಂಧಿ||

paMcha bhEdAtmaka prapaMchake |
paMcharUpAtmakane daivata |
paMchamukha shakrAdigaLu kiMkararu shRIharige ||
paMcha viMshati tattwataratama |
paMchikegaLanu pELdabhAvi vi |
raMchiyenipAnaMda tIrthara nenevenanudinavu ||9||

Kalpa Sadhana Sandhi

ಏಕವಿಂಶತಿಮತ ಪ್ರವರ್ತಕ |
ಕಾಕುಮಾಯ್ಸಳ ಕುಹಕ ಯುಕ್ತಿ ನಿ- |
ರಾಕರಿಸಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಹರಿಯೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ||

ಶ್ರೀಕಳತ್ರನ ಸದನ ದ್ವಿಜಪ ಪಿ |
ನಾಕಿಸನ್ನುತ ಮಹಿಮ ಪರಮ ಕೃ|
ಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ || ೨೪-೧ ||

EkaviMshatimata pravartaka |
kaakumaaygaLa  kuhaka yukti ni |
raakarisi sarvOttamanu hari yeMdu sthaapisida ||

shreekaLatrana  sadana dwijapa pi |
naakisannuta  mahima parama kRu |
paakaTaakShadi nODu madhwaa caaryaguruvarya || 24-1||

This page will have lyrics on Sree Madhwacharya our Gurugalu and his compositions.

 1. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ  – Ondu Bari Smarane Salade Lyrics

 2. Brief Description of Sri Madhwa Nama

 3. Sri Madhwa Nama in Sanskrit

 4. Sri Madhwa Nama in English

 5. Sri Madhwa Nama in Kannada

 6. Madhvarayara Nenedu Suddharagiro Lyrics and Audio

 7. Madhvamuniye Guru Madhvamuniye Lyrics and Audio

 8. Preenayamo Vasudevam (Dwadasha 8th Stotra) Lyrics

 9. Ananda Mukunda Aravinda Nayana (Dwadasha 12th Stotra) Lyrics

 10. Parama Padaviya Niva Gurumukhya Pranana Lyrics and Audio

 11. Anandatirtharembo Arthiya Pesarulla Gurumadhva Muniraya Lyrics

16 responses to this post.

 1. Posted by V. Gopal on January 27, 2023 at 11:30 am

  Link from YouTube on Manyu Suktha from Rig Veda. This has one of the earliest or probably the first reference to Madhwa

  Reply

 2. Posted by namitha on November 24, 2015 at 9:01 pm

  it 2 good

  Reply

 3. Posted by Dr Kruthika on September 3, 2015 at 1:06 am

  Very nice work keep up the good work
  How can we add few songs or any other matter?

  Reply

 4. Gr8 work!!!!
  Vinaya Karthik Rao
  devotionalmusic.wordpress.com

  Reply

 5. Posted by N K Sudheendra on October 17, 2014 at 7:53 am

  Meets madam I am not receiving any mails from you madam.I hope you are all well by grace of god

  Reply

 6. Posted by Sudhindra Kulkarni on June 27, 2014 at 4:32 pm

  Hi Meera avare,

  The commentry on Madhwa Nama is very good.

  Many thanks for sharing it.

  Hari Sarvottama Vaayu Jeevottama!!!!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: