Taratamya Bhajane

ಹರಿ ಸರ್ವೋತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತಮ – Hari sarvōtama vāyu jīvōtama

Taratamya means hierarchy. Just like we have hierarchy in every aspect of life, there is hierarchy even between Gods and Jivas. The same hierarchy is maintained in Madhwa philosophy as well. Whether it is doing daily pooja, or doing bhajane.

Below is a list of songs which are chosen as part of Taratamya Bhajane at Shri Krishna Vrindavana Rayara Aradhane 2022.

This page will have lyrics in Kannada, followed by English. Each and every book, each and every web site has many versions of the same songs. If there are any mistakes, please do comment so it can be corrected.

Satya Jagathidu Pancha Bhedavu – Shree Purandara Dasaru

ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿದು ಪಂಚ ಭೇದವು | ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ||ಪ||

ಕೃತ್ಯವರಿತು ತಾರತಮ್ಯದಿ ಕೃಷ್ಣ ನಧಿಕೆಂದು ಸಾರಿರೈ || ಅ.ಪ.| |

ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇದ | ಸರ್ವತ್ರ | ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದವು ||

ಜೀವ ಜಡ ಜಡ ಜಡಕೆ ಭೇದ | ಜೀವ ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ II ೧||

ಮಾನುಷೋತ್ತಮಗಧಿಪ ಕ್ಷಿತಿಪರು | ಮನುಜ ದೇವಗಂಧರ್ವರು ||

ಜ್ಞಾನಿ ಪಿತ್ರಾ ಜಾನಕರ್ಮಜ | ದಾನವಾರಿ ತತ್ವಾತ್ಮರು I| 2 |I

ಗಣಪ ಮಿತ್ರರು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು | ವನ್ನಿನಾರದವರುಣನು ||

ಇವಜ ಸಮ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು | ಮನುಸತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಹನು ||೩ ||

ದಕ್ಷ ಸಮ ಅನಿರುದ್ಧ ಗುರುಶಚಿ | ರತಿ ಸ್ವಯಂ ಭುವ ರಾಲ್ವರು ||

ಕಕ್ಷ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಕಾಮನು ಕಿಂಚಿದಥಿಕನು ಇಂದ್ರನು || 4 ||

ದೇವೇಂದ್ರನಿನಿಂದಧಿಕ ಮಹರುದ್ರ | ದೇವ ಸಮಶೇಷ ಗರುಡರು

ಕೇವಲಧಿಕರು ಶೇಷ ಗರುಡಗೆ ದೇವಿಭಾರತಿ ಸರಸ್ವತಿ ॥೫॥

ವಾಯುವಿಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ವಾಯುದೇವರೇ ಬ್ರಹ್ಮರು |

ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಕೋಟಿ ಗುಣದಿಂದ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಳು ಶ್ರೀ ರಮಾ ॥೬॥

ಅನಂತ ಗುಣದಿಂಲಕುಮಿಗಿಂತ | ಅಧಿಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ||

ಘನ ಸಮರು ಇವಗಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ಹನುಮ ಹೃತ್ಪದ ವಾಸಿಗೆ I೭॥

Satya jagatidu panchabhedavu nitya shri govindana || pa ||
krutyavaritu taaratamyadi krushnanadhikendu saarirai || A. pa||

jiva Ishage bheda sarvatra jiva jivake bhedavu
jiva jadake jadajadake bheda jivajada paramaatmage | 1 |

maanushottamaradhika kshitiparu manujadeva gandharvaru
jjaanapitraajaana karmaja ukta Shesha Shatastaru | 2 |

ganapamitrauu saptarushigalu vahni naarada varunaru
inajage sama chandra suryaru manusuteyu hechchu pravahanu |3|

daksha sama aniruddha shachi guru rati svayambhuvaraarvaru
praanaginda adhika kaamanu kinchidadhikanu indranu |4|

deva indrage adhika maharudra – deva sama sheshagarudaru
kevala rudra shesha garudage devi hechchu sarasvati |5|

vaayuvige samarilla jagadolu vaayudevare brahmaru
vaayubrahmage koti gunadindadhika shaktalu shriramaa |6|

ananta gunagalindadhika lakumige Adi purandaravithalanu
Ganaru samaru illa jagadolu hanumahrutpadmavaasige |7|

Shree Gananatha Sindoora – Shree Purandara Dasaru

ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧುರ ವರ್ಣ
ಕರುಣ ಸಾಗರ ಕರಿವದನ ||ಪ.||

ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ
ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರ ವಿನುತ ||1||

ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ
ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ||೨||

ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಆದಿ ಪೂಜಿತ
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ||೩||

shree gaNanatha sindhura varNa
karuNa sagara Kari vadana || pa ||

Lambodara lakumikara
ambaa suta amara vinuta || 1 ||

siddha chaarana gaNa sevita
siddhi vinayaka te namo namo || 2||

sakala vidya adi poojita
sarvotama te namo namo || 3||

Kayo Shree NarashimaShree Gopala Vittala Dasaru

ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ಕಾಯೋ ||ಪ||

ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ತ್ರಿಯಂಬಕಾದ್ಯಮರೇಶ

ಭಯ ಅಂಧ ತಿಮಿರ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||ಅ ಪ||

ಘೋರ ಅಕಾಲಮೃತ್ಯು ಮೀರಿಬರಲು ಕಂಡು

ಧೀರ ನೀ ಬಿಡಿಸದಿನ್ಯಾರೊ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||೧||

ಭೀಷಣನೆ ಸುಭದ್ರ ದೋಷ ಮೃತ್ಯುಗೆ ಮೃತ್ಯು

ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿಸ್ಥಿತವಿಭುವೆ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||೨||

ಜ್ಞಾನರಹಿತನಾಗಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತರೆ

ನೀನೂ ಮರೆತದ್ಯಾಕೆ ಪೇಳೊ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||೩||

ಪ್ರಬಲೋತ್ತಮನೆನಿಸಿ ಅಬಲರ ಕಾಯದಿರೆ

ಸಬಲರು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುವರೆ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||೪||

ಪಾಲಮುನ್ನೀರಾಗರ ಪದುಮೆ ಮನೋಹರ

ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಜಗತ್ಪಾಲ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||೫||

kaayO shrI naarasiMha kaayO ||pa||

kaayO shrI naarasiMha triyaMbakaadyamarEsha

bhaya aMdha timira maartaaMDa shrI naarasiMha ||a pa||

ghOra akaalamRutyu mIribaralu kaMDu
dhIra nI biDisadinyaaro shrI naarasiMha ||1||

bhIShaNane subhadra dOSha mRutyuge mRutyu
suShumnaanaaDisthitavibhuve shrI naarasiMha ||2||

j~jaanarahitanaagi naa ninna maretare
nInU maretadyaake pELo shrI naarasiMha ||3||

prabalOttamanenisi abalara kaayadire
sabalaru kaMDu meccuvare shrI naarasiMha ||4||

paalamunnIraagara padume manOhara
gOpaalaviThala jagatpaala shrI naarasiMha ||5||

Endu Kambeno – Shree Prasanna Venkata Dasaru

ಎಂದು ಕಾಂಬೆನೊ ಎನ್ನ ಸಲಹುವ ತಂದೆ ಉಡುಪಿಯ ಜಾಣನಾ|
ಮಂದಹಾಸ ಪ್ರವಿಣನಾ ಇಂದಿರಾ ಭೂರಮಣನಾ||

ದೇವಕಿಯ ಜಠರದಲಿ ಬಂದನ ಆವ ಪಳ್ಳಿಲಿ ನಿಂದನಾ|
ಮಾವ ಕಂಸನ ಕೊಂದನಾ ಕಾವನಯ್ಯ ಮುಕುಂದನಾ||೧||

ಕಢಲ ದಡ ದೋಳೆಸೆವ ರಂಗನ ಕಡಗೋಲ್ನೆಣನ ಪಿಡಿದನಾ|
ಮೃಡ ಪುರಂದರ ರೊಡೆಯನಾ ಈರಡಿಗಳಲಿ ಶಿರ ವಿಡುವೆನಾ||೨||

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರಿ ಗೊಲಿದು ದ್ವೊರಕೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನಾ|
ಭವಾಣಕೆ ಪ್ಲವನಾದನಾ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣನಾ||೩||

Endu kāmbeno enna salahuva tande uḍupiya jāṇanā|

mandahāsa praviṇanā indirā bhūramaṇanā||

dēvakiya jaṭharadali bandana āva paḷḷili nindanā|

māva kansana kondanā kāvanayya mukundanā||1||

kaḍhala daḍa dōḷeseva raṅgana kaḍagōlneṇana piḍidanā|

mr̥ḍa purandara roḍeyanā īraḍigaḷali śira viḍuvenā||2||

pūrṇa prajñari golidu dvorake maṇṇinoḷa prakaṭisidanā|

bhavāṇake plava nādanā prasanna veṅkaṭa kr̥ṣṇanā||3||

Madhvamtargata vedavyasa kayo – Shree Vadirajaru

ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಯೊ ಶುದ್ಧ ಮೂರುತಿಯೆ ಸರ್ವೇಶ ||ಪ||

ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸುವ ಭಕುತರಿಗೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಗಳ ಕೊಟ್ಟುದ್ಧರಿಸೊ ದೇವರ ದೇವ ||ಆ.ಪ||

ದ್ವಾಪರದಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಪ ತನ್ನಕೋಪದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ

ಶಾಪಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ಲೋಪ‌ ವಾಗೆ ಅಪಾರ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ

ಶ್ರೀಪತಿಯೆ ಕಾಯೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ ಪಾಪ ವಿರಹಿತಳಾದ ಯಮುನೆಯ

ದ್ವೀಪ ದಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪಗೊಲಿದ ವನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ I೧II

ವೇದವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಲು ತತ್ವವಾದಿ ಜನರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲು

ಮೇದಿನಿ ಸುರರು ಮೊರೆಯಿಡಲು ನಾನಾ ವೇದ ವಿಭಾಗ ವಿರಚಿಸಲು

ಮೋದದಿಂದ ತದರ್ಥ ಭೋಧಕ ವಾದ ಸೂತ್ರ ಪುರಾಣ ವಿರಚಿಸಿ

ವಾದಿಗಳ ನಿರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ | ಸಾಧು ವಂದಿತ ಬಾದರಾಯಣ ||೨||

ಸುಮತಿಗಳಿಗೆ ನೀ ಬೋಧಿಸಿದೆ ಮಿಕ್ಕ ಕುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀ ಛೇದಿಸಿದೆ

ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿಸಿದೆ ಜಗತ್‍ ಸ್ವಾಮಿ ಚರ್ಯವ ನೀ ತೋರಿಸಿದೆ

ವಿಮಲ ರೂಪನೆ ಕಮಲ ನಾಭನೆ ರಮೆಯ ಅರಸನೆ ರಮ್ಯ ಚರಿತನೆ

ಮಮತೆಯಲಿ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ನಮಿಸುವೆನು ಹಯವದನ ಮೂರುತಿ

ವಿಮಲ ರೂಪನೆ ಕಮಲ ನಾಭನೆ ರಮೆಯ ಅರಸನೆ ರಮ್ಯ ಚರಿತನೆ

ಮಮತೆಯಲಿ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ನಮಿಸುವೆನು ಹಯವದನ ಮೂರುತಿ||೩||

madhvamtargata vedavyasa kayo suddha murutiye sarvesa ||pa||

sraddheyimdali ninna bajisuva baktarigebuddhyadigala kottuddhariso devaradeva||a.pa||

dvaparadali obba munipa tannakopadimdali kotta shapa

shapisalu jana lopaapara tatvaswarupa

sripatiye kayemdu moreyidepapa virahitaàlada yamuneya

dvipadali ambigara henninarupakkolidavalalli janiside ||1||

vedavadigaàlella kedalu tatvavadijanaru bayi bidalu

medini surarmoreyidalu nalkuveda vibaga rachisalu

modadimda tadartha bodakavada sutra purana racisi

vadagala nirvada madisadhuvamdita badarayana ||2||

sumatigalige ni bodhiside mikkakumatagalannu cediside

krimiyimda rajyavaliside jagatsvami ninemdu toriside

vimalarupane kamalanabanerameya arasane ramya caritane

mamateyali kodu kamitarthavanamisuvenu hayavadanamuruti||3||


Endigahudo Ninna Darshana – Shree Vijaya Dasaru

ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ || ಪ | |

ಅಂದಿಗಲ್ಲದೇ ಬಂಧ ನೀಗದೋ | | ಅ. ಪ ||

ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ವತ್ಸಲಾಂಛನ |

ದಾನವಾಂತಕ ದೀನ ರಕ್ಷಕ | ೧ |

ಆರಿಗೇ ಮೊರೆ ಇಡಲೊ ದೇವನೇ |

ಸಾರಿ ಬಂದು ನೀ ಕಾಯೋ ಬೇಗನೆ | ೨ |

ಗಜವ ಪೊರೆದೆಯೋ ಗರುಡ ಗಮನನೆ |

ತ್ರಿಜಗ ಭರಿತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲ | ೩ |

endigahudo ninna darusana || pa ||

andigallade bandha nigado || a pa||

ganalola sri vatsalancana |

danavantaka dinarakshaka | 1 |

arige more idalo devane |

saribandu ni kayo begane | 2 |

gajava poredeyo garudagamanane |

trijagabarita sri vijaya vithala | 3 ||


Bhagyada Lakshmi Baramma – Shree Purandara Dasaru

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮಾ

ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮಾ | ಪ |

ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ  ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಿನ ನಾದವ ತೋರುತ

ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಗೆ ವೇಳೆಗೆ

ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ | ೧ |

ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ ಬಾರೆ

ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ

ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ

ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ | ೨ |

ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು

ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ

ಸತ್ಯವ ತೋರುತ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ

ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಗೊಂಬೆ | ೩ |

ಸಂಖ್ಯೆ ಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು

ಕಂಕಣ ಕೈಯ್ಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ

ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ

ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ | ೪ |

ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ

ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ

ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ | ೫ |

bhAgyada lakShmI bArammA nammamma nI sau
bhAgyada lakShmI bArammA || pa||

hejjaya mele hhejjeyanikkuta gejje kAlgaLa dhvaniya madutha
sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante || 1 ||

kanaka vrStiya kareyuta bAre mana kAmanaya siddhiya tOrE
dinakara kOTi tEjadi hoLeva janakarAyana kumAri bega || 2 ||

attittalagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumangaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLevA puttaLi bombe || 3||

sankhye illAda bhAgyava koTTu kankaNa kaiya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcane venkaTaramaNana binkada rANI || 4 ||

sakkare tuppada kAluve harisi shukravAradha pUjaya vELage
akkareyuLLa aLagiri rangana cokka purandara viThalana rANI || 5 ||

Jaya Kolhapura nilaye

ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯೆ ಭಜಧಿಷ್ಟೇತರ ವಿಲಯೆ
ತವಪಾದೌ ಹೃದಿಕಲಯೆ ರತ್ನರಚಿತ ವಲಯೆ || ಪ||

ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರಜಾತೆ ಕುರು ಕರುಣಾಮಯಿಭೀತೆ
ಜಗದಂಬಾಭಿದಯಾತೆ ಜೀವತಿ ತವಪೋತೆ || ೧||

ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರಸದನಾ ಜಯ ಕಾಂತ್ಯಾಜಿತ ಮದನಾ
ಜಯ ದುಷ್ಟಾಂತಕ ಕದನಾ ಕುಂದಮುಕುಲರದನಾ ||೨||

ಸುರರಮಣೀ ನುತಚರಣೆ ಸುಮನಃ ಸಂಕಟಹರಣೆ
ಸುಸ್ವರ ರಂಜಿತವೀಣೆ ಸುಂದರ ನಿಜಕಿರಣೆ || ೩||

ಭಜದಿಂದೀವರ ಸೋಮಾ ಭವ ಮುಖ್ಯಾಮರಕಾಮಾ
ಭಯ ಮೂಲಾಲಿವಿರಾಮಾ ಭಂಜಿಕ ಮುನಿಭೀಮಾ ||೪||

ಕುಂಕುಮ ರಂಜಿತಫಾಲೆ ಕುಂಜರ ಬಾಂಧವಲೋಲೆ
ಕಲಧೌತೌಮಲಚೈಲೆ ಕೃಂತಕುಜನಜಾಲೆ ||೫||

ಧೃತ ಕರುಣಾರಸಪೂರೆ ಧನದಾನೊತ್ಸವ ಧೀರೆ
ಧ್ವನಿಲವನಿಂದಿತಕೀರೆ ಧೀರೆದನುಜದಾರೆ ||೬||

ಸುರ ಹೃತ್ಪಂಜರಕೀರಾ ಸುಮಗೇಹಾರ್ಪಿತ ಹಾರಾ
ಸುಂದರ ಕುಂಜವಿಹಾರ ಸುರ ವರ ಪರಿವಾರಾ ||೭||

ವರ ಕಬರೀ ಧೃತ ಕುಸುಮೆ ವರಕನಕಾಧಿಕಸುಷುಮೆ
ವನ ನಿಲಯಾ ದಯಭೀಮೆ ವದನ ವಿಜಿತ ಸೋಮೆ ||೮||

ಮದಲಕ ಭಾಲಸಗಮನೆ ಮಧು ಮಥನಾಲಸ ನಯನೇ
ಮೃದು ಲೋಲಾಕ ರಚನೆ | ಮಧುರ ಸರಸಗಾನೇ ||೯||

ವ್ಯಾಘ್ರಪುರೀವರನಿಲಯೇ ವ್ಯಾಸಪದಾರ್ಪಿತಹೃದಯೆ
ಕುರುಕರುಣಾಮಹಿಸದಯೇ | ವಿವಿಧನಿಗಮಗೇಯೇ ||೧೦||

jaya kolhApura nilaye bajadhiShTetaravilaye

tavapAdau hridikalaye ratna rachita valeye || pa||

jaya jaya sAgarajAte kuru karuNAmayibhIte

jagadambAbhidhyAte jIvati tavapote || 1||

jaya jaya sAgarasadanA jaya kAntyAjita madanA

jaya duShTAntaka kadanA kundamukularadanA ||2||

suraramaNI nutacharaNe sumanaH sankaTaharaNe

suswara ranjitaveeNe sundara nijakiraNe || 3||

bhajadindIvara somA bhava mukhyAmarakAmA

bhaya mUlAlivirAmA bhanjika munibhImA ||4||

kumkuma ranjitafAle kunjara bAndavalole

kaladhautAumalachaile krintakujanajAle ||5||

dhrita karuNArasapUre dhanadAnotsava dhIre

dhvanilavaninditakIre dhIredanujadAre ||6||

sura hrutpanjarakIrA sumagehArpita hArA

sundara kunjavihAra sura vara parivArA ||7||

vara kabarI dhrita kusume varakanakAdhikasuShume

vana nilayA dayabhIme vadana vijita some ||8||

madalaka bhAlasagamane madhu mathanAlasa nayane

mrudulolAlaka rachaNe madhura sarasagAne ||9||

vyAgrapurivaranilaye vyAsapadArpitahrudaye

kurukaruNAmahisadaye vividanigamageye ||10||

Pavamana Pavamana

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ
ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ |ಪ|

ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ
ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ |ಅ.ಪ|

ಹೇಮ ಕಚ್ಚುಟ ಉಪವೀತ ಧರಿಪ ಮಾರುತ
ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ರಹಿತ
ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನಿರ್ಭೀತ
ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜದೂತ
ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕೆ
ಕಾಮಿಪೆ ಎನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ
ಈ ಮನಸಿಗೆ ಸುಖಸ್ತೋಮವ ತೋರುತ
ಪಾಮರ ಮತಿಯನು ನೀ ಮಾಣಿಪುದು || 1 ||

ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ
ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ
ನಿರ್ಜರ ಮಣಿದಯಾ ಪಾರ ವಾರ ಉದಾರ
ಸಜ್ಜನರಘವ ಪರಿಹಾರ
ಅರ್ಜುನಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವಾನಿಸಿ ನಿಂದು
ಮೂರ್ಜಗವರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಿ
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಜ ಪಾದದ ಧೂಳಿ
ಮಾರ್ಜನದಲಿ ಭವ ವರ್ಜಿತನೆನಿಸೊ || 2 ||

ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ
ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ
ನೀನೆ ಶರ್ವಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣಾದ್ಯಮರರಿಗೆ
ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪ ವರೇಣ್ಯ
ನಾನು ನಿರುತದಲಿ ಏನೇನೆಸಗಿದೆ
ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನೊ
ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠಲನ
ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡುವದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ || 3 ||

pavamAna pavamAna jagada prANa
saMkaruShaNa bhava BayAraNya dahana | pa |


SravaNave modalAda navavidha Bakutiya
tavakadiMdali koDu kavijanapriyA | apa |

hEma kacchUTa upavIta dharipa mArutha
kAmAdivargarahitA

vyOmAdi sakala vyAvputA nirBItA
rAmachaMdrana nijadUta

yAma yAmake ninAradhipudake
kAmipe enagidu nEmisi pratidina manasige suKastOmava
tOruta pAmaramatiyanu nImANipudO || 1 ||

vajra SarIra gaMBIra mukuTadhara durjanavanakuThAra
nirjaramaNi dayA pArAvArA udAra sajjanaraGaparihAra
arjunagolidaMdu dhvajavAnisi niMdu mUrjagavarivaMte
garjane mADidi hejje hejjege nin abja pAdadoLi mUrjagadali
Bavavarjita nenisO || 2 ||

prANa apAna vyAna udAna samAna AnaMda BArati ramaNa
nIne SarvAdigIrvANAdyarige jAnadhanapAlipa varENya
nAnu nirutadali EnEnesaguve mAnasAdi karma
ninagoppisidenO prANanAtha sirivijayaviThalana
kANisikoDuvudu BAnuprakASa || 3 ||

Veera Hanuma – Shree Purandara Dasaru

ವೀರ ಹನುಮ ಬಹು ಪರಾಕ್ರಮ ||ಪ||
ಸಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಜೀವರೋತ್ತಮ ||ಅ.ಪ||

ರಾಮ ದೂತನೆನಿಸಿ ಕೊಂಡೆ ನೀ ರಾಕ್ಷಸರ
ವನವನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಂದೆ ನೀ
ಜಾನಕಿಗೆ ಮುದ್ರೆಯಿತ್ತು ಜಗತಿಗೆಲ್ಲ ಹರ್ಷವಿತ್ತು
ಚೂಡಾಮಣಿಯ ರಾಮಗಿತ್ತು ಲೋಕಕೆ ಮುದ್ದೆನಿಸಿ ಮೆರೆವ || 1 ||

ಗೋಪಿಸುತನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿ ಗದೆಯ ಧರಿಸಿ
ಬಕಾಸುರನ ಸಂಹರಿಸಿದೆ
ದ್ರೌಪದಿಯ ಮೊರೆಯ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೀಚಕನ್ನ ಕೊಂದು
ಭೀಮನೆಂಬ ನಾಮ ಧರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಾಮ ಧೀರನಾಗಿ || 2 ||

ಮಧ್ಯಗೇಹನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನೀ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮಸ್ಕರೀಯ ರೂಪಗೊಂಡೆ ನೀ
ಸತ್ಯವತಿಯ ಸುತನ ಭಜಿಸಿ ಸನ್ಮುಖದಿ ಭಾಷ್ಯ ಮಾಡಿ
ಸಜ್ಜನರ ಪೊರೆವ ಮುದ್ದು ಪುರಂದರವಿಠಲನ ದಾಸ || 3 ||

Veera Hanuma Bahu paraakrama || pa||
Sugnana vittu paalisenna jeevarotthama|| A Pa||

Raama dhoota nenisi konde nee
Raakshasara vanavanella kittu bande nee|
Jaanakige mudre ittu jagattigella harushavittu
Choodamaniya Raamagittu, lokake muttenisi mereva ||1||

Gopisutana paada poojisi Gadheya dharisi

bakaasurana samhariside|
Draupadiya moreya keli matte keechakanna kondu
Bheema nemba naama dharisi Sangraama dheeranaagi jagadi || 2 ||

Madhya gehanalli janisi nee
Baalyadalli matsariya roopa gonde nee|
Sathyavathiya sutana bhajisi sanmukhadi bhaashya maadi
Sajjanara poreva muddu Purandara vittalana daasa ||3||

Kailasa Vasa – Shree Vijaya Dasaru

ಕೈಲಾಸ ವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ || pa ||

ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ|| a. pa ||

ಅಹೋ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ನಾನು ಅನುಚರಾಗ್ರನೆಯಾಗಿ

ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಚರಿಸಿದೆನೊ ಮಹದೇವನೆ

ಅಹಿ ಭೂಷಣನೇ ಎನ್ನವಗುಣಗಳನೆನಿಸದಲೆ

ವಿಹಿತ ಧರ್ಮದಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಂಭೋ || ೧ ||

ಮನಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ

ಅನಲಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಿಲ್ಲದೆ

ದನುಜ ಮದ ಗಜ ಹಾರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವ ಮಾಲ್ಪೆ

ಮಣಿಸೋ ಈ ಶಿರವ ಸಜ್ಜನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ || ೨ |

ಭಾಗೀರಥೀ ಧರನೇ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯಾ

ಲೇಸಾಗಿ ನೀ ಸಲಹೋ ಸಂತತ ಸರ್ವದೇವ

ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಂಘ್ರಿ

ಜಾಗು ಮಾಡದೇ ಭಜಿಪ ಭಾಗ್ಯವನೆ ಕೊಡೂ ಶಂಭೋ | |೩ ||

kailasa vasa gaurisa isa || pa ||

tailadhareyante manasu kodu hariyalli || a. pa||

aho ratriyali nanu anucaragraneyagi 

mahiyolage carisideno 

mahadevane ahi bushanane ennavagunagalanenisadale 

vihita dharmadi vishnu baktiyannu sanbo || 1 ||

manasu karanavalla papa punyakkella 

analakshi ninna prerane yillade 

danuja mada gaja hari danda pranamava malpe 

maniso i sirava sajjana carana kamaladalli || 2 ||

bagirathi dharane bayava pariharisayya 

lesagi ni salaho santata 

sarvadeva bhagavata janapriya vijayavithala nangri 

jaagu madade bajipa bhagyane kodu shambho || 3 ||

Guru Madhwa Rayarige Namo Namo – Shree Guru Shrisha Vittala

ಗುರು  ಮಧ್ವ  ರಾಯರಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ

ಗುರು  ಮಧ್ವ  ಸಂತತಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ || pa||

ಶ್ರಿಪಾದರಜರಿಗೆ   ಗುರು  ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ

ಗುರು  ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ನಮೋ  ನಮೋ || 1 ||

ರಾಘವೇಂದ್ರ  ರಾಯರಿಗೆ  ವೈಕುಂಠ  ದಾಸರಿಗೆ

ಪುರಂದರ  ದಾಸರಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ || 2 ||

ಗುರು  ವಿಜಯ  ದಾಸರಿಗೆ  ಭಾಗಣ್ಣ  ದಾಸರಿಗೆ

ಶ್ರೀ  ರಂಗ  ವಲಿದ  ದಾಸರಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ || 3 ||

ಪರಮ  ವೈರಾಗ್ಯಶಲಿ  ತಿಮ್ಮಣ್ಣ  ದಾಸರಿಗೆ

ಹುನ್ದೆಕಾರ  ದಾಸರಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ || 4 ||

ಗುರು  ಶ್ರೀಶ  ವಿಠಲನ   ಪರಮ  ಭಕ್ತರ  ಚರಣ

ಸರಸಿಜ  ಯುಗಗಳಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ || 5 ||

guru madhva rayarige namo namo

guru madhva saantatige namo namo || pa||

shripadarajarige guru vyasarajarige

guru vadirajarige namo namo || 1 ||

raghavendra rayarige vaikunaa dasarige

purandara dasarige namo namo || 2 ||

guru vijaya dasarige bhaganna dasarige

shri ranga valida dasarige namo namo || 3 ||

parama vairagyashali timmanna dasarige

hundeekara dasarige namo namo || 4 ||

guru shrisha vithalanna parama bhaktara charana

sarasija yugagalige namo namo || 5 ||

Tunga Theeradhi Ninta SuyativaraShree Jaganatha Vittala Dasaru

ತು೦ಗಾತೀರದಿ ನಿ೦ತ ಸುಯತಿವರನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ || pa||
ಸ೦ಗೀತಪ್ರಿಯ ಮ೦ಗಳಸುಗುಣ ತರ೦ಗ ಮುನಿಕುಲೋತ್ತು೦ಗ ಕಾಣಮ್ಮ || a Pa||

ಚಲುವ ಸುಮುಖ ಫಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ ನಾಮಗಳು ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ಜಲಜಮಣಿ ಕೊರಳಲಿ ತುಳಸಿಮಾಲೆಗಳು  ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ಸುಲಲಿತಕಮ೦ಡಲದ೦ಡವ ಧರಿಸಿಹನ್ಯಾರೇ  ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ
ಖಳ ಹಿರಣ್ಯಕನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಲ್ಹಾದನು ತಾನಿಲ್ಲಿಹನಮ್ಮ          || ೧ ||

ಸು೦ದರಚರಣದ್ವ೦ದ್ವ ಸುಭಕುತಿಗಳಿ೦ದ  ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ವ೦ದಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಭೂಮಿಸುರರಿ೦ದ  ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ಚ೦ದದಿ೦ದಲ೦ಕೃತರಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವರ  ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ಹಿ೦ದೆ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೆ೦ದೆನಿಸಿದ ಕರ್ಮ೦ದಿಗಳರಸ ಯತೀ೦ದ್ರ –ಕಾಣಮ್ಮ || ೨ ||

ಅಭಿನವ ಜನಾರ್ಧನವಿಠ್ಠಲನ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ನಭಮಣಿಯ೦ದದಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸುವ  ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ಅಭಿವ೦ದಿತರಿಗೆ ಅಖಿಳಾರ್ಥಗಳ ಸಲ್ಲಿಸುವ  ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ಶುಭಗುಣನಿಧಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ೦ದ್ರಗುರು ಅಬ್ಜಭವಾ೦ಡದೊಳು ಪ್ರಬಲ ಕಾಣಮ್ಮ || ೩ ||

Tunga teeradi ninta suyativaranyare pelammayya || pa||
sangeetapriya mangalasugunataranga munikulottunga kanamma || A Pa||

Cheluva sumukha phaneyalli tilaka namagalu nodamma
jalamaniya koralalli tulasimalegalu pelamma
sulalita kamandalu dandavane dharisihane nodamma
kshulla hiranyakanalli janisida prahladanu tanillihanamma ||1||

Sumdara charanaravindake bhakutiyalinda nodamma
vandisi stutisuva bhusuravrunda nodamma
chandadalamkrutiyinda shobhisuvananda nodamma
hinde vyasamuniyendenisida karmamdigala rasaghadinda rahitane ||2||

Abhinava janardhana vithalana dhyanisuva nodamma
abhivandisidavarige akhilarthava sallisuva nodamma
nabhamaniyandadi vividhadi shobhisuva nodamma
shubhagunanidhi raghavendra guru abujabhavandadi prabala kanamma ||3||

Baro Guru Raghavendra – Shree Gurusheesha Vittala Dasaru

ಬಾರೋ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಬಾ             || ಪ ||


ಹಿಂದುಮುಂದಿಲ್ಲೆನಗೆ ನೀ ಗತಿ
ಎಂದು ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ
ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಕರಪಿಡಿ
ನಂದಕಂದಮುಕುಂದ ಬಂಧೋ        || 1 ||

ಸೇವಕನೆಲವೊ ನಾನು  ಧಾವಿಸಿ ಬಂದೆನು
ಸೇವೆ ನೀಡೆಲೊ ನೀನು
ಸೇವಕನ ಸೇವೆಯನು ಸೇವಿಸಿ
ಸೇವ್ಯಸೇವಕ ಭಾವವೀಯುತ
ಠಾವುಗಾಣಿಸಿ ಪೊರೆಯೊ ಧರೆಯೊಳು
ಪಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾವ ಕರುಣಿ        || 2 ||

ಕರೆದರೆ ಬರುವಿಯೆಂದು ಸಾರುವುದು ಡಂಗುರ
ತ್ವರಿತದಿ ಒದಗೋ ಬಂದು
ಜರಿಯ ಬೇಡವೊ ಬರಿದೆ ನಿನ್ನಯ
ವಿರಹ ತಾಳದೆ ಮನದಿ ಕೊರಗುವೆ
ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ನಿರುತದಲಿ ಎನ
ಗ್ ಹರುಷದಲಿ ನೀನಿರುತ ಕೊಡುತಲಿ        || 3 ||

ನರಹರಿಪ್ರಿಯನೆ ಬಾ  ಗುರುಶ್ರೀಶವಿಠ್ಠಲನ
ಕರುಣಾಪಾತ್ರನೆ ಬೇಗ ಬಾ
ಗುರುವರನೆ ಪರಿಪೋಷಿಸೆನ್ನನು
ಮರೆಯದಲೆ ತವಚರಣಕೋಟಿಯಲಿರಿಸಿ
ಚರಣಾಂಬುಜವ ತೋರುತ
ತ್ವರಿತದಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಾ ಬಾ        || 4||

Baro Guru Raghavendra 

Barayya Ba Ba || pa||

Hindu MundilLenage NeeGati
Yendu Pondide Ninna Padava
BandhaNava BidiSenna KaraPidi
Nanda Kanda Mukunda Bandhu || 1||

Sevakanelo Nanu dhavisi bandenu
Seve niiDelo Neenu
Sevakana Seveyanu Sevisi
Sevya Sevyaka BhaavaViiyuta
thavuganisi Poreyo Dhareyolu
Pavanatmaka Kava Karuni || 2 ||

Karedare Baruviiyendu Saruvudu Dangura
Tvaritadi Odago Banduu
Jareyu bhedavo Barade Ninna
Viraha Talade manades koraguve
Hariya Smareneya Niiruthadali yena
Harushadali Nii Niruta Kodutali || 3 ||

Narahari Priyane Baa GuruShreeshaVittalanna
Karuna Pathrane Bega Baa
Guruvarane pariposhiSennanu
Mareyadale Tava Charana KoteyaLirisi 

CharanamBujava Toruta
Tvaritadali Ododi Baa Baa || 4 ||

Raya Baro Thande Thayi BaroShree Guru Jaganatha Vittala Dasaru

ರಾಯ ಬಾರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಾರೋ | ನಮ್ಮನು ಕಾಯ ಬಾರೋ |
ಮಾಯಿಗಳ ಮದಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ ಬಾರೋ ||

ವಂದಿಪ ಜನರಿಗೆ ಮಂದರ ತರುವಂತ | ಕುಂದದಭಿಷ್ಟವ ಸಲ್ಲಿಸುತಿಪ | ರಾಯ ಬಾರೋ |
ಕುಂದದಭಿಷ್ಟವ ಸಲ್ಲಿಸುತಿಪ ಸರ್ವಜ್ಞ | ಮಂದನ ಮತಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ ಬಾರೋ ||1||

ಆರುಮೂರು ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಗ್ರಂಥದ ಸಾರಾರ್ಥ ತೋರಿದಿ ಸರ್ವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ರಾಯ ಬಾರೋ |
ತೋರಿದಿ ಸರ್ವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸುರಿಗಳರಸನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ ಬಾರೋ || 2||

ರಾಮಪಾದಾಂಬುಜ ಸದ್ಭೃಂಗ ಕೃಪಾಂಗ ಭ್ರಾಮಕ ಜನರ ಮಾನಭಂಗ ರಾಯ ಬಾರೋ
ಭ್ರಾಮಕ ಜನರ ಮಾನಭಂಗವ ಮಾಡಿದ ಧೀಮಂತರೊಡೆಯನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ ಬಾರೋ ||3||

ಭೂಸುರ ಚರಿತಾನೇ ಭೂಸುರ ವಂದ್ಯನೇ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರರ್ಯರ ವರಪುತ್ರ ರಾಯ ಬಾರೋ
ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರರ್ಯರ ವರಪುತ್ರ ವರಯೋಗಿ ದೇಶಿಕರೊಡೆಯನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ ಬಾರೋ ||4||

ಭೂತಲನಾಥನ ಭೀತಿಯ ಬಿಡಿಸಿದೆ ಪ್ರೇತತ್ವ ಕಳೆದಿ ಮಹಿಷಿಯ ರಾಯ ಬಾರೋ
ಪ್ರೇತತ್ವ ಕಳೆದಿ ಮಹಿಷಿಯ ಮಹಾ ಮಹಿಮಾ ನಾಥ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಬಾರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಾರೋ ||5||

Raya baro tande tayi baro nammanu kaya baro |

mayigala madisida raghavendra raya baro ||

vandipa janarige mandara taruvantha  kundada bhishtava salisutirpa  raya baro
kumdada bhishtava salisutirpa sarvagna mandana matige raghavendra raya baro ||1||

aarumuru elu nalku entu granthada sarartha toridi sarvarige nyayadinda  raya baro
toridi sarvarige nyayadinda sarvagna surigalarasane raghavendra raya baro || 2||

rama padambhuja sadbhrunga krupanga  bhramaka janara manabhanga  raya baro
bhramaka janara manabhangava madida dhimantarodeyane raghavendra raya baro ||3||

bhusura charitane bhusura vandyane  shri sudhindraryara varaputra raya baro
shri sudhindraryara varaputra varayogi deshikarodeyane raghavendra raya baro ||4||

bhutalanathana bhitiya bidiside pretatva kaledi mahishiya  raya baro
pretatva kaledi mahishiya maha mahima natha guru jagannatha vithala baro thande thayi baro || 5 ||

Rathavanerida raghavendra sadhgunasandra – Shree Gopala Vittala Dasaru

ರಥವನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣಗಣಸಾಂದ್ರಾ         

ಸತತ ಮಾರ್ಗದಿ ಸಂತತ ಸೇವಿಪರಿಗೆ || pa||
ಅತಿ ಹಿತದಲಿ ಮನೋರಥವ ನೀಡುವೆನೆಂದು              ||ಅ.ಪ||

ಚತುರ ದಿಕ್ಕುವಿದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಪ ಜನರಲ್ಲಿ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಓಲೈಸುತಲಿ ವರಗಳ ಬೇಡುತಲಿ
ನುತಿಸುತ ಪರಿಪರಿ ನತರಾಗಿ ಹರಿಗೆ
ಗತಿಪೇಳದೆ ಸರ್ವಥಾ ನಾ ಬಿಡೆನೆಂದು                       ||೧||

ಅತುಲ ಮಹಿಮಾನೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಿತಿವಂಶದಲಿ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಉಚಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಅತಿಶಯವಿರುತಿರೆ ಪಿತನ ಬಾಧೆಗೆ ಮನ್ಮಥ-
ಪಿತನೊಲಿಸಿದೆ ಜಿತ ಕರುಣದಲಿ                                ||೨||

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೆ ಯತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಪ್ರತಿವಾದಿಕದಳಿವನಕರಿಯೆ ಕರ ಮುಗಿವೆನು ದೊರೆಯೆ
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ಗೋಪಾಲವಿಠಲನ ಸ್ಮರಿಸುತ ಪ್ರತಿ
ಮಂತ್ರಾಲಯದೊಳು   ಅತಿ  ಮೆರೆವ                          ||೩||

rathavanerida raghavendra sadhgunasandra
satata margadi santata seviparige || pa||
ati hitadali manorathava niduvenendu || a Pa||

chatura dikkudikkugaLalli aripa janaralli
mitiyillade bandu Olaisutali varagala bedutali
nutisuta paripari nataragiharige
gati pelade sarvatha bidenendu ||1||

atulamahima niya dinadalli ditija vamshadali
utapattiyagi uchitadali uttamamatiyalli
atishayavirutire pitana badhege man
mathapitanoliside jitakaranadali ||2||

prathama prahlada vyasamuniye yati rAghavEndra
prativadi kadalivana kariye karamugivenu doreye
kshitiyoLu gopalaviThalana smarisuta
prati mantralayadolu ati mereve ||3||

Jaya Jaya Veeve Raghavendra

Kannada – https://drive.google.com/file/d/1AX8O_X56NnBJZtPDno-vOvgEiN9gvyuC/view

English – https://meerasubbarao.wordpress.com/2008/06/29/shri-raghavendra-ashtotra-108-shathanamavali-jaya-jaya-veeve-raghavendra-lyrics/

English – https://drive.google.com/file/d/1GhlZYsLldM2Orof_970MZwF59B5MR1J9/view


Toogire Rayara

Kannada – https://drive.google.com/file/d/10djZe8BZiab05aJsBn41pj84djdgVOo_/view


Vittalayya Vittalayya Shree Jaganatha Dasaru

ವಿಠಲಯ್ಯ ವಿಠಲಯ್ಯ ||ಪ||

ತಟಿತ್ಕೋಟಿ ನಿಭಕಾಯ ಜಗನ್ನಾಥ ||ಆ.ಪ||

ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಅಜಭವ ಸುರನುತ
ಭಜಕಾಮರತರು ಕುಜನ ಕುಠಾರಾ ||1||

ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಎನ್ನ
ಸಾಕುವರಾರು ದಯಾಕರ ಮೂರುತಿ ||2||

ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವನೆಂಬ ತವ
ಬಿರಿದು ಕಾಯೋ ಕರಿವರದ ಜಗನ್ನಾಥ ||3||

Vithalayya vithalayya ||pa||

Tatitkoti nibakaya jagannatha ||a.pa||

Bajisuve ninnanu ajabava suranuta
Bajakamarataru kujana kuthara ||1||

Nee karunisade nirakarisalu enna
sakuvararo dayapara muruti ||2||

Sharanagataranu porevenemba tava
birudu kayo karivada jagannatha ||3||

Sripathiyu Namage – Shree Purandara Dasaru

ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವೀಯಲಿ

ವಾಣಿಪತಿಯು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಲಿ || pa ||

ಸುರರ ಗಣವನು ಪೊರೆಯೆ ವಿಷವ ಕಂಠದಲಿಟ್ಟ

ಹರ ನಮಗೆ ಸತತ ಬೆಂಬಲವೀಯಲಿ || 1 ||

ನರರೊಳುನ್ನತವಾದ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಂಗಳನು

ಪುರುಹುತ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಸಲಿ ನಮಗೆ || 2 ||

ವಿನುತ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದವಿನಾಯಕನ ದಯದಿಂದ

ನೆನೆದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಲಿ || 3 ||

ದಿನದಿನದಿ ಅಶ್ವಿನಿಗಳು ಆಪತ್ತುಗಳ ಕಳೆದು

ಮನಕೆ ಹರುಷವನಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸಲಿ ಬಿಡದೆ || 4 ||

ನಿರುತ ಸುಜ್ಞಾನವನು ಈವ ಮಧ್ವರಾಯ

ಗುರುಗಳಾಶೀರ್ವಾದ ನಮಗಾಗಲಿ || 5 ||

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಸಕಲ

ಸುರರ ಒಲುಮೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ || 6 ||

Shripatiyu namage sampadaviyali 

Vanipatiyu namage dhirgayu kodali

Surara ganavanu poreya vishava kanthadalitta 

hara namage sahayakanagali ||

nararolunnatavada bhoga bhagyangalanu 

puruhuta purna madisali namage ||

Vinuta siddhi pradanu vighnesha dayadinda 

neneda karyagalella neraverali ||

dinadinadi ashwiniapattugala kaledu 

manake harshavanittu mannisali bidade ||

Niruta sujnanavanu eva madhvaraya 

gurugalashirvada namagagali |

purandara vittalanna karunadindali sakala 

surarolume namage sthiravagali ||

Bideno ninnangri srinivasa – Shree Prasanna Venkatesha Dasaru

ಬಿಡೆನೋ ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಎನ್ನ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಲಲೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ಪ |

ನಿನ್ನುಡಿಯೇ ಜಿತೆಲ್ಲೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಎನ್ನ ನಡೆತಪ್ಪು ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ಅ.ಪ. |

ಬಡಿಯೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಎನ್ನೊಡಲ ಹೊಯ್ಯದಿರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನಾ ಬಡವ ಕಾಣೆಲೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನಿನ್ನೊಡಲ ಹೊಕ್ಕೆನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ೧ |

ಪಂಜು ಪಿಡಿವೆನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನಿನ್ನೆಂಜಲ ಬಳಿದುಂಬೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನಾ ಸಂಜೆ ಉದಯಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಕಾಳಂಜಿಯ ಪಿಡಿವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ೨ |

ಸತ್ತಿಗೆ ಚಾಮರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನಾನೆತ್ತಿ ಕುಣಿವೆನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನಿನ್ನ ರತ್ನದ ಹಾವಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನಾ ಹೊತ್ತು ನಲಿವೆನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ |೩ |

ಹೇಳಿದಂತಾಲಿಹೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನಿನ್ನಳಿಗಳಾಗಿಹೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಅವರೂಳಿಗವ ಮಾಳ್ಪೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಬಿದದೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ೪ |

ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೋಳಿಗೆಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಕಳ್ಳ ಕುನ್ನಿ ನಾನಾಗಿಹೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನವರೊದ್ದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನನಗಿನ್ನು ಲಜ್ಜೇತಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ೫ |

ಬೀಸಿ ಕೊಲ್ಲಲವರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಮುದ್ರೆ ಕಾಸಿ ಚುಚ್ಚಲವರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಮಿಕ್ಕ ಕಾಸಿಗಂಜೆನಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಎಂಜಲಾಸೆಯ ಬಂಟನಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ೬ |

ಹೇಸಿ ನಾನಾದರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಹರಿದಾಸರೊಳು ಪೊಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಕೇಳಿಹೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಅವಾಸಿಯ ಸೈರಿಸೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ೭ |

ತಿಂಗಳನವನಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ವತ್ಸರಂಗಳವನಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ರಾಜಂಗಳ ಸವಡಿಪೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಭವಂಗಳ ದಾಟುವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ |೮ |

ನಿನ್ನವ ನಿನ್ನವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ನಾ ಅನ್ಯರ ನರಿಯೆನೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಅಯ್ಯ ಮನ್ನಿಸು ತಾಯ್ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ೯ |

bideno ninnangri srinivasa

enna dudisikollalo srinivasa | pa |

ninnudiye jienglo srinivasa

enna nadetappu kayo srinivasa | a.pa. |

badiyo bennalli srinivasa

ennodala hoyyadiru srinivasa

na badava kanelo srinivasa

ninnodala hokkeno srinivasa | 1 |

panju pidiveno srinivasa

ninnenjala balidunbe srinivasa

na sanje udayake srinivasa

kalanjiya pidive srinivasa | 2 |

sattige camara srinivasa

nanetti kuniveno srinivasa

ninna ratnada havige srinivasa

na hottu naliveno srinivasa |3 |

helidantalihe srinivasa

ninnaligalagihe srinivasa

avaruligava malpe srinivasa

enna paliso bidade srinivasa | 4 |

ninna nama holigesrinivasa

kalla kunni nanagihe srinivasa

katti ninnavaroddare srinivasa

nanaginnu lajjetake srinivasa | 5 |

bisi kollalavare srinivasa

mudre kasi cucchalavare srinivasa

mikka kasiganjenayya srinivasa

enjalaseya bantana srinivasa | 6 |

hesi nanadare srinivasa

haridasarolu pokke srinivasa

avara basheya kelihe srinivasa

avasiya sairiso srinivasa | 7 |

tingalanavanalla srinivasa

vatsarangalavanalla srinivasa

rajangala savadipe srinivasa

bavangala datuve srinivasa |8 |

ninnava ninnava srinivasa

na anyara nariyeno srinivasa

ayya mannisu taytande srinivasa

prasanna venkatadri srinivasa | 9 |

Pandarapuravembha Dhoda Nagara – Shree Purandara Dasaru

ಪಂಢರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ಸಾಹುಕಾರ
ವಿಠೋಬನಿರುವದು ನದಿತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಢರಿಭಜನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ||ಪ.||

ತಂದೆ ನೀನೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ನೀನೆ ಬಳಗ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ
ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ||೧||

ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ತುಳಸಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ವ್ಯಾಪಾರ
ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಬುಕ್ಕಿಯ ಗಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಸ್ನಾನ ಬಲು ಅಂದ ||೨||

ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ
ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ||೩||

paMDharApuraveMba doDDa nagara alli viThObaneMba sAhukAra
viThObaniruvadu naditIra alli paMDharibhajane vyApAra ||pa.||

taMde nIne tAyi nIne pAMDuraMga namma baMdhu nIne baLaga nIne pAMDuraMga
bhaktara pOShaka pAMDuraMga namma muktidAyaka pAMDuraMga ||1||

viThObanige priya tuLasihAra alli bhakta janara vyApAra
viThObanige priya bukkiya gaMdha alli chaMdrabhAgA snAna balu aMda ||2||

shrIhari viThThala pAMDuraMga jaya hari viThThala pAMDuraMga
viThThala viThThala pAMDuraMga namma puraMdara viThThala pAMDuraMga ||3||

Ranga Ninna Kondaduva – Shree Jaganatha Vittala Dasaru

ರಂಗಾ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವ  ಮಂಗಳಾತ್ಮರ

ಸಂಗ ಸುಖವಿತ್ತು ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಸಾಗರ || Pa||

ಅರಿಯರೋ ನಿನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತನ್ಯದೈವರ

ಮರೆಯರೋ ನೀ ಮಾಡಿದ ಅನಿಮಿತ್ತೋಪಕಾರ

ತೊರೆಯರೋ ನಿನಂಘ್ರಿಸೇವೆ ಪ್ರತಿವಾಸರ

ಅರಿಯರೋ ಪರತತ್ವವಲ್ಲದೆ ಇತರ ವಿಚಾರ || 1 ||

ಮೂಕಬಧಿರರಂತಿಪ್ಪರೋ ನೋಳ್ಪ ಜನಕೆ

ಕಾಕುಯುಕುತಿಗಳನು ತಾರರೋ ಮನಕೆ

ಸ್ವೇಕರಿಸರನರ್ಪಿತ ಒಂದು ಕಾಲಕೆ

ಆ ಕೈವಲ್ಯಭೋಗ ಸುಖ ಅವರಿಗೆ ಭೇಕೇ || 2 ||

ಜಯಾಜಯ ಲಾಭಾಲಾಭ ಮಾನಾಪಮಾನ

ಭಯಾಭಯ ಸುಖದುಃಖ ಲೋಷ್ಟ ಕಾಂಚನ

ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳನುದಿನ

ಶ್ರೀಯರಸ ಚಿಂತಿಸುವರೋ ನಿನ್ನ ಅಧೀನ || 3 ||

ಈಶೇತವ್ಯರೆಂತಿಪ್ಪರೇಕಾಂತಭಕ್ತರು

ದೇಶ ಕಾಲೋಚಿತ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಾಸಕ್ತರು

ಆಶಾಕ್ರೋಧಲೋಭ ಮೋಹಪಾಶಮುಕ್ತರು

ಈ ಸುಜನರೇ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಸಕ್ತರು || 4 ||

ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪಕಾಂಭರೂ

ಉಂಡು ಉಣಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೆಂಬರೂ

ಬಂಡುಣಿಯಂದದಿ ನಾಮಾಮೃತವ ಸವಿವರೂ

ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ತೊಂಡರೆಂಬರೋ || 5 ||

ಬಿಡರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮಗಳೇನು ಬಂದರು

ಬಡರು ದೈನ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಗು ಲೋಕವಂದ್ಯರು

ಪಿಡಿಯರು ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷಿಗಳಿಂದೇನು ಬಂದರು

ಕೊಡುವರು ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಾನಂದರು || 6 ||

ನಗುವರೋ ರೋದಿಸುವರೋ ನಾಟ್ಯವಾಡುವರೋ

ಬಗೆಯರೊ ಬಡತನ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗವತರು

ತೆಗೆಯರೊ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನವನೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ

ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ನಿನ್ನವರೇನು ಧನ್ಯರೋ || 7 ||

raMgA ninna koMDADuva maMgaLAtmara
saMga sukhavittu kAyO karuNAsAgara || pa ||

ariyarO ninnallade mattanyadaivara
mareyarO nI mADida animittOpakAra
toreyarO ninaMghrisEve prativAsara
ariyarO paratatvavallade itara vichAra || 1 ||

mUkabadhiraraMtipparO nOLpa janake
kAkuyukutigaLanu tArarO manake
svEkarisaranarpita oMdu kAlake
A kaivalyabhOga sukha avarige bhEkE || 2 ||

jayAjaya lAbhAlAbha mAnApamAna
bhayAbhaya sukhaduHkha lOShTa kAMchana
priyApriya niMdAstutigaLanudina
shrIyarasa chiMtisuvarO ninna adhIna || 3 ||

IshEtavyareMtipparEkAMtabhaktaru
dEsha kAlOchita dharma karmAsaktaru
AshAkrOdhalObha mOhapAshamuktaru
I sujanarE shApAnugrahasaktaru || 4 ||

kaMDa kaMDalli vishvarUpakAMbharU
uMDu uNisiddellA ninna yaj~javeMbarU
baMDuNiyaMdadi nAmAmRutava savivarU
heMDaru makkaLu ninna toMDareMbarO || 5 ||

biDaru tamma svadharmagaLEnu baMdaru
baDaru dainya obbarigu lOkavaMdyaru
piDiyaru ninna dvEShigaLiMdEnu baMdaru
koDuvaru bEDidiShTArtha nityAnaMdaru || 6 ||

naguvarO rOdisuvarO nATyavADuvarO
bageyaro baDatana bhAgya bhAgavataru
tegeyaro ninnalli manavanommeyAdarU
jagannAthaviThala ninnavarEnu dhanyarO || 7 ||

Dasoham Tava Dasoham Shree Jaganatha Vittala Dasaru

ದಾಸೋಹಂ ತವ ದಾಸೋಹಂ ||ಪ||
ವಾಸುದೇವ ವಿಗತಾಘಸಂಘ ತವ ||ಅ. ಪ||

ಜೀವಾಂತರ್ಗತ ಜೀವನಿಯಾಮಕ ಜೀವವಿಲಕ್ಷಣ ಜೀವನದ
ಜೀವಾಧಾರಕ ಜೀವರೂಪ ರಾಜೀವಭವಜನಕ ಜೀವೇಶ್ವರ ತವ ||೧||

ಕಾಲಾಂತರ್ಗತ ಕಾಲನಿಯಮಕ ಕಾಲಾತೀತ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ
ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕ ಕಾಲನಿವರ್ತಕ ಕಾಲೋತ್ಪಾದಕ ಕಾಲಮೂರ್ತಿ ತವ ||೨||

ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಕೃತಕರ್ಮಕೃತಾಗಮ ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದ ಕರ್ಮಜಿತ
ಕರ್ಮಬಂಧ ಮಹ ಕರ್ಮವಿಮೋಚಕ ಕರ್ಮವಿನಿಗ್ರಹ ವಿಕರ್ಮನಾಶತವ  ||೩||

ಧರ್ಮಯೂಪ ಮಹಧರ್ಮವಿವರ್ಧನ ಧರ್ಮವಿದೊತ್ತಮ ಧರ್ಮನಿಧೇ
ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಧರ್ಮಸಂರಕ್ಷಕ ಧರ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಯಮಧರ್ಮ ಪುತ್ರ ತವ || ೪||

ಮಂತ್ರಯಂತ್ರ ಮಹಮಂತ್ರ ಬೀಜ ಮಹಮಂತ್ರರಾಜ ಗುರುಮಂತ್ರಜಿತ
ಮಂತ್ರಮೇಯಮಹ ಮಂತ್ರನಿಯಾಮಕ ಮಂತ್ರದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲತವ ||೫||

Dasoham tava dasoham || pa ||

Vasudeva vigatagasangha tava || A. pa||

Jeevanthargatha Jeevaniyamaka Jeevavilakshana Jeevanada

Jeevadaraka Jeevaroopa Rajivabavajanaka Jeeveshwara tava||1||

Kalanthargatha kaalaniyamaka Kaalatheetha thrikaalagnya

Kalapravarthaka kalanivarthaka kaalothpadaka kalamurti tava||2||

Karma karamakrithakarmakrithaagama Karmaphalaprada karmajitha

Karmabaandha maha Karmavimochaka Karmavinigraha vikarmanashatava||3||

Dhramayupa Mahadharmavivardhana dharmavidhotama dharmanidhe

Dharmasookshma Mahadharmasamrakshaka Dharmasakshi Yamadharma Putra tava ||4||

Mantrayantra mahaMantra bheeja MahaMantraraja guruMantrajitha

Mantrameyamaha Mantraniyamaka Mantradeva jaganatha vittalatava||5||

Dangoorava Saarirai Shree Purandara Dasaru

ಡಂಗುರವ ಸಾರಿರಯ್ಯ ಡಿಂಗರೀಗಲೆಲ್ಲರೂ |

ಭೂ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನೇ ಪರ ದೈವ ವೆಂದು | ಪ |

ಹರಿಯ ಮುಡಿದ ಹೂವು ಹರಿವಾಣದೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು |

ಹರುಷದಿಂದ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ಚಪ್ಪಾಳಿಕ್ಕುತಾ |

ಒದಲು ಜಾಂಗಟಿಯ ಮಾಡಿ ನುಡಿವ ನಾಲಿಗೆ ಘಂಟೆ ಪಿಡಿದು |

ಬಿಡದೆ ಢಣ್ ಢಣ್ ಢಣ್ ಎಂದು ಹೊಡೆದು ಚಪ್ಪಾಳಿಕ್ಕುತಾ |

ಇಂತು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು |

ಸಂತತ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನೇ ಪರದೈವವೆಂದು | ೩ |

dangurava sarirayya dingarigalellaru |

boo mandalakke panduranga vithalane para daiva vendu | pa |

hariyu mudida huvu harivanadolagittukondu |

harushadinda hadi padi kunidu chappalikkuta |

odalu jangatiya madi nudiva nalige gante pididu |

bidade dhan dhan dhan endu hodedu chappalikkuta |

intu lokakkella lakshmikanta nalladillavendu |

santata sri purandara vithalarayane paradaivavendu | 3 |

Nere Nambidhe 

ನೆರೆನಂಬಿದೆ ಮದ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೊಳು
ಪರಿಶೋಭಿಸುತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ                 ||ಪ||

ಶರಣು ಜನರ ಸಂಸಾರ ಮಹಾ ಭಯ
ಹರಣ ಕರುಣ ಸಿರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ                 ||ಅ.ಪ||

ನೆರೆದಿಹ ಬಹುಜನರೋಳಿದ್ದರು ಮನ
ಸ್ಥಿರ ವಿಡು ನಿನ್ನಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ
ಪರಿ ಪರಿ ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ
ನಿರುತ ಎನಗೆ ಕೊಡು ಪಾಂಡುರಂಗ              ||೧||

ಪರದೇವನೆ ನಿನ್ನಾ ಲೀಲಾ ಸ್ಮೃತಿಯನು
ನಿರುತ ಎನಗೆ ಕೊಡು ಪಾಂಡುರಂಗ
ಪರರಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ನಿರಂತರ
ಪರಗತಿ ಪಥ ತೋರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ            ||೨||

ಸುಖವಾಗಲಿ ಬಹು ದುಃಖವಾಗಲಿ
ಸಖನೀನಾಗಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ
ನಿಖಿಲಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ ತವ
ಮುಖ ಪಂಕಜ ತೋರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ         ||೩||

Nere Nambidhe madh hrudhaya mantapadholu
parishobisuthiru Panduranga ||
sharana janara samsara mahabaya
charana karuna siri Panduranga ||

paradhevane ninna lilla stuthiyanu
nirutha enage kodu Panduranga
parara peksheya thoresi niranthara
paragathi patha thoro Panduranga || 1 ||

neredhiha bahu janarolidhdharu
manasthiravidu ninnali Panduranga
paripari kelasavu ninna mahapuje
nirutha enage kodu Panduranga || 2 ||

sukavagali bahu dhuhkavagali
saka ninagiru Panduranga
nikilanthargatha vyasa vitala thava
pankaja mukha thoro Panduranga || 3 ||

Nee Karuniso Vithala

ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ವಿಠಲ ನಮ್ಮ ಸಾಕೊ ಪಂಡರಿ ವಿಠಲ || pa||

ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ

ದೋಷಿಗಳೊಳಗೆ ಹಿರಿಯನು ನಾ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳರಸನೇ ವಿಠಲ

ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟು ಭಕುತಿಯನರಿಯೇನೋ ಶೇಷ ಶಯನ ಹರಿ ವಿಠಲ ||1||

ಭವಸಾಗರದೊಳು ಮುಳುಗುವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಲೋಕಿಸುವರೇ ವಿಠಲ

ನವ ನವ ವಿಷಯಕೆ ಹಿಗ್ಗುತಲಿಹ ಮನದವಸರ ಕಾಯೋ ವಿಠಲ ||2||

ನಿಶಿದಿನ ಅಶನ ವಸನಕೆ ಹೆಣಗುವೆ ಹುಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ವಿಠಲ

ನಿಷೇಧ ಮಾಯಾ ಇಲ್ಲವೋ ನರಕದ ಗಸಣೆಗೆ ಅಂಜುವೆ ವಿಠಲ ||3||

ಜಾವಕೇ ಮಾಡುವೆ ಸಾವಿರ ತಪ್ಪನು ಕಾಯೋ ದಯಾಂಬುಧಿ ವಿಠಲ

ಶ್ರೀವರ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲ ಜೀವಕೆ ಹೊಣೆ ನೀ ವಿಠಲ ||4||

nee karuNisO viThala namma saakO pandari viThala ||pa||

viThala viThala panduranga jai jai viThala panduranga


dOShigaLoLage hiriyanu naa nirdOShigalarasanE viThala
saasiveyaShTu bhakutiyanariyenO shESha shayana hari viThala ||1||

BhavasaagaradoLu muLuguve summane avalOkisuvare viThala

nava nava viShayake higgutaliha manadavasara kaayO viThala ||2||

nishidina ashana vasanake heNaguve husi saMgrahiside viThala

niShEdha maayaa illavO narakada gasaNege aMjuve viThala ||3||

Jaa ke maaDuve saavira tappanu kaayO dayaMbudhi viThala

shreevara prasanna vEMkaTa viThala jeevake hone nee viThala ||4||

Shree Krishnarpana Masthu

P.S: Links for various lyrics

  1. https://skvnc.org/stotras

%d bloggers like this: